Teksti suurus:

Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni asutamise konventsioon

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.02.1994
Avaldamismärge:RT II 1993, 25, 55

Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni asutamise konventsioon

(õ) 17.02.2009

Konventsiooni ratifitseerimise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Mitteametlik tõlge

Alla kirjutatud 14. juulil 1967. a., täiendatud 28. septembril 1979. a.

Lepinguosalised,

soovides anda oma panuse paremaks riikidevaheliseks üksteisemõistmiseks ja koostööks nende ühiste huvide eduks iseseisvuse ja võrdõiguslikkuse austamise alusel,

soovides, selleks et ergutada loometegevust, edendada intellektuaalse omandi kaitset kogu maailmas,

soovides kaasajastada ja muuta efektiivsemaks tööstusomandi ning kirjandus- ja kunstiteoste kaitse valdkondades loodud liitude haldamist, austades täielikult iga liidu iseseisvust,

on kokku leppinud alljärgnevas:

1. artikkel. Organisatsiooni asutamine

Käesolevaga asutatakse Ülemaailmne Intellektuaalse Omandi Organisatsioon.

2. artikkel. Definitsioonid

Käesolevas konventsioonis:
i) «Organisatsioon» tähendab Ülemaailmset Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO);
ii) «Rahvusvaheline Büroo» tähendab Rahvusvahelist Intellektuaalse Omandi Bürood;
iii) «Pariisi konventsioon» tähendab 20. märtsil 1883. a. alla kirjutatud tööstusomandi kaitset käsitlevat konventsiooni koos kõikide muudatustega;
iv) «Berni konventsioon» tähendab 9. septembril 1886. a. alla kirjutatud kirjandus- ja kunstiteoste kaitset käsitlevat konventsiooni koos kõikide muudatustega;
v) «Pariisi Liit» tähendab rahvusvahelist liitu, mis on asutatud Pariisi konventsiooniga;
vi) «Berni Liit» tähendab rahvusvahelist liitu, mis on asutatud Berni konventsiooniga;
vii) «Liidud» tähendavad Pariisi Liitu, selle liiduga seotud eriliite ja lepinguid, Berni Liitu ja iga muud rahvusvahelist lepingut, mille eesmärgiks on edendada intellektuaalse omandi kaitset ning mille haldamise on enesele võtnud Organisatsioon vastavalt 4. artikli punktile (iii);
viii) «intellektuaalne omand» sisaldab õigusi seoses:
     – kirjandus- ja kunstiteoste ning teadustöödega,
     – esituskunstnike poolt teoste esitamisega, fonogrammidega, raadio- ja televisiooniülekannetega,
     – leiutistega kõigis inimtegevuse valdkondades,
     – teaduslike avastustega,
     – tööstusnäidistega,
     – kaubamärkidega, teenindustunnustega, kaubanduslike nimede ja tähistega,
     – kaitsega kõlvatu konkurentsi vastu,
ja kõiki teisi õigusi, mis tulenevad intellektuaalsest tegevusest tööstuse, teaduse, kirjanduse ja kunsti alal.

3. artikkel. Organisatsiooni eesmärgid

Organisatsiooni eesmärgiks on:
i) edendada intellektuaalse omandi kaitset kogu maailmas riikidevahelise koostöö abil ja vajaduse korral koostöös teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega;
ii) kindlustada liitudevaheline administratiivne koostöö.

4. artikkel. Funktsioonid

3. artiklis nimetatud eesmärkide saavutamiseks Organisatsioon oma vastavate organite kaudu vastavalt iga liidu kompetentsile:
i) soodustab niisuguste abinõude arengut, mis hõlbustavad intellektuaalse omandi tõhusat kaitset kogu maailmas ning ühtlustab rahvuslikku seadusandlust selles valdkonnas;
ii) haldab Pariisi Liitu, selle liiduga seoses moodustatud eriliite ja Berni Liitu;
iii) võib nõustuda mis tahes muu intellektuaalse omandi kaitse arendamiseks mõeldud lepingu haldamisega või selles osalemisega;
iv) soodustab rahvusvaheliste lepingute sõlmimist, mille eesmärgiks on edendada intellektuaalse omandi kaitset;
v) pakub koostööd riikidele, kes paluvad intellektuaalse omandi alal normtehnilist õigusabi;
vi) kogub ja levitab intellektuaalse omandi kaitset puudutavat informatsiooni, teostab ja soodustab sellealaseid uurimusi ja avaldab nende uurimuste tulemusi;
vii) korraldab teenuseid, mis soodustavad intellektuaalse omandi rahvusvahelist kaitset ja vajaduse korral loob võimaluse sellealaseks registreerimiseks ning registreerimist puudutava informatsiooni avaldamiseks;
viii) täidab kõiki teisi vastavaid ülesandeid.

5. artikkel. Liikmelisus

(1) Organisatsiooni liikmelisus on avatud igale riigile, mis on mistahes 2. artikli punktis (vii) määratletud liidu liige.

(2) Organisatsiooni liikmelisus on võrdselt avatud igale riigile, mis ei ole ühegi liidu liige, kuid eeldades, et:
i) see on ÜRO, mõne ÜRO spetsialiseeritud asutuse või Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri liige, või on ühinenud Rahvusvahelise Kohtu statuudiga, või
ii) Peaassamblee on esitanud riigile kutse saada käesoleva konventsiooni liikmeks.

6. artikkel. Peaassamblee

(1) a) Peaassamblee koosneb käesoleva konventsiooniga ühinenud riikidest, mis on mõne liidu liikmed;

b) iga riigi valitsust esindab üks delegaat, kellel võib abiks olla asetäitjaid, nõunikke ja eksperte;

c) iga delegatsiooni kulud kannab selle nimetanud valitsus.

(2) Peaassamblee:
i) nimetab koordineerimiskomitee ettepanekul peadirektori;
ii) vaatab läbi ja kinnitab peadirektori organisatsiooni puudutavad tööaruanded ja annab talle kõik vajalikud juhised;
iii) vaatab läbi ja kinnitab koordineerimiskomitee tööaruanded ja annab sellele komiteele juhised;
iv) võtab vastu liitude ühiste kulude eelarve kaheks järgnevaks aastaks;
v) kinnitab peadirektori poolt esitatavad 4. artikli punktis (iii) nimetatud rahvusvaheliste kokkulepete haldamist puudutavad abinõud;
vi) võtab vastu Organisatsiooni finantseeskirjad;
vii) määrab sekretariaadi töökeeled, võttes arvesse ÜRO praktikat;
viii) kutsub 5. artikli 2. lõike punktis (ii) nimetatud riike käesoleva konventsiooni liikmeteks;
ix) määrab, missugused Organisatsiooni mittekuuluvad riigid, valitsustevahelised ning rahvusvahelised valitsusvälised organisatsioonid kutsutakse vaatlejatena Organisatsiooni koosolekutele;
x) täidab muid käesolevast konventsioonist tulenevaid funktsioone.

(3) a) Igal riigil on Peaassambleel üks hääl olenemata sellest, kas ta on ühe või enama liidu liige.

b) Kvoorumiks loetakse pool Peaassamblee liikmesriikide üldarvust.

c) Vaatamata punkti (b) sätetele võib Peaassamblee teha otsuseid, välja arvatud oma protseduurireegleid puudutavad otsused, kui istungjärgul on kohal vähem kui pool, kuid mitte vähem kui kolmandik Peaassamblee liikmesriikidest. Kõik nii tehtud otsused jõustuvad vaid juhul, kui on täidetud järgmised tingimused. Rahvusvaheline Büroo peab nimetatud otsustest informeerima Peaassambleel mitteosalenud liikmesriike ja paluma neid kolme kuu jooksul alates informeerimise päevast kirjalikult teatada oma poolt- või vastuhäälest või erapooletuks jäämisest. Kui selle perioodi lõppedes nii hääletanud riikide arv on võrdne riikide arvuga, mis jäi üldkoosolekul kvoorumist puudu, loetakse otsused jõustunuks eeldusel, et nõutav häälteenamus on saavutatud.

d) Võttes arvesse punktides (e) ja (f) nimetatu, teeb Peaassamblee oma otsused kahe kolmandiku häälteenamusega hääletanute koguarvust.

e) 4. artikli punktis (iii) nimetatud rahvusvaheliste kokkulepete haldamist puudutavate küsimuste heakskiitmiseks on nõutav häälteenamus kolm neljandikku hääletanute koguarvust.

f) ÜRO-ga vastavalt ÜRO põhikirja 57. ja 67. artiklile sõlmitavate lepingute heakskiitmiseks on nõutav häälteenamus üheksa kümnendikku hääletanute koguarvust.

g) Peadirektori nimetamiseks (2. lõike punkt (i)), peadirektori poolt esitatud rahvusvaheliste kokkulepete haldamist puudutavate abinõude heakskiitmiseks (2. lõike punkt (v)) ning peakorteri ümberpaigutamiseks (10. artikkel) nõutav häälteenamus tuleb saavutada mitte ainult Peaassambleel, vaid ka Pariisi Liidu Assambleel ja Berni Liidu Assambleel.

h) Erapooletuks jäämist ei loeta hääleks.

i) Iga delegaat saab esindada vaid ühte riiki ja hääletada ainult selle riigi nimel.

(4) a) Peaassamblee koguneb korralisele istungjärgule peadirektori kutsel igal teisel kalendriaastal.

b) Peaassamblee koguneb erakorralisele istungjärgule peadirektori kutsel kas koordinatsioonikomitee nõudel või juhul, kui seda nõuab üks neljandik Peaassamblee liikmesriikidest.

c) Koosolekud toimuvad Organisatsiooni peakorteris.

(5) Käesoleva konventsiooni liikmesriigid, mis ei ole ühegi liidu liikmed, lubatakse Peaassamblee koosolekutele vaatlejatena.

(6) Peaassamblee kehtestab oma protseduurireeglid.

7. artikkel. Konverents

(1) a) Konverents koosneb käesoleva konventsiooni liikmesriikidest, olenemata sellest, kas need on või ei ole mõne liidu liikmed.

b) Iga riigi valitsust esindab üks delegaat, kellel võib abiks olla asetäitjaid, nõunikke ja eksperte.

c) Iga delegatsiooni kulud katab selle nimetanud valitsus.

(2) Konverents:
i) arutab intellektuaalset omandit puudutavaid üldist huvi pakkuvaid küsimusi ja võib teha neid küsimusi puudutavaid ettepanekuid, võttes arvesse liitude tegevusalasid ja iseseisvust;
ii) võtab vastu konverentsi kahe järgneva aasta eelarve;
iii) koostab konverentsi eelarve limiiti arvestades normtehnilise õigusabi kahe aasta plaani;
iv) võtab vastu muudatused käesolevasse konventsiooni 17. artiklis ettenähtud korras;
v) määrab, missugused Organisatsiooni mittekuuluvad riigid, valitsustevahelised ning rahvusvahelised valitsusvälised organisatsioonid lubatakse tema koosolekutele vaatlejatena;
vi) tegeleb muude käesolevast konventsioonist tulenevate funktsioonidega.

(3) a) Igal liikmesriigil on konverentsil üks hääl.

b) Kvoorumi moodustab kolmandik liikmesriikide üldarvust.

c) Oma otsuseid teeb konverents kahe kolmandiku häälteenamusega hääletanute üldarvust, välja arvatud 17. artiklis toodud juhud.

d) Käesoleva konventsiooni liikmesriikide, kes ei ole ühegi liidu liikmed, liikmemaksu suurus fikseeritakse hääletamisega, kus hääleõigus on vaid nimetatud riikide esindajatel.

e) Erapooletuks jäämist ei loeta hääleks.

f) Iga delegaat saab esindada ainult ühte riiki ja hääletada ainult selle riigi nimel.

(4) a) Korralisele istungjärgule koguneb konverents peadirektori kutsel Peaassambleega üheaegselt ja samas kohas.

b) Erakorralisele istungjärgule koguneb konverents peadirektori kutsel enamuse liikmesriikide nõudmisel.

(5) Konverents kehtestab oma protseduurireeglid.

8. artikkel. Koordineerimiskomitee

(1) a) Koordineerimiskomitee koosneb nendest käesoleva konventsiooni liikmesriikidest, mis on Pariisi Liidu täitevkomitee, Berni Liidu täitevkomitee või nende mõlema liikmed. Kuid, kui ühes või teises täitevkomitees on liikmeid rohkem kui neljandik seda valinud Assamblee liikmesriikide arvust, määrab see täitevkomitee oma liikmesriikide hulgast riigid, mis saavad koordineerimiskomitee liikmeteks, nii et liikmete arv ei ületaks eespool mainitud neljandikku. Maad, mille territooriumil asub Organisatsiooni peakorter, ei võeta arvesse eelpooltoodud neljandiku arvutamisel.

b) Iga koordineerimiskomitee liikmeks olevat riiki esindab üks delegaat, kellel võib abiks olla asetäitjaid, nõuandjaid ja eksperte.

c) Kui koordineerimiskomitee käsitleb kas konverentsi programmi või eelarvega ja päevakorraga seotud otsest huvi pakkuvaid küsimusi või ettepanekuid konventsiooni muutmiseks, mis võivad otseselt puudutada nende käesoleva konventsiooni liikmesriikide õigusi ja kohustusi, mis pole ühegi liidu liikmed, peab neljandik sellistest riikidest osalema koordineerimiskomitee koosolekul samade õigustega kui on komitee liikmetel. Need riigid määrab konverents igal oma korralisel istungil.

d) Iga delegatsiooni kulud kannab selle määranud valitsus.

(2) Juhul, kui muud organisatsiooni kuuluvad liidud soovivad olla esindatud koordineerimiskomitees, määratakse nende esindajad koordineerimiskomitee liikmesriikide hulgast.

(3) Koordineerimiskomitee:
i) annab nõu liidu organitele, Peaassambleele, konverentsile ja peadirektorile kõigis haldus-, finants- ja muudes küsimustes, mis pakuvad ühist huvi kahele või enamale liidule või ühele või enamale liidule ja Organisatsioonile, seda eriti liitude ühiste eelarveliste kulude osas;
ii) valmistab Peaassambleele ette päevakorra eelnõu;
iii) valmistab ette konverentsi päevakorra eelnõu, konverentsi programmi ja konverentsi eelarve eelnõud;
iv) [välja jäetud]
v) esitab, kui peadirektori volituste tähtaeg on lõppemas või kui peadirektori ametikoht on täitmata, peadirektori kandidaadi Peaassamblee poolt sellele kohale kinnitamiseks; kui Peaassamblee koordineerimiskomitee poolt esitatud kandidaati ei kinnita, esitab koordineerimiskomitee uue kandidaadi; protseduuri korratakse kuni Peaassamblee on viimati esitatud kandidaadi kinnitanud;
vi) juhul kui peadirektori ametikoht jääb vabaks kahe Peaassamblee istungjärgu vahelisel ajal, nimetab koordineerimiskomitee kuni eeldatava uue peadirektori ametisseastumiseni tegevdirektori;
vii) tegeleb muude talle käesoleva konventsiooni alusel antud ülesannetega.

(4) a) Korralisele istungjärgule koguneb koordineerimiskomitee kord aastas peadirektori kutsel. Tavaliselt toimub istung Organisatsiooni peakorteris.

b) Erakorralisele istungjärgule koguneb koordineerimiskomitee peadirektori kutsel kas tema enda algatusel, komitee esimehe või neljandiku liikmete nõudmisel.

(5) a) Igal riigil on koordineerimiskomitees üks hääl sõltumata sellest, kas see on ühe või mõlema 1. lõike punktis (a) nimetatud täitevkomitee liige;

b) Kvoorumi moodustab pool koordineerimiskomitee liikmetest.

c) Iga delegaat võib esindada ainult ühte riiki ja hääletada ainult selle riigi nimel.

(6) a) Koordineerimiskomitee avaldab oma arvamuse ja teeb otsused lihthäälteenamusega. Erapooletuks jäämist ei loeta hääleks.

b) Isegi juhul, kui saavutati lihthäälteenamus, võib iga koordineerimiskomitee liige paluda kohe pärast hääletamist erilist häälte lugemist järgmiselt: koostatakse kaks nimekirja, millest ühes on riikide nimed, mis on Pariisi Liidu täitevkomitee liikmed, ja teises riigid, mis on Berni Liidu täitevkomitee liikmed; iga liikmesriigi hääl märgitakse riigi nime taha sellesse nimekirja, milles see esineb. Juhul, kui niisuguse erilise häälte uuestilugemisega ei saavutata lihthäälteenamust mõlemas nimekirjas, ei loeta ettepanekut vastuvõetuks.

(7) Iga Organisatsiooni liikmesriik, mis ei ole koordineerimiskomitee liige, võib olla esindatud komitee koosolekutel vaatlejatega, kellel on õigus osaleda diskussioonides, kuid ilma hääleõiguseta.

(8) Koordineerimiskomitee kehtestab oma protseduurireeglid.

9. artikkel. Rahvusvaheline Büroo

(1) Rahvusvaheliseks Bürooks on Organisatsiooni sekretariaat.

(2) Rahvusvahelist Bürood juhib peadirektor, kellel on abiks kaks või enam asetäitjat.

(3) Peadirektor nimetatakse kindlaks ajavahemikuks, mille pikkus on vähemalt kuus aastat. Teda võib nimetada uuesti ka järgmisteks kindlateks ajavahemikeks. Esimese nimetamise ja võimalike järgmiste nimetamiste tähtajad, nagu ka kõik muud ametissenimetamisega seonduvad tingimused kinnitab Peaassamblee.

(4) a) Peadirektor on Organisatsiooni kõrgeim täidesaatev organ.

b) Ta esindab Organisatsiooni.

c) Ta on aruandekohustuslik Peaassamblee ees ning peab täitma selle poolt antud juhtnööre Organisatsioonisisestes ja -välistes küsimustes.

(5) Peadirektor koostab programmide ja eelarvete eelnõud ning perioodilised tegevusaruanded. Ta saadab need asjaomaste riikide valitsustele ning liitudele ja Organisatsiooni vastavatele organitele.

(6) Peadirektor ja kes tahes tema poolt määratud ametnikkonna liige osalevad Peaassambleel, konverentsil, koordineerimiskomitee ja kõikide muude komiteede ja töörühmade koosolekutel ilma hääleõiguseta. Peadirektor või tema poolt määratud ametnikkonna liige tegutseb ex officio nende organite sekretärina.

(7) Peadirektor nimetab Rahvusvahelise Büroo edukaks tegutsemiseks vajaliku ametnikkonna. Pärast koordineerimiskomiteelt nõusoleku saamist nimetab peadirektor oma asetäitjad. Töötingimused määratakse ametnikkonna kohta käivate eeskirjadega, mis peadirektori ettepanekul kinnitatakse koordineerimiskomitee poolt. Ametnikkonda palgates ja töötingimusi määrates tuleb erilist tähelepanu osutada sellele, et tagada kõrgeimad standardid efektiivsuse, pädevuse ja aususe osas. Vajalikku tähelepanu tuleb osutada asjaolule, et ametnikkond valitaks võimalikult laial geograafilisel alusel.

(8) Peadirektori ja ametnikkonna kohustuste iseloom on üheselt rahvusvaheline. Oma kohustusi täites ei tohi nad paluda ega vastu võtta tegevusjuhiseid mitte üheltki valitsuselt ega Organisatsiooniväliselt ametivõimult. Nad peavad hoiduma igasugusest tegevusest, mis võib negatiivselt mõjutada nende positsiooni rahvusvahelise ametnikuna. Iga liikmesriik kohustub austama peadirektori ja ametnikkonna kohustuste eranditult rahvusvahelist iseloomu ning mitte püüdma neid mõjutada nende kohustuste täitmisel.

10. artikkel. Peakorter

(1) Organisatsiooni peakorter on Genfis.

(2) Selle ümberpaigutamine võib toimuda vastavalt 6. artikli 3. lõike punktidele (d) ja (g).

11. artikkel. Rahalised vahendid

(1) Organisatsioonil on kaks erinevat eelarvet: liitude ühiste kulude eelarve ja konverentsi eelarve.

(2) a) Liitude ühiste kulude eelarve peab sisaldama eri liitude huvisid kajastavaid väljaminekuid.

b) Nimetatud eelarve finantsallikad on järgmised:
i) liitude osamaksud, mille osas eeldatakse, et iga liidu osamaksu suurus on kindlaks määratud selle liidu assamblee poolt, võttes arvesse huvi, mis sellel liidul on ühiste kulutuste osas;
ii) Rahvusvahelise Büroo poolt osutatud teenuste eest laekunud summad, mis pole otseselt seotud ühegi liiduga või mida ei ole saadud Rahvusvahelise Büroo poolt osutatud teenuste eest normtehnilise õigusabi alal;
iii) Rahvusvahelise Büroo trükiste müük ja honorarid, mis otseselt ei puuduta ühtegi liitu;
iv) Organisatsioonile tehtud kingitused, pärandused ja toetused, välja arvatud need, mis on nimetatud 3. lõike punkti (b) alapunktis (iv);
v) üürisummad, intressid ja mitmesugused muud Organisatsiooni sissetulekud.

(3) a) Konverentsi eelarve peab sisaldama vahendeid kulude katteks, mis on seotud konverentsi istungjärkude korraldamisega ja normtehnilise õigusabi programmi läbiviimisega.

b) Nimetatud eelarve finantsallikad on järgmised:
i) liikmemaksud käesoleva konventsiooni liikmesriikidelt, kes ei ole ühegi liidu liikmed;
ii) mistahes summad, mis antakse eelarvesse liitude poolt eeldusel, et iga liidu poolt antud summa fikseeritakse selle liidu assamblee poolt ja et igal liidul on õigus keelduda toetamast nimetatud eelarvet;
iii) summad, mis on laekunud Rahvusvahelise Büroo poolt normtehnilise õigusabina osutatud teenuste eest;
iv) kingitused, pärandused ja toetused, mis on Organisatsioonile antud punktis (a) nimetatud eesmärgil.

(4) a) Iga käesoleva konventsiooni liikmesriik, mis ei ole ühegi liidu liige, peab konverentsi eelarvesse tasutava liikmemaksu suuruse kindlaksmääramiseks kuuluma mõnesse klassi ning tasuma iga-aastast liikmemaksu ühikute arvu põhjal, mis on fikseeritud järgmiselt:
      Klass A – 10, klass B – 3, klass C – 1.

b) Iga niisugune riik peab samaaegselt 14. artikli 1. lõikes ette nähtud protseduuride teostamisega näitama, missugusesse klassi ta soovib kuuluda. Iga niisugune riik võib klassi muuta. Kui riik valib madalama klassi, peab ta sellest konverentsile teatama ühel selle korralisel istungjärgul. Iga niisugune muudatus jõustub istungjärgule järgneva kalendriaasta algusest.

c) Iga niisuguse riigi aastase liikmemaksu suuruse ja kõikide riikide poolt konverentsi eelarvesse makstud kogusumma suhe on proportsionaalne antud riigi ühikute ja kõigi teiste riikide ühikute kogusumma suhtega.

d) Liikmemaksud tuleb tasuda iga aasta 1. jaanuariks.

e) Kui eelarvet ei ole enne uue eelarveperioodi algust vastu võetud, jääb see samale tasemele eelmise aasta eelarvega kooskõlas finantseeskirjadega.

(5) Liikmemaksu tasumata jätnud käesoleva konventsiooni liikmesriigil, kes ei kuulu ühessegi liitu, samuti käesoleva konventsiooni ja mõne liidu liikmesriigil, kes ei ole õigeaegselt tasunud liidu liikmemaksu, ei ole hääleõigust üheski Organisatsiooni organis, mille liikmeks ta on, kui tasumata summa on võrdne kahe eelnenud täisaasta liikmemaksude summaga või ületab selle. Vaatamata sellele võib mistahes selline organ lubada sel riigil siiski jätkata hääletamist selles organis, juhul kui ja nii kaua, kuni see organ on rahul seletusega, et maksude tasumisega viivitamine on tingitud erakorralistest ja vältimatutest asjaoludest.

(6) Peadirektor kehtestab ja teatab koordineerimiskomiteele honoraride ja tasude määrad Rahvusvahelise Büroo poolt osutatava normtehnilise õigusabi eest.

(7) Organisatsioon võib koordineerimiskomitee heakskiitmisel vastu võtta kingitusi, pärandusi ning toetusi otse riikide valitsustelt, riiklikelt või erainstitutsioonidelt, ühingutelt või eraisikutelt.

(8) a) Organisatsioonil on kapitali käibefond, mis koosneb liitude ja iga käesoleva konventsiooni liikmeks oleva liitudesse mittekuuluva riigi poolt tehtud ühekordsetest maksetest. Kui fond muutub ebapiisavaks, tuleb seda suurendada.

b) Iga liidu ühekordse makse suuruse ja võimaliku osalemise selle mistahes suurenemisel otsustab liidu assamblee.

c) Iga käesoleva konventsiooni liikmeks oleva, mitte ühtegi liitu kuuluva riigi ühekordse makse suurus ja tema osa igasugusel juurdemaksmisel peab olema proportsionaalne nimetatud riigi liikmemaksuga sellel aastal, mil fond luuakse või lisamakse otsustatakse. Konverents määrab selle proportsiooni ja maksmise tähtajad peadirektori ettepanekul pärast seda, kui ta on ära kuulanud koordineerimiskomitee nõuanded.

(9) a) Organisatsiooni peakorterit puudutavas lepingus, mis sõlmitakse riigiga, kelle territooriumil asub Organisatsiooni peakorter, sätestatakse, et kapitali käibefondi ebapiisavuse korral nõustub nimetatud riik garanteerima ettemaksed. Ettemaksete suuruse ja tingimuste osas tuleb iga kord sõlmida eraldi leping vastava riigi ja Organisatsiooni vahel. Nii kaua kui niisugune riik võtab endale kohustuse garanteerida ettemaksed, on tal ex officio koht koordineerimiskomitees.

b) Punktis (a) nimetatud riigil ja Organisatsioonil on mõlemal õigus kirjaliku teatise alusel loobuda ettemaksmiskohustusest. Denonsseerimine jõustub kolm aastat pärast selle aasta lõppemist, millal sellest teatati.

(10) Audiitorkontrolli viib läbi üks või mitu liikmesriiki või väljastpoolt valitud audiitorit finantseeskirjades ettenähtud korras. Audiitorid määrab nende nõusolekul Peaassamblee.

12. artikkel. Õigusvõime, privileegid ja immuniteet

(1) Organisatsioonil on iga liikmesriigi territooriumil vastavalt selle riigi seadustele niisugune õigusvõime, mis on vajalik Organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks ja tema funktsioonide täitmiseks.

(2) Organisatsioon peab peakorteri küsimuses sõlmima kahepoolse lepingu nii Šveitsi Konföderatsiooniga kui ka iga teise riigiga, kus peakorter võib edaspidi asuda.

(3) Organisatsioon võib sõlmida liikmesriikidega kahe- või mitmepoolseid lepinguid selle kohta, et Organisatsioon, Organisatsiooni ametnikkond ja kõikide liikmesriikide esindajad saavad kasutada privileege ja immuniteete, mis on vajalikud Organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks ja tema funktsioonide täitmiseks.

(4) Peadirektor võib pidada läbirääkimisi ja kooskõlastatult koordineerimiskomiteega sõlmida Organisatsiooni nimel 2. ja 3. lõikes nimetatud lepinguid.

13. artikkel. Suhted teiste organisatsioonidega

(1) Organisatsioon loob vastavalt vajadusele töösuhteid teiste valitsustevaheliste organisatsioonidega ja teeb nendega koostööd. Peadirektor sõlmib kõik niisugust koostööd kinnitavad lepingud pärast kooskõlastamist koordineerimiskomiteega.

(2) Organisatsioon võib vastavalt oma kompetentsile korraldada konsultatsioone ja koostööd rahvusvaheliste valitsusväliste organisatsioonidega ning asjaomaste valitsuste nõusolekul kas valitsus- või valitsusväliste rahvuslike organisatsioonidega. Peadirektor lepib taolise koostöö asjus kokku pärast kooskõlastamist koordineerimiskomiteega.

14. artikkel. Konventsiooni liikmeks astumine

(1) 5. artiklis nimetatud riigid saavad astuda käesoleva konventsiooni ja Organisatsiooni liikmeks järgmiselt:
i) kirjutades alla ilma ratifitseerimist puudutava lisatingimuseta või
ii) kirjutades alla ratifitseerimistingimusega, millele järgneb ratifitseerimisdokumendi deponeerimine, või
iii) deponeerides ühinemisdokumendi.

(2) Vaatamata muudele käesoleva konventsiooni sätetele, võib riik, mis on Pariisi konventsiooni, Berni konventsiooni või mõlema konventsiooni liige, astuda käesoleva konventsiooni liikmeks vaid juhul, kui ta samaaegselt ratifitseerib või liitub, või alles seejärel, kui ta on ratifitseerinud või liitunud:
      kas Pariisi konventsiooni Stockholmi akti redaktsiooniga tervikuna või ainult selle piiranguga, mis on sätestatud selle 20. artikli 1. lõike punkti (b) alapunktis (i),
      või Berni konventsiooni Stockholmi akti redaktsiooniga tervikuna või ainult selle piiranguga, mis on sätestatud selle 28. artikli 1. lõike punkti (b) alapunktis (i).

(3) Ratifitseerimis- või ühinemisdokumendid antakse hoiule peadirektorile.

15. artikkel. Konventsiooni jõustumine

(1) Käesolev konventsioon jõustub kolme kuu möödumisel ajast, kui kümme Pariisi Liidu liikmesriiki ja seitse Berni Liidu liikmesriiki on sooritanud 14. artikli 1. lõikes ettenähtud toimingud, millest tuleb aru saada viisil, et kui riik on mõlema liidu liige, arvatakse ta kuuluvaks mõlemasse gruppi. Konventsioon jõustub samal päeval ka nende riikide suhtes, mis ei kuulu kummassegi liitu, kuid on kolm kuud või varem enne seda tähtpäeva alustanud 14. artikli 1. lõikes ettenähtud toiminguid.

(2) Mis tahes muu riigi suhtes jõustub käesolev konventsioon kolme kuu möödumisel päevast, kui riik on sooritanud 14. artikli 1. lõikes ettenähtud toimingud.

16. artikkel. Reservatsioonid

Käesolevas konventsioonis ei ole reservatsioonid lubatud.

17. artikkel. Muudatused

(1) Iga liikmesriik, koordineerimiskomitee või peadirektor võib teha ettepanekuid käesoleva konventsiooni muutmiseks. Peadirektor peab liikmesriikidele nendest ettepanekutest teatama vähemalt kuus kuud enne muudatusettepaneku käsitlemist konverentsil.

(2) Muudatused võtab vastu konverents. Juhul, kui muudatused puudutavad nende riikide õigusi ja kohustusi, kes on käesoleva konventsiooni liikmed, kuid ei ole ühegi liidu liikmed, võtavad nad samuti osa hääletamisest. Kõikide ülejäänud muudatusettepanekute puhul hääletavad ainult käesoleva konventsiooni liikmeks olevad riigid, kes on mõne liidu liikmed. Parandusettepanekud võetakse vastu lihthäälteenamusega, eeldades, et konverents hääletab ainult niisuguseid parandusettepanekuid, mis on eelnevalt vastu võetud Pariisi Liidu Assambleel ja Berni Liidu Assambleel vastavuses neis kasutatavate eeskirjadega, mis sätestavad nende konventsioonide vastavate administratiivsete sätete muutmist.

(3) Muudatus jõustub üks kuu pärast seda, kui peadirektor on saanud kirjalikud teatised nõustumise kohta, mis on tehtud vastavalt liikmesriikide põhiseaduslikule protseduurile, kolmelt neljandikult Organisatsiooni liikmesriikidelt, kes olid vastavalt 2. lõikele õigustatud hääletama muudatusettepaneku osas ajal, mil konverents võttis vastu sellise muudatuse. Iga niimoodi vastu võetud muudatus on kohustuslik kõikidele riikidele, kes on Organisatsiooni liikmed ajal, mil muudatus jõustub või saavad liikmeteks hilisemast ajast, tingimusel, et iga muudatus, mis suurendab liikmesriigi maksekohustusi, on kohustuslik ainult nendele riikidele, mis on teatanud oma nõusolekust sellise muudatuse suhtes.

18. artikkel. Denonsseerimine

(1) Iga liikmesriik võib tühistada liikmelisuse käesolevas konventsioonis vastava teatisega, mis on adresseeritud peadirektorile.

(2) Liikmelisuse tühistamine jõustub kuus kuud pärast päeva, mil peadirektor on vastava teatise kätte saanud.

19. artikkel. Teated

Peadirektor teatab kõikide liikmesriikide valitsustele:
i) konventsiooni jõustumise päevast;
ii) allakirjutamistest, ratifitseerimis- või ühinemisdokumentide deponeerimisest;
iii) muudatuste vastuvõtmisest käesolevasse konventsiooni ja muudatuste jõustumise päevast;
iv) käesoleva konventsiooni denonsseerimisest.

20. artikkel. Lõppsätted

(1) a) Käesolev konventsioon kirjutatakse alla ühes eksemplaris hispaania, inglise, prantsuse ja vene keeles, kusjuures kõik tekstid on ühtemoodi autentsed, ja see antakse hoiule Rootsi valitsusele.

b) konventsioon jääb allakirjutamiseks avatuks kuni 13. jaanuarini 1968. a.

(2) Pärast konsultatsioone huvitatud riikide valitsustega valmistab peadirektor ette ametlikud tekstid itaalia, portugali ja saksa keeles ja teistes keeltes, mida konverents peab vajalikuks.

(3) Peadirektor saadab kaks käesoleva konventsiooni ja konverentsi poolt vastu võetud muudatuste nõuetekohaselt tõestatud koopiat Pariisi ja Berni liidu liikmesriikide valitsustele, mistahes riigi valitsusele konventsiooniga ühinemisel, ja vastavalt nende palvele muude riikide valitsustele. Konventsiooni allakirjutatud teksti koopiad, mis saadetakse valitsustele, tõestab Rootsi valitsus.

(4) Peadirektor registreerib käesoleva konventsiooni Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Sekretariaadis.

21. artikkel. Ajutised sätted

(1) Kuni esimese peadirektori ametisse astumiseni loetakse käesolevas konventsioonis olevaid viiteid Rahvusvahelisele Büroole või peadirektorile viideteks Ühendatud Rahvusvahelisele Tööstus-, Kirjandus- ja Kunstiomandi Kaitse Büroole (mida nimetatakse ka Ühendatud Rahvusvaheliseks Intellektuaalse Omandi Kaitse Bürooks (BIRPI)) või vastavalt selle peadirektorile.

(2) a) Riigid, mis on mõne liidu liikmed, kuid mis ei ole ühinenud käesoleva konventsiooniga, võivad, kui nad nii soovivad, viie aasta jooksul peale käesoleva konventsiooni jõustumist teostada samasuguseid õigusi nagu nad oleksid saanud käesoleva konventsiooni liikmena. Iga riik, mis soovib kasutada neid õigusi, peab esitama vastava kirjaliku teatise peadirektorile; see teatis jõustub selle saamise päevast. Niisuguseid riike loetakse Peaassamblee ja konverentsi liikmeteks kuni nimetatud perioodi lõppemiseni.

b) Selle viieaastase perioodi lõppemisel ei ole sellistel riikidel enam õigust hääletada Peaassambleel, konverentsil ega koordineerimiskomitees.

c) Saades käesoleva konventsiooni liikmeks, omandavad need riigid taas hääleõiguse.

(3) a) Kuni on olemas käesoleva konventsiooniga mitteühinenud Pariisi ja Berni Liitude liikmesriike, tegutsevad Rahvusvaheline Büroo ja peadirektor ka Ühendatud Rahvusvahelise Tööstus-, Kirjandus- ja Kunstiomandi Kaitse Büroona, ja vastavalt selle direktorina.

b) Konventsiooni jõustumise päeval eelnimetatud büroos töötav ametnikkond loetakse punktis (a) nimetatud üleminekuperioodi jooksul ka Rahvusvahelise Büroo teenistuses olevaks.

(4)a) Kõikide Pariisi Liidu liikmesriikide astumisel Organisatsiooni liikmeks lähevad selle liidu büroo õigused, kohustused ja omand üle Organisatsiooni Rahvusvahelisele Büroole.

b) Kõikide Berni Liidu liikmesriikide astumisel Organisatsiooni liikmeks lähevad selle liidu büroo õigused, kohustused ja omand üle Organisatsiooni Rahvusvahelisele Büroole.

 

Convention on Establishing the World Intellectual Property Organization
Signed at Stockholm on July 14, 1967 and as amended on September 28, 1979

The Contracting Parties,

Desiring to contribute to better understanding and cooperation among States for their mutual benefit on the basis of respect for their sovereignty and equality,

Desiring, in order to encourage creative activity, to promote the protection of intellectual property throughout the world,

Desiring to modernize and render more efficient the administration of the Unions established in the fields of the protection of industrial property and the protection of literary and artistic works, while fully respecting the independence of each of the Unions,

Agree as follows:

Article 1. Establishment of the Organization

The World Intellectual Property Organization is hereby established.

Article 2. Definitions

For the purposes of this Convention:
(i) “Organization” shall mean the World Intellectual Property Organization (WIPO);
(ii) “International Bureau” shall mean the International Bureau of Intellectual Property;
(iii) “Paris Convention” shall mean the Convention for the Protection of Industrial Property signed on March 20, 1883, including any of its revisions;
(iv) “Berne Convention” shall mean the Convention for the Protection of Literary and Artistic Works signed on September 9, 1886, including any of its revisions;
(v) “Paris Union” shall mean the International Union established by the Paris Convention;
(vi) “Berne Union” shall mean the International Union established by the Berne Convention;
(vii) “Unions” shall mean the Paris Union, the Special Unions and Agreements established in relation with that Union, the Berne Union, and any other international agreement designed to promote the protection of intellectual property whose administration is assumed by the Organization according to Article 4 (iii);
(viii) “intellectual property” shall include the rights relating to:
       – literary, artistic and scientific works,
       – performances of performing artists, phonograms, and broadcasts,
       – inventions in all fields of human endeavor,
       – scientific discoveries,
       – industrial designs,
       – trademarks, service marks, and commercial names and designations,
       – protection against unfair competition,
and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields.

Article 3. Objectives of the Organization

The objectives of the Organization are:
(i) to promote the protection of intellectual property throughout the world through cooperation among States and, where appropriate, in collaboration with any other international organization,
(ii) to ensure administrative cooperation among the Unions.

Article 4. Functions

In order to attain the objectives described in Article 3, the Organization, through its appropriate organs, and subject to the competence of each of the Unions:
(i) shall promote the development of measures designed to facilitate the efficient protection of intellectual property throughout the world and to harmonize national legislation in this field;
(ii) shall perform the administrative tasks of the Paris Union, the Special Unions established in relation with that Union, and the Berne Union;
(iii) may agree to assume, or participate in, the administration of any other international agreement designed to promote the protection of intellectual property;
(iv) shall encourage the conclusion of international agreements designed to promote the protection of intellectual property;
(v) shall offer its cooperation to States requesting legal-technical assistance in the field of intellectual property;
(vi) shall assemble and disseminate information concerning the protection of intellectual property, carry out and promote studies in this field, and publish the results of such studies;
(vii) shall maintain services facilitating the international protection of intellectual property and, where appropriate, provide for registration in this field and the publication of the data concerning the registrations;
(viii) shall take all other appropriate action.

Article 5. Membership

(1) Membership in the Organization shall be open to any State which is a member of any of the Unions as defined in Article 2 (vii).

(2) Membership in the Organization shall be equally open to any State not a member of any of the Unions, provided that:
(i) it is a member of the United Nations, any of the Specialized Agencies brought into relationship with the United Nations, or the International Atomic Energy Agency, or is a party to the Statute of the International Court of Justice, or
(ii) it is a invited by the General Assembly to become a party to this Convention.

Article 6. General Assembly

(1) (a) There shall be a General Assembly consisting of the States party to this Convention which are members of any of the Unions.

(b) The Government of each State shall be represented by one delegate, who may be assisted by alternate delegates, advisors, and experts.

(c) The expenses of each delegation shall be borne by the Government which has appointed it.

(2) The General Assembly shall:
(i) appoint the Director General upon nomination by the Coordination Committee;
(ii) review and approve reports of the Director General concerning the Organization and give him all necessary instructions;
(iii) review and approve the reports and activities of the Coordination Committee and give instructions to such Committee;
(iv) adopt the biennial budget of expenses common to the Unions;
(v) approve the measures proposed by the Director General concerning the administration of the international agreements referred to in Article 4 (iii);
(vi) adopt the financial regulations of the Organization;
(vii) determine the working languages of the Secretariat, taking into consideration the practice of the United Nations;
(viii) invite States referred to under Article 5 (2) (ii) to become party to this Convention;
(ix) determine which States not Members of the Organization and which intergovernmental and international non-governmental organizations shall be admitted to its meetings as observers;
(x) exercise such other functions as are appropriate under this Convention.

(3) (a) Each State, whether member of one or more Unions, shall have one vote in the General Assembly.

(b) One-half of the States members of the General Assembly shall constitute a quorum.

(c) Notwithstanding the provisions of subparagraph (b), if, in any session, the number of States represented is less than one-half but equal to or more than one-third of the States members of the General Assembly, the General Assembly may make decisions but, with the exception of decisions concerning its own procedure, all such decisions shall take effect only if the following conditions are fulfilled. The International Bureau shall communicate the said decisions to the States members of the General Assembly which were not represented and shall invite them to express in writing their vote or abstention within a period of three months from the date of the communication. If, at the expiration of this period, the number of States having thus expressed their vote or abstention attains the number of States which was lacking for attaining the quorum in the session itself, such decisions shall take effect provided that at the same time the required majority still obtains.

(d) Subject to the provisions of subparagraphs (e) and (f), the General Assembly shall make its decisions by a majority of two-thirds of the votes cast.

(e) The approval of measures concerning the administration of international agreements referred to in Article 4 (iii) shall require a majority of three-fourths of the votes cast.

(f) The approval of an agreement with the United Nations under Articles 57 and 63 of the Charter of the United Nations shall require a majority of nine-tenths of the votes cast.

(g) For the appointment of the Director General (paragraph (2) (i)), the approval of measures proposed by the Director General concerning the administration of international agreements (paragraph (2) (v)), and the transfer of headquarters (Article 10), the required majority must be attained not only in the General Assembly but also in the Assembly of the Paris Union and the Assembly of the Berne Union.

(h) Abstentions shall not be considered as votes.

(i) A delegate may represent, and vote in the name of, one State only.

(4) (a) The General Assembly shall meet once in every second calendar year in ordinary session, upon convocation by the Director General.

(b) The General Assembly shall meet in extraordinary session upon convocation by the Director General either at the request of the Coordination Committee or at the request of one-fourth of the States members of the General Assembly.

(c) Meetings shall be held at the headquarters of the Organization.

(5) States party to this Convention which are not members of any of the Unions shall be admitted to the meetings of the General Assembly as observers.

(6) The General Assembly shall adopt its own rules of procedure.

Article 7. Conference

(1) (a) There shall be a Conference consisting of the States party to this Convention whether or not they are members of any of the Unions.

(b) The Government of each State shall be represented by one delegate, who may be assisted by alternate delegates, advisors, and experts.

(c) The expenses of each delegation shall be borne by the Government which has appointed it.

(2) The Conference shall:
(i) discuss matters of general interest in the field of intellectual property and may adopt recommendations relating to such matters, having regard for the competence and autonomy of the Unions;
(ii) adopt the biennial budget of the Conference;
(iii) within the limits of the budget of the Conference, establish the biennial program or legal-technical assistance;
(iv) adopt amendments to this Convention as provided in Article 17;
(v) determine which States not Members of the Organization and which intergovernmental and international non-governmental organizations shall be admitted to its meetings as observers;
(vi) exercise such other functions as are appropriate under this Convention.

(3) (a) Each Member State shall have one vote in the Conference.

(b) One-third of the Member States shall constitute a quorum.

(c) Subject to the provisions of Article 17, the Conference shall make its decisions by a majority of two-thirds of the votes cast.

(d) The amounts of the contributions of States party to this Convention not members of any of the Unions shall be fixed by a vote in which only the delegates of such States shall have the right to vote.

(e) Abstentions shall not be considered as votes.

(f) A delegate may represent, and vote in the name of, one State only.

(4) (a) The Conference shall meet in ordinary session, upon convocation by the Director General, during the same period and at the same place as the General Assembly.

(b) The Convention shall meet in extraordinary session, upon convocation by the Director General, at the request of the majority of the Member States.

(5) The Conference shall adopt its own rules of procedure.

Article 8. Coordination Committee

(1) (a) There shall be a Coordination Committee consisting of the States party to this Convention which are members of the Executive Committee of the Paris Union, or the Executive Committee of the Berne Union, or both. However, if either of these Executive Committees is composed of more than one-fourth of the number of the countries members of the Assembly which elected it, then such Executive Committee shall designate from its members the States which will be members of the Coordination Committee, in such a way that their number shall not exceed the one-fourth referred to above, it being understood that the country on the territory of which the Organization has its headquarters shall not be included in the computation of the said one-fourth.

(b) The Government of each State member of the Coordination Committee shall be represented by one delegate, who may be assisted by alternate delegates, advisors, and experts.

(c) Whenever the Coordination Committee considers either matters of direct interest to the program or budget of the Conference and its agenda, or proposals for the amendment of this Convention which would affect the rights or obligations of States party to this Convention not members of any of the Unions, one-fourth of such States shall participate in the meetings of the Coordination Committee with the same rights as members of that Committee. The Conference shall, at each of its ordinary sessions, designate these States.

(d) The expenses of each delegation shall be borne by the Government which has appointed it.

(2) If the other Unions administered by the Organization wish to be represented as such in the Coordination Committee, their representatives must be appointed from among the States members of the Coordination Committee.

(3) The Coordination Committee shall:
(i) give advice to the organs of the Unions, the General Assembly, the Conference, and the Director General, on all administrative, financial and other matters of common interest either to two or more of the Unions, or to one or more of the Unions and the Organization, and in particular on the budget of expenses common to the Unions;
(ii) prepare the draft agenda of the General Assembly;
(iii) prepare the draft agenda and the draft program and budget of the Conference;
(iv) [deleted]
(v) when the term of office of the Director General is about to expire, or when there is a vacancy in the post of the Director General, nominate a candidate for appointment to such position by the General Assembly; if the General Assembly does not appoint its nominee, the Coordination Committee shall nominate another candidate; this procedure shall be repeated until the latest nominee is appointed by the General Assembly;
(vi) if the post of the Director General becomes vacant between two sessions of the General Assembly, appoint an Acting Director General for the term preceding the assuming of office by the new Director General;
(vii) perform such other functions as are allocated to it under this Convention.

(4) (a) The Coordination Committee shall meet once every year in ordinary session, upon convocation by the Director General. It shall normally meet at the headquarters of the Organization.

(b) The Coordination Committee shall meet in extraordinary session, upon convocation by the Director General, either on his own initiative, or at the request of its Chairman or one-fourth of its members.

(5) (a) Each State, whether a member of one or both of the Executive Committees referred to in paragraph (1) (a), shall have one vote in the Coordination Committee.

(b) One-half of the members of the Coordination Committee shall constitute a quorum.

(c) A delegate may represent, and vote in the name of, one State only.

(6) (a) The Coordination Committee shall express its opinions and make its decisions by a simple majority of the votes cast. Abstentions shall not be considered as votes.

(b) Even if a simple majority is obtained, any member of the Coordination Committee may, immediately after the vote, request that the votes be the subject of a special recount in the following manner: two separate lists shall be prepared, one containing the names of the States members of the Executive Committee of the Paris Union and the other the names of the States members of the Executive Committee of the Berne Union; the vote of each State shall be inscribed opposite its name in each list in which it appears. Should this special recount indicate that a simple majority has not been obtained in each of those lists, the proposal shall not be considered as carried.

(7) Any State Member of the Organization which is not a member of the Coordination Committee may be represented at the meetings of the Committee by observers having the right to take part in the debates but without the right to vote.

(8) The Coordination Committee shall establish its own rules of procedure.

Article 9. International Bureau

(1) The International Bureau shall be the Secretariat of the Organization.

(2) The International Bureau shall be directed by the Director General, assisted by two or more Deputy Directors General.

(3) The Director General shall be appointed for a fixed term, which shall be not less than six years. He shall be eligible for reappointment for fixed terms. The periods of the initial appointments, as well as all other conditions of the appointment, shall be fixed by the General Assembly.

(4) (a) The Director General shall be the chief executive of the Organization.

(b) He shall represent the Organization.

(c) He shall report to, and conform to the instructions of, the General Assembly as to the internal and external affairs of the Organization.

(5) The Director General shall prepare the draft programs and budgets and periodical reports on activities. He shall transmit them to the Governments of the interested States and to the competent organs of the Unions and the Organization.

(6) The Director General and any staff member designated by him shall participate, without the right to vote, in all meetings of the General Assembly, the Conference, the Coordination Committee, and any other committee or working group. The Director General or a staff member designated by him shall be ex officio secretary of these bodies.

(7) The Director General shall appoint the staff necessary for the efficient performance of the tasks of the International Bureau. He shall appoint the Deputy Directors General after approval by the Coordination Committee. The conditions of employment shall be fixed by the staff regulations to be approved by the Coordination Committee on the proposal of the Director General. The paramount consideration in the employment of the staff and in the determination of the conditions of service shall be the necessity of securing the highest standards of efficiency, competence, and integrity. Due regard shall be paid to the importance of recruiting the staff on as wide a geographical basis as possible.

(8) The nature of the responsibilities of the Director General and of the staff shall be exclusively international. In the discharge of their duties they shall not seek or receive instructions from any Government or from any authority external to the Organization.They shall refrain from any action which might prejudice their position as international officials. Each Member State undertakes to respect the exclusively international character of the responsibilities of the Director General and the staff, and not to seek to influence them in the discharge of their duties.

Article 10. Headquarters

(1) The headquarters of the Organization shall be at Geneva.

(2) Its transfer may be decided as provided for in Article 6 (3) (d) and (g).

Article 11. Finances

(1) The Organization shall have two separate budgets: the budget of expenses common to the Unions, and the budget of the Conference.

(2) (a) The budget of expenses common to the Unions shall include provision for expenses of interest to several Unions.

(b) This budget shall be financed from the following sources:
(i) contributions of the Unions, provided that the amount of the contribution of each Union shall be fixed by the Assembly of that Union, having regard to the interest the Union has in the common expenses;
(ii) charges due for services performed by the International Bureau not in direct relation with any of the Unions or not received for services rendered by the International Bureau in the field of legal-technical assistance;
(iii) sale of, or royalties on, the publications of the International Bureau not directly concerning any of the Unions;
(iv) gifts, bequests, and subventions, given to the Organization, except those referred to in paragraph (3) (b) (iv);
(v) rents, interests, and other miscellaneous income, of the Organization.

(3) (a) The budget of the Conference shall include provision for the expenses of holding sessions of the Conference and for the cost of the legal-technical assistance program.

(b) This budget shall be financed from the following sources:
(i) contributions of States party to this Convention not members of any of the Unions;
(ii) any sums made available to this budget by the Unions, provided that the amount of the sum made available by each Union shall be fixed by the Assembly of that Union and that each Union shall be free to abstain from contributing to the said budget;
(iii) sums received for services rendered by the International Bureau in the field of legal-technical assistance;
(iv) gifts, bequests, and subventions, given to the Organization for the purposes referred to in subparagraph (a).

(4) (a) For the purpose of establishing its contribution towards the budget of the Conference, each State party to this Convention not member of any of the Unions shall belong to a class, and shall pay its annual contributions on the basis of a number of units fixed as follows:
      Class A – 10, Class B – 3, Class C – 1.

(b) Each such State shall, concurrently with taking action as provided in Article 14 (1), indicate the class to which it wishes to belong. Any such State may change class. If it chooses a lower class, the State must announce it to the Conference at one of its ordinary sessions. Any such change shall take effect at the beginning of the calendar year following the session.

(c) The annual contribution of each such State shall be an amount in the same proportion to the total sum to be contributed to the budget of the Conference by all such States as the number of its units is to the total of the units of all the said States.

(d) Contributions shall become due on the first of January of each year.

(e) If the budget is not adopted before the beginning of a new financial period, the budget shall be at the same level as the budget of the previous year, in accordance with the financial regulations.

(5) Any State party to this Convention not member of any of the Unions which is in arrears in the payment of its financial contributions under the present Article, and any State party to this Convention member of any of the Unions which is in arrears in the payment of its contributions to any of the Unions, shall have no vote in any of the bodies of the Organization of which it is a member, if the amount of its arrears equals or exceeds the amount of the contributions due from it for the preceding two full years. However, any of these bodies may allow such a State to continue to exercise its vote in that body if, and as long as, it is satisfied that the delay in payment arises from exceptional and unavoidable circumstances.

(6) The amount of the fees and charges due for services rendered by the International Bureau in the field of legal-technical assistance shall be established, and shall be reported to the Coordination Committee, by the Director General.

(7) The Organization, with the approval of the Coordination Committee, may receive gifts, bequests, and subventions, directly from Governments, public or private institutions, associations or private persons.

(8) (a) The Organization shall have a working capital fund which shall be constituted by a single payment made by the Unions and by each State party to this Convention not member of any Union. If the fund becomes insufficient, it shall be increased.

(b) The amount of the single payment of each Union and its possible participation in any increase shall be decided by its Assembly.

(c) The amount of the single payment of each State party to this Convention not member of any Union and its part in any increase shall be a proportion of the contribution of that State for the year in which the fund is established or the increase decided. The proportion and the terms of payment shall be fixed by the Conference on the proposal of the Director General and after it has heard the advice of the Coordination Committee.

(9) (a) In the headquarters agreement concluded with the State on the territory of which the Organization has its headquarters, it shall be provided that, whenever the working capital fund is insufficient, such State shall grant advances. The amount of these advances and the conditions on which they are granted shall be the subject of separate agreements, in each case, between such State and the Organization. As long as it remains under the obligation to grant advances, such State shall have an ex officio seat on the Coordination Committee.

(b) The State referred to in subparagraph (a) and the Organization shall each have the right to denounce the obligation to grant advances, by written notification. Denunciation shall take effect three years after the end of the year in which it has been notified.

(10) The auditing of the accounts shall be effected by one or more Member States, or by external auditors, as provided in the financial regulations. They shall be designated, with their agreement, by the General Assembly.

Article 12. Legal Capacity; Privileges and Immunities

(1) The Organization shall enjoy on the territory of each Member State, in conformity with the laws of that State, such legal capacity as may be necessary for the fulfilment of the Organization's objectives and for the exercise of its functions.

(2) The Organization shall conclude a headquarters agreement with the Swiss Confederation and with any other State in which the headquarters may subsequently be located.

(3) The Organization may conclude bilateral or multilateral agreements with the other Member States with a view to the enjoyment by the Organization, its officials, and representatives of all Member States, of such privileges and immunities as may be necessary for the fulfilment of its objectives and for the exercise of its functions.

(4) The Director General may negotiate and, after approval by the Coordination Committee, shall conclude and sign on behalf of the Organization the agreements referred to in paragraphs (2) and (3).

Article 13. Relations with Other Organizations

(1) The Organization shall, where appropriate, establish working relations and cooperate with other intergovernmental organizations. Any general agreement to such effect entered into with such organizations shall be concluded by the Director General after approval by the Coordination Committee.

(2) The Organization may, on matters within its competence, make suitable arrangements for consultation and cooperation with international non-governmental organizations and, with the consent of the Governments concerned, with national organizations, governmental or non-governmental. Such arrangements shall be made by the Director General after approval by the Coordination Committee.

Article 14. Becoming Party to the Convention

(1) States referred to in Article 5 may become party to this Convention and Member of the Organization by:
(i) signature without reservation as to ratification, or
(ii) signature subject to ratification followed by the deposit of an instrument of ratification, or
(iii) deposit of an instrument of accession.

(2) Notwithstanding any other provision of this Convention, a State party to the Paris Convention, the Berne Convention, or both Conventions, may become party to this Convention only if it concurrently ratifies or accedes to, or only after it has ratified or acceded to:
      either the Stockholm Act of the Paris Convention in its entirety or with only the limitation set forth in Article 20 (1) (b) (i) thereof,
      or the Stockholm Act of the Berne Convention in its entirety or with only the limitation set forth in Article 28 (1) (b) (i) thereof.

(3) Instruments of ratification or accession shall be deposited with the Director General.

Article 15. Entry into Force of the Convention

(1) This Convention shall enter into force three months after ten States members of the Paris Union and seven States members of the Berne Union have taken action as provided in Article 14 (1), it being understood that, if a State is a member of both Unions, it will be counted in both groups. On that date, this Convention shall enter into force also in respect of States which, not being members of either of the two Unions, have taken action as provided in Article 14 (1) three months or more prior to that date.

(2) In respect to any other State, this Convention shall enter into force three months after the date on which such State takes action as provided in Article 14 (1).

Article 16. Reservations

No reservations to this Convention are permitted.

Article 17. Amendments

(1) Proposals for the amendment of this Convention may be initiated by any Member State, by the Coordination Committee, or by the Director General. Such proposals shall be communicated by the Director General to the Member States at least six months in advance of their consideration by the Conference.

(2) Amendments shall be adopted by the Conference. Whenever amendments would affect the rights and obligations of States party to this Convention not members of any of the Unions, such States shall also vote. On all other amendments proposed, only States party to this Convention members of any Union shall vote. Amendments shall be adopted by a simple majority of the votes cast, provided that the Conference shall vote only on such proposals for amendments as have previously been adopted by the Assembly of the Paris Union and the Assembly of the Berne Union according to the rules applicable in each of them regarding the adoption of amendments to the administrative provisions of their respective Conventions.

(3) Any amendment shall enter into force one month after written notifications of acceptance, effected in accordance with their respective constitutional processes, have been received by the Director General from three-fourths of the States members of the Organization, entitled to vote on the proposal for amendment pursuant to paragraph (2), at the time the Conference adopted the amendment. Any amendments thus accepted shall bind all the States which are Members of the Organization at the time the amendment enters into force or which become Members at a subsequent date, provided that any amendment increasing the financial obligations of Member States shall bind only those States which have notified their acceptance of such amendment.

Article 18. Denunciation

(1) Any Member State may denounce this Convention by notification addressed to the Director General.

(2) Denunciation shall take effect six months after the day on which the Director General has received the notification.

Article 19. Notifications

The Director General shall notify the Governments of all the Member States of:
(i) the date of entry into force of the Convention,
(ii) signatures and deposits of instruments of ratification or accession,
(iii) acceptances of an amendment to this Convention, and the date upon which the amendment enters into force,
(iv) denunciations of this Convention.

Article 20. Final Provisions

(1) (a) This Convention shall be signed in a single copy in English, French, Russian and Spanish, all texts being equally authentic, and shall be deposited with the Government of Sweden.

(b) This Convention shall remain open for signature at Stockholm until January 13, 1968.

(2) Official texts shall be established by the Director General, after consultation with the interested Governments, in German, Italian and Portuguese, and such other languages as the conference may designate.

(3) The Director General shall transmit two duly certified copies of this Convention and of each amendment adopted by the Conference to the Governments of the States members of the Paris or Berne Unions, to the Government of any other State when it accedes to this Convention, and, on request, to the Government of any other State. The copies of the signed text of the Convention transmitted to the Governments shall be certified by the Government of Sweden.

(4) The Director General shall register this Convention with the Secretariat of the United Nations.

Article 21. Transitional Provisions

(1) Until the first Director General assumes office, references in this Convention to the International Bureau or to the Director General shall be deemed to be references to the United International Bureaux for the Protection of Industrial, Literary and Artistic Property (also called the United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property (BIRPI)), or its Director, respectively.

(2) (a) States which are members of any of the Unions but which have not become party to this Convention may, for five years from the date of entry into force of this Convention, exercise, if they so desire, the same rights as if they had become party to this Convention. Any State desiring to exercise such rights shall give written notification to this effect to the Director General; this notification shall be effective on the date of its receipt. Such States shall be deemed to be members of the General Assembly and the Conference until the expiration of the said period.

(b) Upon expiration of this five-year period, such States shall have no right to vote in the General Assembly, the Conference, and the Coordination Committee.

(c) Upon becoming party to this Convention, such States shall regain such right to vote.

(3) (a) As long as there are States members of the Paris or Berne Unions which have not become party to this Convention, the International Bureau and the Director General shall also function as the United International Bureaux for the Protection of Industrial, Literary and Artistic Property, and its Director, respectively.

(b) The staff in the employment of the said Bureaux on the date of entry into force of this Convention shall, during the transitional period referred to in subparagraph (a), be considered as also employed by the International Bureau.

(4) (a) Once all the States members of the Paris Union have become Members of the Organization, the rights, obligations, and property, of the Bureau of that Union shall devolve on the International Bureau of the Organization.

(b) Once all the States members of the Berne Union have become Members of the Organization, the rights, obligations, and property, of the Bureau of that Union shall devolve of the Organization.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Convention.

 

Õiend
Akti avaldamisandmed täiendatud, lisatud seosed ja ingliskeelne tekst.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json