Teksti suurus:

Mahepõllumajanduse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 12, 72

Mahepõllumajanduse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 28.01.2009

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 5. veebruari 2009. a otsusega nr 430

I. Mahepõllumajanduse seaduses (RT I 2006, 43, 327; 2007, 22, 114) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse tekstiosa «nõukogu määruses (EMÜ) nr 2092/91 põllumajandustoodete mahepõllundustootmise ning põllumajandustoodete ja toiduainete puhul sellele viitavate märgiste kohta (EÜT L 198, 22.07.1991, lk 1–15)» tekstiosaga «nõukogu määruses (EÜ) nr 834/2007 mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 189, 20.07.2007, lk 1–23)».

§ 2. Paragrahvi 3 tekstis asendatakse tekstiosa «nõukogu määruse (EMÜ) nr 2092/91 artikli 4 lõikes 5» tekstiosaga «nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 2 punktis d».

§ 3. Paragrahvi 5:

1) lõikes 1 asendatakse tekstiosa «Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2092/91 artikli 8 lõikes 1» tekstiosaga «Nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 28 lõikes 1»;

2) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Tunnustatud ei pea olema nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 28 lõikes 2 nimetatud isiku ettevõte juhul, kui ettevõttes tegeletakse üksnes müügipakendis toodete müügiga.»

§ 4. Paragrahvi 6 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Isik esitab ettevõtte tunnustamise taotluse (edaspidi taotlus) Taimetoodangu Inspektsioonile ja tasub riigilõivu, kui ta soovib tegeleda:
1) nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 1 lõike 2 punktis a nimetatud toote tootmisega ning oma ettevõttes toodetud töötlemata põllumajandustoodete pakendamise ja turuleviimisega või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005, millega kehtestatakse söödahügieeni nõuded (ELT L 35, 08.02.2005, lk 1–22), artikli 3 lõikes f nimetatud sööda esmatootmisega;
2) nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 1 lõike 2 punktis d nimetatud toodete tootmise, ettevalmistamise ja turuleviimisega.

(2) Isik esitab taotluse Veterinaar- ja Toiduametile ning tasub riigilõivu, kui ta soovib tegeleda:
1) nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 1 lõike 2 punktis b nimetatud toote ettevalmistamise ja turuleviimisega, sealhulgas toitlustusettevõttes;
2) nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 1 lõike 2 punktis a nimetatud toote ettevalmistamise ja turuleviimisega;
3) nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 1 lõike 2 punktis c nimetatud töödeldud sööda ettevalmistamise ja turuleviimisega;
4) nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artiklis 1 nimetatud toote importimisega.

(3) Töötlemata põllumajandustoode käesoleva seaduse tähenduses on töötlemata toit, sealhulgas puhastatud, sorteeritud, jaotatud, kuivatatud, jahutatud või muu sarnase tegevuse, mille käigus ei muutu toidu terviklikkus, tulemusena saadud toit.

(4) Töödeldud põllumajandustoode käesoleva seaduse tähenduses on mitmest koostisosast koosnev või töötlemata põllumajandustoote töötlemise tulemusena saadav toit, sealhulgas jahvatatud, kooritud, tükeldatud, külmutatud, sulatatud või muu sarnase tegevuse, mille käigus muutub toidu esialgne kuju, omadused ja terviklikkus, tulemusena saadud toit.

(5) Töödeldud sööt käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 artikli 10 punktis 1 nimetatud aine või toode ja ravimsööt.»

§ 5. Paragrahvi 7:

1) täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Tunnustamise otsus on nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 29 ja komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008 XII lisa kohane tõendav dokument.»;

2) lõiked 4 ja 5 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Ettevõte loetakse tunnustatuks ja ettevõttes hakatakse täitma mahepõllumajanduse nõudeid tunnustamise otsuse tegemise päevast alates.

(5) Mahepõllumajandusliku taime- ja loomakasvatusega tegeleva isiku ettevõte loetakse tunnustatuks taotluse saamise päevast alates. Nimetatud ettevõttes hakatakse täitma mahepõllumajanduse nõudeid taotluse esitamise päevast alates.»;

3) lõikest 6 jäetakse välja sõnad «ning taotluse vormi».

§ 6. Paragrahvi 9:

1) lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) isik kasutab tahtlikult väetamise, mullaomaduste parandamise või taimekaitse eesmärgil komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga (ELT L 250, 18.09.2008, lk 1–84), I või II lisas nimetamata aineid või nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 9 lõikes 1 nimetatud tooteid.»;

2) lõikes 3 asendatakse sõnad «märgistatud saadust ja toodet turustada, kui nimetatud saadus ja toode» sõnadega «mahepõllumajanduslikku toodet turustada, kui nimetatud toode».

§ 7. Paragrahvi 11:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Mahepõllumajanduse register (edaspidi register) on riigi infosüsteemi kuuluv Vabariigi Valitsuse asutatud andmekogu. Registri põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus.»;

2) lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008 artiklis 93 nimetatud teabe edastab Euroopa Komisjonile Taimetoodangu Inspektsioon.»

§ 8. Seaduse 3. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«3. peatükk
MAHEPÕLLUMAJANDUSLIK TOOTMINE».

§ 9. Paragrahv 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 12. Mahepõllumajanduslik tootmine

Mahepõllumajandusliku tootmise nõuded, sealhulgas tegevuse jätkamiseks esitatava teabe ning teabe esitamise tähtaja kehtestab põllumajandusminister.»

§ 10. Paragrahvi 13 lõikes 1 asendatakse sõnad «valmistatud põllumajandussaaduse ja -toote» sõnadega «ettevalmistatud põllumajandustoote».

§ 11. Paragrahvi 14 lõikes 1 asendatakse tekstiosa «Nõukogu määruses (EMÜ) nr 2092/91» tekstiosaga «Nõukogu määruses (EÜ) nr 834/2007».

§ 12. Paragrahv 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 15. Tavapärase seemne ja seemnekartuli kasutamine mahepõllumajandusliku toote tootmisel

(1) Komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008 artikli 45 lõike 1 punktis b nimetatud loa annab Taimetoodangu Inspektsioon.

(2) Komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008 artiklis 48 nimetatud andmekogu haldaja on Taimetoodangu Inspektsioon.

(3) Komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008 artiklis 55 nimetatud aruande koostab ja edastab Euroopa Komisjonile, teistele liikmesriikidele ja Põllumajandusministeeriumile Taimetoodangu Inspektsioon.»

§ 13. Paragrahv 16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 16. Mahepõllumajandusliku toote import

(1) Mahepõllumajandusliku toote import käesoleva seaduse tähenduses on väljaspool Euroopa Liidu tolliterritooriumi asuvast riigist või territooriumilt (edaspidi ühenduseväline riik) Eestisse toimetatud mahepõllumajanduslikule tootele vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuri rakendamine.

(2) Mahepõllumajandusliku toote importimisest teavitab importija Veterinaar- ja Toiduametit vähemalt 24 tundi enne saadetise saabumist.

(3) Kauba vabastamiseks tollijärelevalve alt esitab importija tolliametnikule koos kaubasaadetise saatedokumentidega nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 32 kohase toote puhul ärakirja sama määruse artiklis 29 nimetatud tõendavast dokumendist.

(4) Kauba vabastamiseks tollijärelevalve alt esitab importija tolliametnikule koos kaubasaadetise saatedokumentidega nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 33 kohase toote puhul artikli 33 lõike 1 punktis d nimetatud ning Veterinaar- ja Toiduameti poolt kinnitatud kontrollsertifikaadi.

(5) Komisjoni määruse (EÜ) nr 1235/2008, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad mahepõllumajanduslike toodete kolmandatest riikidest importimise korra kohta (ELT L 334, 12.12.2008, lk 25–52), artikli 2 lõikes 6 nimetatud asjaomane asutus on Veterinaar- ja Toiduamet.»

§ 14. Paragrahvi 17 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Taimetoodangu Inspektsioon teostab riiklikku järelevalvet (edaspidi järelevalve) isiku üle, kes tegeleb:
1) nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 1 lõike 2 punktis a nimetatud toote tootmisega;
2) oma ettevõttes toodetud töötlemata põllumajandustoote pakendamise ja turuleviimisega;
3) nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 1 lõike 2 punktis d nimetatud toote tootmise, ettevalmistamise ja turuleviimisega;
4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 artikli 3 lõikes f nimetatud sööda esmatootmisega.

(2) Veterinaar- ja Toiduamet teostab järelevalvet isiku üle, kes tegeleb:
1) nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 1 lõike 2 punktis b nimetatud toote ettevalmistamise ja turuleviimisega, sealhulgas toitlustusettevõttes;
2) nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 1 lõike 2 punktis a nimetatud toote ettevalmistamise ja turuleviimisega;
3) nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 1 lõike 2 punktis c nimetatud töödeldud sööda ettevalmistamise ja turuleviimisega;
4) nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artiklis 1 nimetatud toote importimisega.

(3) Lisaks Veterinaar- ja Toiduametile teostab järelevalvet põllumajandustootel mahepõllumajandusele viitava teabe esitamise kohta kehtestatud nõuete täitmise ning esitatud teabe õigsuse üle jaekaubandusettevõttes Tarbijakaitseamet.

(4) Nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 27 lõikes 10 nimetatud koodnumbrid kehtestab põllumajandusminister.»

§ 15. Paragrahvi 19 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Õigusrikkumise avastamise korral on järelevalveametnikul õigus teha ettekirjutus, millega ta:
1) kohustab õigusrikkumise lõpetama;
2) kohustab tegema õigusrikkumise lõpetamiseks, edasise õigusrikkumise ärahoidmiseks ja rikkumisega tekitatud tagajärgede kõrvaldamiseks vajalikke toiminguid;
3) võib peatada mahepõllumajandusliku toote importimise või turustamise ning põllumajandustoote mahepõllumajandusele viitavalt märgistamise;
4) määrab ettekirjutuse täitmise tähtaja.»

§ 16. Paragrahvi 23 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

« (3) Isiku, kes tegeleb pakendamata mahepõllumajandusliku toote turustamisega lõpptarbijale, ettevõte peab olema tunnustatud 2009. aasta 1. septembriks.

(4) Enne 2009. aasta 1. märtsi väljastatud tunnustamise otsus kehtib kuni selle kehtetuks tunnistamiseni või ettevõtte nõuetekohasuse kontrollimise tulemusena selle asendamiseni nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 29 ja komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008 XII lisa kohase tunnustamise otsusega 2009. aasta jooksul.»

§ 17. Paragrahv 24 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 24. Imporditud mahepõllumajandusliku toote turuleviimise luba

(1) Imporditud mahepõllumajandusliku toote turuleviimiseks komisjoni määruse (EÜ) nr 1235/2008 artikli 19 lõikes 1 sätestatud erandi rakendamiseks annab loa Veterinaar- ja Toiduamet.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud loa väljastamiseks annab Põllumajandusministeerium Veterinaar- ja Toiduametile arvamuse ühendusevälises riigis kehtivate taime- ja loomakasvatuse nõuete ning järelevalvesüsteemi Eestis kehtivatele nõuetele vastavuse kohta.

(3) Veterinaar- ja Toiduamet teavitab Euroopa Komisjoni, teisi liikmesriike ning Põllumajandusministeeriumit komisjoni määruse (EÜ) nr 1235/2008 artikli 19 lõike 2 kohaselt.»

II. Riigilõivuseaduses (RT I 2006, 58, 439; 2009, 5, 35) tehakse järgmised muudatused:

§ 18. Paragrahvi 211:

1) lõikes 2 asendatakse sõnad «märgistatud saadust ja toodet valmistav» sõnadega «mahepõllumajanduslikku toodet ettevalmistav»;

2) lõikes 3 asendatakse sõnad «märgistatud saadust ja toodet» sõnadega «mahepõllumajanduslikku toodet».

III. § 19. Käesolev seadus jõustub 2009. aasta 1. märtsil.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json