Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 20, 251

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 19.02.2009 nr 23

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 43 lõike 2, § 44 lõike 2, § 454 lõike 2, § 455 lõigete 2 ja 3, § 456 lõike 4, § 459 lõike 3 alusel, komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15–73), artikli 27 lõike 11, artikli 44 lõigete 2 ja 3 ja artikli 45 lõike 1 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad kontrollimenetluse rakendamise ja maaelu arengu toetusmeetmete nõuetele vastavuse kohta (ELT L 368, 23.12.2006, lk 74–84), artikli 4 lõike 1 ja artikli 18 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1257/1999 Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) toetuste kohta maaelu arendamiseks ning teatavate määruste muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 160, 26.06.1999, lk 80–102) artikli 44 lõike 2 alusel heaks kiidetud «Eesti maaelu arengukavaga 2004–2006» ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 66 lõigetega 2 ja 3 ning artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud «Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013».

§ 1. Põllumajandusministri 9. novembri 2007. a määrust nr 129 «Loomakasvatusehitise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» (RTL 2007, 87, 1461; 2008, 89, 1255) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 10 lõike 4 punkti 11 täiendatakse pärast sõnu «maakonna keskkonnateenistuse» sõnadega «või Keskkonnaameti».

§ 2. Põllumajandusministri 13. juuni 2007. a määrust nr 89 ««Eesti maaelu arengukava 2007–2013» raames antava tehnilise abi toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord» (RTL 2007, 49, 896; 2008, 61, 870) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 punktis 3 asendatakse sõnad «Riiklik Looduskaitsekeskus» sõnaga «Keskkonnaamet».

§ 3. Põllumajandusministri 14. veebruari 2008. a määrust nr 10 «Kahjustatud metsa taastamise ja metsatulekahju ennetamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» (RTL 2008, 16, 231; 69, 986) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõike 1 punkti 6 täiendatakse pärast sõnu «Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus» sõnadega «või Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 8 lõikes 4 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi maakonna keskkonnateenistusele (edaspidi keskkonnateenistus)» sõnaga «Keskkonnaametile»;

3) paragrahvi 9 lõike 3 punktis 2 asendatakse sõna «keskkonnateenistuse» sõnaga «Keskkonnaameti».

§ 4. Põllumajandusministri 20. aprilli 2007. a määrust nr 63 «Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» (RTL 2007, 37, 640; 2008, 32, 482) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 7 lõike 4 esimeses lauses asendatakse sõnad «Riiklik Looduskaitsekeskus (edaspidi LKK)» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 7 lõike 4 teises lauses, § 7 lõikes 5 ja § 9 lõike 3 punktis 3 asendatakse lühend «LKK» sõnaga «Keskkonnaamet» asjakohases käändes.

§ 5. Põllumajandusministri 11. jaanuari 2008. a määrust nr 2 «Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013» (RTL 2008, 7, 77; 32, 482) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõike 4 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Samuti ei või toetust taotleda poolloodusliku koosluse kohta, mille hooldamise kohta taotletakse «Looduskaitseseaduse» §-s 18 sätestatud loodushoiutoetust või mille kohta hüvitatakse «Looduskaitseseaduse» § 22 punktis 3 nimetatud tegevuse korraldamise käigus poolloodusliku koosluse hooldamisest tulenevaid lisakulusid ning saamatajäänud tulu.»;

2) paragrahvi 3 lõikes 7, §-s 4, § 5 lõigetes 2–7 ja §-des 6–8 asendatakse lühend «LKK» sõnaga «Keskkonnaamet» asjakohases käändes;

3) paragrahvi 3 lõike 9 punktis 4 asendatakse lühend «LKK» sõnadega «Riikliku Looduskaitsekeskuse või Keskkonnaameti»;

4) paragrahvi 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Taotleja esitab ajavahemikus 1. aprillist kuni 20. maini Keskkonnaametile lisas 1 toodud vormi kohase taotluse ja poolloodusliku koosluse kaardi, milles toodud andmete põhjal annab Keskkonnaamet viie tööpäeva jooksul kirjaliku kinnituse, et poollooduslik kooslus, mille kohta toetust taotletakse, vastab § 3 lõikes 2 toodud nõuetele. Keskkonnaamet viseerib ka poolloodusliku koosluse kaardi.».

§ 6. Põllumajandusministri 16. aprilli 2008. a määrust nr 36 «Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antava toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» (RTL 2008, 32, 481) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõike 6 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Samuti ei või toetust taotleda metsaala kohta, mille kohta taotletakse keskkonnaministri 1. juuni 2004. a määrusega nr 62 «Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks ja toetuse määrad» sätestatud loodushoiutoetust või mille kohta hüvitatakse «Looduskaitseseaduse» § 22 punktis 3 nimetatud tegevuse korraldamise käigus poolloodusliku koosluse hooldamisest tulenevaid lisakulusid ning saamatajäänud tulu.».

§ 7. Põllumajandusministri 30. juuli 2004. a määrus nr 130 «Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord» (RTL 2004, 109, 1749; 2008, 26, 386) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõikes 6 asendatakse sõnad «sõnnikuhoidla asukohajärgsele maakonna keskkonnateenistusele (edaspidi maakonna keskkonnateenistus)» sõnaga «Keskkonnaametile»;

2) paragrahvi 3 lõikes 7, § 5 lõikes 1 ja lõike 2 punktis 3, § 8 lõikes 3, § 17 lõikes 3 ja lisas 1 asendatakse sõnad «maakonna keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet» asjakohases käändes;

3) lisas 1 asendatakse sõna «keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet».

§ 8. Põllumajandusministri 12. jaanuari 2005. a määrust nr 1 «Põllumajandusmaa metsastamise toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord» (RTL 2005, 10, 85; 2007, 68, 1209) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõiget 3 täiendatakse pärast sõnu «Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus» sõnadega «või Keskkonnaamet».

§ 9. Põllumajandusministri 12. veebruari 2008. a määrust nr 9 «Metsa majandusliku väärtuse parandamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord» (RTL 2008, 15, 218; 69, 987) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõike 4 punkti 5 täiendatakse pärast sõnu «Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus» sõnadega «või Keskkonnaamet».

Minister Helir-Valdor SEEDER

Kantsler Ants NOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json