Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2008. a määruse nr 58 „Riigi infosüsteemi haldussüsteem” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.02.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 11, 68

Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2008. a määruse nr 58 „Riigi infosüsteemi haldussüsteem” muutmine

Vastu võetud 05.02.2009 nr 31

Määrus kehtestatakse «Avaliku teabe seaduse» § 433 lõike 5, § 437 lõike 1 ning § 439 lõike 1 punkti 6 alusel.

Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2008. a määruses nr 58 «Riigi infosüsteemi haldussüsteem» (RT I 2008, 12, 84) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõikeid 1 ja 10, § 10 lõikeid 2 ja 3 ning § 13 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna «vastutav» sõnadega «või volitatud»;

2) paragrahvi 7 lõiget 8 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Kooskõlastus võib olla tingimuslik.»;

3) paragrahvi 8 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Andmekogu dokumentatsiooni kooskõlastamisest keeldumise korral tuuakse välja kooskõlastamisest keeldumise põhjused, mille kõrvaldamise järel tuleb parandatud dokumentatsioon esitada uuesti kooskõlastamiseks.»;

4) paragrahvi 33 lõikes 3 ja § 34 lõikes 1 asendatakse arv «2009» arvuga «2010»;

5) paragrahvi 34 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Andmekogu dokumentatsiooni koostamise pikendamist võib taotleda ka andmekogu suhtes, mis asutati pärast käesoleva määruse jõustumist, kuid mille arendamist alustati vähemalt üks aasta enne käesoleva määruse jõustumist.».

Peaminister Andrus ANSIP

Majandus- ja
kommunikatsiooniminister Juhan PARTS

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json