Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 27. jaanuari 2006. a määruse nr 27 „Töötuna ja tööotsijana arvel olevate isikute ning tööturuteenuste osutamise registri pidamise põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 13, 80

Vabariigi Valitsuse 27. jaanuari 2006. a määruse nr 27 „Töötuna ja tööotsijana arvel olevate isikute ning tööturuteenuste osutamise registri pidamise põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 12.02.2009 nr 35

Määrus kehtestatakse «Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse» § 8 lõike 2 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 27. jaanuari 2006. a määruses nr 27 «Töötuna ja tööotsijana arvel olevate isikute ning tööturuteenuste osutamise registri pidamise põhimäärus» (RT I 2006, 6, 39) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse» § 8 lõike 2 alusel.»;

2) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

«§ 3. Registri vastutav töötleja

Registri vastutav töötleja on Tööturuamet.»;

3) paragrahv 5 sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 5. Registrisse kantud andmete kaitse

(1) Registri vastutav töötleja tagab organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehniliste turvameetmetega registri andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse.

(2) Registri turvaklass on K2T1S2.»;

4) paragrahvi 6 lõike 3 punktis 1 asendatakse sõnad «selle eest hooldajatoetuse» sõnadega «hooldamise eest toetuse»;

5) paragrahvi 6 lõike 3 punktis 3 asendatakse sõna «hooldajatoetuse» sõnaga «toetuse»;

6) paragrahvi 9 lõike 1 punkt 16 sõnastatakse järgmiselt:

«16) valla- või linnavalitsuse õiend hooldamise eest toetuse saamise ajavahemiku kohta;»;

7) paragrahvi 9 lõike 1 punkt 17 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 10 lõikes 2, § 10 lõike 3 punktis 2, § 12 lõikes 2, § 13 lõigetes 2 ja 3, § 15 lõigetes 5 ja 9 ning § 19 lõikes 3 asendatakse sõnad «volitatud töötleja» sõnadega «vastutav töötleja» vastavas käändes;

9) paragrahvi 11 pealkiri ja lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 11. Andmevahetus teiste andmekogudega

(1) Andmevahetus teiste riigi infosüsteemi kuuluvate andmekogudega toimub «Avaliku teabe seaduse» alusel kehtestatud õigusaktidega sätestatud korras.»;

10) paragrahvi 11 lõigetes 2–8 asendatakse sõna «ristkasutus» sõnaga «andmevahetus»;

11) paragrahv 18 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 19 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostavad «Avaliku teabe seaduse» § 531 lõikes 1 sätestatud asutus ja andmekaitse järelevalveasutus «Avaliku teabe seaduses» ja «Isikuandmete kaitse seaduses» sätestatud korras.»;

13) paragrahvi 21 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Register likvideeritakse kooskõlas «Arhiiviseadusega» ning «Avaliku teabe seaduse» § 439 lõike 1 punkti 6 alusel kehtestatud õigusaktiga.».

§ 2. Määrus jõustub 1. märtsil 2009. a, välja arvatud § 1 punkt 7, mis jõustub 1. märtsil 2010. a.

Peaminister Andrus ANSIP
Sotsiaalminister Maret MARIPUU
Riigisekretär Heiki LOOT