Teksti suurus:

Pensionide maksuvaba tulu arvestamiseks vajaliku andmevahetuse kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.02.2014
Avaldamismärge:RTL 2009, 19, 240

Pensionide maksuvaba tulu arvestamiseks vajaliku andmevahetuse kord

Vastu võetud 13.02.2009 nr 9

Määrus kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» § 42 lõike 22 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus reguleerib Sotsiaalkindlustusameti, Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja (edaspidi registripidaja) ja pensionilepinguid sõlmivate kindlustusandjate (edaspidi kindlustusandja) vahelist riikliku vanaduspensioni ja kohustusliku kogumispensioni maksuvaba tulu arvestamiseks vajaliku infovahetuse korda.

§ 2.  Andmevahetuse kord

  (1) Registripidaja saadab iga kalendrikuu 5. või 6. kuupäeval Sotsiaalkindlustusametile päringu, mis sisaldab sellel kuul kohustusliku kogumispensioni väljamakseid saavate isikute isikukoode.

  (2) Sotsiaalkindlustusamet vastab päringule viivitamata, kuid hiljemalt käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud päringu saamise kuu 6. kuupäeval, saates registripidajale käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud isikute kohta järgmised andmed:
  1) isikukood;
  2) maksuvaba tulu suurus, mida on võimalik kasutada kohustuslikult kogumispensionilt kinnipeetava tulumaksu arvutamise juures.

  (3) Kindlustusandja saadab iga kalendrikuu 10.–15. kuupäeval registripidajale päringu isikute kohta, kellele ta kohustusliku kogumispensioni pensionilepingu alusel sellel kuul väljamakseid teeb, järgmiste andmetega:
  1) isikukood;
  2) isikuga sõlmitud pensionilepingu number;
  3) jooksva kuu pensioni suurus ilma tulumaksu maha arvamata;
  4) kindlustusandjale esitatud isiku residentsust tõendava dokumendil märgitud riik, mille resident isik on ja dokumendi väljaandmise kuupäev juhul, kui see on hilisem Maksu- ja Tolliameti poolt peetava maksukohustuslaste registri andmetest või kui maksukohustuslaste registri andmetel on isik Eesti resident.

  (4) Registripidaja vastab päringule viivitamata, kuid hiljemalt käesoleva paragrahvi lõikes 3 toodud päringu saamise kuu 15. kuupäeval, kontrollides enne kindlustusandjale käesoleva paragrahvi lõikes 3 toodud isikute kohta järgmiste andmete edastamist maksukohustuslaste registrisse kantud isiku residentsuse andmeid:
  1) isikukood;
  2) isiku kohustuslikult kogumispensionilt maha arvatava tulumaksu summa;
  3) maksuvaba tulu suurus, mida kindlustusselts kasutab isiku kohustuslikult kogumispensionilt kinnipeetava tulumaksu arvutamise juures;
  4) isiku surmakuupäev, kui isik on surnud;
  5) riik, mille resident isik on, lähtuvalt Maksu- ja Tolliameti poolt peetava maksukohustuslaste registri andmetest;
  6) isiku residentsust tõendava dokumendi väljaandmise kuupäev lähtuvalt Maksu- ja Tolliameti poolt peetava maksukohustuslaste registri andmetest.

  (5) Sotsiaalkindlustusamet saadab iga kalendrikuu 20. või 21. kuupäeval registripidajale päringu, mis sisaldab sellel kuul kohustusliku kogumispensioni väljamakseid saavate isikute isikukoode.

  (6) Registripidaja vastab päringule viivitamata, kuid hiljemalt käesoleva paragrahvi lõikes 5 toodud päringu saamise kuu 21. kuupäeval, saates Sotsiaalkindlustusametile käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud isikute kohta järgmised andmed:
  1) isikukood;
  2) maksuvaba tulu suurus, mida ei kasutatud registripidaja ega kindlustusseltsi poolt kohustuslikult kogumispensionilt kinnipeetava tulumaksu arvutamise juures.

§ 3.  Maksuvaba tulu kasutamise avalduse edastamine

  Registripidaja ja kindlustusandja edastavad neile esitatud maksuvaba tulu kasutamise avalduse viivitamata Sotsiaalkindlustusametile.

§ 4.  Andmete vahetuse viis

  Andmete vahetus Sotsiaalkindlustusameti ja registripidaja vahel toimub elektrooniliselt reaalajas riigi infosüsteemide andmevahetuskihi (X-tee) vahendusel.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2009. aasta 1. mail.

Ivari PADAR
Minister

Tea VARRAK
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json