Teksti suurus:

Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala kaitse-eeskiri

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.05.2014
Avaldamismärge:

Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala kaitse-eeskiri

Vastu võetud 21.01.2003 nr 17
RT I 2003, 10, 49
jõustumine 01.07.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.01.2009RT I 2009, 7, 4701.02.2009

Määrus kehtestatakse « Veeseaduse» § 263 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega määratakse Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlik ala, selle jagunemine Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikuks piirkonnaks ning nitraaditundliku ala piires asuvad kaitsmata põhjaveega pae- ja karstialad pinnakatte paksusega kuni 2 meetrit (edaspidi  kaitsmata põhjaveega ala) ning kehtestatakse kitsenduste ulatus allikate ja karstilehtrite ümbruses ning kaitsmata põhjaveega aladel.

§ 2.  Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala välispiir

  (1) Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala piir kulgeb Valgejõe ja Tallinna–Narva raudtee lõikumiskohast mööda Tallinna–Narva raudteed kirdesse kuni Pärnu–Rakvere maanteeni, edasi mööda Pärnu–Rakvere maanteed põhja ja ida poole kuni Rakvere–Haljala maanteeni, sealt mööda Rakvere–Haljala maanteed põhja suunas kuni Selja jõeni, mööda Selja jõge allavoolu kuni Tallinna–Narva maanteeni, siis mööda Tallinna–Narva maanteed ida suunas kuni Rakvere–Kunda raudteeni. Mööda Rakvere–Kunda raudteed kulgeb piir kirdesse kuni Ubja–Kohala teeni. Ubja–Kohala tee on nitraaditundliku ala piiriks kuni Pikamäe kinnistuga piirneva kohaliku teeni. Edasi kulgeb piir piki nimetatud teed Kunda mõisa–Sämi maanteeni, siis Kunda mõisa–Sämi maanteed mööda 370 meetrit kagu (Kohala) suunas ning suundub sealt kirdesse piki Kohala pargi põhjaosa läbivat teed kuni Kunda jõeni. Edasi läheb piir mööda Kunda jõge ülesvoolu kuni Kulina–Roela teeni, mööda Kulina–Roela teed Rakvere–Luige maanteeni, mööda Rakvere–Luige maanteed Kapu–Rakke–Paasvere teeni ning mööda Kapu–Rakke–Paasvere teed Preedi jõeni.

  Mööda Preedi jõge kulgeb piir allavoolu kuni lõikumiseni Järva-Jaani–Vägeva–Jõgeva maanteega. Järva-Jaani–Vägeva–Jõgeva maanteest kulgeb piir mööda Järvamaa ja Lääne-Virumaa vahelist piiri kuni lõikumiseni Endla maastikukaitseala põhjapiiriga, pöörab seda piiri mööda lääne suunas ja kulgeb kuni uue lõikumiseni Preedi jõega. Mööda Preedi ja Põltsamaa jõge allavoolu kulgeb nitraaditundliku ala piir Jõuküla kraavi Põltsamaa jõkke suubumise kohani. Edasi kulgeb nitraaditundliku ala piir kagu suunas mööda Jõuküla kraavi ülesvoolu kuni Tapiku turbaraba maaeralduse edelanurgani. Selle maaeralduse lõunapiiri mööda kulgeb nitraaditundliku ala piir kuni Tapiku turbaraba teeni, seda teed mööda Aidu–Kose–Uduküla teeni, pöörab siis nimetatud teed mööda põhja suunas ja kulgeb kuni Tapiku–Vägari teeni. Mööda Tapiku–Vägari teed kulgeb piir ida suunas kuni järsu teekäänakuni lõunasse. Siit kulgeb piir edasi ida suunas mööda metsasihti kuni Pajusi ja Jõgeva valla vahelise piirini. Mööda valla piiri kulgeb nitraaditundliku ala piir lõuna suunas kuni lõikumiseni Pedja jõega Härjanurme kalatiikide juures, kulgeb mööda Pedja jõge ülesvoolu ja keerab mööda valla piiri lõuna suunas, haarates nitraaditundliku ala piiridesse Härjanurme kalakasvatuse maad Puurmani vallas, kuni valla piir lõikub uuesti Pedja jõega. Edasi kulgeb piir mööda Pedja jõge lõuna suunas kuni Roometi oja Pedja jõkke suubumise kohani, pöörab siis mööda Roometi oja idasse ja kulgeb seda oja mööda kuni valla piirini. Valla piiri mööda kulgeb nitraaditundliku ala piir edasi kuni Puurmani–Tõrve–Voldi teeni, pöörab siis seda teed mööda loodesse ja kulgeb kuni Laeva metskonna maakasutusüksuse piiripostini Puurmani Voldi teel. Siit kulgeb nitraaditundliku ala piir mööda Laeva metskonna maakasutuse läänepiiri kuni Tallinna–Tartu–Luhamaa maanteeni Altnurga küla juures. Tallinna–Tartu–Luhamaa maanteed mööda kulgeb piir edasi loode suunas kuni Saduküla teeristini, pöörab siis edelasse ja suundub Pikknurme metskonna kvartalite 158, 159 ja 168 piiri mööda kuni Pikknurme jõeni. Mööda Pikknurme jõge kulgeb nitraaditundliku ala piir lõuna suunas kuni Neanurme jõe Pikknurme jõkke suubumise kohani. Neanurme jõge mööda kulgeb nitraaditundliku ala piir lääne suunas kuni lõikumiseni Pikknurme–Umbusi teega, seda teed mööda kuni Umbusini, siit mööda Umbusi–Kamari Põltsamaa teed katastriüksuse 4:1:072 piiripunktini, siit edasi mööda nimetatud katastriüksuse lõunapiiri kuni lõikumiseni Annikvere peakraaviga. Edasi kulgeb nitraaditundliku ala piir mööda Annikvere peakraavi kuni Pikknurme metskonna maakasutusüksuse läänepiirini ja seda piiri mööda kuni Põltsamaa jõeni. Põltsamaa jõge mööda ülesvoolu kulgeb nitraaditundliku ala piir kuni Nõmavere peakraavi Põltsamaa jõkke suubumise kohani. Mööda Nõmavere peakraavi kulgeb nitraaditundliku ala piir lääne suunas kuni lõikumiseni Põltsamaa valla lõunapiiriga. Põltsamaa valla lõunapiiri mööda kulgeb nitraaditundliku ala piir kuni Navesti jõeni.

  Sellest nitraaditundliku ala edelapoolseimast punktist pöörab piir põhja suunas ja kulgeb mööda Jõgeva ja Viljandi maakondade vahelist piiri kuni Tallinna–Tartu–Luhamaa maanteeni. Edasi kulgeb nitraaditundliku ala piir mööda Põltsamaa metskonna kvartalite 9, 10, 11 ja 12 lõunapiiri kuni Puduküla–Puiatu–Rutikvere maanteeni, seda maanteed mööda kirde suunas kuni lõikumiseni Päinurme jõega. Mööda Päinurme jõge kulgeb nitraaditundliku ala piir ülesvoolu kuni Koigi ja Imavere valla vahelise piiripunktini. Nende valdade vahelist piiri mööda kulgeb piir edasi loode suunas kuni Pätsuvere peakraavini, seda kraavi mööda kuni suubumiseni Neeva peakraavi.

  Piki Neeva peakraavi jätkub piir allavoolu edela suunas kuni Koigi–Päinurme teeni, siis mööda Koigi–Päinurme teed kuni Kalevipoja ja Kiire ühistute vahelise piirini ja mööda seda lõunasse kuni Huuksi metskonna kvartalini 128. Edasi jätkub piir mööda Huuksi metskonna kvartalite 128 ja 127 kirdepiiri ning kvartalite 127 ja 131 läänepiiri kuni Koigi ja Imavere valla vahelise piirini ja mööda seda kuni Huuksi metskonna kvartalini 86. Seejärel kulgeb piir loode suunas piki Huuksi metskonna kvartalite 86, 81, 79, 77 ja 53 kirdepiire kuni Neeva peakraavini. Edasi jätkub piir mööda Neeva peakraavi lääne-kagu suunas Huuksi metskonna kvartali 28 idapiirini, sealt mööda kvartali 28 ida- ja põhjapiiri, mööda kvartali 27 põhja- ja läänepiiri kuni kvartali 26 kirdepiirini, mööda kvartalite 26 ja 22 kirdepiiri loode suunas kuni Prandi jõeni. Mööda Prandi jõge kulgeb piir ülesvoolu kuni Raba-Pahose 40a talu kagunurgani ja sellest punktist mööda mõttelist sirgjoont põhja-kirde suunas Purdi metskonna kvartali 158 lõunatipuni. Sealt jätkub piir mööda Purdi metskonna kvartali 158 ida- ja kirdepiiri kvartali 157 idapiirini, mööda kvartali 157 idapiiri põhja suunas kvartali 156 kagupiirini, mööda kvartali 156 kagu- ja kirdepiiri ning kvartali 154 kirdepiiri ja viimase mõttelist pikendust loode suunas sirgjooneliselt kuni Vodja jõeni.

  Seejärel kulgeb piir mööda Vodja jõge ülesvoolu kuni Tallinna–Luhamaa maanteeni, mööda Tallinna–Luhamaa maanteed lääne ja põhja suunas kuni Pärnu–Rakvere maanteeni, edasi mööda Pärnu–Rakvere maanteed kirde suunas kuni Anna–Peetri teeni, mööda Anna–Peetri teed loodesse kuni Tallinna–Luhamaa maanteeni. Edasi jätkub piir mööda Tallinna–Luhamaa maanteed põhja ja loode suunas kuni Nõmme metskonna kvartali 54 idapiirini, edasi mööda Nõmme metskonna kvartalite 54 ja 49 idapiiri kuni Jägala jõeni. Sealt kulgeb piir mööda Jägala jõge ülesvoolu kuni Tammsaare metskonna kvartali 160 lõunanurgani; siis mööda Tammsaare metskonna kvartali 160 kagupiiri, kvartali 178 kagu- ja kirdepiiri, kvartali 160 kirde- ja loodepiiri, kvartalite 148, 141 ja 134 idapiiri, kvartalite 127, 128, 122 ja 116 kagupiiri ning kvartali 111 kagu- ja idapiiri kuni kvartali 111 põhjatipuni. Edasi jätkub piir mööda kvartali 111 põhjatippu ja Vetepere kraavi algust ühendavat mõttelist sirget Vetepere kraavini ja mööda seda kraavi kuni Ambla jõeni.

  Mööda Ambla jõge kulgeb piir ülesvoolu kuni Käravete–Albu teeni, mööda Käravete–Albu teed kuni Kukevere teeni, edasi mööda Kukevere teed kuni Jänijõeni. Seejärel jätkub piir allavoolu mööda Jänijõge kuni Järva maakonna ja Harju maakonna piirini. Siis kulgeb piir itta mööda Järva maakonna ja Harju maakonna vahelist piiri ning jätkub mööda Lääne-Viru maakonna ja Harju maakonna vahelist piiri kuni Valgejõeni ja läheb mööda Valgejõge ülesvoolu kuni Tallinna–Narva raudteeni.

  (2) Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala välispiiri kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud maakasutuskaartide (mõõtkava 1:10 000), Eesti Metsakorralduskeskuse Koeru, Huuksi, Türi, Purdi, Nõmme, Tammsaare, Laeva, Põltsamaa ja Pikknurme metskonna 1989. aasta puistuplaanide (mõõtkava 1:20 000), kinnistatud talumaade osas maakatastri andmete alusel seisuga 1999. aasta september ja ülejäänud talumaade osas Katastri Ameti 1938. aasta skeemkaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel.

  (3) Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala ülevaatekaart on esitatud määruse lisas 1.

2. peatükk KAITSMATA PÕHJAVEEGA ALAD JA NENDEL ALADEL KEHTIVAD KITSENDUSED NING ALLIKATE JA KARSTILEHTRITE ASUKOHAD JA KITSENDUSTE ULATUS NENDE ÜMBRUSES 

§ 3.  Kaitsmata põhjaveega alad

  Kaitsmata põhjaveega alade piirid on toodud Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala digitaalkaardil2.

§ 4.  Tegevuspiirangud kaitsmata põhjaveega aladel

  Kaitsmata põhjaveega aladel ei tohi:
  1) mineraalväetistega antav lämmastikukogus olla aastas üle 120 kg haritava maa ühe hektari kohta ning taliviljadele ja mitmeniitelistele rohumaadele korraga antav lämmastikukogus olla aastas üle 80 kg haritava maa ühe hektari kohta;
  2) pidada loomi üle 1 loomühiku haritava maa hektari kohta;
  3) kasutada reoveesetet.

§ 5.  Allikad ja karstilehtrid

  (1) Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikul alal asuvad allikad ja karstilehtrid on kantud nitraaditundliku ala digitaalkaardile ning allikate nimekiri on esitatud määruse lisas 2 ja karstilehtrite nimekiri lisas 3.

  (2) Allikatest ja karstilehtritest eristatakse põhjavee taastumiseks olulisemad allikad ja karstialad (edaspidi olulised allikad ja karstialad), mis on järgmised:
  1) Aniste-Einjärve karstijärv;
  2) Assamalla luha karstijärv;
  3) Järsi-Mängupealse-Aavere karstijärved;
  4) Kiltsi mõisapargi allikad;
  5) Varangu allikad;
  6) Muru karstiala;
  7) Tõrma-Karitsa-Jupri allikad ja karstiala;
  8) Saksi karstijärved;
  9) Mõdriku-Vetiku allikad;
  10) Prandi allikad;
  11) Kiigumõisa allikad;
  12) Roosna-Alliku külmaallikad;
  13) Esna pargi allikad;
  14) Tudre karstijärved;
  15) Lüsingu karstiala;
  16) Jalgsema karstijärved;
  17) Aidu karstiala;
  18) Kalana karstiala;
  19) Sopimetsa allikas;
  20) Kalana dolomiidikarjääri lääneservas asuv allikas.

§ 6.  Tegevuspiirangud allikate ja karstilehtrite ümbruses

  (1) Allikate ja karstilehtrite ümbruses on 10 meetri ulatuses veepiirist või karstilehtri servast keelatud:
  1) väetamine;
  2) taimekaitsevahendite kasutamine;
  3) sõnniku hoidmine sõnnikuaunas.

  (2) Oluliste allikate ja karstilehtrite ümbruses on kuni 50 meetri ulatuses veepiirist või karstilehtri servast lisaks lõikes 1 kirjeldatud tegevustele keelatud:
  1) maa kasutuse sihtotstarbe muutmine;
  2) loodusliku rohumaa, metsa või soo ülesharimine;
  3) vee kvaliteeti ohustavate ehitiste rajamine;
  4) maavarade või maa-ainese kaevandamine;
  5) heitvee pinnasesse juhtimine;
  6) metsa lageraie;
  7) kuivendussüsteemi ehitamine;
  8) loomade matmiskohtade rajamine;
  9) kalmistute rajamine.

  (3) Karstilehtreid on keelatud:
  1) risustada;
  2) täita.

3. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2003. a.

  1 91/676/EMÜ (EÜT L 375, 31.12.91, lk 1).
2 Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala digitaalkaardiga (mõõtkavas 1:10 000) ja paberkaardiga (mõõtkavas 1:20 000) saab tutvuda Keskkonnaametis ning nitraaditundliku ala piiridesse jäävates omavalitsustes.

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2003. a määruse nr 17 «
Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala kaitse-eeskiri»
lisa 1
Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2003. a määruse nr 17 «Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala kaitse-eeskiri»
lisa 2


PANDIVERE JA ADAVERE-PÕLTSAMAA NITRAADITUNDLIKU ALA PANDIVERE PIIRKONNAS ASUVATE ALLIKATE NIMEKIRI

Allika nr1 Allika nimetus X_M2 Y_M3
1000 Nimetu 647316 6582515
1001 Nimetu 647485 6582568
1002 Nimetu 635828 6585976
1003 Nimetu 634986 6584500
1004 Nimetu 635928 6583643
1005 Nimetu 640252 6581096
1006 Nimetu 641120 6579868
1007 Nimetu 616504 6569441
1008 Nimetu 631656 6542470
1009 Nimetu 632035 6542570
1010 Nimetu 605717 6531445
1011 Nimetu 596025 6549536
1-1 Jäneda allikad 596203 6568731
1-2 Jäneda allikad 596050 6568762
1-3 Jäneda allikad 596438 6568876
10 Järva-Jaani Õpetaja allikad 607788 6545849
11 Seidla allikad 597616 6551970
12 Määrasmäe allikajärv 596419 6549295
13-1 Kiigumõisa allikad (oluline allika- ja karstiala) 595635 6548062
13-2 Kiigumõisa allikad (oluline allika- ja karstiala) 594992 6546360
13-3 Kiigumõisa allikad (oluline allika- ja karstiala) 595013 6546523
13-4 Kiigumõisa allikad (oluline allika- ja karstiala) 594764 6546791
13-5 Kiigumõisa allikad (oluline allika- ja karstiala) 594527 6546552
14-1 Roosna-Alliku külmaallikad (oluline allika- ja karstiala) 597839 6544941
14-2 Roosna-Alliku külmaallikad (oluline allika- ja karstiala) 597774 6544846
14-3 Roosna-Alliku külmaallikad (oluline allika- ja karstiala) 597633 6544356
14-4 Roosna-Alliku külmaallikad (oluline allika- ja karstiala) 597864 6544097
14-5 Roosna-Alliku külmaallikad (oluline allika- ja karstiala) 597903 6543899
15 Esna pargi allikad (oluline allika- ja karstiala) 602609 6539973
16 Vodja allikad 595160 6534273
17-1 Kareda allikad 603345 6537727
17-2 Kareda allikad 603402 6537318
18 Vahuküla allikad 621263 6538721
19-1 Prandi allikad (oluline allika- ja karstiala) 598601 6523892
19-2 Prandi allikad (oluline allika- ja karstiala) 598586 6524070
19-3 Prandi allikad (oluline allika- ja karstiala) 598456 6524111
2-1 Tapa allikad 609495 6569233
2-2 Tapa allikad 609811 6569197
20-1 Valgma allikas 594936 6527101
20-2 Valgma allikas 594893 6527048
3-1 Jootme allikad 607362 6566955
3-2 Jootme allikad 607508 6567010
30 Hulja allikad 626196 6581163
31-1 Jõetaguse küla allikaala 622606 6578129
31-2 Jõetaguse küla allikaala 622472 6578266
31-3 Jõetaguse küla allikaala 622367 6578377
32 Neeruti pargi allikaala 623216 6576870
33 Vandu allikad 626062 6578574
34-1 Pundi allikad 623950 6575015
34-2 Pundi allikad 624053 6574895
35 Jõepere allikad 624723 6573982
37-1 Udriku allikad 617692 6574936
37-2 Udriku allikad 617553 6574997
38-1 Imastu allikad 614013 6572043
38-2 Imastu allikad 614332 6571707
38-3 Imastu allikad 614107 6572028
38-4 Imastu allikad 614427 6571595
39-1 Konnavere allikad 614339 6570949
39-2 Konnavere allikad 614409 6571122
4 Suuga allikas 609023 6564826
40-1 Moe allikad 615009 6570253
40-2 Moe allikad 614564 6570437
45-1 Tõrma-Karitsa-Jupri allikad ja karstiala (oluline allika- ja karstiala) (Tõrma allikad) 631936 6577237
45-2 Tõrma-Karitsa-Jupri allikad ja karstiala (oluline allika- ja karstiala) (Tõrma allikad) 632090 6577051
45-3 Tõrma-Karitsa-Jupri allikad ja karstiala (oluline allika- ja karstiala) (Tõrma allikad) 631990 6577141
46-1 Sigalehte allikas 648790 6579771
46-2 Sigalehte allikas 648960 6579450
5 Kuru allikad 608122 6564023
50 Lavi allikas 649954 6575600
52 Männiku allikad 633786 6571127
53 Piira allikas 635117 6578363
58-1 Mõdriku-Vetiku allikad (oluline allika- ja karstiala) (Vetiku Vanajärve allikad) 639157 6578389
58-2 Mõdriku-Vetiku allikad (oluline allika- ja karstiala) (Vetiku Vanajärve allikad) 639113 6578340
59-1 Mõdriku-Vetiku allikad (oluline allika- ja karstiala) 640948 6578275
59-2 Mõdriku-Vetiku allikad (oluline allika- ja karstiala) 641038 6578492
6 Jootme Kuruoja 608022 6567534
60-1 Mõdriku-Vetiku allikad (oluline allika- ja karstiala) (Mõdriku Hiieallikad) 639868 6576363
60-2 Mõdriku-Vetiku allikad (oluline allika- ja karstiala) (Mõdriku Hiieallikad) 639845 6576283
60-3 Mõdriku-Vetiku allikad (oluline allika- ja karstiala) (Mõdriku Hiieallikad) 639790 6576272
60-4 Mõdriku-Vetiku allikad (oluline allika- ja karstiala) (Mõdriku Hiieallikad) 639756 6576118
60-5 Mõdriku-Vetiku allikad (oluline allika- ja karstiala) (Mõdriku Hiieallikad) 639707 6576149
61-1 Vana-Vinni allikad 635963 6574962
61-2 Vana-Vinni allikad 636111 6575019
62-1 Inju allikad 634972 6572955
62-2 Inju allikad 635652 6572715
63-1 Saueaugu allikad 644917 6569339
63-2 Saueaugu allikad 644827 6569334
64-1 Allikaküla allikad 644212 6571204
64-2 Allikaküla allikad 644254 6571145
66-1 Küti allikad 645984 6567244
66-2 Küti allikad 646036 6567056
67-1 Kulina allikaala 646580 6565189
67-2 Kulina allikaala 646610 6565693
67-3 Kulina allikaala 646663 6565689
67-4 Kulina allikaala 646569 6565920
7-1 Lüsingu allikad 611287 6558005
7-2 Lüsingu allikad 611515 6557635
70-1 Porkuni tõusuallikad 625331 6563151
70-2 Porkuni tõusuallikad 625788 6562846
70-3 Porkuni tõusuallikad 626411 6562030
71-1 Imandu allikad 621360 6553545
71-2 Imandu allikad 621627 6553518
71-3 Imandu allikad 621691 6553410
71-4 Imandu allikad 621974 6553286
72-1 Mõisamaa allikad 626485 6555381
72-2 Mõisamaa allikad 626585 6555112
72-3 Mõisamaa allikad 626490 6556013
72-4 Mõisamaa allikad 626411 6556582
72-5 Mõisamaa allikad 626369 6556971
74-1 Äntu allikajärved 628523 6549393
74-2 Äntu allikajärved 628589 6549136
74-3 Äntu allikajärved 628516 6548962
76-1 Kiltsi mõisa pargi allikad (oluline allika- ja karstiala) 625671 6550731
76-2 Kiltsi mõisa pargi allikad (oluline allika- ja karstiala) 625713 6550810
76-3 Kiltsi mõisa pargi allikad (oluline allika- ja karstiala) 625629 6550852
77 Järniku allikad 630065 6551200
78 Liivaallikad 622292 6547612
79-1 Varangu allikad (oluline allika- ja karstiala) 620333 6546725
79-2 Varangu allikad (oluline allika- ja karstiala) 620170 6546704
79-3 Varangu allikad (oluline allika- ja karstiala) 620328 6546614
79-4 Varangu allikad (oluline allika- ja karstiala) 620428 6546656
79-5 Varangu allikad (oluline allika- ja karstiala) 620412 6546630
8-1 Lüsingu karstiala (oluline allika- ja karstiala) 608195 6560121
8-2 Lüsingu karstiala (oluline allika- ja karstiala) 607763 6560210
8-3 Lüsingu karstiala (oluline allika- ja karstiala) 607803 6560205
80-1 Nõmme allikad 628173 6546858
80-2 Nõmme allikad 628248 6546730
81 Väljaotsa allikas 626197 6545895
87-1 Kärsa allikad 630627 6548459
87-2 Kärsa allikad 631122 6548748
88 Simuna Katkuallikas 637885 6547296
9 Aravete allikas 600195 6558057
1012 Nimetu 645766 6567687
1013 Nimetu 646737 6564895
1014 Nimetu 646690 6564889


1 Sidekriipsu ees olev number tähendab allikate grupi numbrit. Neljakohaline number tähendab hiljem katalogiseeritud allikat.
2, 3 Allikate asukohad on koordineeritud Eesti põhikaardi (L-Est) projektsioonis.

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2003. a määruse nr 17 «Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala kaitse-eeskiri»
lisa 3


PANDIVERE JA ADAVERE-PÕLTSAMAA NITRAADITUNDLIKU ALA PANDIVERE PIIRKONNAS ASUVATE KARSTILEHTRITE NIMEKIRI

Karstilehtri nr1 Karstilehtri nimetus X_M2 Y_M3
1-1 Nimetu 600772 6573180
1-2 Nimetu 600846 6573164
10 Nimetu 600914 6558964
100 Kalitsa-Abaja karstiväli 611613 6531611
101 Kalitsa-Abaja karstiväli 611623 6531511
102 Kalitsa-Abaja karstiväli 612513 6533280
103 Kalitsa-Abaja karstiväli 612755 6533818
104 Kalitsa-Abaja karstiväli 612329 6534332
105 Kalitsa-Abaja karstiväli 611842 6534043
106-1 Kalitsa-Abaja karstiväli 611305 6535536
106-2 Kalitsa-Abaja karstiväli 610912 6534988
106-3 Kalitsa-Abaja karstiväli 611334 6534785
107 Kalitsa-Abaja karstiväli 610278 6535122
108-1 Kalitsa-Abaja karstiväli 609306 6535554
108-2 Kalitsa-Abaja karstiväli 608953 6535565
108-3 Kalitsa-Abaja karstiväli 608980 6535528
109-1 Kalitsa-Abaja karstiväli 609841 6536600
109-2 Kalitsa-Abaja karstiväli 610865 6536708
11-1 Nimetu 596772 6559614
11-2 Nimetu 596977 6559743
110 Kalitsa-Abaja karstiväli 607829 6536787
111 Kalitsa-Abaja karstiväli 610804 6536160
112 Kalitsa-Abaja karstiväli 611529 6536729
113 Kalitsa-Abaja karstiväli 612724 6534927
114 Kalitsa-Abaja karstiväli 609767 6538390
114 Kalitsa-Abaja karstiväli 609693 6538251
115 Kalitsa-Abaja karstiväli 609949 6538185
116 Kalitsa-Abaja karstiväli 610528 6538426
117-1 Tudre karstijärved (oluline allika- ja karstiala) (Kalitsa-Abaja karstiväli) 610862 6539095
117-2 Tudre karstijärved (oluline allika- ja karstiala) (Kalitsa-Abaja karstiväli) 610941 6538995
118-1 Nimetu 608366 6538967
118-2 Nimetu 608414 6538901
119 Nimetu 613388 6536420
12-1 Lüsingu karstiala (oluline allika- ja karstiala) 608706 6559071
12-2 Lüsingu karstiala (oluline allika- ja karstiala) 608464 6559501
12-3 Lüsingu karstiala (oluline allika- ja karstiala) 608195 6560121
120 Nimetu 614889 6535235
121 Nimetu 615199 6534576
122 Nimetu 614114 6532490
123 Nimetu 617870 6537454
124-1 Nimetu 616311 6540211
124-2 Nimetu 616368 6540045
124-3 Nimetu 616448 6539943
125 Kisusti karstiväli 614470 6539498
126 Kisusti karstiväli 614228 6539650
127 Kisusti karstiväli 614407 6539930
128-1 Kisusti karstiväli 614109 6541323
128-2 Kisusti karstiväli 614223 6541175
129-1 Kisusti karstiväli 614194 6540770
129-2 Kisusti karstiväli 614768 6540701
129-3 Kisusti karstiväli 614747 6540767
13 Nimetu 605783 6554287
130-1 Kuusna karstiväli 611750 6541225
130-2 Kuusna karstiväli 611694 6541157
131 Kuusna karstiväli 611331 6541231
132 Kuusna karstiväli 611763 6542137
133 Kuusna karstiväli 611389 6541931
134-1 Kuusna karstiväli 610440 6542650
134-2 Kuusna karstiväli 610485 6542634
134-3 Kuusna karstiväli 610535 6542587
135-1 Kuusna karstiväli 615062 6538226
135-2 Kuusna karstiväli 614975 6538339
136 Nimetu 614330 6537941
137 Nimetu 602067 6523887
138 Nimetu 603109 6525758
139-1 Nimetu 606998 6526397
139-2 Nimetu 603674 6524754
14 Nimetu 611283 6560930
140 Keri karstiväli 604997 6527867
141-1 Keri karstiväli 605358 6527943
141-2 Keri karstiväli 605497 6528025
142 Keri karstiväli 606329 6529049
143 Keri karstiväli 605705 6528704
144 Keri karstiväli 606458 6528762
149-1 Muru karstiala 645104 6585224
149-2 Muru karstiala 645268 6585240
149-3 Muru karstiala 645342 6585293
149-4 Muru karstiala 646061 6585309
149-5 Muru karstiala 646125 6585404
149-6 Muru karstiala 646241 6585425
15-1 Roosna-Jalgsema karstiväli 611225 6555429
15-2 Roosna-Jalgsema karstiväli 610870 6556171
15-3 Roosna-Jalgsema karstiväli 611178 6556048
16-1 Nimetu 609182 6554756
16-2 Nimetu 609793 6554195
16-3 Nimetu 609754 6554114
16-4 Nimetu 609680 6554190
16-5 Nimetu 609867 6553706
166 Kadrina karstiala 623550 6578543
167-1 Vandu karstiväli 624986 6577945
167-2 Vandu karstiväli 624776 6577887
168 Orajärve karstiala 621916 6576841
169 Neeruti karstiala 622894 6576340
17-1 Nimetu 609764 6553695
17-2 Nimetu 609819 6553692
17-3 Nimetu 609790 6553261
170-1 Udriku karstiala 618909 6577113
170-2 Udriku karstiala 619204 6577219
172-177-1 Kõrbse karstipiirkond 618861 6576450
172-177-2 Kõrbse karstipiirkond 619030 6575881
172-177-3 Kõrbse karstipiirkond 619486 6575576
172-177-4 Kõrbse karstipiirkond 619791 6574818
178 Kiku karstijärv 619396 6574107
18-1 Nimetu 608903 6552863
18-2 Nimetu 609048 6552860
18-3 Nimetu 609051 6552768
180-184-1 Salda karstiväli 618796 6572774
180-184-2 Salda karstiväli 618964 6572764
180-184-3 Salda karstiväli 619396 6572559
180-184-4 Salda karstiväli 618906 6572469
180-184-5 Salda karstiväli 619101 6572311
185-194-1 Pariisi-Aruküla karstiväli 620170 6573027
185-194-2 Pariisi-Aruküla karstiväli 620481 6573374
185-194-3 Pariisi-Aruküla karstiväli 620123 6573485
185-194-4 Pariisi-Aruküla karstiväli 620939 6572532
185-194-5 Pariisi-Aruküla karstiväli 620652 6573106
185-194-6 Pariisi-Aruküla karstiväli 621338 6572412
185-194-7 Pariisi-Aruküla karstiväli 621132 6572600
19-1 Nimetu 609372 6552810
19-2 Nimetu 609446 6552758
19-3 Nimetu 609356 6552618
196-198-1 Lokuta karstipiirkond 617194 6569967
196-198-2 Lokuta karstipiirkond 616357 6570815
2-1 Nimetu 599524 6571362
2-2 Nimetu 599608 6571331
20 Nimetu 607897 6553884
201-1 Saksi karstijärved (oluline allika- ja karstiala) 619212 6570125
201-2 Saksi karstijärved (oluline allika- ja karstiala) 619227 6569941
201-3 Saksi karstijärved (oluline allika- ja karstiala) 619354 6569788
201-4 Saksi karstijärved (oluline allika- ja karstiala) 619744 6569557
202 Nimetu 619607 6569457
204-206-1 Vahakulmu karstipiirkond 617942 6568567
204-206-2 Vahakulmu karstipiirkond 617800 6568530
204-206-3 Vahakulmu karstipiirkond 618058 6568235
207 Näo karstilehter 612895 6567149
21-1 Jalgsema karstijärved (oluline allika- ja karstiala) 609248 6551351
21-2 Jalgsema karstijärved (oluline allika- ja karstiala) 609143 6550506
211-214-1 Saiakopli karstipiirkond 616561 6566986
211-214-2 Saiakopli karstipiirkond 616424 6566539
211-214-3 Saiakopli karstipiirkond 616788 6566581
211-214-4 Saiakopli karstipiirkond 616882 6567160
211-214-5 Saiakopli karstipiirkond 618046 6567239
213-1 Nimetu 619001 6569119
213-2 Nimetu 619080 6569188
217-218 Piilu karstiala 616013 6567476
219-223-1 Nõmmküla jaama ümbruse karstialad 616688 6565401
219-223-2 Nõmmküla jaama ümbruse karstialad 616988 6565617
219-223-3 Nõmmküla jaama ümbruse karstialad 617030 6564738
219-223-4 Nõmmküla jaama ümbruse karstialad 617293 6564390
219-223-5 Nõmmküla jaama ümbruse karstialad 617657 6564622
219-223-6 Nõmmküla jaama ümbruse karstialad 617831 6564906
22 Nimetu 609780 6550319
220 Nõmmküla jaama ümbruse karstialad 616519 6565823
23-1 Nimetu 608850 6550166
23-2 Nimetu 608850 6549906
23-3 Nimetu 608735 6549740
234-1 Kõrgemäe karstiala 628321 6579188
234-2 Kõrgemäe karstiala 628758 6579514
234-3 Kõrgemäe karstiala 628236 6579609
234-4 Kõrgemäe karstiala 628168 6579830
235-1 Lepna karstiala 631838 6579188
235-2 Lepna karstiala 632260 6579056
236-1 Mädapea karstiväli 627920 6577545
236-2 Mädapea karstiväli 628616 6578203
236-3 Mädapea karstiväli 628663 6578456
237-1 Jupri karstiorg 633655 6574671
237-2 Jupri karstiorg 633708 6574845
237-3 Jupri karstiorg 633856 6575175
237-4 Jupri karstiorg 633724 6574990
237-5 Jupri karstiorg 633661 6575996
237-6 Jupri karstiorg 633645 6575775
238-1 Karitsa karstiala 633486 6574534
238-2 Karitsa karstiala 633534 6574465
238-3 Karitsa karstiala 633655 6574555
239-1 Lepna karstiala 627394 6575222
239-2 Vassivere karstiväli 627051 6574610
239-3 Vassivere karstiväli 627119 6574447
239-4 Vassivere karstiväli 626782 6574094
239-5 Vassivere karstiväli 626882 6573931
239-6 Vassivere karstiväli 626693 6573820
239-7 Vassivere karstiväli 626977 6573551
239-8 Vassivere karstiväli 626808 6573420
24 Karinu karstiväli 613330 6548559
240-1 Kuristi ja Poriaugu karstialad 628020 6573788
240-2 Kuristi ja Poriaugu karstialad 627967 6573651
240-3 Kuristi ja Poriaugu karstialad 627825 6573530
240-4 Kuristi ja Poriaugu karstialad 627909 6573372
240-5 Kuristi ja Poriaugu karstialad 627951 6573241
240-6 Kuristi ja Poriaugu karstialad 628120 6573125
240-7 Kuristi ja Poriaugu karstialad 628051 6573019
241-1 Karunga karstiväli 628810 6572466
241-2 Karunga karstiväli 627777 6572535
241-3 Karunga karstiväli 628035 6572566
241-4 Karunga karstiväli 628262 6572682
241-5 Karunga karstiväli 628351 6572361
241-6 Karunga karstiväli 628267 6572145
241-7 Karunga karstiväli 628594 6572566
241-8 Karunga karstiväli 628225 6571976
241-9 Karunga karstiväli 627946 6571950
241-10 Karunga karstiväli 628009 6571776
241-11 Karunga karstiväli 628472 6571408
241-12 Karunga karstiväli 627672 6571239
241-13 Karunga karstiväli 627888 6571108
242-1 Levala karstiväli 630469 6573001
242-2 Levala karstiväli 629926 6572843
242-3 Levala karstiväli 629863 6572912
242-4 Levala karstiväli 629647 6572259
242-5 Levala karstiväli 630163 6572490
242-6 Levala karstiväli 630590 6572585
242-7 Levala karstiväli 630711 6572612
242-8 Levala karstiväli 630532 6572106
242-9 Levala karstiväli 630195 6572037
243-1 Järtu karstiväli 625702 6571903
243-2 Järtu karstiväli 626729 6571097
243-3 Järtu karstiväli 626139 6571440
243-4 Järtu karstiväli 625997 6571977
244-1 Järni karstiväli 629484 6574797
244-2 Järni karstiväli 629405 6574787
244-3 Järni karstiväli 629479 6574355
244-4 Järni karstiväli 629105 6574996
244-5 Järni karstiväli 629173 6575206
245 Karitsa lõunapoolne karstiala 632881 6573054
246-1 Mõedaku-Kantküla-Nurkse karstiväli 646294 6579742
246-2 Mõedaku-Kantküla-Nurkse karstiväli 646130 6579657
246-3 Mõedaku-Kantküla-Nurkse karstiväli 646167 6579398
246-4 Mõedaku-Kantküla-Nurkse karstiväli 646226 6579128
246-5 Mõedaku-Kantküla-Nurkse karstiväli 646046 6578974
246-6 Mõedaku-Kantküla-Nurkse karstiväli 646485 6578456
246-7 Mõedaku-Kantküla-Nurkse karstiväli 644712 6578620
246-8 Mõedaku-Kantküla-Nurkse karstiväli 645612 6578699
246-9 Mõedaku-Kantküla-Nurkse karstiväli 645495 6578874
246-10 Mõedaku-Kantküla-Nurkse karstiväli 646797 6578440
246-11 Mõedaku-Kantküla-Nurkse karstiväli 647009 6578440
246-12 Mõedaku-Kantküla-Nurkse karstiväli 645278 6576948
246-13 Mõedaku-Kantküla-Nurkse karstiväli 645717 6577535
246-14 Mõedaku-Kantküla-Nurkse karstiväli 645575 6577371
246-15 Mõedaku-Kantküla-Nurkse karstiväli 645421 6577234
246-16 Mõedaku-Kantküla-Nurkse karstiväli 645019 6577255
246-17 Mõedaku-Kantküla-Nurkse karstiväli 645072 6577075
246-18 Mõedaku-Kantküla-Nurkse karstiväli 644998 6576652
246-19 Mõedaku-Kantküla-Nurkse karstiväli 644738 6576450
25 Karinu karstiväli 613438 6548306
250-1 Kuivajõe karstiala 646929 6575752
250-2 Kuivajõe karstiala 646966 6575662
250-3 Kuivajõe karstiala 647051 6575567
252-253-1 Mõdriku-Vetiku (Mõdriku-Saueaugu) allikad (oluline allika- ja karstiala) 639747 6576113
252-253-2 Mõdriku-Vetiku (Mõdriku-Saueaugu) allikad (oluline allika- ja karstiala) 639712 6576140
252-253-3 Mõdriku-Vetiku (Mõdriku-Saueaugu) allikad (oluline allika- ja karstiala) 639802 6576270
252-253-4 Mõdriku-Vetiku (Mõdriku-Saueaugu) allikad (oluline allika- ja karstiala) 639853 6576280
252-253-5 Mõdriku-Vetiku (Mõdriku-Saueaugu) allikad (oluline allika- ja karstiala) 639887 6576365
252-253-6 Mõdriku-Vetiku (Mõdriku-Saueaugu) allikad (oluline allika- ja karstiala) 639747 6576645
252-253-7 Mõdriku-Vetiku (Mõdriku–Saueaugu) allikad (oluline allika- ja karstiala) 639697 6576645
254-1 Nimetu 638660 6575024
254-2 Nimetu 638573 6575002
254-3 Nimetu 638624 6574886
255 Nimetu 635368 6577326
257-1 Inju karstiala 634313 6572759
257-2 Inju karstiala 634319 6572101
259 Koeravere karstiala 634124 6570447
26 Karinu karstiväli 613878 6547790
260-1 Vooreküla karstiala 642957 6568950
260-2 Vooreküla karstiala 643221 6569271
262 Ristiküla karstiala 647134 6563577
263 Kannastiku karstiala 641151 6568329
264-1 Kadila-Veadla karstiväli 632665 6566223
264-2 Kadila-Veadla karstiväli 633292 6566887
264-3 Kadila-Veadla karstiväli 633524 6566260
265 Kulina karstiala 633329 6565591
266-267-1 Aruküla karstiväli 644285 6563140
266-267-2 Aruküla karstiväli 643969 6563683
27-1 Karinu karstiväli 612482 6547633
27-2 Karinu karstiväli 612745 6547446
270-1 Assamalla luha karstijärv (oluline allika- ja karstiala) (Assamalla karstiväli) 628616 6568804
270-2 Assamalla luha karstijärv (oluline allika- ja karstiala) (Assamalla karstiväli) 628342 6568772
270-3 Assamalla luha karstijärv 628047 6568572
270-4 Assamalla luha karstijärv (oluline allika- ja karstiala) (Assamalla karstiväli) 628452 6568567
270-5 Assamalla luha karstijärv (oluline allika- ja karstiala) (Assamalla karstiväli) 628647 6568356
270-6 Assamalla luha karstijärv (oluline allika- ja karstiala) (Assamalla karstiväli) 628774 6568093
271-1 Lõhmetu-Lemmküla karstijärved 625157 6567500
271-2 Lõhmetu-Lemmküla karstijärved 625168 6567247
271-3 Lõhmetu-Lemmküla karstijärved 625258 6567055
271-4 Lõhmetu-Lemmküla karstijärved 625233 6566780
271-5 Lõhmetu-Lemmküla karstijärved 625132 6566036
271-6 Lõhmetu-Lemmküla karstijärved 625124 6565790
271-7 Lõhmetu-Lemmküla karstijärved 625041 6565443
271-8 Lõhmetu-Lemmküla karstijärved 625164 6566495
272-1 Naistevälja karstiala 620252 6564101
272-2 Naistevälja karstiala 620384 6564049
273-1 Loksa karstiala 624984 6560735
273-2 Loksa karstiala 625005 6560546
274-1 Uudeküla karstiala 621655 6561651
274-2 Uudeküla karstiala 621934 6561693
275-1 Savalduma karstiväli 615332 6558382
275-2 Savalduma karstiväli 615575 6558582
275-3 Savalduma karstiväli 615659 6558866
275-4 Savalduma karstiväli 615711 6559188
275-5 Savalduma karstiväli 615869 6559340
276-1 Aniste-Einjärve karstijärv (oluline allika- ja karstiala) 618150 6560307
276-2 Aniste-Einjärve karstijärv (oluline allika- ja karstiala) 618477 6560155
276-3 Aniste-Einjärve karstijärv (oluline allika- ja karstiala) 618202 6560766
277-1 Järve karstiala 613979 6556427
277-2 Järve karstiala 614147 6556132
278-1 Kõdeküla karstiala 615728 6554637
278-2 Kõdeküla karstiala 614247 6554957
278-3 Kõdeküla karstiala 614479 6554826
278-4 Kõdeküla karstiala 615032 6554547
279 Kursi karstiväli 616233 6557234
28-1 Karinu karstiväli 612100 6546093
28-2 Karinu karstiväli 612192 6546069
281 Kerguta karstiala 617355 6557623
282-1 Vajangu karstiala 614337 6552448
282-2 Vajangu karstiala 614431 6552042
283-284-1 Kuie ja Võhmuta karstialad 613004 6551015
283-284-2 Kuie ja Võhmuta karstialad 612662 6551026
283-284-3 Kuie ja Võhmuta karstialad 612704 6550847
283-284-4 Kuie ja Võhmuta karstialad 613078 6550315
283-284-5 Kuie ja Võhmuta karstialad 613025 6550373
283-284-6 Kuie ja Võhmuta karstialad 613673 6550241
285-1 Järsi-Mängupealse-Aavere karstijärved (oluline allika- ja karstiala) (Järsi karstijärvik) 614242 6550388
285-2 Järsi-Mängupealse-Aavere karstijärved (oluline allika- ja karstiala) (Järsi karstijärvik) 614379 6550272
286-1 Mängupealse karstiala 611451 6549893
286-2 Mängupealse karstiala 611498 6549551
286-3 Mängupealse karstiala 610950 6549145
286-4 Järsi-Mängupealse-Aavere karstijärved (oluline allika- ja karstiala) (Mängupealse karstiala) 615888 6551119
286-5 Järsi-Mängupealse-Aavere karstijärved (oluline allika- ja karstiala) (Mängupealse karstiala) 615740 6551140
286-6 Järsi-Mängupealse-Aavere karstijärved (oluline allika- ja karstiala) (Mängupealse karstiala) 615988 6550855
287-1 Järsi-Mängupealse-Aavere karstijärved (oluline allika- ja karstiala) (Aavere karstiorg) 616636 6551450
287-2 Järsi-Mängupealse-Aavere karstijärved (oluline allika- ja karstiala) (Aavere karstiorg) 616746 6551535
288 Aavere karstiala 617189 6551945
29 Karinu karstiväli 613751 6545522
290 Aburi karstiala 629035 6562534
292 Nimetu 628877 6559885
293 Raeküla karstiväli 633002 6561528
294-1 Ärina karstiala 626855 6558606
294-2 Ärina karstiala 627023 6559306
294-3 Ärina karstiala 627129 6559854
295 Pandivere karstiväli 631990 6559279
296 Eipre (Vesioru) karstiväli 632386 6556457
297-1 Avispea karstiväli 635398 6555200
297-2 Avispea karstiväli 635872 6555185
297-3 Avispea karstiväli 636468 6554358
298-1 Triigi karstiväli 634061 6555664
298-2 Triigi karstiväli 634177 6555548
298-3 Triigi karstiväli 633671 6556185
299-1 Triigi-Pudivere karstiväli 634119 6553605
299-2 Triigi-Pudivere karstiväli 634219 6553268
299-3 Triigi-Pudivere karstiväli 634329 6553315
299-4 Triigi-Pudivere karstiväli 633913 6552657
3 Nimetu 598801 6569956
30-1 Karinu karstiväli 612732 6545069
30-2 Karinu karstiväli 612374 6545314
300-1 Pudivere karstiväli 635362 6552315
300-2 Pudivere karstiväli 635192 6552379
301 Sootiigi karstiala 636404 6552099
302-1 Kaarma karstiväli 628565 6555723
302-2 Kaarma karstiväli 628697 6555165
303-1 Väike-Maarja karstiväli 629087 6555813
303-2 Väike-Maarja karstiväli 628876 6555470
304-1 Äntu karstiväli 628902 6554196
304-2 Äntu karstiväli 628892 6553938
304-3 Äntu karstiväli 628929 6553459
307-1 Vao karstiala 625526 6552988
307-2 Vao karstiala 625674 6552872
307-3 Vao karstiala 625679 6552788
307-4 Vao karstiala 626206 6552904
308-315-1 Risu karstiväli 623478 6553220
308-315-2 Risu karstiväli 622440 6552203
308-315-3 Risu karstiväli 623272 6552240
308-315-4 Risu karstiväli 623730 6551840
308-315-5 Risu karstiväli 622919 6551724
308-315-6 Risu karstiväli 623319 6551492
308-315-7 Risu karstiväli 623214 6551361
308-315-8 Risu karstiväli 623251 6551113
31-32-1 Karinu karstiväli 613291 6546425
32-2 Karinu karstiväli 613211 6546022
32-3 Karinu karstiväli 613271 6545948
322-324-1 Aavere karstiväli 617816 6549353
322-324-2 Aavere karstiväli 617637 6549495
33 Metsla karstiväli 614923 6543810
332 Pikevere karstiväli 618600 6547004
333 Varangu karstiväli 618500 6545534
337-1 Varangu allikad (oluline allika- ja karstiala) (Varangu karstiväli) 620333 6546725
337-2 Varangu allikad (oluline allika- ja karstiala) (Varangu karstiväli) 620170 6546704
337-3 Varangu allikad (oluline allika- ja karstiala) (Varangu karstiväli) 620328 6546614
337-4 Varangu allikad (oluline allika- ja karstiala) (Varangu karstiväli) 620428 6546656
337-5 Varangu allikad (oluline allika- ja karstiala) (Varangu karstiväli) 620412 6546630
339-1 Jaala karstiväli 630287 6545764
339-2 Jaala karstiväli 630214 6545785
339-3 Jaala karstiväli 630140 6545880
339-4 Jaala karstiväli 630061 6545938
339-5 Jaala karstiväli 630545 6545990
34-1 Metsla karstiväli 616095 6543157
34-2 Metsla karstiväli 616184 6543031
340-1 Määri karstiala 638458 6551534
340-2 Määri karstiala 639214 6551575
342-1 Nadalama karstiväli 632860 6551311
342-2 Nadalama karstiväli 633044 6550600
342-3 Nadalama karstiväli 633418 6550805
342-4 Nadalama karstiväli 633876 6550784
343-1 Kurtna karstiala 633976 6549978
343-2 Kurtna karstiala 634271 6549762
343-3 Kurtna karstiala 634456 6549420
343-4 Kurtna karstiala 634566 6548978
343-5 Kurtna karstiala 633776 6548493
343-6 Kurtna karstiala 633676 6548319
343-7 Kurtna karstiala 633766 6547835
344-1 Orguse karstiväli 635588 6549443
344-2 Orguse karstiväli 635514 6549586
344-3 Orguse karstiväli 635388 6549865
345-1 Avanduse karstiväli 638616 6549080
345-2 Avanduse karstiväli 638738 6549085
345-3 Avanduse karstiväli 638395 6549475
346-1 Hirla karstiala 634614 6546687
346-2 Hirla karstiala 634698 6546260
347-1 Hundilageda karstiväli 641880 6553034
347-2 Hundilageda karstiväli 643135 6553328
347-3 Hundilageda karstiväli 642019 6553191
349-1 Rohu karstiala 642565 6553034
349-2 Rohu karstiala 642493 6553133
35-1 Metsla karstiväli 616700 6542547
35-2 Metsla karstiväli 616582 6542325
35-3 Metsla karstiväli 616537 6542278
35-4 Metsla karstiväli 616622 6542265
35-5 Metsla karstiväli 616564 6542236
350-1 Rahkla karstiala 645654 6554275
350-2 Rahkla karstiala 645033 6554123
350-3 Rahkla karstiala 645085 6554186
350-4 Rahkla karstiala 644785 6553986
352-1 Sirevere karstiväli 641106 6549705
352-2 Sirevere karstiväli 641196 6550269
352-3 Sirevere karstiväli 642544 6550343
36 Ramma karstiväli 614751 6546437
37 Ramma karstiväli 615661 6546487
38 Ramma karstiväli 615890 6546651
39 Ramma karstiväli 615768 6546290
4 Nimetu 598477 6568209
40 Ramma karstiväli 616437 6546795
41 Ramma karstiväli 615323 6545837
42-1 Ramma karstiväli 615879 6545661
42-2 Ramma karstiväli 615995 6545663
42-3 Ramma karstiväli 616029 6545253
43-1 Ramma karstiväli 616685 6545679
43-2 Ramma karstiväli 617093 6545550
43-3 Ramma karstiväli 617235 6545598
43-4 Ramma karstiväli 616748 6545511
43-5 Ramma karstiväli 616853 6545416
44-1 Ramma karstiväli 616245 6545074
44-2 Ramma karstiväli 616401 6545034
44-3 Ramma karstiväli 616427 6544916
45-1 Ramma karstiväli 616336 6544672
45-2 Ramma karstiväli 616485 6544658
46 Ramma karstiväli 616649 6544144
47-1 Ramma karstiväli 617039 6543346
47-2 Ramma karstiväli 616989 6543204
48 Ramma karstiväli 616731 6544852
49-1 Nimetu 607094 6542477
49-2 Nimetu 606838 6542437
5 Patika karstiväli 600715 6571557
50 Nimetu 607304 6541453
51 Kuksema karstiväli 605806 6542524
52 Kuksema karstiväli 605830 6542645
53 Nimetu 602581 6552876
54-1 Nimetu 603064 6553924
54-2 Nimetu 602945 6553966
55-1 Puhmu karstiväli 618715 6542577
55-2 Puhmu karstiväli 618794 6542429
56 Puhmu karstiväli 619240 6542186
57 Puhmu karstiväli 619471 6541746
58 Puhmu karstiväli 619184 6541225
59-1 Puhmu karstiväli 620767 6541541
59-2 Puhmu karstiväli 620927 6541454
6 Patika karstiväli 600472 6570510
60 Nimetu 618494 6539293
61 Nimetu 618467 6538742
62 Nimetu 619157 6536865
63-1 Nimetu 616537 6535594
63-2 Nimetu 616274 6535541
64 Nimetu 618717 6534598
65 Nimetu 594304 6557177
66 Nimetu 594859 6554781
67-1 Albu karstiväli 595181 6557814
67-2 Albu karstiväli 595139 6557709
68-1 Albu karstiväli 595642 6557206
68-2 Albu karstiväli 595869 6557324
68-3 Albu karstiväli 595919 6557458
68-4 Albu karstiväli 595350 6557256
68-5 Albu karstiväli 596053 6556863
69-1 Nimetu 596839 6550103
69-2 Nimetu 596807 6549988
7 Nimetu 602569 6566945
70-1 Nimetu 597470 6537899
70-2 Nimetu 597586 6537746
71 Nimetu 599029 6538652
72 Nimetu 600524 6538714
73 Kaaruka-Kodasema karstiväli 600257 6543455
74-1 Kaaruka-Kodasema karstiväli 600232 6542646
74-2 Kaaruka-Kodasema karstiväli 600427 6542546
74-3 Kaaruka-Kodasema karstiväli 600393 6542438
75 Kaaruka-Kodasema karstiväli 601309 6540505
76-1 Valasti karstiväli 601002 6546457
76-2 Valasti karstiväli 601221 6547021
76-3 Valasti karstiväli 601495 6547015
76-4 Valasti karstiväli 601690 6546705
77 Ammuta karstiväli 604026 6539004
78 Ammuta karstiväli 606307 6540757
79 Ammuta karstiväli 605998 6539990
8 Nimetu 604224 6565344
80-1 Ammuta karstiväli 606401 6539721
80-2 Ammuta karstiväli 606617 6539596
81-1 Ammuta karstiväli 607052 6539931
81-2 Ammuta karstiväli 607028 6540218
81-3 Ammuta karstiväli 607402 6539509
82 Ammuta karstiväli 606688 6538880
83-1 Ammuta karstiväli 607228 6538590
83-2 Ammuta karstiväli 607125 6538056
84 Ammuta karstiväli 605880 6538641
85 Ammuta karstiväli 605408 6538379
86 Nimetu 606540 6536795
87 Nimetu 606398 6536243
88 Nimetu 604382 6536994
89 Nimetu 605439 6537477
9 Nimetu 609023 6564826
90 Nimetu 610311 6533402
91 Nimetu 608094 6533513
92 Müüsleri karstiväli 608968 6532941
93 Müüsleri karstiväli 607030 6531753
94 Müüsleri karstiväli 606673 6531965
95 Kalitsa-Abaja karstiväli 610143 6532307
96-1 Kalitsa-Abaja karstiväli 610477 6531893
96-2 Kalitsa-Abaja karstiväli 610403 6532007
97 Kalitsa-Abaja karstiväli 610245 6531625
98 Kalitsa-Abaja karstiväli 611130 6532104
99 Kalitsa-Abaja karstiväli 611629 6531846
1001 Nimetu 644135 6578435
1002 Nimetu 643590 6578313
1003 Nimetu 643850 6578530
1004 Nimetu 646712 6579001
1005 Nimetu 644273 6575694
1006 Nimetu 644902 6576070
1007 Nimetu 646220 6575826
1008 Nimetu 647728 6575403
1009 Nimetu 647924 6575530
1010 Nimetu 647903 6576128
1011 Nimetu 643373 6575255
1012 Nimetu 636754 6576014
1013 Nimetu 635950 6576760
1014 Nimetu 635680 6576728
1015 Nimetu 635045 6576961
1016 Mõdriku-Vetiku allikad (oluline allika- ja karstiala) 640948 6578275
1017 Mõdriku-Vetiku allikad (oluline allika- ja karstiala) 641038 6578492
1018 Nimetu 640326 6575804
1019 Nimetu 640798 6566807
1020 Nimetu 643748 6565242
1021 Nimetu 644179 6565763
1022 Nimetu 644343 6566295
1023 Nimetu 644232 6561286
1024 Nimetu 644100 6561228
1025 Nimetu 635493 6548701
1026 Nimetu 634050 6554963
1027 Nimetu 633150 6555611
1028 Nimetu 632697 6555200
1029 Nimetu 634187 6554663
1030 Nimetu 634229 6554526
1031 Nimetu 634266 6554389
1032 Nimetu 634540 6554574
1033 Nimetu 634608 6554437
1034 Nimetu 634403 6552036
1035 Nimetu 634882 6554047
1036 Nimetu 632892 6553726
1037 Nimetu 633087 6553889
1038 Nimetu 632697 6552636
1039 Nimetu 636641 6557302
1040 Nimetu 636968 6556375
1041 Nimetu 637363 6556185
1042 Nimetu 637668 6556196
1043 Nimetu 637195 6554179
1044 Nimetu 635188 6576151
1045 Nimetu 635209 6573439
1046 Nimetu 635351 6573386
1047 Nimetu 634282 6573339
1048 Nimetu 632107 6573839
1049 Nimetu 630142 6571184
1050 Nimetu 630490 6571047
1051 Nimetu 633608 6571748
1052 Nimetu 628152 6574757
1053 Nimetu 625102 6573267
1054 Nimetu 625523 6573394
1055 Nimetu 628030 6573235
1056 Tõrma-Karitsa-Jupri allikad ja karstiala (oluline allika- ja karstiala) 631928 6577129
1057 Tõrma-Karitsa-Jupri allikad ja karstiala (oluline allika- ja karstiala) 632007 6577044
1058 Nimetu 632191 6575459
1059 Nimetu 629900 6577803
1060 Nimetu 630801 6577729
1061 Nimetu 628194 6576412
1062 Nimetu 626024 6579235
1063 Nimetu 625345 6578430
1064 Nimetu 625734 6578066
1065 Nimetu 625803 6578630
1066 Nimetu 624712 6574743
1067 Nimetu 626229 6575223
1068 Nimetu 617310 6574618
1069 Nimetu 618701 6574813
1070 Nimetu 616921 6573654
1071 Nimetu 619096 6571368
1072 Nimetu 619454 6571016
1073 Nimetu 617347 6569009
1074 Nimetu 616347 6568303
1075 Nimetu 614856 6568683
1076 Nimetu 614335 6570959
1077 Nimetu 614409 6571122
1078 Nimetu 616340 6563027
1079 Nimetu 616778 6563016
1080 Nimetu 616603 6565970
1081 Nimetu 617420 6565839
1082 Nimetu 615687 6566481
1083 Nimetu 615571 6566618
1084 Nimetu 611852 6563779
1085 Nimetu 611916 6567097
1086 Nimetu 612274 6567313
1087 Nimetu 612479 6567139
1088 Nimetu 612932 6567350
1089 Nimetu 613027 6567523
1090 Nimetu 622101 6564563
1091 Nimetu 629374 6568525
1092 Nimetu 628705 6566945
1093 Nimetu 628210 6565728
1094 Nimetu 629437 6565923
1095 Nimetu 624173 6560562
1096 Nimetu 622989 6560088
1097 Nimetu 623598 6561767
1098 Nimetu 627713 6560675
1099 Nimetu 628119 6560680
1100 Nimetu 628804 6560707
1101 Nimetu 629794 6559522
1102 Nimetu 629757 6561944
1103 Nimetu 628414 6563450
1104 Nimetu 629262 6564230
1105 Nimetu 631017 6552733
1106 Nimetu 631986 6552754
1107 Nimetu 630764 6553302
1108 Nimetu 629766 6556387
1109 Nimetu 630008 6555829
1110 Nimetu 627085 6554870
1111 Nimetu 627717 6554491
1112 Nimetu 628002 6554170
1113 Nimetu 627812 6553453
1114 Nimetu 629950 6553069
1115 Nimetu 629576 6552163
1116 Nimetu 623804 6554889
1117 Nimetu 626090 6552082
1118 Nimetu 626211 6552040
1119 Nimetu 615291 6554263
1120 Nimetu 615980 6554121
1121 Nimetu 617555 6554632
1122 Nimetu 618171 6554247
1123 Nimetu 618566 6554368
1124 Nimetu 618382 6554284
1125 Nimetu 617476 6555880
1126 Nimetu 617365 6556944
1127 Nimetu 617260 6557113
1128 Nimetu 617650 6557076
1129 Nimetu 614969 6557096
1130 Nimetu 613573 6552880
1131 Nimetu 612114 6549251
1132 Nimetu 612172 6549135
1133 Nimetu 612251 6549130
1134 Nimetu 612299 6549367
1135 Nimetu 612056 6548861
1136 Nimetu 612230 6548851
1137 Nimetu 612151 6548756
1138 Nimetu 616867 6553331
1139 Nimetu 617863 6553936
1140 Nimetu 616172 6551456
1141 Nimetu 613517 6548317
1142 Nimetu 597264 6536556
1143 Nimetu 609362 6537821
1144 Nimetu 609180 6537039
1145 Nimetu 609098 6536436
1146 Nimetu 609180 6536363
1147 Nimetu 611968 6536328
1148 Nimetu 609999 6534986
1149 Nimetu 612405 6536538
1150 Nimetu 613804 6535474
1151 Nimetu 610525 6542685
1152 Nimetu 610844 6542645
1153 Nimetu 613883 6540570
1154 Nimetu 613956 6538118
1155 Nimetu 616516 6536838
1156 Nimetu 616131 6534008
1157 Nimetu 602609 6529682
1158 Nimetu 604623 6529911
1159 Nimetu 606255 6528412
1160 Nimetu 607340 6566939
1161 Nimetu 607503 6566982
1162 Nimetu 608022 6567534
1163 Nimetu 599819 6572037
1164 Nimetu 606181 6557525
1165 Nimetu 598295 6550699
1166 Nimetu 611583 6545714
1167 Nimetu 609835 6545448
1168 Nimetu 609274 6543179
1169 Nimetu 609477 6542637
1170 Nimetu 605759 6546015
1171 Nimetu 605956 6543933
1172 Nimetu 605698 6543746
1173 Nimetu 605543 6543677
1174 Nimetu 598781 6539226
1175 Nimetu 600980 6542100
1176 Esna pargi allikad (oluline allika- ja karstiala) 601619 6538872
1177 Nimetu 604776 6540128
1178 Nimetu 607333 6531461
1179 Nimetu 599939 6535401
1180 Nimetu 624962 6567771
1181 Nimetu 625312 6567290


1 Sidekriipsu ees olev number tähendab allikate grupi numbrit. Neljakohaline number tähendab hiljem katalogiseeritud allikat.
2, 3 Allikate asukohad on koordineeritud Eesti põhikaardi (L-Est) projektsioonis.
[RT I 2009, 7, 47 - jõust. 01.02.2009]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json