Teksti suurus:

Rapla valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2009, 31, 444

Rapla valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 29.01.2009 nr 2

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» paragrahvi 22 lõike 1 punkti 362 alusel.

I osa

ÜLDSÄTTED

§ 1. Rapla valla koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab koerte ja kasside pidamise korra Rapla valla haldusterritooriumil.

§ 2. Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kelle omandis või valduses (edaspidi omanik) on koer või kass.

§ 3. Koera või kassi pidamisel tuleb järgida «Loomakaitseseaduses», «Veterinaar-korralduse seaduses», «Loomatauditõrje seaduses», muudes loomapidamist reguleerivates õigusaktides ja käesolevas eeskirjas ettenähtud sätteid.

§ 4. Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:

1) omanik – isik, kellele koer või kass kuulub või kes õigussuhte alusel omanikuga vastutab viimasele kuuluva koera või kassi eest;

2) hulkuv loom – omanikuta koer või kass, kelleks loetakse identifitseerimata koera või kassi, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada; samuti omaniku juurest lahti pääsenud koer või kass, kes viibib omaniku ja koera või kassi eest vastutava isiku juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi;

3) avalik koht – territoorium, rajatis või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või mis on tegelikult üldkasutatav.

II osa
KOERTE JA KASSIDE PIDAMISE KORD

§ 5. Koera või kassi on lubatud pidada omanikule kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või territooriumil nii, et oleks välditud nende lahtipääsemine ning eeldusel, et tagatakse nende eluks vajalikud tingimused ega kahjustata teiste isikute huve.

Koerale tuleb tagada võimalus rahuldada liikumisvajadust, arvestades tema suurust ja temperamenti.

§ 6. Koera ja/või kassi pidamine ei tohi häirida avalikku korda, kaasinimeste rahu ning ohustada nende turvalisust.

§ 7. Aasta ringi võib õues pidada vaid sellist koera, kes on kohastunud pidevaks õues olemiseks.

§ 8. Välistingimustes peetaval koeral peab olema kuut või loomale ebasoodsate ilmastikutingimuste eest kaitset pakkuv muu ruum või ehitis. Selles paragrahvis sätestatud nõudeid kohaldatakse ka koerale ebasoodsate ilmastikutingimuste eest kaitset pakkuva muu ruumi või ehitise suhtes.

(1) Kuudi suurus, ehitus ja varustatus peavad olema koerale sobivad. Kuudi seinad, katus ja põrand ei tohi tuult läbi lasta ning peavad vajaduse korral olema varustatud soojusisolatsiooniga. Kuudi põhi peab asuma maapinnast kõrgemal.

(2) Kuudi sissepääsuava peab sobima seal peetava koera suurusega ning ei tohi põhjustada koera vigastumist. Sissepääsuava varustatakse vajaduse korral sobiva kattega, mis kaitseb koera ebasoodsate ilmastikutingimuste eest.

(3) Kuudi põrand tuleb hoida puhta ja kuivana.

(4) Koeral peab kuudis olema magamisalus.

§ 9. Koera pidamisel ketis tuleb arvestada järgmisi asjaolusid:

1) ketis peetava koera kaelarihm ei tohi olla metallist ega poov;

2) kui koera kett on kinnitatud jooksutrossile, peab koer saama liikuda piki trossi 10 m ulatuses ja vähemalt 2 m laiuti kummalegi poole;

3) kui koera kett on kinnitatud muule sobivale vahendile, siis peab koer saama liikuda vähemalt 40 m2 ulatuses;

4) kui koera kett on metallist, siis peab keti ja jooksutrossi või muu sobiva vahendi ühenduskoht olema sellisest materjalist, mis koera liikumise ajal ei tekitaks koera häirivat heli;

5) koera kett peab paiknema nii, et oleks välistatud selle keerdumine puu või muu eseme ümber.

§ 10.  Koera pidamisel väliaedikus tuleb arvestada järgmisi asjaolusid:

1) koera väliaediku pindala peab olema kuni 5 kg kaaluva koera puhul vähemalt 3,5 m2, kuni 10 kg kaaluva koera puhul 4 m2, kuni 20 kg kaaluva koera puhul 4,5 m2, kuni 50 kg või rohkem kaaluva koera puhul vähemalt 7 m2 looma kohta.

2) kui väliaedikus peetakse üle ühe koera, tuleb väliaediku pindala arvutamiseks lisada punktis 1 ühe koera jaoks ettenähtud pindalale samas lõikes toodud vajalik pindala vastavalt koerte arvule ja nende keskmisele kaalule.

§ 11. Kassi pidamise ruumis või ehitises peab olema kassile sobiv varustus küünte teritamiseks ning liivakast väljaheidete jaoks.

§ 12. Toas või muus suures ruumis kassi pidamise korral peab ruumi pindala kassi kohta olema vähemalt 1 m2, kusjuures ruumi kogupindala peab olema vähemalt 5 m2.

§ 13. Puuris või muus selletaolises ruumis kassi pidamise korral peab puuri pindala kassi kohta olema vähemalt 1 m2. Kui samas puuris peetakse mitut kassi, peab puuri pindala iga kassi kohta olema vähemalt 0,7 m2.

§ 14. Koera ja/või kassi omanik on kohustatud vajadusel tähistama sissepääsu tema omandis või valduses olevale territooriumile sildiga koera olemasolu kohta ning tagama ametiülesannet täitvate isikute ohutu liikumise territooriumil.

§ 15. Koera ja/või kassi omanik on kohustatud kindlustama tunnusmärgi olemasolu  koera  ja/või kassi kaelarihmal või muul moel (mikrokiip, tätoveering), mis võimaldaks identifitseerida lahtipääsenud looma omanikku.

§ 16. Koera või kassi omanik peab tagama looma vaktsineerimise loomataudide vastu ning järgima loomataudist teatamise nõudeid. Esmane vaktsineerimine tuleb teostada 3–4 kuu vanustel loomadel.

§ 17. Looma omanikul on keelatud koera või kassi vigastamine, piinamine või abitusse seisundisse jätmine või muu «Loomakaitseseaduses» ettenähtud lubamatu tegu.

§ 18. Omanik, kes soovib oma koerast või kassist vabaneda, peab tagama looma varjupaika viimise või nõuetekohase hukkamise veterinaararsti poolt.

§ 19. Koera või kassi hukkumisel teadmata põhjusel tuleb omanikul pöörduda veterinaarasutuse või litsentseeritud veterinaararsti poole hukkumise põhjuste selgitamiseks.

§ 20. Looma omanik on kohustatud teavitama volitatud veterinaararsti metslooma rünnakust temale kuuluvale loomale.

III osa

KOERA VÕI KASSIGA AVALIKUS KOHAS VIIBIMINE

§ 21. Koera või kassiga avalikus kohas viibimisel peab omanik tagama teiste inimeste ja loomade ohutuse ning vältima koera või kassi lahtipääsemist.

§ 22. Koera või kassi omanik on kohustatud jälgima, et tema koer või kass ei reostaks avalikke kohti. Omanik on kohustatud tekitatud reostuse kohe koristama.

§ 23. Nakkusohtlikult haige koera või kassiga avalikus kohas viibimine on keelatud.

§ 24. Koera või kassi omanikul on keelatud võtta looma kaasa kauplustesse, toitlustus-asutustesse, turule, spordi- ja laste mänguväljakutele ning muudesse rahvarohketesse paikadesse, välja arvatud selleks ettenähtud kohad ja üritused ning pimeda juhtkoer või teenistuskoer teenistusülesannete täitmisel.

IV osa

HULKUVATE LOOMADE PÜÜDMINE,

PIDAMINE JA HUKKAMINE

§ 25. Hulkuvate loomade püüdmist, pidamist ning hukkamist korraldab Rapla Vallavalitsus.

§ 26. Püütud koera või kassi hoitakse varjupaigas 14 päeva. Kui selle aja kestel ei ole võimalik kindlaks teha ega leida talle uut omanikku, on õigus loom hukata vastavalt seaduses sätestatud korras.

§ 27. Ohtliku koera või kassi võib hukata:

1) vältimatus olukorras, kus ohtu on sattunud inimese elu;

2) vallavalitsuse määratud juhtudel ja korras hulkuvate koerte või kasside arvukuse piiramiseks;

3) haiguste leviku tõkestamiseks.

§ 28. Koera või kassi hukkamine alaealise juuresolekul on keelatud, välja arvatud seaduses ettenähtud juhud.

§ 29. Kui omaniku juurest lahtipääsenud koera või kassi kinnipüüdmise korraldas vallavalitsus, kannab selle looma püüdmise, hoidmise ja hukkamisega seotud kulud looma omanik.

V osa

VASTUTUS JA LÕPPSÄTTED

§ 30. Eeskirja rikkumisel vastutab rikkuja «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» paragrahvis 663 sätestatud ulatuses.

§ 31. Rapla Vallavolikogu 29. jaanuari 2004. a määrus nr 4 «Rapla valla koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine» tunnistatakse kehtetuks.

§ 32. Määrus jõustub 09. veebruaril 2009. a

Volikogu esimees Väino SASSI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json