Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 9. jaanuari 2007. a määruse nr 4 „Riigimetsa Majandamise Keskuse põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.02.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 8, 57

Vabariigi Valitsuse 9. jaanuari 2007. a määruse nr 4 „Riigimetsa Majandamise Keskuse põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 29.01.2009 nr 21

Määrus kehtestatakse «Metsaseaduse» § 47 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 9. jaanuari 2007. a määruses nr 4 «Riigimetsa Majandamise Keskuse põhimäärus» (RT I 2007, 3, 15) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 9 sõnastatakse järgmiselt:

« § 9. RMK tegevusalad

RMK tegevusalad on:
1) metsa korraldamine;
2) metsa uuendamine;
3) metsa kasvatamine ja metsakaitse;
4) metsa kasutamine ja kasutusse andmine puidu saamiseks, kõrvalkasutuseks, rekreatsiooniks, jahinduseks ning teadus- ja õppetööks;
5) metsamaterjali ja teiste metsasaaduste müümine;
6) metsasaaduste töötlemine ja töötlemissaaduste müümine;
7) metsataimede kultiveerimismaterjali ja dekoratiivtaimede kasvatamine ja müümine ning puuseemnete varumine ja müümine;
8) RMK puhkealadel mitmekülgsete rekreatsioonivõimaluste loomine ja metsa kasutamise suunamine;
9) maastiku, pärandkultuuriobjektide ja kaitstavate loodusobjektide hoidmine;
10) praktiliste looduskaitsetööde korraldamine riigimaal;
11) kaitstavate loodusobjektide külastamise korraldamine;
12) riigile jäetud jahipiirkondades jahinduse, jahiulukite asurkondade seire ning jahindusalase väljaõppe korraldamine, jahipidamise heade tavade, viiside ja jahiulukite hooldamise tänapäevaste kogemuste rakendamine ning loomaökoloogilise teadus- ja õppetöö läbiviimine;
13) konsultatsioonitegevus, metsandusteabe kogumine, analüüsimine ja väljastamine, metsandusliku oskusteabe vahendamine, arendusprojektide elluviimine ja teabematerjalide kirjastamine;
14) oma tegevusega seonduva täiendus- ja ümberõppe korraldamine või läbiviimine;
15) kruusa ja liiva kaevandamine ja müümine;
16) turismiteenuste pakkumine ja osutamine;
17) riigimetsa riigikaitseks kasutada andmine ja riigimetsale pandud avalike funktsioonide täitmine;
18) käesolevas paragrahvis nimetamata muu tegevus, mis on vajalik riigimetsa võimalikult ulatuslikuks mitmekülgseks kasutamiseks seaduses või seaduse alusel antud õigusaktides sätestatud alusel ja viisil.»;

2) paragrahvi 10 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 10 punkt 14 sõnastatakse järgmiselt:

« 14) kanda puhaskasumist riigieelarvesse Vabariigi Valitsuse määratud summa;»;

4) paragrahvi 15 lõike 2 punktis 4 asendatakse sõna «nelja» sõnaga «kolme»;

5) paragrahvi 19 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole juhatuse liikmetest, kellest üks on juhatuse esimees või esimehe asendaja.»;

6) paragrahvi 19 lõikes 5 asendatakse sõna «juhatus» sõnaga «juhatuse»;

7) paragrahvi 19 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole juhatuse liikmetest, sealhulgas juhatuse esimees või esimehe asendaja.».

Peaminister Andrus ANSIP

Keskkonnaminister Jaanus TAMKIVI

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json