Teksti suurus:

Riigi teaduspreemiate määramine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.02.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 18, 230

Riigi teaduspreemiate määramine

Vastu võetud 12.02.2009 nr 54

«Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» § 10 punkti 8 alusel ning kooskõlas «2009. aasta riigieelarve seaduse» §-ga 1 (osa 6 jagu 2) ja Vabariigi Valitsuse 9. veebruari 1999. a määrusega nr 51 «Riigi teaduspreemiate põhimääruse kinnitamine»:

1. Määrata pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest 600 000 krooni suurused riigi teaduspreemiad Dimitri Kaljole ja Kalju Kasele.

2. Määrata innovaatilise tooteni viinud väljapaistva teadus- ja arendustöö eest 750 000 krooni suurune riigi teaduspreemia kollektiivile koosseisus Hillar Aben (kollektiivi juht), Leo Ainola, Johan Anton ja Andrei Errapart töö «Integraalse fotoelastsusmeetodi teooria, mõõtmistehnoloogia ja aparatuuri väljatöötamine ja rakendamine jääkpingete mõõtmisel klaasitööstuses» eest.

3. Määrata eelmise nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest 300 000 krooni suurused riigi teaduspreemiad järgmiselt:
1) Aleksei Šermanile – täppisteaduste alal uurimuste tsükli «Magnetiline ühismõõdutus, pseudopilud ja faaside eraldumine vaskperovskiitides» eest;
2) Ülo Langelile (kollektiivi juht), Margus Poogale, Mats Hansenile, Ursel Soometsale ja Kalle Kilgile – keemia ja molekulaarbioloogia alal uurimuste tsükli «Rakusisesed märklauad» eest;
3) Malle Krunksile – tehnikateaduste alal uurimuste tsükli «Vedeliksadestuse tehnoloogiad konkurentsivõimelisele päikeseenergeetikale» eest;
4) Pärt Petersonile – arstiteaduse alal publikatsioonide tsükli «Tsentraalse immuuntolerantsuse molekulaarsed mehhanismid» eest;
5) Meelis Pärtelile – geo- ja bioteaduste alal tööde tsükli «Makroökoloogilised protsessid eluslooduse mitmekesisuse mõjutajana» eest;
6) Erkki Truvele (kollektiivi juht), Merike Sõmerale ja Maria Cecilia Sarmiento Guérinile – põllumajandusteaduste alal uurimuste tsükli «Taimeviiruste ja taimede kaitsemehhanismide uurimine» eest;
7) Tiiu Paasile – sotsiaalteaduste alal uurimuse «Regionaalsete majandusprotsesside analüüs ja modelleerimine: Eesti majandusareng EL-i ja Läänemere regiooni kontekstis» eest;
8) Arvo Teringile – humanitaarteaduste alal monograafia «Eesti-, liivi- ja kuramaalased Euroopa ülikoolides 1561–1798» eest.

4. Kollektiivse töö puhul makstakse kollektiivi juhile 50% preemiast ja 50% jagatakse ülejäänud kollektiivi liikmete vahel võrdselt.

5. Maksta riigi teaduspreemiad välja Haridus- ja Teadusministeeriumi 2009. aasta eelarve teaduspreemiateks määratud vahenditest.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT