Teksti suurus:

Riigi pikaajalise säästva arengu komisjoni moodustamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.04.2013
Avaldamismärge:RTL 2009, 18, 229

Riigi pikaajalise säästva arengu komisjoni moodustamine

Vastu võetud 12.02.2009 nr 52

«Vabariigi Valitsuse seaduse» § 21 alusel:

1. Moodustada riigi pikaajalise säästva arengu komisjon (edaspidi komisjon).

2. Nimetada komisjoni liikmeteks:
Eesti Ametiühingute Keskliidu esindaja
Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu esindaja
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindaja
Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni esindaja
Eesti Keskkonnaühenduste Koja esindaja
Eesti Linnade Liidu esindaja
Eesti Looduskaitse Seltsi esindaja
Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindaja
Eesti Metsatööstuse Liidu esindaja
Eesti Muinsuskaitse Seltsi esindaja
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja esindaja
Eesti Teaduste Akadeemia esindaja
Eesti Tervisedenduse Ühingu esindaja
Mittetulundusühingu Eesti Haridusfoorum esindaja
Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit esindaja
Rektorite Nõukogu esindaja
Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu esindaja

3. Komisjoni esimehe ja aseesimehe valib komisjon oma liikmete hulgast kaheks aastaks.

4. Komisjoni ülesanneteks on:
1) analüüsida riigi pikaajalise säästva arengu poliitikat ning teha Vabariigi Valitsusele ettepanekuid ja anda arvamusi riigi pikaajalise säästva arengu poliitikat puudutavates küsimustes;
2) jälgida Eesti säästva arengu riikliku strateegia elluviimist ning avaldada aruandeid riigi pikaajalise säästva arengu strateegia rakendamise kohta;
3) kuulata ära ekspertkomisjonide, töörühmade ja ministeeriumide informatsioon riigi pikaajalise säästva arengu poliitika elluviimise kohta eri valdkondades ning anda selle kohta arvamusi;
4) esitada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele ettepanekuid riigi pikaajalise säästva arengu küsimustes;
5) esitada Vabariigi Valitsusele asjakohaste õigusaktide väljatöötamise ning teemakohaste uuringute korraldamise ettepanekuid.

5. Oma ülesannete täitmiseks on komisjonil õigus:
1) pidada konsultatsioone riigi pikaajalise säästva arengu poliitika elluviimisega seotud asutuste ja isikutega;
2) kutsuda komisjoni istungil osalema Vabariigi Valitsuse ja Riigikogu liikmeid;
3) moodustada ekspertkomisjone ja töörühmi;
4) korraldada või läbi viia uuringuid ja analüüse riigi pikaajalise säästva arengu küsimustes;
5) korraldada riigi pikaajalist säästvat arengut käsitlevaid konverentse.

6. Komisjoni koosseis nimetatakse neljaks aastaks.

7. Nimetada komisjoni töö eest vastutavaks riigisekretär.

8. Riigikantseleil tagada komisjoni teenindamine talle riigieelarvest eraldatud vahendite arvelt.

9. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a korraldus nr 898-k «Riigi pikaajalise säästva arengu üksikküsimuste läbitöötamise asjatundjate komisjon» (RT I 1996, 82, 1463; RTL 2005, 81, 1184).

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json