Teksti suurus:

Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutseva isiku üle järelevalvet teostavate asutuste koodid

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:

Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutseva isiku üle järelevalvet teostavate asutuste koodid

Vastu võetud 05.12.2006 nr 106
RTL 2006, 87, 1600
jõustumine 01.01.2007

Muudetud järgmiste määrustega (vastuvõtmise aeg, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

26.04.2007 nr 68 (RTL 2007, 39, 666) 1.07.2007

18.02.2009 nr 21 (RTL 2009, 20, 249) 1.03.2009

Määrus kehtestatakse «Mahepõllumajanduse seaduse» § 17 lõike 4 alusel.

[RTL 2009, 20, 249 – jõust. 1.03.2009]

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määruses määratakse mahepõllumajanduse valdkonnas tegutseva isiku üle järelevalvet teostavate asutuste (edaspidi järelevalveasutus) koodid.

§ 2. Järelevalveasutuste koodid

(1) Taimetoodangu Inspektsiooni kood on EE-TTI.

(2) Veterinaar- ja Toiduameti kood on EE-VTA.

(3) [Kehtetu – RTL 2007, 39, 666 – jõust. 1.07.2007]

§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007. a.