HALDUSÕIGUSKohalik omavalitsusVälislepingud

Riigid ja territooriumidPoola

Teksti suurus:

Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi regioonide ja kohalike omavalitsuste vahelise koostöö leping

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.01.1994
Avaldamismärge:RT II 1993, 29, 99

Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi regioonide ja kohalike omavalitsuste vahelise koostöö leping

Vastu võetud 02.07.1992

(õ) 17.02.2009

Koostöö lepingu ratifitseerimise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Eesti Vabariik ja Poola Vabariik, edaspidi pooled:

pidades silmas Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi vahelise sõpruse ja koostöö lepingu (RT II 1993, 12, 14) 8. artiklit;

arvestades Euroopa kogukondade ja territoriaalsete omavalitsuste koostöö raamkonventsiooni 21. maist 1980;

võttes arvesse, et regioonidevahelise koostöö eesmärgiks on Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi vaheliste suhete tugevdamine;

olles teadlikud tähtsusest, mida selle eesmärgi poole pürgimisel võib omandada koostöö mõlema riigi regionaalsete ja kohalike omavalitsuste vahel;

otsustades toetada seda koostööd ja sellega soodustada mõlema riigi regioonide majanduslikku ja ühiskondlikku arengut;

on leppinud kokku järgnevas:

Artikkel 1

1. Pooled toetavad igasuguste majanduslike, ühiskondlike, õiguslike, tehniliste, kultuuriliste ja muude algatuste seostamist, mis on suunatud mõlema riigi regionaalsete ja kohalike omavalitsuste vaheliste suhete tugevdamisele ning arendamisele, samuti vastavate kokkulepete sõlmimist.

2. Käesoleva lepingu jaoks on mainitud määranguil järgmine tähendus:
– «regioonidevaheline koostöö» tähendab igasuguseid seostatud majanduslikke, ühiskondlikke, õiguslikke, administratiivseid, tehnilisi, teaduslikke, kultuurilisi või muid ettevõtmisi, mis on suunatud mõlema riigi regionaalsete ja kohalike omavalitsuste vaheliste suhete tugevdamisele ning arendamisele, samuti vastavate kokkulepete sõlmimist;
– «regionaalne omavalitsus» tähendab territoriaalseid omavalitsusi, mis kooskõlas mõlema riigi siseriikliku õigusega täidavad regionaalseid ülesandeid;
– «kohalik omavalitsus» tähendab territoriaalseid omavalitsusi või nende organeid, mis kooskõlas mõlema riigi siseriikliku õigusega täidavad kohalikke ülesandeid.

3. Pooled annavad teineteisele informatsiooni, mis on vajalik mõistete «regionaalne omavalitsus» ja «kohalik omavalitsus» täpsustamiseks.

Artikkel 2

1. Mõlema riigi administratsiooni keskorganid informeerivad regionaalseid ja kohalikke omavalitsusi võimalustest, mis neil on regioonidevahelise koostöö alal tegutsemiseks.

2. Pooled teevad, vajaduse korral vastastikku kooskõlastades, jõupingutusi regionaalsetele ja kohalikele omavalitsustele vastavate soodustuste loomiseks regioonidevahelises koostöös.

3. Käesolev leping ei kahjusta juba olemasolevaid koostöövorme mõlema riigi regioonide vahel, eriti rahvusvahelistest lepingutest tulenevaid.

4. Käesolev leping ei riku mõlema riigi siseriikliku õiguse poolt regionaalsetele ja kohalikele omavalitsustele antud õigusi.

5. Kumbki pool võib mis tahes ajal määratleda oma territooriumi osad ning koostöö sisu ja vormid, mille kohta antud lepingut ei rakendata.

Artikkel 3

1. Pooled võivad ühise kokkuleppe alusel astuda samme muutmaks neid siseriikliku õiguse sätteid, mis raskendavad regioonidevahelist koostööd.

2. Pooled teevad kõik jõupingutused lahendamaks vaidlusküsimusi, mis raskendavad regioonidevahelist koostööd.

Artikkel 4

Pooled loovad soodustatud tingimused regioonidevaheliseks koostööks tööstuse, põllumajanduse, toiduainetöötluse, kaubanduse ja teeninduse, mere- ja maismaatranspordi, side, territoriaalmajanduse ja ehituse, keskkonnakaitse, loodusvarude kasutamise, finantside ja panganduse, turismi, spordi, kultuuri, hariduse ning teaduse vallas.

Regioonidevahelise koostöö sisuks on eriti:
   – regioonide, linnade ja maarajoonide areng,
   – territoriaalmajandus ja -planeerimine,
   – kommunaalmajandus,
   – transport ja side,
   – loodus- ja keskonnakaitsekaitse,
   – kaubandus,
   – põllumajandus,
   – haridus ja teadus, sealhulgas teise riigi keele õppimine,
   – tervishoid,
   – kultuur ja kunst,
   – turism, puhkus ja sport,
   – võitlus kuritegevusega,
   – vastastikune abi katastroofide ja loodusõnnetuste korral,
   – muud ühist huvi pakkuvad alad.

Artikkel 5

Regionaalsed ja kohalikud omavalitsused võivad sõlmida tsiviilõiguslikke ja muid lepingud regioonidevahelise koostöö vallas, mis on määratletud käesoleva lepingu 4. artiklis. Eriti puudutab see lepinguid kaubatarnete või teenuste osutamise, samuti ühenduste või fondide ning ühisettevõtete loomise kohta. Nende lepingute sõlmimise võivad mainitud võimud usaldada institutsioonidele, üksikisikutele ja juriidilistele isikutele.

Artikkel 6

1. Regionaalsel ja kohalikul tasemel võib luua vastavate võimude poolt ühiseid koordineerimisorganeid regioonidevaheliseks koostööks.

2. Regionaalsed ja kohalikud omavalitsused kavandavad ja organiseerivad oma tasemel regioonidevahelist koostööd kõigil aladel, seejuures mõlema riigi keskorganite pädevusse kuuluvates küsimustes nagu julgeolek, piiriületamine ja tollipoliitika, peavad seisukohad olema aktsepteeritud vastavate organite poolt.

Artikkel 7

1. Pooled moodustavad Eesti-Poola regioonidevahelise koostöö riikliku komisjoni (edaspidi «Komisjon»).

2. Komisjoni ülesandeks on regioonidevahelise koostöö üldiste sihtide, programmide ja vormide määramine ning koordineerimine, ülesannete andmine seoses otsustega, mis on ette valmistatud regionaalse või kohaliku taseme ühiste koordineerimisorganite poolt, ja koostööd takistavate vaidlusküsimuste arutamine.

3. Komisjoni istungitest võivad osa võtta nõuandva häälega regionaalse või kohaliku taseme ühiste koordineermisorganite esindajad.

4. Komisjon võib nõuda ekspertarvamusi üksikprobleemide uurimisel.

5. Komisjon koguneb vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas.

Artikkel 8

Komisjon ning ühised regionaalsed ja kohaliku taseme koordineerimisorganid tegutsevad vastavalt oma põhikirjale. Regionaalse või kohaliku taseme ühiste koordineerimisorganite põhikirjad kinnitab Komisjon.

Artikkel 9

Pooled soovitavad ühistel koordineerimisorganitel lähtuda kokkulepete, lepingute ja statuutide eeskujust, mis olid lisatud Euroopa kogukondade ja territoriaalsete omavalitsuste raamkonventsioonile 21. maist 1980. a.

Artikkel 10

1. Käesolev leping kuulub ratifitseerimisele vastavalt mõlema riigi seadustele ja astub jõusse ratifitseerimiskirjade vahetamise päeval.

2. Käesolev leping sõlmitakse kümneks aastaks. Ta kuulub automaatsele pikendamisele igaks järgnevaks viieks aastaks, kui kumbki lepinguosaline pool ei ütle teda notifikatsiooni teel üles kuus kuud enne vastava perioodi lõppemist.

Koostatud Tallinnas 2. juulil 1992. aastal kahes eksemplaris, kumbki eesti ja poola keeles, kusjuures mõlemal tekstil on võrdne jõud.

 

Eesti Vabariigi nimel
Poola Vabariigi nimel
J. MANITSKI
K. SKUBISZEWSKI

 

Õiend
Akti avaldamisandmed täiendatud, lisatud seosed.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json