Teksti suurus:

Põllumajandusministri 8. jaanuari 2004. a määruse nr 1 "Põllumajandusuuringute Keskuse põhimäärus ning struktuur ja töötajate koosseis" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 16, 192

Põllumajandusministri 8. jaanuari 2004. a määruse nr 1 "Põllumajandusuuringute Keskuse põhimäärus ning struktuur ja töötajate koosseis" muutmine

Vastu võetud 05.02.2009 nr 12

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 43 lõike 5 ja § 49 lõike 1 punkti 10 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 8. jaanuari 2004. a määrust nr 1 «Põllumajandusuuringute Keskuse põhimäärus ning struktuur ja töötajate koosseis» (RTL 2004, 6, 75; 2007, 34, 594) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 5 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) seemnepartiide järelkontrolli katsete tegemine, sealhulgas selleks vajalike sortide standardproovide säilitamine ja väljastamine;»;

2) paragrahvi 6 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 3) «Eesti maaelu arengukava 2007–2013» teise telje toetuste püsihindamistegevuste läbiviimine, maa lubjatarbe, maakasutuse keskkonnamõju, toiduohutuse ja muu seire teostamine;»;

3) paragrahvi 20 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

« 5) põllumajandusseire ja uuringute osakond, mille ülesanne on «Eesti maaelu arengukava 2007–2013» teise telje toetuste püsihindamistegevuste läbiviimine, maa lubjatarbe, maakasutuse keskkonnamõju, mullaseire ja muldade omaduste kaardistamine ja analüüsimine ning muu seire teostamine; hea põllumajandustava, taimekasvatuse, agrokeemia ja muldade uuringute ning teaduskoostöö korraldamine teadus- ja arendusasutustega katsejaamade võrgustiku ja laboratooriumide baasil;»;

4) paragrahvi 20 punktist 12 jäetakse välja sõnad «ning teaduslike põldkatsete korraldamine;»;

5) paragrahv 30 sõnastatakse järgmiselt:

« § 30. Keskuse struktuur ja töötajate koosseis kinnitatakse järgmiselt:

Struktuuriüksus ja töökoht Asutuse juhid Osakondade ja teiste struktuuriüksuste juhid ja peaspetsialistid Kõrg-kvalifikatsiooniga eriala-
spetsialistid
Tehnikud ja kesk-
kvalifikatsiooniga eriala-
spetsialistid
Oskustöölised ja abipersonal Kokku
Direktor 1         1
Asedirektor 3         3
Peatehnoloog   1       1
Siseaudiitor   1       1
Akrediteerimise peaspetsialist   1       1
Personalitöö peaspetsialist   1       1

Üldosakond

Juhataja   1       1
Juhataja asetäitja   1       1
Töökeskkonna peaspetsialist   1       1
Tehnikabüroo            
Juhataja   1       1
Peaelektroonik   1       1
Peaelektrik   1       1
Insener     1     1
Autojuht-lukksepp       1   1
Lukksepp         1 1

Teenindusbüroo

Juhataja   1       1
Koristaja         4 4
Majahoidja         1 1

Infotehnoloogia büroo

Juhataja   1       1
Peaspetsialist   1       1
Juhtivspetsialist       1   1

Vastuvõtubüroo

Juhataja   1       1
Juhtivspetsialist     1     1

Raamatupidamise osakond

Juhataja-pearaamatupidaja   1       1
Pearaamatupidaja asetäitja   1       1
Peaspetsialist   3       3

Teabeosakond

Juhataja   1       1
Juhiabi     1     1
Peaspetsialist   2       2

Vastavustõendamise ja sertifitseerimise osakond

Juhataja   1       1
Juhataja asetäitja   1       1
Peainspektor   5       5

Põllumajandusseire ja uuringute osakond

Juhataja   1       1

Põllumajanduskeskkonna seire büroo

Juhataja   1       1
Peaspetsialist   4       4
Mullaseire büroo            
Juhataja   1       1
Peaspetsialist   4       4
Juhtivspetsialist     2     2

Põllumajandusuuringute büroo

Juhataja   1       1
Peaspetsialist   2       2
Agrokeemia peaspetsialist   1       1

Seemnekontrolli laboratoorium

Juhataja   1       1
Juhataja asetäitja   1       1

Haiguste määramise sektor

Juhataja   1       1
Peaspetsialist   1       1

Idanevuse ja niiskuse määramise sektor

Juhataja   1       1
Peaspetsialist   1       1

Puhtuse määramise sektor

Juhataja   1       1
Peaspetsialist   1       1
Juhtivspetsialist     1     1

Agrokeemia laboratoorium

Juhataja   1       1
Peaspetsialist   1       1

Mullaanalüüside sektor

Juhataja   1       1
Peaspetsialist   3       3
Juhtivspetsialist     2     2
Spetsialist     2     2

Väetiseanalüüside sektor

Juhataja   1       1
Peaspetsialist   2       2

Taimetervise ja mikrobioloogia laboratoorium

Juhataja   1       1
Kvaliteedijuht   1       1

Taimetervise sektor

Juhataja   1       1
Peaspetsialist-viroloog   1       1
Peaspetsialist-nematoloog   2       2
Peaspetsialist-mikrobioloog   1       1
Peaspetsialist-entomoloog   1       1
Peaspetsialist-mükoloog   1       1
Peaspetsialist   1       1
Juhtivspetsialist     1     1
Spetsialist     1 1   2

Mikrobioloogia sektor

Juhataja   1       1
Peaspetsialist   2       2
Juhtivspetsialist     2     2

Jääkide ja saasteainete laboratoorium

Juhataja   1       1
Kvaliteedijuht   1       1

Taimekaitsevahendite sektor

Juhataja   1       1
Peaspetsialist   4       4
Spetsialist       1   1

Mükotoksiinide sektor

Juhataja   1       1
Peaspetsialist   2       2

Metallide analüüsi sektor

Juhataja   1       1
Peaspetsialist   1       1
Spetsialist     1     1

Taimse materjali laboratoorium

Juhataja   1       1
Kvaliteedijuht   1       1

Teravilja ja õlikultuuride sektor

Juhataja   1       1
Peaspetsialist   2       2
Juhtivspetsialist     1     1

Sööda ja söödalisandite sektor

Juhataja   1       1
Peaspetsialist   2       2
Juhtivspetsialist     2     2
Spetsialist     1     1

Viljandi katsekeskus

Juhataja   1       1
Peaspetsialist   1       1
Töökoja juhataja   1       1
Valvur         1 1
Koristaja         1 1

Sordikontrolli osakond

Juhataja   1       1
Peaagronoom   2       2
Agronoom     2     2
Spetsialist     2     2

Majanduskatsete osakond

Juhataja   1       1
Peaagronoom   2       2
Agronoom     1     1
Spetsialist     2     2

Võru katsejaam

Juhataja   1       1
Peaagronoom   2       2
Spetsialist     1     1
Koristaja           0,5   0,5

Kuusiku katsekeskus

Juhataja   1       1
Peaagronoom   2       2
Peaspetsialist   1       1
Peainsener   1       1
Agronoom     3     3
Spetsialist     4     4
Koristaja         1 1
KOKKU 4 111     34   4   9,5 162,5 

§ 2. Määrus jõustub 1. märtsil 2009. a.

Minister Helir-Valdor SEEDER

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json