Teksti suurus:

Osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokoll

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II 1996, 33, 119

Osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokoll

Vastu võetud 15.09.1987

(õ) 19.02.2009

Konventsiooni ja protokolli ratifitseerimise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Protokollis tehtud parandused ja muudatused

Mitteametlik tõlge

Käesoleva protokolli pooled,

olles osoonikihi kaitsmiseViini konventsiooni pooled,

teadlikud oma konventsioonijärgsest kohustusest võtta tarvitusele kohased abinõud kaitsmaks inimese tervist ja looduskeskkonda kahjulike mõjude eest, mis tulenevad osoonikihi muutumisest või selliseid muutumisi põhjustavast või põhjustada võivast inimtegevusest,

tunnistades, et teatud ainete ülemaailmne emissioon võib märkimisväärselt kahandada või muul kujul muuta osoonikihti selliselt, et see võib põhjustada inimese tervisele ja looduskeskkonnale kahjulikke muutusi,

olles teadlikud nende ainete emissiooni võimalikust mõjust ilmastikule,

teades, et osoonikihi kahandamise vastu kasutusele võetavad abinõud peavad toetuma vastavatele teaduslikele andmetele ning arvestama tehnilisi ja majanduslikke kaalutlusi,

kindlalt otsustanud kaitsta osoonikihti, võttes kasutusele abinõud osoonikihti kahandavate ainete ülemaailmse emissiooni ühtlaseks piiramiseks, seades lõplikuks eesmärgiks nende täieliku kõrvaldamise, toetudes edusammudele teaduses, tehnilisi ja majanduslikke kaalutlusi arvestades,

mööndes eritingimuste vajalikkust, et rahuldada arengumaade vajadusi nende ainete osas,

pannes tähele rahvuslikul ja regionaalsel tasandil juba kasutuselolevaid ettevaatusabinõusid teatavate kloori-fluori süsinikuühendite emissiooni ohjeldamiseks,

pidades tähtsaks rahvusvahelist koostööd, et edendada teaduslikke ja tehnoloogilisi uuringuid ja tulemusi osoonikihti kahandavate ainete emissiooni kontrolli ja vähendamise vallas, asetades erilist rõhku arengumaade vajadustele,

on kokku leppinud alljärgnevas:

Artikkel 1. Mõisted

Käesolevas protokollis on mõistetel järgmine tähendus:

1. Konventsioon – 28. märtsil 1985. a. vastu võetud osoonikihi kaitsmise Viini konventsioon.

2. Pooled – käesoleva protokolli pooled, kui tekstist ei tulene teisiti.

3. Sekretariaat – konventsiooni sekretariaat.

4. Kontollitav aine – käesoleva protokolli lisas A loetletud aine, mis esineb eraldi või ühendina.

5. Toodang – kontrollitava aine kogus, millest on maha arvatud poolte heakskiidetud tehnoloogiaga hävitatud aine kogus.

6. Tarbimine – kontrollitavate ainete toodang, millele on lisatud konrollitavate ainete import ja maha arvatud eksport.

7. Arvestatud tase – toodangu, impordi, ekspordi ja tarbimise määramise tasemed, mis määratletakse vastavalt artiklile 3.

8. Tööstuslik ratsionaliseerimine – toodangu arvestatud taseme täielik või osaline siirdamine ühelt poolelt teisele poolele eesmärgiga saavutada majanduslik efektiivsus või käitiste sulgemisest tingitud eeldatava tarnedefitsiidi vältimine.

Artikkel 2. Kontrollmeetmed

1. Iga pool peab kindlustama, et kaheteistkümne kuu jooksul, alates käesoleva protokolli jõustumisele järgneva seitsmenda kuu esimesest päevast, ja iga kaheteistkümnekuise perioodi jooksul pärast seda, ei ületaks lisas A loetletud I rühma kontrollitavate ainete arvestatud tarbimistase 1986. aasta arvestatud tarbimistaset. Sama perioodi lõppedes tuleb kõikidel pooltel, kes toodavad ühte või rohkemat sellist ainet, kindlustada, et ainete arvestatud tootmistase ei ületaks 1986. aasta arvestatud tootmistaset, erandina on lubatud vaid taseme tõus kuni kümne protsendini 1986. aasta tasemest. Selline tõus on lubatud vaid artikli 5 raames tegutsevate poolte siseriiklike põhivajaduste rahuldamiseks ning pooltevahelise tööstusliku ratsionaliseerimise eesmärgil.

2. Iga pool peab kindlustama, et kaheteistkümne kuu jooksul, alates protokolli jõustumisele järgneva kolmekümne seitsmenda kuu esimesest päevast, ja iga kaheteistkümnekuise perioodi jooksul pärast seda, ei ületaks lisas A loetletud II rühma kontrollitavate ainete arvestatud tarbimistase 1986. aasta arvestatud tarbimistaset. Kõik pooled, kes toodavad ühte või rohkemat sellist ainet, peavad kindlustama, et ainete arvestatud toomistase ei ületaks 1986. aasta arvestatud tootmistaset, erandina on lubatud vaid taseme tõus kuni kümne protsendini 1986. aasta tasemest. Selline tõus on lubatud vaid artikli 5 raames tegutsevate poolte siseriiklike põhivajaduste rahuldamiseks ja pooltevahelise tööstusliku ratsionaliseerimise eesmärgil. Meetmete täidesaatmise korraldamise üle otsustavad pooled esimesel koosolekul, mis toimub pärast esimest teaduslikku aruannet.

3. Iga pool peab kindlustama, et ajavahemikul 1. juulist 1993 kuni 30. juunini 1994 ja iga kaheteistkümnekuise perioodi jooksul pärast seda ei ületaks lisas A loetletud I rühma kontrollitavate ainete arvestatud tarbimistase iga-aastaselt kaheksatkümmet protsenti 1986. aasta arvestatud tarbimistasemest. Iga pool, kes toodab ühte või enamat nendest ainetest, peab samadeks ajavahemikeks kindlustama, et ainete arvestatud tootmistase ei ületaks iga-aastaselt kaheksatkümmet protsenti 1986. aasta arvestatud tootmistasemest. Siiski, artikli 5 raames tegutsevate poolte siseriiklike põhivajaduste rahuldamiseks ja pooltevahelise tööstusliku ratsionaliseerimise eesmärgil on lubatud selle piirnormi ületamine kõige enam kümne protsendi võrra 1986. aasta arvestatud tootmistasemest.

4. Iga pool peab kindlustama, et ajavahemikul 1. juulist 1998 kuni 30. juunini 1999 ja iga kaheteistkümnekuise perioodi jooksul pärast seda ei ületaks lisas A loetletud I rühma kontrollitavate ainete arvestatud tarbimistase iga-aastaselt viitkümmet protsenti 1986. aasta arvestatud tarbimistasemest. Iga pool, kes toodab ühte või enamat nendest ainetest, peab kindlustama samadeks ajavahemikeks, et ainete arvestatud tootmistase ei ületaks iga-aastaselt viitkümmet protsenti 1986. aasta arvestatud tootmistasemest. Siiski, artikli 5 raames tegutsevate poolte siseriiklike põhivajaduste rahuldamiseks ja pooltevahelise tööstusliku ratsionaliseerimise eesmärgil on lubatud selle piirnormi ületamine kõige enam viieteistkümne protsendi võrra 1986. aasta arvestatud tootmistasemest. Seda lõiget kohaldatakse ainult siis, kui pooled ei otsusta koosolekul teisiti. Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik kohalviibivate ja hääleõiguslike poolte kahekolmandikuline häälteenamus, kes lisaks peavad esindama vähemalt kahte kolmandikku arvestatud tarbimistaseme kogusummast poolte hulgas. Otsus peab olema tehtud läbimõeldult ja see peab olema tehtud artiklis 6 viidatud hinnangute alusel.

5. Mis tahes pool, kelle kontrollitavate A lisa I rühmas loetletud ainete arvestatud toodangutase 1986. aastal oli väiksem kui kakskümmend viis tuhat tonni, võib tööstuse ratsionaliseerimiseks teisele poolele üle anda või teiselt poolelt vastu võtta toodangut, mis ületab lõigetes 1, 3 ja 4 kehtestatud piirmäärad tingimusel, et asjaomaste poolte ühine arvestatud toodangutaseme kogusumma ei ületaks käesoleva artikliga kehtestatud piirväärtusi. Igast sellisest toodangu üleandmisest peab informeerima sekretariaati hiljemalt üleandmise ajaks.

6. Mis tahes pool, kes ei tegutse artikli 5 raames ja kes ehitab rajatisi kontrollitavate ainete tootmiseks, mille lepingud on sõlmitud enne 16. septembrit 1987 ning siseriiklike õigusaktidega on reguleeritud enne 1. jaanuari 1987, võib 1986. aasta arvestatud tootmistaseme määramisel lisada selliste tootmisettevõtete toodangu oma 1986. aasta vastavale toodangule tingimusel, et rajatised valmivad 31. detsembriks 1990 ja et selline toodang ei tõsta asjaomase poole aine arvestatud tarbimistaset aastas üle 0,5 kilogrammi inimese kohta.

7. Igast toodangu üleandmisest vastavalt lõikele 5 või igast toodangu lisamisest vastavalt lõikele 6 tuleb informeerida sekretariaati hiljemalt üleandmise või lisamise ajaks.

8. (a) Konventsiooni artikli 1 lõikes 6 defineeritud regionaalsete majandusintegratsiooni organisatsioonide kõik pooltest liikmesriigid võivad kokku leppida käesoleva artikliga seatud tarbimist puudutavate kohustuste ühiseks täitmiseks, tingimusel et nende ühine arvestatud tarbimistaseme kogusumma ei ületaks käesoleva artikliga kehtestatud piirväärtusi.

(b) Iga sellise kokkuleppe pooled peavad informeerima sekretariaati kokkuleppe tingimustest enne kokkuleppes ettenähtud vähendamise kuupäeva.

(c) Selline kokkulepe jõustub ainult siis, kui kõik regionaalse majandusintegratsiooni organisatsiooni liikmesriigid ja asjaomane organisatsioon ise on protokolli poolteks ja on kokkuleppe täidesaatmise viisist teatanud sekretariaadile.

9. (a) Toetudes artiklis 6 toodud hinnangutele, võivad pooled otsustada, kas teha:
     (i) täpsustusi lisas A osooni kahandamise koefitsentide osas, ja kui, siis milliseid; ning
     (ii) täiendavat täpsustamist ja vähendamist kontrollitavate ainete toodangu ja kulutamise osas võrreldes 1986. aastaga, ja kui, siis missuguses ulatuses, mahus ja millisel ajal.

(b) Ettepanekud sellisteks täpsustusteks peab sekretariaat edastama pooltele vähemalt kuus kuud enne poolte koosolekut, kus need esitatakse vastuvõtmiseks.

(c) Selliste otsuste vastuvõtmisel peavad pooled püüdma saavutada konsensust. Kui kõik katsed saavutada konsensust on tagajärjetud ja kokkuleppele pole jõutud, tuleb viimase abinõuna otsus vastu võtta kahe kolmandikulise kohalolevate ja hääleõiguslike poolte häälteenamusega, kes peavad esindama vähemalt viitkümmet protsenti kontrollitavate ainete poolte tarbimise kogusummast.

(d) Kõiki pooli siduvatest otsustest peab depositaar teatama koheselt kõikidele pooltele. Kui otsustes pole teisiti määratud, jõustuvad need pärast kuue kuu möödumist päevast, mil depositaar on teate väljastanud.

10. (a) Toetudes käesoleva protokolli artiklis 6 antud hinnangutele ja vastavalt konventsiooni artikli 9 protseduurireeglitele, võivad pooled otsustada:
     (i) kas mõningad ained tuleks lisada käesoleva protokolli mis tahes lisale või kõrvaldada lisast, ja kui nii, siis millised; samuti aga
     (ii) millisel viisil, ulatuses ja ajal neid aineid puudutavaid kontrollmeetmeid rakendatakse;
(b) iga selline otsus jõustub tingimusel, et selle poolt on hääletanud hääleõiguslike poolte kahekolmandikuline enamus.

11. Sõltumata käesoleva artikli sätetest, võivad pooled võtta käesolevas artiklis nõutud meetmetest tunduvalt rangemaid meetmeid.

Artikkel 3. Kontrolltasemete arvestamine

Artiklite 2 ja 5 täitmiseks peab iga pool määrama oma kavandatud taseme lisa A iga ainerühma:
(a) tootmise osas:
      (i) korrutades iga kontrollitava aine aastase toodangu selle vastava osoonikahandamise koefitsendiga, mis on toodud lisas A; ning
      (ii) liites kokku lõplikud tulemused iga sellise rühma kohta;
(b) impordi ja ekspordi osas, jälgides punktis a kirjeldatud menetlust koos muudatustega; ning
(c) tarbimise osas, liites kokku arvestatud toodangutaseme ja imporditaseme ning lahutades sellest summast arvestatud eksporditaseme nii, nagu määratud punktides a ja b. Siiski ei lahutata alates 1. jaanuarist 1993 kontrollitavate ainete eksporti mittepooltele eksportiva poole tarbimistaseme arvestamisel.

Artikkel 4. Mittepooltega kaubanduse kontrollimine

1. Ühe aasta jooksul käesoleva protokolli jõustumisest peab iga pool keelustama kontrollitavate ainete impordi kõikidest riikidest, kes pole käesoleva protokolli pooleks.

2. Alates 1. jaanuarist 1993 ei saa ükski pool, kes tegutseb artikli 5 lõike 1 alusel, eksportida mingeid kontrollitavaid aineid ühelegi riigile, kes pole käesoleva protokolli pooleks.

3. Kolme aasta jooksul käesoleva protokolli jõustumise kuupäevast peavad pooled artiklis 10 sätestatud protseduuri korras välja töötama lisa, kus on toodud kontrollitavaid aineid sisaldavate toodete nimekiri. Pooled, kes ei ole esitanud vastuväiteid lisa kohta vastavalt sellele protseduurile, peavad keelustama ühe aasta jooksul lisa jõustumisest nende toodete impordi igast riigist, kes pole käesoleva protokolli pooleks.

4. Viie aasta jooksul alates käesoleva protokolli jõustumisest peavad pooled otsustama võimaluse üle keelustada või piirata toodete, mille valmistamiseks on kasutatud, kuid mis ise ei sisalda kontrollitavaid aineid, importi riikidest, kes pole käesoleva protokolli pooleks. Kui see leitakse olevat võimalik, töötavad pooled, järgides konventsiooni artikli 10 sätteid, välja lisa, kus on selliste toodete loetelu. Pooled, kes ei ole selle protseduuri raames vastuväiteid esitanud, peavad keelustama või piirama ühe aasta jooksul lisa jõustumisest alates nende toodete impordi kõikidest riikidest, kes ei ole käesoleva protokolli poolteks.

5. Pooled ei soodusta kontrollitavate ainete tootmiseks ja kasutamiseks vajaliku tehnoloogia eksporti riikidesse, kes pole käesoleva protokolli poolteks.

6. Pooled ei anna toetust, abi, laene, tagatisi ja kindlustussüsteeme kontrollitavate ainete valmistamist hõlbustavate toodete, varustuse, seadeldiste ja tehnoloogia ekspordiks riikidesse, kes ei ole käesoleva protokolli poolteks.

7. Lõikeid 5 ja 6 ei kohaldata toodetele, varustusele, seadmetele ega tehnoloogiale, mis parandavad kontrollitavate ainete piiramist, kogumist, korduvkasutust või hävitamist, edendavad alternatiivsete ainete väljatöötamist või aitavad mõnel muul viisil kaasa kontrollitavate ainete emissiooni vähendamisele.

8. Sõltumata käesoleva artikli sätetest, võidakse lubada lõigetes 1, 3 ja 4 määratletud importi igast käesoleva protokolli pooleks mitte olevast riigist juhul, kui poolte koosolekul on otsustatud, et antud riik täidab täielikult artiklit 2 ning käesolevat artiklit, ja on edastanud sellekohased andmed vastavalt artiklile 7.

Artikkel 5. Arengumaade eriolukord

1. Mis tahes pool, kes on arengumaa ja kelle kontrollitavate ainete aastane arvestatud tarbimistase protokolli jõustumise ajal selles riigis või mis tahes hilisemal ajal kümne aasta jooksul pärast protokolli jõustumist on vähem kui 0,3 kilogrammi inimese kohta, võib siseriiklike põhivajaduste rahuldamiseks lükata artikli 2 lõigetes 1 kuni 4 sätestatud kontrollmeetmete rakendamist edasi kümne aasta võrra nendes lõigetes sätestatust. Nii või teisiti, ei tohi sellise poole arvestatud aastane tarbimistase ületada 0,3 kilogrammi inimese kohta. Igal sellisel poolel on õigus kasutada, kas oma aasta arvestatud tarbimistaseme keskmist perioodil 1995–1997 või arvestatud tarbimistaset 0,3 kilogrammi inimese kohta, sõltuvalt sellest kumb nendest on väiksem, oma kontrollmeetmete vastavusse viimiseks.

2. Pooled hõlbustavad ohutute alternatiivsete ainete ja tehnoloogia jõudmist arengumaadest poolteni ja aitavad neil alustada nende kohest kasutamist.

3. Pooled kohustuvad kahe- või mitmepoolselt parandama toetuse, abi, laenude, tagatiste või kindlustussüsteemide, mis on vajalikud alternatiivse tehnika ja aseainete kasutamiseks, jõudmist arengumaadest poolteni.

Artikkel 6. Kontrollmeetmete hindamine ja revideerimine

Alates 1990. aastast ja igal neljandal aastal peale seda hindavad pooled artikliga 2 reguleeritud kontrollmeetmeid, tuginedes kättesaadavale teaduslikule, keskkonna-alasele, tehnilisele ja majanduslikule informatsioonile. Vähemalt üks aasta enne igat hindamist peavad pooled kokku kutsuma vastavad, antud alal pädevad ekspertide kogud ja määrama kindlaks iga sellise kogu koosseisu ja volitused. Ekspertide kogud esitavad pooltele oma otsused ühe aasta jooksul alates kokkukutsumisest sekretariaadi kaudu.

Artikkel 7. Andmete esitamine

1. Iga pool peab kindlustama kolme kuu jooksul pärast pooleks saamist oma statistiliste andmete, või täpseima võimaliku hinnangu, kui tegelikud andmed pole saadaval, kontrollitavate ainete toodangu, impordi ja ekspordi kohta 1986. aastal, laekumise sekretariaadile.

2. Iga pool peab saatma sekretariaadile statistilised andmed oma selliste ainete aastasest toodangust (eraldi andmed poolte heaks kiidetud tehnoloogiaga hävitatud koguste kohta), impordist ja ekspordist eraldi pooltele ja mitte-pooltele, vastavalt selle aasta kohta, mille jooksul ta pooleks sai ja iga aasta kohta peale seda. Andmed tuleb esitada hiljemalt üheksa kuud peale selle aasta lõppemist, mida andmed kajastavad.

Artikkel 8. Mittetäitmine

Pooled arutavad ja kinnitavad oma esimesel koosolekul meetodid ja institutsionaalsed mehhanismid käesoleva protokolli mittetäitmise määratlemiseks ja nende poolte karistamiseks, kes on avastatud protokolli mitte täitvat.

Artikkel 9. Uurimine, arendamine, ühiskondlik teadlikkus ja informatsioonivahetus

1. Pooled, koostöös ning vastavuses oma siseriiklike seaduste, eeskirjade ja praktikaga ning iseäranis arengumaade vajadusi arvestades, tõhustavad, kas otse või läbi pädevate rahvusvaheliste organite, uurimist, arendamist ja informatsioonivahetust, mis käsitleb:
(a) parimat tehnoloogiat, et parandada kontrollitavate ainete piiramist, kogumist, korduvkasutusse saatmist ja hävitamist või muul viisil nende emissiooni vähendamist;
(b) võimalikke alternatiive kontrollitavatele ainetele, neid sisaldavatele ainetele ja ainetele, mille valmistamisel kasutatakse kontrollitavaid aineid; ning
(c) vastavate kontrolli strateegiate maksumust ja kasulikkust.

2. Pooled, kas eraldi, koos või läbi pädevate rahvusvaheliste organite, tõhustavad ühiskondliku teadlikkuse kasvu kontrollitavate ja teiste osoonikihti kahandavate ainete emissiooni mõjust keskkonnale.

3. Kahe aasta jooksul käesoleva protokolli jõustumisest ja igal teisel aastal pärast seda peab iga pool edastama sekretariaadile kokkuvõtte oma tegevusest vastavalt käesolevale artiklile.

Artikkel 10. Tehniline abi

1. Pooled, konventsiooni artikli 4 sätete kohaselt, ja arvestades eriti arengumaade vajadusi, teevad koostööd tehnilise abi edendamiseks, mis hõlbustaks käesolevas protokollis osalemist ja selle rakendamist.

2. Iga käesolevale protokollile allakirjutanud pool võib sekretariaadile esitada palve protokolli rakendamiseks või selles osalemiseks vajamineva tehnilise abi saamiseks.

3. Oma esimesel koosolekul arutavad pooled, mis on vajalik artiklis 9 ja käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 sätestatud kohustuste täitmiseks, sealhulgas tööplaanide ettevalmistamiseks. Need tööplaanid peavad asetama erilist rõhku arengumaade vajadustele ja olukorrale. Riike ja regionaalseid majandusintegratsiooni organisatsioone, kes pole käesoleva protokolli pooleks, tuleks julgustada osalema selliste tööplaanidega määratud tegevuses.

Artikkel 11. Poolte koosolekud

1. Pooled peavad regulaarselt koosolekuid. Poolte esimese koosoleku kutsub kokku sekretariaat mitte hiljem, kui ühe aasta möödudes käesoleva protokolli jõustumisest ning koos konventsiooni poolte konverentsi koosolekuga, kui viimane on planeeritud sellele perioodile.

2. Poolte järgnevad korralised koosolekud peetakse, kui pooled ei otsusta teisiti, koos konventsiooni poolte konverentsi koosolekutega. Poolte erakorralised koosolekud peetakse muul ajal, kui seda peab vajalikuks poolte koosolek, või mõne poole kirjalikul nõudmisel, tingimusel et kuue kuu jooksul sekretariaadi poolt sellise palve edastamisest pooltele toetab seda vähemalt üks kolmandik neist.

3. Pooled peavad esimesel koosolekul:
(a) võtma konsensuse alusel vastu koosolekute protseduurireeglid;
(b) võtma konsensuse alusel vastu artikli 13 lõikes 2 käitletavad finantsreeglid;
(c) moodustama artiklis 6 näidatud kogud ja määrama nende volitused;
(d) arutama ja kinnitama meetodid ja institutsionaalsed mehhanismid vastavalt artiklile 8; ning
(e) alustama artikli 10 lõikes 3 kirjeldatud tööplaanide ettevalmistamist.

4. Poolte koosolekute eesmärgiks on:
(a) jälgida käesoleva protokolli rakendamist;
(b) otsustada artikli 2 lõikes 9 viidatud täpsustuste ja vähendamiste üle;
(c) otsustada ainete või kontrollmeetodite lisamine, kaasamine või väljaarvamine lisadest vastavalt artikli 2 lõikele 10;
(d) vajadusel luua juhendid ja protseduurid artiklis 7 ja artikli 9 lõikes 3 kirjeldatud informatsiooni edastamiseks;
(e) läbi vaadata palved tehnilise abi saamiseks artikli 10 lõike 2 kohaselt;
(f) vaadata läbi sekretariaadi esitatud ettekanded vastavalt artikli 12 punktile c;
(g) hinnata vastavalt artiklile 6 artiklis 2 toodud kontrollmeetmeid;
(h) vajaduse korral arutada ja vastu võtta parandusettepanekuid käesoleva protokolli või mõne selle lisa või võimalike uute lisade kohta;
(i) arutada ja vastu võtta käesoleva protokolli rakendamise eelarve; ja
(j) kaaluda ja ette võtta lisatoiminguid, mis on vajalikud käesoleva protokolli eesmärkide saavutamiseks.

5. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (edaspidi ÜRO), tema eriasutused ja Rahvusvaheline Aatomienergia Agentuur, samuti kõik riigid, kes ei ole käesoleva protokolli pooled, võivad olla esindatud poolte koosolekutel vaatlejatena. Iga rahvuslik või rahvusvaheline, valitsus- või valitsusväline organ või agentuur, mis tegeleb osoonikihi kaitsmise küsimustega ja on edastanud sekretariaadile oma soovi olla vaatlejatega esindatud poolte koosolekutel, võib pääseda koosolekule, juhul kui vähemalt üks kolmandik kohalolijatest pole selle vastu. Vaatlejate sissepääs ja osavõtt toimub vastavalt poolte vastuvõetud protseduurireeglitele.

Artikkel 12. Sekretariaat

Käesoleva protokolli eesmärgist tulenevalt peab sekretariaat:
(a) korraldama ja teenindama poolte koosolekuid vastavalt artiklile 11;
(b) vastu võtma ja poolte nõudel väljastama andmeid, mis on saadud vastavalt artiklile 7;
(c) ette valmistama ja regulaarselt pooltele edastama aruandeid, mis põhinevad informatsioonile, mis on saadud vastavalt artiklitele 7 ja 9;
(d) teavitama pooli kõikidest tehnilise abi palvetest vastavuses artikliga 10, et hõlbustada sellise abi hankimist;
(e) ergutama mittepooli osalema vaatlejatena poolte koosolekutel ja toimima vastavalt käesoleva protokolli sätetele;
(f) pakkuma vajadusel informatsiooni ja nõudeid, mida on käsitletud punktides c ja d, sellistele mittepooltest vaatlejatele; ja
(g) sooritama kõiki muid toiminguid, mida pooled peavad vajalikuks käesoleva protokolli eesmärkide saavutamiseks.

Artikkel 13. Finantssätted

1. Käesoleva protokolli toimimiseks vajalik vara, kaasa arvatud sekretariaadile käesoleva protokolliga seotud tööks vajalik, nõutakse pooltelt sisse eranditult kontributsiooni korras.

2. Oma esimesel koosolekul võtavad pooled konsensuse alusel vastu finantsreeglid käesoleva protokolli täitmiseks.

Artikkel 14. Käesoleva protokolli suhe konventsiooniga

Kui käesolevas protokollis pole teisiti määratud, kehtivad konventsiooni protokolle puudutavad sätted ka käesoleva protokolli kohta.

Artikkel 15. Allakirjutamine

Käesolev protokoll on avatud allakirjutamiseks riikidele ja regionaalsetele majandusintegratsiooni organisatsioonidele Montrealis 16. septembril 1987. aastal, Ottawas 17. septembrist 1987 kuni 16. jaanuarini 1988 ja ÜRO peakorteris New Yorgis 17. jaanuarist 1988 kuni 15. septembrini 1988.

Artikkel 16. Jõustumine

1. Käesolev protokoll jõustub 1. jaanuaril 1989. aastal, tingimusel et riigid või regionaalsed majandusintegratsiooni organisatsioonid, kes esindavad vähemalt kahte kolmandikku kontrollitavate ainete ülemaailmsest tarbimisest, on deponeerinud vähemalt üksteist protokolli ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemisdokumenti, ja et konventsiooni artikli 17 lõike 1 sätted on täidetud. Juhul kui need tingimused pole täidetud antud kuupäevaks, jõustub protokoll üheksakümnendal päeval arvates päevast, mil tingimused on täidetud.

2. Lõikes 1 käsitletud ükskõik millise regionaalse majandusintegratsiooni organisatsiooni poolt deponeeritud dokumenti ei arvestata nendele dokumentidele lisaks, mille on deponeerinud nende organisatsioonide liikmesriigid.

3. Käesoleva protokolli jõustumise järel saab iga riik või regionaalne majandusintegratsiooni organisatsioon selle pooleks üheksakümne päeva möödudes ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemisdokumendi deponeerimisest.

Artikkel 17. Protokolli jõustumise järgselt ühinevad pooled

Vastavuses artikliga 5 peab iga riik või regionaalne majandusintegratsiooni organisatsioon, kellest saab käesoleva protokolli pool pärast selle jõustumise kuupäeva, täitma koheselt artiklis 2 nagu ka artiklis 4 sätestatud kohustused, mis sellel ajal kehtivad riikide ja regionaalsete majandusintegratsiooni organisatsioonide suhtes, kes said poolteks protokolli jõustumise kuupäeval.

Artikkel 18. Reservatsioonid

Käesolevale protokollile ei saa teha reservatsioone.

Artikkel 19. Väljaastumine

Käesoleva protokolli suhtes kehtivad konventsiooni artikli 19 väljaastumist reguleerivad sätted, välja arvatud pooletele, kellele viidatakse artikli 5 lõikes 1. Iga selline pool võib käesolevast protokollist välja astuda, teatades sellest kirjalikult depositaarile, igal ajal nelja aasta möödudes artikli 2 lõigetes 1 kuni 4 kirjeldatud kohustuste võtmisest. Iga selline väljaastumine jõustub ühe aasta möödudes teate vastuvõtmisest depositaari poolt või väljaastumise teates määratud hilisemal ajal.

Artikkel 20. Autentsed tekstid

Käesoleva protokolli originaal, mille araabia-, hiina-, inglis-, prantsus-, vene- ja hispaaniakeelsed tekstid on võrdselt autentsed, deponeeritakse ÜRO peasekretäri juures.

Ülaltoodu kinnituseks on allakirjutanud, olles selleks täielikult volitatud, käesolevale protokollile alla kirjutanud.

Koostatud Montrealis 16. septembril 1987. aastal.

 

Lisa A
Kontrollitavad ained

Rühm

Aine

Osooni kahandamise koefitsient*

Rühm I

CFCl3 (CFC-11)

CF2Cl2 (CFC-12)

C2F3Cl3 (CFC-113)

C2F4Cl2(CFC-114)

C2F5Cl (CFC-115)

1,0

1,0

0,8

1,0

0,6

Rühm II

CF2BrCl (haloon-1211)

CF3Br (haloon-1301)

C2F4Br2 (haloon-2402)

3,0

10,0

määramisel


* Need osooni kahandamist väljendavad koefitsendid on välja arvestatud olemasolevatele teadmistele toetudes ning kuuluvad perioodiliselt läbivaatamisele ja revideerimisele.

 

Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer

The Parties to this Protocol,

Being Parties to the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer,

Mindful of their obligation under that Convention to take appropriate measures to protect human health and the environment against adverse effects resulting or likely to result from human activities which modify or are likely to modify the ozone layer,

Recognizing that world-wide emissions of certain substances can significantly deplete and otherwise modify the ozone layer in a manner that is likely to result in adverse effects on human health and the environment,

Conscious of the potential climatic effects of emissions of these substances,

Aware that measures taken to protect the ozone layer from depletion should be based on relevant scientific knowledge, taking into account technical and economic considerations,

Determined to protect the ozone layer by taking precautionary measures to control equitably total global emissions of substances that deplete it, with the ultimate objective of their elimination on the basis of developments in scientific knowledge, taking into account technical and economic considerations,

Acknowledging that special provision is required to meet the needs of developing countries for these substances,

Noting the precautionary measures for controlling emissions of certain chlorofluorocarbons that have already been taken at national and regional levels.

Considering the importance of promoting international co-operation in the research and development of science and technology relating to the control and reduction of emissions of substances that deplete the ozone layer, bearing in mind in particular the needs of developing countries,

Have agreed as follows:

Article 1. Definitions

For the purposes of this Protocol:

1. “Convention” means the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer, adopted on 22 March 1985.

2. “Parties” means, unless the text otherwise indicates, Parties to this Protocol.

3. “Secretariat” means the secretariat of the Convention.

4. “Controlled substance” means a substance listed in Annex A to this Protocol whether existing alone or in a mixture. It excludes, however, any such substance or mixture which is in a manufactured product other than a container used for the transportation or storage of the substance listed.

5. “Production” means the amount of controlled substances produced minus the amount destroyed by technologies to be approved by the Parties.

6. “Consumption” means production plus imports minus exports of controlled substances.

7. “Calculated levels” of production, imports, exports and consumption means levels determined in accordance with Article 3.

8. “Industrial rationalization” means the transfer of all or a portion of the calculated level of production of one Party to another, for the purpose of achieving economic efficiencies or responding to anticipated shortfalls in supply as a result of plant closures.

Article 2. Control Measures

1. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on the first day of the seventh month following the date of the entry into force of this Protocol, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substances in Group I of Annex A does not exceed its calculated level of consumption in 1986. By the end of the same period, each Party producing one or more of these substances shall ensure that its calculated level of production of the substances does not exceed its calculated level of production in 1986, except that such level may have increased by no more than ten per cent based on the 1986 level. Such increase shall be permitted only so as to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under Article 5 and for the purposes of industrial rationalization between Parties.

2. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on the first day of the thirty-seventh month following the date of the entry into force of this Protocol, and in each twelve month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substances listed in Group II of Annex A does not exceed its calculated level of consumption in 1986. Each Party producing one or more of these substances shall ensure that its calculated level of production of the substances does not exceed its calculated level of production in 1986, except that such level may have increased by no more than ten per cent based on the 1986 level. Such increase shall be permitted only so as to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under Article 5 and for the purposes of industrial rationalization between Parties. The mechanisms for implementing these measures shall be decided by the parties at their first meeting following the first scientific review.

3. Each Party shall ensure that for the period 1 July 1993 to 30 June 1994 and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substances in Group I of Annex A does not exceed, annually, eighty per cent of its calculated level of consumption in 1986. Each Party producing one or more of these substances shall, for the same periods, ensure that its calculated level of production of the substances does not exceed, annually, eighty per cent of its calculated level of production in 1986. However, in order to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under Article 5 and for the purposes of industrial rationalization between Parties, its calculated level of production may exceed that limit by up to ten per cent of its calculated level of production in 1986.

4. Each Party shall ensure that for the period 1 July 1998 to 30 June 1999, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substances in Group I of Annex A does not exceed, annually, fifty per cent of its calculated level of consumption in 1986. Each Party producing one or more of these substances shall for the same periods, ensure that its calculated level of production of the substances does not exceed, annually, fifty per cent of its calculated level of production in 1986. However, in order to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under Article 5 and for the purposes of industrial rationalization between Parties, its calculated level of production may exceed that limit by up to fifteen per cent of its calculated level of production in 1986. This paragraph will apply unless the Parties decide otherwise at a meeting by two-thirds majority of Parties present and voting, representing at least two-thirds of the total calculated level of consumption of these substances of the Parties. The decision shall be considered and made in the light of the assessments referred to in Article 6.

5. Any Party whose calculated level of production in 1986 of the controlled substances in Group I of Annex A was less than twenty-five kilotons may, for the purposes of industrial rationalization, transfer to or receive from any other Party, production in excess the limits set out in paragraphs 1, 3 and 4 provided that the total combined calculated levels of production of the Parties concerned does not exceed the production limits set out in this Article. Any transfer of such production shall be notified to the secretariat, no later than the time of the transfer.

6. Any Party not operating under Article 5, that facilities for the production of controlled substances under construction, of contracted for, prior to 16 September 1987, and provided for in national legislation prior to 1 January 1987, may add the production from such facilities to its 1986 production of such substances for the purposes of determining its calculated level of production for 1986, provided that such facilities are completed by 31 December 1990 and that such production does not raise that Party's annual calculated level or consumption of the controlled substances above 0.5 kilograms per capita.

7. Any transfer of production pursuant to paragraph 5 or any addition of production pursuant to paragraph 6 shall be notified to secretariat, no later than the time of the transfer or addition.

8. (a) Any Parties which are Members States of a regional economic integration organization as defined in Article 1(6) of the Convention may agree that they shall jointly fulfil their obligations respecting consumption under this Article provided that their total combined calculated level of consumption does not exceed the levels required by this Article.

(b) The Parries to any such agreement shall inform the secretariat of the terms of the agreement before the date of the reduction in consumption with which the agreement is concerned.

(c) Such agreement will become operative only if all Member States of the regional economic integration organization and the organization concerned are Parties to the Protocol and have notified the secretariat of their manner of implementation.

9. (a) Based on the assessments made pursuant to Article 6, the Parties may decide whether:
     (i) adjustments to the ozone depleting potentials specified in Annex A should be made and, if so, what the adjustments should be; and
     (ii) Further adjustments and reductions of production or consumption of the controlled substances from 1986 levels should be undertaken and, if so, what the scope, amount and timing of any such adjustments and reductions should be.

(b) Proposals for such adjustments shall be communicated to the Parties by the secretariat at least six months before the meeting of the Parties at which they are proposed for adoption.

(c) In taking such decisions, the Parties shall make every effort to reach agreement by consensus. If all efforts at consensus have been exhausted, and no agreement reached, such decisions shall, as a last resort, be adopted by a two-thirds majority vote of the Parties present and voting representing at least fifty per cent of the total consumption of the controlled substances of the Parties.

(d) The decisions, which shall be binding on all Parties, shall forthwith be communicated to the Parties by the Depositary. Unless otherwise provided in the decisions, they shall enter into force on the expiry of six months from the date of the circulation of the communication by the Depositary.

10. (a) Based on the assessments made pursuant to Article 6 of this Protocol and in accordance with the procedure set out in Article 9 of the Convention, the Parties may decide:
     (i) Whether any substances, and if so which should be added to or removed from any annex to this Protocol; and
     (ii) The mechanism, scope and timing of the control measures that should apply to those substances;
(b) Any such decision shall become effective, provided that it has been accepted by a two-thirds majority vote of the Parries present and voting.

11. Notwithstanding the provisions contained in this Article, Parties may take more stringent measures than those required by this Article.

Article 3. Calculation of control levels

For the purposes of Articles 2 and 5, each Party shall, for each Group of substances in Annex A, determine its calculated levels of:
(a) production by:
     (i) multiplying its annual production of each controlled substance by the ozone depleting potential specified in respect of it in Annex A; and
     (ii) adding together, for each such Group, the resulting figures;
(b) imports and exports, respectively, by following, mutatis mutandis, the procedure set out in subparagraph (a); and
(c) consumption by adding together its calculated levels of production and imports and subtracting its calculated level of exports as determined in accordance with subparagraphs (a) and (b). However, beginning on 1 January 1993, any export of controlled substances to non-Parties shall not be subtracted in calculating the consumption level of the exporting Party.

Article 4. Control of trade with non-parties

1. Within one year of the entry into force of this Protocol, each Party shall ban the import of controlled substances from any State not party to this Protocol.

2. Beginning on 1 January 1993, no Party operating under paragraph 1 of Article 5 may export any controlled substance to any State not party to this Protocol.

3. Within three years of the date of the entry into force of this Protocol, the Parties shall, following the procedures in Article 10 of the Convention, elaborate in an annex a list of products containing controlled substances. Parties that have not objected to the annex in accordance with those procedures shall ban, within one year of the annex having become effective, the import of those products from any State not party to this Protocol.

4. Within five years of the entry into force of this Protocol, the Parties shall determine the feasibility of banning or restricting, from States not party to this Protocol, the import of products produced with, but not containing, controlled substances. if determined feasible, the Parties shall, following the procedures in Article 10 of the Convention, elaborate in an annex a list of such products. Parties that have not objected to it in accordance with those procedures shall ban or restrict, within one year of the annex having become effective, the import of those products from any State not party to this Protocol.

5. Each Party shall discourage the export, to any State not party to this Protocol, of technology for producing and for utilizing controlled substances.

6. Each Party shall refrain from providing new subsidies, aid, credits, guarantees or insurance programmes for the export to States not party to this Protocol of products, equipment, plants or technology that would facilitate the production of controlled substances.

7. Paragraphs 5 and 6 shall not apply to products, equipment, plants or technology that improve the containment, recovery, recycling or destruction of controlled substances, promote the development of alternative substances, or otherwise contribute to the reduction of emissions of controlled substances.

8. Notwithstanding the provisions of this Article, imports referred to in paragraphs 1, 3 and 4 may be permitted from any State not party to this Protocol if that State is determined, by a meeting of the Parties, to be in full compliance with Article 2 and this Article, and has submitted data to that effect as specified in Article 7.

Article 5. Special situation of Developing Countries

1. Any Party that is a developing country and whose annual calculated level of consumption of the controlled substances is less than 0.3 kilograms per capita on the date of the entry into force of the Protocol for it, or any time thereafter within ten years of the date of entry into force of the Protocol shall, in order to meet its basic domestic needs, be entitled to delay its compliance with the control measures set out in paragraphs 1 to 4 of Article 2 by ten years after that specified in those paragraphs. However, such Party shall not exceed annual calculated level of consumption of 0.3 kilograms per capita. Any such Party shall be entitled to use either the average of its annually calculated level of consumption for the period 1995 to 1997 inclusive or a calculated level of consumption of 0.3 kilograms per capita, whichever is the lower, as the basis for its compliance with the control measures.

2. The Parties undertake to facilitate access to environmentally safe alternative substances and technology for Parties that are developing countries and assist them to make expeditious use of such alternatives.

3. The Parties undertake to facilitate bilaterally or multilaterally the provision of subsidies, aid, credits, guarantees or insurance programmes to Parties that are developing countries for the use of alternative technology and for substitute products.

Article 6. Assessment and review of control measures

Beginning in 1990, and at least every four years thereafter, the Parties shall assess the control measures provided for in Article 2 on the basis of available scientific, environmental, technical and economic information. At least one year before each assessment, the Parties shall convene appropriate panels of experts qualified in the fields mentioned and determine the composition and terms of reference of any such panels. Within one year of being convened, the panels will report their conclusions, through the secretariat, to the Parties.

Article 7. Reporting of data

1. Each Party shall provide to the secretariat, within three months of becoming a Party, statistical data on its production, imports and exports of each of the controlled substances for the year 1986, or the best possible estimates of such data where actual data are not available.

2. Each Party shall provide statistical data to the secretariat on its annual production (with separate data on amounts destroyed by technology to be approved by the Parties), imports, and exports to Parties and non-Parties, respectively, of such substances for the year during which it becomes a Party and for each year thereafter. It shall forward the data no later than nine months after the end of the year to which the data relate.

Article 8. Non-compliance

The Parties, at their first meeting, shall consider and approve procedures and institutional mechanisms for determining noncompliance with the provisions of this Protocol and for treatment of Parties found to be in non-compliance.

Article 9. Research, development, public awareness and exchange of information

1. The Parties shall co-operate, consistent with their national laws, regulations and practices and taking into account in particular the needs of developing countries, in promoting, directly or through competent international bodies, research, development and exchange of information on:
(a) best technologies for improving the containment, recovery, recycling or destruction of controlled substances or otherwise reducing their emissions;
(b) possible alternatives to controlled substances, to products containing such substances, and to products manufactured with them; and
(c) costs and benefits of relevant control strategies.

2. The Parties, individually, jointly or through competent international bodies, shall co-operate in promoting public awareness of the environmental effects of the emissions of controlled substances and other substances that deplete the ozone layer.

3. Within two years of the entry into force of this Protocol and every two years thereafter, each Party shall submit to the secretariat a summary of the activities it has conducted pursuant to this Article.

Article 10. Technical assistance

1. The Parties shall, in the context of the provisions of Article 4 of the Convention, and taking into account in particular the needs of developing countries, co-operate in promoting technical assistance to facilitate participation in and implementation of this Protocol.

2. Any Party of Signatory to this Protocol may submit a request to the secretariat for technical assistance for the purposes of implementing or participating in the Protocol.

3. The Parties, at their first meeting, shall begin deliberations on the means of fulfilling the obligations set out in Article 9, and paragraphs 1 and 2 of this Article, including the preparation of workplans. Such workplans shall pay special attention to the needs and circumstances of the developing countries.

States and regional economic integration organizations not party to the Protocol should be encouraged to participate in activities specified in such workplans.

Article 11. Meetings of the parties

1. The Parties shall hold meetings at regular intervals. The secretariat shall convene the first meeting of the Parties not later than one year after the date of the entry into force of this Protocol and in conjunction with a meeting of the Conference of the Parties to the Convention, if a meeting of the latter is scheduled within that period.

2. Subsequent ordinary meetings of the parties shall be held, unless the Parties otherwise decide, in conjunction with meetings of the Conference of the Parties to the Convention. Extraordinary meetings of the Parties shall be held at such other times as may be deemed necessary by a meeting of the Parties, or at the written request of any Party, provided that, within six months of such a request being communicated to them by the secretariat, it is supported by at least one third of the Parties.

3. The Parties, at their first meeting, shall:
(a) adopt by consensus rules of procedure for their meetings;
(b) adopt by consensus the financial rules referred to in paragraph 2 of Article 13;
(c) establish the panels and determine the terms of reference referred to in Article 6;
(d) consider and approve the procedures and institutional mechanisms specified in Article 8; and
(e) begin preparation of workplans pursuant to paragraph 3 of Article 10.

4. The functions of the meetings of the Parties shall be to:
(a) review the implementation of this Protocol;
(b) decide on any adjustments or reductions referred to in paragraph 9 of Article 2;
(c) decide on any addition to, insertion in or removal from any annex of substances and on related control measures in accordance with paragraph 10 of Article 2;
(d) establish, where necessary, guidelines or procedures for reporting of information as provided for in Article 7 and paragraph 3 of Article 9;
(e) review requests for technical assistance submitted pursuant to paragraph 2 of Article 10;
(f) review reports prepared by the secretariat pursuant to subparagraph (c) of Article 12;
(g) assess, in accordance with Article 6, the control measures provided for in Article 2;
(h) consider and adopt, as required, proposals for amendment of this Protocol or any annex and for any new annex;
(i) consider and adopt the budget for implementing this Protocol; and
(j) consider and undertake any additional action that may be required for the achievement of the purposes of this Protocol.

5. The United Nations, its specialized agencies and the International Atomic Energy Agency, as well as any State not party to this Protocol, may be represented at meetings of the Parties as observers. Any body or agency, whether national or international, governmental or non-governmental, qualified in fields relating to the protection of the ozone layer which has informed the secretariat of its wish to be represented at a meeting of the Parties as an observer may be admitted unless at least one third of the Parties present object. The admission and participation of observers shall be subject to the rules of procedure adopted by the Parties.

Article 12. Secretariat

For the purposes of this Protocol, the secretariat shall:
(a) arrange for and service meetings of the Parties as provided for in Article 11;
(b) receive and make available, upon request by a Party, data provided pursuant to Article 7;
(c) prepare and distribute regularly to the Parties reports based on information received pursuant to Articles 7 and 9;
(d) notify the Parties of any request for technical assistance received pursuant to Article 10 so as to facilitate the provision of such assistance;
(e) encourage non-Parties to attend the meetings of the Parties as observers and to act in accordance with the provisions of this Protocol;
(f) provide, as appropriate, the information and requests referred to in subparagraphs (c) and (d) to such non-party observers; and
(g) perform such other functions for the achievement of the purpose of this Protocol as may be assigned to it by the Parties.

Article 13. Financial Provisions

1. The funds required for the operation of this Protocol, including those for the functioning of the secretariat related to this Protocol, shall be charged exclusively against contributions from the Parties.

2. The Parties, at their first meeting, shall adopt by consensus financial rules for the operation of this Protocol.

Article 14. Relationship of this Protocol to the Convention

Except as otherwise provided in this Protocol, the provisions of the Convention relating to its protocols shall apply to this Protocol.

Article 15. Signature

This Protocol shall be open for signature by States and by regional economic integration organizations in Montreal on 16 September 1987, in Ottawa from 17 September 1987 to 16 January 1988, and at United Nations Headquarters in New York from 17 January 1988 to 15 September 1988.

Article 16. Entry into force

1. This Protocol shall enter into force on 1 January 1989, provided that at least eleven instruments of ratification, acceptance, approval of the Protocol or accession thereto have been deposited by States or regional economic integration organizations representing at least two-thirds of 1986 estimated global consumption of the controlled substances, and the provisions of paragraph 1 of Article 17 of the Convention have been fulfilled. In the event that these conditions have not been fulfilled by that date, the Protocol shall enter into force on the ninetieth day following the date on which the conditions have been fulfilled.

2. For the purposes of paragraph 1, any such instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of such organization.

3. After the entry into force of this Protocol, any State or regional economic integration organization shall become a Party to it the ninetieth day following the date of deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

Article 17. Parties joining after entry into force

Subject to Article 5, any State or regional economic integration organization which becomes a Party to this Protocol after the date of its entry into force, shall fulfil forthwith the sum of the obligations under Article 2, as well as under Article 4, that apply at that date to the States and regional economic integration organizations that became Parties on the date the Protocol entered into force.

Article 18. Reservations

No reservations may be made to this Protocol.

Article 19. Withdrawal

For the purposes of this Protocol, the provisions of Article 19 of the Convention relating to withdrawal shall apply, except with respect to Parties referred to in paragraph 1 of Article 5. Any such Party may withdraw from this Protocol by giving written notification to the Depositary at any time after four years of assuming the obligations specified in paragraphs 1 to 4 of Article 2. Any such withdrawal shall take effect upon expiry of one year after the date of its receipt by the Depositary, or on such later date as may be specified in the notification of the withdrawal.

Article 20. Authentic texts

The original of this Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized to that effect, have signed this protocol.

Done at Montreal this sixteenth day of September, one thousand nine hundred and eighty-seven.

 

Õiend
Akti avaldamisandmed täiendatud, lisatud seosed ja ingliskeelne tekst.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json