Teksti suurus:

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni II lisa muudatused

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2007
Avaldamismärge:RT II 2009, 6, 13

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni II lisa muudatused

Vabariigi valitsuse 23.10.2008 korraldus nr 441 konventsiooni II lisa muudatuste heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioon

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni lisade 2014. aasta muudatused [Resolutsioon MEPC.246(66)]

1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooniga seotud 1978. aasta protokolli lisa muudatused [Resolutsioon MEPC.238(65)]

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni I, II, IV ja V lisa 2012. aasta muudatused [Resolutsioon MEPC.216(63)]

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni I, II, IV ja V lisa 2015. aasta muudatused [MEPC.265(68)]

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni lisa muudatused [MEPC.270(69)]


(MARPOL 73/78 muudetud II lisa)

Resolutsioon MEPC.118(52)
Vastu võetud 15. oktoobril 2004

Merekeskkonna Kaitse Komitee,

tuletades meelde Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni konventsiooni artikli 38 punkti a, milles käsitletakse merekeskkonna kaitse komiteele (komitee) merereostuse vältimise ja piiramise rahvusvaheliste konventsioonidega antud ülesandeid;

arvestades 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni (edaspidi 1973. aasta konventsioon) artiklit 16 ja 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni 1978. aasta protokolli (edaspidi 1978. aasta protokoll) VI artiklit, milles määratakse kindlaks 1978. aasta protokolli muutmise kord ning tehakse organisatsiooni asjakohasele organile ülesandeks vaadata läbi ja võtta vastu 1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta konventsiooni (MARPOL 73/78) muudatused,

olles arvesse võtnud MARPOL 73/78 muudetud II lisa teksti:

1. võtab vastu 1973. aasta konventsiooni artikli 16 lõike 2 punktide b, c ja d kohaselt MARPOL 73/78 muudetud II lisa, mille tekst on esitatud resolutsiooni lisas;

2. otsustab 1973. aasta konventsiooni artikli 16 lõike 2 punkti f alapunkti iii kohaselt lugeda MARPOL 73/78 muudetud II lisa vastuvõetuks 1. juulil 2006, välja arvatud juhul, kui vähemalt üks kolmandik konventsiooniosalistest või konventsiooniosalised, kelle kaubalaevastik moodustab kokku vähemalt 50% maailma kaubalaevastiku kogumahutavusest, on enne seda kuupäeva edastanud organisatsioonile muudatuste kohta vastuväiteid;

3. palub konventsiooniosalistel teadmiseks võtta, et 1973. aasta konventsiooni artikli 16 lõike 2 punkti g alapunkti ii kohaselt jõustub MARPOL 73/78 muudetud II lisa pärast selle vastuvõtmist lõike 2 kohaselt 1. jaanuaril 2007;

4. palub peasekretäril kooskõlas 1973. aasta konventsiooni artikli 16 lõike 2 punktiga e edastada kõigile MARPOL 73/78 osalistele resolutsiooni tõestatud koopia ja lisas esitatud MARPOL 73/78 muudetud II lisa teksti;

5. palub, et peasekretär edastaks resolutsiooni ja selle lisa koopia organisatsiooni liikmetele, kes ei ole MARPOL 73/78 osalised.

 

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

Reegel 1. Mõisted

Lisas kasutatakse järgmisi mõisteid:

1. Tähtpäev – iga aasta päev ja kuu, mis vastab mahtlastina veetavate kahjulike vedelainete põhjustatava reostuse vältimise rahvusvahelise tunnistuse kehtivusaja lõppemise kuupäevale.

2. Torustik – lastitankis olevast imiotsakust kaldaühenduseni ulatuv torustik, mida kasutatakse lasti lossimiseks ning mis koosneb laeva torustikust, pumpadest ja filtritest, mis on lahtises ühenduses lossimistorustikuga.

3. Ballastvesi
Puhas ballast – ballastvesi tankis, mida on pärast viimast X-, Y- või Z-kategooria ainet sisaldava lasti vedu põhjalikult puhastatud ja mille puhastusjäägid on välja lastud ning mis on tühjendatud selle lisa asjakohaste nõuete kohaselt.
Eraldatud ballast – ballastvesi, mis lastakse naftalasti- ja naftakütusesüsteemist täielikult eraldatud tanki, mida kasutatakse püsivalt ballasti või muu lasti veoks, välja arvatud nafta või konventsiooni lisades määratletud kahjulike vedelainete veoks.

4. Kemikaalide veo koodeksid
Kemikaalide mahtlastina veo koodeks – ohtlikke kemikaale mahtlastina vedava laeva ehituse ja seadmete koodeks, mis on vastu võetud organisatsiooni merekeskkonna kaitse komitee resolutsiooniga MEPC.20(22) ning milles organisatsioon on teinud muudatusi, tingimusel et need muudatused on võetud vastu ja jõustatud kooskõlas konventsiooni artikliga 16, milles käsitletakse lisa liite muutmise korda.
Rahvusvaheline kemikaalide mahtlastina veo koodeks – ohtlikke kemikaale mahtlastina vedava laeva ehituse ja seadmete rahvusvaheline koodeks, mis on vastu võetud organisatsiooni merekeskkonna kaitse komitee resolutsiooniga MEPC.19(22) ning milles organisatsioon on teinud muudatusi, tingimusel et need muudatused on võetud vastu ja jõustatud kooskõlas konventsiooni artikliga 16, milles käsitletakse lisa liite muutmise korda.

5. Vee sügavus – kaardistatud sügavus.

6. Kursil liikuv – laev liigub merel teataval kursil või teatavatel kurssidel (sealhulgas kõrvalekaldumine kõige lühemast otsemarsruudist), mis põhjustab navigatsiooni eesmärgil otstarbeka heite, mis jaotub nii suurel merealal, kui on põhjendatud ja otstarbekas.

7. Vedelained – ained, mille aururõhk temperatuuril 37,8 oC ei ületa absoluutväärtust 0,28 MPa.

8. Käsiraamat – selle lisa liites 4 esitatud vormile vastav menetluste ja korralduse käsiraamat.

9. Lähim maa. Kaugus lähimast maast – kaugus lähtejoonest, millest arvestatakse kõnealust territoriaalmerd rahvusvahelise õiguse alusel; konventsiooni kohaldamisel tähendab kaugus Austraalia kirderannikust kaugust joonest, mis algab Austraalia rannikul asuvast punktist:
11o 00' lõunalaiust, 142o 08' idapikkust
ja kulgeb punktini 10o 35' lõunalaiust, 141o 55' idapikkust,
sealt punktini 10o 00' lõunalaiust, 142o 00' idapikkust,
sealt punktini 9o 10' lõunalaiust, 143o 52' idapikkust,
sealt punktini 9o 00' lõunalaiust, 144o 30' idapikkust,
sealt punktini 10o 41' lõunalaiust, 145o 00' idapikkust,
sealt punktini 13o 00' lõunalaiust, 145o 00' idapikkust,
sealt punktini 15o 00' lõunalaiust, 146o 00' idapikkust,
sealt punktini 17o 30' lõunalaiust, 147o 00' idapikkust,
sealt punktini 21o 00' lõunalaiust, 152o 55' idapikkust,
sealt punktini 24o 30' lõunalaiust, 154o 00' idapikkust,
sealt Austraalia rannikul asuva punktini 24o 42' lõunalaiust, 153o 15' idapikkust.

10. Kahjulik vedelaine – rahvusvahelise kemikaalide mahtlastina veo koodeksi 17. või 18. peatüki reostuskategooria veerus märgitud aine või reegli 6 lõike 3 alusel esialgselt X-, Y- või Z-kategooriasse liigitatud aine.

11. Miljondikosa – ml/m3

12. Jääk – kõrvaldamiseks alles jäänud kahjulik vedelaine.

13. ägi ja vee segu – jääk, millele on mingil põhjusel (näiteks tanki puhastamine, ballastimine, pilsijäägid) lisatud vett.

14. Laeva ehitus

14.1. Ehitatud laev – laev, mille kiil on maha pandud või mis on samasuguses ehitusjärgus. Kemikaalitankeriks ümberehitatud laeva käsitatakse olenemata selle ehitamise kuupäevast ümberehitamise alustamise kuupäeval ehitatud kemikaalitankerina. Seda ümberehitamissätet ei kohaldata sellise laeva muutmise suhtes, mis vastab kõigile järgmistele tingimustele:
1. laev on ehitatud enne 1. juulit 1986;
2. laeval on kemikaalide mahtlastina veo koodeksi kohaselt lubatud vedada ainult selliseid tooteid, mis on koodeksis kindlaks määratud ainult reostusohtu tekitavate ainetena.

14.2. Samasugune ehitusjärk – ehitusjärk, milles:
1. algab kindla laevaga seotud äratuntav ehitustegevus;
2. on alanud kõnealuse laeva kokkupanek, mis hõlmab vähemalt 50 tonni või 1% kogu ehitusmaterjali arvestuslikust massist, olenevalt sellest, kumb arv on väiksem.

15. Tahkuv/mittetahkuv

15.1. Tahkuv aine – kahjulik vedelaine, mille:
1. temperatuur alla 15 oC sulamistemperatuuriga ainete puhul on lossimise ajal kuni 5 oC üle sulamistemperatuuri või
2. temperatuur vähemalt 15 oC sulamistemperatuuriga ainete puhul on lossimise ajal kuni 10 oC üle sulamistemperatuuri.

15.2. Mittetahkuv aine – kahjulik vedelaine, mis ei ole tahkuv aine.

16. Tanker
1. Kemikaalitanker – rahvusvahelise kemikaalide mahtlastina veo koodeksi 17. peatükis loetletud vedelate naftasaaduste mahtlastina veoks ehitatud või kohandatud laev;
2. NLS-tanker – laev, mis on projekteeritud või kohandatud eelkõige kahjulike vedelainete veoks mahtlastina (NLS – noxious liquid substances), sealhulgas konventsiooni I lisas määratletud «naftatanker», kui selle lasti või lastiosana on lubatud vedada kahjulikke vedelaineid mahtlastina.

17. Viskoossus
1. rge viskoossusega aine – X- või Y-kategooria kahjulik vedelaine, mille viskoossus lossimistemperatuuril on vähemalt 50 mPa/s.
2. Madala viskoossusega aine – kahjulik vedelaine, mis ei ole kõrge viskoossusega aine.

Reegel 2. Kohaldamine

1. Kui ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti, kohaldatakse seda lisa kõigi laevade suhtes, millega on lubatud vedada kahjulikke vedelaineid mahtlastina.

2. Konventsiooni I lisaga reguleeritava lasti vedamisel NLS-tankeri lastiruumis kohaldatakse ka konventsiooni I lisa asjakohaseid nõudeid.

Reegel 3. Erandid

1. Selles lisas esitatud merreheidet käsitlevaid nõudeid ei kohaldata kahjulike vedelainete või selliseid aineid sisaldavate segude merreheite suhtes, kui:
1. merreheide on vajalik laeva ohutuse tagamiseks või inimelu päästmiseks merel või
2. merreheide tuleneb laeva või selle seadmete vigastusest:
1. tingimusel et pärast kahju tekkimist või heite avastamist on rakendatud kõik põhjendatud ettevaatusabinõud heite vältimiseks või vähendamiseks,
2. välja arvatud juhul, kui laeva omanik või kapten on tegutsenud kahju tekitamise eesmärgil või hooletult, olles teadlik, et sellega tõenäoliselt kaasneb kahju, või
3. administratsioon on merreheite heaks kiitnud, kui merreheite eesmärk on võidelda teatavate reostusjuhtude vastu, et võimalikult vähendada reostusest tulenevat kahju. Sellise heite peab heaks kiitma valitsus, kelle jurisdiktsiooni all oleval territooriumil merreheidet kavandatakse.

Reegel 4. Vabastused

1. Selliste veonõuete muutmise suhtes, mis tulenevad ainete liigituse täiendamisest, kohaldatakse järgmisi sätteid:
1. kui selle lisa, rahvusvahelise kemikaalide mahtlastina veo koodeksi ja kemikaalide mahtlastina veo koodeksi muutmine hõlmab ehituse või seadmete ja armatuuriga seotud muudatusi, mis tulenevad teatavate ainete veonõuete täiendamisest, võib administratsioon muuta muudatuse kohaldamist või peatada selle kindlaksmääratud ajaks laevade suhtes, mis on ehitatud enne muudatuse jõustumise kuupäeva, kui muudatuse viivitamatut kohaldamist peetakse põhjendamatuks või ebaotstarbekaks. Selline leebem kohaldamine tuleb otsustada iga aine kohta eraldi;
2. administratsioon, kes lubab muudatuse leebemat kohaldamist selle lõike alusel, peab tegema organisatsioonile aruande, milles esitatakse asjaomaste laevade andmed, vedada lubatud lastid, kaubaveod, milleks laevu kasutatakse, ning leebema kohaldamise põhjendus; organisatsioon edastab aruande konventsiooniosalistele teadmiseks ja vajaduse korral meetmete võtmiseks; vabastus tuleb märkida ka tunnistusele, mis on nimetatud selle lisa reeglis 7 või 9;
3. olenemata eespool sätestatust võib administratsioon vabastada laevad veonõuetest, mis on reegli 11 alusel kehtestatud laevade suhtes, millega on lubatud vedada rahvusvahelise kemikaalide mahtlastina veo koodeksi 17. peatüki asjakohases allmärkuses eraldi kindlaks määratud taimeõlisid, tingimusel et laev vastab järgmistele nõuetele:
1. kui selles reeglis ei ole ette nähtud teisiti, peab NLS-tanker vastama kõigile 3. tüübi laevade kohta kehtivatele nõuetele, nagu on kindlaks määratud rahvusvahelises kemikaalide mahtlastina veo koodeksis, välja arvatud lastitanki asukoha nõue;
2. selle reegli alusel peab lastitankide vaheline kaugus laevas olema järgmine: lastitanki peavad kogu pikkuses kaitsma ballastitankid või ruumid, mis ei ole naftaveotankid, järgmiselt:
1. pardatankid või -ruumid peavad asetsema nii, et lastitankid paikneksid seespool pardaplaadistuse teoreetilist joont vähemalt 760 mm kaugusel;
2. topeltpõhjaga tankid või ruumid peavad asetsema nii, et kaugus lastitankide põhja ja põhjaplaadistuse teoreetilise joone vahel, mõõdetuna täisnurga all põhjaplaadistuse suhtes, oleks vähemalt B/15 (m) või 2,0 m keskjoonel, olenevalt sellest, kumb on väiksem. Minimaalne kaugus võib olla 1,0 m;
3. asjakohasele tunnistusele peab olema märgitud antud vabastus.

2. Kui selle reegli lõikes 3 ei ole ette nähtud teisiti, ei ole reegli 12 lõiget 1 vaja kohaldada enne 1. juulit 1986 ehitatud laeva suhtes, mida kasutatakse ainult administratsiooni kindlaksmääratud piiratud reiside tegemiseks:
1. konventsiooni osalisriigi sadamate või terminalide vahel või
2. konventsiooni osalisriikide sadamate või terminalide vahel.

3. Selle reegli lõiget 2 kohaldatakse ainult enne 1. juulit 1986 ehitatud laevade suhtes juhul, kui:
1. X-, Y- või X-kategooria aineid või segusid sisaldava tanki pesemise või ballastimise korral kasutatakse iga kord tanki pesemiseks eelpesumenetlust, mille administratsioon on heaks kiitnud kooskõlas selle lisa liitega 6, ning tankipesuvesi heidetakse vastuvõtuseadmesse;
2. edaspidi heidetakse tankipesuvesi või ballastvesi vastuvõtuseadmesse või merre selle lisa muude sätete kohaselt;
3. selle lõike kohaldamist silmas pidades on eespool nimetatud sadamate või terminalide vastuvõtuseadmete asjakohasust kinnitanud konventsiooni selliste osalisriikide valitsused, kelle territooriumil kõnealused sadamad ja terminalid asuvad;
4. seoses laevadega, mida kasutatakse reiside tegemiseks konventsiooni muude osalisriikide jurisdiktsiooni all olevatesse sadamatesse või terminalidesse, teatab administratsioon vabastuse üksikasjad organisatsioonile, kes edastab need konventsiooniosalistele teadmiseks ja vajaduse korral meetmete võtmiseks;
5. selle lisa kohaselt nõutaval tunnistusel on kinnitus, et laeva kasutatakse ainult selliste piiratud reiside tegemiseks.

4. Laeva puhul, mille ehitus ja käitusomadused on sellised, et lastitanke ei ole vaja ballastida ning lastitanki tuleb pesta ainult siis, kui laev on remondis või kuivdokis, võib administratsioon anda vabastuse reegli 12 kohaldamisest, tingimusel et täidetakse kõiki järgmisi nõudeid:
1. administratsioon on heaks kiitnud laeva konstruktsiooni, ehituse ja seadmed, arvesse võttes reise, milleks laeva kavatsetakse kasutada;
2. heitvesi, mis tekib tanki võimalikust pesemisest enne remonti või kuivdokki minekut, heidetakse vastuvõtuseadmesse, mille asjakohasust on kinnitanud administratsioon;
3. selle lisa kohaselt nõutavale tunnistusele märgitakse:
1. et igas lastitankis on lubatud vedada piiratud hulgal aineid, mis on võrreldavad ja mida tohib vedada üksteise järel samas tankis, ilma et tanki tuleks vahepeal puhastada;
2. vabastuse üksikasjad;
4. laeval on administratsiooni heakskiidetud käsiraamat;
5. seoses laevadega, mida kasutatakse reiside tegemiseks konventsiooni muude osalisriikide jurisdiktsiooni all olevatesse sadamatesse või terminalidesse, teatab administratsioon vabastuse üksikasjad organisatsioonile, kes edastab need konventsiooniosalistele teadmiseks ja vajaduse korral meetmete võtmiseks.

Reegel 5. Samaväärne asendus

1. Administratsioon võib lubada selles lisas ettenähtud armatuuri, materjali, seadise või aparaadi asemel paigaldada laeva teistsuguse armatuuri, materjali, seadise või aparaadi, kui see on vähemalt sama tõhus kui selles lisas nõutu. See administratsiooni õigus ei hõlma kahjulike vedelainete heite kontrollimiseks kasutatavate tööviiside asendamist selle lisa reeglites esitatud konstruktsiooni- ja ehitusnõuetega, nagu need oleksid samaväärsed.

2. Administratsioon, kes lubab selles lisas ettenähtud armatuuri, materjali, seadise või aparaadi asemel paigaldada laevale teistsuguse armatuuri, materjali, seadise või aparaadi, teatab selle üksikasjad organisatsioonile, kes edastab need konventsiooniosalistele teadmiseks ja vajaduse korral meetmete võtmiseks.

3. Olenemata selle reegli lõigetest 1 ja 2, loetakse selliste veeldatud gaasi tankerite ehitus ja seadmed, millega on lubatud vedada kehtivas veeldatud gaasi mahtlastina vedava tankeri ehituse ja seadmete koodeksis (edaspidi gaasitankerite koodeks) loetletud kahjulikke vedelaineid, samaväärseks selle lisa reeglites 11 ja 12 sisalduvate ehitust ja seadmeid käsitlevate nõuetega, tingimusel et gaasitanker vastab kõigile järgmistele nõuetele:
1. gaasitankeril on asjakohasele gaasitankerite koodeksile vastav tunnistus laeva sobivuse kohta veeldatud gaasi veoks mahtlastina;
2. gaasitankeril on mahtlastina veetavate kahjulike vedelainete põhjustatava reostuse vältimise rahvusvaheline tunnistus, mille kohaselt on gaasitankeriga lubatud vedada ainult asjakohases gaasitankerite koodeksis kindlaks määratud ja loetletud kahjulikke vedelaineid;
3. gaasitankeril on eraldatud ballasti seadmed;
4. gaasitankeril on pumba- ja torustikusüsteem, mis administratsiooni rahuldaval viisil tagab, et lastijäägi kogus, mis jääb pärast lossimist tanki ja selle torustikku, ei ületa reegli 12 lõikes 1, 2 või 3 ettenähtud jäägikogust;
5. gaasitankeril on käsiraamat, mille administratsioon on heaks kiitnud ning mis tagab, et töö käigus lastijääk ja vesi ei segune ning et pärast käsiraamatus ettenähtud tuulutust ei jää tanki lastijääke.

 

2. peatükk
KAHJULIKE VEDELAINETE LIIGITAMINE

Reegel 6. Kahjulike vedelainete ja muude ainete liigitamine ja loetlemine

1. Selle lisa reeglite kohaldamisel liigitatakse kahjulikud vedelained nelja kategooriasse järgmiselt:
1. X-kategooria: kahjulikud vedelained, mis juhul, kui need tanki puhastamise või ballastist vabastamise tulemusena merre heidetakse, kujutavad endast suurt ohtu kas mereloodusvaradele või inimese tervisele ning sellest tulenevalt on õigustatud nende merekeskkonda heitmise keeld;
2. Y-kategooria: kahjulikud vedelained, mis juhul, kui need tanki puhastamise või ballastist vabastamise tulemusena merre heidetakse, kujutavad endast ohtu kas mereloodusvaradele või inimese tervisele või kahjustavad mere puhkeotstarbelist või muud õiguspärast kasutamist ning sellest tulenevalt on nende merekeskkonda heitmise korral õigustatud kvaliteedi- ja kogusepiirangud;
3. Z-kategooria: kahjulikud vedelained, mis juhul, kui need tanki puhastamise või ballastist vabastamise tulemusena merre heidetakse, kujutavad endast väikest ohtu kas mereloodusvaradele või inimese tervisele ning sellest tulenevalt on nende merekeskkonda heitmise korral õigustatud vähem ranged kvaliteedi- ja kogusepiirangud;
4. muud ained: rahvusvahelise kemikaalide mahtlastina veo koodeksi 18. peatüki reostuskategooria veerus muude ainetena (OS) märgitud ained, mille hindamisel on leitud, et need ei kuulu X-, Y- ega Z-kategooriasse, nagu need on määratletud selle lisa reegli 6 lõikes 1, sest kui need tanki puhastamise või ballastist vabastamise tulemusena merre heidetakse, ei kujuta need endast praeguse seisukoha järgi ohtu mereloodusvaradele ega inimese tervisele ega kahjusta mere puhkeotstarbelist ega muud õiguspärast kasutamist. Pilsivee, ballastvee või muude jääkide või segude heite suhtes, mis sisaldab ainult «muude ainetena» märgitud aineid, ei kohaldata selle lisa nõudeid.

2. Kahjulike vedelainete liigitamise suunised on esitatud selle lisa liites 1.

3. Kui kavandatakse vedada mahtlastina vedelikku, mis on selle reegli lõike 1 alusel liigitamata, näevad kavandatava veoga seotud konventsiooniosaliste valitsused ette ja lepivad kavandatavaks veoks kokku esialgse liigituse selle reegli lõikes 2 nimetatud suuniste põhjal. Kuni asjaomaste valitsuste vahel täieliku kokkuleppe saavutamiseni ainet ei veeta. Tootja- või veoriigi valitsus, kes on kokkuleppe sõlmimise algatanud, teavitab võimalikult kiiresti, hiljemalt 30 päeva möödumisel kokkuleppele jõudmisest organisatsiooni ning esitab aine ja esialgse liigituse andmed. Organisatsioon edastab need igal aastal kõigile konventsiooniosalistele teadmiseks. Organisatsioon peab registrit kõigi selliste ainete ja nende esialgse liigituse kohta, kuni ained lisatakse ametlikult IMO rahvusvahelisse ohtlikke kemikaale mahtlastina vedava laeva ehituse ja seadmete koodeksisse.

 

3. peatükk
ÜLEVAATUSED JA TUNNISTUSE ANDMINE

Reegel 7. Kemikaalitankerite ülevaatus ja tunnistuse andmine

Olenemata selle lisa reeglitest 8, 9 ja 10, loetakse kemikaalitankerid, mille konventsiooni osalisriigid on olenevalt sellest, kumba kohaldatakse, kas rahvusvahelise kemikaalide mahtlastina veo koodeksi või kemikaalide mahtlastina veo koodeksi kohaselt üle vaadanud ja koodeksile vastavaks tunnistanud, vastavaks nende reeglitele ning selle koodeksi alusel väljastatud tunnistusel on sama õiguslik jõud nagu selle lisa reegli 9 alusel väljastatud tunnistusel ja neid tunnustatakse võrdselt.

Reegel 8. Ülevaatused

1. Kahjulikke vedelaineid mahtlastina vedavatele laevadele tehakse järgmisi ülevaatusi:

1. Esmane ülevaatus enne laeva kasutuselevõttu või enne selle lisa reegli 9 alusel nõutava tunnistuse esmakordset väljaandmist; see sisaldab laeva ehituse, seadmete, süsteemide, armatuuri, seadistuse ja materjali täielikku ülevaatust sel määral, kui laeva suhtes kohaldatakse käesolevat lisa. Selle ülevaatusega tuleb tagada, et laeva ehitus, seadmed, süsteemid, armatuur, seadistus ja materjal vastavad täielikult selle lisa kohaldatavatele nõuetele.
2. Täisülevaatus administratsiooni määratud ajavahemike järel, mis ei tohi olla pikemad kui viis aastat, välja arvatud selle lisa reegli 10 lõigete 2, 5, 6 ja 7 kohaldamise korral. Täisülevaatusega tuleb tagada, et laeva ehitus, seadmed, süsteemid, armatuur, seadistus ja materjal vastavad täielikult selle lisa kohaldatavatele nõuetele.
3. Vahepealne ülevaatus, mis korraldatakse kolme kuu jooksul enne või pärast tunnistuse teist tähtpäeva või kolme kuu jooksul enne või pärast tunnistuse kolmandat tähtpäeva ning mis asendab ühte selle reegli lõike 1 punktis 4 nimetatud iga-aastast ülevaatust. Vahepealse ülevaatusega tuleb tagada, et seadmed ning nendega seotud pumba- ja torustikusüsteemid vastavad täielikult selle lisa kohaldatavatele nõuetele ning on heas töökorras. Sellised vahepealsed ülevaatused tuleb kinnitada reegli 9 alusel väljastatud tunnistuses.
4. Iga-aastane ülevaatus, mis korraldatakse kolme kuu jooksul enne või pärast tunnistuse iga tähtpäeva, sisaldab selle reegli lõike 1 punktis 1 nimetatud ehituse, seadmete, süsteemide, armatuuri, seadistuse ja materjali üldist kontrollimist selle tagamiseks, et neid hooldatakse selle reegli lõike 3 kohaselt ning et need püsivad laeva otstarbekohaseks kasutamiseks vajalikus rahuldavas seisukorras. Sellised iga-aastased ülevaatused tuleb kinnitada reegli 9 alusel väljastatud tunnistuses.
5. Lisaülevaatus, mis on asjaoludest olenevalt täielik või osaline, tuleb korraldada pärast selle reegli lõikes 3 ettenähtud uuringutest tulenevaid parandustöid või alati pärast olulist remonti või olulisi uuendusi. Ülevaatusega tuleb tagada, et vajalikud remonditööd ja uuendused on tehtud korralikult, et nendeks kasutatud materjal ja töö on täiesti rahuldav ning et laev vastab täiesti selle lisa nõuetele.

2.1. Laevade ülevaatusi selle lisa rakendamiseks teevad administratsiooni ametiisikud. Administratsioon võib volitada ülevaatusi tegema kas selleks nimetatud ülevaatajaid või administratsiooni tunnustatud organisatsioone.

2.2. Selle lõike punktis 1 nimetatud tunnustatud organisatsioonid peavad vastama organisatsiooni resolutsiooniga A.739(18) vastuvõetud suunistele ja nende võimalikele muudatustele ning organisatsiooni resolutsiooniga A.789(19) vastuvõetud spetsifikaatidele ja nende võimalikele muudatustele, tingimusel et muudatused võetakse vastu, kehtestatakse ja jõustuvad selle lisa muutmiskorra suhtes kohaldatava konventsiooni artikli 16 kohaselt.

2.3. Administratsioon, kes nimetab ülevaatajad või tunnistab organisatsioonid pädevaks ülevaatusi tegema selle reegli lõike 2 punkti 1 kohaselt, volitab nimetatud ülevaatajat või tunnustatud organisatsiooni vähemalt:
1. nõudma laeva parandamist;
2. tegema ülevaatusi, kui sadamariigi asjakohased asutused seda taotlevad.

2.4. Administratsioon teeb nimetatud ülevaatajatele või tunnustatud organisatsioonidele asutuse poolt delegeeritud konkreetsed kohustused ja tingimused teatavaks organisatsioonile, kes edastab need konventsiooniosalistele nende ametiisikute teavitamiseks.

2.5. Kui nimetatud ülevaataja või tunnustatud organisatsioon teeb kindlaks, et laeva või laeva seadmete seisukord ei vasta olulisel määral tunnistuses märgitud andmetele või on selline, et laev ei saa merele minna, ilma et see põhjendamatult ohustaks merekeskkonda, peab ülevaataja või organisatsioon viivitamata tagama, et võetakse meetmed puuduste kõrvaldamiseks, ja teatama sellest asjakohasel viisil administratsioonile. Kui meetmeid puuduste kõrvaldamiseks ei võeta, loetakse tunnistus kehtetuks ning teatatakse sellest kohe administratsioonile; kui laev on teise konventsiooniosalise sadamas, teatatakse sellest kohe ka sadamariigi asjaomastele asutustele. Kui administratsiooni ametiisik, nimetatud ülevaataja või tunnustatud organisatsioon on teavitanud sadamariigi asjaomaseid asutusi, abistab kõnealuse sadamariigi valitsus sellist ametiisikut, ülevaatajat või organisatsiooni igati nende käesolevast reeglist tulenevate kohustuste täitmisel. Asjaomase sadamariigi valitsus võtab vajaduse korral meetmeid, millega tagatakse, et laev ei lahku enne, kui ta võib minna merele või lahkuda sadamast, et sõita lähimasse asjakohasesse remonditehasesse, ilma et see tekitaks põhjendamatut merekeskkonna kahjustamise ohtu.

2.6. Asjaomane administratsioon tagab igal juhul täielikult, et ülevaatus on põhjalik ja tõhus, ning kohustub tagama kõik vajalikud meetmed selle ülesande täitmiseks.

3.1. Laeva ja selle seadmeid hooldatakse nii, et need vastavad konventsiooni sätetele ning tagavad, et laev püsib igas mõttes seisundis, mis võimaldab tal merele minna, ilma et see tekitaks põhjendamatut merekeskkonna kahjustamise ohtu.

3.2. Pärast laeva ülevaatust selle reegli lõike 1 kohaselt ei tohi ülevaadatud ehitust, seadmeid, süsteeme, armatuuri, seadistust või materjale muuta ilma administratsiooni loata, välja arvatud kõnealuste seadmete ja armatuuri otsene väljavahetamine.

3.3. Kui laeval on juhtunud õnnetus või avastatakse defekt, mis oluliselt ohustab laeva seisundit või selles lisas käsitletud seadmete tõhusust või terviklust, teatab laeva kapten või omanik sellest esimesel võimalusel asjakohase tunnistuse väljastamise eest vastutavale administratsioonile, tunnustatud organisatsioonile või nimetatud ülevaatajale, kes korraldab uuringute algatamise, et kindlaks teha, kas selle reegli lõikes 1 nõutav ülevaatus on vajalik. Kui laev on mõne teise konventsiooniosalise sadamas, teavitab laeva kapten või omanik kohe ka sadamariigi asjaomaseid asutusi; nimetatud ülevaataja või tunnustatud organisatsioon teeb kindlaks, et selline teavitamine on toimunud.

Reegel 9. Tunnistuse väljastamine või kinnitamine

1. Mahtlastina veetavate kahjulike vedelainete põhjustatava reostuse vältimise rahvusvaheline tunnistus väljastatakse pärast selle lisa reegli 8 kohaselt tehtud esmast või täisülevaatust laevale, millega kavatsetakse vedada kahjulikke vedelaineid mahtlastina ja mis teeb reise teiste konventsiooniosaliste jurisdiktsiooni all olevatesse sadamatesse või terminalidesse.

2. Selle tunnistuse väljastab või kinnitab kas administratsioon või administratsiooni poolt nõuetekohaselt volitatud isik või organisatsioon. Igal juhul vastutab administratsioon täielikult tunnistuse eest.

3.1. Konventsiooniosalise valitsus võib administratsiooni taotlusel korraldada laeva ülevaatuse ja olles veendunud, et laev vastab sellele lisale, väljastab või volitab väljastama laevale mahtlastina veetavate kahjulike vedelainete põhjustatava reostuse vältimise rahvusvahelise tunnistuse ning vajaduse korral kinnitab, et laevale on antud kõnealune tunnistus, või volitab seda kinnitama selle lisa kohaselt.

3.2. Tunnistuse ja ülevaatuse akti koopiad edastatakse võimalikult kiiresti taotluse esitanud administratsioonile.

3.3. Sel viisil väljastatud tunnistusel peab olema märge, et tunnistus on väljastatud administratsiooni taotlusel ning et see kehtib ja seda tunnustatakse samaväärselt selle reegli lõike 1 alusel väljastatud tunnistusega.

3.4. Mahtlastina veetavate kahjulike vedelainete põhjustatava reostuse vältimise rahvusvahelist tunnistust ei väljastata laevale, millel on õigus sõita sellise riigi lipu all, kes ei ole konventsiooniosaline.

4. Mahtlastina veetavate kahjulike vedelainete põhjustatava reostuse vältimise rahvusvaheline tunnistus koostatakse vähemalt inglise, prantsuse või hispaania keeles selle lisa liites 3 esitatud vormi kohaselt. Kui kanded on tehtud ka selle riigi ametlikus keeles, kelle lipu all on laeval õigus sõita, võetakse need aluseks vaidluse või lahkarvamuse korral.

Reegel 10. Tunnistuse kehtivusaeg ja -tingimused

1. Mahtlastina veetavate kahjulike vedelainete põhjustatava reostuse vältimise rahvusvaheline tunnistus väljastatakse administratsiooni nimetatud ajavahemikuks, mis ei tohi olla pikem kui viis aastat.

2.1. Olenemata selle reegli lõike 1 nõuetest, hakkab juhul, kui täisülevaatus tehakse kolme kuu jooksul enne olemasoleva tunnistuse kehtivusaja lõppemise kuupäeva, uus tunnistus kehtima alates täisülevaatuse lõppemise kuupäevast ning kehtib kuni viis aastat alates olemasoleva tunnistuse kehtivusaja lõppemise kuupäevast.

2.2. Kui täisülevaatus tehakse pärast olemasoleva tunnistuse kehtivusaja lõppemise kuupäeva, hakkab uus tunnistus kehtima alates täisülevaatuse lõppemise kuupäevast ning kehtib kuni viis aastat alates olemasoleva tunnistuse kehtivusaja lõppemise kuupäevast.

2.3. Kui täisülevaatus tehakse rohkem kui kolm kuud enne olemasoleva tunnistuse kehtivusaja lõppemise kuupäeva, hakkab uus tunnistus kehtima alates täisülevaatuse lõppemise kuupäevast ning kehtib kuni viis aastat alates täisülevaatuse lõppemise kuupäevast.

3. Kui tunnistus väljastatakse lühemaks ajaks kui viis aastat, võib administratsioon pikendada tunnistuse kehtivusaega selle lõppemise kuupäevast selle reegli lõikes 1 nimetatud maksimaalse ajavahemikuni tingimusel, et selle lisa reegli 8 lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud ülevaatused, mida tehakse viieks aastaks tunnistuse väljastamise korral, toimuvad ettenähtud korras.

4. Kui täisülevaatus on tehtud, kuid uut tunnistust ei saa väljastada või laevale toimetada enne olemasoleva tunnistuse kehtivusaja lõppemist, võib administratsiooni volitatud isik või organisatsioon kinnitada olemasoleva tunnistuse ja selline tunnistus kehtib kuni viis kuud alates kinnitamisele eelneva kehtivusaja lõppemise kuupäevast.

5. Kui laev ei ole tunnistuse kehtivusaja lõppemise ajal sadamas, kus on ette nähtud teha ülevaatus, võib administratsioon pikendada tunnistuse kehtivusaega; kuid tunnistuse kehtivusaega pikendatakse ainult selleks, et laev saaks lõpetada oma reisi sadamas, kus tehakse ülevaatus, ning ka siis ainult juhul, kui see on asjakohane ja põhjendatud. Tunnistust pikendatakse kõige rohkem kolmeks kuuks; laeval, mille tunnistuse kehtivusaega on pikendatud, ei ole pärast saabumist sadamasse, kus on ette nähtud teha ülevaatus, õigust selle pikenduse alusel lahkuda sadamast ilma uue tunnistuseta. Kui täisülevaatus on tehtud, kehtib uus tunnistus kuni viis aastat alates olemasoleva tunnistuse pikendamisele eelneva kehtivusaja lõppemisest.

6. Administratsioon võib pikendada lühireise tegevale laevale väljastatud tunnistuse kehtivusaega, mida ei ole pikendatud käesoleva reegli kohaselt, kuni ühe kuu võrra alates tunnistusel märgitud kehtivusaja lõppemisest. Kui täisülevaatus on tehtud, kehtib uus tunnistus kuni viis aastat alates olemasoleva tunnistuse pikendamisele eelneva kehtivusaja lõppemisest.

7. Administratsiooni kindlaksmääratud eriasjaolude korral ei ole uuele tunnistusele tarvis märkida olemasoleva tunnistuse kehtivusaja lõppemise kuupäeva, nagu on ette nähtud selle reegli lõike 2 punktis 2, lõikes 5 või 6. Kõnealuste eriasjaolude korral kehtib uus tunnistus kuni viis aastat alates täisülevaatuse lõppemise kuupäevast.

8. Kui iga-aastane või vahepealne ülevaatus on tehtud enne selle lisa reeglis 8 nimetatud ajavahemikku:
1. muudetakse kinnitamisel tunnistusele märgitud tähtpäeva nii, et uus tähtpäev on kuni kolm kuud pärast ülevaatuse tegemise kuupäeva;
2. tehakse järgmine selle lisa reeglis 8 ettenähtud iga-aastane või vahepealne ülevaatus kõnealuses reeglis ettenähtud ajavahemike järel, võttes aluseks uue tähtpäeva;
3. võib kehtivuse tähtaeg jääda muutmata tingimusel, et üks või vajaduse korral mitu iga-aastast või vahepealset ülevaatust korraldatakse nii, et selle lisa reeglis 8 sätestatud ülevaatuste vahelist maksimaalset vahet ei pikendata.

9. Selle lisa reegli 9 kohaselt väljastatud tunnistus kaotab kehtivuse järgmistel juhtudel:
1. kui reegli 8 lõike 1 alusel kindlaksmääratud ajavahemike jooksul ei ole tehtud asjakohaseid ülevaatusi;
2. kui tunnistus on reegli 8 lõike 1 punkti 3 või 4 kohaselt kinnitamata;
3. kui laev viiakse üle teise riigi lipu alla. Uue tunnistuse andmiseks peab seda väljastav valitsus olema täielikult veendunud, et laev vastab reegli 8 lõike 3 punktide 1 ja 2 nõuetele. Kui laev viiakse üle teise konventsiooniosalise lipu alla ja kui taotlus tehakse kolme kuu jooksul pärast üleviimist, edastab selle konventsiooniosalise valitsus, kelle lipu all oli laeval varem õigus sõita, nii kiiresti kui võimalik administratsioonile koopia tunnistusest, mis oli laeval enne üleviimist, ja võimaluse korral ka asjakohaste ülevaatuse aktide koopiad.

 

4. peatükk
KONSTRUKTSIOON, EHITUS, SEADISTUS JA SEADMED

Reegel 11. Konstruktsioon, ehitus, seadmed ja kasutus

1. Rahvusvahelise kemikaalide mahtlastina veo koodeksi 17. peatükis määratletud kahjulike vedelainete veoks loa saanud laevade konstruktsioon, ehitus, seadmed ja kasutus peavad selleks, et võimalikult vähendada kõnealuste ainete kontrollimatut merreheidet, vastama järgmistele sätetele:
1. rahvusvaheline kemikaalide mahtlastina veo koodeks, kui kemikaalitanker on ehitatud 1. juulil 1986 või pärast seda kuupäeva, või
2. kõnealuse koodeksi lõike 1 punkti 7 alapunktis 2 nimetatud kemikaalide mahtlastina veo koodeks, kui:
1. laeva ehitusleping on sõlmitud 2. novembril 1973 või hiljem, kuid laev on ehitatud enne 1. juulit 1986; laeva kasutatakse reisideks konventsiooni muude osalisriikide jurisdiktsiooni all olevatesse sadamatesse või terminalidesse;
2. laev on ehitatud 1. juulil 1983 või hiljem, kuid enne 1. juulit 1986; laeva kasutatakse ainult selle riigi sadamate või terminalide vahelisteks reisideks, kelle lipu all on laeval õigus sõita;
3. kõnealuse koodeksi lõike 1 punkti 7 alapunktis 3 nimetatud kemikaalide mahtlastina veo koodeks, kui:
1. laeva ehitusleping on sõlmitud enne 2. novembrit 1973 ja seda kasutatakse reisideks konventsiooni muude osalisriikide jurisdiktsiooni all olevatesse sadamatesse või terminalidesse;
2. laev on ehitatud enne 1. juulit 1983 ja seda kasutatakse ainult selle riigi sadamate või terminalide vahelisteks reisideks, kelle lipu all on laeval õigus sõita.

2. Nende laevade suhtes, mis ei ole kemikaalitankerid ega veeldatud gaasi tankerid, millega on lubatud vedada rahvusvahelise kemikaalide mahtlastina veo koodeksi 17. peatükis määratletud kahjulikke vedelaineid mahtlastina, kehtestab administratsioon asjakohased meetmed suuniste1 põhjal, mis organisatsioon on välja töötanud, et tagada sellised sätted, mis minimeerivad selliste ainete kontrollimatut merreheidet.

Reegel 12. Pumba-, torustiku- ja lossimissüsteem ning settetankid

1. Igal enne 1. juulit 1986 ehitatud laeval peab olema pumba- ja torustikusüsteem, mis tagab, et üheski X- või Y-kategooria aine veoks loa saanud tankis ega selle torustikus ei ole üle 300 liitri jääki ning et üheski Z-kategooria aine veoks loa saanud tankis ega selle torustikus ei ole üle 900 liitri jääki. Jõudluskatse tehakse selle lisa liite 5 kohaselt..

2. Igal enne 1. juulit 1986 või hiljem, kuid enne 1. jaanuari 2007 ehitatud laeval peab olema pumba- ja torustikusüsteem, mis tagab, et üheski X- või Y-kategooria aine veoks loa saanud tankis ega selle torustikus ei ole üle 100 liitri jääki ning et üheski Z-kategooria aine veoks loa saanud tankis ega selle torustikus ei ole üle 300 liitri jääki. Jõudluskatse tehakse lisa liite 5 kohaselt.

3. Igal 1. jaanuaril 2007 või hiljem ehitatud laeval peab olema pumba- ja torustikusüsteem, mis tagab, et üheski X-, Y- või Z-kategooria aine veoks loa saanud tankis ega selle torustikus ei ole üle 75 liitri jääki. Jõudluskatse tehakse selle lisa liite 5 kohaselt.

4. Kui enne 1. jaanuari 2007 ehitatud laev, mis ei ole kemikaalitanker, ei vasta selle reegli lõigetes 1 ja 2 nimetatud Z-kategooria ainete pumba- ja torustikusüsteemi nõuetele, ei kohaldata selle suhtes kogusega seotud nõuet. Nõuetele vastavus loetakse saavutatuks, kui tank on võimalikult suures ulatuses tühjendatud.

5. Administratsioon kiidab heaks selle reegli lõigetes 1, 2 ja 3 nimetatud pumpamisjõudluse katsed. Pumpamisjõudluse katsetes kasutatakse katsevahendina vett.

6. Laevadel, millega on lubatud vedada X-, Y- või Z-kategooria aineid, peab olema vähemalt üks veealune väljalaskeava.

7. Enne 1. jaanuari 2007 ehitatud laevadel, millega on lubatud vedada Z-kategooria aineid, ei ole selle reegli lõike 6 alusel nõutav veealune väljalaskeava kohustuslik.

8. Veealune väljalaskeava peab asetsema lastialal kimmikumeruse lähedal ning paiknema nii, et jäägi ja vee segu ei voolaks uuesti sisse laeva merevee sissevooluavade kaudu.

9. Veealused väljalaskeavad peavad paiknema nii, et merre heidetud jäägi ja vee segu ei voolaks läbi laeva piirkihi. Tavapäraselt laeva plaadistusse tehtava väljalaskeava miinimumläbimõõt arvutatakse järgmise võrrandi abil:


kus:
d = väljalaskeava miinimumläbimõõt (m)
Ld = vööriperpendikulaari ja väljalaskeava vaheline kaugus (m)
Qd = valitud piirmäär, millega laev võib jäägi ja vee segu avast välja heita (m3/h).

10. Kui heide juhitakse välja nurga all laeva plaadistuse suhtes, muudetakse eespool nimetatud suhet Qd asendamise teel Qd osaga, mis on laeva plaadistuse jaoks tavapärane.

11. Settetankid

Kuigi selles lisas ei nõuta eraldi settetankide paigaldamist, võib settetanke vaja olla teatavates pesumenetlustes. Settetankidena võib kasutada lastitanke.

 

5. peatükk
KAHJULIKE VEDELAINETE JÄÄKIDE KÄITUSHEIDE

Reegel 13. Kahjulike vedelainete jääkide heite kontrollimine

Kui selle lisa reegliga 3 ei ole ette nähtud teisiti, kontrollitakse kahjulike vedelainete või ballastvee, tankipesuvee või muude selliseid aineid sisaldavate segude jääkide heidet järgmiste nõuete kohaselt.

1. Heidet käsitlevad sätted

1.1. X-, Y- või Z-kategooriasse liigitatud või nendesse kategooriatesse esialgselt liigitatud ainete või ballastvee, tankipesuvee või muude selliseid aineid sisaldavate segude jääkide merreheide on keelatud, välja arvatud juhul, kui heide vastab täielikult käesolevas lisas sisalduvatele kehtivatele käitusnõuetele.

1.2. Enne selle reegli kohast eelpesu- või heitemenetlust tühjendatakse asjaomane tank võimalikult suures ulatuses käsiraamatus ettenähtud menetluste kohaselt.

1.3. Liigitamata või selle lisa reeglis 6 nimetatud viisil esialgselt liigitatud ainete või ballastvee, tankipesuvee või muude selliseid jääke sisaldavate segude vedu ning sellest tulenev ainete merreheide on keelatud.

2. Heitenormid

2.1. Kui käesolev reegel võimaldab merre heita X-, Y- või Z-kategooriasse liigitatud või nendesse kategooriatesse esialgselt liigitatud ainete või ballastvee, tankipesuvee või muude selliseid aineid sisaldavate segude jääke, kohaldatakse järgmisi heitenorme:
1. kursil liikuva laeva kiirus peab olema vähemalt seitse sõlme, kui laev on iseliikuv, või vähemalt neli sõlme, kui laev ei ole iseliikuv;
2. heide peab toimuma veeliinist madalamal veealuste väljalaskeavade kaudu kiirusega, mis ei ületa maksimaalset kiirust, milleks veealused väljalaskeavad on projekteeritud;
3. heide peab toimuma vähemalt 12 meremiili kaugusel lähimast maast ja vähemalt 25 meetri sügavuses vees.

2.2. Enne 1. jaanuari 2007 projekteeritud laevadelt ei ole Z-kategooriasse liigitatud või sellesse kategooriasse esialgselt liigitatud ainete või ballastvee, tankipesuvee või muude selliseid aineid sisaldavate segude jääkide merreheide veeliinist madalamal kohustuslik.

2.3. Administratsioon võib anda vabastuse Z-kategooria ainete puhul nende lõike 2 punkti 1 alapunkti 3 alusel kehtivate nõuete täitmisest, mis käsitlevad kaugust vähemalt 12 meremiili lähimast maast laevade puhul, mis teevad reise ainult selle riigi suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla kuuluvates vetes, kelle lipu all on laeval õigus sõita. Peale selle võib administratsioon sama nõude täitmisest, mis käsitleb heidet vähemalt 12 meremiili kaugusel lähimast maast, vabastada konkreetse laeva, millel on õigus sõita kõnealuse riigi lipu all, kui laev teeb reise mõne külgneva riigi suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla kuuluvates vetes, pärast nõudest loobumise kirjaliku kokkuleppe sõlmimist kahe asjaomase rannikuriigi vahel, tingimusel et see ei mõjuta ühtegi kolmandat isikut. Teave sellise kokkuleppe kohta saadetakse 30 päeva jooksul organisatsioonile, kes edastab selle konventsiooniosalistele teadmiseks ja vajaduse korral meetmete võtmiseks.

3. Lastijääkide tuulutamine

Lastijääkide kõrvaldamiseks tankist võib kasutada administratsiooni heakskiidetud tuulutusmenetlusi. Menetlused peavad olema selle lisa liite 7 kohased. Seejärel tanki viidud vesi loetakse puhtaks ning selle suhtes ei kohaldata selles lisas esitatud heitenõudeid.

4. Vabastus eelpesust

Laeva kapteni taotlusel võib vastuvõtva konventsiooniosalise valitsus anda vabastuse eelpesust, kui ta on veendunud, et:
1. lossitud tank kavatsetakse uuesti lastida sama ainega või eelmise ainega võrreldava ainega ning et tanki ei pesta ega ballastita enne lastimist või
2. lossitud tanki ei ole pestud ega ballastitud merel. Käesoleva reegli kohaldatavale lõikele vastav eelpesu tehakse mõnes muus sadamas, kui on olemas kirjalik kinnitus, et kõnealuse sadama vastuvõtuseade on kättesaadav ja selleks eesmärgiks sobiv, või
3. lastijäägid eemaldatakse tuulutusmenetluse abil, mille on kinnitanud administratsioon selle lisa liite 7 kohaselt.

5. Puhastusvahendite või lisaainete kasutamine

5.1. Kui tanki pesemiseks ei kasutata vett, vaid mõnda muud vahendit, näiteks mineraalõli või klooritud lahustit, kohaldatakse selle vahendi heite suhtes kas I või II lisa vastavalt sellele, mida oleks kohaldatud selle vahendi suhtes, kui seda oleks veetud lastina. Tankipesumenetlused, milles kasutatakse sellist vahendit, kantakse käsiraamatusse ning need kiidab heaks administratsioon.

5.2. Kui tankipesu hõlbustamiseks lisatakse veele väikestes kogustes puhastuslisaaineid (detergente), ei tohi kasutada reostuskategooria X komponente sisaldavaid lisaaineid, välja arvatud komponendid, mis on kergesti biolagundatavad ja mille üldkontsentratsioon puhastuslisaaines on alla 10%. Tanki suhtes ei kohaldata muid piiranguid peale nende, mis on seotud eelmise lastiga.

6. X-kategooria jääkide heide

6.1. Kui lõikega 1 ei ole ette nähtud teisiti, kohaldatakse järgmisi sätteid:
1. tankile, millest on lossitud X-kategooria aine, tehakse eelpesu enne laeva lahkumist lossimissadamast. Saadud jäägid heidetakse vastuvõtuseadmesse, kuni aine kontsentratsioon vastuvõtuseadmesse juhitavas heitvees moodustab ülevaataja võetud heitveeproovi analüüsi põhjal kõige rohkem 0,1% massist. Kui nõutav kontsentratsioonitase on saavutatud, jätkatakse ülejäänud tankipesuvee heidet vastuvõtuseadmesse, kuni tank on tühi. Reegli 16 lõikes 1 nimetatud ülevaataja teeb kõnealuste toimingute kohta asjakohased kanded lastiraamatusse ja kinnitab need.

2. Seejärel tanki juhitava vee võib merre heita reegli 13 lõikes 2 esitatud heitenormide kohaselt.

3. Kui vastuvõtva konventsiooniosalise valitsus on seisukohal, et heitvees sisalduva aine kontsentratsiooni ei saa mõõta laevale asjatut viivitust põhjustamata, võib see konventsiooniosaline reegli 13 lõike 6 punkti 1 alapunktis 1 nõutava kontsentratsiooni saavutamiseks nõustuda samaväärse alternatiivse menetlusega, tingimusel et:
1. tankile tehakse eelpesu administratsiooni poolt selle lisa liite 6 kohaselt heakskiidetud menetluse kohaselt;
2. reegli 16 lõikes 1 nimetatud ülevaataja teeb asjakohased kanded lastiraamatusse ja kinnitab need.

7. Y- ja Z-kategooria jääkide heide

7.1. Kui lõikega 1 ei ole ette nähtud teisiti, kohaldatakse järgmisi sätteid:
1. Y- või Z-kategooria ainete jääkide heitemenetluse suhtes kohaldatakse reegli 13 lõikes 2 esitatud heitenorme.
2. Kui Y- või Z-kategooria ainet ei lossita käsiraamatu kohaselt, tehakse eelpesu enne laeva lahkumist lossimissadamast, välja arvatud juhul, kui võetakse käesoleva lisa reegli 16 lõikes 1 nimetatud ülevaatajat rahuldavad alternatiivsed meetmed lastijääkide eemaldamiseks laevalt, võttes arvesse käesolevas lisas kindlaksmääratud koguseid. Eelpesust tulev tankipesuvesi heidetakse vastuvõtuseadmesse lossimissadamas või mõnes muus nõuetekohase vastuvõtuseadmega sadamas, kui on olemas kirjalik kinnitus, et kõnealuse sadama vastuvõtuseade on kättesaadav ja selleks eesmärgiks sobiv.
3. Y-kategooria kõrge viskoossusega või tahkuvate ainete suhtes kohaldatakse järgmist:
1. kasutatakse liites 6 kindlaks määratud eelpesumenetlust;
2. eelpesu kestel tekkiv jäägi ja vee segu heidetakse vastuvõtuseadmesse, kuni tank on tühi;
3. Seejärel tanki juhitava vee võib merre heita reegli 13 lõikes 2 esitatud heitenormide kohaselt.

7.2. Ballastimise ja ballastist vabastamisega seotud käitusnõuded
7.2.1. Pärast lossimist ja vajaduse korral pärast eelpesu võib lastitanki ballastida.
Sellise ballasti heitemenetlused on ette nähtud reegli 13 lõikes 2.
7.2.2. Ballasti, mis on juhitud lastitanki, mida on pestud sellisel määral, et ballast sisaldab alla ühe miljondikosa varem veetud ainet, võib merre heita, arvestamata heite kiirust, laeva kiirust ja väljalaskeava asukohta, tingimusel et laeva kaugus lähimast maast on vähemalt 12 meremiili ning vee sügavus on vähemalt 25 meetrit. Vajalik puhtusaste on saavutatud, kui on tehtud liites 6 nimetatud eelpesu ning seejärel on tanki pesemiseks kasutatud enne 1. juulit 1994 ehitatud laevade puhastamiseks ettenähtud masina täielikku tsüklit või veekogust, mis on vähemalt võrdne k = 0,1 abil arvutatud veekogusega.
7.2.3. Selle lisa nõudeid ei kohaldata puhta või eraldatud ballasti merreheite suhtes.

8. Heited Antarktika piirkonnas

8.1. Antarktika piirkond on merepiirkond lõuna pool 60º lõunalaiust.

8.2. Antarktika piirkonnas on kahjulike vedelainete või selliseid aineid sisaldavate segude merreheide keelatud.

Reegel 14. Menetluste ja korralduse käsiraamat

1. Igal laeval, millega on lubatud vedada X-, Y- või Z-kategooria aineid, peab olema administratsiooni heakskiidetud käsiraamat. Käsiraamat koostatakse selle lisa liitele 4 vastavas standardvormis. Kui laev teeb rahvusvahelisi reise, millel kasutatav keel ei ole inglise, prantsuse ega hispaania keel, sisaldab tekst tõlget ühte nimetatud keeltest.

2. Käsiraamatu peamine eesmärk on määrata laeva juhtkonna jaoks kindlaks lasti käitlemise, tanki puhastamise, jääkide käitlemise ning lastitanki ballastimise ja ballastist vabastamise praktiline korraldus ja menetlused, millest tuleb kinni pidada selle lisa nõuete täitmiseks.

Reegel 15. Lastiraamat

1. Igal laeval, mille suhtes kohaldatakse seda lisa, peab olema lastiraamat, mis on kas laeva ametliku logiraamatu osa või koostatud muus vormis selle lisa liite 2 kohaselt.

2. Kohe pärast iga selle lisa liites 2 nimetatud toimingu lõpetamist tuleb toimingu kohta teha kanne lastiraamatusse.

3. Kahjuliku vedelaine või sellist ainet sisaldava segu õnnetusjuhtumist tingitud heite või selle lisa reeglis 3 käsitletud heite korral tehakse lastiraamatusse kanne, milles esitatakse heite asjaolud ja põhjused.

4. Igal kandel peab olema asjaomase toimingu eest vastutava ametiisiku allkiri ja igal leheküljel peab olema laeva kapteni allkiri. Mahtlastina veetavate kahjulike vedelainete põhjustatava reostuse vältimise rahvusvahelist tunnistust või selle lisa reeglis 7 nimetatud tunnistust omavate laevade kohta tehtavad kanded lastiraamatusse peavad olema vähemalt inglise, prantsuse või hispaania keeles. Kui kanded lastiraamatusse on tehtud ka selle riigi ametlikus keeles, kelle lipu all on laeval õigus sõita, võetakse need aluseks vaidluse või lahkarvamuse korral.

5. Lastiraamatut tuleb hoida kontrollimiseks kergesti kättesaadavas kohas; lastiraamat peab olema laevas, välja arvatud juhul, kui laev on mehitamata pukseeritav laev.

Lastiraamatut säilitatakse kolm aastat pärast viimase kande tegemist.

6. Konventsiooniosalise valitsuse pädev asutus võib kontrollida lastiraamatut laeval, mille suhtes kohaldatakse seda lisa, kui laev asub kõnealuse konventsiooniosalise sadamas, ning kopeerida raamatu ükskõik millise kande ja nõuda, et laeva kapten kinnitaks kande koopia tõesust. Laeva lastiraamatus sisalduvast kandest sel viisil tehtud koopiat, mille tõesust on laeva kapten kinnitanud, võib kasutada kohtumenetluses tõendusmaterjalina kandes esitatud asjaolude kohta. Pädeval asutusel tuleb selle lõike kohaselt lastiraamatut kontrollida ja tõestatud koopia võtta nii kiiresti kui võimalik, põhjustamata laevale asjatuid viivitusi.

 

6. peatükk
SADAMARIIKIDE KONTROLLIMEETMED

Reegel 16. Kontrollimeetmed

1. Iga konventsiooniosalise valitsus nimetab või volitab selle reegli rakendamiseks ülevaatajad. Ülevaatajad teevad kontrolle organisatsiooni väljatöötatud kontrollimenetluse kohaselt.2

2. Kui konventsiooniosalise valitsuse nimetatud või volitatud ülevaataja on tuvastanud, et toiming on tehtud käsiraamatu nõuete kohaselt, või andnud vabastuse eelpesust, teeb ta lastiraamatusse sellekohase kande.

3. Kahjulike vedelainete mahtlastina veo luba omava laeva kapten peab tagama, et reegel 13 ja käesolev reegel on täidetud ning et lastiraamatut täidetakse reegli 15 kohaselt alati, kui tehakse selles reeglis nimetatud toiminguid.

4. Tankile, millega on veetud X-kategooria ainet, tuleb teha eelpesu reegli 13 lõike 6 kohaselt. Käesoleva reegli lõikes 1 nimetatud ülevaataja teeb kõnealuste toimingute kohta asjakohased kanded lastiraamatusse ja kinnitab need.

5. Kui vastuvõtva konventsiooniosalise valitsus on kindel, et heitvees sisalduva aine kontsentratsiooni ei saa mõõta laevale asjatut viivitust põhjustamata, võib see konventsiooniosaline kasutada reegli 13 lõike 6 punktis 3 nimetatud alternatiivset menetlust, tingimusel et käesoleva reegli lõikes 1 nimetatud ülevaataja kinnitab lastiraamatus, et:
1. tank ning selle pumba- ja torustikusüsteem on tühjendatud;
2. eelpesu on tehtud selle lisa liite 6 kohaselt;
3. eelpesuks kasutatud tankipesuvesi on heidetud vastuvõtuseadmesse ja tank on tühi.

6. Vastuvõtva konventsiooniosalise valitsus võib laeva kapteni taotlusel vabastada laeva reegli 13 kohaldatavates lõigetes nimetatud eelpesunõuete täitmisest, kui mõni reegli 13 lõikes 4 esitatud tingimustest on täidetud.

7. Vastuvõtva konventsiooniosalise valitsus võib anda selle reegli lõikes 6 nimetatud vabastuse ainult laevale, mis teeb reise konventsiooni muude osalisriikide jurisdiktsiooni all olevatesse sadamatesse või terminalidesse. Kui selline vabastus on antud, kinnitab selle reegli lõikes 1 nimetatud ülevaataja lastiraamatusse tehtud asjakohase kande.

8. Kui lossimine ei toimu tanki pumpamistingimuste kohaselt, mille administratsioon on heaks kiitnud ning mille aluseks on selle lisa liite 5 tingimused, võib võtta selle reegli lõikes 1 nimetatud ülevaatajat rahuldavad alternatiivsed meetmed lastijääkide eemaldamiseks laevalt, võttes arvesse reegli 12 kohaldatavates sätetes nimetatud koguseid.

Lastiraamatusse tehakse asjakohased kanded.

9. Sadamariigi kontroll käitusnõuete täitmise üle3

9.1. Kui laev on mõne teise konventsiooniosalise sadamas, kontrollivad selle konventsiooniosalise nõuetekohaselt volitatud ametiisikud käesolevas lisas sätestatud käitusnõuete täitmist laevas, kui on kindel alus arvata, et laeva kapten või laevapere ei ole tutvunud põhiliste laeval kasutatavate viisidega kahjulikest vedelainetest tuleneva reostuse vältimiseks.

9.2. Selle reegli lõike 9 punktis 1 esitatud asjaolude korral võtab konventsiooniosaline meetmed, mis tagavad, et laev ei lähe merele enne, kui olukord laeval on vastab selle lisa nõuetele.

9.3. Sellele reeglile kohaldatakse konventsiooni artiklis 5 ettenähtud sadamariigi kontrolli korda.

9.4. Ükski käesoleva reegli säte ei piira selle konventsiooniosalise õigusi ega kohustusi, kes kontrollib konventsioonis ettenähtud käitusnõuete täitmist.

 

7. peatükk
KAHJULIKE VEDELAINETEGA SEOTUD VAHEJUHTUMIST PÕHJUSTATUD REOSTUSE VÄLTIMINE

Reegel 17. Laeva erakorraliste abinõude plaan kahjulike vedelainete põhjustatud merereostuse puhuks

1. Igas laevas kogumahutavusega vähemalt 150, millega on lubatud vedada kahjulikke vedelaineid mahtlastina, peab olema laeva erakorraliste abinõude plaan kahjulike vedelainete põhjustatud merereostuse puhuks ja selle peab administratsioon olema heaks kiitnud.

2. Plaan koostatakse organisatsiooni väljatöötatud suuniste4 alusel laeva kapteni ja juhtkonnaliikmete töökeeles. Plaan sisaldab vähemalt järgmist:
1. organisatsiooni suunistel5 põhinev kord, mille alusel laeva kapten ja muud laeva vastutavad isikud kannavad ette kahjulike vedelainete põhjustatud reostusjuhtumist, nagu on ette nähtud konventsiooni artiklis 8 ja I protokollis;
2. nende asutuste või isikute loetelu, kellega tuleb kahjulike vedelainete põhjustatud reostusjuhtumi korral ühendust võtta;
3. üksikasjalik kirjeldus meetmetest, mis laeval olevad isikud peavad viivitamata võtma juhtumist põhjustatud kahjulike vedelainete heite vähendamiseks või kontrollimiseks;
4. kontaktpunkt laeval ja kord laeval võetud meetmete kooskõlastamiseks riigi- ja kohalike asutustega reostustõrje korral.

3. Laevade puhul, mille suhtes kohaldatakse ka konventsiooni I lisa reeglit 37, võib selle plaani ühendada laeva erakorraliste abinõude plaaniga naftareostuse puhuks, mida nõutakse konventsiooni I lisa reegli 37 alusel. Sellisel juhul kannab plaan pealkirja «Laeva erakorraliste abinõude plaan merereostuse puhuks».

 

8. peatükk
VASTUVÕTUSEADMED

Reegel 18. Vastuvõtuseadmed ja lastilossimisterminalide süsteemid

1. Konventsiooniosalise valitsus kohustub tagama oma sadamaid, terminale ja remondisadamaid kasutavate laevade vajadustele vastavad vastuvõtuseadmed järgmiselt:
1. laevalasti käitlevates sadamates ja terminalides peavad olema nõuetekohased seadmed selle lisa nõuete täitmisest tulenevate kahjulike vedelainete jääkide ja neid jääke sisaldavate segude vastuvõtmiseks asjaomastele laevadele asjatuid viivitusi põhjustamata;
2. NLS-tankereid remontivates laevaremondisadamates peavad olema nõuetekohased vastuvõtuseadmed sellist sadamat külastavatelt laevadelt kahjulikke vedelaineid sisaldavate jääkide ja segude vastuvõtmiseks.

2. Konventsiooniosalise valitsus määrab selle reegli lõikes 1 nimetatud eesmärgile vastavad seadmetüübid iga oma territooriumil asuva lastimis- ja lossimissadama, terminali ja laevaremondisadama jaoks ning teatab sellest organisatsioonile.

3. Nende konventsiooniosaliste valitsused, kelle rannik piirneb mõne kindla eripiirkonnaga, lepivad omavahel kokku ja määravad kindlaks tähtpäeva, milleks selle reegli lõikes 1 esitatud nõue täidetakse ning millest alates reegli 13 kohaldatavate lõigete nõuded kõnealuse piirkonna suhtes jõustuvad, ning teatavad organisatsioonile sel viisil kindlaksmääratud tähtpäeva vähemalt kuus kuud enne seda tähtpäeva. Organisatsioon teeb tähtaja viivitamata teatavaks konventsiooniosalistele.

4. Konventsiooniosalise valitsus kohustub tagama, et lastilossimisterminalides on süsteemid, mis hõlbustavad nendes terminalides kahjulikke vedelaineid lossivate laevade lastitankide tühjendamist. Terminali lastivoolikutes ja torustikes, mis sisaldavad terminalis kahjulikke vedelaineid lossivatelt laevadelt vastuvõetud aineid, ei tohi tekkida tagasivoolu laeva.

5. Konventsiooniosaline teatab organisatsioonile asjaomaste konventsiooniosaliste teavitamiseks kõigist juhtudest, kui selle reegli lõikes 1 ettenähtud seadmed või lõikes 3 ettenähtud süsteemid ei vasta väidetavalt nõuetele.

_____________
1 Viide resolutsioonidele A.673(16) ja MEPC.120(52).
2 Viide sadamariigi kontrolli korrale (Procedures for port State control), mis on vastu võetud organisatsiooni resolutsiooniga A.787(19), muudetud resolutsiooniga A.882(21).
3 Viide sadamariigi kontrolli korrale (Procedures for port State control), mis on vastu võetud organisatsiooni resolutsiooniga A.787(19), muudetud resolutsiooniga A.882(21).
4 Viide suunistele laeva erakorraliste abinõude plaanide väljatöötamiseks naftareostuse puhuks ja kahjulike vedelainete põhjustatud merereostuse puhuks (Guidelines for the development of shipboard marine pollution emergency plans for oil and/or Noxious Liquid Substances), mis on vastu võetud organisatsiooni merekeskkonna kaitse komitee resolutsiooniga MEPC.85(44), muudetud resolutsiooniga MEPC.… (53).
5 Viide laevade teatamissüsteemide ja laevade teatamisnõuete üldpõhimõtetele, sealhulgas suunistele ohtlike kaupade, kahjulike ainete ja/või merereostusainetega seotud vahejuhtumitest teatamiseks (General Principles for Ship Reporting Systems and Ship Reporting Requirements, including Guidelines for Reporting Incidents Involving Dangerous Goods, Harmful Substances and/or Marine Pollutants), mis on vastu võetud organisatsiooni resolutsiooniga A.851(20).

 

 

MEPC 52/24/Add.1

Annex 6

RESOLUTION MEPC.118(52)
Adopted on 15 October 2004

AMENDMENTS TO THE ANNEX OF THE PROTOCOL OF 1978 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973

(Revised Annex II of MARPOL 73/78)

The Marine Environment Protection Committee,

Recalling article 38(a) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Marine Environment Protection Committee (the Committee) conferred upon it by international conventions for the prevention and control of marine pollution,

Noting article 16 of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (hereinafter referred to as the “1973 Convention”) and article VI of the Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (hereinafter referred to as the “1978 Protocol”) which together specify the amendment procedure of the 1978 Protocol and confer upon the appropriate body of the Organization the function of considering and adopting amendments to the 1973 Convention, as modified by the 1978 Protocol (MARPOL 73/78),

Having considered the text of the revised Annex II of MARPOL 73/78,

1. Adopts, in accordance with article 16(2)(b), (c) and (d) of the 1973 Convention, the revised Annex II of MARPOL 73/78, the text of which is set out at the annex to the present resolution;

2. Determines, in accordance with article 16(2)(f)(iii) of the 1973 Convention, that the revised Annex II of MARPOL 73/78 shall be deemed to have been accepted on 1 July 2006 unless, prior to that date, not less than one-third of the Parties or Parties, the combined merchant fleets of which constitute not less than 50 per cent of the gross tonnage of the world’s merchant fleet, have communicated to the Organization their objection to the amendments;

3. Invites the Parties to note that, in accordance with article 16(2)(g)(ii) of the 1973 Convention, the revised Annex II of MARPOL 73/78 shall enter into force on 1 January 2007 upon its acceptance in accordance with paragraph 2 above;

4. Requests the Secretary-General, in conformity with article 16(2)(e) of the 1973 Convention, to transmit to all Parties to MARPOL 73/78 certified copies of the present resolution and the text of the revised Annex II of MARPOL 73/78 contained in the annex; and

5. Requests further the Secretary-General to transmit copies of the present resolution and its annex to the Members of the Organization which are not Parties to MARPOL 73/78.

 

Chapter 1
GENERAL

Regulation 1. Definitions

For the purposes of this Annex:

1. Anniversary date means the day and the month of each year which will correspond to the date of expiry of the International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk.

2. Associated piping means the pipeline from the suction point in a cargo tank to the shore connection used for unloading the cargo and includes all ship’s piping, pumps and filters which are in open connection with the cargo unloading line.

3. Ballast water
Clean ballast means ballast water carried in a tank which, since it was last used to carry a cargo containing a substance in Category X, Y or Z, has been thoroughly cleaned and the residues resulting there from have been discharged and the tank emptied in accordance with the appropriate requirements of this Annex.
Segregated ballast means ballast water introduced into a tank permanently allocated to the carriage of ballast or cargoes other than oil or Noxious Liquid Substances as variously defined in the Annexes of the present Convention, and which is completely separated from the cargo and oil fuel system.

4. Chemical Codes
Bulk Chemical Code means the Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk adopted by the Marine Environment Protection Committee of the Organization by resolution MEPC.20(22), as amended by the Organization, provided that such amendments are adopted and brought into force in accordance with the provisions of article 16 of the present Convention concerning amendment procedures applicable to an appendix to an Annex.
International Bulk Chemical Code means the International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk adopted by the Marine Environment Protection Committee of the Organization by resolution MEPC.19(22), as amended by the Organization, provided that such amendments are adopted and brought into force in accordance with the provisions of article 16 of the present Convention concerning amendment procedures applicable to an appendix to an Annex.

5. Depth of water means the charted depth.

6. En route means that the ship is under way at sea on a course or courses, including deviation from the shortest direct route, which as far as practicable for navigational purposes, will cause any discharge to be spread over as great an area of the sea as is reasonable and practicable.

7. Liquid substances are those having a vapour pressure not exceeding 0.28 MPa absolute at a temperature of 37.8oC.

8. Manual means Procedures and Arrangements Manual in accordance with the model given in appendix 6 of this Annex.

9. Nearest land. The term “from the nearest land” means from the baseline from which the territorial sea in question is established in accordance with international law, except that, for the purposes of the present Convention “from the nearest land” off the north-eastern coast of Australia shall mean from the line drawn from a point on the coast of Australia in:
latitude 11o00' S, longitude 142o08' E
to a point in latitude 10o35' S, longitude 141o55' E,
thence to a point latitude 10o00' S, longitude 142o00' E,
thence to a point latitude 9o10' S, longitude 143o52' E,
thence to a point latitude 9o00' S, longitude 144o30' E,
thence to a point latitude 10o41' S, longitude 145o00' E,
thence to a point latitude 13o00' S, longitude 145o00' E,
thence to a point latitude 15o00' S, longitude 146o00' E,
thence to a point latitude 17o30' S, longitude 147o00' E,
thence to a point latitude 21o00' S, longitude 152o55' E,
thence to a point latitude 24o30' S, longitude 154o00' E,
thence to a point on the coast of Australia
in latitude 24o42' S, longitude 153o15' E.

10. Noxious Liquid Substance means any substance indicated in the Pollution Category column of chapter 17 or 18 of the International Bulk Chemical Code or provisionally assessed under the provisions of regulation 6.3 as falling into Category X, Y or Z.

11. PPM means ml/m3.

12. Residue means any noxious liquid substance which remains for disposal.

13. Residue/water mixture means residue to which water has been added for any purpose (e.g. tank cleaning, ballasting, bilge slops).

14. Ship construction

14.1. Ship constructed means a ship the keel of which is laid or which is at a similar stage of construction. A ship converted to a chemical tanker, irrespective of the date of construction, shall be treated as a chemical tanker constructed on the date on which such conversion commenced. This conversion provision shall not apply to the modification of a ship, which complies with all of the following conditions:
.1 the ship is constructed before 1 July 1986; and
.2 the ship is certified under the Bulk Chemical Code to carry only those products identified by the Code as substances with pollution hazards only.

14.2. Similar stage of construction means the stage at which:
.1 construction identifiable with a specific ship begins; and
.2 assembly of that ship has commenced comprising at least 50 tons or one per cent of the estimated mass of all structural material, whichever is less.

15. Solidifying/non-solidifying

15.1. Solidifying Substance means a noxious liquid substance which:
.1 in the case of a substance with a melting point of less than 15oC which is at a temperature of less than 5oC above its melting point at the time of unloading; or
.2 in the case of a substances with a melting point of equal to or greater than 15oC which is at a temperature of less than 10oC above its melting point at the time of unloading.

15.2. Non-solidifying Substance means a noxious liquid substance, which is not a Solidifying
Substance.

16. Tanker
.1 Chemical tanker means a ship constructed or adapted for the carriage in bulk of any liquid product listed in chapter 17 of the International Bulk Chemical Code;
.2 NLS tanker means a ship constructed or adapted to carry a cargo of Noxious Liquid Substances in bulk and includes an “oil tanker” as defined in Annex I of the present Convention when certified to carry a cargo or part cargo of Noxious Liquid Substances in bulk.

17. Viscosity
.1 High-Viscosity Substance means a noxious liquid substance in Category X or Y with a viscosity equal to or greater than 50 mPa.s at the unloading temperature.
.2 Low-Viscosity Substance means a noxious liquid substance, which is not a High-Viscosity Substance.

Regulation 2. Application

1. Unless expressly provided otherwise the provisions of this Annex shall apply to all ships certified to carry Noxious Liquid Substances in bulk.

2. Where a cargo subject to the provisions of Annex I of the present Convention is carried in a cargo space of an NLS tanker, the appropriate requirements of Annex I of the present Convention shall also apply.

Regulation 3. Exceptions

1. The discharge requirements of this Annex shall not apply to the discharge into the sea of Noxious Liquid Substances or mixtures containing such substances when such a discharge:
.1 is necessary for the purpose of securing the safety of a ship or saving life at sea; or
.2 results from damage to a ship or its equipment:
.1 provided that all reasonable precautions have been taken after the occurrence of the damage or discovery of the discharge for the purpose of preventing or minimizing the discharge; and
.2 except if the owner or the master acted either with intent to cause damage, or recklessly and with knowledge that damage would probably result; or
.3 is approved by the Administration, when being used for the purpose of combating specific pollution incidents in order to minimize the damage from pollution. Any such discharge shall be subject to the approval of any Government in whose jurisdiction it is contemplated the discharge will occur.

Regulation 4. Exemptions

1. With respect to amendments to carriage requirements due to the upgrading of the categorization of a substance, the following shall apply:
.1 where an amendment to this Annex and the International Bulk Chemical Code and Bulk Chemical Code involves changes to the structure or equipment and fittings due to the upgrading of the requirements for the carriage of certain substances, the Administration may modify or delay for a specified period the application of such an amendment to ships constructed before the date of entry into force of that amendment, if the immediate application of such an amendment is considered unreasonable or impracticable. Such relaxation shall be determined with respect to each substance;
.2 the Administration allowing a relaxation of the application of an amendment under this paragraph shall submit to the Organization a report giving details of the ship or ships concerned, the cargoes certified to carry, the trade in which each ship is engaged and the justification for the relaxation, for circulation to the Parties to the Convention for their information and appropriate action, if any and reflect the exemption on the Certificate as referred to in regulation 7 or 9 of this Annex;
.3 Notwithstanding the above, an Administration may exempt ships from the carriage requirements under regulation 11 for ships certified to carry individually identified vegetable oils identified by the relevant footnote in chapter 17 of the IBC Code, provided the ship complies with the following conditions:
.1 Subject to this regulation, the NLS tanker shall meet all requirements for ship type 3 as identified in the IBC Code except for cargo tank location;
.2 under this regulation, cargo tanks shall be located at the following distances inboard. The entire cargo tank length shall be protected by ballast tanks or spaces other than tanks that carry oil as follows:
.1 wing tanks or spaces shall be arranged such that cargo tanks are located inboard of the moulded line of the side shell plating nowhere less than 760 mm;
.2 double bottom tanks or spaces shall be arranged such that the distance between the bottom of the cargo tanks and the moulded line of the bottom shell plating measured at right angles to the bottom shell plating is not less than B/15 (m) or 2.0 m at the centreline, whichever is the lesser. The minimum distance shall be 1.0 metre; and
.3 the relevant certificate shall indicate the exemption granted.

2. Subject to the provisions of paragraph 3 of this regulation, the provisions of regulation 12.1 need not apply to a ship constructed before 1 July 1986 which is engaged in restricted voyages as determined by the Administration between:
.1 ports or terminals within a State Party to the present Convention; or
.2 ports or terminals of States Parties to the present Convention.

3. The provisions of paragraph 2 of this regulation shall only apply to a ship constructed before 1 July 1986 if:
.1 each time a tank containing Category X, Y or Z substances or mixtures is to be washed or ballasted, the tank is washed in accordance with a prewash procedure approved by the Administration in compliance with appendix 6 of this Annex, and the tank washings are discharged to a reception facility;
.2 subsequent washings or ballast water are discharged to a reception facility or at sea in accordance with other provisions of this Annex;
.3 the adequacy of the reception facilities at the ports or terminals referred to above, for the purpose of this paragraph, is approved by the Governments of the States Parties to the present Convention within which such ports or terminals are situated;
.4 in the case of ships engaged in voyages to ports or terminals under the jurisdiction of other States Parties to the present Convention, the Administration communicates to the Organization, for circulation to the Parties to the Convention, particulars of the exemption, for their information and appropriate action, if any; and
.5 the certificate required under this Annex is endorsed to the effect that the ship is solely engaged in such restricted voyages.

4. For a ship whose constructional and operational features are such that ballasting of cargo tanks is not required and cargo tank washing is only required for repair or dry-docking, the Administration may allow exemption from the provisions of regulation 12, provided that all of the following conditions are complied with:
.1 the design, construction and equipment of the ship are approved by the Administration, having regard to the service for which it is intended;
.2 any effluent from tank washings which may be carried out before a repair or dry-docking is discharged to a reception facility, the adequacy of which is ascertained by the Administration;
.3 the certificate required under this Annex indicates:
.1 that each cargo tank is certified for the carriage of a restricted number of substances which are comparable and can be carried alternately in the same tank without intermediate cleaning; and
.2 the particulars of the exemption;
.4 the ship carries a Manual approved by the Administration; and
.5 in the case of ships engaged in voyages to ports or terminals under the jurisdiction of other States Parties to the present Convention, the Administration communicates to the Organization, for circulation to the Parties to the Convention, particulars of the exemption, for their information and appropriate action, if any.

Regulation 5. Equivalents

1. The Administration may allow any fitting, material, appliance or apparatus to be fitted in a ship as an alternative to that required by this Annex if such fitting, material, appliance or apparatus is at least as effective as that required by this Annex. This authority of the Administration shall not extend to the substitution of operational methods to effect the control of discharge of Noxious Liquid Substances as equivalent to those design and construction features which are prescribed by regulations in this Annex.

2. The Administration, which allows a fitting, material, appliance or apparatus as alternative to that required by this Annex, under paragraph 1 of this regulation, shall communicate to the Organization for circulation to the Parties to the Convention, particulars thereof, for their information and appropriate action, if any.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this regulation, the construction and equipment of liquefied gas carriers certified to carry Noxious Liquid Substances listed in the applicable Gas Carrier Code, shall be deemed to be equivalent to the construction and equipment requirements contained in regulations 11 and 12 of this Annex, provided that the gas carrier meets all following conditions:
.1 hold a Certificate of Fitness in accordance with the appropriate Gas Carrier Code for ships certified to carry liquefied gases in bulk;
.2 hold an International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk, in which it is certified that the gas carrier may carry only those Noxious Liquid Substances identified and listed in the appropriate Gas Carrier Code;
.3 be provided with segregated ballast arrangements;
.4 be provided with pumping and piping arrangements, which, to the satisfaction of the Administration, ensure that the quantity of cargo residue remaining in the tank and its associated piping after unloading does not exceed the applicable quantity of residue as required by regulation 12.1, 12.2 or 12.3; and
.5 be provided with a Manual, approved by the Administration, ensuring that no operational mixing of cargo residues and water will occur and that no cargo residues will remain in the tank after applying the ventilation procedures prescribed in the Manual.

 

Chapter 2
CATEGORIZATION OF NOXIOUS LIQUID SUBSTANCES

Regulation 6. Categorization and listing of Noxious Liquid Substances and other substances

1. For the purpose of the regulations of this Annex, Noxious Liquid Substances shall be divided into four categories as follows:
.1 Category X: Noxious Liquid Substances which, if discharged into the sea from tank cleaning or deballasting operations, are deemed to present a major hazard to either marine resources or human health and, therefore, justify the prohibition of the discharge into the marine environment;
.2 Category Y: Noxious Liquid Substances which, if discharged into the sea from tank cleaning or deballasting operations, are deemed to present a hazard to either marine resources or human health or cause harm to amenities or other legitimate uses of the sea and therefore justify a limitation on the quality and quantity of the discharge into the marine environment;
.3 Category Z: Noxious Liquid Substances which, if discharged into the sea from tank cleaning or deballasting operations, are deemed to present a minor hazard to either marine resources or human health and therefore justify less stringent restrictions on the quality and quantity of the discharge into the marine environment;
.4 Other Substances: substances indicated as OS (Other Substances) in the pollution category column of chapter 18 of the International Bulk Chemical Code which have been evaluated and found to fall outside Category X, Y or Z as defined in regulation 6.1 of this Annex because they are, at present, considered to present no harm to marine resources, human health, amenities or other legitimate uses of the sea when discharged into the sea from tank cleaning of deballasting operations. The discharge of bilge or ballast water or other residues or mixtures containing only substances referred to as “Other Substances” shall not be subject to any requirements of the Annex.

2. Guidelines for use in the categorization of Noxious Liquid Substances are given in appendix 1 to this Annex.

3. Where it is proposed to carry a liquid substance in bulk which has not been categorized under paragraph 1 of this regulation, the Governments of Parties to the Convention involved in the proposed operation shall establish and agree on a provisional assessment for the proposed operation on the basis of the guidelines referred to in paragraph 2 of this regulation. Until full agreement among the Governments involved has been reached, the substance shall not be carried. As soon as possible, but not later than 30 days after the agreement has been reached, the Government of the producing or shipping country, initiating the agreement concerned, shall notify the Organization and provide details of the substance and the provisional assessment for annual circulation to all Parties for their information. The Organization shall maintain a register of all such substances and their provisional assessment until such time as the substances are formally included in the IBC Code.

 

Chapter 3
SURVEYS AND CERTIFICATION

Regulation 7. Survey and certification of chemical tankers

Notwithstanding the provisions of regulations 8, 9, and 10 of this Annex, chemical tankers which have been surveyed and certified by States Parties to the present Convention in accordance with the provisions of the International Bulk Chemical Code or the Bulk Chemical Code, as applicable, shall be deemed to have complied with the provisions of the said regulations, and the certificate issued under that Code shall have the same force and receive the same recognition as the certificate issued under regulation 9 of this Annex.

Regulation 8. Surveys

1. Ships carrying Noxious Liquid Substances in bulk shall be subject to the surveys specified below:
.1 An initial survey before the ship is put in service or before the Certificate required under regulation 9 of this Annex is issued for the first time, and which shall include a complete survey of its structure, equipment, systems, fittings, arrangements and material in so far as the ship is covered by this Annex. This survey shall be such as to ensure that the structure, equipment, systems, fittings, arrangements and material fully comply with the applicable requirements of this Annex.
.2 A renewal survey at intervals specified by the Administration, but not exceeding 5 years, except where regulation 10.2, 10.5, 10.6, 10.7 of this Annex is applicable. The renewal survey shall be such as to ensure that the structure, equipment, systems, fittings, arrangements and material fully comply with applicable requirements of this Annex.
.3 An intermediate survey within 3 months before or after the second anniversary date or within 3 months before or after the third anniversary date of the Certificate which shall take the place of one of the annual surveys specified in paragraph 1.4 of this regulation. The intermediate survey shall be such as to ensure that the equipment and associated pump and piping systems fully comply with the applicable requirements of this Annex and are in good working order. Such intermediate surveys shall be endorsed on the Certificate issued under regulation 9 of this Annex.
.4 An annual survey within 3 months before or after each anniversary date of the Certificate including a general inspection of the structure, equipment, systems, fittings, arrangements and material referred to in paragraph 1.1 of this regulation to ensure that they have been maintained in accordance with paragraph 3 of this regulation and that they remain satisfactory for the service for which the ship is intended. Such annual surveys shall be endorsed on the Certificate issued under regulation 9 of this Annex.
.5 An additional survey either general or partial, according to the circumstances, shall be made after a repair resulting from investigations prescribed in paragraph 3 of this regulation, or whenever any important repairs or renewals are made. The survey shall be such as to ensure that the necessary repairs or renewals have been effectively made, that the material and workmanship of such repairs or renewals are in all respects satisfactory and that the ship complies in all respects with the requirements of this Annex.

2.1. Surveys of ships, as regards the enforcement of the provisions of this Annex, shall be carried out by officers of the Administration. The Administration may, however, entrust the surveys either to surveyors nominated for the purpose or to organizations recognized by it.

2.2. The recognized organization, referred to in paragraph 2.1 of this paragraph shall comply with the Guidelines adopted by the Organization by resolution A.739(18), as may be amended by the Organization, and the specification adopted by the Organization by resolution A.789(19), as may be amended by the Organization, provided that such amendments are adopted, brought into force and take effect in accordance with the provisions of article 16 of the present Convention concerning the amendment procedures applicable to this Annex.

2.3. An Administration nominating surveyors or recognizing organizations to conduct surveys as set forth in paragraph 2.1 of this regulation shall, as a minimum, empower any nominated surveyor or recognized organization to:
.1 require repairs to a ship; and
.2 carry out surveys if requested by the appropriate authorities of a port State.

2.4. The Administration shall notify the Organization of the specific responsibilities and conditions of the authority delegated to the nominated surveyors or recognized organizations, for circulation to Parties to the present Convention for the information of their officers.

2.5. When a nominated surveyor or recognized organization determines that the condition of the ship or its equipment does not correspond substantially with the particulars of the Certificate, or is such that the ship is not fit to proceed to sea without presenting an unreasonable threat of harm to the marine environment, such surveyor or organization shall immediately ensure that corrective action is taken and shall in due course notify the Administration. If such corrective action is not taken the Certificate should be withdrawn and the Administration shall be notified immediately, and if the ship is in a port of another Party, the appropriate authorities of the port State shall also be notified immediately. When an officer of the Administration, a nominated surveyor or a recognized organization has notified the appropriate authorities of the port State, the Government of the port State concerned shall give such officer, surveyor or organization any necessary assistance to carry out their obligations under this regulation. When applicable, the Government of the port State concerned shall take such steps as will ensure that the ship shall not sail until it can proceed to sea or leave the port for the purpose of proceeding to the nearest appropriate repair yard available without presenting an unreasonable threat of harm to the marine environment.

2.6. In every case, the Administration concerned shall fully guarantee the completeness and efficiency of the survey and shall undertake to ensure the necessary arrangements to satisfy this obligation.

3.1. The condition of the ship and its equipment shall be maintained to conform with the provisions of the present Convention to ensure that the ship in all respects will remain fit to proceed to sea without presenting an unreasonable threat of harm to the marine environment.

3.2. After any survey of the ship required under paragraph 1 of this regulation has been completed, no change shall be made in the structure, equipment, systems, fittings, arrangements or material covered by the survey, without the sanction of the Administration, except the direct replacement of such equipment and fittings.

3.3. Whenever an accident occurs to a ship or a defect is discovered which substantially affects the integrity of the ship or the efficiency or completeness of its equipment covered by this Annex, the master or owner of the ship shall report at the earliest opportunity to the Administration, the recognized organization or the nominated surveyor responsible for issuing the relevant Certificate, who shall cause investigations to be initiated to determine whether a survey as required by paragraph 1 of this regulation is necessary. If the ship is in a port of another Party, the master or owner shall also report immediately to the appropriate authorities of the port State and the nominated surveyor or recognized organization shall ascertain that such report has been made.”

Regulation 9. Issue or endorsement of Certificate

1. An International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk shall be issued, after an initial or renewal survey in accordance with the provisions of regulation 8 of this Annex, to any ship intended to carry Noxious Liquid Substances in bulk and which is engaged in voyages to ports or terminals under the jurisdiction of other Parties to the Convention.

2. Such Certificate shall be issued or endorsed either by the Administration or by any person or organization duly authorized by it. In every case, the Administration assumes full responsibility for the Certificate.

3.1. The Government of a Party to the Convention may, at the request of the Administration, cause a ship to be surveyed and, if satisfied that the provisions of this Annex are complied with, shall issue or authorize the issue of an International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk to the ship and, where appropriate, endorse or authorize the endorsement of that Certificate on the ship, in accordance with this Annex.

3.2. A copy of the Certificate and a copy of the survey report shall be transmitted as soon as possible to the requesting Administration.

3.3. A Certificate so issued shall contain a statement to the effect that it has been issued at the request of the Administration and it shall have the same force and receive the same recognition as the Certificate issued under paragraph 1 of this regulation.

3.4. No International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk shall be issued to a ship, which is entitled to fly the flag of a State which is not a party.

4. The International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk shall be drawn up in the form corresponding to the model given in appendix 3 to this Annex and shall be at least in English, French or Spanish. Where entries in an official national language of the State whose flag the ship is entitled to fly are also used, this shall prevail in the case of a dispute or discrepancy.

Regulation 10. Duration and validity of Certificate

1. An International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk shall be issued for a period specified by the Administration which shall not exceed 5 years.

2.1. Notwithstanding the requirements of paragraph 1 of this regulation, when the renewal survey is completed within 3 months before the expiry date of the existing Certificate, the new Certificate shall be valid from the date of completion of the renewal survey to a date not exceeding 5 years from the date of expiry of the existing Certificate.

2.2. When the renewal survey is completed after the expiry date of the existing Certificate, the new Certificate shall be valid from the date of completion of the renewal survey to a date not exceeding 5 years from the date of expiry of the existing Certificate.

2.3. When the renewal survey is completed more than 3 months before the expiry date of the existing Certificate, the new Certificate shall be valid from the date of completion of the renewal survey to a date not exceeding 5 years from the date of completion of the renewal survey.

3. If a Certificate is issued for a period of less than 5 years, the Administration may extend the validity of the Certificate beyond the expiry date to the maximum period specified in paragraph 1 of this regulation, provided that the surveys referred to in regulation 8.1.3 and 8.1.4 of this Annex applicable when a Certificate is issued for a period of 5 years are carried out as appropriate.

4. If a renewal survey has been completed and a new Certificate cannot be issued or placed on board the ship before the expiry date of the existing Certificate, the person or organization authorized by the Administration may endorse the existing Certificate and such a Certificate shall be accepted as valid for a further period which shall not exceed 5 months from the expiry date.

5. If a ship at the time when a Certificate expires is not in a port in which it is to be surveyed, the Administration may extend the period of validity of the Certificate but this extension shall be granted only for the purpose of allowing the ship to complete its voyage to the port in which it is to be surveyed, and then only in cases where it appears proper and reasonable to do so. No Certificates shall be extended for a period longer than 3 months, and a ship to which an extension is granted shall not, on its arrival in the port in which it is to be surveyed, be entitled by virtue of such extension to leave that port without having a new Certificate. When the renewal survey is completed, the new Certificate shall be valid to a date not exceeding 5 years from the date of expiry of the existing Certificate before the extension was granted.

6. A Certificate issued to a ship engaged on short voyages which has not been extended under the foregoing provisions of this regulation may be extended by the Administration for a period of grace of up to one month from the date of expiry stated on it. When the renewal survey is completed, the new Certificate shall be valid to a date not exceeding 5 years from the date of expiry of the existing Certificate before the extension was granted.

7. In special circumstances, as determined by the Administration, a new Certificate need not be dated from the date of expiry of the existing Certificate as required by paragraph 2.2, 5 or 6 of this regulation. In these special circumstances, the new Certificate shall be valid to a date not exceeding 5 years from the date of completion of the renewal survey.

8. If an annual or intermediate survey is completed before the period specified in regulation 8 of this Annex, then:
.1 the anniversary date shown on the Certificate shall be amended by endorsement to a date which shall not be more than 3 months later than the date on which the survey was completed;
.2 the subsequent annual or intermediate survey required by regulation 8 of this Annex shall be completed at the intervals prescribed by that regulation using the new anniversary date;
.3 the expiry date may remain unchanged provided one or more annual or intermediate surveys, as appropriate, are carried out so that the maximum intervals between the surveys prescribed by regulation 8 of this Annex are not exceeded.

9. A Certificate issued under regulation 9 of this Annex shall cease to be valid in any of the following cases:
.1 if the relevant surveys are not completed within the periods specified under regulation 8.1 of this Annex;
.2 if the Certificate is not endorsed in accordance with regulation 8.1.3 or 8.1.4 of this Annex;
.3 upon transfer of the ship to the flag of another State. A new Certificate shall only be issued when the Government issuing the new Certificate is fully satisfied that the ship is in compliance with the requirements of regulation 8.3.1 and 8.3.2 of this Annex. In the case of a transfer between Parties, if requested within 3 months after the transfer has taken place, the Government of the Party whose flag the ship was formerly entitled to fly shall, as soon as possible, transmit to the Administration copies of the Certificate carried by the ship before the transfer and, if available, copies of the relevant survey reports.

 

Chapter 4
DESIGN, CONSTRUCTION, ARRANGEMENT AND EQUIPMENT

Regulation 11. Design, construction, equipment and operations

1. The design, construction, equipment and operation of ships certified to carry Noxious Liquid Substances in bulk identified in chapter 17 of the International Bulk Chemical Code, shall be in compliance with the following provisions to minimize the uncontrolled discharge into the sea of such substances:
.1 the International Bulk Chemical Code when the chemical tanker is constructed on or after 1 July 1986; or
.2 the Bulk Chemical Code as referred to in paragraph 1.7.2 of that Code for:
.1 ships for which the building contract is placed on or after 2 November 1973 but constructed before 1 July 1986, and which are engaged on voyages to ports or terminals under the jurisdiction of other States Parties to the Convention; and
.2 ships constructed on or after 1 July 1983 but before 1 July 1986, which are engaged solely on voyages between ports or terminals within the State the flag of which the ship is entitled to fly.
.3 The Bulk Chemical Code as referred to in paragraph 1.7.3 of that Code for:
.1 ships for which the building contract is placed before 2 November 1973 and which are engaged on voyages to ports or terminals under the jurisdiction of other States Parties to the Convention; and
.2 ships constructed before 1 July 1983, which are solely engaged on, voyages between ports or terminals within the State the flag of which the ship is entitled to fly.

2. In respect of ships other than chemical tankers or liquefied gas carriers certified to carry Noxious Liquid Substances in bulk identified in chapter 17 of the International Bulk Chemical Code, the Administration shall establish appropriate measures based on the Guidelines1 developed by the Organization in order to ensure that the provisions shall be such as to minimize the uncontrolled discharge into the sea of such substances.

Regulation 12. Pumping, piping, unloading arrangements and slop tanks

1. Every ship constructed before 1 July 1986 shall be provided with a pumping and piping arrangement to ensure that each tank certified for the carriage of substances in Category X or Y does not retain a quantity of residue in excess of 300 litres in the tank and its associated piping and that each tank certified for the carriage of substances in Category Z does not retain a quantity of residue in excess of 900 litres in the tank and its associated piping. A performance test shall be carried out in accordance with appendix 5 of this Annex.

2. Every ship constructed on or after 1 July 1986 but before 1 January 2007 shall be provided with a pumping and piping arrangement to ensure that each tank certified for the carriage of substances in Category X or Y does not retain a quantity of residue in excess of 100 litres in the tank and its associated piping and that each tank certified for the carriage of substances in Category Z does not retain a quantity of residue in excess of 300 litres in the tank and its associated piping. A performance test shall be carried out in accordance with appendix 5 of this Annex.

3. Every ship constructed on or after 1 January 2007 shall be provided with a pumping and piping arrangement to ensure that each tank certified for the carriage of substances in Category X, Y or Z does not retain a quantity of residue in excess of 75 litres in the tank and its associated piping. A performance test shall be carried out in accordance with appendix 5 of this Annex.

4. For a ship other than a chemical tanker constructed before 1 January 2007 which cannot meet the requirements for the pumping and piping arrangements for substances in Category Z referred to in paragraphs 1 and 2 of this regulation no quantity requirement shall apply. Compliance is deemed to be reached if the tank is emptied to the most practicable extent.

5. Pumping performance tests referred to in paragraphs 1, 2 and 3 of this regulation shall be approved by the Administration. Pumping performance tests shall use water as the test medium.

6. Ships certified to carry substances of Category X, Y or Z shall have an underwater discharge outlet (or outlets).

7. For ships constructed before 1 January 2007 and certified to carry substances in Category Z an underwater discharge outlet as required under paragraph 6 of this regulation is not mandatory.

8. The underwater discharge outlet (or outlets) shall be located within the cargo area in the vicinity of the turn of the bilge and shall be so arranged as to avoid the re-intake of residue/water mixtures by the ship’s seawater intakes.

9. The underwater discharge outlet arrangement shall be such that the residue/water mixture discharged into the sea will not pass through the ship’s boundary layer. To this end, when the discharge is made normal to the ship’s shell plating, the minimum diameter of the discharge outlet is governed by the following equation:


where:
d = minimum diameter of the discharge outlet (m)
Ld = distance from the forward perpendicular to the discharge outlet (m)
Qd = the maximum rate selected at which the ship may discharge a residue/water mixture through the outlet (m3/h).

10. When the discharge is directed at an angle to the ship’s shell plating, the above relationship shall be modified by substituting for Qd the component of Qd which is normal to the ship’s shell plating.

11. Slop tanks

Although this Annex does not require the fitting of dedicated slop tanks, slop tanks may be needed for certain washing procedures. Cargo tanks may be used as slop tanks.

 

Chapter 5
OPERATIONAL DISCHARGES OF RESIDUES OF NOXIOUS LIQUID SUBSTANCES

Regulation 13. Control of discharges of residues of Noxious Liquid Substances

Subject to the provisions of regulation 3 of this Annex the control of discharges of residues of Noxious Liquid Substances or ballast water, tank washings or other mixtures containing such substances shall be in compliance with the following requirements.

1. Discharge provisions

1.1. The discharge into the sea of residues of substances assigned to Category X, Y or Z or of those provisionally assessed as such or ballast water, tank washings or other mixtures containing such substances shall be prohibited unless such discharges are made in full compliance with the applicable operational requirements contained in this Annex.

1.2. Before any prewash or discharge procedure is carried out in accordance with this regulation, the relevant tank shall be emptied to the maximum extent in accordance with the procedures prescribed in the Manual.

1.3. The carriage of substances which have not been categorized, provisionally assessed or evaluated as referred to in regulation 6 of this Annex or of ballast water, tank washings or other mixtures containing such residues shall be prohibited along with any consequential discharge of such substances into the sea.

2. Discharge standards

2.1. Where the provisions in this regulation allow the discharge into the sea of residues of substances in Category X, Y or Z or of those provisionally assessed as such or ballast water, tank washings or other mixtures containing such substances the following discharge standards shall apply:
.1 the ship is proceeding en route at a speed of at least 7 knots in the case of self-propelled ships or at least 4 knots in the case of ships which are not self-propelled;
.2 the discharge is made below the waterline through the underwater discharge outlet(s) not exceeding the maximum rate for which the underwater discharge outlet(s) is (are) designed; and
.3 the discharge is made at a distance of not less than 12 nautical miles from the nearest land in a depth of water of not less than 25 metres.

2.2. For ships constructed before 1 January 2007 the discharge into the sea of residues of substances in Category Z or of those provisionally assessed as such or ballast water, tank washings or other mixtures containing such substances below the waterline is not mandatory.

2.3. The Administration may waive the requirements of paragraph 2.1.3 for substances in Category Z, regarding the distance of not less than 12 nautical miles from the nearest land for ships solely engaged in voyages within waters subject to the sovereignty or jurisdiction of the State the flag, of which, the ship is entitled to fly. In addition, the Administration may waive the same requirement regarding the discharge distance of not less than 12 nautical miles from the nearest land for a particular ship entitled to fly the flag of their State, when engaged in voyages within waters subject to the sovereignty or jurisdiction of one adjacent state after the establishment of an agreement, in writing, of a waiver between the two coastal States involved provided that no third party will be affected. Information on such agreement shall be communicated to the Organization within 30 days for further circulation to the Parties to the Convention for their information and appropriate action if any.

3. Ventilation of cargo residues

Ventilation procedures approved by the Administration may be used to remove cargo residues from a tank. Such procedures shall be in accordance with appendix 7 of this Annex. Any water subsequently introduced into the tank shall be regarded as clean and shall not be subject to the discharge requirements in this Annex.

4. Exemption for a prewash

On request of the ship’s master an exemption for a prewash may be granted by the Government of the receiving Party, where it is satisfied that:
.1 the unloaded tank is to be reloaded with the same substance or another substance compatible with the previous one and that the tank will not be washed or ballasted prior to loading; or
.2 the unloaded tank is neither washed nor ballasted at sea. The prewash in accordance with the applicable paragraph of this regulation shall be carried out at another port provided that it has been confirmed in writing that a reception facility at that port is available and is adequate for such a purpose; or
.3 the cargo residues will be removed by a ventilation procedure approved by the Administration in accordance with appendix 7 of this Annex.

5. The use of cleaning agents or additives

5.1. When a washing medium other than water, such as mineral oil or chlorinated solvent, is used instead of water to wash a tank, its discharge shall be governed by the provisions of either Annex I or Annex II, which would apply to the medium had it been carried as cargo. Tank washing procedures involving the use of such a medium shall be set out in the Manual and be approved by the Administration.

5.2. When small amounts of cleaning additives (detergent products) are added to water in order to facilitate tank washing, no additives containing Pollution Category X components shall be used except those components that are readily biodegradable and present in a total concentration of less than 10% of the cleaning additive. No restrictions additional to those applicable to the tank due to the previous cargo shall apply.

6. Discharge of residues of Category X

6.1. Subject to the provision of paragraph 1, the following provisions shall apply:
.1 A tank from which a substance in Category X has been unloaded, shall be prewashed before the ship leaves the port of unloading. The resulting residues shall be discharged to a reception facility until the concentration of the substance in the effluent to such facility, as indicated by analyses of samples of the effluent taken by the surveyor, is at or below 0.1% by weight. When the required concentration level has been achieved, remaining tank washings shall continue to be discharged to the reception facility until the tank is empty. Appropriate entries of these operations shall be made in the Cargo Record Book and endorsed by the surveyor referred to in regulation 16.1.
.2 Any water subsequently introduced into the tank may be discharged into the sea in accordance with the discharge standards in regulation 13.2.
.3 Where the Government of the receiving party is satisfied that it is impracticable to measure the concentration of the substance in the effluent without causing undue delay to the ship, that Party may accept an alternative procedure as being equivalent to obtain the required concentration in regulation 13.6.1.1 provided that:
.1 the tank is prewashed in accordance with a procedure approved by the Administration in compliance with appendix 6 of this Annex; and
.2 appropriate entries shall be made in the Cargo Record Book and endorsed by the surveyor referred to in regulation 16.1.

7. Discharge of residues of Category Y and Z

7.1. Subject to the provision of paragraph 1, the following provisions shall apply:
.1 With respect to the residue discharge procedures for substances in Category Y or Z the discharge standards in regulation 13.2 shall apply.
.2 If the unloading of a substance of Category Y or Z is not carried out in accordance with the Manual, a prewash shall be carried out before the ship leaves the port of unloading, unless alternative measures are taken to the satisfaction of the surveyor referred to in regulation 16. 1 of this Annex to remove the cargo residues from the ship to quantities specified in this Annex. The resulting tank washings of the prewash shall be discharged to a reception facility at the port of unloading or another port with a suitable reception facility provided that it has been confirmed in writing that a reception facility at that port is available and is adequate for such a purpose.
.3 For High-Viscosity or Solidifying Substances in Category Y the following shall apply:
.1 a prewash procedure as specified in appendix 6 shall be applied;
.2 the residue/water mixture generated during the prewash shall be discharged to a reception facility until the tank is empty; and
.3 any water subsequently introduced into the tank may be discharged into the sea in accordance with the discharge standards in regulation 13.2.

7.2. Operational requirements for ballasting and deballasting
7.2.1. After unloading, and, if required, after a prewash, a cargo tank may be ballasted. Procedures for the discharge of such ballast are set out in regulation 13.2.
7.2.2. Ballast introduced into a cargo tank which has been washed to such an extent that the ballast contains less than 1 ppm of the substance previously carried, may be discharged into the sea without regard to the discharge rate, ship’s speed and discharge outlet location, provided that the ship is not less than 12 miles from the nearest land and in water that is not less than 25 metres deep. The required degree of cleanliness has been achieved when a prewash as specified in appendix 6 has been carried out and the tank has been subsequently washed with a complete cycle of the cleaning machine for ships built before 1 July 1994 or with a water quantity not less than that calculated with k=1.0.
7.2.3. The discharge into the sea of clean or segregated ballast shall not be subject to the requirements of this Annex.

8. Discharges in the Antarctic Area

8.1. Antarctic Area means the sea area south of latitude 60ºS.

8.2. In the Antarctic area any discharge into the sea of Noxious Liquid Substances or mixtures containing such substances is prohibited.

Regulation 14. Procedures and Arrangements Manual

1. Every ship certified to carry substances of Category X, Y or Z shall have on board a Manual approved by the Administration. The Manual shall have a standard format in compliance with appendix 4 to this Annex. In the case of a ship engaged in international voyages on which the language used is not English, French or Spanish, the text shall include a translation into one of these languages.

2. The main purpose of the Manual is to identify for the ship’s officers the physical arrangements and all the operational procedures with respect to cargo handling, tank cleaning, slops handling and cargo tank ballasting and deballasting which must be followed in order to comply with the requirements of this Annex.

Regulation 15. Cargo record book

1. Every ship to which this Annex applies shall be provided with a Cargo Record Book, whether as part of the ship’s official logbook or otherwise, in the form specified in appendix 2 to this Annex.

2. After completion of any operation specified in appendix 2 to this Annex, the operation shall be promptly recorded in the Cargo Record Book.

3. In the event of an accidental discharge of a noxious liquid substance or a mixture containing such a substance or a discharge under the provisions of regulation 3 of this Annex, an entry shall be made in the Cargo Record Book stating the circumstances of, and the reason for, the discharge.

4. Each entry shall be signed by the officer or officers in charge of the operation concerned and each page shall be signed by the master of the ship. The entries in the Cargo Record Book, for ships holding an International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk or a certificate referred to in regulation 7 of this Annex shall be at least in English, French or Spanish. Where entries in an official national language of the State whose flag the ship is entitled to fly are also used, this shall prevail in case of a dispute or discrepancy.

5. The Cargo Record Book shall be kept in such a place as to be readily available for inspection and, except in the case of unmanned ships under tow, shall be kept on board the ship. It shall be retained for a period of three years after the last entry has been made.

6. The competent authority of the Government of a Party may inspect the Cargo Record Book on board any ship to which this Annex applies while the ship is in its port, and may make a copy of any entry in that book and may require the master of the ship to certify that the copy is a true copy of such entry. Any copy so made which has been certified by the master of the ship as a true copy of an entry in the ship’s Cargo Record Book shall be made admissible in any judicial proceedings as evidence of the facts stated in the entry. The inspection of a Cargo Record Book and the taking of a certified copy by the competent authority under this paragraph shall be performed as expeditiously as possible without causing the ship to be unduly delayed.

 

Chapter 6
MEASURES OF CONTROL BY PORT STATES

Regulation 16. Measures of control

1. The Government of each Party to the Convention shall appoint or authorize surveyors for the purpose of implementing this regulation. The surveyors shall execute control in accordance with control procedures developed by the Organization.2

2. When a surveyor appointed or authorized by the Government of the Party to the Convention has verified that an operation has been carried out in accordance with the requirements of the Manual, or has granted an exemption for a prewash, then that surveyor shall make an appropriate entry in the Cargo Record Book.

3. The master of a ship certified to carry Noxious Liquid Substances in bulk shall ensure that the provisions of regulation 13 and of this regulation have been complied with and that the Cargo Record Book is completed in accordance with regulation 15 whenever operations as referred to in that regulation take place.

4. A tank which has carried a Category X substance shall be prewashed in accordance with regulation 13.6. The appropriate entries of these operations shall be made in the Cargo Record Book and endorsed by the surveyor referred to under paragraph 1 of this regulation.

5. Where the Government of the receiving party is satisfied that it is impracticable to measure the concentration of the substance in the effluent without causing undue delay to the ship, that Party may accept the alternative procedure referred to in regulation 13.6.3 provided that the surveyor referred to under paragraph 1 of this regulation certifies in the Cargo Record Book that:
.1 the tank, its pump and piping systems have been emptied; and
.2 the prewash has been carried out in accordance with the provisions of appendix 6 of this Annex; and
.3 the tank washing resulting from such prewash have been discharged to a reception facility and the tank is empty.

6. At the request of the ship’s master, the Government of the receiving Party may exempt the ship from the requirements for a prewash referred to in the applicable paragraphs of regulation 13, when one of the conditions of regulation 13.4 is met.

7. An exemption referred to in paragraph 6 of this regulation may only be granted by the Government of the receiving Party to a ship engaged in voyages to ports or terminals under the jurisdiction of other States Parties to the present Convention. When such an exemption has been granted, the appropriate entry made in the Cargo Record Book shall be endorsed by the surveyor referred to in paragraph 1 of this regulation.

8. If the unloading is not carried out in accordance with the pumping conditions for the tank approved by the Administrations and based on appendix 5 of this Annex, alternative measures may be taken to the satisfaction of the surveyor referred to in paragraph 1 of this regulation to remove the cargo residues from the ship to quantities specified in regulation 12 as applicable. The appropriate entries shall be made in the Cargo Record Book.

9. Port State control on operational requirements2

9.1. A ship when in a port of another Party is subject to inspection by officers duly authorized by such Party concerning operational requirements under this Annex, where there are clear grounds for believing that the master or crew are not familiar with essential shipboard procedures relating to the prevention of pollution by Noxious Liquid Substances.

9.2. In the circumstances given in paragraph 9.1 of this regulation, the Party shall take such steps as will ensure that the ship shall not sail until the situation has been brought to order in accordance with the requirements of this Annex.

9.3. Procedures relating to the port State control prescribed in article 5 of the present Convention shall apply to this regulation.

9.4. Nothing in this regulation shall be construed to limit the rights and obligations of a Party carrying out control over operational requirements specifically provided for in the present Convention.

 

Chapter 7
PREVENTION OF POLLUTION ARISING FROM AN INCIDENT INVOLVING NOXIOUS LIQUID SUBSTANCES

Regulation 17. Shipboard marine pollution emergency plan for Noxious Liquid Substances

1. Every ship of 150 gross tonnage and above certified to carry Noxious Liquid Substances in bulk shall carry on board a shipboard marine pollution emergency plan for Noxious Liquid Substances approved by the Administration.

2. Such a plan shall be based on the Guidelines3 developed by the Organization and written in a working language or languages understood by the master and officers. The plan shall consist at least of:
.1 the procedure to be followed by the master or other persons having charge of the ship to report a Noxious Liquid Substances pollution incident, as required in article 8 and Protocol I of the present Convention, based on the Guidelines developed by the Organization4;
.2 the list of authorities or persons to be contacted in the event of a Noxious Liquid Substances pollution incident;
.3 a detailed description of the action to be taken immediately by persons on board to reduce or control the discharge of Noxious Liquid Substances following the incident; and
.4 the procedures and point of contact on the ship for co-ordinating shipboard action with national and local authorities in combating the pollution.

3. In the case of ships to which regulation 37 of Annex I of the Convention also applies, such a plan may be combined with the shipboard oil pollution emergency plan required under regulation 37 of Annex I of the Convention. In this case, the title of such a plan shall be “Shipboard marine pollution emergency plan”.

 

Chapter 8
RECEPTION FACILITIES

Regulation 18. Reception facilities and cargo unloading terminal arrangements

1. The Government of each Party to the Convention undertakes to ensure the provision of reception facilities according to the needs of ships using its ports, terminals or repair ports as follows:
.1 ports and terminals involved in ships’ cargo handling shall have adequate facilities for the reception of residues and mixtures containing such residues of Noxious Liquid Substances resulting from compliance with this Annex, without undue delay for the ships involved.
.2 ship repair ports undertaking repairs to NLS tankers shall provide facilities adequate for the reception of residues and mixtures containing Noxious Liquid Substances for ships calling at that port.

2. The Government of each Party shall determine the types of facilities provided for the purpose of paragraph 1 of this regulation at each cargo loading and unloading port, terminal and ship repair port in its territories and notify the Organization thereof.

3. The Governments of Parties to the Convention, the coastlines of which border on any given special area, shall collectively agree and establish a date by which time the requirement of paragraph 1 of this regulation will be fulfilled and from which the requirements of the applicable paragraphs of regulation 13 in respect of that area shall take effect and notify the Organization of the date so established at least six months in advance of that date. The Organization shall then promptly notify all Parties of that date.

4. The Government of each Party to the Convention shall undertake to ensure that cargo unloading terminals shall provide arrangements to facilitate stripping of cargo tanks of ships unloading Noxious Liquid Substances at these terminals. Cargo hoses and piping systems of the terminal, containing Noxious Liquid Substances received from ships unloading these substances at the terminal, shall not be drained back to the ship.

5. Each Party shall notify the Organization, for transmission to the Parties concerned, of any case where facilities required under paragraph 1 or arrangements required under paragraph 3 of this regulation are alleged to be inadequate.

____________
1 Reference is made to resolutions A.673(16) and MEPC.120(52).
2 Refer to the Procedures for port State control adopted by the Organization by resolution A.787(19) as amended by A.882(21).
3 Refer to “Guidelines for the development of shipboard marine pollution emergency plans for oil and/or Noxious Liquid Substances adopted by the Marine Environment Protection Committee of the Organization by resolution MEPC.85(44), as amended by resolution MEPC. … (53).
4 Refer to General Principles for Ship Reporting Systems and Ship Reporting Requirements, including Guidelines for Reporting Incidents Involving Dangerous Goods, Harmful Substances and/or Marine Pollutants adopted by the Organization by resolution A.851(20).

 

Lisa 1 lisa liited (eesti keeles)

Lisa 2 lisa liited (inglise keeles)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json