Teksti suurus:

Kutselise kalapüügi võimalused ning «Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säilitamise ja kasutamise alase koostöö kokkuleppe» alusel Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel Eesti Vabariigile eraldatud aastane lubatud saak 2009. aastaks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.08.2009
Avaldamismärge:

Kutselise kalapüügi võimalused ning «Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säilitamise ja kasutamise alase koostöö kokkuleppe» alusel Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel Eesti Vabariigile eraldatud aastane lubatud saak 2009. aastaks
[RT I 2009, 9, 58 - jõust. 09.02.2009]

Vastu võetud 16.10.2008 nr 152
RT I 2008, 45, 254
jõustumine 01.01.2009

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

29.01.2009 nr 22 (RT I 2009, 9, 58) 9.02.2009

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 134 lõigete 3, 32 ja 4 alusel.

[RT I 2009, 9, 58 – jõust. 9.02.2009]

 

§ 1. Reguleerimisala

(1) Määrusega kehtestatakse 2009. aastaks:
1) kutselise kalapüügi võimalused kalapüügiks kaluri kalapüügiloa alusel;
2) kutselise kalapüügi võimalused kalalaeva kalapüügiloa alusel püügiks, mida kasutavad Läänemerel nii kalalaeva kalapüügiloa kui ka kaluri kalapüügiloa alusel püüdjad, ja püügivõimalused väljaspool Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni oleval veealal, mida Euroopa Liit ei reguleeri.

(2) Määrusega kinnitatakse «Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säilitamise ja kasutamise alase koostöö kokkuleppe» alusel Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel Eesti Vabariigile 2009. aastaks eraldatud aastane lubatud saak.

[RT I 2009, 9, 58 – jõust. 9.02.2009]

§ 11. Kutselise kalapüügi võimalused Läänemerel kalapüügiks kalalaeva kalapüügiloa alusel

(1) Lubatud püügivõimalused Läänemerel kalapüügiks kalalaeva kalapüügiloa alusel on järgmised:
1) räim Läänemere keskosas ja Soome lahes ehk Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu (edaspidi ICES) alarajoonides 25 kuni 27, 28-2, 29 ja 32 – 14 876 tonni;
2) räim Liivi lahes ehk ICES alarajoonis 28-1 – 7697 tonni;
3) tursk Läänemere avaosas, Soome lahes ja Botnia lahes ehk ICES alarajoonides 25 kuni 32 – 968 tonni;
4) lõhe Läänemere avaosas ehk ICES alarajoonides 25 kuni 31 – 2088 isendit;
5) lõhe Soome lahes ehk ICES alarajoonis 32 – 200 isendit.

(2) Lõhe püügivõimalus arvutatakse enne kalapüügiloale märkimist ümber tonnidesse, arvestades ühe tonni kohta 200 isendit.

[RT I 2009, 9, 58 – jõust. 9.02.2009]

§ 12. Kutselise kalapüügi võimalused Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni reguleeritaval veealal kalapüügiks kalalaeva kalapüügiloa alusel

(1) Lubatud püügivõimalused Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni (edaspidi NAFO) reguleeritaval veealal on järgmised:
1) Euroopa Liidu poolt kehtestatud Eesti püügivõimalused;
2) reguleerimata liigid.

(2) Reguleerimata liigid on sellised kalaliigid, mille püügimahtu NAFO ja Euroopa Liit ei piira.

[RT I 2009, 9, 58 – jõust. 9.02.2009]

§ 13. Kutselise kalapüügi võimalused Teravmägede püügipiirkonnas kalapüügiks kalalaeva kalapüügiloa alusel

(1) Teravmägede püügipiirkonnas on lubatud krevetti püüda 377 püügipäeva.

(2) Teravmägede püügipiirkonnas on lubatud krevetipüügil ühel ajal viibida kolmel Eesti lipudokumendiga kalalaeval.

[RT I 2009, 9, 58 – jõust. 9.02.2009]

§ 14. Kutselise kalapüügi võimalused Kirde-Atlandi Kalanduskomisjoni reguleeritaval veealal kalapüügiks kalalaeva kalapüügiloa alusel

(1) Lubatud püügivõimalused Kirde-Atlandi Kalanduskomisjoni (edaspidi NEAFC) reguleeritaval veealal on järgmised:
1) Euroopa Liidu poolt kehtestatud Eesti püügivõimalused;
2) reguleerimata liigid.

(2) Reguleerimata liigid on sellised kalaliigid, mille püügimahtu NEAFC ja Euroopa Liit ei piira.

[RT I 2009, 9, 58 – jõust. 9.02.2009]

§ 15. Kutselise kalapüügi võimalused Edela-Atlandi avamere püügipiirkonnas kalapüügiks kalalaeva kalapüügiloa alusel

(1) Edela-Atlandi avamere püügipiirkonnas, mis asub lõikes 3 toodud koordinaatide piirides, kuid jääb väljapoole rannikuriikide majandusvööndit, on lubatud püüda reguleerimata liike.

(2) Reguleerimata liigid on sellised kalaliigid, mille püügimahtu Edela-Atlandi avamere püügipiirkonnas ei piirata.

(3) Edela-Atlandi püügipiirkond on piiratud järgmiste joontega: Lõuna-Ameerika rannikut mööda 10° lõunalaiust kuni 20° läänepikkuseni ja sealt piki 20° meridiaani lõunasse 50° lõunalaiuseni, seejärel mööda 50° paralleeli läände kuni 50° läänepikkuseni, seejärel piki 50° meridiaani lõunasse 60° lõunalaiuseni, siis mööda 60° paralleeli läände 67°16' läänepikkuseni, seejärel põhja poole punktini, mille koordinaadid on 56°22' lõunalaiust ja 67°16' läänepikkust, edasi itta mööda 56°22' lõunalaiust punktini 65°43' läänepikkust, seejärel mööda joont, mis ühendab punkte 55°22' lõunalaiust ja 65°43' läänepikkust, 55°11' lõunalaiust ja 66°04' läänepikkust, 55°07' lõunalaiust ja 66°25' läänepikkust, siis piki Lõuna-Ameerika rannikut põhja suunas alguspunktini.

[RT I 2009, 9, 58 – jõust. 9.02.2009]

§ 2. Lubatud püügivahendid ja nende piirarv ning agariku püügimaht Läänemerel kalapüügil kaluri kalapüügiloa alusel

(1) Harju maakonnas kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) kastmõrd ehk seisevnoot 8
2) avaveemõrd 80
3) ääremõrd suu kõrgusega 1 kuni 3 m 61
4) ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m 101
5) rivimõrd ehk angerjarüsa 68
6) nakkevõrk 1559
7) 100 õngekonksuga õngejada 76
8) veonoot 1

(2) Hiiu maakonnas kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) kastmõrd ehk seisevnoot 17
2) ääremõrd suu kõrgusega 1 kuni 3 m 250
3) ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m 65
4) rivimõrd ehk angerjarüsa 850
5) nakkevõrk 2198
6) veonoot 3
7) põhjanoot 2
8) 100 õngekonksuga õngejada 200

(3) Hiiu maakonnas on kutselisel kalapüügil agariku lubatud püügivõimalus 2000 tonni.

(4) Ida-Viru maakonnas kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) kastmõrd ehk seisevnoot 30
2) avaveemõrd 30
3) ääremõrd suu kõrgusega 1 kuni 3 m 20
4) ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m 12
5) rivimõrd ehk angerjarüsa 4
6) nakkevõrk 658
7) 100 õngekonksuga õngejada 2

(5) Lääne maakonnas kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) kastmõrd ehk seisevnoot 30
2) avaveemõrd 30
3) ääremõrd suu kõrgusega 1 kuni 3 m 85
4) ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m 70
5) rivimõrd ehk angerjarüsa 1607
6) nakkevõrk 2140
7) 100 õngekonksuga õngejada 130

(6) Lääne maakonna Vormsi saare püsielanikele on kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendiks nakkevõrk ja selle piirarv on 45.

(7) Lääne-Viru maakonnas kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) kastmõrd ehk seisevnoot 3
2) avaveemõrd 30
3) ääremõrd suu kõrgusega 1 kuni 3 m 75
4) ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m 29
5) rivimõrd ehk angerjarüsa 4
6) nakkevõrk 998
7) 100 õngekonksuga õngejada 25

(8) Pärnu maakonnas kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) kastmõrd ehk seisevnoot 151
2) ääremõrd suu kõrgusega 1 kuni 3 m 130
3) ühe kerega ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m 301
4) avaveemõrd 482
5) rivimõrd ehk angerjarüsa 406
6) nakkevõrk 3361
7) 100 õngekonksuga õngejada 338
8) veonoot 8

(9) Pärnu maakonna Kihnu saare püsielanikele kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) nakkevõrk 548
2) kastmõrd ehk seisevnoot 21
3) avaveemõrd 5
4) ühe kerega ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m 12
5) rivimõrd ehk angerjarüsa 53
6) 100 õngekonksuga õngejada 474
7) veonoot 11

(10) Pärnu maakonna Manilaiu saare püsielanikele kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) nakkevõrk 106
2) kastmõrd ehk seisevnoot 3
3) ääremõrd suu kõrgusega 1 kuni 3 m 1
4) ühe kerega ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m 2
5) rivimõrd ehk angerjarüsa 9
6) 100 õngekonksuga õngejada 33
7) veonoot 1

(11) Saare maakonnas kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) kastmõrd ehk seisevnoot 95
2) avaveemõrd 130
3) ääremõrd suu kõrgusega 1 kuni 3 m 265
4) ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m 197
5) rivimõrd ehk angerjarüsa 1105
6) nakkevõrk 2070
7) tõstevõrk 5
8) põhjanoot 12
9) veo- või pöörinoot 3
10) kaldanoot 2
11) 100 õngekonksuga õngejada 208

(12) Saare maakonna Ruhnu saare püsielanikele on kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendiks nakkevõrk ja selle piirarv on 30.

(13) Saare maakonnas on kutselisel kalapüügil agariku lubatud püügivõimalus 2000 tonni.

§ 3. Lubatud püügivahendid ning nende piirarv Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel

(1) Ida-Viru maakonnas kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv Peipsi järvel:

1) ääre- või avaveemõrd 126
2) nakke- või raamvõrk kaldast kaugemal kui 1 km 850
3) nakkevõrk kaldast kuni 1 km kaugusel 127
4) põhjanoot ehk mutnik 8
5) pöörinoot 1
6) kaldanoot tiibade kogupikkusega kuni 50 m 1

(2) Jõgeva maakonnas kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv Peipsi järvel:

1) ääre- või avaveemõrd 135
2) juhtaiata mõrd 5
3) nakke- või raamvõrk kaldast kaugemal kui 1 km 700
4) nakkevõrk kaldast kuni 1 km kaugusel 233
5) 100 õngekonksuga õngejada 10
6) põhjanoot ehk mutnik 4
7) kaldanoot tiibade kogupikkusega kuni 50 m 1
8) pöörinoot 1

(3) Põlva maakonnas kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ning nende piirarv Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel:

1) mõrd mõrrajadas 261
2) nakke- või raamvõrk Peipsi järvel kaldast kaugemal kui 1 km ning Lämmi- ja Pihkva järvel kaldast kaugemal kui 500 m 450
3) nakkevõrk Peipsi järvel kaldast kuni 1 km kaugusel ning Lämmi- ja Pihkva järvel kaldast kuni 500 m kaugusel 131
4) kaldanoot tiibade kogupikkusega kuni 50 m 1
5) püüvõrk 13

(4) Tartu maakonnas kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ning nende piirarv Peipsi ja Lämmijärvel:

1) ääre- või avaveemõrd 150
2) mõrd mõrrajadas 229
3) nakke- või raamvõrk Peipsi järvel kaldast kaugemal kui 1 km ja Lämmijärvel kaldast kaugemal kui 500 m 1000
4) nakkevõrk Peipsi järvel kaldast kuni 1 km kaugusel ja Lämmijärvel kaldast kuni 500 m kaugusel 190
5) põhjanoot ehk mutnik 8
6) püüvõrk 2
7) pöörinoot 1
8) kaldanoot tiibade kogupikkusega kuni 50 m 2

§ 4. Lubatud püügivahendid ja nende piirarv Võrtsjärvel

Võrtsjärvel kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) mõrd suu kõrgusega 1 m ja rohkem 324
2) nakkevõrk 320

§ 5. Lubatud püügivahendid ja nende piirarv Harju maakonna siseveekogudel

(1) Kahala järvel kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) nakkevõrk 3
2) ääremõrd suu kõrgusega 1 kuni 3 m 2

(2) Rummu järvel on lubatud kutselise kalapüügi vahendiks üks nakkevõrk.

(3) Männiku karjääris on lubatud kutselise kalapüügi vahendiks üks nakkevõrk.

(4) Soodla Kaunissaare veehoidlas on lubatud kutselise kalapüügi vahendiks üks nakkevõrk.

(5) Kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv Harju maakonna vooluveekogudel on:

1) silmumõrd 45
2) silmutorbik 700

§ 6. Lubatud püügivahendid ja nende piirarv Ida-Viru maakonna siseveekogudel

(1) Narva veehoidlas ja Narva jõe ülemjooksul kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m 40
2) nakkevõrk 80

(2) Narva jõe alamjooksul on kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendiks silmutorbik ja selle piirarv on 15 000.

§ 7. Lubatud püügivahendid ja nende piirarv Jõgeva maakonna siseveekogudel

(1) Saadjärvel kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) nakke- või raamvõrk 26
2) avaveemõrd 2
3) ääremõrd 13
4) rivimõrd ehk angerjarüsa Mudajõe väljavoolul 1
5) 100 õngekonksuga õngejada 10

(2) Elistvere järvel kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) nakke- või raamvõrk 2
2) ääremõrd 1

(3) Kuremaa järvel kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) nakke- või raamvõrk 8
2) ääremõrd 9
3) rivimõrd ehk angerjarüsa Amme jõe väljavoolul 1
4) 100 õngekonksuga õngejada 5

(4) Kaiavere järvel kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) nakke- või raamvõrk 8
2) avaveemõrd 1
3) ääremõrd 9
4) rivimõrd ehk angerjarüsa Amme jõe väljavoolul 1
5) 100 õngekonksuga õngejada 5

(5) Pikkjärvel kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) nakke- või raamvõrk 2
2) ääremõrd 2

§ 8. Lubatud püügivahendid ja nende piirarv Lääne maakonna siseveekogudel

Lääne maakonna siseveekogudel kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) silmutorbik Nõva jõel 50
2) silmutorbik Riguldi jõel 50
3) nakkevõrk Sutlepa merel jääaluseks püügiks 15

§ 9. Lubatud püügivahendid ja nende piirarv Lääne-Viru maakonna siseveekogudel

Lääne-Viru maakonna siseveekogudel kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) silmumõrd 17
2) silmutorbik 500

§ 10. Lubatud püügivahendid ja nende piirarv Pärnu maakonna siseveekogudel

(1) Ermistu järvel kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) nakkevõrk 12
2) ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m 5

(2) Pärnu maakonna lõikes 1 nimetamata siseveekogudel kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) silmumõrd 15
2) silmutorbik 2000

§ 11. Lubatud püügivahendid ja nende piirarv Saare maakonna siseveekogudel

(1) Nasva jõel on kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendiks jõemõrd ja selle piirarv on 6.

(2) Mullutu lahel on kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendiks ääremõrd suu kõrgusega 1 kuni 3 m ja selle piirarv on 4.

(3) Saare maakonna lõigetes 1 ja 2 nimetamata siseveekogudel on kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendiks silmumõrd ja selle piirarv on 4.

§ 12. Lubatud püügivahendid ja nende piirarv Tartu maakonna siseveekogudel

(1) Suurel Emajõel kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) ühe tiivaga mõrd 59
2) kaldanoot tiibade kogupikkusega kuni 50 m 7
3) avaveemõrd 2
4) nakke- või raamvõrk 11
5) ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m 9

(2) Ahja jõel kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) ühe tiivaga mõrd 6
2) nakke- või raamvõrk 1

(3) Koosa (Liivanina) jõel on kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendiks ühe tiivaga mõrd ja selle piirarv on 8.

(4) Kalli ja Kaevandu jõel kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) ühe tiivaga mõrd 5
2) nakke- või raamvõrk 3
3) ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m 1

(5) Keeri järvel kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) ühe tiivaga mõrd 4
2) nakke- või raamvõrk 6
3) kaldanoot tiibade kogupikkusega kuni 50 m 1
4) ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m 2

§ 13. Lubatud püügivahendid ja nende piirarv Võru maakonna siseveekogudel

Vagula järvel kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) nakkevõrk 10
2) ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m 6
3) 100 õngekonksuga õngejada 6
4) kaldanoot tiibade kogupikkusega kuni 50 m või kuurits või liiv 2

§ 14. Eesti Vabariigile eraldatud aastane lubatud saak Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel

(1) «Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säilitamise ja kasutamise alase koostöö kokkuleppe» alusel Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel Eesti Vabariigile eraldatud aastane lubatud saak on 2009. aastal kalaliikide kaupa järgmine:
1) siig – 5 tonni;
2) rääbis – 1 tonn;
3) tint – 5 tonni;
4) latikas – 770 tonni;
5) koha – 800 tonni;
6) haug – 85 tonni;
7) luts – 50 tonni;
8) ahven – 750 tonni;
9) särg – 360 tonni;
10) kiisk – 300 tonni;
11) vimb, säinas, linask, nurg, angerjas kokku – 50 tonni.

(2) «Kalapüügiseaduse» § 134 lõike 32 kohaselt ei loeta lõikes 1 nimetatud saake püügivõimalusteks «Kalapüügiseaduse» § 16 lõike 3 tähenduses.

[RT I 2009, 9, 58 – jõust. 9.02.2009]

/otsingu_soovitused.json