Teksti suurus:

Makseagentuuri ja kontrolliasutuste koostöö täpsem kord

Makseagentuuri ja kontrolliasutuste koostöö täpsem kord - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.05.2011
Avaldamismärge:

Makseagentuuri ja kontrolliasutuste koostöö täpsem kord

Vastu võetud 16.08.2007 nr 210
RT I 2007, 50, 349
jõustumine 25.08.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.01.2009RT I 2009, 7, 4701.02.2009

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 9 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) ning Maksu- ja Tolliameti (edaspidi MTA), Keskkonnaameti, Veterinaar- ja Toiduameti (edaspidi VTA), piirkondlike maaparandusbüroode (edaspidi MPB) ja Põllumajandusuuringute Keskuse (edaspidi PMK) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika turukorraldusabinõude ning «Eesti maaelu arengukava 2007–2013» (edaspidi MAK) alusel antavate toetuste rakendamisel tehtava koostöö täpsem kord.
[RT I 2009, 7, 47 - jõust. 01.02.2009]

§ 2.  Koostöö

  (1) PRIA makseagentuurina ning MTA, VTA, Keskkonnaamet, MPB ja PMK kui kontrolliasutused lähtuvad oma ülesannete täitmisel õigusaktide alusel koostatud ja asjaomaste osapoolte vahel kooskõlastatud protseduuridest ning kirjalikest kokkulepetest.
[RT I 2009, 7, 47 - jõust. 01.02.2009]

  (2) PRIA teostab järelevalvet kontrolliasutustele «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses» antud ülesannete täitmise üle. Kontrolliasutused esitavad PRIAle käesolevas määruses nimetatud aruanded. Järelevalve tulemustest teavitab PRIA kontrolliasutusi viivitamata.

§ 3.  Andmete edastamine rikkumiste ja nõuetele mittevastavuste kohta

  PRIA edastab Euroopa Komisjonile andmed Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika raames rakendatavate turukorraldusabinõude kontrolli käigus avastatud rikkumiste ja nõuetele mittevastavuste kohta komisjoni määruses (EÜ) nr 1848/2006 eeskirjade eiramise ja valesti makstud summade tagasinõudmise kohta ühise põllumajanduspoliitika rahastamisel, infosüsteemi loomise kohta selles valdkonnas ning nõukogu määruse (EMÜ) nr 595/91 kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 355, 15.12.2006, lk 56–62) sätestatud korras.

2. peatükk PRIA NING MTA KOOSTÖÖ PÕLLUMAJANDUSTOODETE EKSPORDIL JA IMPORDIL 

§ 4.  Kontrolleksemplari T5 edastamine

  MTA edastab tolli kinnitatud kontrolleksemplari T5 originaali viivitamata PRIAle.

§ 5.  Pardavarutarnete ladustamiseks loa andmisest teavitamine

  (1) MTA teavitab PRIAt laopidajale pardavarutarnete ladustamise loa andmisest viivitamata.

  (2) Lõikes 1 nimetatud loa all mõistetakse komisjoni määruse (EÜ) nr 800/1999, milles sätestatakse põllumajandustoodete eksporditoetuste süsteemi kohaldamise üksikasjalikud ühiseeskirjad (EÜT L 102, 17.04.1999, lk 11–52), artikli 40 lõikes 1 nimetatud pardavarutarnete ladustamise õiguse kohaldamise kinnitamist.

§ 6.  Teravilja sekkumiskokkuostust partiide eksport

  (1) PRIA edastab pakkuja, laopidaja ja MTAga kooskõlastatud tarnegraafiku MTAle viivitamata.

  (2) Kui lõikes 1 nimetatud osapool soovib tarnegraafikut muuta enne tarnete alustamist, esitab ta muudatusettepaneku koos põhjendusega kirjalikult PRIAle, kes teeb vajalikud muudatused ning edastab muudetud tarnegraafiku kõigile osapooltele vähemalt viis tööpäeva enne tarnegraafikus määratud esimest sekkumistoote tarnepäeva. Kui osapool soovib graafikut muuta pärast tarnete alustamist, esitab ta muudatusettepaneku koos põhjendustega kirjalikult PRIAle hiljemalt muudetavale tarnepäevale eelneval tööpäeval.

§ 7.  Aruanne

  (1) MTA koostab poolaasta aruande, kuhu märgib poolaasta jooksul tehtud kontrollide tulemused. Aruanne peab sisaldama nende meetmete kirjeldust, mida on rakendatud rikkumiste ja nõuetele mittevastavuste avastamise korral. Poolaasta aruanne esitatakse PRIAle hiljemalt 1. augustiks.

  (2) MTA koostab aastaaruande, kuhu märgib kalendriaasta jooksul tehtud kontrollide tulemused. Aruanne peab sisaldama nende meetmete kirjeldust, mida on rakendatud rikkumiste ja nõuetele mittevastavuste avastamise korral. Aastaaruanne koos kinnitusega kohustuste täitmise kohta komisjoni määruse (EÜ) nr 885/2006, millega nähakse ette nõukogu määruse (EÜ) nr 1290/2005 kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad seoses makseasutuste ja teiste organite akrediteerimise ning EAGFi ja EAFRD raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmisega (ELT L 171, 23.06.2006, lk 90–110), I lisa punkti 1 lõike C alapunkti v kohaselt esitatakse PRIAle aruandeaastale järgneva aasta 1. aprilliks.

  (3) PRIA koostab esitatud aruannete põhjal koondaruande, mille esitab Euroopa Komisjonile. PRIA esitab MTAle koondaruande koopia 15. maiks.

3. peatükk PRIA NING VTA KOOSTÖÖ KASUTUSTOETUSE, VÕI JA LÕSSIPULBRI SEKKUMISKOKKUOSTU NING VEISELIHA EKSPORDITOETUSE KONTROLLIMISEL 

§ 8.  Tunnustamisest teavitamine

  VTA avaldab «Toiduseaduse» alusel tunnustatud ettevõtte nime pärast tunnustamise otsuse tegemist viivitamata oma veebilehel. Pärast tunnustamise otsuse kehtivuse peatamise ja tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsuse tegemist teavitab VTA PRIAt esimesel võimalusel.

§ 9.  Sekkumiskokkuostu korral sekkumislaoga sõlmitud lepingu ja tarnegraafiku edastamine ning kohapealne kontroll

  (1) PRIA esitab VTAle sekkumislaoga sõlmitud lepingu koopia.

  (2) PRIA kooskõlastab kokkuostetava toote tarnegraafiku pakkujaga, laopidajaga ning VTAga ja edastab selle nimetatud osapooltele viivitamata.

  (3) Kui lõikes 2 nimetatud osapool soovib tarnegraafikut muuta enne tarnete alustamist, esitab ta muudatusettepaneku koos põhjendusega kirjalikult PRIAle, kes teeb vajalikud muudatused ning edastab muudetud tarnegraafiku teistele osapooltele vähemalt viis tööpäeva enne tarnegraafikus määratud esimest tarnepäeva. Kui osapool soovib graafikut muuta pärast tarnete alustamist, esitab ta muudatusettepaneku koos põhjendustega kirjalikult PRIAle hiljemalt muudetavale tarnepäevale eelneval tööpäeval.

  (4) VTA kontrollib sekkumislaos kohapeal tooteid tarnegraafiku ja kontrollnimekirja põhjal järgmiselt:
  1) võtab toodetest proove;
  2) kontrollib pakendi nõuetekohasust.

  (5) Sekkumisvõi kvaliteedikontrolli (organoleptilise hindamise) teeb VTA pärast või 30-päevast ladustamist PRIAlt saadud kontrollnimekirja alusel.

  (6) VTA edastab PRIAle kontrollaktid, kontroll-lehed ja labori katseprotokollid.

§ 10.  Tootmise kontroll kasutustoetuse korral

  (1) PRIA esitab kasutustoetuse rakendamise korral talle esitatud tootmiskava ning edukate pakkujate nimekirja VTAle kohapealse kontrolli tegemiseks.

  (2) VTA kontrollib tootmiskava põhjal pakkuja tootmist järgmiselt:
  1) võtab toodetest proove;
  2) kontrollib pakendi nõuetekohasust.

  (3) Kui tooteid veetakse konteineris ja pakendatakse teises ettevõttes, kontrollib VTA tootmist selles ettevõttes, kus tooteid pakendatakse.

  (4) VTA kontrollib vahetooteid ning vajaduse korral ka lõpptootes kasutatavat toorainet ja lõpptooteid töötleja juures tootmiskava ja PRIA esitatud teatise kohaselt.

  (5) VTA edastab PRIAle kontrollaktid, kontroll-lehed ja katseprotokollid.

§ 11.  Või ja lõssipulbri ning kasutustoetuseks kasutatava toote sertifikaadi edastamine

  PRIA edastab VTAle teisest liikmesriigist pärit sekkumiskokkuostuks kasutatava või ja lõssipulbri ning kasutustoetuseks kasutatava toote kvaliteeti tõendava sertifikaadi koopia.

§ 12.  Täiskasvanud isasveistelt pärit veiseliha sertifikaat ja kondita liha tõend

  (1) VTA kinnitab komisjoni määruse (EÜ) nr 433/2007, millega kehtestatakse veise- ja vasikaliha ekspordi eritoetuse andmise tingimused (ELT L 104, 21.4.2007, lk 3–7), kohaselt sertifikaadi täiskasvanud isasloomadelt pärit veiseliha kohta või komisjoni määruse (EMÜ) nr 1964/82, milles sätestatakse teatavate kondita veiseliha jaotustükkide ekspordi eritoetuste andmise tingimused (EÜT L 212, 21.07.1982, lk 48–52), kohaselt tõendi täiskasvanud isasveiste kondita liha jaoks ning esitab sertifikaadi või tõendi koopia viivitamata PRIAle.

  (2) Lõikes 1 nimetatud sertifikaadi või tõendi kehtetuks tunnistamisest teatab VTA viivitamata kirjalikult PRIAle.

§ 13.  Kontroll elusveiste ekspordil

  VTA esitab komisjoni määruse (EÜ) nr 639/2003, milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 1254/1999 seoses eksporditoetuste andmise nõuetega, mis käsitlevad elusveiste heaolu veo ajal (ELT L 093, 10.04.2003, lk 10–17), I lisa kohaselt koostatud aruande koopia PRIAle.

§ 14.  Aruanne

  VTA koostab poolaasta aruande ajavahemiku 1. oktoober – 31. märts ja aastaaruande ajavahemiku 1. oktoober – 30. september kohta, kuhu märgib nimetatud ajavahemike jooksul tehtud kontrollide tulemused. Poolaasta aruanne esitatakse PRIAle hiljemalt 1. maiks. Aastaaruanne koos kinnitusega kohustuste täitmise kohta komisjoni määruse (EÜ) nr 885/2006 I lisa punkti 1 lõike C alapunkti v kohaselt esitatakse hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 20. oktoobriks.

4. peatükk PRIA NING PMK KOOSTÖÖ TERAVILJA SEKKUMISKOKKUOSTU KONTROLLIMISEL 

§ 15.  Teravilja tarnegraafiku kinnitamine

  (1) PRIA koostab kolme tööpäeva jooksul arvates teravilja sekkumiskokkuostu esialgse tarnegraafiku kinnitamisest üksikasjaliku tarnegraafiku ning edastab selle pakkujale, laopidajale ja PMKle kooskõlastamiseks.

  (2) Kui lõikes 1 nimetatud osapool soovib tarnegraafikut muuta enne tarnete alustamist, esitab ta muudatusettepaneku koos põhjendusega kirjalikult PRIAle, kes teeb vajalikud muudatused ning edastab muudetud tarnegraafiku kõigile osapooltele vähemalt viis tööpäeva enne tarnegraafikus määratud esimest tarnepäeva. Kui osapool soovib graafikut muuta pärast tarnete alustamist, esitab ta muudatusettepaneku koos põhjendustega kirjalikult PRIAle hiljemalt muudetavale tarnepäevale eelneval tööpäeval.

§ 16.  Partiide ülevõtmine

  Teravilja sekkumislattu saabumisel koostab PMK:
  1) iga partii kohta ülevõtmisprotokolli;
  2) ülevõtmisprotokollide alusel lepingujärgse koguse ülevõtmise kohta lõpp-protokolli.

§ 17.  Kontroll

  (1) PMK teeb sekkumislaos kohapeal teraviljapartii ülevõtmise korral kontrolli üksikasjaliku tarnegraafiku kohaselt.

  (2) PMK teeb kohapeal järgmised toimingud:
  1) teeb esmased analüüsid;
  2) jälgib kaalumist ja ladustamist.

  (3) PMK analüüsib iga pakkumise representatiivset proovi laboris ja esitab analüüsi tulemused PRIAle.

§ 18.  Partiide üleandmine ja kontroll

  Teravilja sekkumislaost üleandmisel teeb PMK pakkuja soovi korral analüüsid ning edastab proovivõtuprotokolli, analüüside tulemused ja vajaduse korral plommimise protokolli PRIAle.

§ 19.  Sekkumisladude kontroll

  (1) PRIA esitab PMKle sekkumislaoga sõlmitud lepingu koopia.

  (2) PRIA teeb riskianalüüsi ja koostab selle alusel sekkumisladude kontrollgraafiku ning esitab selle hiljemalt 31. augustiks PMKle kooskõlastamiseks.

  (3) PMK teeb kontrollgraafiku alusel sekkumisladude kontrolli, mille tulemusena koostab kontrolliraporti. Kontrolliraport edastatakse PRIAle.

§ 20.  Aruanne

  PMK koostab poolaasta aruande ajavahemiku 1. oktoober – 31. märts ja aastaaruande ajavahemiku 1. oktoober – 30. september kohta, kuhu märgib nimetatud ajavahemike jooksul tehtud kontrollide tulemused. Poolaasta aruanne esitatakse PRIAle hiljemalt 1. maiks. Aastaaruanne koos kinnitusega kohustuste täitmise kohta komisjoni määruse (EÜ) nr 885/2006 I lisa punkti 1 lõike C alapunkti v kohaselt esitatakse hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 20. oktoobriks.

5. peatükk PRIA JA KESKKONNAAMETI KOOSTÖÖ POOLLOODUSLIKU KOOSLUSE HOOLDAMISE TOETUSE JA NATURA 2000 ALAL ASUVA PÕLLUMAJANDUSMAA KOHTA ANTAVA TOETUSE KONTROLLIMISEL 
[RT I 2009, 7, 47 - jõust. 01.02.2009]

§ 21.  Andmete vahetamine poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse raames

  (1) PRIA edastab Keskkonnaametile 1. juuliks kõikide poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse taotlejate nimekirja ja eraldi nende taotlejate nimekirja, kelle juures tuleb teha kohapealne kontroll.
[RT I 2009, 7, 47 - jõust. 01.02.2009]

  (2) Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse taotlejate kohta lisavalimi tegemisel edastab PRIA Keskkonnaametile 10 tööpäeva jooksul pärast lisavalimi kinnitamist nende taotlejate nimekirja, kelle juures tuleb teha kohapealne kontroll.
[RT I 2009, 7, 47 - jõust. 01.02.2009]

  (3) Keskkonnaamet esitab PRIAle kahe nädala jooksul pärast kohapealse kontrolli tegemist, kuid mitte hiljem kui 15. novembriks, andmed taotlejate juures tehtud poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse kohapealse kontrolli kohta, sealhulgas andmed taotlejate nõuetekohasuse kohta.
[RT I 2009, 7, 47 - jõust. 01.02.2009]

§ 22.  Andmete vahetamine Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse raames

  (1) PRIA edastab Keskkonnaametile 15. juuliks nende Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlejate nimekirja, kelle juures tuleb teha kohapealne kontroll.
[RT I 2009, 7, 47 - jõust. 01.02.2009]

  (2) Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlejate kohta lisavalimi tegemisel edastab PRIA Keskkonnaametile 10 tööpäeva jooksul pärast lisavalimi kinnitamist nende taotlejate nimekirja, kelle juures tuleb teha kohapealne kontroll.
[RT I 2009, 7, 47 - jõust. 01.02.2009]

  (3) Koos käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud nimekirjadega edastatakse nende taotlejate taotluste ja kaartide koopiad, kelle juures tuleb teha kohapealne kontroll.

  (4) Keskkonnaamet esitab PRIAle kahe nädala jooksul pärast Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlejate juures tehtud kohapealset kontrolli, kuid mitte hiljem kui 1. oktoobriks, andmed taotlejate vastavuse kohta «Looduskaitseseadusest» tulenevatele nõuetele.
[RT I 2009, 7, 47 - jõust. 01.02.2009]

6. peatükk PRIA NING KONTROLLIASUTUSTE KOOSTÖÖ AUDITEERIMISEL 

§ 23.  Riskide hindamisega seotud koostöö

  PRIA määrab ning järjestab koostöös kontrolliasutustega tähtsuse järgi riskid, mis on seotud turukorraldusabinõudega ning MAKi alusel antavate toetustega, ning sellest tulenevalt esitab soovitud auditi teemad kontrolliasutustele iga aasta 30. novembriks auditi aasta tööplaani koostamise alusena.

§ 24.  Auditi aasta tööplaan

  (1) Kontrolliasutused esitavad käesoleva määruse § 23 alusel koostatud turukorraldusabinõudega ning MAKi alusel antavate toetustega seotud auditi aasta tööplaani PRIAle hiljemalt 5. jaanuariks.

  (2) PRIA esitab turukorraldusabinõudega ning MAKi alusel antavate toetustega seotud auditi konsolideeritud aasta tööplaani Põllumajandusministeeriumile hiljemalt 31. jaanuariks.

§ 25.  Auditi lõpparuande esitamine

  Kontrolliasutused esitavad turukorraldusabinõudega ning MAKi alusel antavate toetustega seotud auditi lõpparuande ühe eksemplari PRIAle viie tööpäeva jooksul pärast lõpparuande kinnitamist.

§ 26.  Aruannete esitamine Põllumajandusministeeriumile

  PRIA ja kontrolliasutused koostavad poolaasta aruande, kuhu märgivad viimase poolaasta jooksul turukorraldusabinõude ning MAKi alusel antavate toetuste suhtes tehtud auditite objektid, auditite kestuse, iga auditi käigus tehtud olulisemad tähelepanekud ja antud soovitused ning nende rakendamise kava. Lisas toodud vormi kohane poolaasta aruanne esitatakse Põllumajandusministeeriumile hiljemalt 31. jaanuariks ja 31. juuliks.

7. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 27.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 2004. a määrus nr 160 «Makseagentuuri ja kontrolliasutuste koostöö täpsem kord» (RT I 2004, 38, 261; 2006, 5, 25) tunnistatakse kehtetuks.

Vabariigi Valitsuse 16. augusti 2007. a määruse nr 210 «Makseagentuuri ja kontrolliasutuste koostöö täpsem kord»
lisa


KONTROLLIASUTUSE SISEAUDITI TURUKORRALDUSABINÕUDE JA MAKi ALUSEL ANTAVATE TOETUSTE AUDITEERIMISE TÖÖPLAANI TÄITMISE ARUANNE

Aasta: ...............

Asutus: ...........................................................

1. Plaanilised auditid

Tööplaanis kajastatud ja tegelikult tehtud auditite objektid Auditi kestus Lõpparuande koostamise kuupäev Auditi eesmärk Olulisemad tähelepanekud ja soovitused (eesmärkide kaupa) Auditi käigus tehtud ettepaneku ja/või antud soovituse rakendamine
1.          
2.          
3.          
           
           


2. Plaanivälised auditid

Auditite objektid Auditi kestus Lõpparuande koostamise kuupäev Auditi eesmärk Olulisemad tähelepanekud ja soovitused
(eesmärkide kaupa)
Auditi käigus tehtud ettepaneku ja/või antud soovituse rakendamine
1.          
2.          
3.          
           
           


Siseauditi juht ........................................................ Koostamise kuupäev .....................
                (ees- ja perekonnanimi, allkiri)  

/otsingu_soovitused.json