Teksti suurus:

Eesti Vabariigi ja Norra Kuningriigi vaheline tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.12.1993
Avaldamismärge:RT II 1993, 32, 108

Eesti Vabariigi ja Norra Kuningriigi vaheline tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping

Vastu võetud 14.05.1993

(õ) 18.02.2009

Lepingu ratifitseerisimise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Mitteametlik tõlge

Eesti Vabariigi valitsus ja Norra Kuningriigi valitsus,

soovides sõlmida lepingut tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimiseks ning maksudest hoidumise tõkestamiseks,

on kokku leppinud järgnevas:

1. artikkel. Isikuline ulatus

Käesolev leping kehtib isikute suhtes, kes on ühe või mõlema lepinguosalise riigi residendid.

2. artikkel. Lepingualused maksud

(1) Olemasolevad maksud, mille suhtes käesolev leping kehtib, on eriti:
a) Norras:
   (i) riiklik tulumaks (inntektsskatt til staten);
   (ii) maakonnavalitsuse tulumaks (inntektsskatt til fylkeskommunen);
   (iii) kohaliku omavalitsuse tulumaks (inntektsskatt til kommunen);
   (iv) riiklikud eraldised Maksude Ühtlustamise Fondi (fellesskatt til Skattefordelingsfondet);
   (v) riiklik kapitalimaks (formuesskatt til staten);
   (vi) kohaliku omavalitsuse kapitalimaks (formuesskatt til kommunen);
   (vii) riiklik maks tulult ja kapitalilt, mis on seotud veealuste naftaressursside uurimise ja kasutuselevõtuga ning nendega kaasnevate töödega, sealhulgas toodetava nafta torutranspordiga (skatt til staten vedrørende inntekt og formue i forbindelse med undersøkelse etter og utnyttelse av undersjøiske petroleumsforekomster og dertil knyttet virksomhet og arbeid, herunder rørledningstransport av utvunnet petroleum); ja
   (viii) riiklikud lõivud mitteresidentidest kunstnike poolt saadavatelt tasudelt (avgift til staten av honorarer som tilfaller kunstnere bosatt i utlandet);
(edaspidi «Norra maks»);

b) Eestis:
   (i) üksikisiku tulumaks;
   (ii) ettevõtte tulumaks; ja
   (iii) tegevusloa maks;
(edaspidi «Eesti maks»).

(2) Kui pärast lepingu allakirjutamise kuupäeva kehtestatakse lepinguosalises riigis uus tulu- või kapitalimaks, siis kehtib leping ka sellise maksu suhtes. Lepinguosaliste riikide kompetentsed ametivõimud otsustavad vastastikuse kokkuleppe teel, kas selline maks, mis on kehtestatud kummaski lepinguosalises riigis, vastab maksule, mille suhtes leping vastavalt eelmisele lausele peaks kehtima.

(3) Leping kehtib niisamuti ka kõigile maksudele, mis on samased või olemuslikult sarnased nende maksudega, mida on loetletud või millele on viidatud 1. ja 2. lõikes ning mis on kehtestatud pärast lepingu allakirjutamist lisaks olemasolevatele maksudele või nende asemel, mille suhtes leping nende lõigete tõttu kehtib. Lepingualuste riikide kompetentsed ametivõimud teatavad teineteisele kõigist olulistest muudatustest, mis on tehtud nende vastavates maksuseadustes.

3. artikkel. Põhimõisted

(1) Käesoleva lepingu mõttes, kui lepingu kontekst ei näe ette teisiti:
a) mõiste «Norra» tähistab Norra Kuningriiki, sealhulgas alasid väljaspool Norra Kuningriigi territoriaalmerd, kus Norra Kuningriik võib kooskõlas Norra seadusandluse ja rahvusvahelise õigusega omada õigusi merepõhja ja maapõue ja seal olevate loodusvarade suhtes; mõiste ei hõlma Svalbardi, Jan Mayeni ja Norra haldusalasid («biland»);
b) mõiste «Eesti» tähistab Eesti Vabariiki ja, kasutatuna geograafilises mõttes, tähistab Eesti territooriumi ja muid Eesti territoriaalvetega külgnevaid alasid, kus Eesti võib Eesti seaduste alusel ja kooskõlas rahvusvahelise õigusega kasutada õigusi merepõhja, maapõue ning neis leiduvate loodusvarade suhtes;
c) mõiste «isik» hõlmab üksikisikut, kompaniid ja muid isikute ühendusi;
d) mõiste «kompanii» tähistab kõiki juriidilisi isikuid või üksusi, keda maksustamise eesmärgil käsitletakse juriidiliste isikutena;
e) mõisted «lepinguosalise riigi ettevõte» ja «teise lepinguosalise riigi ettevõte» tähistavad vastavalt lepinguosalise riigi residendi poolt juhitavat ettevõtet ja teise lepinguosalise riigi residendi poolt juhitavat ettevõtet;
f) mõiste «kodanik» tähistab:
    (i) lepinguosalise riigi kodakondsust omavat üksikisikut;
    (ii) juriidilist isikut, osaühingut või assotsiatsiooni, kelle staatus on määratletud lepinguosalises riigis kehtivate seadustega;
g) mõiste «rahvusvaheline transport» tähistab lepinguosalise riigi ettevõtte mere- või õhutransporti, välja arvatud juhul, kui mere- või õhutransport toimub ainult teise lepinguosalise riigi piirides;
h) mõiste «kompetentne ametivõim» tähistab:
    (i) Norras rahandusministrit või tema volitatud esindajaid;
    (ii) Eestis rahandusministrit või tema volitatud esindajaid.

(2) Kui lepinguosaline riik kasutab lepingu rakendamisel teisi siin defineerimata mõisteid, siis on neil, kui kontekst ei eelda teisiti, tähendus, mis neil on selle riigi seaduse alusel vastavate maksude kohta, mille suhtes leping kehtib.

4. artikkel. Resident

(1) Käesolevas lepingus tähistab mõiste «lepinguosalise riigi resident» kõiki isikuid, kellel on selle riigi seaduste alusel maksukohustus elukoha, asukoha, juhtimiskeskuse, liikmeksolekukoha või mõne muu sarnase kriteeriumi alusel. Mõiste hõlmab ka lepinguosalist riiki, tema riiklikke allüksusi, kohalikke omavalitsusi ja statuudiga määratletud üksusi. Mõiste ei hõlma isikut, kellel on selles riigis maksukohustus ainult seal asuvate tuluallikate või kapitali alusel.

(2) Kui 1. lõike sätete kohaselt on üksikisik mõlema lepinguosalise riigi resident, siis määratakse tema staatus järgnevalt:
a) teda loetakse residendiks riigis, kus tal on alaline elukoht; kui tal on alaline elukoht mõlemas riigis, siis loetakse teda residendiks riigis, kellega tal on otsesemad isiklikud ja majanduslikud sidemed (eluliste huvide keskus);
b) kui riiki, kus on tema eluliste huvide keskus, ei ole võimalik kindlaks määrata, või kui tal puudub alaline elukoht kummaski riigis, siis loetakse teda residendiks riigis, kus ta pidevalt viibib;
c) kui ta viibib pidevalt mõlemas riigis või ei viibi pidevalt kummaski neist, siis loetakse teda residendiks riigis, mille kodanik ta on;
d) kui ta on mõlema riigi kodanik või ei ole kummagi riigi kodanik, siis lahendatakse see küsimus lepinguosaliste riikide kompetentsete ametivõimude vastastikusel kokkuleppel.

(3) Kui 1. lõike sätete kohaselt on isik, kes ei ole üksikisik, mõlema lepinguosalise riigi resident, siis püüavad lepinguosaliste riikide kompetentsed ametivõimud lahendada seda küsimust vastastikuse kokkuleppe teel ja otsustada lepingu rakendamise üle sellise isiku suhtes. Vastava kokkuleppe puudumisel ei loeta isikut lepingu mõttes kummaski lepinguosalises riigis teise lepinguosalise riigi residendiks.

5. artikkel. Püsiv tegevuskoht

(1) Käesolevas lepingus tähistab mõiste «püsiv tegevuskoht» kindlat äritegevuse kohta, mille kaudu tervikuna või osaliselt toimub ettevõtte äritegevus.

(2) Mõiste «püsiv tegevuskoht» hõlmab eriti:
(a) juhtimiskeskust;
(b) haruettevõtet;
(c) kontorit;
(d) vabrikut;
(e) töökoda; ja
(f) kaevandust, nafta- või gaasipuurauku, karjääri või mõnda teist loodusvarade kasutuselevõtu kohta.

(3) Ehitusplats, ehitus, montaaž või seadistamine, või sellega seotud järelvalve või konsultatsioonialane tegevus kujutab endast püsivat tegevuskohta ainult juhul, kui see kestab kauem kui kuus kuud.

(4) Olenemata selle artikli eelnevatest sätetest ei loeta mõistet «püsiv tegevuskoht» hõlmavat:
a) rajatiste kasutamist, mis on vajalik ettevõttele kuuluvate kaupade ladustamise, väljapaneku või kohaletoimetamise eesmärgil;
b) kaubalao pidamist, mis on vajalik ettevõttele kuuluvate kaupade ladustamise, väljapaneku või kohaletoimetamise eesmärgil;
c) kaubalao pidamist, mis on vajalik ettevõttele kuuluvate ja ainult teisele ettevõttele tootmiseks vajalike kaupade hoidmiseks;
d) äritegevuse kindla asukoha pidamist ainult ettevõttele vajalike kaupade ostmise või informatsiooni kogumise eesmärgil;
e) äritegevuse kindla asukoha pidamist ainult ettevõtte toimimiseks vajaliku või mõne teise ettevalmistava või abistava iseloomuga tegevuse eesmärgil;
f) äritegevuse kindla asukoha pidamist ainult seoses ükskõik millise punktides a kuni e loetletud tegevuste kombinatsiooniga, eeldades, et kogu kindla asukoha äritegevus, mis sellest kombinatsioonist tuleneb, on ettevalmistava või abistava iseloomuga.

(5) Olenemata 1. ja 2. lõike sätetest, kui isik, kes ei ole sõltumatu esindaja staatuses vastavalt 6. lõikele, tegutseb ettevõtte nimel ning kes on volitatud sõlmima ja tegelikult sõlmib teises lepinguosalises riigis ettevõtte nimel lepinguid, loetakse sel ettevõttel olevat püsiv tegevuskoht selles riigis kõigi sellise isiku poolt ettevõtte jaoks sooritatud tegevuste suhtes juhul, kui sellise isiku tegevus ei ole piiratud 4. lõikes loetletud tegevustega, mis oleksid toimunud äritegevuse kindla asukoha kaudu ja mis ei muudaks seda äritegevuse kindlat asukohta vastavalt selle lõike sätetele püsivaks tegevuskohaks.

(6) Ettevõttel ei loeta olevat lepinguosalises riigis püsivat tegevuskohta selles riigis ainult maakleri, täievolilise esindaja või mõne teise sõltumatu esindaja kaudu toimuva äritegevuse suhtes eeldusel, et sellised isikud tegutsevad äritegevuseks ettenähtud korras. Ent kui sellise esindaja tegevus toimub täielikult või peaaegu täielikult sellise ettevõtte nimel, siis ei loeta teda selle lõike mõttes sõltumatuks esindajaks.

(7) Asjaolu, et kompanii, kes on lepinguosalise riigi resident, kontrollib kompaniid või on kontrollitav kompanii poolt, kes on teise lepinguosalise riigi resident või kelle äritegevus toimub selles teises riigis (kas püsiva tegevuskoha kaudu või mõnel muul viisil), ei muuda kumbagi kompaniid teineteise suhtes püsivaks tegevuskohaks.

6. artikkel. Kinnisvaratulu

(1) Lepinguosalise riigi residendi poolt teises lepinguosalises riigis olevast kinnisvarast saadud tulu (sealhulgas tulu põllumajandusest ja metsandusest), võidakse maksustada selles teises riigis.

(2) Mõistel «kinnisvara» on tähendus, mis tal on selle lepinguosalise riigi seaduse alusel, kus mainitud vara tegelikult asub. Mõiste hõlmab igal juhul kinnisvara päraldisi, põllumajanduses ja metsanduses kasutatavaid seadmeid ning eluskarja, maaomandit käsitleva üldise seadusega sätestatud õigusi, ehitisi, optsioone ja sarnaseid kinnisvaraga seotud õigusi, kinnisvara kasutamisõigusi ja õigusi muutuvatele või püsivatele väljamaksetele töö või õiguse eest tööle maavarade leiukohtade, allikate ja teiste loodusvaradega. Laevu, kaatreid ja õhusõidukeid ei käsitleta kinnisvarana.

(3) 1. lõike sätted kehtivad kinnisvara otsesest kasutamisest, rendile andmisest või mõnel muul viisil kinnisvara kasutamisest saadud tulule, aga ka kinnisvara võõrandamisest saadud tulule.

(4) Kui aktsiate või muude juriidiliste õiguste omamine kompaniis annab selliste aktsiate või juriidiliste õiguste omanikule õiguse kompaniile kuuluvale kinnisvarale, siis võidakse kinnisvara otsesest kasutamisest, rendile andmisest või mõnel muul viisil kinnisvara kasutamisest saadud tulu maksustada selles lepinguosalises riigis, kus kinnisvara asub.

(5) 1. ja 3. lõike sätted kehtivad ka ettevõtte kinnisvarast ning eraviisilises teenistuses kasutatavast kinnisvarast saadud tulule.

7. artikkel. Ärikasumid

(1) Lepinguosalise riigi ettevõtte kasum maksustatakse ainult selles riigis, kui ettevõtte äritegevus ei toimu teises lepinguosalises riigis asuva püsiva tegevuskoha kaudu. Kui ettevõtte äritegevus toimub eespool mainitud viisil, siis võidakse ettevõtte kasumit maksustada teises riigis, kuid ainult seda osa kasumist, mis kuulub:
a) sellele püsivale tegevuskohale; või
b) kauba müügile selles teises riigis, mis on samane või sarnane püsiva tegevuskoha kaudu toimuva müügiga; või
c) muule selles teises riigis toimunud äritegevusele, mis on samane või sarnane püsiva tegevuskoha kaudu toimuvaga.

Punktide b ja c sätted ei kehti, kui ettevõte näitab, et selliseid müüke või tegevusi ei oleks saanud põhjendatult toimuda püsiva tegevuskoha kaudu.

(2) Olenevalt 3. lõike sätetest, kui lepinguosalise riigi ettevõtte äritegevus toimub teises lepinguosalises riigis asuva püsiva tegevuskoha kaudu, siis loetakse kummaski lepinguosalises riigis sellele püsivale tegevuskohale kuuluvaks kasum, mille tegevuskoht oleks võinud saada iseseisva ettevõttena, kes osaleb samade või sarnaste tingimuste alusel samadel või sarnastel tegevusaladel ja on täiesti iseseisev oma suhetes ettevõttega, kelle püsiv tegevuskoht ta on.

(3) Püsiva tegevuskoha kasumite määramisel lubatakse kuludena maha arvata kulusid, mis on tekkinud püsiva tegevuskoha tõttu, sealhulgas juhtimise ja administreerimisega tekkinud kulud, seda kas riigis, kus püsiv tegevuskoht asub, või mujal.

(4) Niivõrd, kui püsivale tegevuskohale kuuluvat kasumit määratakse lepinguosalise riigi poolt järgitava tava kohaselt ettevõtte üldkasumi jaotamise alusel tema erinevate osade vahel, ei takista 2. lõike ükski säte määramast maksustatavat kasumit selles lepinguosalises riigis kasutatava jaotusmeetodi järgi; seejuures peab kasutatav jaotusmeetod olema selline, et tulemus oleks kooskõlas käesoleva artikli põhimõtetega.

(5) Kasumit ei loeta püsivale tegevuskohale kuuluvaks põhjusel, et see püsiv tegevuskoht ainuüksi ostab ettevõtte jaoks kaupu.

(6) Eelnevate lõigete mõttes määratakse püsivale tegevuskohale kuuluv kasum igal aastal sama meetodi alusel, välja arvatud juhul, kui on olemas sobiv ja küllaldane põhjus vastupidiseks.

(7) Kui kasumid hõlmavad tululiike, mida käsitletakse eraldi käesoleva lepingu teistes artiklites, siis rakendatakse nende artiklite sätteid sõltumata käesoleva artikli sätetest.

8. artikkel. Mere- ja õhutransport

(1) Lepinguosalise riigi ettevõtte rahvusvahelisest mere- või õhutranspordist saadud kasumit maksustatakse ainult selles riigis.

(2) 1. lõike sätted kehtivad ka kasumitele, mis on saadud osalusest puulis, ühisettevõttes või rahvusvahelises transpordiorganisatsioonis.

(3) Kui erinevate maade kompaniid on otsustanud korraldada õhutranspordi alast äritegevust ühise konsortsiumi vormis, siis kehtivad 1. ja 2. lõike sätted ainult sellele osale konsortsiumi kasumitest, mis vastab lepinguosalise riigi residendiks oleva kompanii osalusele antud konsortsiumis.

9. artikkel. Assotsieerunud ettevõtted

(1) Kui
   a) lepinguosalise riigi ettevõte osaleb otseselt või kaudselt teise lepinguosalise riigi ettevõtte juhtimises, kontrollimises või kapitalis, või kui
   b) samad isikud osalevad otseselt või kaudselt lepinguosalise riigi ja teise lepinguosalise riigi ettevõtte juhtimises, kontrollimises või kapitalis,
ja kui kummalgi juhul määratakse või lepitakse kahe ettevõtte vahelistes kaubanduslikes või finantssuhetes kokku tingimused, mis erinevad iseseisvate ettevõtete vahelistest suhetest, siis võidakse lugeda mis tahes kasum, mis oleks ilma nende tingimusteta lisandunud ühele nendest ettevõtetest, kuid mis nende tingimuste tõttu ei lisandunud, selle ettevõtte kasumi hulka ja vastavalt ka maksustada.

(2) Kui lepinguosaline riik loeb selle riigi ettevõtte kasumi hulka ja maksustab vastavalt kasumit, mille osas teise lepinguosalise riigi ettevõte on selles teises riigis maksustatud, ja kui selline kasum on esimesena mainitud riigi arvates kasum, mis oleks lisandunud esimesena mainitud riigi ettevõttele, kui nende kahe ettevõtte vahelised tingimused oleksid olnud sarnased kahe iseseisva ettevõtte vaheliste tingimustega, siis reguleerib teine riik vastavalt selle kasumi maksustamise ulatust, kui ta peab seda reguleerimist õigustatuks. Sellise reguleerimise ulatuse määramisel arvestatakse käesoleva lepingu teisi sätteid ja lepinguosaliste riikide kompetentsed ametivõimud konsulteerivad vajaduse korral teineteisega.

10. artikkel. Dividendid

(1) Dividende, mida kompanii, kes on lepinguosalise riigi resident, maksab teise lepinguosalise riigi residendile, võidakse maksustada selles teises riigis.

(2) Seejuures võidakse neid dividende maksustada ka selles lepinguosalises riigis ja vastavalt selle riigi seadustele, kus dividende maksev kompanii on resident, aga kui dividendide saaja on dividendide kasusaav omanik, siis sel teel kinnipeetud maks ei tohi ületada:
a) 5 protsenti dividendide kogusummast, kui kasusaav omanik on kompanii (välja arvatud osaühing), kellele otseselt kuulub vähemalt 25 protsenti dividende maksva kompanii kapitalist;
b) 15 protsenti dividendide kogusummast kõigil teistel juhtudel.

Lepinguosaliste riikide kompetentsed ametivõimud võivad vastastikuse kokkuleppe teel kindlaks määrata selliste piirangute rakendamise korra.

Käesoleva lõike sätted ei mõjuta kompanii selle kasumi maksustamist, millest dividende makstakse.

(3) Käesolevas artiklis kasutatuna tähistab mõiste «dividendid» tulu aktsiatest või muudest õigustest, mis ei ole võlanõuded, kasumis osalemisest, tulu teistest korporatiivsetest õigustest, mida selle riigi seaduste järgi, kus dividende jagav kompanii on resident, käsitletakse maksustamisel tuluna aktsiatest.

(4) 1. ja 2. lõike sätted ei kehti, kui dividendide kasusaava omaniku, kes on lepinguosalise riigi resident, äritegevus toimub teises lepinguosalises riigis, kus dividende maksev kompanii on resident, seal asuva püsiva tegevuskoha kaudu, või ta tegutseb selles teises riigis eraviisiliselt seal asuva kindla asukoha kaudu, ja osak, mille eest dividende makstakse, on tegelikult seotud sellise püsiva tegevuskoha või kindla asukohaga. Sel juhul kehtivad vastavalt kas 7. või 14. artikli sätted.

(5) Kui kompanii, kes on lepinguosalise riigi resident, saab kasumit või tulu teisest lepinguosalisest riigist, siis ei saa see teine riik kehtestada mingit maksu kompanii poolt makstavatele dividendidele, välja arvatud juhul, kui dividende makstakse selle teise riigi residendile või kui osak, mille eest dividende makstakse, on tegelikult seotud selles teises riigis asuva püsiva tegevuskoha või kindla asukohaga, ega saa maksustada kompanii dividendideks jagamata kasumit, isegi kui makstavad dividendid või jagamata kasum koosneks täielikult või osaliselt selles teises riigis tekkinud tulust või kasumist.

11. artikkel. Intressid

(1) Intressid, mis tekivad lepinguosalises riigis ja mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendile, võidakse maksustada selles teises riigis.

(2) Seejuures võidakse neid intresse maksustada ka selles lepinguosalises riigis ja vastavalt selle riigi seadustele, kus intressid tekivad, aga kui intresside saaja on intresside kasusaav omanik, siis sel teel kinnipeetud maks ei ületa 10 protsenti intresside kogusummast.

Lepinguosaliste riikide kompetentsed ametivõimud võivad vastastikuse kokkuleppe teel kindlaks määrata selle piirangu rakendamise korra.

(3) Olenemata 1. ja 2. lõike sätetest,
a) maksustatakse Eestis tekkivad intressid ainult Norras, kui intresse makstakse:
   (i) Norra riigile, riiklikule allüksusele, kohalikule omavalitsusele või statuudiga määratletud üksusele;
    (ii) Norra Keskpangale;
    (iii) Norra Eksportkrediidi Garantii Instituudile;
    (iv) AS Eksportfinantsile; või
    (v) institutsioonile, mis on sarnane alapunktides iii–v mainituga, ja mille suhtes lepinguosaliste riikide kompetentsed ametivõimud võivad aeg-ajalt kokku leppida.

b) maksustatakse Norras tekkivad intressid ainult Eestis, kui intresse makstakse:
     (i) Eesti riigile, riiklikule allüksusele, kohalikule omavalitsusele või statuudiga määratletud üksusele;
     (ii) Eesti Pangale;
     (iii) organisatsioonile, mis on loodud Eesti riigis pärast käesoleva lepingu allakirjutamise kuupäeva ja mis on olemuslikult sarnane mõne Norras loodud ja punkti a alapunktides iii–iv mainitud organisatsiooniga (lepinguosaliste riikide kompetentsed ametivõimud otsustavad vastastikuse kokkuleppe teel, kas sellised organisatsioonid on olemuslikult sarnased); või
     (iv) institutsioonile, mis on sarnane punkti a alapunktis v mainituga, ja mille suhtes lepinguosaliste riikide kompetentsed ametivõimud võivad aeg-ajalt kokku leppida.

c) maksustatakse lepinguosalises riigis tekkivad laenuintressid, mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendile, ainult selles teises riigis, kui laenu garanteerib mõni punktides a või b mainitud või viidatud üksus;

d) maksustatakse lepinguosalises riigis tekkivaid intresse ainult teises lepinguosalises riigis, kui:
     (i) intresside saaja on selle teise riigi resident, ja
     (ii) kui intresside saaja on selle teise riigi ettevõte ja intressidest kasusaav omanik, ja
     (iii) kui intresse makstakse seoses võlgnevusega, mis on tekkinud seoses selle ettevõtte poolt tööstusliku, kaubandusliku või teadusliku sisseseade müügikrediidiga esimesena mainitud riigi ettevõttele, välja arvatud juhul, kui müük või võlgnevus on omavahel seotud isikute vahel.

(4) Käesolevas artiklis kasutatuna tähistab mõiste «intressid» tulu igat liiki võlanõuetest, mis on või ei ole tagatud hüpoteegiga, ja eriti tulu valitsuse väärtpaberitest ja tulu võlakohustustest ning obligatsioonidest, sealhulgas selliste väärtpaberite, võlakohustuste ja obligatsioonidega kaasnevatest preemiatest ning auhindadest. Käesoleva artikli mõttes ei käsitleta intressidena viivist hilinenud maksetelt.

(5) 1. ja 2. lõike sätted ei kehti, kui intresside kasusaava omaniku, kes on lepinguosalise riigi resident, äritegevus toimub teises lepinguosalises riigis, kus intressid tekivad, seal asuva püsiva tegevuskoha kaudu, või kui ta tegutseb teises riigis eraviisiliselt seal asuva kindla asukoha kaudu, ja võlanõue, mille eest intresse makstakse, on tegelikult seotud sellise püsiva tegevuskoha või kindla asukohaga. Sel juhul kehtivad vastavalt kas 7. või 14. artikli sätted.

(6) Intresse loetakse tekkinuks lepinguosalises riigis, kui maksja on selle riigi resident. Ent kui intresse maksval isikul, kes on või ei ole lepinguosalise riigi resident, on lepinguosalises riigis püsiv tegevuskoht või kindel asukoht, millega seoses tekkis võlgnevus, millelt intresse makstakse, ning need intressid on tekkinud püsiva tegevuskoha või kindla asukoha poolt, siis loetakse neid intresse tekkinuks riigis, kus asub püsiv tegevuskoht või kindel asukoht.

(7) Kui intresside maksja ja kasusaava omaniku või nende mõlema ja mõne teise isiku vaheliste erisuhete tõttu vastava võlanõude eest makstavate intresside summa ületab summa, mis oleks maksja ja kasusaava omaniku vahel kokku lepitud selliste suhete puudumisel, siis kehtivad käesoleva artikli sätted ainult viimati mainitud summale. Sel juhul kuulub maksete liigosa maksustamisele vastavalt kummagi lepinguosalise riigi seadustele, arvestades käesoleva lepingu teisi sätteid.

12. artikkel. Rojaltid

(1) Rojaltid, mis tekivad lepinguosalises riigis ja mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendile, võidakse maksustada selles teises riigis.

(2) Seejuures võidakse sellised rojaltid maksustada ka selles lepinguosalises riigis ja vastavalt selle riigi seadustele, kus rojaltid tekivad, aga kui rojaltide saaja on rojaltide kasusaav omanik, siis ei ületa rojaltidelt võetav maks:
a) 5 protsenti rojaltide kogusummast, mida makstakse tööstusliku, kaubandusliku või teadusliku sisseseade kasutamise eest;
b) 10 protsenti rojaltide kogusummast kõigil teistel juhtudel.

Lepinguosaliste riikide kompetentsed ametivõimud võivad vastastikuse kokkuleppe teel kindlaks määrata selliste piirangute rakendamise korra.

(3) Käesolevas artiklis kasutatuna tähistab mõiste «rojaltid» igat liiki makseid, mida saadakse tasuna kasutamise eest või õiguse eest kasutada ükskõik milliste kirjanduslike, kunstiliste või teaduslike tööde, sealhulgas kinofilmide, autoriõigusi, ükskõik milliseid patente, kaubamärke, kavandeid või mudeleid, plaane, salajasi valemeid või menetlusi, või tööstuslikku, kaubanduslikku või teaduslikku sisseseadet, või tööstuslikku, kaubanduslikku või teaduslikku kogemust puudutavat informatsiooni.

(4) 1. ja 2. lõike sätted ei kehti, kui rojaltide kasusaava omaniku, kes on lepinguosalise riigi resident, äritegevus toimub teises lepinguosalises riigis, kus rojaltid tekivad, seal asuva püsiva tegevuskoha kaudu, või kui ta tegutseb teises riigis eraviisiliselt seal asuva kindla asukoha kaudu, ja õigus või vara, mille eest rojalteid makstakse, on tegelikult seotud sellise püsiva tegevuskoha või kindla asukohaga. Sel juhul kehtivad vastavalt kas 7. või 14. artikli sätted.

(5) Rojalteid loetakse tekkinuks lepinguosalises riigis, kui maksja on selle riigi resident. Ent kui rojalteid maksval isikul, kes on või ei ole lepinguosalise riigi resident, on lepinguosalises riigis püsiv tegevuskoht või kindel asukoht, millega seoses tekkis kohustus maksta rojalteid, ning need intressid on tekkinud püsiva tegevuskoha või kindla asukoha poolt, siis loetakse neid rojalteid tekkinuks riigis, kus asub püsiv tegevuskoht või kindel asukoht.

(6) Kui rojaltide maksja ja kasusaava omaniku või nende mõlema ja mõne teise isiku vaheliste erisuhete tõttu kasutamise, õiguse või informatsiooni eest makstavate rojaltide summa ületab summa, mis oleks maksja ning kasusaava omaniku vahel kokku lepitud selliste suhete puudumisel, siis kehtivad käesoleva artikli sätted ainult viimati mainitud summale. Sel juhul kuulub maksete liigosa maksustamisele vastavalt kummagi lepinguosalise riigi seadustele, arvestades käesoleva lepingu teisi sätteid.

(7) Kui Eesti nõustub mõnes pärast käesoleva lepingu allakirjutamise kuupäeva kolmanda riigiga, kes on käesoleva lepingu allakirjutamise kuupäeval Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) liige, sõlmitud topeltmaksustamise vältimise lepingus välja jätma mingid õigused või varad käesoleva artikli 3. lõikes toodud definitsioonist, või vabastama Eestis tekkivad rojaltid Eesti rojaltide maksust või vähendama 2. lõikes nimetatud kinnipeetava maksu määra, siis kehtib selline definitsioon või vabastus või madalam maksumäär automaatselt vastavalt 3. või 2. lõikes määratule.

13. artikkel. Kapitali juurdekasv

(1) Lepinguosalise riigi residendi poolt teises lepinguosalises riigis paikneva 6. artiklis käsitletud kinnisvara võõrandamisel, või aktsiate võõrandamisel kompaniis, mille vara koosneb põhiliselt kinnisvarast, saadud kapitali juurdekasvu võidakse maksustada selles teises riigis.

(2) Kapitali juurdekasvu vallasvara võõrandamisel, mis moodustab osa lepinguosalise riigi ettevõtte teises lepinguosalises riigis asuva püsiva tegevuskoha äritegevuses kasutatavast varast või lepinguosalise riigi residendi teises lepinguosalises riigis toimuvaks eraviisiliseks teenistuseks vajaliku kindla asukoha vallasvarast, sealhulgas kapitali juurdekasvu sellise püsiva tegevuskoha (kas eraldi või koos ettevõttega) või kindla asukoha võõrandamisel, võidakse maksustada selles teises riigis.

(3) Kapitali juurdekasvu, mis lepinguosalise riigi ettevõte on saanud rahvusvahelises transpordis kasutatavate mere- või õhusõidukite või nende toimimiseks vajaliku vallasvara võõrandamisel, maksustatakse ainult selles lepinguosalises riigis.

(4) Kapitali juurdekasvu mõne muu vara võõrandamisel, mida ei ole käsitletud käesoleva artikli eelnevates lõigetes, maksustatakse ainult selles lepinguosalises riigis, kus võõrandaja on resident.

(5) Kapitali juurdekasvu suhtes, mida erinevate maade kompaniidest moodustatud õhutranspordialane konsortsium saab, rakendatakse 3. lõike sätteid ainult sellele osale juurdekasvust, mis vastab lepinguosalise riigi residendist kompanii osalusele selles konsortsiumis.

(6) Olenemata 4. lõike sätetest võib lepinguosaline riik maksustada teise lepinguosalise riigi üksikisiku poolt saadud kapitali juurdekasvu aktsiate või muude juriidiliste õiguste võõrandamisest üksuses, kes on esimesena mainitud riigi resident, ja ka kapitali juurdekasvu kõigi muude väärtpaberite võõrandamisest, mida maksustamisel käsitletakse selles riigis sarnaselt juurdekasvuga aktsia või muu õiguse võõrandamisest, kuid seda vaid juhul, kui võõrandaja on olnud viie aasta jooksul vahetult enne aktsiate, õiguste või väärtpaberite võõrandamist mõnda aega esimesena mainitud riigi resident.

14. artikkel. Eraviisiline teenistus

(1) Lepinguosalise riigi residendist üksikisiku kutsealase tegevuse või muu eraviisilise loomuga tegevuse eest saadud tulu maksustatakse ainult selles riigis, kui tal ei ole teises lepinguosalises riigis oma pidevaks tegevuseks vajalikku kindlat asukohta. Kui tal on selline kindel asukoht, siis võidakse tulu maksustada teises riigis, kuid ainult selles osas, mis kuulub sellele kindlale asukohale. Selles mõttes, kui lepinguosalise riigi resident viibib teises lepinguosalises riigis perioodi või mitme perioodi jooksul kokku rohkem kui 183 päeva mõne kaheteistkümnekuulise perioodi vältel, siis loetakse tal teises lepinguosalises riigis olevat pidev kindel asukoht ja tema teises riigis toimunud ülalpool mainitud tegevusest saadud tulu kuulub sellele kindlale asukohale.

(2) Mõiste «kutsealane teenistus» hõlmab eelkõige eraviisilist teaduslikku, kirjanduslikku, kunstilist, kasvatus- või haridusalast tegevust, aga ka arstide, juristide, inseneride, arhitektide, hambaarstide ja raamatupidajate eraviisilist tegevust.

15. artikkel. Palgateenistus

(1) Olenevalt 16., 18. ja 19. artikli sätetest maksustatakse lepinguosalise riigi residendi poolt saadud palka, töötasu ning muid sarnaseid teenistuse eest saadud tasusid ainult lepinguosalises riigis, kui teenistus ei ole toimunud teises lepinguosalises riigis. Kui teenistus on toimunud nii, siis võidakse sellist teenistuse eest saadud tasu maksustada selles teises riigis.

(2) Olenemata 1. lõike sätetest maksustatakse lepinguosalise riigi residendi poolt teises lepinguosalises riigis teenistuse eest saadud tasu ainult esimesena mainitud riigis, kui:
a) tasu saaja viibib teises riigis ajavahemikul või ajavahemikel, mis ei ületa kokku 183 päeva ükskõik millise kaheteistkümnekuulise perioodi jooksul, mis algab või lõpeb vastaval rahandusaastal, ja
b) tasu maksab tööandja või tasu makstakse tööandja nimel, kes ei ole selle teise riigi resident, ja
c) tasu ei maksa püsiv tegevuskoht ega kindel asukoht, mis tööandjal on teises riigis.

(3) Olenemata käesoleva artikli eelnevatest sätetest võidakse lepinguosalise riigi residendi poolt rahvusvahelises transpordis kasutatavatel mere- või õhusõidukitel toimunud teenistuse eest saadud tasu maksustada selles riigis.

(4) Kui lepinguosalise riigi resident saab tasu töötamise eest erinevate maade kompaniidest, sealhulgas ka selle riigi residendist kompanii osavõtul moodustatud õhutranspordi alasele konsortsiumile kuuluva rahvusvahelises transpordis toimiva lennuki pardal, siis võidakse seda tasu maksustada ainult selles riigis.

16. artikkel. Juhatuse liikmete töötasud

Juhatuse liikmete töötasud ja muud sellised väljamaksed, mida lepinguosalise riigi resident saab teise lepinguosalise riigi residendist kompanii juhatuse või mõne muu sarnase üksuse liikmena, võidakse maksustada selles teises riigis.

17. artikkel. Taidurid ja sportlased

(1) Olenemata 14. ja 15. artikli sätetest võidakse lepinguosalise riigi residendi teatris, kinos, raadios või televisioonis taidurina, või muusiku või sportlasena isiklikust tegevusest teises lepinguosalises riigis saadud tulu maksustada selles teises riigis.

(2) Kui taiduri või sportlase isiklikust tegevusest tekkinud tulu ei saa taidur või sportlane, vaid mõni teine isik, siis võidakse seda tulu, olenemata 7., 14. ja 15. artikli sätetest, maksustada lepinguosalises riigis, kus taiduri või sportlase tegevus on toimunud.

(3) Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata taiduri või sportlase tulule, mille ta saab tegevuse eest lepinguosalises riigis, kui tema külastust sellesse riiki rahastatakse täielikult või peamiselt teise lepinguosalise riigi, selle kohaliku omavalitsuse üksuse või muu haldusüksuse vahenditest. Sel juhul maksustatakse tulu artikli 7, 14 või 15 kohaselt.
23.02.2016 9:46
Uuendatud artikli 17 lõike 3 tõlge Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel arvestades Riigikogu Kantselei 19.02.2016 taotlust nr 4-14/16-9/2

18. artikkel. Pensionid, annuiteedid ja sarnased väljamaksed

(1) Lepinguosalise riigi pensioni, annuiteedi ja muu seda laadi tasu, mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendile, maksustab ainult see teine riik.
23.02.2016 9:46
Uuendatud artikli 18 lõike 1 tõlge Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel arvestades Riigikogu Kantselei 19.02.2016 taotlust nr 4-14/16-9/2

(2) Mõiste «annuiteet» (annuity) kasutatuna käesolevas artiklis tähistab eluajal perioodiliselt kindlaks määratud ajal või teatud ajavahemikel makstavaid fikseeritud summasid, kohustusena sooritada neid makseid vastutasuks varem tehtud sissemaksele rahas või rahalises väärtuses (mitte osutatud teenustes).

19. artikkel. Riigiteenistus

(1) a) Tasu, mis ei ole pension, ja mida lepinguosaline riik või riiklik allüksus või kohalik omavalitsus või statuudiga määratletud üksus maksab üksikisikule selle riigi, omavalitsuse või üksuse palgateenistuses oleku eest, maksustatakse ainult selles riigis.

b) Kuid seda tasu maksustatakse ainult lepinguosalises riigis, kelle resident üksikisik on, kui teenistus on toimunud selles riigis ja kui üksikisik:
     (i) on antud riigi kodanik; või
     (ii) temast on saanud antud riigi resident mitte ainuüksi teenistuse eesmärgil.

(2) Tasude ja pensionide suhtes, mis on saadud lepinguosalise riigi või riikliku allüksuse või kohaliku omavalitsuse või statuudiga määratletud üksuse äritegevusega seotud teenistuse eest, kehtivad 15. ja 16. artikli sätted.

20. artikkel. Üliõpilased

Üliõpilase või praktikandi, kes on või oli vahetult enne lepinguosalises riigis viibimist teise lepinguosalise riigi resident ja kes viibib esimesena mainitud riigis ainult õpingute või praktiseerimise eesmärgil, ülalpidamiseks, õpinguteks või praktiseerimiseks saadud väljamakseid ei maksustata selles riigis tingimusel, et need väljamaksed tulevad väljaspool seda riiki asuvatest allikatest.

21. artikkel. Merel toimuv majandustegevus

(1) Käesoleva artikli sätted kehtivad olenemata teistest käesoleva lepingu sätetest.

(2) Kui lepinguosalise riigi residendist isik tegeleb teise lepinguosalise riigi vetes merepõhja või maapõue ja selles teises riigis asuvate loodusvarade uuringute või kasutuselevõtuga, siis loetakse sellega seotud tegevusi teises lepinguosalises riigis püsiva tegevuskoha kaudu toimunud äritegevuseks või seal asuvaks kindlaks asukohaks.

(3) 2. lõike sätted ei kehti, kui tegevus toimub ühe või mitme perioodi jooksul, mis ei ületa kokku 30 päeva mõne kaheteistkümnekuulise perioodi jooksul. Seejuures käsitletakse käesoleva lõike mõttes:
a) ühe isiku teise isikuga assotsieerunult toimunud tegevust teise isiku tegevusena, kui kõnesolev tegevus on oluliselt samane esimesena mainitud isiku tegevusega;
b) kahte isikut assotsieerununa, kui üks kontrollib teist otseselt või kaudselt, või kui mõlemaid kontrollitakse otseselt või kaudselt kolmanda isiku või isikute poolt.

(4) Lepinguosalise riigi residendi poolt saadud kasumid varustuse või personali transportimisest sihtkohta või sihtkohtade vahel, mis on seotud teises lepinguosalises riigis toimuva merepõhja või maapõue ja selles teises riigis asuvate loodusvarade uuringute või kasutuselevõtuga, või puksiirlaevade ja teiste sarnasteks tegevusteks vajalike aluste toimimisega, maksustatakse ainult esimesena mainitud riigis.

(5) a) Olenevalt käesoleva lõike punktist b võidakse lepinguosalise riigi residendi poolt saadud töötasud, palgad ja sarnased tasud teenistuse eest, mis on seotud teises lepinguosalises riigis ja tema vetes toimuva merepõhja või maapõue ja selles teises riigis asuvate loodusvarade uuringute või kasutuselevõtuga, seda juhul, kui töö on toimunud selle teise riigi vetes, maksustada selles teises lepinguosalises riigis. Seejuures maksustatakse see tasu ainult esimesena mainitud riigis, kui teenistus merel toimub tööandja juures, kes ei ole teise riigi resident, ja see ei kesta kauem kui 30 päeva mõne kaheteistkümnekuulise perioodi jooksul.

b) Lepinguosalise riigi residendi poolt laeva või lennuki pardal toimunud teenistuse eest varustuse või personali transportimisel sihtkohta või sihtkohtade vahel, mis on seotud teises lepinguosalises riigis toimuva merepõhja või maapõue ja selles teises riigis asuvate loodusvarade uuringute või kasutuselevõtuga, puksiirlaevade ja teiste selliseks tegevuseks vajalike aluste toimimisega, saadud töötasusid, palka ja sarnaseid tasusid võidakse maksustada selles lepinguosalises riigis, kus tööandja on resident.

(6) Lepinguosalise riigi residendi poolt saadud kapitali juurdekasvu võõrandatud:
    a) uuringu- või kasutuselevõtuõigustest; või
    b) teises lepinguosalises riigis asuvast varast, mida kasutatakse seoses teises lepinguosalises riigis toimuva merepõhja või maapõue ja seal asuvate loodusvarade uuringute või kasutuselevõtuga; või
    c) aktsiatest, mille väärtuse suurem osa pärineb otseselt või kaudselt sellistest õigustest või sellistest varadest või nii sellistest õigustest kui ka sellistest varadest,
võidakse maksustada selles teises riigis.

Käesolevas lõikes tähendavad «uuringu- või kasutuselevõtuõigused» õigusi varadele, mida kasutatakse teises riigis toimuva merepõhja või maapõue ja seal asuvate loodusvarade uuringute või kasutuselevõtuga, sealhulgas õigusi osalusele või tulule nendest varadest.

22. artikkel. Muu tulu

(1) Lepinguosalise riigi residendi poolt saadud tululiike, mida käesoleva lepingu eelmistes artiklites ei ole käsitletud, maksustatakse ainult selles riigis. Ent selliseid tululiike, mis tekivad teises lepinguosalises riigis, võidakse maksustada ka selles teises riigis.

(2) 1. lõike sätted ei kehti tulule, mis ei ole 6. artikli 2. lõikes määratletud kinnisvaratulu, kui sellise tulu saaja, kes on lepinguosalise riigi resident, äritegevus toimub teises lepinguosalises riigis asuva püsiva tegevuskoha kaudu, või kelle eraviisiline teenistus toimub teises lepinguosalises riigis seal asuva kindla asukoha kaudu, ja õigused või vara, mille eest tulu saadakse, on tegelikult seotud sellise püsiva tegevuskoha või kindla asukohaga. Sel juhul kehtivad vastavalt kas 7. või 14. artikli sätted.

23. artikkel. Kapital

(1) Kapitali, mis koosneb lepinguosalise riigi residendile kuuluvast 6. artiklis käsitletud kinnisvarast või aktsiatest kompaniis, mille vara koosneb põhiliselt kinnisvarast, mis asub teises lepinguosalises riigis, võidakse maksustada selles teises riigis.

(2) Kapitali, mis koosneb vallasvarast, mis moodustab osa lepinguosalise riigi ettevõtte teises lepinguosalises riigis asuva püsiva tegevuskoha äritegevuse varast, või lepinguosalise riigi teises lepinguosalises riigis eraviisiliselt tegutseva residendi kindla asukoha vallasvarast, võidakse maksustada selles teises riigis.

(3) Kapitali, mis koosneb lepinguosalise riigi residendi poolt rahvusvahelises transpordis kasutatavatest mere- või õhusõidukitest või nende toimimiseks vajalikust vallasvarast, maksustatakse ainult selles riigis.

(4) Lepinguosalise riigi residendi kapitali kõiki muid koostisosi maksustatakse ainult selles riigis.

(5) Kapitali suhtes, mis kuulub erinevate maade kompaniidest moodustatud õhutranspordialasele konsortsiumile, kehtivad 3. ja 4. lõike sätted ainult sellele osale kapitalist, mis vastab lepinguosalise riigi residendist kompanii osalusele selles konsortsiumis.

24. artikkel. Topeltmaksustamise vältimine

(1) Tulenevalt väljaspool Norra territooriumi makstava maksu osas Norra maksukrediidi kohta käivate Norra seaduste tingimustest (mis ei mõjuta seejuures siin esitatud üldpõhimõtet):
a) Kui Norra resident saab tulu või omab kapitali koostisosi, mida vastavalt käesoleva lepingu sätetele võidakse maksustada Eestis, siis võimaldab Norra:
    (i) mahaarvestuse antud residendi tulumaksust summas, mis vastab Eestis makstud tulumaksule;
    (ii) mahaarvestuse antud residendi kapitalimaksust summas, mis vastab Eestis kapitali koostisosadelt makstud kapitalimaksule.
Seejuures ei ületa selline mahaarvestus kummalgi juhul seda osa tulu- või kapitalimaksust, mis oli arvestatud enne mahaarvestuse tegemist vastavalt kas tulule või samadele kapitali koostisosadele, mida võidakse maksustada Eestis.

b) Kui vastavalt mõnele lepingu sättele on Norra residendi saadud tulu või talle kuuluv kapital vabastatud Norra maksust, siis võib Norra sellest hoolimata võtta sellise isiku ülejäänud tulu- või kapitalimaksu arvestamisel arvesse vabastatud tulu või kapitali.

c) Kui vastavalt 7. artikli sätetele on Eesti seaduse alusel antud Norra ettevõtte Eestis asuva püsiva tegevuskoha kasumite osas Eesti maksule vabastus või maksusoodustus, siis võimaldatakse punkti a mõttes mahaarvestus Norra maksust Eesti maksu osas, otsekui seda vabastust või maksusoodustust ei oleks antud, eeldades, et püsiv tegevuskoht on seotud äritegevusega (mitte äritegevusega finantssektoris) ja et mitte rohkem kui 25 protsenti sellisest kasumist koosneb intressidest ja aktsiate ja väärtpaberite võõrandamisest saadud kapitali juurdekasvust või kolmandatest riikidest pärit kasumist.

d) Kui dividende makstakse Eesti residendist kompanii poolt Norra residendist isikule (kes on kompanii), kellele kuulub otseselt või kaudselt mitte vähem kui 25 protsenti esimesena mainitud kompanii aktsiakapitalist, siis vabastatakse need dividendid Norra maksust, eeldades, et dividende maksev kompanii on seotud äritegevusega (mitte äritegevusega finantssektoris) ja et mitte rohkem kui 25 protsenti kompanii kasumist koosneb intressidest ja aktsiate ja väärtpaberite võõrandamisest saadud kapitali juurdekasvust või kolmandatest riikidest pärit kasumist.

e) Punktide c ja d sätted kehtivad esimese kümne aasta jooksul lepingu jõustumisest. Kompetentsed ametivõimud konsulteerivad üksteisega otsustamaks antud perioodi pikendamise üle. Iga taoline ajapikendus jõustub määratud ajal ja vastavate muudatuste ning tingimustega, sealhulgas ka tingimustega lepingu lõpetamise kohta, nii nagu lepinguosaliste riikide vahel võidakse kokku leppida diplomaatiliste kanalite kaudu nootide vahetamise teel või mõnel muul viisil vastavalt nende konstitutsioonilisele protseduurile.

(2) Eestis välditakse topeltmaksustamist järgnevalt:
a) Kui Eesti resident saab tulu või omab kapitali, mida vastavalt käesolevale lepingule võidakse maksustada Norras ja kui tema kodumaises seadusandluses puudub enamsoodustatud käsitlus, siis võimaldab Eesti:
    (i) mahaarvestuse selle residendi tulumaksust summas, mis vastab Norras makstud tulumaksule;
    (ii) mahaarvestuse selle residendi kapitalimaksust summas, mis vastab Norras makstud kapitalimaksule.
Seejuures ei ületa selline mahaarvestus kummalgi juhul seda osa Eesti tulu- või kapitalimaksust, mis oli arvestatud enne mahaarvestuse tegemist vastavalt kas tulule või kapitalile, mida võidakse maksustada Norras.

b) Punkti a mõttes, kui Eesti residendist kompanii saab dividende Norra residendist kompaniilt, mille hääleõiguslikest aktsiatest kuulub talle vähemalt 10 protsenti, siis ei hõlma Norras makstud maks mitte ainult dividendidelt makstud maksu, vaid ka maksu nende dividendide aluseks olevalt kasumiosalt.

25. artikkel. Mittediskrimineerimine

(1) Lepinguosalise riigi kodanikke ei allutata teises lepinguosalises riigis maksustamisele või sellega kaasnevatele nõuetele, mis on erinevad või koormavamad kui maksustamine või sellega kaasnevad nõuded, millele samades tingimustes alluvad või alluksid selle teise riigi kodanikud, seda eriti residentsuse suhtes. Olenemata 1. artikli sätetest rakendatakse seda sätet ka isikute suhtes, kes ei ole ühe või mõlema lepinguosalise riigi residendid.

(2) Kodakondsuseta isikuid, kes on lepinguosalise riigi residendid, ei allutata kummaski riigis maksustamisele või sellega kaasnevatele nõuetele, mis on erinevad või koormavamad kui maksustamine või sellega kaasnevad nõuded, millele samades tingimustes alluvad või alluksid vastava riigi kodanikud.

(3) Lepinguosalise riigi ettevõtte teises lepinguosalises riigis asuva püsiva tegevuskoha maksustamine ei saa teises riigis olla vähem soodustatud kui selle teise riigi sama tegevusega ettevõtete maksustamine. Seda sätet ei või tõlgendada kui lepinguosalise riigi kohustust võimaldada teise lepinguosalise riigi residendile isiklikke maksusoodustusi, maksuvabastusi ja maksuvähendusi perekonnaseisu või perekondlike kohustuste tõttu sarnaselt oma residentidega.

(4) Välja arvatud juhtudel, kui kehtivad 9. artikli 1. lõike, 11. artikli 7. lõike või 12. artikli 6. lõike sätted, kuuluvad lepinguosalise riigi ettevõtte poolt teise lepinguosalise riigi residendile makstavad intressid, rojaltid ja teised väljamaksed selle ettevõtte maksustatava kasumi määramisel mahaarvestusele samadel tingimustel, kui neid oleks makstud esimesena mainitud riigi residendile. Samuti alluvad esimese lepinguosalise riigi ettevõtte kõik võlad teise lepinguosalise riigi residendile selle ettevõtte maksustatava kapitali määramisel mahaarvestusele samadel tingimustel, kui neid oleks määratud esimesena mainitud riigi residendile.

(5) Lepinguosalise riigi ettevõtteid, kelle kapitali kas osaliselt või täielikult, otseselt või kaudselt kontrollitakse teise lepinguosalise riigi ühe või enama residendi poolt, ei allutata esimesena mainitud riigis maksustamisele või sellega kaasnevatele nõuetele, mis on erinevad või koormavamad kui maksustamine või sellega kaasnevad nõuded, millele alluvad või alluksid esimesena mainitud riigi teised sarnased ettevõtted.

(6) Olenemata 2. artikli sätetest kehtivad käesoleva artikli sätted igat liiki maksude suhtes.

26. artikkel. Vastastikuse kokkuleppe protseduur

(1) Kui isik arvab, et ühe või mõlema lepinguosalise riigi tegevus põhjustab või võib põhjustada tema sellist maksustamist, mis ei ole kooskõlas käesoleva lepingu sätetega, siis võib ta hoolimata nende riikide kodumaises seaduses sätestatust esitada oma juhtumi selle lepinguosalise riigi kompetentsetele ametivõimudele, kelle resident ta on, või kui tema juhtum käib 25. artikli 1. lõike alla, siis selle lepinguosalise riigi kompetentsetele ametivõimudele, kelle kodanik ta on. Juhtum tuleb esitada kolme aasta jooksul alates käesoleva lepingu sätetele mittevastavat maksustamist põhjustava tegevuse esmasest teatavakstegemisest.

(2) Kui protest on kompetentse ametivõimu arvates õigustatud ja rahuldavat lahendust ei saavutata, siis püüab ta käesolevale lepingule mittevastava maksustamise vältimiseks lahendada juhtumit vastastikusel kokkuleppel teise lepinguosalise riigi kompetentse ametivõimuga. Kui kompetentsed ametivõimud jõuavad kokkuleppele, siis võimaldatakse lepinguosalise riigi poolt vastavalt saavutatud kokkuleppele tagasimakseid või maksukrediiti. Saavutatud kokkulepe viiakse täide hoolimata lepinguosaliste riikide kodumaiste seaduste ajapiirangutest.

(3) Lepinguosaliste riikide kompetentsed ametivõimud püüavad vastastikusel kokkuleppel lahendada kõiki raskusi või kahtlusi, mis tekivad lepingu tõlgendamisel või rakendamisel. Samuti võivad nad konsulteerida üksteisega topeltmaksustamisest hoidumiseks juhtudel, mida lepingus ei ole käsitletud.

(4) Lepinguosaliste riikide kompetentsed ametivõimud võivad eelnevate lõigete mõttes kokkuleppe saavutamiseks teineteisega vahetult konsulteerida. Kui osutub vajalikuks saavutada kokkulepet suulise arvamustevahetuse korras, siis võib see toimuda lepinguosaliste riikide kompetentsete ametivõimude esindajatest koosneva komisjoni kaudu.

27. artikkel. Informatsioonivahetus

(1) Lepinguosaliste riikide kompetentsed ametivõimud vahetavad sellist informatsiooni, mis on vajalik käesoleva lepingu sätete või lepinguosaliste riikide kodumaiste seaduste täitmiseks lepingualuste maksude suhtes niivõrd, kui sellekohane maksustamine ei ole lepinguga vastuolus. Informatsioonivahetus ei ole piiratud 1. artikliga. Ükskõik millist lepinguosaliselt riigilt saadud informatsiooni käsitletakse saladusena sarnaselt selle riigi kodumaiste seaduste alusel saadava informatsiooniga ja seda avaldatakse ainult isikutele või ametivõimudele (sealhulgas kohtud ja administratiivorganid), kes on seotud lepingualuste maksude kehtestamise või kogumisega, maksude sissenõudmise või järelvalvega, või nende maksudega seotud kaebuste lahendamisega. Need isikud või ametivõimud kasutavad informatsiooni ainult nendel eesmärkidel. Nad võivad avaldada informatsiooni avalikul kohtuprotsessil või kohtuotsuse alusel.

(2) 1. lõike sätteid ei või mingil juhul tõlgendada kui lepinguosalisele riigile asetatud kohustust:
a) kasutada administratiivseid meetmeid, mis on vastuolus selle või teise lepinguosalise riigi seaduste ja administratiivse tegevusega;
b) anda informatsiooni, mis ei ole selle või teise lepinguosalise riigi seaduste alusel või administreerimise tavalise korra järgi kättesaadav;
c) anda informatsiooni, mis avaldaks mõne kaubandus-, äri-, tööstus-, kommerts- või kutsealase saladuse või kaubavahetusprotsessi või informatsiooni, mille avaldamine oleks vastuolus riiklike huvidega (ordre public).

28. artikkel. Abi maksukogumisel

(1) Lepinguosalised riigid kohustuvad osutama teineteisele abi võlgnevatelt maksumaksjatelt maksude kogumisel ulatuses, mis vastab selle maksunõude teinud lepinguosalise riigi seaduste alusel lõplikult kindlaks määratud summale.

(2) Lepinguosalise riigi maksunõude puhul, mis on teise lepinguosalise riigi poolt maksukogumisena aktsepteeritud, kogutakse sellised maksud selle teise riigi poolt kooskõlas tema maksude kogumise kohta kehtivate seadustega, otsekui niiviisi kogutavad maksud oleksid tema enda maksud.

(3) Lepinguosalise riigi ükskõik millise maksunõudega kaasneb selle riigi seaduste järgi nõutav teatis, mis tõendab maksumaksja poolt võlgnetavate maksude lõplikku kindlaksmääratust.

(4) Kui lepinguosalise riigi maksunõue ei ole lõplikult kindlaks määratud seetõttu, et selle kohta võib esitada apellatsiooni või algatada muu menetluse, siis võib see riik oma tulude kaitseks esitada teisele lepinguosalisele riigile maksunõude, et viimane rakendaks tema eest selliseid ajutisi meetmeid, mis on selle teise riigi seaduste alusel teise riigi kasutuses. Kui selline maksunõue on teise riigi poolt aktsepteeritud, siis käsitletakse neid ajutisi meetmeid selle teise riigi poolt, otsekui maksuvõlad esimesena mainitud riigile oleksid selle teise riigi enda maksud.

(5) Maksunõude esitab 3. ja 4. lõike alusel lepinguosaline riik ainult juhul, kui selle lepinguosalise riigi kasutuses ei ole võlgnetavate maksude sissenõudmiseks küllaldaselt maksumaksja varasid.

(6) Lepinguosaline riik, kus maks vastavalt käesoleva artikli sätetele sisse nõutakse, on kohustatud lepinguosalisele riigile, kelle eest maksu koguti, viivitamatult üle kandma vastava summa, millest on vajaduse korral maha arvatud 7. lõike punktis b käsitletavad erakorralised kulud.

(7) Lepitakse kokku, et kui mõlema lepinguosalise riigi kompetentsete ametivõimude vahelises kokkuleppes ei ole ette nähtud teisiti, siis
a) kannab lepinguosalises riigis abi osutamisega seotud tavalised kulud see riik;
b) kannab lepinguosalises riigis abi osutamisega seotud erakorralised kulud teine riik ja need kuuluvad maksmisele sõltumata teise riigi eest kogutud summast.

Niipea kui lepinguosaline riik näeb ette erakorraliste kulude tekkimist, annab ta sellest teada teisele lepinguosalisele riigile ja näitab ära selliste kulude arvestusliku summa.

(8) Käesolevas artiklis tähistab mõiste «maksud» lepingualuseid makse ja hõlmab kõiki nendega kaasnevaid intresse ja trahve.

29. artikkel. Diplomaatiliste esinduste ja konsulaarasutuste liikmed

Miski käesolevas lepingus ei mõjuta diplomaatiliste esinduste või konsulaarasutuste liikmete rahanduslikke eelisõigusi vastavalt rahvusvahelise õiguse üldreeglitele või erikokkulepete tingimustele.

30. artikkel. Lepingu jõustumine

(1) Lepinguosaliste riikide valitsused teatavad teineteisele, et nende põhiseaduslikud nõuded lepingu jõustumiseks on täidetud.

(2) Leping jõustub kolmkümmend päeva pärast 1. lõikes mainitud teatamist ja tema sätted hakkavad mõlemas lepinguosalises riigis kehtima:
a) 1. jaanuaril või pärast 1. jaanuari saadud tulult kinnipeetavate maksude suhtes – kalendriaastal, mis järgneb lepingu jõustumise aastale;
b) teiste tulumaksude ja kapitalimaksude suhtes maksudele, mis kuuluvad maksmisele 1. jaanuaril või pärast 1. jaanuari algaval maksuaastal – kalendriaastal, mis järgneb lepingu jõustumise aastale.

31. artikkel. Lepingu kestvus

Käesolev leping jääb jõusse kuni tema lõpetamiseni lepinguosalise riigi poolt. Kumbki lepinguosaline riik võib lõpetada lepingu diplomaatiliste kanalite kaudu kirjalikult kuuekuulise etteteatamisega enne kalendriaasta lõppu. Sel juhul lakkab leping kehtimast:
a) 1. jaanuaril või pärast 1. jaanuari saadud tulult kinnipeetavate maksude suhtes – kalendriaastal, mis järgneb etteteatamise aastale;
b) teiste tulumaksude ja kapitalimaksude suhtes maksudele, mis kuuluvad maksmisele 1. jaanuaril või pärast 1. jaanuari algaval maksuaastal – kalendriaastal, mis järgneb lõpetamisteate andmise aastale.

Käesoleva tõenduseks on allakirjutanud täielike volitustega allpool lepingule alla kirjutanud.

Sõlmitud 14. mail 1993. aastal Oslos, inglise keeles kahes eksemplaris.

 

Eesti Vabariigi Valitsuse poolt
Norra Kuningriigi Valitsuse poolt
A. ALAS
K. GOLDING

 

PROTOKOLL

Kirjutades täna alla tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ja maksudest hoidumise tõkestamise lepingule Eesti Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahel (allpool: «leping»), on allakirjutanud kokku leppinud järgnevates sätetes, mis kujutavad endast lepingu lahutamatut osa:

(1) Viidates lepingu sätetele mõiste «statuudiga määratletud üksus» puhul lepiti kokku, et see mõiste tähistab igat riikliku iseloomuga juriidilist üksust, mis on loodud lepinguosalise riigi seaduste järgi ja kus ei ole osalust ühelgi isikul peale selle riigi enese, riikliku allüksuse või tema kohaliku omavalitsuse.

(2) Viidates 7. artikli 3. lõikele lepiti kokku, et lepinguosalise riigi poolt mahaarvatavatena lubatud kulud hõlmavad ainult kulusid, mis on selle riigi seaduste alusel mahaarvatavad.

(3) Viidates 8. artiklile lepiti kokku, et väljendit «rahvusvahelisest meretranspordist saadavad ettevõtte kasumid» interpreteeritakse vastavalt OECD tulu- ja kapitalimaksu lepingu mudeli (1992) 8. artikli kommentaaride 7. kuni 14. lõikele ning et see mõiste ei hõlma ühelgi juhul kasumeid omanikutulust või tegevusest, mis on seotud dokkide, kaubaladude, terminaalide, rajatiste, laadimisseadmete või muu sarnase maismaal asuva varaga, välja arvatud juhul, kui need kasumid on otseselt seotud ettevõtte laevaliiklusega.

(4) Viidates 11. artikli 3. lõike punktile d lepiti kokku, et isik on seotud teise isikuga, kui ühel isikul, kellel üksi või koos ühe või enama seotud isikuga, on otseselt või kaudselt rohkem kui 50-protsendiline osalus teises isikus, või kui ühel või enamal isikul, kellel üksi või koos ühe või enama seotud isikuga, on otseselt või kaudselt rohkem kui 50-protsendiline osalus kahes isikus.

(5) Viidates 12. artikli 2. lõikele lepiti kokku, et mõiste «rojaltid» ei hõlma makseid puurseadmete kasutamise eest või sarnase otstarbega seadmete eest, mida kasutatakse süsivesinike uuringutel ja kasutuselevõtul.

(6) Viidates 12. artikli 3. lõikele lepiti kokku, et vastavalt 12. artikli 3. lõikele on «rojaltide» mõistesse lülitatud tööstusliku, kaubandusliku ja teadusliku sisseseade liisingust saadav tulu.

(7) Viidates 15. artikli 2. lõikele 15. artikli 2. lõike sätteid ei rakendata värvatavale töövõtjale. Eelmise lause mõttes loetakse lepinguosalise riigi residentidest töövõtjaid värvatuks, kui nad on antud teise isiku käsutusse isiku (töövahendaja) poolt, töötamaks selle teise isiku (tööandja) äritegevuses teises lepinguosalises riigis, eeldusel, et tööandja on teise riigi resident või et tal on selles teises riigis püsiv tegevuskoht, ja et töövahendajal puudub vastutus ja ta ei kanna mingit vastutust ka töötulemuse eest.

Otsustamaks, kas töövõtjat loetakse värvatuks, tuleb põhjalikult uurida, kas:
a) lõplik kontroll töötamise üle lasub tööandjal;
b) töö toimub töökohas, mis on tööandja käsutuses ja mille eest ta vastutab;
c) töövahendaja tasu arvestatakse vastavalt töövõtja poolt töötatud ajale või vastavalt mõnele muule suhtele tasu ja töövõtja poolt saadud palga vahel;
d) põhilised töövahendid ja materjalid antakse tööandja poolt; ja
e) töövahendaja ei otsusta ühepoolselt töövõtjate arvu ja nende kvalifikatsiooni üle.

(8) Olenemata 15. artikli 3. lõikest, kui tasu saadakse teenistuse eest Norra Rahvusvahelises Laevaregistris (N.I.S.) registreeritud laeva pardal (või mõnes teises sarnases laevaregistris, milles lepinguosaliste riikide kompetentsete ametivõimude vahel võidakse kokku leppida), siis maksustatakse see tasu ainult selles lepinguosalises riigis, kus tasu saaja on resident. Käesolev lõige ei kehti, kui tasu saajat maksustatakse oma residentsuse riigis soodsamalt kui samades oludes isikut, seda eriti residentsuse suhtes, kuid kelle teenistus toimus laeva pardal, mis ei ole sel kombel registreeritud.

Käesoleva tõenduseks on allakirjutanud täielike volitustega allpool protokollile alla kirjutanud.

Sõlmitud 14. mail 1993. aastal Oslos inglise keeles kahes eksemplaris.

 

Eesti Vabariigi valitsuse poolt Norra Kuningriigi valitsuse poolt
A. ALAS K. GOLDING

 

Convention between the Republic of Estonia and the Kingdom of Norway
for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital

The Government of the Republic of Estonia and the Government of the Kingdom of Norway,

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital,

Have agreed as follows:

Article 1. Personal scope

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2. Taxes covered

1. The existing taxes to which the Convention shall apply are:

a) In Norway:
   (i) the national tax on income (inntektsskatt til staten);
   (ii) the county municipal tax on income (inntektsskatt til fylkeskommunen);
   (iii) the municipal tax on income (inntektsskatt til kommunen);
   (iv) the national contributions to the Tax Equalisation Fund (fellesskatt til Skattefordelingsfondet);
   (v) the national tax on capital (formuesskatt til staten);
   (vi) the municipal tax on capital (formuesskatt til kommunen);
   (vii) the national tax relating to income and capital from the exploration for and the exploitation of submarine petroleum resources and activities and work relating thereto, including pipeline transport of petroleum produced (skatt til staten vedrørende inntekt og formue i forbindelse med undersøkelse etter og utnyttelse av undersjøiske petroleumsforekomster og dertil knyttet virksomhet og arbeid, herunder rørledningstransport av utvunnet petroleum); and
   (viii) the national dues on remuneration to non-resident artistes (avgift til staten av honorarer som tilfaller kunstnere bosatt i utlandet);
(hereinafter referred to as “Norwegian tax”).

b) In Estonia:
   (i) the personal income tax (üksikisiku tulumaks);
   (ii) the corporate income tax (ettevõtte tulumaks);
   (iii) the licence tax (tegevusloa maks);
(hereinafter referred to as “Estonian tax”);

2. Where a new tax on income or on capital is introduced in a Contracting State after the date of signature of the Convention, the Convention shall apply also to such tax. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement determine whether a tax which is introduced in either Contracting State is one to which the Convention shall apply according to the preceding sentence.

3. The Convention shall apply also to any taxes, being identical with or substantially similar to those mentioned or referred to in paragraphs 1 and 2, which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the taxes to which the Convention applies by virtue of those paragraphs. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes which have been made in their respective taxation laws.

Article 3. General definitions

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:
a) the term “Norway” means the Kingdom of Norway, including any area outside the territorial waters of the Kingdom of Norway where the Kingdom of Norway, according to Norwegian legislation and in accordance with international law, may exercise her rights with respect to the sea bed and its sub-soil and their natural resources; the term does not comprise Svalbard, Jan Mayen and the Norwegian dependencies (“biland”);
b) the term “Estonia” means the Republic of Estonia and, when used in the geographic sense, means the territory of Estonia and any other area adjacent to the territorial waters of Estonia within which, under the laws of Estonia and in accordance with international law, the rights of Estonia may be exercised with respect to the sea bed and its sub-soil and their natural resources;
c) the term “person” includes an individual, a company and any other body of persons;
d) the term “company” means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;
e) the terms “enterprise of a Contracting State” and “enterprise of the other Contracting State” mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
f) the term “national” means:
   (i) any individual possessing the nationality of a Contracting State;
   (ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State;
g) the term “international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;
h) the term “competent authority” means:
    (i) in Norway, the Minister of Finance and Customs or his authorised representative;
    (ii) in Estonia, the Minister of Finance or his authorised representative.

2. As regards the application of the Convention by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Convention applies.

Article 4. Residence

1. For the purposes of this Convention, the term “resident of a Contracting State” means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, place of incorporation or any other criterion of a similar nature. The term also includes a Contracting State itself, a political subdivision, a local authority and a statutory body thereof. The term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:
a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;
c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;
d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to settle the question by mutual agreement and determine the mode of application of the Convention to such person. In the absence of such agreement, for the purposes of the Convention, the person shall in each Contracting State be deemed not to be a resident of the other Contracting State.

Article 5. Permanent establishment

1. For the purposes of this Convention, the term “permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term “permanent establishment” includes especially:
a) a place of management;
b) a branch;
c) an office;
d) a factory;
e) a workshop; and
f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

3. A building site, a construction, assembly or installation project or a supervisory or consultancy activity connected therewith constitutes a permanent establishment only if such site, project or activity lasts for a period of more than six months.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent establishment” shall be deemed not to include:
a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;
f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person – other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies – is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6. Income from immovable property

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term “immovable property” shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, buildings, any option or similar right in respect of immovable property, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources. Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property, as well as income from the alienation of immovable property.

4. Where the ownership of shares or other corporate rights in a company entitles the owner of such shares or corporate rights to the enjoyment of immovable property held by the company, the income from the direct use, letting, or use in any other form of such right to enjoyment may be taxed in the Contracting State in which the immovable property is situated.

5. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7. Business profits

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to:
a) that permanent establishment; or
b) sales in that other State of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through that permanent establishment; or
c) other business activities carried on in that other State of the same or similar kind as those effected through that permanent establishment.

The provisions of sub-paragraphs b) and c) shall not apply if the enterprise shows that such sales or activities could not reasonably have been undertaken by that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8. Shipping and air transport

1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business, or an international operating agency.

3. Whenever companies from different countries have agreed to carry on an air transportation business together in the form of a consortium, the provisions of paragraphs 1 and 2 shall apply only to such part of the profits of the consortium as relates to the participation held in that consortium by a company that is a resident of a Contracting State.

Article 9. Associated enterprises

1. Where
   a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
   b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,
and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are by the first-mentioned State claimed to be profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits, where that other State considers the adjustment justified. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

Article 10. Dividends

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed:
a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly at least 25 per cent of the capital of the company paying the dividends;
b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of these limitations.

The provisions of this paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term “dividends” as used in this Article means income from shares, or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11. Interest

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.

The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2,
a) interest arising in Estonia shall be taxable only in Norway if the interest is paid to:
   (i) the State of Norway, a political subdivision, a local authority or a statutory body thereof;
   (ii) the Central Bank of Norway;
   (iii) the Norwegian Guarantee Institute for Export Credits;
   (iv) A/S Eksportfinans; or
   (v) any other institution, similar to those mentioned in subdivision (iii)–(iv), as may be agreed from time to time between the competent authorities of the Contracting States;

b) interest arising in Norway shall be taxable only in Estonia if the interest is paid to:
   (i) the State of Estonia, a political subdivision, a local authority or a statutory body thereof;
   (ii) the Bank of Estonia;
   (iii) any organisation established in the State of Estonia after the date of signature of this Convention and which is of a similar nature as any organisation established in Norway and referred to in subdivision a) (iii)–(iv) (the competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement determine whether such organisations are of a similar nature); or
    (iv) any institution similar to any of those referred to in subdivision a) (v), as may be agreed from time to time between the competent authorities of the Contracting States.

c) interest arising in a Contracting State on a loan guaranteed by any of the bodies mentioned or referred to in sub-paragraph a) or sub-paragraph b) and paid to a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State;

d) interest arising in a Contracting State shall be taxable only in the other Contracting State if:
   (i) the recipient is a resident of that other State, and
   (ii) such recipient is an enterprise of that other State and is the beneficial owner of the interest, and
    (iii) the interest is paid with respect to indebtedness arising on the sale on credit, by that enterprise, of any merchandise or industrial, commercial or scientific equipment to an enterprise of the first-mentioned State, except where the sale or indebtedness is between related persons.

4. The term “interest” as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 12. Royalties

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties, the tax so charged shall not exceed:
a) 5 per cent of the gross amount of royalties paid for the use of industrial, commercial or scientific equipment;
b) 10 per cent of the gross amount of the royalties in all other cases.

The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of these limitations.

3. The term “royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, and films or tapes for television or radio broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial, or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

7. If in any convention for the avoidance of double taxation concluded by Estonia with a third State, being a member of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) at the date of signature of this Convention, Estonia after that date would agree to exclude any kind of rights or property from the definition contained in paragraph 3 of this Article or exempt royalties arising in Estonia from Estonian tax on royalties or to limit the rates of tax provided in paragraph 2, such definition or exemption or lower rate shall automatically apply as if it had been specified in paragraph 3 or paragraph 2, respectively.

Article 13. Capital gains

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in paragraph 2 of Article 6 and situated in the other Contracting State or shares in a company the assets of which consist mainly of such property may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State.

4. Gains from the alienation of any property other than that referred to in the preceding paragraphs of this Article, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

5. With respect to gains derived by an air transport consortium formed by companies from different countries, the provisions of paragraph 3 shall apply only to such part of the gains as relate to the participation held in that consortium by a company that is a resident of a Contracting State.

6. Notwithstanding the provisions of paragraph 4, a Contracting State may tax gains derived by an individual of the other Contracting State from the alienation of shares or other corporate rights in an entity which is a resident of the first-mentioned State, and gains from the alienation of any other security which are subjected in that State to the same taxation treatment as gains from the alienation of such share or other right, but only if the alienator has been a resident of the first-mentioned State at any time during the five years immediately preceding the alienation of the shares, rights or securities.

Article 14. Independent personal services

1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in that other State, but only so much of the income as is attributable to that fixed base. For this purpose, where an individual who is a resident of a Contracting State stays in the other Contracting State for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days in any twelve-month period commencing or ending in the tax year concerned, he shall be deemed to have a fixed base regularly available to him in that other State and the income that is derived from his activities referred to above that are performed in that other State shall be attributable to that fixed base.

2. The term “professional services” includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15. Dependent personal services

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:
a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve-month period commencing or ending in the tax year concerned, and
b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and
c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by a resident of a Contracting State, may be taxed in that State.

4. Where a resident of a Contracting State derives remuneration in respect of an employment exercised aboard an aircraft operated in international traffic by an air transport consortium formed by companies from different countries including a company that is a resident of that State, such remuneration shall be taxable only in that State.

Article 16. Directors' fees

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or any other similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17. Artistes and sportsmen

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to income derived from activities exercised in a Contracting State by an entertainer or a sportsman if the visit to that State is wholly or mainly supported by public funds of the other Contracting State, or a political subdivision, or a local authority thereof. In such case, the income shall be taxable in accordance with the provisions of Articles 7, 14 or 15, as the case may be.

Article 18. Pensions, annuities and similar payments

1. Pensions, annuities and other similar remuneration arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State.

2. The term “annuity” as used in this Article means a stated sum payable periodically at stated times during life, or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth (other than services rendered).

Article 19. Government service

1. a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State, or a political subdivision, or a local authority, or a statutory body thereof, to an individual in respect of dependent personal services rendered to that State, subdivision, authority or body shall be taxable only in that State.

b) However, such remuneration shall be taxable only in the Contracting State of which the individual is a resident if the services are rendered in that State and the individual:
   (i) is a national of that State; or
   (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. The provisions of Articles 15 and 16 shall apply to remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State, or a political subdivision, or a local authority, or a statutory body thereof.

Article 20. Students

Payments which a student, or an apprentice or trainee, who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

Article 21. Offshore activities

1. The provisions of this Article shall apply notwithstanding any other provision of this Convention.

2. A person who is a resident of a Contracting State and carries on activities offshore in the other Contracting State in connection with the exploration or exploitation of the sea bed and sub-soil and their natural resources situated in that other State shall, subject to paragraphs 3 and 4, be deemed in relation to those activities to be carrying on business in that other State through a permanent establishment or fixed base situated therein.

3. The provisions of paragraph 2 shall not apply where the activities are carried on for a period or periods not exceeding in the aggregate 30 days in any twelve-month period. However, for the purposes of this paragraph:
a) activities carried on by a person who is associated with another person shall be regarded as carried on by the other person if the activities in question are substantially the same as those carried on by the first-mentioned person.
b) a person shall be deemed to be associated with another person if one is controlled directly or indirectly by the other, or both are controlled directly or indirectly by a third person or third persons.

4. Profits derived by a resident of a Contracting State from the transportation of supplies or personnel to a location, or between locations, where activities in connection with the exploration or exploitation of the sea bed and sub-soil and their natural resources are being carried on in a Contracting State, or from the operation of tugboats and other vessels auxiliary to such activities, shall be taxable only in the first-mentioned State.

5. a) Subject to sub-paragraph b) of this paragraph, salaries, wages and similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment connected with the exploration or exploitation of the sea bed and subsoil and their natural resources situated in the other Contracting State may, to the extent that the duties are performed offshore in that other State, be taxed in that other State. However, such remuneration shall be taxable only in the first-mentioned State if the employment is carried on offshore for an employer who is not a resident of the other State and for a period or periods not exceeding in the aggregate 30 days in any twelve-month period.

b) Salaries, wages and similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft engaged in the transportation of supplies or personnel to a location, or between locations, where activities connected with the exploration or exploitation of the sea bed and sub-soil and their natural resources are being carried on in a Contracting State, or in respect of an employment exercised aboard tugboats or other vessels operated auxiliary to such activities, may be taxed in the Contracting State of which the employer is a resident.

6. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of:
   a) exploration or exploitation rights; or
   b) property situated in the other Contracting State and used in connection with the exploration or exploitation of the sea bed and sub-soil and their natural resources situated in that other State; or
   c) shares deriving their value or the greater part of their value directly or indirectly from such rights or such property or from such rights and such property taken together;
may be taxed in that other State.

In this paragraph “exploration or exploitation rights” means rights to assets to be produced by the exploration or exploitation of the sea bed and sub-soil and their natural resources in the other Contracting State, including rights to interests in or to the benefit of such assets.

Article 22. Other income

1. Items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State. However, such items of income, arising in the other Contracting State, may also be taxed in that other State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

Article 23. Capital

1. Capital represented by immovable property referred to in paragraph 2 of article 6, owned by a resident of a contracting state and situated in the other contracting state, or by shares in a company the assets of which consist mainly of such property may be taxed in that other state.

2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or by movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, may be taxed in that other State.

3. Capital represented by ships and aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State, and by movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft, shall be taxable only in that State.

4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

5. With respect to capital owned by an air transport consortium formed by companies from different countries, the provisions of paragraphs 3 and 4 shall apply only to such part of the capital as relates to the participation held in that consortium by a company that is a resident of a Contracting State.

Article 24. Elimination of double taxation

1. Subject to the provisions of the laws of Norway regarding the allowance as a credit against Norwegian tax of tax payable in a territory outside Norway (which shall not affect the general principle thereof):

a) Where a resident of Norway derives income or owns elements of capital which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Estonia, Norway shall allow:
   (i) as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in Estonia;
   (ii) as a deduction from the tax on the capital of that resident, an amount equal to the capital tax paid in Estonia on the elements of capital;
Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income tax or capital tax, as computed before the deduction is given , which is attributable, as the case may be, to the income or the same elements of capital which may be taxed in Estonia.

b) Where in accordance with any provision of the Convention income derived or capital owned by a resident of Norway is exempt from tax in Norway, Norway may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income or capital of such person, take into account the exempted income or capital.

c) Where exemption from or reduction of Estonian tax, payable in accordance with the provisions of Article 7 in respect of profits derived by a Norwegian enterprise from a permanent establishment situated in Estonia, has been granted under Estonian law, then, for the purposes of sub-paragraph a) deduction from Norwegian tax for Estonian tax shall be allowed as if no such exemption or reduction had been granted, provided the permanent establishment is engaged in business activities (other than business activities in the financial sector) and that no more than 25 per cent of such profits consist of interest and gains from the alienation of shares and bonds or consist of profits derived from third States.

d) Where dividends are paid by a company which is a resident of Estonia to a person (being a company) which is a resident of Norway, and which owns directly or indirectly not less than 25 per cent of the share capital of the first-mentioned company, then such dividends shall be exempt from tax in Norway, providing that the company paying the dividends is engaged in business activities (other than business activities in the financial sector) and that no more than 25 per cent of the company's profits consist of interest and gains from the alienation of shares and bonds or consist of profits derived from third States.

e) The provisions in sub-paragraphs c) and d) shall apply for the first ten years for which the Convention is effective. The competent authorities shall consult each other in order to determine whether this period shall be extended. Any such extension shall take effect from such date and subject to such modifications and conditions, including conditions as to termination, as may be specified and agreed between the Contracting States in notes to be exchanged through diplomatic channels or in any other manner in accordance with their constitutional procedures.

2. In Estonia double taxation shall be eliminated as follows:
a) Where a resident of Estonia derives income or owns capital which in accordance with this Convention, may be taxed in Norway, unless a more favourable treatment is provided in its domestic law, Estonia shall allow:
   (i) as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid thereon in Norway;
   (ii) as a deduction from the tax on the capital of that resident, an amount equal to the capital tax paid thereon in Norway.
Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income or capital tax in Estonia, as computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may be, to the income or the capital which may be taxed in Norway.

b) For the purpose of sub-paragraph a), where a company that is a resident of Estonia receives a dividend from a company that is a resident of Norway in which it owns at least 10 per cent of its shares having full voting rights, the tax paid in Norway shall include not only the tax paid on the dividend but also the tax paid on the underlying profits of the company out of which the dividend was paid.

Article 25. Non-discrimination

1. Nationals of a contracting state shall not be subjected in the other contracting state to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other state in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the contracting states.

2. Stateless persons who are residents of a Contracting State shall not be subjected in either Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of the State concerned in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected.

3. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

4. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State.

5. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

6. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

Article 26. Mutual agreement procedure

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 25, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. In the event the competent authorities reach an agreement, refund or credit of taxes shall be allowed by the Contracting States in accordance with such agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 27. Exchange of information

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (order public).

Article 28. Assistance in collection

1. The Contracting States undertake to lend assistance to each other in the collection of the taxes owed by a taxpayer to the extent that the amount thereof has been finally determined according to the laws of the Contracting State making the request for assistance.

2. In the case of a request by a Contracting State for the collection of taxes which has been accepted for collection by the other Contracting State, such taxes shall be collected by that other State in accordance with the laws applicable to the collection of its own taxes and as if the taxes to be so collected were its own taxes.

3. Any request for collection by a Contracting State shall be accompanied by such certificate as is required by the laws of that State to establish that the taxes owed by the taxpayer have been finally determined.

4. Where the tax claim of a Contracting State has not been finally determined by reason of it being subject to appeal or other proceedings, that State may, in order to protect its revenues, request the other Contracting State to take such interim measures for conservancy on its behalf as are available to the other State under the laws of that other State. If such request is accepted by the other State, such interim measures shall be taken by that other State as if the taxes owed to the first-mentioned State were the own taxes of that other State.

5. A request under paragraphs 3 or 4 shall only be made by a Contracting State to the extent that sufficient property of the taxpayer owing the taxes is not available in that State for recovery of the taxes owed.

6. The Contracting State in which tax is recovered in accordance with the provisions of this Article shall forthwith remit to the Contracting State on behalf of which the tax was collected the amount so recovered minus, where appropriate, the amount of extraordinary costs referred to in sub-paragraph 7 b).

7. It is understood that unless otherwise agreed by the competent authorities of both Contracting States,
a) ordinary costs incurred by a Contracting State in providing assistance shall be borne by that State,
b) extraordinary costs incurred by a Contracting State in providing assistance shall be borne by the other State and shall be payable regardless of the amount collected on its behalf by that other State.

As soon as a Contracting State anticipates that extraordinary costs may be incurred, it shall so advise the other Contracting State and indicate the estimated amount of such costs.

8. In this Article, the term “taxes” means the taxes to which the Convention applies and includes any interest and penalties relating thereto.

Article 29. Members of diplomatic missions and consular posts

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 30. Entry into force

1. The Governments of the Contracting States shall notify each other that the constitutional requirements for the entry into force of this Convention have been complied with.

2. The Convention shall enter into force thirty days after the date of the later of the notifications referred to in paragraph 1 and its provisions shall have effect in both Contracting States:
a) in respect of taxes withheld at source, on income derived on or after 1 January in the calendar year next following the year in which the Convention enters into force;
b) in respect of other taxes on income, and taxes on capital, for taxes chargeable for any tax year beginning on or after 1 January in the calendar year next following the year in which the Convention enters into force.

Article 31. Termination

This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving notice of termination in writing at least six months before the end of any calendar year. In such event, the Convention shall cease to have effect in both Contracting States:
a) in respect of taxes withheld at source, on income derived on or after 1 January in the calendar year next following the year in which the notice is given;
b) in respect of other taxes on income, and taxes on capital, for taxes chargeable for any tax year beginning on or after 1 January in the calendar year next following the year in which the notice is given.

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done in duplicate at Oslo this 14th day of May 1993, in the English language.

 

For the Government of the Republic of Estonia
For the Government of the Kingdom of Norway
A. ALAS
K. GOLDING

 

PROTOCOL

At the signing today of the Convention between the Republic of Estonia and the Kingdom of Norway for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital (hereinafter referred to as “the Convention”), the undersigned have agreed upon the following provisions which shall form an integral part of the Convention:

1. With reference to the provisions of the Convention
Where the term “statutory body” appears, it is understood that this term means any legal entity of a public character and created by the laws in a Contracting State in which no person other than the State itself, a political subdivision or a local authority thereof, has an interest.

2. With reference to Article 7, paragraph 3
It is understood that expenses to be allowed as deductions by a Contracting State include only expenses that are deductible under the domestic laws of that State.

3. With reference to Article 8
It is understood that “profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships in international traffic” should be interpreted according to paragraphs 7 to 14 of the Commentary on Article 8 of the OECD Model Convention and does not, in any event, include the profits from the operation or ownership of docks, warehouses, terminal facilities, stevedoring equipment or other similar property located on land except where the profits are directly related to the operation, by the enterprise, of such ships.

4. With reference to Article 11, paragraph 3 d)
It is understood that a person is related to another person where one person, alone or together with on or more related persons, has directly or indirectly, an interest of more than 50 per cent in the other person or where one or more persons, alone or together with one or more related persons, have, directly or indirectly, an interest of more than 50 per cent in the two persons.

5. With reference to Article 12, paragraph 2
It is understood that the term “royalties” shall be deemed not to include payments for the use of drilling rigs, or similar purpose equipment, used for the exploration for or the extraction of hydrocarbons.

6. With reference to Article 12, paragraph 3
It is agreed that the income from leasing of industrial, commercial or scientific equipment shall be included in the term royalties as defined in Article 12, paragraph 3.

7. With reference to Article 15, paragraph 2
The provisions of paragraph 2 shall not apply to an employee who is hired out. For the purposes of the preceding sentence, an employee who is a resident of a Contracting State shall be deemed to be hired out if he is placed at another person's disposal by a person (the hirer-out) to carry out work in the business of such other person (the principal) in the other Contracting State, provided that the principal is a resident of, or has a permanent establishment in, that other State, and that the hirer-out neither has any responsibility nor bears any risk in respect of the result of the work.

In determining whether an employee shall be deemed to be hired out, a comprehensive review shall be carried out, with particular reference to whether:
a) the overall supervision of the work rests with the principal;
b) the work is carried out in a place of work which is at the disposal of the principal and for which he has responsibility;
c) the remuneration to the hirer-out is computed according to the time spent or with reference to any other relationship between the remuneration and the wages received by the employee;
d) the main part of the tools and materials are supplied by the principal; and
e) the hirer-out does not decide unilaterally on the number of employees or their qualifications.

8. Notwithstanding paragraph 3 of Article 15
Where remuneration is derived in respect of an employment exercised aboard a ship registered in the Norwegian International Ships' register (N.I.S.) (or any other similar shipping register as may be agreed between the competent authorities of the Contracting States) such remuneration shall be taxable only in the Contracting State of which the recipient is a resident.

The present paragraph shall not apply if the recipient is taxed in his State of residence more favourably than a person who is in the same circumstances, in particular with respect to residence, but whose employment is exercised aboard a ship that is not so registered.

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done in duplicate at Oslo this 14th day of May 1993, in the English language.

 

For the Government of the Republic of Estonia
For the Government of the Kingdom of Norway
A. ALAS
K. GOLDING

 

Õiend
Akti avaldamisandmed täiendatud, lisatud seosed ja ingliskeelne tekst.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json