Teksti suurus:

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni IV lisa muudatused

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.12.2008
Avaldamismärge:RT II 2009, 6, 14

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni IV lisa muudatused

Vabariigi Valitsuse 30.12.2008 korraldus nr 540 IV lisa muudatuste heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioon

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni IV lisa 2006. aasta muudatused [MEPC.200(62)]

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni IV lisa 2011. aasta muudatused [MEPC.143(54)]

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni I, II, IV ja V lisa 2012. aasta muudatused [MEPC.216(63)]

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni lisade 2014. aasta muudatused [MEPC.246(66)]

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni I, II, IV ja V lisa 2015. aasta muudatused [MEPC.265(68)]

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni lisa muudatused [MEPC.274(69)]

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni lisa muudatused [MEPC.275(69)]

 

Vastu võetud Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni merekeskkonna kaitse komitee 1. aprilli 2004 resolutsiooniga MEPC.115(51) ja muudetud 13. juuli 2007 resolutsiooniga MEPC.164(56))

LAEVADE PÕHJUSTATAVA REOVEEREOSTUSE VÄLTIMISE REEGLID

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

Reegel 1. Mõisted

Käesolevas lisas kasutatakse järgmisi mõisteid:

1.  Uus laev
1.1. laev, mille ehitusleping on sõlmitud või – ehituslepingu puudumise korral – laev, mille kiil on maha pandud või mis on samasuguses ehitusjärgus käesoleva lisa jõustumise päeval või pärast seda, või
1.2. laev, mis on üle antud vähemalt kolm aastat pärast käesoleva lisa jõustumist.

2. Olemasolev laev – laev, mis ei ole uus laev.

3. Reovesi
3.1. mis tahes liiki klosetipottidest ja pissuaaridest pärinev rikutud vesi ja muud jäätmed;
3.2. meditsiiniruumide (ambulants, laevalaatsaret jne) valamutest, vannidest ja piigartitest pärinev rikutud vesi;
3.3. elusloomade hoiuruumidest pärinev rikutud vesi või
3.4. muu jäätmevesi, kui see on segunenud eespool nimetatud rikutud vetega.

4. Kogumistank – tank, mida kasutatakse reovee kogumiseks ja hoidmiseks.

5. Lähim maa. Kaugus lähimast maast – kaugus lähtejoonest, millest arvestatakse kõnealuse territooriumi territoriaalmerd rahvusvahelise õiguse alusel; käesoleva konventsiooni kohaldamisel tähendab kaugus Austraalia kirderannikust kaugust joonest, mis algab Austraalia rannikul asuvast punktist:
11o 00' lõunalaiust, 142o 08' idapikkust
punktini 10o 35' lõunalaiust, 141o 55' idapikkust,
sealt punktini 10o 00' lõunalaiust, 142o 00' idapikkust,
sealt punktini 9o 10' lõunalaiust, 143o 52' idapikkust,
sealt punktini 9o 00' lõunalaiust, 144o 30' idapikkust,
sealt punktini 10o 41' lõunalaiust, 145o 00' idapikkust,
sealt punktini 13o 00' lõunalaiust, 145o 00' idapikkust,
sealt punktini 15o 00' lõunalaiust, 146o 00' idapikkust,
sealt punktini 17o 30' lõunalaiust, 147o 00' idapikkust,
sealt punktini 21o 00' lõunalaiust, 152o 55' idapikkust,
sealt punktini 24o 30' lõunalaiust, 154o 00' idapikkust,
sealt Austraalia rannikul
asuva punktini 24o 42' lõunalaiust, 153o 15' idapikkust.

6. Rahvusvaheline merereis – merereis konventsiooni kohaldava riigi sadamast väljaspool seda riiki asuvasse sadamasse või vastupidi.

7. Isik – laevapere liige ja reisija.

8. Tähtpäev – iga aasta päev ja kuu, mis vastab rahvusvahelise reoveereostuse vältimise tunnistuse kehtivusaja lõppemise kuupäevale.

Reegel 2. Kohaldamine

1. Lisa sätteid kohaldatakse järgmiste rahvusvahelisi merereise tegevate laevade suhtes:
1.1. vähemalt 400-se kogumahutavusega uued laevad;
1.2. alla 400-se kogumahutavusega uued laevad, millel on lubatud vedada rohkem kui 15 isikut;
1.3. vähemalt 400-se kogumahutavusega olemasolevad laevad viie aasta möödudes käesoleva lisa jõustumise kuupäevast;
1.4. alla 400-se kogumahutavusega olemasolevad laevad, millel on lubatud vedada rohkem kui 15 isikut, viie aasta möödudes käesoleva lisa jõustumise kuupäevast.

2. Administratsioon tagab, et käesoleva reegli lõike 1 punktide 3 ja 4 kohaselt olemasolevad laevad, mille kiil on maha pandud või mis on samasuguses ehitusjärgus enne 2. oktoobrit 1983, on võimaluste piires varustatud reoveeheite seadmetega käesoleva lisa reegli 11 nõuete kohaselt.

Reegel 3. Erandid

1. Käesoleva lisa reeglit 11 ei kohaldata:
1.1. reoveeheite korral laevalt, mida kasutatakse laeva ja laeval olevate isikute ohutuse tagamiseks või inimelu päästmiseks merel, või
1.2. reoveeheite korral, mis tuleneb laeva või selle seadmete kahjustusest, kui enne ja pärast kahjustuse tekkimist on võetud kõik põhjendatud ettevaatusabinõud heite vältimiseks või minimeerimiseks.

2. peatükk
ÜLEVAATUSED JA TUNNISTUSE ANDMINE

Reegel 4. Ülevaatused

1. Igale laevale, mis reegli 2 kohaselt peab vastama käesoleva lisa nõuetele, tuleb teha järgmised ülevaatused:
1.1. Esmane ülevaatus enne laeva kasutuselevõttu või enne käesoleva lisa reegli 5 alusel nõutava tunnistuse esmakordset väljaandmist; see sisaldab laeva ehituse, seadmete, süsteemide, armatuuri, seadistuse ja materjali täielikku ülevaatust sel määral, kui laeva suhtes kohaldatakse käesolevat lisa. Selle ülevaatusega tuleb tagada, et laeva ehitus, seadmed, süsteemid, armatuur, seadistus ja materjalid vastavad täielikult käesoleva lisa kohaldatavatele nõuetele.
1.2. Täisülevaatus administratsiooni määratud ajavahemike järel, mis ei tohi olla pikemad kui viis aastat, välja arvatud käesoleva lisa reegli 8 lõigete 2, 5, 6 või 7 kohaldamisel. Täisülevaatusega tuleb tagada, et laeva ehitus, seadmed, süsteemid, armatuur, seadistus ja materjalid vastavad täielikult käesoleva lisa kohaldatavatele nõuetele.
1.3. Lisaülevaatus, mis on asjaoludest olenevalt täielik või osaline, korraldatakse pärast käesoleva reegli lõikes 4 ettenähtud uuringutest tulenevaid parandustöid või alati pärast olulist remonti või uuendamist. Ülevaatusega tuleb tagada, et remont või uuendamine on tehtud korralikult, selleks kasutatud materjal ja töö teostus on täiesti rahuldav ning et laev vastab täiesti käesoleva lisa nõuetele.

2. Administratsioon võtab asjakohased meetmed seoses käesoleva reegli lõike 1 sätetega reguleerimata laevadega, et tagada vastavus käesoleva lisa kohaldatavatele sätetele.

3. Laevade ülevaatusi käesoleva lisa sätete rakendamiseks teevad administratsiooni ametiisikud. Administratsioon võib volitada ülevaatusi tegema ka selleks nimetatud ülevaatajaid või tunnustatud organisatsioone.

4. Administratsioon, kes nimetab ülevaatajad või tunnistab organisatsioonid pädevaks ülevaatusi tegema käesoleva reegli lõikes 3 sätestatu kohaselt, volitab nimetatud ülevaatajat või tunnustatud organisatsiooni vähemalt:
4.1. nõudma laeva parandamist;
4.2. tegema ülevaatusi, kui sadamariigi asjakohased asutused seda taotlevad.

Administratsioon teeb nimetatud ülevaatajatele või tunnustatud organisatsioonidele asutuse poolt delegeeritud konkreetsed kohustused ja tingimused teatavaks organisatsioonile, kes edastab need konventsiooniosalistele nende ametiisikute teavitamiseks.

5. Kui nimetatud ülevaataja või tunnustatud organisatsioon teeb kindlaks, et laeva või laeva seadmete seisukord ei vasta olulisel määral tunnistuses märgitud andmetele või ei võimalda laeval merele minna, ilma et see tekitaks põhjendamatut merekeskkonna kahjustamise ohtu, peab ülevaataja või organisatsioon viivitamata tagama, et võetakse meetmed puuduste kõrvaldamiseks, ja teatama sellest asjakohasel viisil administratsioonile. Kui meetmeid puuduste kõrvaldamiseks ei võeta, tunnistatakse tunnistus kehtetuks ning teatatakse sellest kohe administratsioonile; kui laev on mõne teise konventsiooniosalise sadamas, tuleb sadamariigi asjaomastele asutustele samuti kohe teatada. Kui administratsiooni ametiisik, nimetatud ülevaataja või tunnustatud organisatsioon on teavitanud sadamariigi asjaomaseid asutusi, osutab kõnealuse sadamariigi valitsus sellisele ametiisikule, ülevaatajale või organisatsioonile igakülgset abi nende käesolevast reeglist tulenevate kohustuste täitmiseks. Sadamariigi valitsus võtab kohaldataval juhul meetmeid, millega tagatakse, et laev ei lahku enne, kui ta võib minna merele või lahkuda sadamast, et liikuda lähimasse asjakohasesse remonditehasesse, ilma et see tekitaks põhjendamatut merekeskkonna kahjustamise ohtu.

6. Asjaomane administratsioon tagab igal juhul täielikult, et ülevaatus on põhjalik ja tõhus, ning kohustub tagama kõik vajalikud meetmed selle ülesande täitmiseks.

7. Laeva ja selle seadmeid hooldatakse nii, et need vastavad konventsiooni sätetele ning tagavad, et laev püsib igas mõttes seisukorras, mis võimaldab tal merele minna, ilma et see tekitaks põhjendamatut merekeskkonna kahjustamise ohtu.

8. Pärast laeva ülevaatuse tegemist käesoleva reegli lõike 1 kohaselt ei tohi ülevaadatud ehitust, seadmeid, süsteeme, armatuuri, seadistust või materjale muuta ilma administratsiooni loata, välja arvatud kõnealuste seadmete ja armatuuri otsese väljavahetamise korral.

9. Kui laeval on juhtunud õnnetus või avastatud defekt, mis oluliselt ohustab laeva seisukorda või käesolevas lisas käsitletud seadmete tõhusust ja terviklust, teatab laeva kapten või omanik sellest esimesel võimalusel asjakohase tunnistuse väljastamise eest vastutavale administratsioonile, tunnustatud organisatsioonile või nimetatud ülevaatajale, kes korraldab uuringute algatamise, et kindlaks teha käesoleva reegli lõikes 1 nõutava ülevaatuse vajadus. Kui laev on mõne teise konventsiooniosalise sadamas, teavitab laeva kapten või omanik kohe ka sadamariigi asjaomaseid asutusi; nimetatud ülevaataja või tunnustatud organisatsioon teeb kindlaks, et selline teavitamine on toimunud.

Reegel 5. Tunnistuse väljastamine või kinnitamine

1. Rahvusvaheline reoveereostuse vältimise tunnistus väljastatakse pärast käesoleva lisa reegli 4 sätete kohaselt tehtud esmast või täisülevaatust kõigile laevadele, mis teevad reise teiste konventsiooniosaliste jurisdiktsiooni all olevatesse sadamatesse või meres paiknevatesse terminalidesse. Olemasolevate laevade suhtes kohaldatakse seda nõuet viie aasta möödudes käesoleva lisa jõustumise kuupäevast.

2. Selle tunnistuse väljastab või kinnitab kas administratsioon või administratsiooni poolt nõuetekohaselt volitatud isik või organisatsioon.1 Igal juhul vastutab administratsioon täielikult tunnistuse eest.

Reegel 6. Tunnistuse väljastamine või kinnitamine teise valitsuse poolt

1. Konventsiooniosalise valitsus korraldab administratsiooni taotlusel laeva ülevaatuse ja, olles veendunud, et laev vastab käesoleva lisa sätetele, väljastab või volitab väljastama laevale rahvusvahelise reoveereostuse vältimise tunnistuse ning vajaduse korral kinnitab, et laevale on antud kõnealune tunnistus, või volitab seda kinnitama käesoleva lisa kohaselt.

2. Tunnistuse ja ülevaatuse akti koopiad edastatakse võimalikult kiiresti taotluse esitanud administratsioonile.

3. Sel viisil väljastatud tunnistuses peab olema märge, et tunnistus on väljastatud administratsiooni taotlusel ning et see kehtib ja seda tunnustatakse samaväärselt käesoleva lisa reegli 5 alusel väljastatud tunnistusega.

4. Rahvusvahelist reoveereostuse vältimise tunnistust ei väljastata laevadele, millel on õigus sõita sellise riigi lipu all, kes ei ole konventsiooniosaline.

Reegel 7. Tunnistuse vorm

Rahvusvaheline reoveereostuse vältimise tunnistus koostatakse vähemalt inglise, prantsuse või hispaania keeles käesoleva lisa liites esitatud vormi kohaselt. Kui kasutatakse ka tunnistuse väljastanud riigi ametlikku keelt, võetakse see aluseks vaidluse või lahknevuse korral.

Reegel 8. Tunnistuse kehtivusaeg ja -tingimused

1. Rahvusvaheline reoveereostuse vältimise tunnistus väljastatakse administratsiooni nimetatud ajavahemikuks, mis ei tohi olla pikem kui viis aastat.
2.1. Olenemata käesoleva reegli lõike 1 nõuetest hakkab juhul, kui täisülevaatus tehakse kolme kuu jooksul enne olemasoleva tunnistuse kehtivusaja lõppemise kuupäeva, uus tunnistus kehtima alates täisülevaatuse lõpetamise kuupäevast ning kehtib kuni viis aastat alates olemasoleva tunnistuse kehtivusaja lõppemise kuupäevast.
2.2. Kui täisülevaatus tehakse pärast olemasoleva tunnistuse kehtivusaja lõppemise kuupäeva, hakkab uus tunnistus kehtima alates täisülevaatuse lõpetamise kuupäevast ning kehtib kuni viis aastat alates olemasoleva tunnistuse kehtivusaja lõppemise kuupäevast.
2.3. Kui täisülevaatus tehakse rohkem kui kolm kuud enne olemasoleva tunnistuse kehtivusaja lõppemise kuupäeva, hakkab uus tunnistus kehtima alates täisülevaatuse lõpetamise kuupäevast ning kehtib kuni viis aastat alates täisülevaatuse lõpetamise kuupäevast.

3. Kui tunnistus väljastatakse lühemaks ajaks kui viis aastat, võib administratsioon pikendada tunnistuse kehtivusaega selle lõppemise kuupäevast edasi käesoleva reegli lõikes 1 nimetatud maksimaalse ajavahemiku ulatuses.

4. Kui täisülevaatus on tehtud, kuid uut tunnistust ei saa väljastada või laevale toimetada enne olemasoleva tunnistuse kehtivusaja lõppemist, võib administratsiooni volitatud isik või organisatsioon kinnitada olemasoleva tunnistuse ja selline tunnistus kehtib kuni viis kuud alates kinnitamisele eelnenud kehtivusaja lõppemise kuupäevast.

5. Kui laev ei ole tunnistuse kehtivusaja lõppemise ajal sadamas, kus on ette nähtud teha ülevaatus, võib administratsioon pikendada tunnistuse kehtivusaega; kuid seda pikendatakse ainult selleks, et laev saaks lõpetada oma reisi sadamas, kus on ette nähtud teha ülevaatus, ja ainult juhul, kui see on asjakohane ja põhjendatud. Tunnistust pikendatakse kõige rohkem kolmeks kuuks; laeval, mille tunnistuse kehtivusaega on pikendatud, ei ole õigust pärast saabumist sadamasse, kus on ette nähtud teha ülevaatus, lahkuda selle pikenduse alusel sadamast ilma uue tunnistuseta. Kui täisülevaatus on tehtud, kehtib uus tunnistus kuni viis aastat alates olemasoleva tunnistuse pikendamisele eelnenud kehtivusaja lõppemisest.

6. Administratsioon võib pikendada lühireise tegevale laevale väljastatud tunnistuse kehtivusaega, mida ei ole pikendatud käesoleva reegli kohaselt, kuni ühe kuu võrra alates tunnistuses märgitud kehtivusaja lõppemisest. Kui täisülevaatus on tehtud, kehtib uus tunnistus kuni viis aastat alates olemasoleva tunnistuse pikendamisele eelnenud kehtivusaja lõppemisest.

7. Administratsiooni kindlaksmääratud eriliste asjaolude korral ei pea uue tunnistuse kehtivus algama olemasoleva tunnistuse kehtivusaja lõppemisest, nagu on nõutud käesoleva reegli lõike 2 punktis 2 ning lõigetes 5 ja 6. Kõnealuste eriliste asjaolude korral kehtib uus tunnistus kuni viis aastat alates täisülevaatuse lõpetamise kuupäevast.

8. Käesoleva lisa reegli 5 või 6 kohaselt väljastatud tunnistus kaotab kehtivuse järgmistel juhtudel:
8.1. kui käesoleva lisa reegli 4 lõike 1 alusel kindlaksmääratud ajavahemike jooksul ei ole tehtud asjakohaseid ülevaatusi või
8.2. kui laev viiakse üle teise riigi lipu alla. Uue tunnistuse andmiseks peab seda väljastav valitsus olema täielikult veendunud, et laev vastab käesoleva lisa reegli 4 lõigete 7 ja 8 nõuetele.

Kui laev viiakse üle teise konventsiooniosalise lipu alla ja kui taotlus tehakse kolme kuu jooksul pärast üleviimist, edastab selle konventsiooniosalise valitsus, kelle lipu all laeval oli varem õigus sõita, nii kiiresti kui võimalik administratsioonile koopia tunnistusest, mis oli laeval enne üleviimist, ja võimaluse korral ka asjakohaste ülevaatusaktide koopiad.

3. peatükk
SEADMED JA HEITE KONTROLLIMINE

Reegel 9. Reoveesüsteemid

1. Iga laev, mis reegli 2 kohaselt peab vastama käesoleva lisa nõuetele, peab olema varustatud ühega järgmistest reoveesüsteemidest:
1.1. reoveepuhasti, mille tüübi on administratsioon heaks kiitnud, võttes arvesse organisatsiooni väljatöötatud standardeid ja katsemeetodeid,2
1.2. administratsiooni heakskiidetud süsteem reovee desinfitseerimiseks ja reoainete jahvatamiseks. Süsteemi peavad olema paigaldatud administratsiooni nõuetele vastavad seadmed reovee ajutiseks kogumiseks, kui laev asub vähem kui 3 meremiili kaugusel lähimast maast, või
1.3. administratsiooni nõuetele vastava mahutavusega kogumistank kogu reovee säilitamiseks, võttes arvesse laeva kasutust, laeval olevate isikute arvu ja muid asjakohaseid tegureid. Kogumistank peab olema projekteeritud administratsiooni nõuete kohaselt ning varustatud vahendiga, mis näitab visuaalselt tanki sisu mahtu.

Reegel 10. Standardsed väljalaskeühendused

1. Selleks et ühendada vastuvõtuseadmete torustik laeva väljalasketorustikuga, peab mõlemal torustikul olema standardne väljalaskeühendus vastavalt järgmisele tabelile:

 

VÄLJALASKEÜHENDUSE ÄÄRIKU STANDARDMÕÕTMED

Kirjeldus Mõõtmed
Välisläbimõõt 210 mm
Siseläbimõõt Vastab toru välisläbimõõdule
Poldiavade ringjoone läbimõõt 170 mm
Ääriku uurded Neli auku läbimõõduga 18 mm, mis paiknevad üksteisest võrdsel kaugusel eespool nimetatud läbimõõduga ringjoonel ja mis on läbi lõigatud kuni ääriku servani. Uurde laius peab olema 18 mm.
Ääriku paksus 16 mm
Poltide arv ja läbimõõt Neli polti läbimõõduga 16 mm ja asjakohase pikkusega

Äärik peab olema kavandatud nii, et selle külge oleks võimalik kinnitada maksimaalselt 100 mm siseläbimõõduga torud; äärik peab olema terasest või muust samaväärsest materjalist ning lamepindne. Äärik ja sobiv tihend peavad taluma töörõhku 600 kPa.

Laevadel teoreetilise pardakõrgusega kuni 5 m võib väljalaskeühenduse siseläbimõõt olla 38 mm.

2. Sihtotstarbelistel laevadel, näiteks reisiparvlaevadel, võib teise võimalusena paigaldada laeva väljalasketorustikku väljalaskeühenduse, mille administratsioon võib heaks kiita, näiteks kiirliitmiku.

Reegel 11. Reoveeheide

1. Reovee heitmine merre on keelatud, kui käesoleva lisa reegli 3 sätetega ei ole ette nähtud teisiti, välja arvatud juhul, kui:
1.1. laev heidab jahvatatud ja desinfitseeritud reovett, kasutades administratsiooni poolt käesoleva lisa reegli 9 lõike 1 punkti 2 kohaselt heakskiidetud süsteemi, kaugemal kui kolm meremiili lähimast maast, või jahvatamata ja desinfitseerimata reovett kaugemal kui 12 meremiili lähimast maast, tingimusel et kogumispaakides hoitud reovett või elusloomade hoiuruumidest pärinevat reovett ei heideta mingil juhul korraga, vaid mõõduka kiirusega ajal, mil laev liigub kursil kiirusega vähemalt neli sõlme; heite kiiruse kiidab heaks administratsioon organisatsiooni väljatöötatud standardite3 põhjal; või
1.2. laeval töötab administratsiooni heakskiidetud reoveepuhasti, mis vastab käesoleva lisa reegli 9 lõike 1 punktis 1 nimetatud käitamisnõuetele, ja
1.2.1. puhasti testimistulemused on kantud laeva rahvusvahelisele reoveereostuse vältimise tunnistusele ja
1.2.2. peale selle ei tekita heitvesi nähtavaid ujuvaid tahkeid osakesi ega põhjusta ümbritseva vee värvuse muutumist.

2. Lõike 1 sätteid ei kohaldata laevade suhtes, mis tegutsevad sellise riigi jurisdiktsiooni all olevates vetes, kes on kehtestanud vähem ranged nõuded, ning muudest riikidest pärit külastavate laevade suhtes, kui need viibivad kõnealustes vetes ning heidavad merre reovett selliste vähem rangete nõuete alusel.

3. Kui reovesi on segatud MARPOL 73/78 muude lisadega reguleeritavate jäätmete või heitveega, tuleb käesoleva lisa nõuetele lisaks täita ka kõnealuste lisade nõudeid.

 

4. peatükk
VASTUVÕTUSEADMED

Reegel 12. Vastuvõtuseadmed

1. Konventsiooniosalise valitsus, kes nõuab, et tema jurisdiktsiooni all olevates vetes tegutsevad laevad ja külastavad laevad täidaksid tema vetes olles reegli 11 lõike 1 nõudeid, kohustub tagama, et sadamates ja reovee vastuvõtuterminalides on seadmed, mis vastavad neid kasutavate laevade vajadustele, põhjustamata laevadele tarbetuid viivitusi.

2. Konventsiooniosalise valitsus teatab asjaomaste konventsiooniosaliste valitsuste teavitamiseks organisatsioonile kõigist juhtumitest, kui käesoleva reegli alusel paigaldatud seadmed ei ole väidetavalt asjakohased.

 

IV lisa liide

RAHVUSVAHELISE REOVEEREOSTUSE VÄLTIMISE TUNNISTUSE VORM
RAHVUSVAHELINE REOVEEREOSTUSE VÄLTIMISE TUNNISTUS

Välja antud kooskõlas 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooniga, mida on muudetud seda täiendava 1978. aasta protokolli ja selle muudatustega (edaspidi konventsioon)
________________________________________________
(riigi täisnimetus)
valitsuse nimel.

Käesoleva tunnistuse on andnud

________________________________________________
(konventsiooni sätete kohaselt volitatud pädeva isiku
täisnimi või organisatsiooni täisnimetus
)

Laeva andmed4

Laeva nimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tunnusnumber või kutsung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kodusadam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kogumahutavus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Isikute arv, mis laeval on lubatud vedada  . . . . . . . . . . . . . .

IMO-number5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Uus/Olemasolev laev*

Kuupäev, mil kiil pandi maha või laev oli samasuguses ehitusjärgus, või vajaduse korral olulises ulatuses ümberehitamise või muutmise alguskuupäev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TÕENDAME järgmist:

1. Laeval on reoveepuhasti/jahvatusvõre/kogumistank* ja väljalasketorustik, mis on kooskõlas konventsiooni IV lisa reeglitega 9 ja 10.
*1.1. Reoveepuhasti kirjeldus:

Reoveepuhasti tüüp  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .

Tootja nimi . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  .

Administratsioon tõendab reoveepuhasti vastavust resolutsioonis MEPC.2(VI) sätestatud heitveestandarditele.

*1.2. Jahvatusvõre kirjeldus:

Jahvatusvõre tüüp  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .

Tootja nimi . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  .

Reoveestandard pärast desinfektsiooni . . . . . . . . . . . . .  . . . .

*1.3. Kogumistanki kirjeldus:

Kogumistanki kogumahutavus . . . m3

Asukoht  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . .

1.4. Standardse kaldaühendusega torustik reovee väljalaskmiseks vastuvõtuseadmesse.

2. Laev on üle vaadatud konventsiooni IV lisa reegli 4 kohaselt.

3. Ülevaatus näitas, et laeva ehitus, seadmed, süsteemid, armatuur, seadistus, materjal ja seisukord vastavad täielikult nõuetele ning et laev vastab konventsiooni IV lisa kohaldatavatele nõuetele.

Tunnistus kehtib kuni . . . . . . . . . . . 6 , tingimusel et ülevaatused korraldatakse konventsiooni IV lisa reegli 4 kohaselt.

Tunnistuse aluseks oleva ülevaatuse lõpetamise kuupäev (päev/kuu/aasta): . . . . . . . . . . . . . . . .

Välja antud

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 
(tunnistuse väljaandmise koht)

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(päev/kuu/aasta)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(tunnistuse väljastanud volitatud ametiisiku allkiri)
 

(Asutuse pitser või tempel)

 

ALLA VIIE AASTA KEHTIVA TUNNISTUSE KEHTIVUSAJA PIKENDAMISE KINNITAMINE, KUI KOHALDATAKSE REEGLI 8 LÕIGET 3

Laev vastab konventsiooni asjakohastele sätetele ning tunnistus kehtib konventsiooni IV lisa reegli 8 lõike 3 kohaselt kuni . . . . . . . . (päev/kuu/aasta)

  Allkiri: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    (volitatud ametiisiku allkiri)

  Koht: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Kuupäev: . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

(Asutuse pitser või tempel)

 

TÄISÜLEVAATUSE LÕPETAMISE KINNITAMINE, KUI KOHALDATAKSE REEGLI 8 LÕIGET 4

Laev vastab konventsiooni asjakohastele sätetele ning tunnistus kehtib konventsiooni IV lisa reegli 8 lõike 4 kohaselt kuni . . . . . . . . (päev/kuu/aasta)

  Allkiri: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     (volitatud ametiisiku allkiri)

  Koht: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Kuupäev: . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

(Asutuse pitser või tempel)

 

TUNNISTUSE KEHTIVUSAJA PIKENDAMISE KINNITAMINE, KUI KEHTIVUST PIKENDATAKSE ÜLEVAATUSSADAMASSE JÕUDMISENI VÕI LISAAJAKS, KUI KOHALDATAKSE REEGLI 8 LÕIGET 5 VÕI 6

Tunnistus kehtib konventsiooni IV lisa reegli 8 lõike 5 või 6 kohaselt* kuni . . . . . . . . . . (päev/kuu/aasta)

  Allkiri: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    (volitatud ametiisiku allkiri)

  Koht: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Kuupäev: . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

(Asutuse pitser või tempel)

 

* Mittevajalik läbi kriipsutada.
1 Viide organisatsiooni resolutsiooniga A.739(18) vastu võetud suunistele administratsioonide nimel tegutsevate organisatsioonide tunnustamise kohta ning organisatsiooni resolutsiooniga A.789(19) vastu võetud spetsifikaate administratsiooni nimel tegutsevate tunnustatud organisatsioonide ülevaatuste ja setifitseerimise funktsiooni kohta.
2 Viide organisatsiooni merekeskkonna kaitse komitee resolutsiooniga MEPC.2(VI) vastu võetud soovitusele rahvusvaheliste heitveestandardite kohta ning suunistele reoveepuhastite jõudluskatsete kohta (Recommendation on international effluent standards and guidelines for performance tests for sewage treatment plants). Olemasolevate laevade suhtes kohaldatakse riigi spetsifikaate.
3 Viide organisatsiooni merekeskkonna kaitse komitee resolutsiooniga MEPC.157(55) vastu võetud soovitusele töötlemata reoveeheite kiiruse standardite kohta.
4 Alternatiivina võib laeva andmed kanda horisontaalsetesse lahtritesse.
5 Viide IMO laeva identifitseerimisnumbri süsteemile (IMO Ship Identification Number Scheme), mis on vastu võetud organisatsiooni resolutsiooniga A.600(15).
6 Lisatakse konventsiooni IV lisa reegli kohaselt administratsiooni poolt kindlaks määratud kehtivusaja lõppemise kuupäev. Päev ja kuu peavad vastama konventsiooni IV lisa reegli 1 lõikes 8 määratletud tähtpäevale.

 

 

Resolution MEPC.115(51)
Adopted on 1 April 2004
Amendments to the Annex of the Protocol of 1978
Relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973

(Revised Annex IV of MARPOL 73/78)

The Marine Environment Protection Committee,

Recalling Article 38(a) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Marine Environment Protection Committee (the Committee) conferred upon it by international conventions for the prevention and control of marine pollution,

Noting article 16 of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (hereinafter referred to as the “1973 Convention”) and article VI of the Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (hereinafter referred to as the “1978 Protocol”) which together specify the amendment procedure of the 1978 Protocol and confer upon the appropriate body of the Organization the function of considering and adopting amendments to the 1973 Convention, as modified by the 1978 Protocol (MARPOL 73/78),

Having considered the revised Annex IV of MARPOL 73/78,

1. Adopts, in accordance with article 16(2)(d) of the 1973 Convention, the revised Annex IV of MARPOL 73/78, the text of which is set out at annex to the present resolution;

2. Determines, in accordance with article 16(2)(f)(iii) of the 1973 Convention, that the revised Annex IV shall be deemed to have been accepted on 1 February 2005, unless, prior to that date, not less than one third of the Parties to MARPOL 73/78 or by the Parties the combined merchant fleets of which constitute not less than 50 per cent of the gross tonnage of the world’s merchant fleet, have notified to the Organization their objections to the amendments;

3. Invites Parties to MARPOL 73/78 to note that, in accordance with article 16(2)(g)(ii) of the 1973 Convention, the said amendments shall enter into force on 1 August 2005 upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above;

4. Requests the Secretary-General, in conformity with article 16(2)(e) of the 1973 Convention, to transmit to all Parties to MARPOL 73/78 certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the annex;

5. Requests further the Secretary-General to transmit copies of this resolution and its annex to Members of the Organization which are not Parties to MARPOL 73/78.

 

Annex

REVISED ANNEX IV OF MARPOL 73/78 REGULATIONS FOR THE PREVENTION OF POLLUTION BY SEWAGE FROM SHIPS

Chapter 1
GENERAL

Regulation 1. Definitions

For the purposes of this Annex:

1. “New ship” means a ship:
.1 for which the building contract is placed, or in the absence of a building contract, the keel of which is laid, or which is at a similar stage of construction, on or after the date of entry into force of this Annex; or
.2 the delivery of which is three years or more after the date of entry into force of this Annex.

2. “Existing ship” means a ship which is not a new ship.

3. “Sewage” means:
.1 drainage and other wastes from any form of toilets and urinals;
.2 drainage from medical premises (dispensary, sick bay, etc.) via wash basins, wash tubs and scuppers located in such premises;
.3 drainage from spaces containing living animals; or
.4 other waste waters when mixed with the drainages defined above.

4. “Holding tank” means a tank used for the collection and storage of sewage.

5. “Nearest Land”. The term “from the nearest land” means from the baseline from which the territorial sea of the territory in question is established in accordance with international law except that, for the purposes of the present Convention “from the nearest land” off the north eastern coast of Australia shall mean from a line drawn from a point on the coast of Australia in:
latitude 11o 00' S, longitude 142o 08' E
to a point in latitude 10o 35' S, longitude 141o 55' E
thence to a point latitude 10o 00' S, longitude 142o 00' E
thence to a point latitude 9o 10' S, longitude 143o 52' E
thence to a point latitude 9o 00' S, longitude 144o 30' E
thence to a point latitude 10o 41' S, longitude 145o 00' E
thence to a point latitude 13o 00' S, longitude 145o 00' E
thence to a point latitude 15o 00' S, longitude 146o 00' E
thence to a point latitude 17o 30' S, longitude 147o 00' E
thence to a point latitude 21o 00' S, longitude 152o 55' E
thence to a point latitude 24o 30' S, longitude 154o 00' E
thence to a point on the coast of Australia
in latitude 24o 42' S, longitude 153o 15' E

6. “International voyage” means a voyage from a country to which the present Convention applies to a port outside such country, or conversely.

7. “Person” means member of the crew and passengers.

8. “Anniversary date” means the day and the month of each year which will correspond to the date of expiry of the International Sewage Pollution Prevention Certificate.

Regulation 2. Application

1. The provisions of this Annex shall apply to the following ships engaged in international voyages:
.1 new ships of 400 gross tonnage and above; and
.2 new ships of less than 400 gross tonnage which are certified to carry more than 15 persons; and
.3 existing ships of 400 gross tonnage and above, five years after the date of entry into force of this Annex; and
.4 existing ships of less than 400 gross tonnage which are certified to carry more than 15 persons, five years after the date of entry into force of this Annex.

2. The Administration shall ensure that existing ships, according to subparagraphs 1.3 and 1.4 of this regulation, the keels of which are laid or which are of a similar stage of construction before 2 October 1983 shall be equipped, as far as practicable, to discharge sewage in accordance with the requirements of regulation 11 of the Annex.

Regulation 3. Exceptions

1. Regulation 11 of this Annex shall not apply to:.
.1 the discharge of sewage from a ship necessary for the purpose of securing the safety of a ship and those on board or saving life at sea; or
.2 the discharge of sewage resulting from damage to a ship or its equipment if all reasonable precautions have been taken before and after the occurrence of the damage, for the purpose of preventing or minimizing the discharge.

Chapter 2
SURVEYS AND CERTIFICATION

Regulation 4. Surveys

1. Every ship which, in accordance with regulation 2, is required to comply with the provisions of this Annex shall be subject to the surveys specified below:
.1 An initial survey before the ship is put in service or before the Certificate required under regulation 5 of this Annex is issued for the first time, which shall include a complete survey of its structure, equipment, systems, fittings, arrangements and material in so far as the ship is covered by this Annex. This survey shall be such as to ensure that the structure, equipment, systems, fittings, arrangements and material fully comply with the applicable requirements of this Annex.
.2 A renewal survey at intervals specified by the Administration, but not exceeding five years, except where regulation 8.2, 8.5, 8.6 or 8.7 of this Annex is applicable. The renewal survey shall be such as to ensure that the structure, equipment, systems, fittings, arrangements and material fully comply with applicable requirements of this Annex.
.3 An additional survey either general or partial, according to the circumstances, shall be made after a repair resulting from investigations prescribed in paragraph 4 of this regulation, or whenever any important repairs or renewals are made. The survey shall be such as to ensure that the necessary repairs or renewals have been effectively made, that the material and workmanship of such repairs or renewals are in all respects satisfactory and that the ship complies in all respects with the requirements of this Annex.

2. The Administration shall establish appropriate measures for ships which are not subject to the provisions of paragraph 1 of this regulation in order to ensure that the applicable provisions of this Annex are complied with.

3. Surveys of ships as regards the enforcement of the provisions of this Annex shall be carried out by officers of the Administration. The Administration may, however, entrust the surveys either to surveyors nominated for the purpose or to organizations recognized by it.

4. An Administration nominating surveyors or recognizing organizations to conduct surveys as set forth in paragraph 3 of this regulation shall, as a minimum, empower any nominated surveyor or recognized organization to:
.1 require repairs to a ship; and
.2 carry out surveys if requested by the appropriate authorities of a Port State.

The Administration shall notify the Organization of the specific responsibilities and conditions of the authority delegated to the nominated surveyors or recognized organizations, for circulation to Parties to the present Convention for the information of their officers.

5. When a nominated surveyor or recognized organization determines that the condition of the ship or its equipment does not correspond substantially with the particulars of the Certificate or is such that the ship is not fit to proceed to sea without presenting an unreasonable threat of harm to the marine environment, such surveyor or organization shall immediately ensure that corrective action is taken and shall in due course notify the Administration. If such corrective action is not taken the Certificate should be withdrawn and the Administration shall be notified immediately and if the ship is in a port of another Party, the appropriate authorities of the Port State shall also be notified immediately. When an officer of the Administration, a nominated surveyor or recognized organization has notified the appropriate authorities of the Port State, the Government of the Port State concerned shall give such officer, surveyor or organization any necessary assistance to carry out their obligations under this regulation. When applicable, the Government of the Port State concerned shall take such steps as will ensure that the ship shall not sail until it can proceed to sea or leave the port for the purpose of proceeding to the nearest appropriate repair yard available without presenting an unreasonable threat of harm to the marine environment.

6. In every case, the Administration concerned shall fully guarantee the completeness and efficiency of the survey and shall undertake to ensure the necessary arrangements to satisfy this obligation.

7. The condition of the ship and its equipment shall be maintained to conform with the provisions of the present Convention to ensure that the ship in all respects will remain fit to proceed to sea without presenting an unreasonable threat of harm to the marine environment.

8. After any survey of the ship under paragraph 1 of this regulation has been completed, no change shall be made in the structure, equipment, systems, fittings, arrangements or material covered by the survey, without the sanction of the Administration, except the direct replacement of such equipment and fittings.

9. Whenever an accident occurs to a ship or a defect is discovered which substantially affects the integrity of the ship or the efficiency or completeness of its equipment covered by this Annex the master or owner of the ship shall report at the earliest opportunity to the Administration, the recognized organization or the nominated surveyor responsible for issuing the relevant Certificate, who shall cause investigations to be initiated to determine whether a survey as required by paragraph 1 of this regulation is necessary. If the ship is in a port of another Party, the master or owner shall also report immediately to the appropriate authorities of the Port State and the nominated surveyor or recognized organization shall ascertain that such report has been made.

Regulation 5. Issue or Endorsement of Certificate

1. An international Sewage Pollution Prevention Certificate shall be issued, after an initial or renewal survey in accordance with the provisions of regulation 4 of this Annex to any ship which is engaged in voyages to ports or offshore terminals under the jurisdiction of other Parties to the Convention. In the case of existing ships this requirement shall apply five years after the date of entry into force of this Annex.

2. Such Certificate shall be issued or endorsed either by the Administration or by any persons or organization1 duly authorized by it. In every case the Administration assumes full responsibility for the Certificate.

Regulation 6. Issue or Endorsement of a Certificate by another Government

1. The Government of a Party to the Convention may, at the request of the Administration, cause a ship to be surveyed and, if satisfied that the provisions of this Annex are complied with, shall issue or authorize the issue of an International Sewage Pollution Prevention Certificate to the ship, and where appropriate, endorse or authorize the endorsement of that Certificate on the ship in accordance with this Annex.

2. A copy of the Certificate and a copy of the Survey report shall be transmitted as soon as possible to the Administration requesting the survey.

3. A Certificate so issued shall contain a statement to the effect that it has been issued at the request of the Administration and it shall have the same force and receive the same recognition as the Certificate issued under regulation 5 of this Annex.

4. No International Sewage Pollution Prevention Certificate shall be issued to a ship which is entitled to fly the flag of a State, which is not a Party.

Regulation 7. Form of Certificate

The International Sewage Pollution Prevention Certificate shall be drawn up in the form corresponding to the model given in the Appendix to this Annex and shall be at least in English, French or Spanish. If an official language of the issuing country is also used, this shall prevail in case of a dispute or discrepancy.

Regulation 8. Duration and validity of Certificate

1. An International Sewage Pollution Prevention Certificate shall be issued for a period specified by the Administration which shall not exceed five years.

2 .1 Notwithstanding the requirements of paragraph 1 of this regulation, when the renewal survey is completed within three months before the expiry date of the existing Certificate, the new Certificate shall be valid from the date of completion of the renewal survey to a date not exceeding five years from the date of expiry of the existing Certificate.
.2 When the renewal survey is completed after the expiry date of the existing Certificate, the new Certificate shall be valid from the date of completion of the renewal survey to a date not exceeding five years from the date of expiry of the existing Certificate.
.3 When the renewal survey is completed more than three months before the expiry date of the existing Certificate, the new Certificate shall be valid from the date of completion of the renewal survey to a date not exceeding five years from the date of completion of the renewal survey.

3. If a Certificate is issued for a period of less than five years, the Administration may extend the validity of the Certificate beyond the expiry date to the maximum period specified in paragraph 1 of this regulation.

4. If a renewal survey has been completed and a new Certificate cannot be issued or placed on board the ship before the expiry date of the existing Certificate, the person or organization authorized by the Administration may endorse the existing Certificate and such a Certificate shall be accepted as valid for a further period which shall not exceed five months from the expiry date.

5. If a ship at the time when a Certificate expires is not in a port in which it is to be surveyed, the Administration may extend the period of validity of the Certificate but this extension shall be granted only for the purpose of allowing the ship to complete its voyage to the port in which it is to be surveyed and then only in cases where it appears proper and reasonable to do so. No Certificate shall be extended for a period longer than three months, and a ship to which an extension is granted shall not, on its arrival in the port in which it is to be surveyed, be entitled by virtue of such extension to leave that port without having a new Certificate. When the renewal survey is completed, the new Certificate shall be valid to a date not exceeding five years from the date of expiry of the existing Certificate before the extension was granted.

6. A Certificate issued to a ship engaged on short voyages which has not been extended under the foregoing provisions of this regulation may be extended by the Administration for a period of grace of up to one month from the date of expiry stated on it. When the renewal survey is completed, the new Certificate shall be valid to a date not exceeding five years from the date of expiry of the existing Certificate before the extension was granted.

7. In special circumstances, as determined by the Administration, a new Certificate need not be dated from the date of expiry of the existing Certificate as required by paragraph 2.2, 5 or 6 of this regulation. In these special circumstances, the new Certificate shall be valid to a date not exceeding five years from the date of completion of the renewal survey.

8. A Certificate issued under regulation 5 or 6 of this Annex shall cease to be valid in either of the following cases:
.1 if the relevant surveys are not completed within the periods specified under regulation 4.1 of this Annex; or
.2 upon transfer of the ship to the flag of another State. A new Certificate shall only be issued when the Government issuing the new Certificate is fully satisfied that the ship is in compliance with the requirements of regulations 4.7 and 4.8 of this Annex. In the case of a transfer between Parties, if requested within 3 months after the transfer has taken place, the Government of the Party whose flag the ship was formerly entitled to fly shall, as soon as possible, transmit to the Administration copies of the Certificate carried by the ship before the transfer and, if available, copies of the relevant survey reports.

Chapter 3
EQUIPMENT AND CONTROL OF DISCHARGE

Regulation 9. Sewage Systems

1. Every ship which, in accordance with regulation 2, is required to comply with the provisions of this Annex shall be equipped with one of the following sewage systems:
.1 a sewage treatment plant which shall be of a type approved by the Administration, taking into account the standards and test methods developed by the Organization2, or
.2 a sewage comminuting and disinfecting system approved by the Administration. Such system shall be fitted with facilities to the satisfaction of the Administration, for the temporary storage of sewage when the ship is less than 3 nautical miles from the nearest land, or
.3 a holding tank of the capacity to the satisfaction of the Administration for the retention of all sewage, having regard to the operation of the ship, the number of persons on board and other relevant factors. The holding tank shall be constructed to the satisfaction of the Administration and shall have a means to indicate visually the amount of its contents.

Regulation 10. Standard Discharge Connections

1. To enable pipes of reception facilities to be connected with the ship’s discharge pipeline, both lines shall be fitted with a standard discharge connection in accordance with the following table:

 

STANDARD DIMENSIONS OF FLANGES FOR DISCHARGE CONNECTIONS

Description Dimension
Outside diameter 210 mm
Inner diameter According to pipe outside diameter
Bolt circle diameter 170 mm
Slots in flange 4 holes 18 mm in diameter equidistantly placed on a bolt circle of the above diameter, slotted to the flange periphery. The slot width to be 18 mm
Flange thickness 16 mm
Bolts and nuts: quantity and diameter 4, each of 16 mm in diameter and of suitable length

The flange is designed to accept pipes up to a maximum internal diameter of 100 mm and shall be of steel or other equivalent material having a flat face. This flange, together with a suitable gasket, shall be suitable for a service pressure of 600 kPa.

For ships having a moulded depth of 5 metres and less, the inner diameter of the discharge connection may be 38 millimetres.

2. For ships in dedicated trades, i.e. passenger ferries, alternatively the ship’s discharge pipeline may be fitted with a discharge connection which can be accepted by the Administration, such as quick connection couplings.

Regulation 11. Discharge of Sewage

1. Subject to the provisions of regulation 3 of this Annex, the discharge of sewage into the sea is prohibited, except when:
.1 the ship is discharging comminuted and disinfected sewage using a system approved by the Administration in accordance with regulation 9.1.2 of this Annex at a distance of more than 3 nautical miles from the nearest land, or sewage which is not comminuted or disinfected at a distance of more than 12 nautical miles from the nearest land, provided that in any case, the sewage that has been stored in holding tanks shall not be discharged instantaneously but at a moderate rate when the ship is en route and proceeding at not less than 4 knots; the rate of discharge shall be approved by the Administration based upon standards developed by the Organization; or
.2 the ship has in operation an approved sewage treatment plant which has been certified by the Administration to meet the operational requirements referred to in regulation 9.1.1 of this Annex, and
.1 the test results of the plant are laid down in the ship’s International Sewage Pollution Prevention Certificate; and
.2 additionally, the effluent shall not produce visible floating solids nor cause discoloration of the surrounding water.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to ships operating in the waters under the jurisdiction of a State and visiting ships from other States while they are in these waters and are discharging sewage in accordance with such less stringent requirements as may be imposed by such State.

3. When the sewage is mixed with wastes or waste water covered by other Annexes of MARPOL 73/78, the requirements of those Annexes shall be complied with in addition to the requirements of this Annex.

 

Chapter 4
RECEPTION FACILITIES

Regulation 12. Reception facilities

1. The Government of each Party to the Convention, which requires ships operating in waters under its jurisdiction and visiting ships while in its waters to comply with the requirements of regulation 11.1, undertakes to ensure the provision of facilities at ports and terminals of the reception of sewage, without causing delay to ships, adequate to meet the needs of the ships using them.

2. The Government of each Party shall notify the Organization for transmission to the Contracting Governments concerned of all cases where the facilities provided under this regulation are alleged to be inadequate.

 

Appendix

FORM OF CERTIFICATE
INTERNATIONAL SEWAGE POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE

 

Issued under the provisions of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto, and as amended by resolution MEPC …(…), (hereinafter referred to as “the Convention”) under the authority of the Government of:
___________________________________________________
(full designation of the country)
by ________________________________________________________
              (full designation of the competent person or organization
                   authorized under the provisions of the Convention
)
Particulars of ship3
Name of ship . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . .

Distinctive number or letters . . . . . . . . . . . . .  . . . . .

Port of registry . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . .

Gross tonnage . . . . . . . . . . .

Number of persons which the ship is certified to carry . . . . . . . . . .

IMO Number4  . . . . . . . . . . .
New/existing ship*
Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or, where applicable, date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced . . . . . . . . . . .

THIS IS TO CERTIFY

1. That the ship is equipped with a sewage treatment plant/comminuter/holding tank* and a discharge pipeline in compliance with regulations 9 and 10 of Annex IV of the Convention as follows:
*1.1. Description of the sewage treatment plant:

Type of sewage treatment plant . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . .

Name of manufacturer  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  .

The sewage treatment plant is certified by the Administration to meet the effluent standards as provided for in resolution MEPC.2(VI)

*1.2. Description of comminuter:

Type of comminuter  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . .

Name of manufacturer  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  .

Standard of sewage after disinfection . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  .

*1.3. Description of holding tank:

Total capacity of the holding tank … m3

Location . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .

1.4. A pipeline for the discharge of sewage to a reception facility, fitted with a standard shore connection
2. That the ship has been surveyed in accordance with regulation 4 of Annex IV of the Convention.
3. That the survey shows that the structure, equipment, systems, fittings, arrangements and material of the ship and the condition thereof are in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of Annex IV of the Convention.
This Certificate is valid until . . . . . . . . . . .5 subject to surveys in accordance with regulation 4 of Annex IV of the Convention.
Completion date of survey on which this Certificate is based:  . . . . . . . . . . . d d/mm/yyyy

Issued at

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .
(Place of issue of Certificate)

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .
(Date of issue)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .
(Signature of authorized official issuing the Certificate)

 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

 

ENDORSEMENT TO EXTEND THE CERTIFICATE IF VALID FOR LESS THAN 5 YEARS WHERE REGULATION 8.3. APPLIES

The ship complies with the relevant provisions of the Convention, and this Certificate shall, in accordance with regulation 8.3 of Annex IV of the Convention, be accepted as valid until  . . . . . . . . . . .

  Signed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

     (signature of authorized official)

  Place: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  Date:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

 

ENDORSEMENT WHERE THE RENEWAL SURVEY HAS BEEN COMPLETED AND REGULATION 8.4 APPLIES

The ship complies with the relevant provisions of the Convention, and this Certificate shall, in accordance with regulation 8.4 of Annex IV of the Convention, be accepted as valid until  . . . . . . . . . . .

  Signed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

    (signature of authorized official)

  Place: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Date:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

 

ENDORSEMENT TO EXTEND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE UNTIL REACHING THE PORT OF SURVEY OR FOR A PERIOD OF GRACE WHERE REGULATION 8.5 OR 8.6 APPLIES

This certificate shall, in accordance with regulation 8.5 or 8.6* of Annex IV of the Convention, be accepted as valid until  . . . . . . . . . . .

  Signed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

    (signature of authorized official)

  Place: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Date:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

 

* Delete as appropriate
1 Refer to the Guidelines for the authorization of organizations acting on behalf of the Administrations, adopted by the Organization by resolution A.739(18), and the Specifications on the survey and certification functions of recognized organizations acting on behalf of the Administration, adopted by the Organization by resolution A.789(19).
2 Refer to the Recommendation on International effluent standards and guidelines for performance tests for sewage treatment plants adopted by the Organization by resolution MEPC.2(VI). For existing ships national specifications are acceptable.
3 Alternatively, the particulars of the ship may be placed horizontally in boxes.
4 Refer to the IMO Ship Identification Number Scheme adopted by the Organization by resolution A.600(15).
5 Insert the date of expiry as specified by the Administration in accordance with regulation 8.1 of Annex IV of the Convention. The day and the month of this date correspond to the anniversary date as defined in regulation 1.8 of Annex IV of the Convention.

 

ANNEX 11

Resolution MEPC.164(56)
Adopted on 13 July 2007
Amendments to the Annex of the Protocol of 1978 Relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973
(Reception facilities outside Special Areas and discharge of sewage)

The Marine Environment Protection Committee,

Recalling Article 38(a) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Marine Environment Protection Committee (the Committee) conferred upon it by international conventions for the prevention and control of marine pollution,

Noting Article 16 of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (hereinafter referred to as the « 1973 Convention») and article VI of the Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (hereinafter referred to as the “1978 Protocol”) which together specify the amendment procedure of the 1978 Protocol and confer upon the appropriate body of the Organization the function of considering and adopting amendments to the 1973 Convention, as modified by the 1978 Protocol (MARPOL 73/78),

Having considered proposed amendments to regulation 38.2.5 of Annex I and regulation 11.1.1 of Annex IV to MARPOL 73/78,

1. Adopts, in accordance with Article 16(2)(d) of the 1973 Convention, the amendments to Annex I and Annex IV of MARPOL 73/78, the texts of which are set out at Annex 1 and Annex 2 respectively to the present resolution;

2. Determines, in accordance with Article 16(2)(f)(iii) of the 1973 Convention, that the amendments shall be deemed to have been accepted on 1 June 2008, unless prior to that date, not less than one-third of the Parties or Parties the combined merchant fleets of which constitute not less than 50 per cent of the gross tonnage of the world’s merchant fleet, have communicated to the Organization their objection to the amendments;

3. Invites the Parties to note that, in accordance with Article 16(2)(g)(ii) of the 1973 Convention, the said amendments shall enter into force on 1 December 2008 upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above;

4. Requests the Secretary-General, in conformity with Article 16(2)(e) of the 1973 Convention, to transmit to all Parties to MARPOL 73/78 certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the Annexes; and

5. Requests further the Secretary-General to transmit to the Members of the Organization which are not Parties to MARPOL 73/78 copies of the present resolution and its Annexes.

 

Annex 2

AMENDMENTS TO MARPOL ANNEX IV

(Discharge of sewage)

Regulation 11.1.1 is replaced by the following:

“.1 the ship is discharging comminuted and disinfected sewage using a system approved by the Administration in accordance with regulation 9.1.2 of this Annex at a distance of more than 3 nautical miles from the nearest land, or sewage which is not comminuted or disinfected, at a distance of more than 12 nautical miles from the nearest land, provided that, in any case, the sewage that has been stored in holding tanks, or sewage originating from spaces containing living animals, shall not be discharged instantaneously but at a moderate rate when the ship is en route and proceeding at not less than 4 knots; the rate of discharge shall be approved by the Administration based upon standards developed by the Organization1; or”
1 Refer to the Recommendation on standards for the rate of discharge of untreated sewage from ships adopted by the Marine Environment Protection Committee of the Organization by resolution MEPC.157(55).

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json