HALDUSÕIGUSPõllumajandus

Teksti suurus:

Mahepõllumajanduse seadus (lühend - MPõS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:

Mahepõllumajanduse seadus

Vastu võetud 20.09.2006
RT I 2006, 43, 327
jõustumine 01.01.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.01.2007RT I 2007, 6, 3201.07.2007
14.02.2007RT I 2007, 22, 11401.07.2007
28.01.2009RT I 2009, 12, 7201.03.2009

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Seaduse reguleerimisala

  (1) Käesolev seadus sätestab mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemise nõuded osas, mis ei ole kehtestatud Euroopa Liidu määrustega, samuti mahepõllumajanduse valdkonnas tegeleva isiku üle riikliku järelevalve teostamise alused ja ulatuse ning vastutuse nimetatud õigusaktidega kehtestatud nõuete rikkumise eest.

  (2) Euroopa Liidu õigusaktides ja käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades Euroopa Liidu õigusaktide ja käesoleva seaduse erisusi.

  (3) Põllumajandusminister võib oma pädevuse piires kehtestada mahepõllumajanduse nõuete kohaldamiseks õigusakte küsimustes, mille otsustamise õigus on vastavalt Euroopa Liidu õigusaktidele liikmesriigil.

§ 2.  Mahepõllumajanduse nõuete kohaldamisest teavitamine

  (1) Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud juhtudel edastab Euroopa Komisjonile ja teistele liikmesriikidele andmed mahepõllumajanduse nõuete kohaldamise kohta Põllumajandusministeerium, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Mahepõllumajanduse nõuetena käesoleva seaduse tähenduses käsitatakse nõukogu määruses (EÜ) nr 834/2007 mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 189, 20.07.2007, lk 1–23), muudes mahepõllumajanduse valdkonda reguleerivates Euroopa Liidu määrustes ning käesolevas seaduses ja selle alusel antud õigusaktides sätestatud nõudeid.
[RT I 2009, 12, 72 - jõust. 01.03.2009]

§ 3.  Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsev isik

  Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsev isik (edaspidi isik) käesoleva seaduse tähenduses on nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 2 punktis d nimetatud isik.
[RT I 2009, 12, 72 - jõust. 01.03.2009]

§ 4.  Otsuse kättetoimetamine

  Käesoleva seaduse alusel tehtud isiku õigusi piirava otsuse postiga kättetoimetamise korral saadetakse otsus isikule väljastusteatega tähtkirjaga, muu otsuse võib isikule saata lihtkirjaga.

2. peatükk ETTEVÕTTE TUNNUSTAMINE JA MAHEPÕLLUMAJANDUSE REGISTER 

§ 5.  Ettevõtte tunnustamine

  (1) Nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 28 lõikes 1 nimetatud isiku ettevõte või selle osa (edaspidi ettevõte) peab olema käesoleva seaduse alusel tunnustatud.
[RT I 2009, 12, 72 - jõust. 01.03.2009]

  (2) Tunnustatud ei pea olema nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 28 lõikes 2 nimetatud isiku ettevõte juhul, kui ettevõttes tegeletakse üksnes müügipakendis toodete müügiga.
[RT I 2009, 12, 72 - jõust. 01.03.2009]

  (3) Tunnustamine käesoleva seaduse tähenduses on menetlus, mille käigus järelevalveasutus hindab ettevõtte vastavust mahepõllumajanduse nõuetele.

§ 6.  Tunnustamise taotlemine

  (1) Isik esitab ettevõtte tunnustamise taotluse (edaspidi taotlus) Taimetoodangu Inspektsioonile ja tasub riigilõivu, kui ta soovib tegeleda:
  1) nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 1 lõike 2 punktis a nimetatud toote tootmisega ning oma ettevõttes toodetud töötlemata põllumajandustoodete pakendamise ja turuleviimisega või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005, millega kehtestatakse söödahügieeni nõuded (ELT L 35, 08.02.2005, lk 1–22), artikli 3 lõikes f nimetatud sööda esmatootmisega;
  2) nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 1 lõike 2 punktis d nimetatud toodete tootmise, ettevalmistamise ja turuleviimisega.

  (2) Isik esitab taotluse Veterinaar- ja Toiduametile ning tasub riigilõivu, kui ta soovib tegeleda:
  1) nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 1 lõike 2 punktis b nimetatud toote ettevalmistamise ja turuleviimisega, sealhulgas toitlustusettevõttes;
  2) nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 1 lõike 2 punktis a nimetatud toote ettevalmistamise ja turuleviimisega;
  3) nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 1 lõike 2 punktis c nimetatud töödeldud sööda ettevalmistamise ja turuleviimisega;
  4) nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artiklis 1 nimetatud toote importimisega.

  (3) Töötlemata põllumajandustoode käesoleva seaduse tähenduses on töötlemata toit, sealhulgas puhastatud, sorteeritud, jaotatud, kuivatatud, jahutatud või muu sarnase tegevuse, mille käigus ei muutu toidu terviklikkus, tulemusena saadud toit.

  (4) Töödeldud põllumajandustoode käesoleva seaduse tähenduses on mitmest koostisosast koosnev või töötlemata põllumajandustoote töötlemise tulemusena saadav toit, sealhulgas jahvatatud, kooritud, tükeldatud, külmutatud, sulatatud või muu sarnase tegevuse, mille käigus muutub toidu esialgne kuju, omadused ja terviklikkus, tulemusena saadud toit.

  (5) Töödeldud sööt käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 artikli 10 punktis 1 nimetatud aine või toode ja ravimsööt.
[RT I 2009, 12, 72 - jõust. 01.03.2009]

§ 7.  Taotluse menetlemine

  (1) Kui isik taotleb tunnustamist käesoleva seaduse § 6 lõike 1 alusel, tehakse esmane kontroll taotluse esitamise tähtpäevast alates 60 tööpäeva jooksul ja otsus ettevõtte tunnustamise kohta või põhjendatud otsus tunnustamisest keeldumise kohta tehakse esmase kontrolli tegemisest arvates 30 tööpäeva jooksul.

  (2) Kui isik taotleb tunnustamist käesoleva seaduse § 6 lõike 2 alusel, tehakse otsus tunnustamise kohta või põhjendatud otsus tunnustamisest keeldumise kohta taotluse saamisest arvates 30 tööpäeva jooksul.
[RT I 2007, 22, 114 - jõust. 01.07.2007]

  (21) Tunnustamise otsus on nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 29 ja komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008 XII lisa kohane tõendav dokument.
[RT I 2009, 12, 72 - jõust. 01.03.2009]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud otsus tunnustamisest keeldumise kohta tehakse juhul, kui ettevõte ei ole hindamistulemuste põhjal nõuetekohane.

  (4) Ettevõte loetakse tunnustatuks ja ettevõttes hakatakse täitma mahepõllumajanduse nõudeid tunnustamise otsuse tegemise päevast alates.
[RT I 2009, 12, 72 - jõust. 01.03.2009]

  (5) Mahepõllumajandusliku taime- ja loomakasvatusega tegeleva isiku ettevõte loetakse tunnustatuks taotluse saamise päevast alates. Nimetatud ettevõttes hakatakse täitma mahepõllumajanduse nõudeid taotluse esitamise päevast alates.
[RT I 2009, 12, 72 - jõust. 01.03.2009]

  (6) Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustamise taotlemise, sealhulgas taotluse esitamise tähtaja, ja taotluse menetlemise korra kehtestab põllumajandusminister .
[RT I 2009, 12, 72 - jõust. 01.03.2009]

§ 8.  Ettevõtte tunnustamise otsuse kehtivuse peatamine

  (1) Ettevõtte tunnustamise otsuse kehtivus peatatakse kas täielikult või osaliselt, kui ettevõttes valitsevate olude või mahepõllumajanduse nõude rikkumise tõttu ei ole ettevõttes võimalik täita mahepõllumajanduse nõudeid.

  (2) Tunnustamise otsuse kehtivus taastatakse tunnustamise otsuse kehtivuse peatamise otsuse kehtetuks tunnistamisega, kui isik on kõrvaldanud tunnustamise otsuse kehtivuse peatamise tinginud asjaolud ning esitanud vastava kirjaliku taotluse.

§ 9.  Ettevõtte tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamine

  (1) Järelevalveasutus võib ettevõtte tunnustamise otsuse kas täielikult või osaliselt kehtetuks tunnistada, kui:
  1) isik on esitanud sellekohase taotluse;
  2) isik ei suuda täita mahepõllumajanduse nõudeid ettevõttes valitsevate püsiolude tõttu;
  3) isik ei esita järelevalveasutusele nõutud andmeid või takistab muul viisil järelevalve teostamist;
  4) isik kasutab tahtlikult väetamise, mullaomaduste parandamise või taimekaitse eesmärgil komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga (ELT L 250, 18.09.2008, lk 1–84), I või II lisas nimetamata aineid või nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 9 lõikes 1 nimetatud tooteid.
[RT I 2009, 12, 72 - jõust. 01.03.2009]

  (2) Isik, kelle ettevõtte tunnustamise otsus on käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 4 alusel kehtetuks tunnistatud, võib esitada uue taotluse oma ettevõtte tunnustamiseks pärast ühe aasta möödumist tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsuse tegemisest alates.

  (3) Isik, kelle ettevõtte tunnustamise otsus on kehtetuks tunnistatud käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 1 alusel, võib mahepõllumajanduslikku toodet turustada, kui nimetatud toode on märgistatud enne ettevõtte tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamist.
[RT I 2009, 12, 72 - jõust. 01.03.2009]

§ 10.  Muudatustest teavitamine

  (1) Tunnustamise ajal ettevõttes valitsenud tingimusi muutvatest ehituslikest, tehnoloogilistest, töökorralduslikest ja teistest ümberkorraldustest ning tegevuse peatamisest või lõpetamisest teatab isik kirjalikult järelevalveasutusele, kelle pädevuses on asjakohase ettevõtte tunnustamine käesoleva seaduse alusel:
  1) vähemalt seitse päeva enne kavandatud muudatuse tegemist;
  2) hiljemalt seitsme päeva jooksul muudatuse toimumisest arvates, kui muudatus toimus isiku tahtest sõltumata, märkides ära selle tekkimise asjaolud.

  (2) Tunnustatud ettevõtte valduse ülemineku korral teatab valduse saaja, kes soovib jätkata tegutsemist mahepõllumajanduse valdkonnas, sellest kirjalikult järelevalveasutusele 14 päeva jooksul valduse üleminekust arvates.

  (3) Kui ettevõtte valduse üleminek toimub ajavahemikus alates tunnustamise taotluse esitamise päevast kuni ettevõtte tunnustamise otsuse tegemise päevani, teatab valduse saaja, kes soovib jätkata tegutsemist mahepõllumajanduse valdkonnas, sellest kirjalikult järelevalveasutusele 14 päeva jooksul valduse üleminekust arvates.

§ 11.  Mahepõllumajanduse register

  (1) Mahepõllumajanduse register (edaspidi register) on riigi infosüsteemi kuuluv Vabariigi Valitsuse asutatud andmekogu. Registri põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus .
[RT I 2009, 12, 72 - jõust. 01.03.2009]

  (2) Registri vastutav töötleja on Põllumajandusministeerium ja volitatud töötleja Taimetoodangu Inspektsioon.

  (3) Registrisse kantakse andmed isikute ja nende käesoleva seaduse alusel tunnustatud ettevõtete kohta eesmärgiga pidada nende üle arvestust avalikkusele kättesaadaval viisil ning tagada tõhus järelevalve. Registrisse kantakse andmed järelevalveasutuse esitatud andmete alusel.

  (4) Veterinaar- ja Toiduamet esitab andmed registri volitatud töötlejale viivitamata pärast ettevõtte tunnustamise otsuse või käesoleva seaduse §-de 8 ja 9 alusel otsuste tegemist.
[RT I 2007, 22, 114 - jõust. 01.07.2007]

  (5) Isik, kelle kohta on andmed registrisse kantud, tasub järelevalvetoimingute eest riigilõivu.

  (6) Komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008 artiklis 93 nimetatud teabe edastab Euroopa Komisjonile Taimetoodangu Inspektsioon.
[RT I 2009, 12, 72 - jõust. 01.03.2009]

3. peatükk MAHEPÕLLUMAJANDUSLIK TOOTMINE 
[RT I 2009, 12, 72 - jõust. 01.03.2009]

§ 12.  Mahepõllumajanduslik tootmine

  Mahepõllumajandusliku tootmise nõuded, sealhulgas tegevuse jätkamiseks esitatava teabe ning teabe esitamise tähtaja kehtestab põllumajandusminister .
[RT I 2009, 12, 72 - jõust. 01.03.2009]

§ 13.  Mahepõllumajandusele viitav märk

  (1) Käesoleva seaduse alusel tunnustatud ettevõttes mahepõllumajanduse nõuete kohaselt toodetud ja ettevalmistatud põllumajandustoote ning sööda märgistamisel võib kasutada käesoleva seaduse alusel kehtestatud mahepõllumajandusele viitavat märki.
[RT I 2009, 12, 72 - jõust. 01.03.2009]

  (2) Mahepõllumajandusele viitava märgi etalonkirjelduse ja märgi kasutamise korra kehtestab põllumajandusminister .

§ 14.  Mahepõllumajanduse nõuetest erandite tegemine

  (1) Nõukogu määruses (EÜ) nr 834/2007 sätestatud mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemise nõuetest lubatud erandeid, mille tegemiseks on vajalik järelevalveasutuse nõusolek, võib teha selle järelevalveasutuse nõusolekul, kelle pädevuses on asjakohase ettevõtte tunnustamine käesoleva seaduse alusel.
[RT I 2009, 12, 72 - jõust. 01.03.2009]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõusoleku andmise või sellest keeldumise otsustab järelevalveasutus 10 tööpäeva jooksul asjakohase taotluse saamisest arvates.

§ 15.  Tavapärase seemne ja seemnekartuli kasutamine mahepõllumajandusliku toote tootmisel

  (1) Komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008 artikli 45 lõike 1 punktis b nimetatud loa annab Taimetoodangu Inspektsioon.

  (2) Komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008 artiklis 48 nimetatud andmekogu haldaja on Taimetoodangu Inspektsioon.

  (3) Komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008 artiklis 55 nimetatud aruande koostab ja edastab Euroopa Komisjonile, teistele liikmesriikidele ja Põllumajandusministeeriumile Taimetoodangu Inspektsioon.
[RT I 2009, 12, 72 - jõust. 01.03.2009]

§ 16.  Mahepõllumajandusliku toote import

  (1) Mahepõllumajandusliku toote import käesoleva seaduse tähenduses on väljaspool Euroopa Liidu tolliterritooriumi asuvast riigist või territooriumilt (edaspidi ühenduseväline riik) Eestisse toimetatud mahepõllumajanduslikule tootele vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuri rakendamine.

  (2) Mahepõllumajandusliku toote importimisest teavitab importija Veterinaar- ja Toiduametit vähemalt 24 tundi enne saadetise saabumist.

  (3) Kauba vabastamiseks tollijärelevalve alt esitab importija tolliametnikule koos kaubasaadetise saatedokumentidega nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 32 kohase toote puhul ärakirja sama määruse artiklis 29 nimetatud tõendavast dokumendist.

  (4) Kauba vabastamiseks tollijärelevalve alt esitab importija tolliametnikule koos kaubasaadetise saatedokumentidega nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 33 kohase toote puhul artikli 33 lõike 1 punktis d nimetatud ning Veterinaar- ja Toiduameti poolt kinnitatud kontrollsertifikaadi.

  (5) Komisjoni määruse (EÜ) nr 1235/2008, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad mahepõllumajanduslike toodete kolmandatest riikidest importimise korra kohta (ELT L 334, 12.12.2008, lk 25–52), artikli 2 lõikes 6 nimetatud asjaomane asutus on Veterinaar- ja Toiduamet.
[RT I 2009, 12, 72 - jõust. 01.03.2009]

4. peatükk RIIKLIK JÄRELEVALVE 

§ 17.  Järelevalve

  (1) Taimetoodangu Inspektsioon teostab riiklikku järelevalvet (edaspidi järelevalve) isiku üle, kes tegeleb:
  1) nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 1 lõike 2 punktis a nimetatud toote tootmisega;
  2) oma ettevõttes toodetud töötlemata põllumajandustoote pakendamise ja turuleviimisega;
  3) nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 1 lõike 2 punktis d nimetatud toote tootmise, ettevalmistamise ja turuleviimisega;
  4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 artikli 3 lõikes f nimetatud sööda esmatootmisega.

  (2) Veterinaar- ja Toiduamet teostab järelevalvet isiku üle, kes tegeleb:
  1) nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 1 lõike 2 punktis b nimetatud toote ettevalmistamise ja turuleviimisega, sealhulgas toitlustusettevõttes;
  2) nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 1 lõike 2 punktis a nimetatud toote ettevalmistamise ja turuleviimisega;
  3) nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 1 lõike 2 punktis c nimetatud töödeldud sööda ettevalmistamise ja turuleviimisega;
  4) nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artiklis 1 nimetatud toote importimisega.

  (3) Lisaks Veterinaar- ja Toiduametile teostab järelevalvet põllumajandustootel mahepõllumajandusele viitava teabe esitamise kohta kehtestatud nõuete täitmise ning esitatud teabe õigsuse üle jaekaubandusettevõttes Tarbijakaitseamet.

  (4) Nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 27 lõikes 10 nimetatud koodnumbrid kehtestab põllumajandusminister.
[RT I 2009, 12, 72 - jõust. 01.03.2009]

§ 18.  Järelevalveametniku õigused ja kohustused

  (1) Järelevalveametnikul on õigus:
  1) isiku või tema esindaja juuresolekul takistamatult kontrollida ettevõttes mahepõllumajanduse nõuete järgimist;
  2) nõuda isikult vajalikku teavet, asjakohaste dokumentide ärakirju ja väljavõtteid ning jäädvustada kontrollimise ajal valitsev olukord, kasutades selleks tehnilisi vahendeid;
  3) võtta tasuta kontrollproove, tellida ekspertiisi ning teha muid vajalikke toiminguid.

  (2) Järelevalveametnik on kohustatud:
  1) esitama ametitõendi;
  2) hoidma talle teatavaks saanud ärisaladust.

§ 19.  Ettekirjutus

  (1) Õigusrikkumise avastamise korral on järelevalveametnikul õigus teha ettekirjutus, millega ta:
  1) kohustab õigusrikkumise lõpetama;
  2) kohustab tegema õigusrikkumise lõpetamiseks, edasise õigusrikkumise ärahoidmiseks ja rikkumisega tekitatud tagajärgede kõrvaldamiseks vajalikke toiminguid;
  3) võib peatada mahepõllumajandusliku toote importimise või turustamise ning põllumajandustoote mahepõllumajandusele viitavalt märgistamise;
  4) määrab ettekirjutuse täitmise tähtaja.
[RT I 2009, 12, 72 - jõust. 01.03.2009]

  (2) Järelevalveametnik teeb ettekirjutuse isikule või tema esindajale teatavaks allkirja vastu kohapeal. Kui ettekirjutust ei ole võimalik kohapeal allkirja vastu teatavaks teha, toimetab järelevalveametnik ettekirjutuse isikule kätte posti teel või elektrooniliselt viie tööpäeva jooksul järelevalvetoimingu tegemisest arvates.

  (3) Ettekirjutuse vaidlustamine ei vabasta isikut ettekirjutuse täitmisest.

  (4) Ettekirjutuse täitmise tagamiseks võib järelevalveasutus rakendada sunnivahendit asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Sunniraha ülemmäär on 10 000 krooni.

5. peatükk VASTUTUS 

§ 20.  Mahepõllumajanduse nõuete rikkumine

  (1) Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemise kohta õigusaktides sätestatud nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 30 000 krooni.

§ 21.  Menetlus

  (1) Käesoleva seaduse §-s 20 sätestatud väärteole kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

  (2) Käesoleva seaduse §-s 20 sätestatud väärteo kohtuvälised menetlejad on:
  1) Veterinaar- ja Toiduamet;
  2) Taimetoodangu Inspektsioon;
  3) [Kehtetu – RT I 2007, 22, 114 - jõust. 01.07.2007]
  4) Tarbijakaitseamet.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 22.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 23.  Seaduse kohaldamine

  (1) Senikehtinud mahepõllumajanduse seaduse alusel ja korras tunnustatud ettevõte loetakse tunnustatuks käesoleva seaduse alusel ja korras.

  (2) Käesoleva seaduse § 11 lõikes 1 nimetatud mahepõllumajanduse registrina käsitatakse mahepõllumajanduse seaduse (RT I 2001, 42, 235; 2002, 63, 387) § 16 lõike 1 alusel asutatud mahepõllumajanduse registrit.
04.12.2017 15:32
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus, taastatud avaldamismärge (RT I 2001, 42, 235; 2002, 63, 387), Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel.

  (3) Isiku, kes tegeleb pakendamata mahepõllumajandusliku toote turustamisega lõpptarbijale, ettevõte peab olema tunnustatud 2009. aasta 1. septembriks.
[RT I 2009, 12, 72 - jõust. 01.03.2009]

  (4) Enne 2009. aasta 1. märtsi väljastatud tunnustamise otsus kehtib kuni selle kehtetuks tunnistamiseni või ettevõtte nõuetekohasuse kontrollimise tulemusena selle asendamiseni nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 29 ja komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008 XII lisa kohase tunnustamise otsusega 2009. aasta jooksul.
[RT I 2009, 12, 72 - jõust. 01.03.2009]

§ 24.  Imporditud mahepõllumajandusliku toote turuleviimise luba

  (1) Imporditud mahepõllumajandusliku toote turuleviimiseks komisjoni määruse (EÜ) nr 1235/2008 artikli 19 lõikes 1 sätestatud erandi rakendamiseks annab loa Veterinaar- ja Toiduamet.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud loa väljastamiseks annab Põllumajandusministeerium Veterinaar- ja Toiduametile arvamuse ühendusevälises riigis kehtivate taime- ja loomakasvatuse nõuete ning järelevalvesüsteemi Eestis kehtivatele nõuetele vastavuse kohta.

  (3) Veterinaar- ja Toiduamet teavitab Euroopa Komisjoni, teisi liikmesriike ning Põllumajandusministeeriumit komisjoni määruse (EÜ) nr 1235/2008 artikli 19 lõike 2 kohaselt.
[RT I 2009, 12, 72 - jõust. 01.03.2009]

§ 25.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 26.  Seaduse jõustumine

  Käesolev seadus jõustub 2007. aasta 1. jaanuaril.

/otsingu_soovitused.json