KESKKONNAÕIGUSKeskkonnakaitseVälislepingud

ÜRO

Teksti suurus:

Osoonikihi kaitsmise Viini konventsioon

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.01.1997
Avaldamismärge:RT II 1996, 33, 119

Osoonikihi kaitsmise Viini konventsioon

Vastu võetud 21.03.1985

Osoonikihi kaitsmise Viini konventsiooni ja osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolliga ühinemise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta - jõust. Eesti Vabariigi suhtes 15.01.1997

Osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokoll

Mitteametlik tõlge

PREAMBUL

Käesoleva konventsiooni pooled,

olles teadlikud osoonikihi muutumisest põhjustatud võimalikust kahjulikust mõjust inimese tervisele ja looduskeskkonnale,

tuletades meelde Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (edaspidi ÜRO) elukeskkonna-alase konverentsi deklaratsiooni vastavaid sätteid ja eriti 21. põhimõtet, mis näeb ette, et «Riikidel on vastavalt ÜRO hartale ja rahvusvahelise õiguse põhimõtetele täielik õigus ekspluateerida omi loodusressursse oma keskkonnapoliitikat järgides ja nad kannavad vastutust, et nende jurisdiktsiooni või kontrolli all toimuv tegevus ei kahjustaks teiste riikide või väljaspool rahvuslikku jurisdiktsiooni olevate alade looduskeskkonda»,

arvestades arengumaade olukorda ja erivajadusi,

arvestades käimasolevaid töid ja uuringuid nii rahvusvahelistes kui ka rahvuslikes organisatsioonides, eriti aga ÜRO keskkonnaprogrammi osoonikihialast ülemaailmset tegevuskava,

arvestades samuti rahvusvahelisel ja riiklikul tasandil juba kasutusele võetud osoonikihi kaitseabinõusid,

olles teadlikud, et abinõud osoonikihi kaitsmiseks inimtegevusest põhjustatud muudatuste eest eeldavad rahvusvahelist koostööd ja -tegevust, ning et need peavad tuginema asjakohastele tehnilistele ja teaduslikele vaatlustele,

olles teadlikud edasiste vaatluste ja uuringute vajadusest, edastamaks teaduslikku informatsiooni osoonikihi ja võimalike kahjulike mõjude kohta, mis tulenevad selle muutustest,

olles kindlalt otsustanud kaitsta inimese tervist ja looduskeskkonda osoonikihi muutustest johtuvate kahjulike mõjude eest,

on kokku leppinud alljärgnevas:

Artikkel 1. Mõisted

Käesolevas konventsioonis on mõistetel järgmine tähendus:

1. Osoonikiht – atmosfääri osoonikiht, mis asub atmosfääri piirikihist ülalpool.

2. Kahjulikud mõjud – muutused füüsilises keskkonnas ja elustikus, sealhulgas kliimamuutused, millel on oluline hävitav mõju inimese tervisele või nii looduslike kui ka juhitavate ökosüsteemide koostisele, taastuvusele ja produktiivsusele, või mis on inimkonnale kasulikud.

3. Alternatiivsed tehnoloogiad ja seadmed – tehnoloogiad ja seadmed, mis võimaldavad vähendada või tõhusalt kõrvaldada osoonikihile kahjulike või tõenäoliselt kahjulike mõjudega ainete emissiooni.

4. Alternatiivsed ained – ained, mis vähendavad, kõrvaldavad või hoiavad ära osoonikihile kahjulikke mõjusid.

5. Pooled – käesoleva konventsiooni pooled, kui tekstist ei tulene teisiti.

6. Regionaalne majandusintegratsiooni organisatsioon – organisatsioon, mis on moodustatud selle regiooni suveräänsete riikide poolt ja on pädev käesoleva konventsiooni ja selle protokollidega piiritletud küsimustes ja millel on organisatsioonisisestele protseduurireeglitele vastavalt antud kõik volitused asjassepuutuvate dokumentide allakirjutamiseks, ratifitseerimiseks, vastuvõtmiseks, kinnitamiseks või nendega ühinemiseks.

7. Protokollid – käesoleva konventsiooni protokollid.

Artikkel 2. Üldised kohustused

1. Pooled võtavad kohaseid meetmeid vastavuses käesoleva konventsiooni, mille pooled nad on, ja selle kehtivate protokollide sätetega kaitstmaks inimese tervist ja looduskeskkonda inimtegevusest tulenevate või tõenäoliselt tulenevate kahjulike mõjude eest, mis põhjustavad või võivad põhjustada muutusi osoonikihis.

2. Selleks, vastavalt nende käsutuses olevatele vahenditele ja võimalustele, pooled:
(a) teevad koostööd süstemaatiliste vaatluste, uuringute ja informatsioonivahetuse vormis, et paremini mõista ja hinnata inimtegevuse mõju osoonikihile ja selle muutustest tingitud tagajärgi inimese tervisele ja looduskeskkonnale;
(b) võtavad kohaseid seadusandlikke või administratiivmeetmeid ja aitavad kaasa nende jurisdiktsiooni või kontrolli all toimuva inimtegevuse kontrollimise, limiteerimise, vähendamise või vältimise poliitika kooskõlastamisel, kui peaks ilmnema, et see tegevus põhjustab või võib põhjustada osoonikihi muutuste või võimalike muutuste tagajärjel tekkivaid kahjulikke mõjusid;
(c) teevad koostööd käesoleva konventsiooni rakendamiseks vajalike meetmete, protseduuride ja standardite väljatöötamisel, seades eesmärgiks protokollide ja lisade vastuvõtmise;
(d) teevad koostööd pädevate rahvusvaheliste organitega käesoleva konventsiooni ja protokollide, mille poolteks nad on, edukaks rakendamiseks.

3. Käesoleva konventsiooni sätted ei mõjuta mingil viisil poolte õigust võtta kooskõlas rahvusvahelise õigusega riigisiseseid meetmeid lisaks neile, mida on mainitud eespool lõigetes 1 ja 2; samuti ei mõjuta need meetmeid, mida pool on juba võtnud, tingimusel et need pole vastuolus poolte käesolevast konventsioonist tulenevate kohustustega.

4. Käesoleva artikli rakendamine põhineb asjakohastel teaduslikel ja tehnilistel kaalutlustel.

Artikkel 3. Uuringud ja süstemaatilised vaatlused

1. Pooled kohustuvad vajadusel algatama ja kaasa aitama uuringute läbiviimisele ja teadusliku hinnangu andmisele, kas siis otse või läbi pädevate rahvusvaheliste organite, järgmiste üksiskasjade kohta:
(a) füüsikalised ja keemilised protsessid, mis võivad mõjutada osoonikihti;
(b) inimese tervis ja muud bioloogilised efektid, mis kaasnevad osoonikihi mis tahes muutustega, eriti bioloogilist toimet omava ultraviolettkiirguse (UV-B) tagajärjel tekkinud muutustega;
(c) klimaatilised efektid, mis tulenevad muutustest osoonikihis;
(d) osoonikihi mis tahes muutuste ja sellest tuleneva UV-B kiirguse teisenemise mõjud inimkonnale kasulikele, nii looduslikele kui tehismaterjalidele;
(e) ained, tegevusalad, protsessid ja tegevused, mis võivad mõjutada osoonikihti, ning nende kogumõju;
(f) alternatiivsed ained ja tehnoloogiad;
(g) asjassepuutuvad sotsiaalmajanduslikud üksikasjad;
ning lisades I ja II üksikasjalikumalt kirjeldatu.

2. Pooled kohustuvad vajadusel, kas otse või pädevate rahvusvaheliste organite kaudu ning siseriiklikke õigusakte ja siseriiklikul ning rahvusvahelisel tasandil juba toimuvat tegevust arvestades, soodustama või koostama ühiseid või teineteist täiendavaid osoonikihi seisundit ja teiste oluliste parameetrite, mida on kirjeldatud lisas I, süstemaatilise vaatluse programme.

3. Pooled kohustuvad tegema koostööd, kas otse või läbi pädevate rahvusvaheliste organite, kindlustamaks uurimus- ja vaatlusandmete kogumine, tõendamine ja regulaarne ning õigeaegne edasitoimetamine vastavate ülemaailmsete andmekeskuste kaudu.

Artikkel 4. Koostöö õiguse, teaduse ja tehnika vallas

1. Pooled hõlbustavad ja ergutavad käesolevat konventsiooni puudutava teadusliku, tehnilise, sotsiaalmajandusliku, kaubandusliku ja õigusalase informatsiooni vahetust lisas II kirjeldatud viisil. Informatsioon edastatakse organitele, kelle osas pooled on kokku leppinud. Iga selline organ, saades informatsiooni, mida seda saatev pool peab konfidentsiaalseks, peab välistama selle informatsiooni avalikustamise ja kaitsma seda seni, kuni informatsioon on tehtud kättesaadavaks kõikidele pooltele.

2. Pooled peavad soodustama, kooskõlas oma siseriiklike seaduste, eeskirjade ja tavadega ning arvestades eriti arengumaade vajadusi, kas otse või pädevate rahvusvaheliste organite kaudu, tehnoloogia ja teadmiste arengut ja edastamist. Sellealast koostööd viiakse ellu:
(a) hõlbustades teistel pooltel alternatiivse tehnoloogia soetamist;
(b) varustades teisi pooli alternatiivse tehnoloogia ja seadmetealase informatsiooniga ja spetsiaalsete käsiraamatute või juhenditega;
(c) tarnides uuringuteks ja süstemaatiliseks vaatluseks vajalikku varustust ja vahendeid;
(d) teaduslikku ja tehnilist personali asjakohaselt koolitades.

Artikkel 5. Informatsiooni edastamine

Pooled edastavad sekretariaadi kaudu artiklis 6 sätestatud poolte konverentsile informatsiooni meetmete kohta, mida nad on võtnud konventsiooni ja selle protokollide, mille poolteks nad on, elluviimiseks, sellisel kujul ja selliste vaheaegadega nagu vastava dokumendi poolte koosolekud seda otsustavad.

Artikkel 6. Poolte konverents

1. Käesolevaga asutatakse poolte konverents. Esimese poolte konverentsi koosoleku kutsub kokku artikli 7 kohaselt nimetatud esialgne sekretariaat hiljemalt aasta jooksul käesoleva konventsiooni jõustumisest. Pärast seda peetakse poolte konverentsi korralisi koosolekuid konverentsi esimesel koosolekul määratud kindlate vaheaegadega.

2. Poolte konverentsi erakorralisi koosolekuid peetakse juhul, kui konverents peab seda vajalikuks või mõne poole kirjalikul nõudmisel, tingimusel et kuue kuu jooksul alates sellise nõudmise edastamisest pooltele sekratariaadi poolt toetab seda vähemalt üks kolmandik pooltest.

3. Poolte konverents lepib konsensuse alusel kokku ja võtab vastu protseduuri- ja finantsreeglid oma ja võimalike loodavate lisaorganite, samuti finanstssätted sekretariaadi töö kohta.

4. Poolte konverents jälgib pidevalt käesoleva konventsiooni rakendamist ja lisaks sellele:
(a) kehtestab, millisel kujul ja milliste vaheaegadega toimub informatsiooni edastamine vastavalt artiklile 5 ja arutab sellist informatsiooni ning mis tahes lisaorgani ettekandeid;
(b) vaatab läbi teadusliku informatsiooni osoonikihi, selle võimalike muutuste ja kõikvõimalike selliste muutuste põhjustatud mõjude kohta;
(c) edendab vastavalt artiklile 2 asjakohaste poliitikate, strateegiate ja meetmete kooskõlastamist, mis on suunatud osoonikihi muutusi põhjustavate ja põhjustada võivate ainete emissiooni vähendamisele ja teeb soovitusi muude käesolevat konventsiooni puudutavate meetmete osas;
(d) võtab vastu uuringute, süstemaatilise vaatluse, teaduslik-tehnilise koostöö, informatsiooni vahetamise ning tehnoloogia ja teadmiste edastamise programme vastavalt artiklitele 3 ja 4;
(e) vajadusel arutab paranduste tegemist käesolevasse konventsiooni ja selle lisadesse ning paranduste vastuvõtmist vastavalt artiklitele 9 ja 10;
(f) peale selle arutab paranduste tegemist protokollidesse ja kõikidesse lisadesse, ja kui selle kasuks otsustatakse, soovitab vastava protokolli pooltel need vastu võtta;
(g) vajadusel arutab ja võtab vastu täiendavad lisad käesolevale konventsioonile vastavalt artiklile 10;
(h) vajadusel arutab ja võtab vastu protokolle vastavalt artiklile 8;
(i) loob lisaorganeid, mida peetakse vajalikuks käesoleva konventsiooni rakendamisel;
(j) kasutab, kui see on otstarbekas, pädevate rahvusvaheliste organite ja teaduslike komiteede, eriti Maailma Ilmastikuorganisatsiooni, Maailma Tervishoiuorganisatsiooni ja Osoonikihialase Tegevuse Koordineerimiskomitee teenuseid teaduslike uurimuste, süstemaatilise vaatluse ja teiste käesoleva konventsiooni eesmärke teenivate valdkondade osas; samuti kasutab otstarbekohaselt nendelt organitelt ja komiteedelt saadavat informatsiooni;
(k) arutab ja võtab ette mis tahes lisatoiminguid, mis võiksid olla vajalikud käesoleva konventsiooni eesmärkide saavutamiseks.

5. ÜRO, tema eriasutused ja Rahvusvaheline Aatomienergia Agentuur, samuti kõik riigid, kes ei ole käesoleva konventsiooni pooled, võivad olla esindatud poolte konverentsi koosolekutel vaatlejatena. Iga rahvuslik või rahvusvaheline, valitsus- või valitsusväline organ või asutus, mis tegeleb osoonikihi kaitsmise küsimustega ja on edastanud sekretariaadile oma soovi olla vaatlejatega esindatud poolte konverentsi koosolekutel, võib pääseda koosolekule, juhul kui vähemalt üks kolmandik kohalolijatest pole selle vastu. Vaatlejate sissepääs ja osavõtt toimub vastavalt poolte konverentsi vastuvõetud protseduurireeglitele.

Artikkel 7. Sekretariaat

1. Sekretariaadi ülesanded on:
(a) korraldada ja teenindada artiklitega 6, 8, 9 ja 10 ettenähtud koosolekuid;
(b) ette valmistada ja edastada ettekanded, mis põhinevad artiklite 4 ja 5 alusel saadud informatsioonil, samuti informatsioonil vastavalt artiklile 6 asutatud lisaorganite koosolekutelt;
(c) täita talle protokollidega pandud ülesandeid;
(d) ette valmistada ettekanded käesoleva konventsiooni eesmärkide saavutamiseks läbiviidava tegevuse kohta ja esitada need poolte konverentsile;
(e) kindlustada vajalik koostöö teiste vastavate rahvusvaheliste organitega ja administreerida ja sõlmida vajalikke lepinguid tegevustes oma ülesannete tõhusaks täitmiseks;
(f) täita muid, poolte konverentsil talle määratud ülesandeid.

2. Sekretariaadi ülesandeid täidab esialgselt, kuni poolte esimese korralise konverentsi koosoleku läbiviimiseni vastavalt artiklile 6, ÜRO Keskkonnaprogramm. Oma esimesel korralisel koosolekul nimetab poolte konverents sekretariaadi nende hetkel olemasolevate pädevate rahvusvaheliste organisatsioonide hulgast, kes on ilmutanud valmisolekut täita käesoleva konventsiooni sekretariaadi ülesandeid.

Artikkel 8. Protokollide vastuvõtmine

1. Poolte konverents võib oma koosolekul vastu võtta protokolle vastavalt artiklile 2.

2. Iga esitatud protokolli teksti edastatab sekretariaat pooltele vähemalt kuus kuud enne iga sellist koosolekut.

Artikkel 9. Parandused konventsioonis või protokollides

1. Iga pool võib teha käesoleva konventsiooni või selle mis tahes protokolli parandusettepanekuid. Muuhulgas tuleb selliste paranduste tegemisel arvestada oluliste teaduslike ja tehniliste asjaoludega.

2. Käesoleva konventsiooni parandused võetakse vastu poolte konverentsi koosolekul. Mis tahes protokolli parandused võetakse vastu vastava protokolli poolte konverentsi koosolekul. Käesoleva konventsiooni või tema mis tahes protokolli parandusettepanekute teksti edastab sekretariaat pooltele, kui vastavas protokollis ei sätestata teisiti, vähemalt kuus kuud enne koosolekut, kus see esitatakse vastuvõtmiseks. Sekretariaat edastab esitatud parandusettepanekud ka teadmiseks käesolevale konventsioonile allakirjutanud riikidele.

3. Pooled teevad kõik selleks, et kokkulepe käesoleva konventsiooni parandusettepanekute osas saavutataks konsensuse alusel. Kui kõik katsed saavutada konsensust on tagajärjetud ja kokkuleppele pole jõutud, tuleb viimase abinõuna parandus vastu võtta kolme neljandikulise koosolekul kohalolevate ja hääleõiguslike poolte häälteenamusega ning depositaar esitab selle kõikidele pooltele ratifitseerimiseks, vastuvõtmiseks või kinnitamiseks.

4. Lõikes 3 kirjeldatud protseduuri rakendatakse ka kõikide protokollide paranduste suhtes, kuid nende vastuvõtmiseks piisab kahe kolmandikulisest koosolekul kohalolevate ja hääleõiguslike poolte häälteenamusest.

5. Paranduste ratifitseerimisest, vastuvõtmisest või kinnitamisest teatatakse kirjalikult depositaarile. Vastavalt lõigetele 3 ja 4 vastu võetud parandused jõustuvad need vastu võtnud poolte suhtes üheksakümne päeva möödumisel päevast, mil depositaar on saanud teate nende ratifitseerimisest, vastuvõtmisest või kinnitamisest vähemalt kolmelt neljandikult käesoleva konventsiooni pooltest või kahelt kolmandikult protokolli pooltest, kui vastavas protokollis pole teisiti määratud. Pärast seda jõustuvad parandused teiste poolte suhtes üheksakümnendal päeval pärast poole paranduse ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamisdokumendi deponeerimist.

6. Käesolevas artiklis tähendavad kohalolevad ja hääleõiguslikud pooled pooli, kes on kohal ja hääletavad kas poolt või vastu.

Artikkel 10. Lisade vastuvõtmine ja parandamine

1. Käesoleva konventsiooni või selle protokollide lisad moodustavad käesoleva konventsiooni või vastava protokolli lahutamatu osa, ja kui ei osutata selgelt teisiti, kehtib iga viide käesoleva konventsiooni või selle protokollide kohta samaaegselt ka iga juurdekuuluva lisa kohta. Sellistes lisades käsitletakse ainult teaduslikke, tehnilisi ja administratiivseid küsimusi.

2. Kui mõnes protokollis ei ole tema lisade kohta teisiti sätestatud, rakendatakse käesoleva konventsiooni või tema protokolli täiendavate lisade esitamisel, vastuvõtmisel ja jõustamisel alljärgnevat protseduuri:
(a) käesoleva konventsiooni lisad esitatakse ja võetakse vastu artikli 9 lõigetes 2 ja 3 sätestatud viisil, kõikide protokollide lisad aga esitatakse ja võetakse vastu artikli 9 lõigetes 2 ja 4 sätestatud viisil;
(b) iga pool, kes ei saa käesoleva konventsiooni või siis selle protokolli, mille pooleks ta on, täiendavat lisa kinnitada, peab sellest teatama depositaarile kirjalikult kuue kuu jooksul pärast depositaari edastatud teadet selle vastuvõtmisest. Depositaar teatab viivitamatult kõikidele pooltele iga sellise teate saamisest. Iga pool võib igal ajal asendada oma eelneva mittenõustumise deklaratsiooni vastuvõtmisega, pärast mida lisad jõustuvad selle poole suhtes;
(c) kuue kuu möödumisel kuupäevast, millal depositaar teate saatis, jõustub lisa kõigi käesoleva konventsiooni või selle protokollide poolte suhtes, kes ei ole edastanud nõuetekohast teadet vastavalt punktile b.

3. Käesoleva konventsiooni või selle protokollide lisadesse paranduste esitamisel, vastuvõtmisel ja jõustamisel kohaldatakse samu reegleid kui konventsiooni või tema protokolli lisade esitamisel, vastuvõtmisel ja jõustamisel. Lisades ja parandustes tuleb arvestada muuhulgas oluliste teaduslike ja tehniliste üksikasjadega.

4. Kui täiendav lisa või selle parandus puudutab parandusi käesolevas konventsioonis või tema protokollides, siis uus või parandatud lisa ei jõustu enne käesoleva konventsiooni või tema protokollide paranduste jõustumist.

Artikkel 11. Vaidluste lahendamine

1. Poolte vahelise vaidluse korral käesoleva konventsiooni tõlgendamise või rakendamise üle püüavad asjaosalised lahendust leida läbirääkimiste teel.

2. Kui asjaomased pooled ei saavuta kokkulepet läbirääkimiste teel, võivad nad ühiselt pöörduda kolmanda poole poole või paluda tal leida vahendaja.

3. Käesoleva konventsiooni ratifitseerimisel, vastuvõtmisel, kinnitamisel või sellega ühinemisel või mis tahes ajal peale seda võib riik või regionaalne majandusintegratsiooni organisatsioon teatada depositaarile kirjalikult, et vaidlusküsimuste lahendamiseks, mis pole lahendatavad lõigete 1 ja 2 alusel, tunnistab ta ühte või mõlemat järgevalt kirjeldatud vaidluste lahendusviisi:
(a) poolte konverentsi esimese koosoleku poolt vastuvõetud vahekohtu menetlus;
(b) vaidluse esitamine Rahvusvahelisse Kohtusse.

4. Kui pooled ei ole lõike 3 alusel seda või mõnda muud menetlust vastu võtnud, peab vaidluse lahendamine toimuma lõikes 5 kirjeldatud viisil, juhul kui pooled ei lepi teisiti kokku.

5. Lepituskomisjon moodustatakse ühe vaidleva poole nõudel. Komisjon koosneb võrdsest arvust liikmetest, kes on iga asjassepuutuva poole nimetatud ja nimetatud liikmete poolt ühiselt valitud esimehest. Komisjon esitab lõpliku otsuse, millel on soovituslik iseloom ja mida pooled arvestavad heas usus.

6. Käesoleva artikli sätted kehtivad kõigi protokollide kohta, kui vastavas protokollis pole teisiti määratud.

Artikkel 12. Allakirjutamine

Käesolev konventsioon on avatud allakirjutamiseks riikidele ja regionaalsetele majandusintegratsiooni organisatsioonidele Austria Vabariigi Välisministeeriumis Viinis 22. märtsist 1985. a. kuni 21. septembrini 1985. a. ja ÜRO peakorteris New Yorgis 22. septembrist 1985. a. kuni 21. märtsini 1986. a.

Artikkel 13. Ratifitseerimine, vastuvõtmine või kinnitamine

1. Käesolev konventsioon ja tema mis tahes protokoll kuulub ratifitseerimisele, vastuvõtmisele või kinnitamisele riikide või regionaalsete majandusintegratsiooni organisatsioonide poolt. Ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamisdokumendid deponeeritakse depositaari juures.

2. Mis tahes lõikes 1 nimetatud organisatsioon, kellest saab käesoleva konventsiooni või mis tahes protokolli pool ilma ühegi liikmesriigi pooleks olemata, on seotud kõikide kohustustega, mis tulenevad konventsioonist või protokollist. Juhul, kui organisatsioonil on üks või enam liikmesriiki konventsiooni või vastava protokolli poolteks, määravad organisatsioon ja tema liikmesriigid omavahelise vastutuse vastavalt konventsiooni või siis protokollikohaste kohustuste täitmisel. Sellisel juhul ei ole organisatsioonil ja liikmesriikidel õigust samaaegselt kasutada konventsiooni või vastava protokolliga kaasnevaid õigusi.

3. Oma ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamisdokumentides deklareerivad lõikes 1 nimetatud organisatsioonid oma pädevusest konventsiooni või vastava protokolli alastes küsimustes. Need organisatsioonid teatavad samuti depositaarile igast märkimisväärsest muudatusest oma pädevuses.

Artikkel 14. Ühinemine

1. Käesolev konventsioon ja selle protokollid on avatud ühinemiseks riikidele ja regionaalsetele majandusintegratsiooni organisatsioonidele alates päevast, millal konventsioon või vastav protokoll suletakse allakirjutamiseks. Ühinemisdokumendid deponeeritakse depositaari juures.

2. Oma ühinemisdokumentides peavad lõikes 1 mainitud organisatsioonid teatama oma pädevusest konventsiooni või vastava protokolliga reguleeritud valdkonnas. Need organisatsioonid peavad teatama depositaarile ka igast märkimisväärsest muudatusest oma pädevuses.

3. Käesoleva konventsiooniga või tema mis tahes protokolliga ühinevate regionaalsete majandusintegratsiooni organisatsioonide suhtes rakendatakse artikli 13 lõike 2 sätteid.

Artikkel 15. Hääleõigus

1. Igal käesoleva konventsiooni või mis tahes protokolli poolel on üks hääl.

2. Välja arvatud lõikes 1 sätestatu, kasutavad regionaalsed majandusintegratsiooni organisatsioonid oma pädevuses olevates küsimustes hääleõigust sama arvu häältega, kui neil on pooli konventsioonis või vastavas protokollis. Sellised organisatsioonid ei kasuta oma hääleõigust, kui seda teevad nende liikmesriigid, ja vastupidi.

Artikkel 16. Konventsiooni ja selle protokollide vaheline suhe

1. Riik või regionaalne majandusintegratsiooni organisatsioon ei või saada protokolli pooleks, kui ta ei ole konventsiooni pool; või ei saa konventsiooni ja protokolli pooleks samaaegselt.

2. Protokolle puudutavaid otsuseid saavad teha ainult vastava protokolli pooled.

Artikkel 17. Jõustumine

1. Käesolev konventsioon jõustub üheksakümnendal päeval peale kahekümnenda ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemisdokumendi deponeerimist.

2. Protokoll jõustub, kui protokollis pole teisiti määratud, üheksakümnendal päeval peale üheteistkümnenda ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemisdokumendi deponeerimist.

3. Iga poole suhtes, kes ratifitseerib, kinnitab või võtab vastu käesoleva konventsiooni või ühineb sellega peale kahekümnenda ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemisdokumendi deponeerimist, jõustub konventsioon üheksakümnendal päeval pärast selle poole ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemisdokumendi deponeerimist.

4. Iga protokoll, kui protokoll ise teisiti ei määra, jõustub selle poole suhtes, kes selle ratifitseerib, vastu võtab, kinnitab või sellega ühineb pärast protokolli jõustumist vastavalt eelpool lõikele 2, üheksakümnendal päeval pärast tema ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemisdokumendi deponeerimist või päeval, millal konventsioon jõustub selle poole suhtes, vastavalt sellele, kumb neist kuupäevadest on hilisem.

5. Lõigetes 1 ja 2 käsitletud ükskõik millise regionaalse majandusintegratsiooni organisatsiooni poolt deponeeritud dokumenti ei arvestata nendele dokumentidele lisaks, mille on juba deponeerinud nende organisatsioonide liikmesriigid.

Artikkel 18. Reservatsioonid

Käesolevale konventsioonile ei saa teha reservatsioone.

Artikkel 19. Väljaastumine

1. Iga pool võib mis tahes ajal pärast nelja aasta möödumist käesoleva konventsiooni jõustumisest selle poole suhtes, astuda konventsioonist välja, teatades sellest kirjalikult depositaarile.

2. Kui protokollis endas pole teisiti öeldud, võib iga pool mis tahes ajal pärast nelja aasta möödumist protokolli jõustumisest selle poole suhtes astuda protokollist välja, teatades sellest kirjalikult depositaarile.

3. Iga selline väljaastumine jõustub ühe aasta möödudes teate vastuvõtmisest depositaari poolt või väljaastumise teates määratud hilisemal ajal.

4. Iga pool, kes astub välja käesolevast konventsioonist, loetakse sellega väljaastunuks ka igast protokollist, mille pooleks ta on.

Artikkel 20. Depositaar

1. ÜRO peasekretär võtab endale käesoleva konventsiooni ja kõikide selle protokollide depositaari ülesanded.

2. Depositaar teatab pooltele kindlasti:
(a) käesoleva konventsiooni ja mis tahes tema protokolli allakirjutamisest, samuti artiklite 13 ja 14 kohasest ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemisdokumentide deponeerimisest;
(b) konventsiooni või mis tahes tema protokolli jõustumise kuupäevast vastavalt artiklile 17;
(c) väljaastumise teadetest vastavalt artiklile 19;
(d) konventsiooni ja selle mis tahes protokolli parandusest, nende vastuvõtmisest poolte poolt ja nende jõustumise kuupäevast vastavalt artiklile 9;
(e) kõikidest teadetest, mis puudutavad lisade vastuvõtmist ja kinnitamist ning lisadesse paranduste tegemist vastavalt artiklile 10;
(f) regionaalsete majandusintegratsiooni organisatsioonide tehtavatest teadaannetest nende pädevuse ulatusest käesoleva konventsiooni ja tema protokollide alastes küsimustes ning igast selle muutusest;
(g) kõikidest vastavalt artikli 11 lõikele 3 tehtud deklaratsioonidest.

Artikkel 21. Autentsed tekstid

Käesoleva konventsiooni originaal, mille araabia-, hiina-, inglis-, prantsus-, vene- ja hispaaniakeelsed tekstid on võrdselt autentsed, deponeeritakse ÜRO peasekretäri juures.

Ülaltoodu kinnituseks on allakirjutanud, olles selleks täielikult volitatud, käesolevale konventsioonile alla kirjutanud.

Koostatud Viinis 22. märtsil 1985. aastal.

 

Lisa I
Uuringud ja süstemaatilised vaatlused

1. Käesoleva konventsiooni pooled tõdevad, et peamised teaduslikud küsimused on:
(a) muutused osoonikihis, mille tulemuseks on maapinnale jõudva bioloogilise mõjuga päikese ultraviolettkiirguse (UV-B) hulga muutumine ja selle võimalikud tagajärjed inimese tervisele, elusolenditele, ökosüsteemidele ja inimkonnale kasulikele materjalidele;
(b) osooni vertikaalse jaotumise muutumine, mis võib muuta atmosfääri temperatuuri struktuuri, ning võimalikud tagajärjed ilmastikule ja kliimale.

2. Käesoleva konventsiooni pooled peavad vastavalt artiklile 3 tegema koostööd uuringute läbiviimisel ja teaduslike uuringute vallas, koostades juhtnööre tulevaste uuringute ja vaatluste tarbeks sellistes küsimustes nagu:
(a) uuringud õhkkonna füüsikas ja keemias
      (i) laiaulatuslikud teoreetilised mudelid: kiirguslike, dünaamiliste ja keemiliste protsesside vastastikust mõju käsitlevate mudelite edasine arendamine, inimese poolt loodud ja looduslikult tekkinud aineosakeste atmosfääri osoonile avaldatava koostoime uurimine; nii satelliitmõõtmiste kui ka teiste mõõtmiste tulemusel saadud andmete tõlgitsemine; atmosfääri ja geofüüsiliste parameetrite arengute hindamine ja meetodite väljaarendamine nende parameetrite muutuste põhjustajate kindlaksmääramiseks;
      (ii) laboratoorsed vaatlused, mis suunatud kuuluvuse koefitsendi, neeldumise ristlõigete ning troposfääriliste ja stratosfääriliste keemiliste ja fotokeemiliste protsesside mehhanismide uurimisele; samuti välimõõtmiste tarbeks vajalike spektroskoopiliste andmete hankimine kõigi uurimisele tulevate spektrialade kohta;
      (iii) välimõõtmised, mis puudutavad: tähtsamate, nii looduslike kui ka inimtekkeliste, lähtegaaside kontsentratsiooni ja vooge; atmosfääri dünaamika uurimist; atmosfääri piirikihti ulatuvate fotokeemilise päritoluga aineosakeste sünkroonset mõõtmist in situ ja kaugustundlike mõõteriistade abil; erinevate sensorite omavahelist võrdlemist, kaasa arvatud koordineeritud korrelatiivsed mõõtmised satelliitaparatuuri tarbeks; õhkkonna koostisosade kolmemõõtmelisi välju, päikese spektraalvooge ja meteoroloogilisi parameetreid;
     (iv) seadmete arendamine, sealhulgas atmosfääri koostisosade, päikese voo ja meteoroloogiliste parameetrite nii satelliit- kui ka muud sensorid;

(b) tervise ning bioloogiliste ja fotodegradatsiooni mõjude uurimused
     (i) seos päikese nähtava ja ultraviolettkiirguse mõju inimesele ja (a) melanoomi, nagu ka muu nahavähi arenemise ja (b) immuunsussüsteemi muutuste vahel;
     (ii) UV-B kiirguse mõjud, sealhulgas sõltuvus lainepikkusest, (a) põllumajanduslikele kultuuridele, metsadele ja teistele maapealsetele ökosüsteemidele ning (b) vesistute toitevõrgule ja kalade arvukusele, samuti võimalik pärssiv toime mere fütoplanktoni hapnikutootmisele;
      (iii) mehhanismid, kuidas UV-B kiirgus mõjub bioloogilistele ainetele, liikidele ja ökosüsteemidele, sealhulgas doosi, doosikiiruse ja regeeringu suhe; fotoreparatsioon, adaptsioon ja kaitse;
     (iv) bioloogiline toime spektrite ulatuses ja spektraalse reaktsiooni uurimus, kasutades polükromaatilist kiirgust, et kaasata võimalikke vastasmõjusid erinevate lainepikkuspiirkondade vahel;
     (v) UV-B kiirguse mõju biosfääri tasakaalule, tähtsate bioloogiliste liikide tundlikkusele ja tegevusele ning esmatähtsatele protsessidele, nagu fotosüntees ja biosüntees;
     (vi) UV-B kiirguse mõju saastainete, põllumajanduses kasutatavate kemikaalide ja muude ainete fotodegradatsioonile;

(c) ilmastikumõjude uurimus
     (i) teoreetilised uuringud ja vaatlused osooni ja muude aineosakeste kiirguslikust mõjust ja nende toime klimaatilistele parameetritele, nagu maa ja ookeani pinna temperatuur, sademete esinemismudel, vahetus troposfääri ja stratosfääri vahel;
     (ii) selliste kliimamõjutuste inimtegevuse erinevatele aspektidele avaldatava mõju uurimine;

(d) süstemaatilised vaatlused järgmistes valdkondades:
     (i) osoonikihi seisund (st. selle kogumahu ja vertikaalse jaotuse ruumiline ja ajaline muutlikkus) globaalse osoonivaatluse süsteemi loomise kaudu, mis põhineb integreeritud satelliit- ja maapealsetel, täies ekspluatatsioonikorras süsteemidel;
     (ii) HOx, NOx, ClOx ja süsinikuühendite moodustamiseks vajalike lähtegaaside kontsentratsioon troposfääris ja stratosfääris;
     (iii) temperatuur maapinnast kuni mesosfäärini, mõõtes nii maapinnalt kui ka satelliitidelt;
     (iv) maa atmosfääri jõudev lainepikkuse järgi (osadeks) jaotuv päikese voog ja maa atmosfäärist eralduv soojuskiirgus, kasutades satelliitmõõtmisi;
     (v) maapinnale jõudev lainepikkuse järgi jaotuv päikese voog ultraviolettkiirguse ala ulatuses, millel on bioloogiline toime (UV-B);
     (vi) aerosoolide omadused ja jaotumine maapinnast mesosfäärini, kasutades maapinnal olevaid, õhus asetsevaid ning satelliitsüsteeme;
     (vii) klimaatiliselt tähtsad muutujad, kasutades kõrgekvaliteedilisi meteoroloogiliste pinnamõõtmiste programme;
     (viii) aineosakesed, temperatuurid, päikese voog ja aerosoolid, kasutades täiustatud meetodeid globaalse informatsiooni analüüsimiseks.

3. Konventsiooni pooled, arvestades eriti arengumaade vajadusi, teevad koostööd tõhustamaks asjakohast teaduslikku ja tehnilist koolitust, mis vajalik selles lisas väljatoodud uurimustes ja süstemaatilistes vaatlustes osalemiseks. Erilist rõhku tuleks asetada vaatlusaparatuuri ja meetodite omavahelisele vastavusele, seades eesmärgiks võrreldavate või standardiseeritud teaduslike andmebaaside loomist.

4. Alljärgnevalt loetletud keemilistel ühenditel, nii looduslikel kui ka inimtekkelistel, arvatakse olevat osoonikihi keemilisi ja füüsikalisi omadusi muutvat võimet. Loetelu ei ole tehtud tähtsuse järjekorras.

(a) süsinikuühendid
     (i) süsinikmonoksiid (CO)
Süsinikmonoksiidil on arvestatavad looduslikud ja imintekkelised allikad, ja ta arvatakse olevat otsene tähtis osaline troposfääri fotokeemias ja kaudne osaline stratosfääri fotokeemias.

     (ii) süsinikdioksiid (CO2)
Süsinikdioksiidil on arvestatavad looduslikud ja inimtekkelised allikad ja ta mõjustab stratosfääri osooni õhkkonna termostruktuuri mõjutamise teel.

     (iii) Metaan (CH4)
Metaanil on nii looduslikke kui ka inimtekkelisi allikaid ja ta mõjustab nii troposfääri kui ka stratosfääri osooni.

     (iv) Metaani mittesisaldavad süsivesinikud
Metaani mittesisaldavatel süsivesinikel, mis koosnevad suurest hulgast keemilistest ühenditest, on looduslikke ja ka inimtekkelisi allikaid ja neil on tähtis otsene osa troposfääri fotokeemias ja kaudne osa stratosfääri fotokeemias.

(b) Lämmastikuühendid
     (i) Dilämmastikoksiid (N2O)
Dilämmastikoksiidi peamised allikad on looduslikud, kuid inimtekkeliste allikate osakaal kasvab. Dilämmastikoksiid on peamiseks allikaks stratosfääri NOx-l, millel on elutähtis osa staratosfääri osooni hulga reguleerimisel.

     (ii) Lämmastikoksiidid (NOx)
Maa pinnal olevatest allikatest pärit NOx-l on oluline otsene osa ainult troposfääri fotokeemilistes protsessides ja kaudne osa stratosfääri fotokeemias, samal ajal kui NOx-i suurenemine tropopausi läheduses võib otseselt põhjustada muutuse troposfääri ja stratosfääri osoonis.

(c) Klooriühendid
      (i) Täielikult halogeneeritud alkaanid, nagu näiteks CCl4, CFCl3 (CFC-11), CF2Cl2 (CFC-12), C2F3Cl3 (CFC-113), C2F4Cl2 (CFC-114).
Täielikult halogeneeritud alkaanid on inimtekkelised ja allikad ClOx-le, millel on väga oluline osa osooni fotokeemias, eriti kõrgusel 30–50 km.

     (ii) Osaliselt halogeneeritud alkaanid, nagu näiteks CH3Cl, CHF2Cl (CFC-22), CH3CCl3, CHFCl2 (CFC-21).
CH3Cl allikad on looduslikud, samal ajal kui teiste ülalloetletud osaliselt halogeneeritud alkaanide allikad on inimtekkelised. Need gaasid on ka stratosfääri ClOx-i allikaks.

(d) Broomiühendid
Täielikult halogeneeritud alkaanid, nagu näiteks CF3Br.

Need gaasid on inimtekkelised ja on allikaks BrOx-le ning toimivad sarnaselt ClOx-le.

(e) Vesinikuühendid
     (i) Vesinik (H2)
Vesinikul, millel on looduslikud ja inimtekkelised allikad, omab stratosfääri fotokeemias vähemtähtsat osa.

     (ii) Vesi (H20)
Looduslikku päritolu veel on elutähtis osa nii troposfääri kui ka stratosfääri fotokeemias. Kohalikud veeauru allikad stratosfääris on metaani ja vähemal määral hapniku oksüdeerumine.

 

Lisa II
Informatsioonivahetus

1. Konventsiooni pooled on teadlikud, et informatsiooni kogumine ja vahetamine on tähtsaks abivahendiks käesoleva konventsiooni eesmärkide saavutamisel ja samuti kõikide ettevõetavate sammude asjakohasuse ja õiguspärasuse kindlustamiseks. Sellest lähtudes tuleb pooltel vahetada teaduslikku, tehnilist, sotsiaal-majanduslikku, äri- ja kommertsalast ning õigusalast informatsiooni.

2. Tehes otsuse, millist informatsiooni koguda ja vahetada, arvestavad konventsiooni pooled informatsiooni kasulikkust ja selle hankimiseks tehtavaid kulutusi. Pooled tunnistavad, et koostöö selle lisa raames peab toimuma kooskõlas siseriiklike seaduste, eeskirjade ja praktikaga, mis puudutavad patente, ametisaladusi, samuti omandiõigusi ja konfidentsiaalse informatsiooni kaitset.

3. Teaduslik informatsioon

Hõlmab informatsiooni järgmistes küsimustes:
(a) planeeritavad ja käimasolevad riiklikud ja ka erauuringud uurimusprogrammide koordineerimise hõlbustamiseks, et kasutada kõige tõhusamalt kättesaadavaid rahvuslikke ja rahvusvahelisi ressursse;
(b) uurimusteks vajaminevad andmed emissiooni kohta;
(c) arvestatavas kirjanduses avaldatud teaduslikud tulemused, mis käsitlevad Maa atmosfääri keemiat ja füüsikat ja selle muutustundlikkust, eriti osoonikihi seisundit ja selliseid mõjusid inimese tervisele, keskkonnale ja ilmastikule, mis on põhjustatud muutustest kogu ajaskaala ulatuses kas osooni kogusisaldavuses või siis selle vertikaalsel jaotumisel;
(d) uurimustulemuste hindamine ja soovitused tulevaste uurimuste tarvis.

4. Tehniline informatsioon

Hõlmab informatsiooni järgmistes küsimustes:
(a) keemiliste aseainete ja alternatiivsete tehnoloogiate kättesaadavus ja kulud, mis on vajalikud osooni mõjutavate ainete emissiooni vähendamiseks, samuti asjakohased planeeritavad ja käimasolevad uurimused;
(b) keemiliste või muude ainete ja alternatiivse tehnoloogia kasutamisega seotud piirangud ja riskid.

5. Sotsiaal-majanduslik ja kaubandusinformatsioon ainete kohta, mis on ära toodud eelpool lisas I

Hõlmab informatsiooni järgmistes küsimustes:
(a) toodang ja toodangumaht;
(b) kasutamine ja kasutamismudelid;
(c) import/eksport;
(d) inimtegevuse, mis võib kaudselt muuta osoonikihti, kulud, riskid ja kasutegurid ning sellise tegevuse reguleerimiseks ettevõetud või kavandatavate kontrollmeetmete mõju.

6. Õigusalane informatsioon

Hõlmab informatsiooni järgmistes küsimustes:
(a) siseriiklikud seadused, administratiivmeetmed ja õigusalane uurimustöö, mis seotud osoonikihi kaitsmisega;
(b) rahvusvahelised kokkulepped, kaasa arvatud kahepoolsed kokkulepped, mis on seotud osoonikihi kaitsmisega;
(c) litsentsimise meetodid ja tingimused, samuti osoonikihi kaitsmisega seotud patentide kättesaadavus.

 

Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer

PREAMBLE

The Parties to this Convention,

Aware of the potentially harmful impact on human health and the environment through modification of the ozone layer,

Recalling the pertinent provisions of the Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, and in particular principle 21, which provides that “States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction”,

Taking into account the circumstances and particular requirements of developing countries,

Mindful of the work and studies proceeding within both international and national organizations and, in particular, of the World Plan of Action on the Ozone Layer of the United Nations Environment Programme,

Mindful also of the precautionary measures for the protection of the ozone layer which have already been taken at the national and international levels,

Aware that measures to protect the ozone layer from modifications due to human activities require international co-operation and action, and should be based on relevant scientific and technical considerations,

Aware also of the need for further research and systematic observations to further develop scientific knowledge of the ozone layer and possible adverse effects resulting from its modification,

Determined to protect human health and the environment against adverse effects resulting from modifications of the ozone layer,

Have agreed as follows:

Article 1. Definitions

For the purposes of this Convention:

1. “The ozone layer” means the layer of atmospheric ozone above the planetary boundary layer.

2. “Adverse effects” means changes in the physical environment or biota, including changes in climate, which have significant deleterious effects on human health or on the composition, resilience and productivity of natural and managed ecosystems, or on materials useful to mankind.

3. “Alternative technologies or equipment" means technologies or equipment the use of which makes it possible to reduce or effectively eliminate emissions of substances which have or are likely to have adverse effects on the ozone layer.

4. “Alternative substances” means substances which reduce, eliminate or avoid adverse effects on the ozone layer.

5. “Parties” means, unless the text otherwise indicates, Parties to this Convention.

6. “Regional economic integration organization” means an organization constituted by sovereign States of a given region which has competence in respect of matters governed by this Convention or its protocols and has been duly authorized, in accordance with its internal procedures, to sign, ratify, accept, approve or accede to the instruments concerned.

7. “Protocols” means protocols to this Convention.

Article 2. General Obligations

1. The Parties shall take appropriate measures in accordance with the provisions of this Convention and of those protocols in force to which they are party to protect human health and the environment against adverse effects resulting or likely to result from human activities which modify or are likely to modify the ozone layer.

2. To this end the Parties shall, in accordance with the means at their disposal and their capabilities:
(a) Co-operate by means of systematic observations, research and information exchange in order to better understand and assess the effects on human health and the environment from modification of the ozone layer;
(b) Adopt appropriate legislative or administrative measures and co-operate in harmonizing appropriate policies to control, limit, reduce or prevent human activities under their jurisdiction or control should it be found that these activities have or are likely to have adverse effects resulting from modification or likely modification of the ozone layer;
(c) Co-operate in the formulation of agreed measures, procedures and standards for the implementation of this Convention, with a view to the adoption of protocols and annexes;
(d) Co-operate with competent international bodies to implement effectively this Convention and protocols to which they are party.

3. The provisions of this Convention shall in no way affect the right of Parties to adopt, in accordance with international law, domestic measures additional to those referred to in paragraphs 1 and 2 above, nor shall they affect additional domestic measures already taken by a Party, provided that these measures are not incompatible with their obligations under this Convention.

4. The application of this article shall be based on relevant scientific and technical considerations.

Article 3. Research and Systematic Observations

1. The Parties undertake, as appropriate, to initiate and co-operate in, directly or through competent international bodies, the conduct of research and scientific assessments on:
(a) The physical and chemical processes that may affect the ozone layer;
(b) The human health and other biological effects deriving from any modifications of the ozone layer, particularly those resulting from changes in ultra-violet solar radiation having biological effects (UV-B);
(c) Climatic effects deriving from any modifications of the ozone layer;
(d) Effects deriving from any modifications of the ozone layer and any consequent change in UV-B radiation on natural and synthetic materials useful to mankind;
(e) Substances, practices, processes and activities that may affect the ozone layer, and their cumulative effects;
(f) Alternative substances and technologies;
(g) Related socio-economic matters;
and as further elaborated in annexes I and II.

2. The Parties undertake to promote or establish, as appropriate, directly or through competent international bodies and taking fully into account national legislation and relevant ongoing activities at both the national and international levels, joint or complementary programmes for systematic observation of the state of the ozone layer and other relevant parameters, as elaborated in annex I.

3. The Parties undertake to co-operate, directly or through competent international bodies, in ensuring the collection, validation and transmission of research and observational data through appropriate world data centres in a regular and timely fashion.

Article 4. Co-operation in the Legal, Scientific and Technical Fields

1. The Parties shall facilitate and encourage the exchange of scientific, technical, socio-economic, commercial and legal information relevant to this Convention as further elaborated in annex II. Such information shall be supplied to bodies agreed upon by the Parties. Any such body receiving information regarded as confidential by the supplying Party shall ensure that such information is not disclosed and shall aggregate it to protect its confidentiality before it is made available to all Parties.

2. The Parties shall co-operate, consistent with their national laws, regulations and practices and taking into account in particular the needs of the developing countries, in promoting, directly or through competent international bodies, the development and transfer of technology and knowledge. Such co-operation shall be carried out particularly through:
(a) Facilitation of the acquisition of alternative technologies by other Parties;
(b) Provision of information on alternative technologies and equipment, and supply of special manuals or guides to them;
(c) The supply of necessary equipment and facilities for research and systematic observations;
(d) Appropriate training of scientific and technical personnel.

Article 5. Transmission of Information

The Parties shall transmit, through the secretariat, to the Conference of the Parties established under article 6 information on the measures adopted by them in implementation of this Convention and of protocols to which they are party in such form and at such intervals as the meetings of the parties to the relevant instruments may determine.

Article 6. Conference of the Parties

1. A Conference of the Parties is hereby established. The first meeting of the Conference of the Parties shall be convened by the secretariat designated on an interim basis under article 7 not later than one year after entry into force of this Convention. Thereafter, ordinary meetings of the Conference of the Parties shall be held at regular intervals to be determined by the Conference at its first meeting.

2. Extraordinary meetings of the Conference of the Parties shall be held at such other times as may be deemed necessary by the Conference, or at the written request of any Party, provided that, within six months of the request being communicated to them by the secretariat, it is supported by at least one third of the Parties.

3. The Conference of the Parties shall by consensus agree upon and adopt rules of procedure and financial rules for itself and for any subsidiary bodies it may establish, as well as financial provisions governing the functioning of the secretariat.

4. The Conference of the Parties shall keep under continuous review the implementation of this Convention, and, in addition, shall:
(a) Establish the form and the intervals for transmitting the information to be submitted in accordance with article 5 and consider such information as well as reports submitted by any subsidiary body;
(b) Review the scientific information on the ozone layer, on its possible modification and on possible effects, of any such modification;
(c) Promote, in accordance with article 2, the harmonization of appropriate policies, strategies and measures for minimizing the release of substances causing or likely to cause modification of the ozone layer, and make recommendations on any other measures relating to this Convention;
(d) Adopt, in accordance with articles 3 and 4, programmes for research, systematic observations, scientific and technological co-operation, the exchange of information and the transfer of technology and knowledge;
(e) Consider and adopt, as required, in accordance with articles 9 and 10, amendments to this Convention and its annexes;
(f) Consider amendments to any protocol, as well as to any annexes thereto, and, if so decided, recommend their adoption to the parties to the protocol concerned;
(g) Consider and adopt, as required, in accordance with article 10, additional annexes to this Convention;
(h) Consider and adopt, as required, protocols in accordance with article 8;
(i) Establish such subsidiary bodies as are deemed necessary for the implementation of this Convention;
(j) Seek, where appropriate, the services of competent international bodies and scientific committees, in particular the World Meteorological Organization and the World Health Organization as well as the Coordinating Committee on the Ozone Layer, in scientific research, systematic observations and other activities pertinent to the objectives of this Convention, and make use as appropriate of information from these bodies and committees;
(k) Consider and undertake any additional action that may be required for the achievement of the purposes of this Convention.

5. The United Nations, its specialized agencies and the International Atomic Energy Agency, as well as any State not party to this convention, may be represented at meetings of the Conference of the Parties by observers. Any body or agency, whether national or international, governmental or non-governmental, qualified in fields relating to the protection of the ozone layer which has informed the secretariat of its wish to be represented at a meeting of the Conference of the Parties as an observer may be admitted unless at least one-third of the Parties present object. The admission and participation of observers shall be subject to the rules of procedure adopted by the Conference of the Parties.

Article 7. Secretariat

1. The functions of the secretariat shall be:
(a) To arrange for and service meetings provided for in articles 6, 8, 9 and 10;
(b) To prepare and transmit reports based upon information received in accordance with articles 4 and 5, as well as upon information derived from meetings of subsidiary bodies established under article 6;
(c) To perform the functions assigned to it by any protocol;
(d) To prepare reports on its activities carried out in implementation of its functions under this Convention and present them to the Conference of the Parties;
(e) To ensure the necessary co-ordination with other relevant international bodies, and in particular to enter into such administrative and contractual arrangements as may be required for the effective discharge of its functions;
(f) To perform such other functions as may be determined by the Conference of the Parties.

2. The secretariat functions will be carried out on an interim basis by the United Nations Environment Programme until the completion of the first ordinary meeting of the Conference of the Parties held pursuant to article 6. At its first ordinary meeting, the Conference of the Parties shall designate the secretariat from amongst those existing competent international organizations which have signified their willingness to carry out the secretariat functions under this Convention.

Article 8. Adoption of Protocols

1. The Conference of the Parties may at a meeting adopt protocols pursuant to Article 2.

2. The text of any proposed protocol shall be communicated to the parties by the secretariat at least six months before such a meeting.

Article 9. Amendment of the Convention or Protocols

1. Any Party may propose amendments to this Convention or to any protocol. Such amendments shall take due account, inter alia, of relevant scientific and technical considerations.

2. Amendments to this Convention shall be adopted at a meeting of the Conference of the Parties. Amendments to any protocol shall be adopted at a meeting of the Parties to the protocol in question. The text of any proposed amendment to this Convention or to any protocol, except as may otherwise be provided in such protocol, shall be communicated to the Parties by the secretariat at least six months before the meeting at which it is proposed for adoption. The secretariat shall also communicate proposed amendments to the signatories to this Convention for information.

3. The Parties shall make every effort to reach agreement on any proposed amendment to this Convention by consensus. If all efforts at consensus have been exhausted, and no agreement reached, the amendment shall as a last resort be adopted by a three-fourths majority vote of the Parties present and voting at the meeting, and shall be submitted by the Depositary to all Parties for ratification, approval or acceptance.

4. The procedure mentioned in paragraph 3 above shall apply to amendments to any protocol, except that a two-thirds majority of the parties to that protocol present and voting at the meeting shall suffice for their adoption.

5. Ratification, approval or acceptance of amendments shall be notified to the Depositary in writing. Amendments adopted in accordance with paragraphs 3 or 4 above shall enter into force between parties having accepted them on the ninetieth day after the receipt by the Depositary of notification of their ratification, approval or acceptance by at least three-fourths of the Parties to this Convention or by at least two-thirds of the parties to the protocol concerned, except as may otherwise be provided in such protocol. Thereafter the amendments shall enter into force for any other Party on the ninetieth day after that Party deposits its instrument of ratification, approval or acceptance of the amendments.

6. For the purposes of this article, “Parties present and voting” means Parties present and casting an affirmative or negative vote.

Article 10. Adoption and Amendment of Annexes

1. The annexes to this Convention or to any protocol shall form an integral part of this Convention or of such protocol, as the case may be, and, unless expressly provided otherwise, a reference to this Convention or its protocols constitutes at the same time a reference to any annexes thereto. Such annexes shall be restricted to scientific, technical and administrative matters.

2. Except as may be otherwise provided in any protocol with respect to its annexes, the following procedure shall apply to the proposal, adoption and entry into force of additional annexes to this Convention or of annexes to protocol:
(a) Annexes to this Convention shall be proposed and adopted according to the procedure laid down in article 9, paragraphs 2 and 3, while annexes to any protocol shall be proposed and adopted according to the procedure laid down in article 9, paragraphs 2 and 4;
(b) Any party that is unable to approve an additional annex to this Convention or annex to any protocol to which it is party shall so notify the Depositary, in writing, within six months from the date of the communication of the adoption by the Depositary. The Depositary shall without delay notify all Parties of any such notification received. A Party may at any time substitute an acceptance for a previous declaration of objection and the annexes shall thereupon enter into force for that Party;
(c) On the expiry of six months from the date of the circulation of the communication by the Depositary, the annex shall become effective for all parties to this Convention or to any protocol concerned which have not submitted a notification in accordance with the provision of subparagraph (b) above.

3. The proposal, adoption and entry into force of amendments to annexes to this Convention or to any protocol shall be subject to the same procedure as for the proposal, adoption and entry into force of annexes to the Convention or annexes to a protocol. Annexes and amendments thereto shall take due account, inter alia, of relevant scientific and technical considerations.

4. If an additional annex or an amendment to an annex involves an amendment to this Convention or to any protocol, the additional annex or amendment annex shall not enter into force until such time as the amendment to this Convention or to the protocol concerned enters into force.

Article 11. Settlement of Disputes

1. In the event of a dispute between Parties concerning the interpretation or application of this Convention, the parties concerned shall seek solution by negotiation.

2. If the parties concerned cannot reach agreement by negotiation, they may jointly seek the good officers of, or request mediation by, a third party.

3. When ratifying, accepting, approving or acceding to this convention, or at any time thereafter, a State or regional economic integration organization may declare in writing to the Depositary that for a dispute not resolved in accordance with paragraph 1 or paragraph 2 above, it accepts one or both of the following means of dispute settlement as compulsory:
(a) Arbitration in accordance with procedures to be adopted by the Conference of the Parties at its first ordinary meeting;
(b) Submission of the dispute to the International Court of Justice.

4. If the parties have not, in accordance with paragraph 3 above, accepted the same or any procedure, the dispute shall be submitted to conciliation in accordance with paragraph 5 below unless the parties otherwise agree.

5. A conciliation commission shall be created upon the request of one of the parties to the dispute. The commission shall be composed of an equal number of members appointed by each party concerned and a chairman chosen jointly by the members appointed by each party. The commission shall render a final and recommendatory award, which the parties shall consider in good faith.

6. The provisions of this Article shall apply with respect to any protocol except as provided in the protocol concerned.

Article 12. Signature

This Convention shall be open for signature by States and by regional economic integration organizations at the Federal Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Austria from 22 March 1985 to 21 September 1985, and at United Nations Headquarters in New York from 22 September 1985 to 21 March 1986.

Article 13. Ratification, Acceptance or Approval

1. This Convention and any protocol shall be subject to ratification, acceptance or approval by States and by regional economic integration organizations. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Depositary.

2. Any organization referred to in paragraph 1 above which becomes a Party to this Convention or any protocol without any of its member States being a Party shall be bound by all the obligations under the Convention or the protocol, as the case may be. In the case of such organizations, one or more of whose member States is a Party to the Convention or relevant protocol, the organization and its member States shall decide on their respective responsibilities for the performance of their obligation under the Convention or protocol, as the case may be. In such cases, the organization and the member States shall not be entitled to exercise rights under the Convention or relevant protocol concurrently.

3. In their instruments of ratification, acceptance or approval, the organizations referred to in paragraph 1 above shall declare the extent of their competence with respect to the matters governed by the Convention or the relevant protocol. These organizations shall also inform the Depositary of any substantial modification in the extent of their competence.

Article 14. Accession

1. This Convention and any protocol shall be open for accession by States an by regional economic integration organizations from the date on which the Convention or the protocol concerned is closed for signature. The instrument of accession shall be deposited with the Depositary.

2. In their instruments of accession, the organizations referred to in paragraph 1 above shall declare the extent of their competence with respect to the matters governed by the Convention or the relevant protocol. These organizations shall also inform the Depositary of any substantial modification in the extent of their competence.

3. The provisions of article 13, paragraph 2, shall apply to regional economic integration organizations which accede to this Convention or any protocol.

Article 15. Right to Vote

1. Each Party to this Convention or to any protocol shall have one vote.

2. Except as provided for in paragraph 1 above, regional economic integration organizations, in matters within their competence, shall exercise their right to vote with a number of votes equal to the number of their member States which are Parties to the Convention or the relevant protocol. Such organizations shall not exercise their right to vote if their member States exercise theirs, and vice versa.

Article 16. Relationship between the Convention and its Protocols

1. A State or a regional economic integration organization may not become a party to a protocol unless it is, or becomes at the same time, a Party to the Convention.

2. Decisions concerning any protocol shall be taken only by the parties to the protocol concerned.

Article 17. Entry Into Force

1. This Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the twentieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

2. Any protocol, except as otherwise provided in such protocol, shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the eleventh instrument of ratification, acceptance or approval of such protocol or accession thereto.

3. For each Party which ratifies, accepts or approves this Convention or accedes thereto after the deposit of the twentieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, it shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit by such Party of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

4. Any protocol, except as otherwise provided in such protocol, shall enter into force for a party that ratifies, accepts or approves that protocol or accedes thereto after its entry into force pursuant to paragraph 2 above, on the ninetieth day after the date on which that party deposits its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, or on the date which the Convention enters into force for that Party, whichever shall be the later.

5. For the purposes of paragraphs 1 and 2 above, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of such organization.

Article 18. Reservations

No reservations may be made to this Convention.

Article 19. Withdrawal

1. At any time after four years from the date on which this Convention has entered into force for a Party, that Party may withdraw from the Convention by giving written notification to the Depositary.

2. Except as may be provided in any protocol, at any time after four years from the date on which such protocol has entered into force for a party, that party may withdraw from the protocol by giving written notification to the Depositary.

3. Any such withdrawal shall take effect upon expiry of one year after the date of its receipt by the Depositary, or on such later date as may be specified in the notification of the withdrawal.

4. Any Party which withdraws from this Convention shall be considered as also having withdrawn from any protocol to which it is party.

Article 20. Depositary

1. The Secretary-General of the United Nations shall assume the functions of depositary of this Convention and any protocols.

2. The Depositary shall inform the parties, in particular, of:
(a) The signature of this Convention and of any protocol, and the deposit of instruments of ratification, acceptance, approval or accession in accordance with articles 13 and 14;
(b) The date on which the Convention and any protocol will come into force in accordance with article 17;
(c) Notifications of withdrawal made in accordance with article 19;
(d) Amendments adopted with respect to the Convention and any protocol, their acceptance by the parties and their date of entry into force in accordance with article 9;
(e) All communications relating to the adoption and approval of annexes and to the amendment of annexes in accordance with article 10;
(f) Notifications by regional economic integration organizations of the extent of their competence with respect to matters governed by this Convention and any protocols, and of any modifications thereof;
(g) Declarations made in accordance with article 11, paragraph 3.

Article 21. Authentic Texts

The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized to that effect, have signed this Convention.

Done at Vienna on the 22nd day of March 1985.

 

Annex I
Research and Systematic Observations

1. The Parties to the Convention recognize that the major scientific issues are:

(a) Modification of the ozone layer which would result in a change in the amount of solar ultra-violet radiation having biological effects (UV-B) that reaches the Earth's surface and the potential consequences for human health, for organisms, ecosystems and materials useful to mankind;

(b) Modification of the vertical distribution of ozone, which could change the temperature structure of the atmosphere and the potential consequences for weather and climate.

2. The Parties to the Convention, in accordance with article 3, shall co-operate in conducting research and systematic observations and in formulating recommendations for future research and observation in such areas as:

(a) Research into the physics and chemistry of the atmosphere
(i) Comprehensive theoretical models: further development of models which consider the interaction between radiative, dynamic and chemical processes; studies of the simultaneous effects of various man-made and naturally occurring species upon atmospheric ozone; interpretation of satellite and non-satellite measurement data sets; evaluation of trends in atmospheric and geophysical parameters, and the development of methods for attributing changes in these parameters to specific causes;
(ii) Laboratory studies of: rate coefficients, absorption cross-sections and mechanisms of tropospheric and stratospheric chemical and photochemical processes; spectroscopic data to support field measurements in all relevant spectral regions;
(iii) Field measurements: the concentration and fluxes of key source gases of both natural and anthropogenic origin; atmospheric dynamics studies; simultaneous measurements of photochemically-related species down to the planetary boundary layer, using in situ and remote sensing instruments; inter-comparison of different sensors, including co-ordinated correlative measures for satellite instrumentation; three-dimensional fields of key atmospheric trace constituents, solar spectral flux and meteorological parameters;
(iv) Instrument development, including satellite and non-satellite sensors for atmospheric trace constituents, solar flux and meteorological parameters;

(b) Research into health, biological and photodegradation effects
(i) The relationship between human exposure to visible and ultra-violet solar radiation and (a) the development of both non-melanoma and melanoma skin cancer and (b) the effects on the immunological system;
(ii) Effects of UV-B radiation, including the wavelength dependence, upon (a) agricultural crops, forests and other terrestrial ecosystems and (b) the aquatic food web and fisheries, as well as possible inhibition of oxygen production by marine phytoplankton;
(iii) The mechanisms by which UV-B radiation acts on biological materials, species and ecosystems, including: the relationship between dose, dose rate, and response; photorepair, adaptation, and protection;
(iv) Studies of biological action spectra and the spectral response using polychromatic radiation in order to include possible interactions of the various wavelength regions;
(v) The influence of UV-B radiation on: the sensitivities and activities of biological species important to the biospheric balance; primary processes such as photosynthesis and biosynthesis;
(vi) The influence of UV-B radiation on the photodegradation of pollutants, agricultural chemicals and other materials;

(c) Research on effects on climate
(i) Theoretical and observational studies of the radiative effects of ozone and other trace species and the impact on climate parameters, such as land and ocean surface temperatures, precipitation patterns, the exchange between the troposphere and stratosphere;
(ii) The investigation of the effects of such climate impacts on various aspects of human activity;

(d) Systematic observation on:
(i) The status of the ozone layer (i.e. the spatial and temporal variability of the total column content and vertical distribution) by making the Global Ozone Observing System, based on the integration of satellite and ground-based systems, fully operational;
(ii) The tropospheric and stratospheric concentrations of source gases for the HOx, NOx, ClOx and carbon families;
(iii) The temperature from the ground to the mesosphere, utilizing both ground-based and satellite systems;
(iv) Wavelength-resolved solar flux reaching, and thermal radiation leaving, the Earth's atmosphere, utilizing satellite measurements;
(v) Wavelength-resolved solar flux reaching the Earth's surface in the ultra-violet range having biological effects (UV-B);
(vi) Aerosol properties and distribution from the ground to the mesosphere, utilizing ground-based, airborne and satellite systems;
(vii) Climatically important variables by the maintenance of programmes of high-quality meteorological surface measurements;
(viii) Trace species, temperatures, solar flux and aerosols utilizing improved methods for analyzing global data.

3. The Parties to the Convention shall co-operate, taking into account the particular needs of the developing countries, in promoting the appropriate scientific and technical training required to participate in the research and systematic observations outlined in this annex. Particular emphasis should be given to the inter-calibration of observational instrumentation and methods with a view to generating comparable or standardized scientific data sets.

4. The following chemical substances of natural and anthropogenic origin, not listed in order of priority, are thought to have the potential to modify the chemical and physical properties of the ozone layer.

(a) Carbon substances
(i) Carbon monoxide (CO)
Carbon monoxide has significant natural and anthropogenic sources, and is thought to play a major direct role in tropospheric photochemistry, and an indirect role in stratospheric photochemistry.

(ii) Carbon dioxide (CO2)
Carbon dioxide has significant natural and anthropogenic sources, and affects stratospheric ozone by influencing the thermal structure of the atmosphere.

(iii) Methane (CH4)
Methane has both natural and anthropogenic sources, and affects both tropospheric and stratospheric ozone.

(iv) Non-methane hydrocarbon species
Non-methane hydrocarbon species, which consist of a large number of chemical substances, have both natural and anthropogenic sources, and play a direct role in tropospheric photochemistry and an indirect role in stratospheric photochemistry.

(b) Nitrogen substances
(i) Nitrous oxide (N2O)
The dominant sources of N2O are natural, but anthropogenic contributions are becoming increasingly important. Nitrous oxide is the primary source of stratospheric NOx, which play a vital role in controlling the abundance of stratospheric ozone.

(ii) Nitrogen oxides (NOx)
Ground-level sources of NOx play a major direct role only in tropospheric photochemical processes and an indirect role in stratosphere photochemistry, whereas injection of NOx close to the tropopause may lead directly to a change in upper tropospheric and stratospheric ozone.

(c) Chlorine substances
(i) Fully halogenated alkanes, e.g. CCl4, CFCl3 (CFC-11), CF2Cl2 (CFC-12), C2F3Cl3 (CFC-113), C2F4Cl2 (CFC-114)
Fully halogenated alkanes are anthropogenic and act as a source of ClOx which plays a vital role in ozone photochemistry, especially in the 30–50 km altitude region.

(ii) Partially halogenated alkanes, e.g. CH3Cl, CHF2Cl (CFC-22), CH3CCl3, CHFCl2 (CFC-21)
The sources of CH3Cl are natural, whereas the other partially halogenated alkanes mentioned above are anthropogenic in origin. These gases also act as a source of stratospheric ClOx.

(d) Bromine substances
Fully halogenated alkanes, e.g. CF3Br

These gases are anthropogenic and act as a source of BrOx, which behaves in a manner similar to ClOx.

(e) Hydrogen substances
(i) Hydrogen (H2)
Hydrogen, the source of which is natural and anthropogenic, plays a minor role in stratospheric photochemistry.

(ii) Water (H2O)
Water, the source of which is natural, plays a vital role in both tropospheric and stratospheric photochemistry. Local sources of water vapour in the stratosphere include the oxidation of methane and, to a lesser extent, of hydrogen.

 

Annex II
Information Exchange

1. The Parties to the Convention recognize that the collection and sharing of information is an important means of implementing the objectives of this Convention and of assuring that any actions that may be taken are appropriate and equitable. Therefore, Parties shall exchange scientific, technical, socio-economic, business, commercial and legal information.

2. The Parties to the Convention, in deciding what information is to be collected and exchanged, should take into account the usefulness of the information and the costs of obtaining it. The Parties further recognize that co-operation under this annex has to be consistent with national laws, regulations and practices regarding patents, trade secrets, and protection of confidential and proprietary information.

3. Scientific information

This includes information on:
(a) Planned and ongoing research, both governmental and private, to facilitate the co-ordination of research programmes so as to make the most effective use of available national and international resources;
(b) The emission data needed for research;
(c) Scientific results published in peer-reviewed literature on the understanding of the physics and chemistry of the Earth's atmosphere and of its susceptibility to change, in particular on the state of the ozone layer and effects on human health, environment and climate which would result from changes on all time-scales in either the total column content or the vertical distribution of ozone;
(d) The assessment of research results and the recommendation for future research.

4. Technical information

This includes information on:
(a) The availability and cost of chemical substitutes and of alternative technologies to reduce the emissions of ozone-modifying substances and relate planned and ongoing research;
(b) The limitations and any risks involved in using chemical or other substitutes and alternative technologies.

5. Socio-economic and commercial information on the substances referred to in annex I

This includes information on:
(a) Production and production capacity;
(b) Use and use patterns;
(c) Imports/exports;
(d) The costs, risks and benefits of human activities which may indirectly modify the ozone layer and of the impacts of regulatory actions taken or being considered to control these activities.

6. Legal information

This includes information on:
(a) National laws, administrative measures and legal research relevant to the protection of the ozone layer;
(b) International agreements, including bilateral agreements, relevant to the protection of the ozone layer;
(c) Methods and terms of licensing and availability of patents relevant to the protection of the ozone layer.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json