Teksti suurus:

Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2009, 16, 99

Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu

Vastu võetud 19.02.2009 nr 42

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 30 lõike 1 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

(1) Käesoleva määrusega kehtestatakse tervishoiuteenuste loetelu ja tervishoiuteenuste rakendamise tingimused, mis on aluseks kindlustatud isikule osutatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel Eesti Haigekassa (edaspidi haigekassa) poolt.

(2) Tervishoiuteenuste loetelus sätestatud piirhindu ja piirmäärasid rakendatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 32 alusel kehtestatud kindlustatud isikult haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise korra ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika alusel.

2. peatükk
ÜLDARSTIABI

§ 2. Kindlustatud isiku pearaha

(1) Pearaha on tasu, mida haigekassa maksab perearstile perearsti nimistusse kantud kindlustatud isikule vajalike tervishoiuteenuste osutamise kulude katmiseks.

(2) Pearaha piirhind ühe kalendrikuu kohta on sõltuvalt kindlustatud isiku vanusest järgmine:

Pearaha Kood Piirhind
kroonides
Pearaha ühe alla 2-aastase kindlustatud isiku kohta 3056 107,20
Pearaha ühe 2- kuni alla 70-aastase kindlustatud isiku kohta 3057   44,60
Pearaha 70-aastase ja vanema kindlustatud isiku kohta 3058   54,10

(3) Perearstile, kelle nimistus on vähem kui 1200 kindlustatud isikut ja kelle teeninduspiirkonnas, milleks on riigi territooriumi haldusjaotusel rajanev üks kohalik omavalitsus, elab alaliselt vähem kui 1200 isikut, tasutakse pearaha 1200 isiku eest. Nimistus olevate kindlustatud isikute arvu ületava osa eest tasutakse pearaha koodiga 3057 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinna järgi.

(4) Perearstile, kes osutab lõikes 1 nimetatud tervishoiuteenust ajutiselt ilma õeta, tasutakse pearaha koefitsiendiga 0,8.

§ 3. Baasraha ja lisatasu

(1) Baasraha ja lisatasu on tasu, mida haigekassa maksab perearstile, kellele on «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 35 lõike 1 alusel kinnitatud nimistu (edaspidi kinnitatud nimistuga töötav perearst), «Ravikindlustuse seaduse» § 32 alusel sätestatud tervishoiuteenuste osutamiseks vajalike kulude katmiseks.

(2) Baasraha ja lisatasu rakendamise tingimused ning piirhind ühes kalendrikuus on järgmised:

Baasraha ja lisatasu Kood Piirhind
kroonides
Baasraha kinnitatud nimistuga töötavale perearstile 3051 11 955
Lisatasu, kui kinnitatud nimistuga töötava perearsti tegevuskoht asub lähimast haiglast 20–40 km kaugusel 3054   1 400
Lisatasu, kui kinnitatud nimistuga töötava perearsti tegevuskoht asub lähimast haiglast kaugemal kui 40 km 3055   4 018

(3) Koodidega 3054 ja 3055 tähistatud lisatasu makstakse juhul, kui perearsti tegevuskoht asub lähimast «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 55 lõike 1 alusel kehtestatud haiglate loetelus (edaspidi haiglate loetelu) nimetatud piirkondlikust, kesk- või üldhaiglast vastavalt 20–40 kilomeetri kaugusel või kaugemal kui 40 kilomeetrit.

(4) Koodiga 3051 tähistatud baasraha makstakse koefitsiendiga 1,5, kui perearstil on mitu tegevuskohta ja need asuvad haldusterritoriaalse korralduse tõttu mitmes linnas, alevis, alevikus või külas ning kui on täidetud järgmised tingimused:
1) perearsti kõigis tegevuskohtades on täidetud «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 10 alusel sotsiaalministri kehtestatud nõuded;
2) perearsti nimistu ei ületa «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 8 lõike 4 alusel sotsiaalministri kehtestatud piirsuurust;
3) perearsti vastuvõtuaeg teises või teistes tegevuskohtades on vähemalt 3 tundi nädalas;
4) perearsti teine või teised tegevuskohad paiknevad põhilisest tegevuskohast kaugemal kui 10 kilomeetrit.

(5) Lisatasu rakendamise tingimused ning piirhind kalendriaastas on järgmised:

Lisatasu Kood Piirhind
kroonides
Lisatasu kinnitatud nimistuga töötavale perearstile haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö eest 3061 48 000
Lisatasu kinnitatud nimistuga töötavale perearstile erialase lisapädevuse eest 3062 12 000

(6) Koodidega 3061 ja 3062 tähistatud tervishoiuteenuse eest makstakse lisatasu koefitsiendiga kuni 1,0. Koefitsiendi suuruse määrab haigekassa «Ravikindlustuse seaduse» § 32 alusel kehtestatud sotsiaalministri määruses sätestatud korras.

§ 4. Lisatasu perearstile normaalse raseduse jälgimise eest

(1) Perearsti poolt normaalse raseduse jälgimise piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Raseduse tuvastamine ja jälgimise plaani koostamine 3063 1249
Raseduse kulu jälgimine kuni 20. rasedusnädalani 3064   507
Raseduse kulu jälgimine 20.–36. nädalani 3065 1273
Raseduse kulu jälgimine 36.–40. nädalani 3066   409

(2) Koodidega 3063, 3064, 3065, 3066 tähistatud tervishoiuteenuse piirhindu rakendatakse normaalse raseduse jälgimisel perearsti poolt.

§ 5. Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teenus

(1) Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teenuse piirhind ühes kalendrikuus on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni ööpäevaringne teenus ühes kalendrikuus 3090 359 979

(2) Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teenuse ühes telefonikõnes antud konsultatsiooni piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni konsultatsioon 3091 29

(3) Koodidega 3090 ja 3091 tähistatud tervishoiuteenuste eest võtab haigekassa kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle ühelt tervishoiuteenuse osutajalt temaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

§ 6. Koolitervishoiuteenus

(1) Koolitervishoiuteenus on koolis osutatav tervishoiuteenus, mille osutamise eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle üheteistkümnel kuul aastas.

(2) Koolitervishoiuteenuse piirhind ühe õpilase kohta ühes kalendrikuus on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Tervishoiuteenuste osutamine koolis 3081 32

(3) Koolis iseseisva õendusabina osutatava tervishoiuteenuse eest tasumisel rakendatakse koodiga 3081 tähistatud koolitervishoiuteenuse piirhinda koefitsiendiga 0,9.

(4) Koodiga 3081 tähistatud koolitervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse päevases õppevormis põhiharidust või üldkeskharidust omandavale õpilasele, samuti põhihariduse nõudeta või põhihariduse baasil kutseõpet ja kutsekeskharidust omandavale õpilasele koolis tervishoiuteenuse osutamise korral.

3. peatükk
ERIARSTIABI JA HOOLDUSRAVI

1. jagu
Ambulatoorne tervishoiuteenus

§ 7. Ambulatoorse vastuvõtu ja koduvisiidi piirhinnad

(1) Ambulatoorse vastuvõtu ja koduvisiidi korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Eriarsti esmane vastuvõtt 3002   188
Eriarsti korduv vastuvõtt 3004   149
Psühholoogi vastuvõtt eriarsti suunamisel 3007   349
Õe või ämmaemanda iseseisev vastuvõtt 3008     71
Psühhiaatriaõe vastuvõtt/koduvisiit 3013   182
Logopeedi konsultatiivne vastuvõtt eriarsti suunamisel 3014   520
Eriarsti koduvisiit 3020   234
Õe või ämmaemanda koduvisiit 3024   136
Psühhiaatrilise ravimeeskonna vastuvõtt (meeskonnas kaks isikut) 3025   479
Koduõendus-hooldusteenus 3026   278
Geriaatrilise seisundi hindamine 3027   952
Välisriigist kutsutud eriarsti konsultatsioon 3030 4003
Psühhiaatri vastuvõtt koos õega aktiivravi perioodis 3031   371
Psühhiaatri vastuvõtt aktiivravi perioodis 3032   297
Psühhiaatri vastuvõtt toetusravi perioodis 3033   191
Hinnangu andmine tervishoiuteenuse vastavusele «Ravikindlustuse seaduse» § 27 lõikes 3 sätestatud kriteeriumidele 3034 2097

(2) Eriarsti korduva vastuvõtu piirhinda (kood 3004) rakendatakse juhul, kui esmase vastuvõtu korral rakendati eriarsti esmase vastuvõtu piirhinda (kood 3002) või kui esmane visiit oli koduvisiit (kood 3020).

(3) Haige pöördumisel eriarsti vastuvõtule retseptiravimi korduvaks väljakirjutamiseks rakendatakse koodiga 3004 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda.

(4) Koodiga 3030 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ainult haigekassa eelneval kirjalikul nõusolekul.

(5) Koodiga 3025 tähistatud tervishoiuteenuse psühhiaatrilise ravimeeskonna koosseisu kuuluvad psühhiaater ja psühhiaatriaõde või kliiniline psühholoog.

(6) Geriaatrilise seisundi hindamise (kood 3027) komisjoni kuuluvad arst, õde ja sotsiaaltöötaja ning vajaduse korral konsultandid.

(7) Koodiga 3033 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse aktiivravi järgsel perioodil, kus patsient on stabiilses seisundis, sümptomitevaba või stabiilsete jääksümptomitega osalise remissiooni seisundis, kuid vajab pikaajalist jälgimist ning haigusepisoodide kordumist või haiguse ägenemist ennetavat ravi.

(8) Koodiga 3026 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel hoolekandeasutuses rakendatakse tasumisel koefitsienti 0,6.

(9) Koodiga 3034 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühe juhtumi hinnangu kohta. Haigekassa tasub koodiga 3034 tähistatud tervishoiuteenuse osutamise eest tervishoiuteenuse osutajale, kus töötab kindlustatud isikule tervishoiuteenust osutanud eriarst.

§ 8. Vähihaige kodune toetusravi

(1) Vähihaige koduse toetusravi piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Vähihaige koduse toetusravi päev 7408 180

(2) Vähihaige koduse toetusravi päeva (kood 7408) piirhinnale lisandub arsti koduvisiidi (kood 3020) või õe koduvisiidi (kood 3024) piirhind.

§ 9. Koduse peritoneaaldialüüsi ravipäeva piirhind

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Kodune peritoneaaldialüüsi ravipäev 7033 945

§ 10. Koduse respiraatorravi piirhind

(1) Koduse respiraatorravi ravipäeva piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Kodune respiraatorravi 7034 202

(2) Koduse respiraatorravi ravipäeva (kood 7034) piirhinnale lisandub arsti koduvisiidi (kood 3020) või õe koduvisiidi (kood 3024) piirhind.

§ 11. Päevaravi ja päevakirurgia piirhinnad

(1) Päevaravi ja päevakirurgia korras osutatud tervishoiuteenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Ühe päeva
piirhind kroonides
Tervishoiuteenused päevaravis 3075 419
Päevakirurgia 3076 548

(2) Haigekassa võtab kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle päevaravi (kood 3075) või päevakirurgia (kood 3076) piirhinna alusel juhul, kui kindlustatud isikule osutatakse tervishoiuteenuseid plaanilise ravi käigus, ta viibib ravil üle 6 tunni päevas ning lahkub ravilt samal päeval.

(3) Päevakirurgias kasutatava anesteesia eest rakendatakse §-s 43 nimetatud anesteesia piirhindu.

(4) Päevakirurgias tehtavate operatsioonide korral rakendatakse 6. peatükis loetletud operatsioonide koode.

§ 12. Tervishoiuteenuse osutamiseks vajaliku veoteenuse piirhinnad

(1) Tervishoiuteenuse osutamiseks vajalike veoteenuste piirhinnad on järgmised:

Veoteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Haige vedu tervishoiuteenuse osutaja sõidukiga (v.a kiirabi) – 1 km 3071        6
Vedu lennukiga – 1 tund 3072 10 700
Vedu helikopteriga – 1 tund 3073 16 000
Edasi-tagasi vedu parvlaevaga 3074      640
Surnu vedu sõidukiga (v.a parvlaeval) üle 100 km 3079   1 000

(2) Koodidega 3072 ja 3073 tähistatud veoteenuseid rakendatakse haigekassaga sõlmitud lepingu alusel vältimatu arstiabi osutamise eesmärgil haige transportimisel eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde.

(3) Koodiga 3074 tähistatud veoteenust rakendatakse haigekassaga sõlmitud lepingu alusel statsionaarse eriarstiabi osutamise eesmärgil haige transportimisel teise eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde.

(4) Koodiga 3074 tähistatud veoteenust rakendatakse arsti saatekirja alusel surnu patoanatoomilisele lahangule vedamise korral.

(5) Koodiga 3074 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasutakse Kuressaare Haigla Sihtasutusele koefitsiendiga 0,75.

(6) Koodiga 3079 tähistatud veoteenust rakendatakse perearsti saatekirja alusel surnu patoanatoomilisele lahangule vedamise korral.

(7) Koodiga 3079 tähistatud veoteenuse eest tasutakse koefitsiendiga 0,4, kui lähim tervishoiuteenust osutav tervishoiuteenuse osutaja on kuni 25 km (kaasa arvatud) kaugusel, ning koefitsiendiga 0,7, kui lähim tervishoiuteenust osutav tervishoiuteenuse osutaja on 26 kuni 100 km (kaasa arvatud) kaugusel.

§ 13. Ambulatoorne taastusravi

(1) Ambulatoorse taastusravi korral võtab haigekassa kindlustatud isikult lisaks eriarsti vastuvõtu (koodid 3002 ja 3004) maksumusele üle tasu maksmise kohustuse füsioteraapia (kood 7041), tegevusteraapia (kood 7042), isiksuse uuringu (kood 7615), kognitiivse funktsiooni uuringu (kood 7616), psühhoteraapia seansi eest ühele haigele (kood 7601) ja/või logopeediliste teenuste eest (koodid 7611 ja 7614) vastavalt taastusarsti koostatud raviplaanile.

(2) Ambulatoorse taastusravi korral võtab haigekassa kindlustatud isikult üle tasu maksmise kohustuse ühe ravijuhu (v.a kaasasündinud ajukahjustusega alla 2-aastase lapse ravi) raames kuni 12 tervishoiuteenuse eest lõikes 1 toodud loetelust.

(3) Kui koodiga 7041 tähistatud füsioteraapia kompleksteenust ei rakendata tulenevalt käesoleva määruse § 28 lõike 2 punktis 4 sätestatust, võtab haigekassa kindlustatud isikult üle tasu maksmise kohustuse koodidega 7011 (massaažiseanss mõõdukate ja tugevate tsentraalsete või perifeersete pareesidega haigele (kestus 30 min)), 7014 (raviujumisseanss ühele liikumishäiretega haigele või liikumispuudega lapsele (kestus 30 min)), 7016 (ravivõimlemisseanss ühele haigele (kestus 30 min)), 7017 (individuaalne ravivõimlemisseanss basseinis), 7022 (mudaraviseanss reumatoidse polüartriidi, Behterevi haiguse ning väljendunud liigesejäikusega haigele) või 7030 (raviseanss külmvõimlemiskambris) tähistatud tervishoiuteenuste eest.

(4) Ambulatoorse taastusravi korral võtab haigekassa kindlustatud isikult üle tasu maksmise kohustuse kuni kahe funktsionaaldiagnostilise ja/või radioloogilise uuringu eest (koodid 6307, 6323, 6324, 6325, 6333, 7906, 7907, 7908, 7915, 7916, 7917, 7918, 7919, 7920, 7930).

2. jagu
Statsionaarne tervishoiuteenus

§ 14. Voodipäeva arvestus haiglas

(1) Haigla voodipäevade maksimaalne arv ja voodipäeva piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Voodi-
päevade maksi-
mumarv
Ühe haige voodipäeva piirhind kroonides Ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäär (%) Kindlustatud isiku omaosaluse määr
(%)
Sisehaigused 2001   8   894 100 0
Kardioloogia 2002   8   951 100 0
Kutsehaigused 2003   4   834 100 0
Endokrinoloogia 2005   6   913 100 0
Nakkushaigused
(sh laste nakkushaigused)
2006   8   972 100 0
Nakkushaigused
(sh laste nakkushaigused) käesoleva paragrahvi lõikes 7 toodud diagnooside korral
2007   8 1140 100 0
Hematoloogia 2008   7 1233 100 0
Nefroloogia 2009   7   927 100 0
Gastroenteroloogia 2010   6   918 100 0
Kirurgia
(16-aastane ja vanem isik)
2011   6   985 100 0
Kirurgia (alla 16-aastane isik) 2012   4   981 100 0
Neurokirurgia 2013   6   981 100 0
Torakaalkirurgia 2014   8   981 100 0
Kardiokirurgia 2015   6   981 100 0
Traumatoloogia 2016   7   981 100 0
Septiline luu-liigesekirurgia 2017 20   981 100 0
Põletus 2018   9   964 100 0
Ortopeedia 2019   6   981 100 0
Tuberkuloos
(tahtest olenematu ravi korral)
2020 180   1460 100 0
Tuberkuloos 2021 60   933 100 0
Psühhiaatria 2022 20   927 100 0
Akuutpsühhiaatria
(tahtest olenematu ravi korral)
2058 1558 100 0
Lastepsühhiaatria
(alla 16-aastane isik)
2060 20 1710 100 0
Günekoloogia 2025   4   927 100 0
Sünnitusabi 2026   4 1528 100 0
Raseduspatoloogia 2028   5   998 100 0
Neuroloogia 2029   7   947 100 0
Uroloogia 2030   5   922 100 0
Oftalmoloogia 2031   3   901 100 0
Otorinolarüngoloogia
(sh laste otorinolarüngoloogia)
2032   3   917 100 0
Dermatoveneroloogia 2033 10   993 100 0
Neonatoloogia 2034 20 1600 100 0
Radioloogia 2035   8   986 100 0
Pediaatria 2036   6 1125 100 0
Pulmonoloogia (sh hingamiselundite allergia) 2038   8   947 100 0
Onkoloogia 2039   7   947 100 0
Veresoontekirurgia 2040   5   981 100 0
Näo-lõualuukirurgia 2042   4   981 100 0
Reumatoloogia 2043   6   945 100 0
I astme intensiivravi 2044   5   894 100 0
II astme intensiivravi 2045 10 4270 100 0
III astme intensiivravi 2046 25 7731 100 0
III A astme intensiivravi 2059 25 9512 100 0
Järelravi 2047 60   673 100 0
Põetus, hooldus (lapsevanema või lapse muu tegeliku põetaja või hooldaja viibimisel haige lapsega statsionaaris) 2048   293 100 0
Lasteneuroloogia 2050   7 1269 100 0
Hooldusravi 2053 60   673 100 0

(2) Kindlustatud isiku statsionaarsele ravile saabumise ja ravilt lahkumise päev arvestatakse ühe päevana.

(3) Alla ühe ööpäeva statsionaarsel ravil viibinud kindlustatud isiku eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle järgmiselt:
1) isiku suunamisel statsionaarsele ravile teise tervishoiuteenuse osutaja juurde või isiku surma korral statsionaarsele ravile saabumise päeval – eriarstiabi voodipäeva piirhinnaga;
2) üle kuue tunni ravil viibinud isiku eest – ühe voodipäeva piirhinnaga.

(4) Lõikes 1 ettenähtud voodipäevade maksimaalset arvu ületavate päevade eest võtab haigekassa kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle järelravi koodiga 2047 tähistatud tervishoiuteenuste korral kuni 60 päeva eest.

(5) Koos haige lapsega haiglas viibiva lapsevanema või muu tegeliku põetaja või hooldaja eest tasub haigekassa täiendavalt põetuse ja hoolduse voodipäeva järgi koodiga 2048 tähistatud teenuse eest järgmiselt:
1) alla 2-aastase lapsega haiglas viibimise päevade eest;
2) lapse rinnaga toitmisel haiglas viibimise päevade eest;
3) alla 10-aastase lapsega haiglas viibimisel kuni 14 päeva eest;
4) kuni 14-aastase (kaasa arvatud) sügava või raske liikumis- või liitpuudega lapsega haiglas viibimisel kuni 14 päeva eest.

(6) Koodiga 2034 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud kesk- ja piirkondlikes haiglates.

(7) Koodiga 2007 tähistatud tervishoiuteenuse korral võtab haigekassa kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle rahvusvahelise haiguste ja tervisega seotud probleemide statistilise klassifikatsiooni kümnendas väljaandes (edaspidi RHK 10) toodud järgmiste diagnooside alusel:

  Haigusrühm Diagnoos (RHK 10)
  1) soolenakkused A00 – A00.9 koolera

A01.0 – A02.9 kõhutüüfus ja paratüüfused

A03.0 – A03.9 shigelloos

A08.0 – A08.5 soole viirus- ja muud täpsustatud nakkused, rotaviirusenteriit

A09 nakkuslik kõhulahtisus

  2) teatavad bakterzoonoosid A20.0 – A20.9 katk

A22.0 – A22.9 põrnatõbi ehk Siberi katk

  3) muud bakterhaigused A30.0 – A30.9 leepra, A36.0 – A36.9 difteeria

A37.0 – A37.8 läkaköha

A38 sarlakid

A39 meningokokkinfektsioon

A48.1 leegionärihaigus

  4) riketsioosid A75.0 – A75.9 tähniline tüüfus ehk täi- ja kirburiketsioos

A77.0 – A77.9 eksanteem- ehk tähnilised palavikud ehk puukriketsioosid

A78 Q-palavik

  5) kesknärvisüsteemi viirushaigused A80.0 – A80.9 äge poliomüeliit

A82.0 – A82.9 marutõbi

A87.0 – A87.9 viirusmeningiidid

A85 – A86 viirusentsefaliidid

  6) lülijalgse levitatavad viiruspalavikud ja hemorraagilised viiruspalavikud A90 klassikaline dengue palavik ehk seitsmendapäevitine palavik

A91 hemorraagiline dengue palavik

A92.0 – A92.9 sääse levitatavad muud viiruspalavikud

A93.0 – A93.8 lülijalgse levitatavad mujal klassifitseerimata muud viiruspalavikud

A94 lülijalgse levitatav täpsustamata viiruspalavik

A95.0 – A95.9 kollapalavik

A96.0 – A96.9 hemorraagiline areenaviiruspalavik

A98.0 – A98.9 mujal klassifitseerimata muud hemorraagilised viiruspalavikud

A99 täpsustamata hemorraagilised viiruspalavikud

  7) naha- ja limaskestakahjustusega viirushaigused B01.0 – B01.9 tuulerõuged

B02 vöötohatis (Herpes zoster)

B05.0 – B05.9 leetrid

B06.0 – B06.9 punetised (kaasa arvatud kongenitaalne (P35.0))

B09 naha- ja limaskestakahjustusega täpsustamata viirusnakkus (roseola infantum (exanthema subitum))

  8) viirushepatiit B15.0 – B15.9 äge A-viirushepatiit

B16.0 – B16.3 äge B-viirushepatiit

B17.1 äge C-viirushepatiit

B17.2 äge E-viirushepatiit

  9) HIV-infektsioon B20 – B24 inimese immuunpuudulikkuse viirustõbi ehk HIV-tõbi
10) bakteriaalsed meningiidid G00 – G04 meningiidid ja entsefaliidid
11) muud viirushaigused B26.9 nakkuslik parotiit ehk mumps

B27.0 – B27.9 nakkuslik mononukleoos

J00 – J06 äge respiratoorne infektsioon

J10.0 – J11.8 gripp

12) muud haigused või haigusseisundid B50 – B54 malaaria

(8) Koodiga 2053 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalset arvu võib pikendada 60 päeva võrra tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

(9) Koodiga 2047 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalset arvu võib pikendada 60 päeva kaupa tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

(10) Koodiga 340R tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel on koodiga 2008 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalne arv 45 päeva.

§ 15. Statsionaarne taastusravi

(1) Statsionaarse taastusravi voodipäeva piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Taastusravi 8026 738

(2) Koodiga 8026 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalne arv intensiivse taastusravi eest järgmiste ägedate haigusseisundite ja nende retsidiivide korral (kuni 6 kuud ägeda haigestumise või selle retsidiivi algusest) on järgmine:

  Haigusseisund ja selle retsidiiv Voodipäevade maksimumarv
1) ägeda haiguse või operatsiooni järgne seljaajukahjustus kaasneva mõõduka või raske funktsioonihäirega, taastusarsti suunamisel 24
2) ägeda haiguse või trauma või operatsiooni järgne peaajukahjustus kaasneva mõõduka või raske funktsioonihäirega, taastusarsti suunamisel 18
3) ägeda haiguse või trauma või operatsiooni järgne perifeerne halvatus kaasneva mõõduka või tugeva liikumishäirega, taastusarsti suunamisel 18
4) vaagna hulgimurdude ja ebastabiilsete lülisamba murdudega kaasnev mõõdukas või tugev liikumishäire, taastusarsti suunamisel 18
5) ägeda südamelihase infarkti ja aortokoronaarse šunteerimise operatsiooni järgne seisund kaasneva mõõduka või raske funktsioonihäirega, taastusarsti suunamisel 14

(3) Koodiga 8026 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalne arv kuuel järjestikusel kuul intensiivse taastusravi ägeda haigusseisundi korral (kuni 18 kuud ägeda haigestumise algusest) on järgmine:

Haigusseisund Voodipäevade maksimumarv
Traumajärgne seljaajukahjustus kaasneva mõõduka või raske funktsioonihäirega, taastusarsti suunamisel 24

(4) Koodiga 8026 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalne arv intensiivse arendus- ja taastusravi korral alla 19-aastasele funktsioonihäirega isikule on taastusarsti suunamisel 14 voodipäeva.

(5) Koodiga 8026 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel võtab haigekassa kindlustatud isikult lisaks haige voodipäevade piirhinnale üle tasu maksmise kohustuse füsioteraapia (kood 7041), tegevusteraapia (kood 7042), isiksuse uuringu (kood 7615), kognitiivse funktsiooni uuringu (kood 7616), psühhoteraapia seansi eest ühele haigele (kood 7601) ja/või logopeediliste protseduuride eest (koodid 7611 ja 7614) vastavalt taastusarsti koostatud raviplaanile.

(6) Koodiga 8026 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalne arv, haigekassa poolt kindlustatud isikult ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr funktsioone toetava statsionaarse taastusravi eest järgmiste krooniliste haigusseisundite korral on järgmised:

Haigusseisund või selle retsidiiv Voodipäevade maksimumarv Ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäär (% voodipäeva piirhinnast) Kindlustatud isiku omaosaluse määr (% voodipäeva piirhinnast)
Funktsioone toetav statsionaarne taastusravi käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud haigusseisundite korral 10 80 20

(7) Statsionaarse taastusravi korral võtab haigekassa kindlustatud isikult lisaks voodipäeva piirhinnale (kood 8026) üle tasu maksmise kohustuse laboratoorsete analüüside (mis ei kuulu voodipäeva piirhinna sisse) ja/või radioloogilise uuringu (§-d 16–24) ja/või funktsionaaldiagnostilise uuringu eest.

(8) Funktsioone toetava statsionaarse taastusravi korral võtab haigekassa kindlustatud isikult üle tasu maksmise kohustuse järgmiste krooniliste haigusseisundite ja nende ägenemiste korral:
1) tugiliikumisaparaadi kroonilised põletikulised ja degeneratiivsed haigused mõõduka või tugeva funktsioonihäirega ning sellest tingitud liikumishäirega;
2) pehmete kudede kootumisest tingitud mõõdukas või tugev liikumispiiratus;
3) proteesimise ja tugiliigesaparaadi operatsioonide või trauma järelseisundid mõõduka või tugeva funktsioonihäirega;
4) kroonilised obstruktiivsed kopsuhaigused väljendunud hingamispuudulikkusega;
5) närvi- ja lihashaigused kas tsentraalsest või perifeersest halvatusest tingitud mõõduka või tugeva funktsioonihäirega või väljendunud lihasatroofiaga;
6) tüsistunud I tüübi diabeet polüneuropaatiast tingitud mõõduka või tugeva funktsioonihäirega;
7) tugevate tasakaaluhäirete ja/või ataksiatega kulgevad haigusseisundid.

(9) Kindlustatud isiku statsionaarsele taastusravile saabumise ja taastusravilt lahkumise päev arvestatakse ühe päevana.

(10) Kui tulenevalt käesoleva määruse § 28 lõike 2 punktist 4 ei rakendata koodiga 7041 tähistatud füsioteraapia kompleksteenust statsionaarse taastusravi osutamisel, võtab haigekassa kindlustatud isikult üle tasu maksmise kohustuse koodidega 7011 (massaažiseanss mõõdukate ja tugevate tsentraalsete või perifeersete pareesidega haigele (kestus 30 min)), 7014 (raviujumisseanss ühele liikumishäiretega haigele või liikumispuudega lapsele (kestus 30 min)), 7016 (ravivõimlemisseanss ühele haigele (kestus 30 min)), 7017 (individuaalne ravivõimlemisseanss basseinis), 7022 (mudaraviseanss reumatoidse polüartriidi, Behterevi haiguse ning väljendunud liigesejäikusega haigele) või 7030 (raviseanss külmvõimlemiskambris) tähistatud tervishoiuteenuste eest.

(11) Koos haige lapsega haiglas taastusravil viibiva lapsevanema või muu tegeliku põetaja või hooldaja eest tasutakse täiendavalt põetuse ja hoolduse voodipäeva järgi koodiga 2048 tähistatud teenuse eest järgmiselt:
1) kuni 7-aastase (kaasa arvatud) lapsega haiglas viibimise päevade eest;
2) kuni 14-aastase (kaasa arvatud) sügava või raske liikumis- või liitpuudega lapsega haiglas viibimise päevade eest.

(12) Taastusravi voodipäeva koodi 8026 rakendatakse statsionaarse taastusravi teenuse osutamise puhul haiglate loetelus nimetatud piirkondlikes, kesk-, üld- ja taastusravihaiglates.

(13) Koodiga 8026 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalset arvu võib suurendada tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

4. peatükk
UURINGUD JA PROTSEDUURID

§ 16. Röntgeniülesvõtete piirhinnad

(1) Röntgeniülesvõtete piirhinnad on järgmised:

Kood Tervishoiuteenuse nimetus Toimingu kirjeldus ja tingimused Piirhind
7900 Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (üks ülesvõte) Koodi 7900 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse peapiirkonnast üks ülesvõte. 142
7901 Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (kaks ülesvõtet) Koodi 7901 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse peapiirkonnast kaks ülesvõtet. 208
7902 Röntgeniülesvõte peapiirkonnast
(kolm või enam ülesvõtet)
Koodi 7902 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse peapiirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet. 256
7906 Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (üks ülesvõte) Koodi 7906 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse lülisamba piirkonnast ainult üks ülesvõte. 161
7907 Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (kaks ülesvõtet) Koodi 7907 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse lülisamba piirkonnast vähemalt kaks ülesvõtet. Juhul kui uuringu käigus tehakse lülisamba piirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet, võtab haigekassa kolmandast ülesvõttest alates iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7908 alusel. 242
7908 Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (iga järgmine ülesvõte) Koodi 7908 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul lisaks koodile 7907 juhul, kui uuringu käigus tehakse lülisamba piirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet. 137
7903 Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (üks ülesvõte) Koodi 7903 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse rindkere piirkonnast üks ülesvõte. 163
7904 Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (kaks ülesvõtet) Koodi 7904 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse rindkere piirkonnast kaks ülesvõtet. 248
7905 Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (kolm või enam ülesvõtet) Koodi 7905 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse rindkere piirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet. 300
7909 Röntgeniülesvõte kõhupiirkonnast (üks ülesvõte) Koodi 7909 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse kõhupiirkonnast üks ülesvõte. 144
7910 Röntgeniülesvõte kõhupiirkonnast (kaks ülesvõtet) Koodi 7910 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse kõhupiirkonnast kaks ülesvõtet. 218
7911 Röntgeniülesvõte kõhupiirkonnast
(kolm või enam ülesvõtet)
Koodi 7911 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse kõhupiirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet. 259
7912 Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast (üks ülesvõte) Koodi 7912 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse vaagnapiirkonnast üks ülesvõte. 161
7913 Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast (kaks ülesvõtet) Koodi 7913 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse vaagnapiirkonnast kaks ülesvõtet. 234
7914 Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast (kolm või enam ülesvõtet) Koodi 7914 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse vaagnapiirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet. 302
7915 Röntgeniülesvõte ülajäsemetest ja/või liigestest (üks ülesvõte) Koodi 7915 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse ülajäsemetest ja/või ülajäseme liigestest üks ülesvõte. 161
7916 Röntgeniülesvõte ülajäsemetest (kaks ülesvõtet) Koodi 7916 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse ülajäsemetest kaks ülesvõtet. Juhul kui uuringu käigus tehakse ülajäsemetest rohkem kui kaks ülesvõtet, võtab haigekassa kolmandast ülesvõttest alates iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7917 alusel. 204
7917 Röntgeniülesvõte ülajäsemetest (iga järgmine ülesvõte) Koodi 7917 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul lisaks koodile 7916 juhul, kui uuringu käigus tehakse ülajäsemetest rohkem kui kaks ülesvõtet. 131
7918 Röntgeniülesvõte alajäsemetest (üks ülesvõte) Koodi 7918 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse alajäsemetest üks ülesvõte. 180
7919 Röntgeniülesvõte alajäsemetest (kaks ülesvõtet) Koodi 7919 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse alajäsemetest kaks ülesvõtet. Juhul kui uuringu käigus tehakse alajäsemetest rohkem kui kaks ülesvõtet, võtab haigekassa kolmandast ülesvõttest alates iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7920 alusel. 207
7920 Röntgeniülesvõte alajäsemetest (iga järgmine ülesvõte) Koodi 7920 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul lisaks koodile 7919 juhul, kui uuringu käigus tehakse alajäsemetest rohkem kui kaks ülesvõtet. 147
7922 Ortopantomograafia (üks ülesvõte) Koodi 7922 alusel võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle ühe uuringu käigus ühe ülesvõtte eest tingimusel, et tulemust on ravidokumendis kirjeldanud radioloog. 127
7923 Mittetransporditava haige röntgeniülesvõte väljaspool röntgenikabinetti (üks ülesvõte) Koodi 7923 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest üks ülesvõte. Juhul kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest rohkem kui üks ülesvõte, võtab haigekassa iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7924 alusel. 452
7924 Mittetransporditava haige iga järgnev röntgeniülesvõte väljaspool röntgenikabinetti Koodi 7924 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul lisaks koodile 7923 juhul, kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest rohkem kui üks ülesvõte. 162
7925 Mittetransporditava haige röntgeniülesvõte väljaspool röntgenikabinetti täisdigitaalsel seadmel (üks ülesvõte) Koodi 7925 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest üks ülesvõte. Juhul kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest rohkem kui üks ülesvõte, võtab haigekassa iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7998 alusel. 581
7998 Mittetransporditava haige iga järgnev röntgeniülesvõte väljaspool röntgenikabinetti täisdigitaalsel seadmel Koodi 7998 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul lisaks koodile 7925 juhul, kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest rohkem kui üks ülesvõte. 186
6074 Mammograafia, üks rinnanääre kahes sihis Üks rind kahes projektsioonis 206
7928 Kuseteede kontrastuuring ehk urograafia Uuring (kood 7928) sisaldab kuni viit ülesvõtet (sh natiivuuring). Juhul kui uuringu käigus tehakse täiendavad ülesvõtteid, võtab haigekassa iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7909 alusel. 991
7929 Vastsündinu röntgeniülesvõte (üks ülesvõte) Koodi 7929 rakendatakse vastsündinule esimesel elukuul haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas tehtud ülesvõtete puhul tingimusel, et tulemust on ravidokumendis kirjeldanud radioloog. 306
7930 Jäseme ülesvõte telje mõõtmiseks (üks ülesvõte) või täispikkuses lülisamba röntgeniülesvõte (üks ülesvõte)   369

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad järgmisi tegevusi: uuringu läbiviimine, digitaalne arhiveerimine ja tulemuse kirjeldamine ravidokumendis iga piirkonna kohta.

(3) Koodidega 7925 ja 7998 tähistatud tervishoiuteenuste eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui ülesvõte digitaliseeritakse ilma fosforplaatide lugemise lisasüsteemita.

§ 17. Röntgenoskoopia piirhinnad

(1) Röntgenoskoopia piirhinnad on järgmised:

Kood Tervishoiuteenuse nimetus Toimingu kirjeldus ja tingimused Piirhind
7931 Seljaajukanali kontrastuuring skoopial (müelograafia) Koodiga 7931 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi: subarahnoidaalruumi punktsioon, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine, uuringu tulemuse kirjeldamine ravidokumendis.   921
7932 Röntgenoskoopia (üks piirkond) Koodiga 7932 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab uuringu tegemist ja uuringu tulemuste kirjeldamist ravidokumendis. Piirkonnaks loetakse kopsud, süda, kõhuõõne elundid, kuseteed, vaagnapiirkond, üks jäse, lülisammas, peapiirkond.   512
7933 Söögitoru ja mao või peensoole kaksikkontrasteerimine röntgenoskoopial Koodiga 7933 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi: kontrastaine peroraalne manustamine, ülesvõtete tegemine, uuringu tulemuse kirjeldamine ravidokumendis.   880
7936 Irrigoskoopia ehk kolograafia kaksikkontrasteerimisega Koodiga 7936 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi: kontrastaine rektaalne manustamine, ülesvõtete tegemine, uuringu tulemuse kirjeldamine ravidokumendis. 1770
7934 Röntgenoskoopia kontrastainega, sh fistulograafia (üks piirkond) Koodiga 7934 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab kontrastainet, selle manustamist, uuringu tegemist ja uuringu tulemuste kirjeldamist ravidokumendis.

Piirkonnaks loetakse pisarateed, hingamisteed, kuseteed, sapiteed, suguelundid, seedetrakt (v.a söögitoru ja mao või peensoole kaksikkontrasteerimine ning kolograafia kaksikkontrasteerimisega).

  644
7935 Reie flebograafia Koodiga 7935 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi: perifeerse veeni punktsioon, kontrastaine süstimine, ülesvõtete tegemine ja tulemuse kirjeldamine ravidokumendis. 1511

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 koodidega 7932 ja 7934 tähistatud tervishoiuteenuste eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle lõike 1 tabeli veerus «Toimingu kirjeldus» nimetatud igast piirkonnast tehtud röntgenoskoopia eest (iga piirkonna puhul üks kord).

§ 18. Ultraheli piirhinnad

(1) Ultraheli piirhinnad on järgmised:

Kood Tervishoiuteenuse nimetus Toimingu kirjeldus ja tingimused Piirhind
7968 Mitteradioloogi poolt läbiviidav ultraheliuuring ühest piirkonnast Koodiga 7968 tähistatud tervishoiuteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle vastavalt tehtud uuringute ning uuritud piirkondade arvule. Uuringu ja uuringu piirkonna määratlemisel lähtutakse käesolevas lõikes nimetatud uuringutest ja uuringu piirkondadest. 169
7940 Lapse aju ultraheliuuring   242
7941 Ühe piirkonna arterite ultraheliuuring Piirkonnaks loetakse ühe alajäseme reis ja põlv, ühe alajäseme säär, ühe alajäseme labajalg, üks ülajäse, ühe poole kaelaveresooned, pea, rindkere organid, üks kõhuõõne organ, üks retroperitoneaalruumi organ, ühe neeru arterid, vaagnapiirkonna organid, välissuguelundid. 198
7942 Ühe piirkonna veenide ultraheliuuring Piirkonnaks loetakse ühe alajäseme reis ja põlv, ühe alajäseme säär, ühe alajäseme labajalg, üks ülajäse, ühe poole kaelaveresooned, pea, rindkere organid, üks kõhuõõne organ, üks retroperitoneaalruumi organ, vaagnapiirkonna organid, välissuguelundid. 198
7943 Ühe piirkonna arterite ja veenide ultraheliuuring Piirkonnaks loetakse ühe alajäseme reis ja põlv, ühe alajäseme säär, ühe alajäseme labajalg, üks ülajäse, ühe poole kaelaveresooned, pea, rindkere organid, üks kõhuõõne organ, üks retroperitoneaalruumi organ, ühe neeru arterid, vaagnapiirkonna organid, välissuguelundid. 296
7946 Ühe piirkonna liigese/liigeste ultraheliuuring Piirkonnaks loetakse labakäsi randmega, küünarliiges, õlaliiges, mandibulaarliigesed, lülisamba kaelapiirkond, lülisamba rinnapiirkond, lülisamba lumbosakraalpiirkond, vaagen, puusaliiges, põlveliiges, hüppeliiges, kanna ja jalalaba piirkonna liigesed. 185
7948 Pehmete kudede ultraheliuuring (üks piirkond) Piirkonnaks loetakse pea, kael, rindkere, kõhu- ja vaagnapiirkond, ülajäse, alajäse, välissuguelundid. 187
7950 Kilpnäärme ultraheliuuring   169
7952 Rinnanäärme ultraheliuuring (üks rind)   220
7956 Kõhupiirkonna ultraheliuuring   216
7958 Vaagnapiirkonna ultraheliuuring   216
7953 Kõhu- ja vaagna piirkonna ultraheliuuring   324
7954 Vaginaalne ultraheliuuring   271
7960 Rektaalne ultraheliuuring   230
7961 Emaka ultraheliuuring kontrastainega Koodiga 7961 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab järgmisi tegevusi: kontrastaine manustamine, uuring ja uuringu tulemuse kirjeldamine ravidokumendis. 509
7962 Emaka ja munajuhade ultraheliuuring kontrastainega Koodiga 7962 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab järgmisi tegevusi: kontrastaine manustamine, uuring ja uuringu tulemuse kirjeldamine ravidokumendis. 989
7963 Residuaaluriini määramine ultraheliga   109
7964 Kusepõie refluksi ultraheliuuring   291
7967 Mittetransporditava haige ultraheliuuring väljaspool ultraheli kabinetti   329
7969 Loote ultraheliuuring dopleriga   259
7970 Raseduse jälgimise käigus tehtav ultraheliuuring   216

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgnevast:
1) koodiga 7968 tähistatud tervishoiuteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui ultraheliuuringu viib läbi vastava pädevusega eriarst. Juhul kui uuringu käigus uuritakse nii kõhu- kui ka vaagnapiirkonda, võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle koodi 7968 alusel 1,7 kordselt. Juhul kui uuringu käigus uuritakse ühes piirkonnas nii artereid kui ka veene, võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle koodi 7968 alusel 1,7 kordselt;
2) koodidega 7940 kuni 7970 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad ultraheli uuringu tegemist ja tulemuse kirjeldamist ravidokumendis iga piirkonna kohta;
3) koodidega 7940 kuni 7970 (v.a koodid 7968, 7961 ja 7962) tähistatud tervishoiuteenuste eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui uuringu viib läbi radioloog;
4) kui ühes piirkonnas uuritakse samal ajal nii artereid kui ka veene, rakendatakse koodiga 7943 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda (koode 7941 ja 7942 ei rakendata).

§ 19. Kompuutertomograafia piirhinnad

(1) Kompuutertomograafia uuringute piirhinnad on järgmised:

Kood Tervishoiuteenuse nimetus Piirhind
kroonides
6056 Kompuutertomograafia (pea uuring)   477
6057 Kompuutertomograafia (üks piirkond)   811
6058 Kompuutertomograafia (kaks piirkonda)   897
6120 Kompuutertomograafia (pea uuring) kontrastainega   955
6121 Kompuutertomograafia (üks piirkond) kontrastainega 1634
6122 Kompuutertomograafia (kaks piirkonda) kontrastainega 1738
7984 Kompuutertomograafia-angiograafia ühest piirkonnast   938
7997 Kompuutertomograafia-angiograafia kontrastaine 10 ml     90

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgnevast:
1) piirhinnad sisaldavad järgmisi tegevusi: uuringu läbiviimine, digitaalne töötlemine ja arhiveerimine ning tulemuse kirjeldamine ravidokumendis uuringu iga piirkonna ja kontrasteerimisfaasi kohta;
2) koodidega 6120, 6121 ja 6122 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad kontrastaine kulu;
3) koodidega 6057, 6058, 6121 ja 6122 tähistatud tervishoiuteenuste piirkonnaks loetakse üks järgnevatest: kael, kopsud, süda, mediastiinum, rindkere, ülakõht, keskkõht, vaagen, lülisamba kaelaosa, lülisamba rinnaosa, lülisamba nimmeosa, ülajäse, alajäse;
4) koodiga 7984 tähistatud tervishoiuteenuse piirkonnaks loetakse üks järgnevatest: ajuarterid, ajuveenid, kaelaarterid, kaelaveenid, kopsuarterid, rinnaaort, kõhuaort, mesenteeriumi veresooned, koronaararter, neeruarterid, alajäseme reie- ja põlvepiirkonna arterid, alajäseme sääreosa arterid, alajäseme kanna- ja jalalaba arterid, alajäsemete veenid, ülajäseme arterid, ülajäsemete veenid;
5) koodiga 7984 tähistatud tervishoiuteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kuni kolme koronaararteri eest ühe uuringu kohta;
6) koodiga 6057 tähistatud tervishoiuteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kuni üks kord iga uuringu kohta;
7) koodidega 6056 ja 6120 tähistatud tervishoiuteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kuni üks kord uuringu kohta, välja arvatud juhul, kui tehakse lisaks täiendav uuring ühest järgnevatest peapiirkondadest: koljupõhimik, ninakõrvalkoopad, silmakoopad, temporaalluu, temporomandibulaarliigesed, näokolju, hambad. Nimetatud täiendavate uuringute eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle koodidega 6056 või 6120 vastavalt täiendavalt uuritud peapiirkondade arvule;
8) koodidega 6121 ja 6122 tähistatud tervishoiuteenuste osutamisel rohkem kui ühes kontrasteerumise faasis võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle vastavalt kontrasteerimise faaside arvule uuritava piirkonna kohta;
9) koodiga 7997 tähistatud tervishoiuteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle koos koodiga 7984 tähistatud tervishoiuteenusega ja kasutatud kontrastaine kogus ümardatakse lähima kümneni.

§ 20. Magnetresonantstomograafia piirhinnad

(1) Magnetresonantstomograafia (edaspidi MRT) uuringute piirhinnad on järgmised:

Kood Tervishoiuteenuse nimetus Piirhind
6054 Nõrga väljaga MRT-uuring ühest piirkonnast 1430
6055 Tugeva väljaga MRT-uuring ühest piirkonnast 2908
6053 MRT uuringul kasutatava kontrastaine üks annus 1525

(2) Magnetresonantstomograafi välja tugevuse klassi määramisel lähtutakse tootja antud seadme tehnilisest spetsifikatsioonist. Nõrga väljatugevusega magnetresonantsi väljatugevus on kuni 1 tesla. Tugeva väljatugevusega magnetresonantstomograafi väljatugevus on suurem kui 1 tesla.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgnevast:
1) tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad järgmisi tegevusi: uuringu läbiviimine, digitaalne töötlemine ja arhiveerimine ning tulemuse kirjeldamine ravidokumendis;
2) koodidega 6054 ja 6055 tähistatud tervishoiuteenuste piirkonnaks loetakse üks järgnevatest: pea (välja arvatud ninakõrvalkoopad, silmakoopad, türgi sadul hüpofüüsiga), ninakõrvalkoopad, silmakoopad, türgi sadul hüpofüüsiga, kael, kopsud, mediastiinum, rinnanääre, süda, ülakõht, keskkõht, vaagen, lülisamba kaelaosa, lülisamba rinnaosa, lülisamba nimmeosa, õlapõimik, õlaliiges, õlavars, küünarliiges, küünarvars, ranne, labakäsi, puusaliiges, reis, põlveliiges, säär, hüppeliiges, kannakõõlus, jalalaba, kaelaveresooned, aort, neeruarterid, ülajäseme veresooned, alajäseme veresooned;
3) koodidega 6054 ja 6055 tähistatud tervishoiuteenuste eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle ühest piirkonnast lisaks natiivis tehtud uuringule ka kontrastainega tehtud uuringu eest, kuid kuni üks kord.

§ 21. Angiograafia piirhinnad

(1) Angiograafia piirhinnad on järgmised:

Kood Tervishoiuteenuse nimetus Toimingu kirjeldus Piirhind
7881 Aortograafia või kavograafia või arteriograafia või neeruveeni flebograafia Aordi, arteri või veeni punktsioon, veresoonte selektiivne kateeterdamine, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine ja digitaalne arhiveerimine, uuringu kirjeldamine ravidokumendis 5798
7882 Superselektiivne vistseraalne angiograafia Peente veresoonte kateeterdamine superselektiivse kateetriga, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine 3133
7883 Aju angiograafia Perifeerse arteri punktsioon, kõigi nelja kaelaveresoone selektiivne kateeterdamine, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine ja digitaalne arhiveerimine, uuringu kirjeldamine ravidokumendis 9284
7884 Perifeerne angiograafiline flebograafia Perifeerse veeni punktsioon, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine ja digitaalne arhiveerimine, uuringu kirjeldamine ravidokumendis 4411

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenust koodiga 7882 rakendatakse ainult täiendavalt koodi 7881 puhul.

(3) Koodiga 7881 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata koos koodidega 7883 ja 7884 tähistatud tervishoiuteenustega.

§ 22. Menetlusradioloogia piirhinnad

(1) Menetlusradioloogia piirhinnad on järgmised:

Kood Tervishoiuteenuse nimetus Toimingu kirjeldus Piirhind
7890 Peennõelabiopsia või punktsioon ultraheli või röntgeni kontrolli all        369
7898 Iga järgnev peennõela biopsia Koodiga 7898 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse iga järgneva biopsia puhul lisaks koodile 7890 juhul, kui sama protseduuri käigus tehakse patsiendile rohkem kui üks peennõelabiopsia.        78
7891 Jämenõelabiopsia või punktsioon ultraheli või röntgeni kontrolli all        771
7897 Iga järgnev jämenõelabiopsia Koodiga 7897 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse iga järgneva biopsia puhul lisaks koodile 7891 juhul, kui sama protseduuri käigus tehakse patsiendile rohkem kui üks jämenõelabiopsia.      488
7892 Ühemomentse dreeni paigaldamine ultraheli või röntgeni kontrolli all     2 251
7893 Kahe- või kolmemomentse dreeni paigaldamine ultraheli või röntgeni kontrolli all     2 658
7894 Pleura punktsioon ultraheli või röntgeni kontrolli all        511
7896 Stereotaktiline mammobiopsia     1 109
7895 Mammograafi kontrolli all tehtav lokalisatsioon     1 236
7887 Endoproteesi paigaldamine sapiteedesse Koodiga 7887 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab punktsiooni, sapiteede kateeterdamist, stendi paigaldamist, kontrollülesvõtete tegemist, stentide maksumust. 17 364
7885 Neeruarteri või muu vistseraalarteri balloondilatatsioon Koodiga 7885 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab veresoonte selektiivset kateeterdamist, kontrastaine manustamist, perkutaanset transluminaarset angioplastikat, kontrollülesvõtete tegemist, ballooni maksumust.   4 347
7886 Perifeerse arteri balloondilatatsioon Koodiga 7886 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab veresoonte selektiivset kateeterdamist, kontrastaine manustamist, perkutaanset transluminaarset angioplastikat, kontrollülesvõtete tegemist, ballooni maksumust.   7 179
7888 Endoproteesi paigaldamine veresoontesse Koodiga 7888 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab balloondilatatsiooni, kontrastaine manustamist, endoproteesi paigaldamist, kontrollülesvõtete tegemist, stentide maksumust. 26 353
7889 Ajuarteri aneurüsmide endovaskulaarne okluseerimine Koodiga 7889 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab veresoonte selektiivset kateeterdamist, kontrastaine manustamist, okluseeriva materjali paigaldamist, kontrollülesvõtete tegemist. 19 045
7899 Võõrkeha endovaskulaarne eemaldamine südamest või suurtest veresoontest     8 320
6084 Antegraadne kolangiograafia Koodiga 6084 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab kontrastaine manustamist sapiteede dreeni kaudu.      272
6085 Perkutaanne transhepaatiline kolangiograafia Koodiga 6085 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab skoopia või ultraheli kontrolli all sapiteede punktsiooni ning kontrastaine manustamist.      406
6185 Endoskoopiline retrograadne kolangiopankreatograafia Koodiga 6185 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab skoopiat ja ülesvõtteid pärast endoskoopilist retrograadset kontrastaine manustamist. Ei sisalda endoskoopia maksumust.      432

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgnevast:
1) koodidega 7885, 7886 ja 7888 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse ainult täiendavalt koodiga 7881 tähistatud tervishoiuteenuse puhul;
2) koodiga 7889 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse ainult täiendavalt koodiga 7883 tähistatud tervishoiuteenuse puhul.

§ 23. Isotoopdiagnostika piirhinnad

(1) Isotoopdiagnostika piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Luustiku dünaamiline kolmefaasiline stsintigraafia 6140   2 894
Melanoomi stsintigraafia 6141   9 087
Põletikukolde stsintigraafia polüklonaalsete antikehadega 6142   7 793
Põletikukolde stsintigraafia leukotsüütidega 6143   9 014
Stsintigraafia monoklonaalsete antikehadega (venoosse tromboosi, kartsinoembrüonaalse antigeeni antikehade ja muu stsintigraafia) 6144   8 123
Rinnanäärme stsintigraafia 6145   6 202
Kilpnäärme funktsiooni proov radioaktiivse joodiga 6151   1 361
Kilpnäärme stsintigraafia või Meckeli divertiikli stsintigraafia 6154   1 708
Tsirkuleeriva verehulga määramine 131-I-albumiiniga 6155   1 996
Müokardi stsintigraafia 201-talliumiga või kõrvalkilpnäärme stsintigraafia 201-talliumiga või kogu keha stsintigraafia 201-talliumiga 6156   5 039
Hepatobiliaarsüsteemi dünaamiline stsintigraafia 6159   2 617
Maksa staatiline stsintigraafia 6161   2 409
Kopsude staatiline stsintigraafia 6163   6 861
Staatiline või dünaamiline nukleaarlümfograafia 6164   2 565
Radiorenograafia 6165      973
Neerude dünaamiline stsintigraafia 6166   3 648
Neerude staatiline stsintigraafia 6167   2 288
Peaaju staatiline stsintigraafia 6168   2 463
Nukleaarangiograafia 6169   3 008
Skeleti staatiline stsintigraafia või kogu keha stsintigraafia joodiga 6170   2 738
Sialostsintigraafia 6172   2 080
Munasarjade staatiline stsintigraafia 6173   2 587
Tsirkuleeriva verehulga uuring 99-Tc-pürofosfaadiga 6174   2 247
Müokardi staatiline stsintigraafia 99-Tc-pürofosfaadiga 6175   3 249
Nukleaarmeditsiinilise uuringu planeerimine: näidustuste analüüs, kiirgusriski arvutamine, metoodika valik 6176      961
Põletikukolde visualiseerimine HMPAO-ga 6177   9 135
Nukleaarventrikulograafia 6178   2 905
Müokardi staatiline stsintigraafia MIBI-ga või kõrvalkilpnäärmete stsintigraafia MIBI-ga või kogu keha stsintigraafia MIBI-ga 6179   6 202
Peaaju emissioontomograafia HMPAO-ga 6180   8 740
Peaaju serotoniini, dopamiini, bensodiasepiini retseptorite emissioontomograafia 6181 15 072
Neerupealiste stsintigraafia kolesterooliga 6182 11 295
Feokromotsütoomi või adrenergilise koe või medullaarse kilpnäärmevähi stsintigraafia 6183 26 563
Somatostatiini retseptorite stsintigraafia 6184 14 422

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhind (v.a kood 6176) sisaldab haige läbivaatust, doosi arvestust, haige paigaldamist, haige jälgimist ning kujutise ja parameetrite väljatrükki.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud koodiga 6176 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab haige läbivaatust ja doosi arvestust.

§ 24. Onkoradioloogia piirhinnad

(1) Onkoradioloogia teenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Toimingu kirjeldus Piirhind
kroonides
Väliskiiritusravi (üle 1 MV) üks protseduur 7402 Koodiga 7402 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab aparatuuri kontrolli, patsiendi paigaldamist ja jälgimist raviprotseduuri kestel, digitaalset arhiveerimist.      984
Väliskiiritusravi (alla 1 MV) üks protseduur 7403 Koodiga 7403 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab aparatuuri kontrolli, patsiendi paigaldamist ja jälgimist raviprotseduuri kestel, digitaalset arhiveerimist.      345
Õõnesisene kiiritusravi (iga viie protseduuri kohta on lubatud üks arsti vastuvõtt) 7404 Koodiga 7404 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab haige läbivaatust, anesteesiat, preparaadi paigaldamist, jälgimist.   1 724
Samaariumravi protseduur 7409 Koodiga 7409 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab haige läbivaatust, doosi arvestust, preparaadi manustamist, haige jälgimist, kontrollstsintigrammide tegemist. 19 679
Radiojoodravi protseduur kilpnäärmevähi korral 7410 Koodiga 7410 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab haige läbivaatust, doosi arvestust, preparaadi manustamist, haige jälgimist, kontrollstsintigrammide tegemist. 13 430
Düsproosiumravi protseduur või holmiumravi protseduur 7411 Koodiga 7411 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab haige läbivaatust, doosi arvestust, preparaadi manustamist, haige jälgimist, kontrollstsintigrammide tegemist. 11 966
Luumetastaaside ravi Sm-EDTMP-ga 7430 Koodiga 7430 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab haige läbivaatust, doosi arvestust, preparaadi manustamist, haige jälgimist, kontrollstsintigrammide tegemist. 19 848
Kilpnäärme supressioon jood-131-ga hüpertüreoosi korral 7431 Koodiga 7431 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab haige läbivaatust, doosi arvestust, preparaadi manustamist, haige jälgimist, kontrollstsintigrammide tegemist.   7 657
Sünovektoomia Dy-165-FHMA-ga või Ho-166-FHMA-ga 7432 Koodiga 7432 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab haige läbivaatust, doosi arvestust, preparaadi manustamist, haige jälgimist, kontrollstsintigrammide tegemist. 15 335
Erütreemia ravi P-32 ortofosfaadiga 7433 Koodiga 7433 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab haige läbivaatust, doosi arvestust, preparaadi manustamist, haige jälgimist, kontrollstsintigrammide tegemist.   4 025
Palliatiivse kiiritusravi planeerimine 7434 Koodiga 7434 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab patsiendi läbivaatust, raviplaani digitaalset koostamist, sihtmahu lokaliseerimist, doosiarvestust, simulatsiooni, raviplaani ja doosiarvestuse dokumenteerimist, digitaalset arhiveerimist.   6 281
Kuratiivse kiiritusravi planeerimine 7435 Koodiga 7435 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab patsiendi läbivaatust, raviplaani digitaalset koostamist, sihtmahu lokaliseerimist, ravi aksessuaaride valmistamist, doosiarvestust, simulatsiooni, verifikatsiooni, raviplaani ja doosiarvestuse dokumenteerimist, digitaalset arhiveerimist.   9 553

(2) Koodiga 7404 tähistatud tervishoiuteenuste osutamise korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle täiendavalt ka vastava piirkonna endoskoopilise protseduuri eest.

(3) Koodidega 7402 ja 7403 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad iga viie protseduuri kohta ühe eriarsti vastuvõtu maksumust.

§ 25. Neurofüsioloogiliste uuringute piirhinnad

(1) Neurofüsioloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Elektroentsefalograafia uuring digitaalkomputeriseeritud EEG-aparaadiga 6250   670
Elektroentsefalograafia uuring tindikirjutusega analoog-EEG-aparaadiga 6251   277
Elektrokortikograafia 6252 1052
Elektroentsefalograafia kvantitatiivne uuring digitaalkomputeriseeritud EEG-aparaadiga 6253   926
Esilekutsutud ajupotentsiaalide uurimine 6254   689
Esilekutsutud somatosensoorsete ajupotentsiaalide uurimine 6255   689
Operatsiooniaegne neuromüograafiline monitooring 6256   879
Elektromüograafia 6258   607
Elektroentsefalograafia-videotelemeetria (VTM) ööpäevaringne uuring epilepsia diagnostikaks (1 ööpäev) 6257 8264
Elektroentsefalograafia-videotelemeetria (VTM) ambulatoorne uuring epilepsia diagnostikaks 6259 1715

(2) Koodiga 6257 tähistatud tervishoiuteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kindlustatud isiku kohta üks kord aastas kuni viie ööpäeva eest.

(3) Koodiga 6259 tähistatud tervishoiuteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kuni kahe uuringu eest aastas patsiendi kohta.

§ 26. Funktsionaaldiagnostiliste uuringute piirhinnad

(1) Funktsionaaldiagnostiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Spirograafia 6301 128
Bronhodilataatortest 6302 273
Bronhide hüperreaktiivsustest 6303 542
Sulgumismahu uuring 6305 125
Kehapletüsmograafia 6306 408
Spiroergomeetria 6307 564
Difusioonikapatsiteedi määramine 6308 417
Elektrokardiograafia 6320   76
Kõrgtundlikkusega elektrokardiograafia 6322 155
Elektrokardiograafia koos kompuuteranalüüsiga 6323   98
Elektrokardiograafia koormustest (veloergomeetril, koormusrajal) 6324 394
Tilt-test 6325 806
Holter’i monitooring 6326 443
Söögitorukaudne ehhokardiograafia 6331 980
Söögitorukaudne elektrofüsioloogiline uuring 6332 649
Hapniku tarbimise kompleksuuring 6333 546
Kardiotokograafiline non-stress-test 6335 198
Kardiotokograafiline kontraktsiooni stresstest 6336 499
Loote biofüüsilise profiili määramine 6337 332
Loote pidev monitooring – üks tund 6338 101
Ehhokardiograafia osalise mahuga 6339 284
Täismahus ehhokardiograafia 6340 985

(2) Koodiga 6340 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõikide südameõõnte, klappide ja suurte veresoonte uurimist mitmetes vaadetes 1-dimensionaalsel (1D e M-mode), 2-dimensionaalsel (2D), spektraal-Doppler- (PW, CW) ja värvi-Doppler-meetodil ning neile hinnangu andmist nii strukturaalsest kui ka funktsionaalsest aspektist.

§ 27. Endokrinoloogiliste uuringute piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Türeoliberiintest 6351   662
Gonadoliberiintest 6352   831
Kortikoliberiintest 6353 2474
Kasvuhormooni liberiintest 6354 2266
Insuliinhüpoglükeemiatest 6355   792
Glükagoontest 6356   940
Synacthen-test 6357   736
Kooriongonadotropiintest 6358   782
Arginiintest 6359   917
Keha rasva- ja veesisalduse uuring bioelektrilise takistuse meetodil 6360     74

§ 28. Üldmeditsiiniliste protseduuride piirhinnad

(1) Üldmeditsiiniliste protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Biopsia võtmine (välja arvatud operatsiooni ajal) 7004   36
Diagnostilisel või ravi eesmärgil organi/õõne punktsioon 7005   48
Massaažiseanss mõõdukate ja tugevate tsentraalsete või perifeersete pareesidega haigele (kestus 30 min) 7011 107
Raviujumisseanss ühele liikumishäiretega haigele või liikumispuudega lapsele (kestus 30 min) 7014 126
Ravivõimlemisseanss ühele haigele (kestus 30 min) 7016   69
Individuaalne ravivõimlemisseanss basseinis 7017 126
Mudaraviseanss reumatoidse polüartriidi, Behterevi haiguse ning väljendunud liigesejäikusega haigele 7022   89
Diatermokoagulatsioon, krüoteraapia (protseduur ühele haigele) 7025 176
Mao ja sapipõie diagnostiline sondeerimine 7027   12
Ph-meetria (k.a sondi sisseviimine) 7028   48
Raviseanss külmvõimlemiskambris 7030   91
Speleoteraapia kroonilise bronhiidi või bronhiaalastmaga haigele 7031   28
Inimgeneetiline ekspertiis
(proband, genealoogia, geneetilise riski hindamine)
7040 603
Füsioteraapia (kestus 60 min) 7041 277
Tegevusteraapia (kestus 60 min) 7042 325
Jalaravikabineti vastuvõtt I astme kahjustusega diabeetikule 7043 148
Jalaravikabineti vastuvõtt II astme kahjustusega diabeetikule 7044 156
Jalaravikabineti vastuvõtt III astme kahjustusega diabeetikule 7045 226
Ambulatoorne pikaajaline hapnikravi kopsuhaigele (ööpäevahind) 7046 231
13C-uurea hingamistest Helicobacter pylori määramiseks 7047 454
Luutiheduse uuring 6112 259

(2) Käesolevas paragrahvis sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
1) koodiga 7011 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühele haigele kuni 20 protseduuri poolaastas;
2) koodiga 7046 tähistatud tervishoiuteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui ravi on määranud haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas töötav pulmonoloog;
3) koodiga 7040 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühe isiku kohta üks kord;
4) koodiga 7041 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse, kui teenust osutab füsioterapeut;
5) koodiga 7042 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse, kui teenust osutab tegevusterapeut;
6) koodidega 7041 ja 7042 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühele isikule üks kord päevas.

§ 29. Kirurgiliste ja ortopeediliste protseduuride piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Ambulatoornepisioperatsioon
(pindmise mädakolde avamine, panariitsiumi avamine, pindmiste naha- ja aluskoe tuumorite eemaldamine jmt)
7100 246
Nahahaava suturatsioon 7101 169
Skelettekstensioon 7102 265
Puusakips või kipskorsett 7103 360
Õlavarre kips 7104 297
Sääre kips 7105 291
Kipslahase asetamine 7106 291
Repositsioonid väikestel luudel ja liigestel 7107 260
Repositsioonid suurtel luudel ja liigestel 7108 353
Varda vahetus koldevälisel fiksaatoril 7109 727
Laparotsentees 7110 121
Põletushaige sidumine (ambulatoorne) 7111   90
Põletushaige sidumine (statsionaarne) 7112 302
Osteomüeliidihaige sidumine lahtise luukolde puhul (statsionaarne) 7113 192

§ 30. Uroloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

(1) Uroloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Uretrotsüstoskoopia 7152   234
Uretrotsüstoskoopia koos biopsia võtmisega või uretrotsüstoskoopia koos stendi eemaldamisega 7153   246
Uretrotsüstoskoopia koos ureetriava elektrokoagulatsiooniga 7154   295
Uretrotsüstoskoopia koos kivi eemaldamisega (lingekstraktsioon) 7155 2850
Ureetri kateeterdamine 7156   797
Tsüstoskoopia koos ureetri balloondilatatsiooni ja stentimisega 7157 3236
Uretrotsüstoskoopia ureetri stentimisega 7158 1818
Kateeterdamine 7159   157
Püsikateetri paigaldamine 7160   179
Kromotsüstoskoopia 7161   193
Epitsüstostoomi vahetus 7162   275
Kusepõie loputus ja ravimi viimine põide (ambulatoorselt) 7163   159
Eesnäärme biopsia 7164   344
Punktsiooniga epitsüstostoomia 7165   621
Bužeerimine 7166   145
TUMT (transuretaarne mikrolaineteraapia) 7167 1207
ESWL (neerukivi purustus kehavälise lööklainega) 7168 3499
Uroflow 7170   143
Urodünaamika uuring 7171 2235
Nefrostoomi paigaldamine ultraheli- ja/või röntgenoskoopia kontrolli all 7172 3159

(2) Käesolevas paragrahvis sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
1) koodiga 7155 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab korvlingu maksumust;
2) koodiga 7157 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab abivahendite maksumust;
3) koodiga 7172 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab perkutaanse nefrostoomi komplekti maksumust.

§ 31. Näo-lõualuukirgurgiliste protseduuride piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Alveooli ekskohleatsioon 7201 36
Keele või huule frenulotoomia ilma plastikata 7202 48

§ 32. Oftalmoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Astigmaatiliste, prisma- või teleskoopiliste prillide määramine 7251   24
Gonioskoopia, perimeetria 7252 109
Sarvkesta- ja valgekestaõmbluste eemaldamine 7253 112
Halasion jt lau- ning limaskestaoperatsioonid 7254 106
Pisarakanalite sondeerimine ja loputus 7255 107
Sarvkesta krüoteraapia 7256 125
Sarvkesta abrasioon, sügavalt sarvkestast võõrkeha eemaldamine 7257 100
Orbita flegmooni avamine 7258 152
Parabulbaarsed ja subkonjunktiivsed süstid 7259   44
Silmapõhja fotografeerimine 7260 277
Fluorestsentne angiograafia 7261 542
Kompuuterperimeetria 7262 272
Silmapõhja uuring kolmepeegliläätse või Volke luubiga 7263   53
Silmade liikuvuse ja fusioonivõime uuring sünoptofoori abil 7264 103
Silmalihaste funktsioonivõime uuring Hessi ekraani abil 7265   99
Prismakorrektsioon Fresneli prismakleepsudega 7266 735
Silmade refraktsiooni uurimine autorefraktomeetri abil 7267   67
Silma ultraheliuuring 6004 185

§ 33. Otorinolarüngoloogiliste ja audioloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

(1) Otorinolarüngoloogiliste ja audioloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Kuulmise sõeluuring 6401     68
Toonaudiomeetria 6402   108
Ülelävelised testid 6403   105
Kõne audiomeetria kõrvaklappidega 6404   149
Kõne audiomeetria vabas väljas 6405     97
Toonaudiomeetria vabas väljas 6406   114
Väikelaste kuulmisläve uuring 6407   263
Tümpanomeetria 6408     94
Stapesreflekside uuring ja teised testid 6409     80
Kuuldeaparaadi sobitamine (aparaadi testimine) 6410   163
Kuuldeaparaadi sobitamine (patsiendi kõrvas) 6411   106
Rotatoorsed ja kaloorilised uuringud 6412     77
Rotatoorsed ja kaloorilised uuringud, elektronüstagmograafia 6413   292
Otoakustiliste emissioonide uuring 6414   201
Aju bioelektriliste potentsiaalide uuring 6415   703
Abstsessi avamine ninaõõnes, neelus või väliskõrvas, paratsentees 7301   102
Tüsistunud võõrkehade eemaldamine ninaõõnest, neelust või kuulmekäigust 7302   135
Trahhea või söögitoru bužeerimine 7303   401
Elektrokauterisatsioon ninaõõnes 7304   118
Adenotoomia 7305     55
Paratsentees koos aspiratsiooniga 7306   270
Söögitoru bužeerimine kuni 3-aastasel lapsel 7307     97
Ninaverejooksu peatamine kaustika või eesmise tamponaadiga 7308   135
Otsmikukoopa sondeerimine, bužeerimine ja ravimi sisseviimine 7309     72
Kuulmetõrve kateeterdamine koos läbipuhumisega 7310     68
Epifarüngoskoopia 7311     69
Otomikroskoopia 7312     88
Stroboskoopia kõris 7313   136
Mikrostroboskoopia kõris 7314   168
Rinomikroskoopia aspiratsiooni ja revisiooniga 7315   102
Rinomanomeetria 7316     82
Indirektne larüngomikroskoopia 7317     68
Kohleaarimplantaadi kõneprotsessori programmeerimine (ühe programmeerimise hind, mis koosneb kahest seansist üksteisele järgnevatel päevadel) 7318 5597

(2) Koodiga 7318 tähistatud tervishoiuteenuse osutamise eest võtab haigekassa kindlustatud isikult üle tasu maksmise kohustuse esimesel aastal pärast kohleaarimplantaadi paigaldamist kuni 8 korda, teisel aastal kuni 6 korda ja kolmandal aastal kuni 3 korda. Alates neljandast aastast võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle üks kord aastas, rakendades piirhinda koefitsiendiga 0,5.

§ 34. Sünnitusabi ja günekoloogiliste uuringute ning protseduuride piirhinnad

(1) Sünnitusabi ja günekoloogiliste uuringute ning protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Emakakaela koagulatsioon/krüo 7351   291
Emakasisese vahendi paigaldamine/instrumentaalne väljutamine, emakakaela laiendamine 7352   162
Amnioinfusioon 7355   471
Loote välispööre pea peale 7356   174
Kordotsentees 7357   677
Üsasisene vereülekanne 7358 1579
Günekoloogiline läbivaatus koos preparaadi võtmisega 7359     42
Günekoloogi poolt läbiviidav väikevaagna või III trimestri raseduse ultraheliuuring 7945   202
Günekoloogi poolt läbiviidav loote I või II trimestri ultraheliuuring 7947   204
Günekoloogi poolt läbiviidav vaginaalne või rektaalne uuring 7949   254

(2) Käesolevas paragrahvis sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
1) koodiga 7352 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab arsti vastuvõtu maksumust;
2) koodiga 7359 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasumist rakendatakse ainult perearsti nimistuga töötava arsti puhul.

§ 35. Onkoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Strenaalpunktsioon 7412 332
Pleura, kopsuparenhüümi või keskseinandi tuumori transtorakaalne aspiratsiooni biopsia 7413 373
Bronhiaalpuu diagnostiline sondeerimine 7414 301
Tsütostaatilise ravikuuri planeerimine ja manustamine, kuni 1 tund 7415 233
Tsütostaatilise ravikuuri planeerimine ja manustamine, 1–24 tundi 7416 419
Tsütostaatilise ravikuuri planeerimine ja püsiinfusioon, 24 tundi statsionaarse ravi korral 7417 286

§ 36. Allergoloogiliste uuringute piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Torketest allergeeniga 7502   39
Nahasisene test allergeeniga 7503 145
Provokatsioonitest 7504 137
Leukotsütolüüsitest 7505   21
Aglomeratsioonitest 7506   21
Allergeenidest ravisegu valmistamine 7507   22
Nahaalune spetsiifiline immunoteraapia, üks protseduur 7508 112
Aplikatsioonitest allergeenidega 7509   88
Fraktsioneeritud väljahingatava õhu lämmastikoksiidi sisalduse (FENO) määramine 7510 175

§ 37. Endoskoopiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

(1) Endoskoopiliste uuringute ning protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Ösofagogastroduodenoskoopia 7551      349
Biopsia materjali võtmine endoskoobiga (kuni kolm biopsiat) 7552      146
Biopsia materjali võtmine endoskoobiga (üle kolme biopsia) 7553      329
Endoskoopiline raviprotseduur (lisaks põhiprotseduurile) 7554      626
Sigmoidoskoopia 7556      505
Kolonoskoopia (osaline) 7557      648
Kolonoskoopia (täielik) 7558      780
Bronhoskoopia 7559      609
Retrograatne kolangio-pankreatograafia 7560   1 140
Retrograatne kolangio-pankreatograafia papillotoomiaga 7561   2 194
Rektoskoopia 7562      199
Kolposkoopia 7563      221
Sapiteede endoskoopiline proteesimine ehk stentimine 7564   3 752
Endoskoopiline sapikivi ekstraktsioon 7565   1 227
Kapselendoskoopia gastroenteroloogi, (üld)kirurgi, pediaatri suunamisel 7566 14 388

(2) Koodiga 7566 tähistatud tervishoiuteenuse osutamise eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel:
1) varjatud verejooksu kahtlus peensoolest, kui verejooksu põhjus ei ole gastroskoopial ja koloskoopial selgunud;
2) Crohni tõve kahtlus peensooles või teadaoleva Crohni tõve ileiidi ägenemise hindamiseks;
3) peensoolekasvaja või NSAID-enteropaatia kahtlus.

§ 38. Psühhiaatriliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

(1) Psühhiaatriliste uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Psühhoteraapia seanss ühele haigele 7601 369
Psühhoteraapia seanss ühele haigele grupis
(grupis seitse või kaheksa haiget)
7602   74
Psühhoteraapia seanss perele 7603 491
Elekterkrampravi seanss 7609   64
Isiksuse uuring 7615 489
Kognitiivse funktsiooni uuring 7616 651

(2) Koodidega 7615 ja 7616 tähistatud tervishoiuteenuse osutamise eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutatakse psühhiaatri või neuroloogi suunamisel.

(3) Koodiga 7615 tähistatud tervishoiuteenuse osutamise eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle ühele patsiendile üks kord aastas.

§ 39. Logopeediliste uuringute piirhinnad

(1) Logopeediliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Logopeediline kompleksuuring (ühele patsiendile üks kord) 7611 392
Kõneraviseanss 7614 270

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tervishoiuteenuse osutamise eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutatakse eriarsti suunamisel.

§ 40. Invasiivse kardioloogia uuringute ja protseduuride piirhinnad

(1) Invasiivse kardioloogia uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Swan-Gansi kateetri paigaldamine ja monitooring 7651     5 248
Ühe südamepoole kateeterdamine 7652     9 562
Angiokardiograafia 7653     1 542
Koronarograafia 7654     8 508
Koronaarangioplastika (esimene stenoos) 7655   43 896
Koronaarangioplastika (iga järgnev stenoos) 7656   10 372
Valvuloplastika 7657   46 131
Endokardiaalne mäping 7658   24 258
Programmeeritud endokardiaalne elektrofüsioloogiline uuring 7659   11 669
Südameõõnte kateeterdamise ajal korduvalt tehtavad lisauuringud (oksühemomeetria, Pt-H elektrood, minutimahu uuring) – iga grupp 7660     1 676
Südamestimulaatori elektroodi vahetus 7662     5 309
Arütmiate raadiosageduslik kateeterablatsioon 7663   43 222
Südamestimulaatori järelkontroll ja programmeerimine 7672        194
Ühekambriline südamestimulaator koos paigaldamise ja programmeerimisega 7666   33 535
Kahekambriline südamestimulaator koos paigaldamise ja programmeerimisega 7667   59 716
Resünkroniseeriva ravi võimalusega implanteeritav kardioverter- defibrillaator (CRT ICD) koos paigaldamise ja programmeerimisega 7669 269 585
DDD-tüüpi implanteeritav kardioverter-defibrillator (DDD ICD) koos paigaldamise ja programmeerimisega 7670 206 985
VVI-tüüpi implanteeritav kardioverter-defibrillaator koos paigaldamise ja programmeerimisega 7671 160 035
Biventrikulaarne kardiostimulaator resünkroniseeriva ravi teostamiseks koos paigaldamise ja programmeerimisega 7668   83 350

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
1) koodiga 7660 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse iga protseduuri kohta üks kord;
2) koodiga 7662 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab elektroodi maksumust;
3) koodidega 7668–7671 tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikes haiglates.

§ 41. Laserravi protseduuride piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Pehmete kudede laserkoagulatsioon mittekontaktmeetodil 7801   314
Pehmete kudede laserkoagulatsioon mittekontaktmeetodil, enam kui viie erineva lokalisatsiooniga 7802   422
Koesisene laserkoagulatsioon pehmetel kudedel 7803   483
Pehmete kudede laserkoagulatsioon kombineeritud meetodil 7804   724
Lasertrabekuloplastika 7805   339
Laseriridektoomia 7806   339
Võrkkesta laserpankoagulatsioon 7807 1133
Vaskaurulaserravi protseduur 7808   182

§ 42. Intensiivravi protseduuride piirhinnad

(1) Intensiivravi protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Intubatsioon fiiberbronhoskoobi abil 7700      956
Plasmaferees intensiivravi haigele 7701   3 654
Tsentraalveeni kanüleerimine 7702      712
Epiduraalkateetri asetamine 7703      509
Implanteeritava reservuaariga tsentraalveeni kateetri asetamine 7704   1 125
Perikardiõõne või pleuraõõne punktsioon 7705      368
Pleuraõõne püsidrenaaži rajamine
(reguleeritava rõhuga; ööpäev ja enam)
7706      927
Pidev hemodiafiltratsioon ööpäevas (kuni viis päeva) 7707   8 801
Hemosorptsiooni seanss 7708   3 800
Hemodialüüsi seanss 7709   3 232
Ajutise endokardiaalse kardiostimulaatori asetamine 7710   2 330
Perkutaanne ajutine kardiostimulatsioon 7711      616
Invasiivne arteriaalse rõhu monitooring 7712      521
Intrakraniaalse rõhu monitooring (üks protseduur ühe haige kohta) 7713      485
Plasmafereesi seanss 7714      707
Äge peritoneaaldialüüs täiskasvanul ööpäevas 7715   3 027
Äge peritoneaaldialüüs lapsel ööpäevas 7716      981
Parenteraalne toitmine väljaspool intensiivraviosakonda (aminohapete lahus või rasvemulsioon, 1000 ml) 7717      337
Terapeutiline verevahetus vastsündinul 7718   1 379
Trahhea intubatsioon kahevalendikulise intubatsioontoruga 7719   1 915
Elustamine kliinilisest surmast (juhitav hingamine, südamemassaaž, ravimid, defibrillatsioon, protokoll) 7720      590
Hüperbaarilise oksügenisatsiooni seanss 7721      512
Autotransfusioon Cell-Saver’i abil 7722   4 344
Karpaalkanali ja ganglion stellatumi närviblokaad. Blokaad kolmiknärvi perifeersetel harudel. Epiduraalblokaad 7723      277
Kehavälise vereringe või südame stabiliseerimissüsteemi kasutamine 7726 12 403
Intraaortaalne kontrapulsatsioon 7727 19 512
Tsütoferees (trombo-, leuko- ja lümfotsütees) 7729   5 395
Terapeutiline plasmavahetus täiskasvanul 7730   5 478
Terapeutiline plasmavahetus lapsel 7731   5 478
Organdoonori ravi 7732   6 925

(2) Koodidega 7700, 7701, 7706, 7707, 7710, 7711, 7712, 7713, 7715, 7716, 7718, 7719, 7722, 7726 ja 7727 tähistatud tervishoiuteenuste piirhindu rakendatakse ainult kindlustatud isikule statsionaarselt osutatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel.

§ 43. Anesteesia piirhinnad

(1) Anesteesia piirhinnad on järgmised:

Anesteesia kestus (tundides) Kood Piirhind
kroonides
Anesteesia kestus alla 0,5 2101   593
Anesteesia kestus 0,5 kuni alla 1 2102 1154
Anesteesia kestus 1 kuni alla 2 2103 1846
Anesteesia kestus 2 kuni alla 3 2104 2631
Anesteesia kestus 3 kuni alla 4 2105 3470
Anesteesia kestus 4 kuni alla 7 2106 5056
Anesteesia kestus alates 7 2107 6965
Recovery (ärkamisruum) – 1 2111   263

(2) Koodidega 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106 ja 2107 tähistatud tervishoiuteenuse korral arvestatakse anesteesia kestust operatsiooni või protseduuri läbiviimisel arvates anesteesia algusajast kuni lõpuajani.

(3) Koodidega 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106 ja 2107 tähistatud tervishoiuteenuste eest ei võta haigekassa tasu maksmise kohustust üle lokaalanesteesia korral.

(4) Koodiga 2111 tähistatud tervishoiuteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle ainult juhul, kui operatsioonibloki juures on recovery ehk ärkamisruum. Ärkamisruumis viibimise aega arvestatakse täistundides ja tasu maksmise kohustus võetakse üle kuni 3 tunni eest.

5. peatükk
KOMPLEKSTEENUSED

§ 44. Teenusepõhiste kompleksteenuste piirhinnad

(1) Teenusepõhiste kompleksteenuste piirhinnad, haigekassa poolt kindlustatud isikult ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäär (%) Kindlustatud isiku omaosaluse määr
(%)
Silma sarvkesta siirdamise operatsioon 2201K   12 768 100   0
Silma sarvkesta võtmine ja siirdamise operatsioon 2286K   19 663 100   0
Silma lokaalne kiiritusravi beeta-aplikaatoriga (Ru-106) 2202K   22 230 100   0
Normaalne füsioloogiline sünnitus 2207K   11 558 100   0
Embrüo siirdamine 2208K     8 221 100   0
Kehaväline viljastamine (IVF) 2281K     8 483   70 30
Tehisabort naise enda soovil (koos anesteesiaga) 2210K     2 333   70 30
Medikamentoosne abort 2287K     1 063   50 50
Autoloogse luuüdi kogumine ja luuüdi töötlus ning külmutamine 2220K   38 098 100   0
Eelnevalt kogutud autoloogse luuüdi transplantatsioon 2221K 181 870 100   0
Allogeense luuüdi transplantatsioon 2222K 444 828 100   0
Perifeersest verest luuüdi tüvirakkude separeerimine 2223K   90 230 100   0
Perifeersest verest separeeritud luuüdi tüvirakkude transplantatsioon 2224K 167 904 100   0
Suure liigese endoproteesimine 2240K   26 047 100   0
Apendektoomia 2242K     8 767 100   0
Ingvinaalherniotoomia 2243K     7 842 100   0
Umbilikaal- ja femoraalherniotoomia 2244K     7 737 100   0
Laparoskoopiline koletsüstektoomia 2245K   11 536 100   0
Transuretraalne nõelablatsioon 2247K   18 797 100   0
Katarakti operatsioon 2248K     6 579 100   0
Alajäseme veenilaiendite operatsioon koos saphenektoomiaga 2250K     7 461 100   0
Katarakti fakoemulsifikatsioon 2251K     9 345 100   0
Kohleaarimplantatsioon 2276K 291 587 100   0
Luukuulmisimplantatsioon 2288K 143 374 100   0
Aastaringne valmisolek mürgistuste raviks antidootide ja raviseerumitega 2277K 100 000 100   0
Ööpäevaringse valmisoleku tagamine kvartalis ühe arstliku eriala kohta 2280K 422 717 100   0
Pehmekoe defekti parandamine koeekspandri abil 2282K   39 469 100   0
Kadaver-neerudoonori ja doonorneerude ettevalmistus siirdamiseks 2283K   93 457 100   0
Kadaver-neerudoonori ettevalmistus 2284K   26 914 100   0

(2) Kompleksteenuste piirhindade rakendamisel arvestatakse järgmisi asjaolusid:
1) koodidega 2276K ja 2288K tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad operatsiooni ning implantaadi maksumust;
2) koodiga 2288K tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse tervishoiuteenuse osutamisel väliskõrva või väliskuulmekäigu kaasasündinud puudumise (RHK10 koodid Q16.0 ja Q16.1) korral;
3) koodi 2277K rakendatakse üks kord aastas haiglate loetelus nimetatud piirkondlike haiglate puhul.

(3) Koodidega 2208K ja 2281K tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel võtab haigekassa kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle embrüo siirdamise ja kehavälise viljastamise eest kuni 40-aastasele patsiendile kuni kolme kehavälise viljastamise tsükli korral.

(4) Koodiga 2208K tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõiki tegevusi embrüo siirdamisel kuni raseduse tuvastamiseni, välja arvatud tegevused kehavälist viljastamist ettevalmistava ravi ajal.

(5) Koodiga 2281K tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõiki tegevusi kehavälisel viljastamisel kuni embrüo siirdamiseni, välja arvatud tegevused kehavälist viljastamist ettevalmistava ravi ajal.

(6) Koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse haiglate loetelus nimetatud haiglas nendel arstlikel erialadel, millel vastavalt «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 22 lõike 4 alusel kehtestatud sotsiaalministri määrusele eriarstid töötavad haiglas ööpäevaringselt.

(7) Koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse haiglate loetelus nimetatud üldhaiglas ööpäevaringse valmisoleku tagamiseks kolmel arstlikul erialal.

(8) Koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse haiglate loetelus nimetatud üldhaiglas ööpäevaringse valmisoleku tagamiseks lisaks lõikes 7 nimetatud erialadele psühhiaatria erialal, kui üldhaiglal on tegevusluba psüühilise häirega patsientide tuberkuloosiravi ja tahtevastase tuberkuloosiravi tervishoiuteenuse osutamiseks ning psühhiaatria erialal osutatavad tervishoiuteenused vastavad «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 22 lõike 4 alusel sotsiaalministri määrusega kehtestatud piirkondlikule haiglale esitatavatele nõuetele.

(9) Koodiga 2207K tähistatud tervishoiuteenuse osutamise korral võtab haigekassa täiendavalt tasu maksmise kohustuse üle ülekantud veretoodete (9. peatükk) eest.

(10) Normaalse füsioloogilise sünnituse kompleksteenuse piirhinda (kood 2207K) ei rakendata järgmiste terviseseisundite korral:
1) raske preeklampsia, eklampsia;
2) hüpotoonilised (atoonilised), hüübivushäiretega emakaverejooksud;
3) keisrilõige;
4) IV järgu lahkliharebendid;
5) raske organpuudulikkusega sünnitaja sünnitusjärgse II või III astme intensiivravi korral;
6) septiliste ja nakkuslike tüsistuste esinemisel sünnituse ajal või sünnituse järel.

§ 45. Diagnoosipõhiste kompleksteenuste (DRG) piirhinnad

(1) Diagnoosipõhiste kompleksteenuste (edaspidi DRG) korral rakendatakse järgmisi piirhindu ja nende rakendamise tingimusi:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides

Muude samal ajal osutatud teenuste piirhindade summa vahemik

Kraniotoomia, v.a trauma puhul, vanus >17 1   62 674      548 131 579
Kraniotoomia trauma puhul, vanus >17 2   41 186      548 100 033
Kraniotoomia, vanus 0–17 3   49 227   3 674   97 879
Lülisamba ja seljaaju operatsioonid 4   26 494   4 369   50 345
Koljuvälised veresoonte operatsioonid 5   28 361      548   58 432
Karpaalkanali avamine 6     4 007   2 274     6 654
Perifeersete või kraniaalnärvide operatsioonid, kaasuvate haigustega (edaspidi kht-ga) 7   36 505   5 476   91 262
Perifeersete või kraniaalnärvide operatsioonid, kaasuvate haigusteta (edaspidi kht-ta) 8     8 040      548   20 094
Lülisamba ja seljaaju haigused ning vigastused 9   13 850      548   29 536
Närvisüsteemi kasvajad, kht-ga 10   11 062      548   24 353
Närvisüsteemi kasvajad, kht-ta 11     8 702      548   19 442
Närvisüsteemi degeneratiivsed haigused 12     8 792      548   24 331
Polüskleroos ja tserebellaarne ataksia 13   10 504      548   24 620
Spetsiifilised peaajuveresoonte haigused, v.a TIA 14   12 125      548   33 077
Transitoorse isheemia atakk ja ajuväliste veresoonte sulgused 15     7 923      548   18 750
Peaajuveresoonte mittespetsiifilised haigused, kht-ga 16   10 310      548   24 187
Peaajuveresoonte mittespetsiifilised haigused, kht-ta 17     7 288      548   17 037
Kraniaal- ja perifeersete närvide haigused, kht-ga 18   10 128      548   23 766
Kraniaal- ja perifeersete närvide haigused, kht-ta 19     7 210      548   17 793
Närvisüsteemi infektsioon, v.a viirusmeningiit 20   13 629      548   60 688
Viirusmeningiit 21     9 933   1 102   19 603
Hüpertensiivne entsefalopaatia 22     7 612   1 644   15 812
Mittetraumaatiline stuupor ja kooma 23     8 676   1 302   21 255
Krambihood ja peavalu, vanus >17, kht-ga 24     9 609      548   29 453
Krambihood ja peavalu, vanus >17, kht-ta 25     6 445      548   19 478
Krambihood ja peavalu, vanus 0–17 26     6 160      548   15 950
Raske traumaatiline ajukahjustus 27   10 361      548   35 130
Traumaatiline ajukahjustus, vanus >17, kht-ga 28   11 995   1 799   33 013
Traumaatiline ajukahjustus, vanus >17, kht-ta 29   10 621   1 593   19 864
Traumaatiline ajukahjustus, vanus 0–17 30     3 800      548   11 196
Põrutus, vanus >17, kht-ga 31     5 537      548   13 605
Põrutus, vanus >17, kht-ta 32     5 083      548   11 998
Põrutus, vanus 0–17 33     2 010      548     5 851
Närvisüsteemi muud haigused, kht-ga 34   10 167      548   31 377
Närvisüsteemi muud haigused, kht-ta 35     5 978      548   18 137
Võrkkesta operatsioonid 36   10 400      548   22 853
Silmakoopa operatsioonid 37   10 426      548   25 225
Peamiselt vikerkesta operatsioonid 38     4 007      548   10 018
Läätse operatsioonid koos või ilma vitrektoomiata 39     9 350   8 145     9 413
Silmamuna välised operatsioonid, v.a silmakoopas, vanus >17 40     4 526      548     9 708
Silmavälised operatsioonid, v.a silmakoopas, vanus 0–17 41     6 212   3 922     7 958
Silmasisesed operatsioonid, v.a võrkkestal, vikerkestal ja läätsel 42     7 521   1 373   14 068
Hüpheem 43     2 788      548     6 970
Peamised ägedad silmainfektsioonid 44     4 435   1 107   11 089
Neuroloogilised silmahaigused 45     3 955      548     9 888
Muud silmahaigused, vanus >17, kht-ga 46     8 455      548   21 138
Muud silmahaigused, vanus >17, kht-ta 47     4 241      548   11 593
Muud silmahaigused, vanus 0–17 48     5 485      548   12 580
Pea ja kaela suured operatsioonid 49   63 880      548 158 273
Süljenäärme eemaldamine 50   12 281   7 401   16 328
Süljenäärmete operatsioonid, v.a süljenäärmete eemaldamine 51     7 638   1 146   19 096
Huule- ja suulaelõhede korrektsioon 52   11 710   7 006   17 294
Nina kõrvalurgete ja nibujätke operatsioonid, vanus >17 53   10 906   4 758   17 903
Nina kõrvalurgete ja nibujätke operatsioonid, vanus 0–17 54   12 488   5 525   19 858
Kõrva, nina, suu ja kurgu mitmesugused operatsioonid 055A     5 395      548   15 089
Kõrva, nina, suu ja kurgu muud väikesed operatsioonid 055B     7 016   1 053   17 541
Ninaplastika 56     9 246   2 061   19 019
Kurgu- ja ninaneelumandlite operatsioonid, v.a ainult kurgumandlite ja/või ninaneelumandlite eemaldamine, vanus >17 57     4 876   1 867     8 602
Kurgu- ja ninaneelumandlite operatsioonid, v.a ainult kurgumandlite ja/või ninaneelumandlite eemaldamine, vanus 0–17 58     5 226   3 629     7 159
Kurgu- ja/või ninaneelumandli eemaldamine, vanus >17 59     4 435   2 465     6 626
Kurgu- ja/või ninaneelumandli eemaldamine, vanus 0–17 60     4 487   2 883     6 447
Kuulmekile püsidreeni asetamine, vanus >17 61     4 241   2 090     6 720
Kuulmekile püsidreeni asetamine, vanus 0–17 62     6 121   1 421   12 245
Kõrva, nina, suu ja kurgu muud suured operatsioonid 63   10 219     548   31 735
Kõrva, nina, suu ja kurgu pahaloomulised kasvajad 64     9 207      548   23 112
Tasakaaluhäired 65     6 821      548   13 474
Ninaverejooks 66     2 996      548   10 153
Kõripealise põletik 67     4 993      548   12 618
Keskkõrva põletik, vanus >17, kht-ga 68     7 366      548   18 467
Keskkõrva põletik, vanus >17, kht-ta 69     5 148      548   12 226
Keskkõrva põletik, vanus 0–17, kht-ga 070A     5 421      548   12 646
Keskkõrva põletik, vanus 0–17, kht-ta 070B     4 474      548   10 650
Kõri ja hingetoru põletik 71     3 022      548     7 761
Nina traumad ja deformatsioonid 72     3 190      548     6 745
Kõrva, nina, suu ja kurgu teised haigused, vanus >17 73     6 004      548   14 848
Kõrva, nina, suu ja kurgu teised haigused, vanus 0–17 74     4 318      548   10 647
Suured rindkereoperatsioonid 75   56 463   1 620 125 650
Hingamiselundite muud operatsioonid, kht-ga 76   36 323      548   88 264
Hingamiselundite muud operatsioonid, kht-ta 77   10 867      548   41 736
Kopsuarteri embooliad 78   19 789      548   42 469
Hingamisteede infektsioonid ja põletikud, vanus >17, kht-ga 79   18 998      548   45 007
Hingamisteede infektsioonid ja põletikud, vanus >17, kht-ta 80   13 098      548   40 784
Hingamisteede infektsioonid ja põletikud, vanus 0–17 81     6 640      909   13 930
Hingamiselundite kasvajad 82   11 542      548   31 794
Suured rindkeretraumad, kht-ga 83     9 998      548   34 103
Suured rindkeretraumad, kht-ta 84     6 289      548   15 707
Vedelik pleuraõõnes, kht-ga 85   13 980      548   28 258
Vedelik pleuraõõnes, kht-ta 86   11 580      548   26 561
Kopsuturse ja hingamispuudulikkus 87   13 642      548   37 923
Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus 88   11 243      548   25 463
Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus >17, kht-ga 89   14 939      548   35 831
Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus >17, kht-ta 90     9 350   1 071   19 435
Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus 0–17, kht-ga 091A     9 168      548   19 403
Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus 0–17, kht-ta 091B     7 288   1 748   13 709
Interstitsiaalsed kopsuhaigused, kht-ga 92   14 096      548   31 762
Interstitsiaalsed kopsuhaigused, kht-ta 93     9 557      548   20 245
Õhkrind, kht-ga 94   10 037   1 506   22 209
Õhkrind, kht-ta 95     6 134      548   13 125
Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus >17, kht-ga 96   10 050      548   21 638
Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus >17, kht-ta 97     7 898      548   15 884
Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus 0–17, kht-ga 098A     7 833      548   15 030
Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus 0–17, kht-ta 098B     5 719      548   11 738
Hingamiselunditega seotud haigustunnused ja sümptomid, kht-ga 99     4 876      548   13 509
Hingamiselunditega seotud haigustunnused ja sümptomid, kht-ta 100     4 046      548   10 116
Hingamiselundite muud haigused, kht-ga 101     9 065      548   38 328
Hingamiselundite muud haigused, kht-ta 102     6 134      745   17 400
Südameklappide operatsioonid koos südame kateeterdamisega 104 191 511 28 726 465 356
Südameklappide operatsioonid ilma südame kateeterdamiseta 105 144 230 63 730 222 281
Koronaararterite šuntimine koos südame kateeterdamisega 106 190 876 28 631 463 799
Koronaararterite šuntimine ilma südame kateeterdamiseta 107 117 036 68 812 178 009
Muud kardiotorakaalsed operatsioonid 108   82 969      548 187 853
Suured kardiovaskulaarsed operatsioonid, kht-ga 110   71 441      548 165 036
Suured kardiovaskulaarsed operatsioonid, kht-ta 111   60 872 13 163 111 980
Perkutaansed kardiovaskulaarsed operatsioonid 112 117 620 38 741 203 353
Amputatsioonid vereringesüsteemi haiguste tõttu, v.a ülajäseme ja varba amputatsioonid 113   27 311      548   66 344
Ülajäseme ja varba amputatsioonid vereringesüsteemi haiguste tõttu 114   12 177   2 569   23 174
Püsistimulaatori implanteerimine ägeda müokardi infarkti, südamepuudulikkuse või šoki korral 115   57 526 10 408 102 259
Muude püsistimulaatorite, elektroodide või kardioverteri implanteerimine 116   62 207 21 810   87 489
Südamestimulaatorite asendamine 118   54 232 18 367   89 057
Veeni ligeerimine ja eemaldamine 119     7 016   4 859     9 316
Vereringesüsteemi muud operatsioonid 120   19 491      548   48 345
Muud vereringesüsteemi haigused koos ägeda müokardiinfarktiga ja kardiovaskulaarsete tüsistustega, elus neljandal intensiivravi päeval 121   22 383      548   54 966
Muud vereringesüsteemi haigused koos ägeda müokardiinfarktiga ja kardiovaskulaarsete tüsistusteta, elus neljandal intensiivravi päeval 122   16 054      548   40 892
Muud vereringesüsteemi haigused koos ägeda müokardiinfarktiga, surm intensiivravi esimese kolme päeva jooksul 123     8 209   1 232   22 430
Vereringesüsteemi haigused (v.a äge müokardiinfarkt), kht-ga, südame kateeterdamisega 124   32 316 13 106   53 326
Vereringesüsteemi haigused (v.a äge müokardiinfarkt), kht-ta, südame kateeterdamisega 125   27 012   8 903   47 133
Äge ja alaäge endokardiit 126   26 377      548   81 824
Südamepuudulikkus ja šokk 127   10 582      548   24 949
Süvaveenide tromboflebiit 128   11 840      548   27 417
Selgitamata põhjusega südameseiskus 129   16 327      548   40 818
Perifeersed vaskulaarhaigused, kht-ga 130   11 360      548   28 823
Perifeersed vaskulaarhaigused, kht-ta 131     9 078      548   20 847
Ateroskleroos, kht-ga 132     9 506      548   24 210
Ateroskleroos, kht-ta 133     8 235      548   16 515
Hüpertensioon 134     8 209      548   16 977
Südame kaasasündinud haigused ja klapirikked, vanus >17, kht-ga 135   11 230      548   32 264
Südame kaasasündinud haigused ja klapirikked, vanus >17, kht-ta 136     8 935      548   19 309
Südame kaasasündinud haigused ja klapirikked, vanus 0–17 137     6 640      548   24 628
Südame arütmiad ja juhtehäired, kht-ga 138     8 520      548   20 340
Südame arütmiad ja juhtehäired, kht-ta 139     4 837      548   13 057
Stenokardia 140   10 958   1 087   21 368
Minestus ja kollaps, kht-ga 141     7 042   1 057   20 248
Minestus ja kollaps, kht-ta 142     4 228      548   12 390
Rindkere valud 143     7 457      548   18 622
Vereringesüsteemi muud haigused, kht-ga 144   13 253      548   48 439
Vereringesüsteemi muud haigused, kht-ta 145     5 226      548   15 053
Pärasoole resektsioon, kht-ga 146   83 021      548 213 772
Pärasoole resektsioon, kht-ta 147   58 174 14 983 103 170
Peen- ja jämesoole suured operatsioonid, kht-ga 148   59 043      548 131 979
Peen- ja jämesoole suured operatsioonid, kht-ta 149   44 597   7 010   83 124
Kõhukelmeliidete vabastamine, kht-ga 150   40 486   5 843   75 786
Kõhukelmeliidete vabastamine, kht-ta 151   24 989   4 056   50 401
Peensoole ja jämesoole operatsioonid, kht-ga 152   37 335   5 600   93 338
Peensoole ja jämesoole operatsioonid, kht-ta 153   15 160      548   43 497
Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku operatsioonid, vanus >17, kht-ga 154   62 739      548 173 007
Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku operatsioonid, vanus >17, kht-ta 155   44 610      548 112 955
Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku operatsioonid, vanus 0–17 156   90 659 13 599 226 649
Väikesed sooleoperatsioonid, kht-ga 157   15 886   2 383   36 669
Väikesed sooleoperatsioonid, kht-ta 158     7 612      548   16 756
Songa operatsioonid, välja arvatud kubemesong ja reiesong, vanus >17, kht-ga 159   15 938      548   39 205
Songa operatsioonid, välja arvatud kubemesong ja reiesong, vanus >17, kht-ta 160   10 608   1 093   22 841
Kubemesonga ja reiesonga operatsioonid, vanus >17, kht-ga 161     9 921   3 408   16 925
Kubemesonga ja reiesonga operatsioonid, vanus >17, kht-ta 162     8 494   5 277   11 728
Songa operatsioonid, vanus 0–17 163     7 988   6 474     9 084
Apendektoomia tüsistunud apenditsiidi korral, kht-ga 164   21 501      548   47 460
Apendektoomia tüsistunud apenditsiidi korral, kht-ta 165   13 811      548   32 434
Apendektoomia tüsistuseta apenditsiidi korral, kht-ga 166   12 761   1 129   25 364
Apendektoomia tüsistuseta apenditsiidi korral, kht-ta 167     8 857   7 150   10 839
Suuõõne operatsioonid, kht-ga 168   15 977   2 397   38 833
Suuõõne operatsioonid, kht-ta 169     8 079   1 212   17 148
Seedeelundite muud operatsioonid, kht-ga 170   28 776      548   86 891
Seedeelundite muud operatsioonid, kht-ta 171   20 775      548   60 662
Seedeelundite pahaloomulised kasvajad, kht-ga 172   12 008      548   31 139
Seedeelundite pahaloomulised kasvajad, kht-ta 173     9 596      548   23 700
Seedetrakti verejooks, kht-ga 174   13 616      548   36 009
Seedetrakti verejooks, kht-ta 175     9 142      548   22 875
Tüsistunud peptiline haavand 176     8 948      548   22 359
Tüsistumata peptiline haavand, kht-ga 177     9 959      548   21 214
Tüsistumata peptiline haavand, kht-ta 178     6 873      548   15 262
Põletikuline soolehaigus 179     9 441      548   25 388
Soolesulgus, kht-ga 180     7 560      548   19 840
Soolesulgus, kht-ta 181     4 811      548   13 400
Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus >17, kht-ga 182     7 898      548   21 533
Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus >17, kht-ta 183     5 252      548   13 446
Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus 0–17, kht-ga 184A     4 357      548   10 899
Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus 0–17, kht-ta 184B     3 696      548     9 512
Suu- ja hambahaigused, v.a ekstraktsioonid ja restauratsioonid, vanus >17 185     5 239      548   14 771
Suu- ja hambahaigused, v.a ekstraktsioonid ja restauratsioonid, vanus 0–17 186     3 411      548     8 339
Hamba ekstraktsioonid ja restauratsioonid 187     4 189      548     8 689
Seedeelundite muud haigused, vanus >17, kht-ga 188     9 830      548   27 053
Seedeelundite muud haigused, vanus >17, kht-ta 189     5 537      548   15 125
Seedeelundite muud haigused, vanus 0–17 190     3 566      548     9 547
Kõhunäärme, maksa ja šuntimisoperatsioonid, kht-ga 191   64 518   9 678 161 294
Kõhunäärme, maksa ja šuntimisoperatsioonid, kht-ta 192   58 875   8 831 123 460
Sapiteede operatsioonid, v.a koletsüstektoomia, koos või ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ga 193   40 279   6 042 135 656
Sapiteede operatsioonid, v.a koletsüstektoomia, koos või ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ta 194   24 600      548   70 855
Koletsüstektoomia koos ühissapijuha uuringuga, kht-ga 195   30 021   4 503   75 052
Koletsüstektoomia koos ühissapijuha uuringuga, kht-ta 196   28 841   4 326   70 094
Koletsüstektoomia, v.a laparoskoopiline, ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ga 197   37 296      548   97 749
Koletsüstektoomia, v.a laparoskoopiline, ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ta 198   21 242   1 165   45 554
Maksa ja sapiteede pahaloomuliste haiguste diagnoosimisprotseduurid 199   30 047   4 507   80 028
Maksa ja sapiteede mittepahaloomuliste haiguste diagnoosimisprotseduurid 200   31 032      548   88 754
Maksa, sapiteede või kõhunäärme muud operatsioonid 201   35 286   5 292   92 640
Maksatsirroos ja alkoholhepatiit 202   13 526      548   32 278
Maksa, sapiteede või kõhunäärme pahaloomulised kasvajad 203   10 050      548   25 701
Kõhunäärme haigused, v.a pahaloomulised kasvajad 204     8 974      548   26 668
Maksahaigused, v.a pahaloomulised kasvajad, maksatsirroos, alkoholhepatiit, kht-ga 205   11 775      548   38 259
Maksahaigused, v.a pahaloomulised kasvajad, maksatsirroos, alkoholhepatiit, kht-ta 206     6 562      548   17 314
Sapiteede haigused, kht-ga 207     8 429      548   20 737
Sapiteede haigused, kht-ta 208     5 836      548   15 509
Alajäseme ja selle suurte liigeste esmane protees, operatsioonid 209A   57 734 35 799   73 999
Alajäseme ja selle suurte liigeste teisene protees, operatsioonid või alajäseme taaskinnistusoperatsioonid 209B   81 180 15 182 162 713
Puusa ja reie operatsioonid, v.a suurtel liigestel, vanus >17, kht-ga 210   37 270   1 949   75 204
Puusa ja reie operatsioonid, v.a suurtel liigestel, vanus >17, kht-ta 211   25 534      548   56 800
Puusa ja reie operatsioonid, v.a suurtel liigestel, vanus 0–17 212   23 861      548   55 676
Amputatsioonid luulihaskonna- ja sidekoehaiguste korral 213   16 819   2 523   43 847
Selja ja kaela operatsioonid, kht-ga 214   42 237      548 168 931
Selja ja kaela operatsioonid, kht-ta 215   18 337      548   61 504
Luulihaskonna ja sidekoe biopsiad 216     7 262      548   18 925
Haavakorrastus ja nahaplastika luulihaskonna ja sidekoe vigastuste puhul, v.a labakäsi 217   27 609      548 114 289
Alajäseme ja õlavarre operatsioonid, v.a puusal, labajalal, reiel, vanus >17, kht-ga 218   29 956      548   66 990
Alajäseme ja õlavarre operatsioonid, v.a puusal, labajalal, reiel, vanus >17, kht-ta 219   21 384      548   49 286
Alajäseme ja õlavarre operatsioonid, v.a puusal, labajalal, reiel, vanus 0–17 220   14 991   1 112   30 081
Põlve operatsioonid, kht-ga 221   20 476      548   65 408
Põlve operatsioonid, kht-ta 222     7 716   2 491   13 969
Õla- ja küünarliigese suured operatsioonid või ülajäseme muud operatsioonid, kht-ga 223   15 263      548   35 648
Õla, küünra ja küünarvarre operatsioonid, v.a suurte liigeste operatsioonid, kht-ta 224   14 226   1 856   30 100
Labajala operatsioonid 225     9 869   2 039   18 723
Pehmete kudede operatsioonid, kht-ga 226   12 449      548   33 683
Pehmete kudede operatsioonid, kht-ta 227     8 027      548   18 189
Suured operatsioonid pöidlal või liigestel või labakäe ja randme muud operatsioonid, kht-ga 228   10 517   1 032   22 335
Labakäe ja randme operatsioonid, v.a suurte liigeste operatsioonid, kht-ta 229     6 367      548   14 446
Sisemise fiksatsioonivahendi eemaldamine puusast ja reiest paikse ekstsisiooni teel 230     9 946      548   20 745
Sisemise fiksatsioonivahendi eemaldamine paikse ekstsisiooni teel, v.a puusast ja reiest 231     6 043      548   14 124
Artroskoopia 232     7 586   5 367     9 328
Luulihaskonna ja sidekoe muud operatsioonid, kht-ga 233   36 090   5 413   81 320
Luulihaskonna ja sidekoe muud operatsioonid, kht-ta 234   11 788   1 768   31 432
Reieluumurrud 235   11 010   1 651   29 496
Reieluukaela- ja vaagnaluumurrud 236     8 624      548   25 058
Reieluukaela, vaagnaluude ja reiepiirkonna nihestused, venitused ja dislokatsioonid 237     6 951      548   13 514
Osteomüeliit 238   12 384      548   35 497
Patoloogilised luumurrud ja luulihaskonna ning sidekoe pahaloomulised kasvajad 239     8 792      548   24 042
Sidekoehaigused, kht-ga 240     9 856      548   27 888
Sidekoehaigused, kht-ta 241     6 834      548   20 141
Septiline artriit 242   12 527   1 879   27 368
Seljavalud 243     7 898      548   18 291
Luuhaigused ja spetsiifilised artropaatiad, kht-ga 244     7 962      548   17 190
Luuhaigused ja spetsiifilised artropaatiad, kht-ta 245     7 042      548   16 295
Mittespetsiifilised artropaatiad 246     4 720      548   12 803
Luulihaskonna- ja sidekoehaiguste tunnused ja sümptomid 247     6 393      548   16 420
Tendoniit, müosiit ja bursiit 248     3 851      548   10 341
Luulihaskonna- ja sidekoehaiguste järelravi 249     7 081      548   19 728
Küünarvarre-, labakäe- ja labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus >17, kht-ga 250     6 095      915   15 238
Küünarvarre-, labakäe- ja labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus >17, kht-ta 251     4 902      548   13 945
Küünarvarre-, labakäe- ja labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus 0–17 252     3 242      548     7 132
Õlavarre-, jalasääre-, v.a labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus >17, kht-ga 253     8 014      548   24 767
Õlavarre-, jalasääre-, v.a labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus >17, kht-ta 254     5 810      548   14 832
Õlavarre-, jalasääre-, v.a labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus 0–17 255     4 176      548     9 781
Luulihaskonna ja sidekoe muud haigused 256     3 398      548   12 929
Täielik mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ga 257   20 438 10 370   28 933
Täielik mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ta 258   16 093 10 437   19 862
Osaline mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ga 259   24 548   5 580   26 101
Osaline mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ta 260   15 276   7 452   21 722
Rinnanäärme operatsioonid mittepahaloomuliste haiguste puhul, v.a biopsia ja paikne ekstsisioon 261     7 029   2 714   12 147
Rinnanäärme biopsia ja paikne ekstsisioon mittepahaloomuliste haiguste puhul 262     3 929      548   10 480
Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ga 263   19 750      665   52 297
Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ta 264   17 030      548   43 311
Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine, v.a nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ga 265   66 020   9 904 151 150
Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine, v.a nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ta 266   16 106      548   54 595
Perianaalsed ja karvu sisaldavate tsüstide operatsioonid 267     6 627   2 535   10 720
Naha, nahaaluskoe ja rinnanäärme plastilised operatsioonid 268   11 451      548   37 974
Naha, nahaaluskoe ja rinnanäärme muud operatsioonid, kht-ga 269   15 315      548   49 455
Naha, nahaaluskoe ja rinnanäärme muud operatsioonid, kht-ta 270     3 540      548   11 911
Nahahaavandid 271   12 268      548   28 587
Naha suured kahjustused, kht-ga 272   10 828   2 370   20 200
Naha suured kahjustused, kht-ta 273     9 778   3 540   16 626
Rinnanäärme pahaloomulised kasvajad, kht-ga 274   11 308      548   27 701
Rinnanäärme pahaloomulised kasvajad, kht-ta 275     7 353      548   20 738
Rinnanäärme mittepahaloomulised haigused 276     4 565      548     9 345
Tselluliit, vanus >17, kht-ga 277   10 647      548   29 717
Tselluliit, vanus >17, kht-ta 278     7 314      548   15 999
Tselluliit, vanus 0–17 279     4 785      548   10 657
Naha, nahaaluskoe ja rinnanäärme trauma, vanus >17, kht-ga 280     6 886      548   17 861
Naha, nahaaluskoe ja rinnanäärme trauma, vanus >17, kht-ta 281     5 395      548   14 125
Naha, nahaaluskoe ja rinnanäärme trauma, vanus 0–17 282     2 827      548     8 267
Naha väikesed kahjustused, kht-ga 283     8 325      728   15 980
Naha väikesed kahjustused, kht-ta 284     4 733      548   12 971
Alajäseme amputatsioon endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral 285   54 206   8 130 127 492
Neerupealiste ja hüpofüüsi operatsioonid 286   47 294 13 702   82 220
Naha siirdamine ja haava hooldus endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral 287   80 817 12 123 196 365
Operatsioonid rasvumise korral 288   48 176 20 614   70 965
Kõrvalkilpnäärme operatsioonid 289   16 573   2 486   40 235
Kilpnäärme operatsioonid 290   16 288   7 494   24 703
Kilpnäärme ja keele operatsioonid 291   10 400      548   25 271
Muud operatsioonid endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral, kht-ga 292   41 433      548   88 514
Muud operatsioonid endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral, kht-ta 293   38 359      548   81 090
Suhkurtõbi, vanus >35 294     9 843      548   24 449
Suhkurtõbi, vanus 0–35 295     6 847      548   20 211
Toitumis- ja muud ainevahetushäired, vanus >17, kht-ga 296   12 060      548   30 344
Toitumis- ja muud ainevahetushäired, vanus >17, kht-ta 297     5 511      548   18 247
Toitumis- ja muud ainevahetushäired, vanus 0–17 298     7 936      548   21 994
Kaasasündinud ainevahetushäired 299     4 215      548   14 086
Endokriinhaigused, kht-ga 300     9 376      548   29 231
Endokriinhaigused, kht-ta 301     6 186      548   17 666
Neeru siirdamine 302 160 959 23 474 304 285
Neerude, kusejuha operatsioonid ja kusepõie suured operatsioonid kasvajate puhul 303   44 182      548 100 001
Neerude, kusejuha operatsioonid ja kusepõie suured operatsioonid mittekasvajaliste haiguste puhul, kht-ga 304   27 881      548   67 932
Neerude, kusejuha operatsioonid ja kusepõie suured operatsioonid mittekasvajaliste haiguste puhul, kht-ta 305   23 835   1 097   46 589
Prostatektoomia muude haiguste korral, kht-ga 306   16 988   2 548   42 470
Prostatektoomia muude haiguste korral, kht-ta 307   13 072   1 960   32 680
Kusepõie väikesed operatsioonid, kht-ga 308   18 674      548   44 637
Kusepõie väikesed operatsioonid, kht-ta 309   15 367   5 791   24 402
Transuretraalsed operatsioonid, kht-ga 310   18 453   3 660   31 355
Transuretraalsed operatsioonid, kht-ta 311   16 742   4 055   26 557
Kusiti operatsioonid, vanus >17, kht-ga 312   18 843   2 827   35 615
Kusiti operatsioonid, vanus >17, kht-ta 313     9 129      548   18 573
Kusiti opretasioonid, vanus 0–17 314   11 593   9 835   17 395
Neerude ja kuseteede muud operatsioonid 315   23 783      548   64 791
Neerupuudulikkus 316   11 775      548   35 774
Neerude dialüüsravi määramine 317   34 365      548 129 596
Neerude ja kuseteede kasvajad, kht-ga 318   11 165      548   28 822
Neerude ja kuseteede kasvajad, kht-ta 319     6 743      548   21 367
Neerude ja kuseteede infektsioonid, vanus >17, kht-ga 320   11 049      548   31 276
Neerude ja kuseteede infektsioonid, vanus >17, kht-ta 321     7 483      548   15 321
Neerude ja kuseteede infektsioonid, vanus 0–17 322     6 173      764   12 691
Kuseteede kivid kht-ga ja/või elektri-šokklaine litotripsia 323     9 661      548   24 673
Kuseteede kivid, kht-ta 324     7 405      548   20 436
Neerude ja kuseteede haiguste tunnused ja sümptomid, vanus >17, kht-ga 325     6 795      548   16 654
Neerude ja kuseteede haiguste tunnused ja sümptomid, vanus >17, kht-ta 326     4 448      548   12 665
Neerude ja kuseteede haiguste tunnused ja sümptomid, vanus 0–17 327     4 370      655     7 852
Kusiti striktuur, vanus >17, kht-ga 328     6 445      548   18 475
Kusiti striktuur, vanus >17, kht-ta 329     3 125      548     7 813
Kusiti striktuur, vanus 0–17 330     7 794   1 169   18 932
Neerude ja kuseteede muud haigused, vanus >17, kht-ga 331     9 959      548   32 657
Neerude ja kuseteede muud haigused, vanus >17, kht-ta 332     7 729      548   23 018
Neerude ja kuseteede muud haigused, vanus 0–17 333     5 900      548   17 759
Mehe vaagnaelundite suured operatsioonid, kht-ga 334   40 577 15 954   59 572
Mehe vaagnaelundite suured operatsioonid, kht-ta 335   36 064 17 266   55 505
Transuretraalne prostatektoomia, kht-ga 336   17 040   1 692   34 331
Transuretraalne prostatektoomia, kht-ta 337   13 344   6 009   21 070
Operatsioonid munandite pahaloomuliste kasvajate korral 338     8 831      548   19 570
Operatsioonid munandite mittepahaloomuliste haiguste korral, vanus >17 339     6 212      940   12 517
Operatsioonid munandite mittepahaloomuliste haiguste korral, vanus 0–17 340     5 862   3 343     8 489
Peenise operatsioonid 341     8 870      548   20 782
Tsirkumtsisioon, vanus >17 342     4 435   1 889     7 266
Tsirkumtsisioon, vanus 0–17 343     4 513   2 359     7 423
Muud operatsioonid mehe reproduktiivsüsteemi pahaloomuliste kasvajate korral 344   16 288   2 443   33 714
Muud mehe reproduktiivsüsteemi operatsioonid, v.a pahaloomuliste kasvajate korral 345     9 765      548   21 579
Mehe reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ga 346   11 114      548   31 826
Mehe reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ta 347     6 004      548   23 245
Eesnäärme healoomuline hüpertroofia, kht-ga 348     7 794      548   21 106
Eesnäärme healoomuline hüpertroofia, kht-ta 349     6 497      548   15 618
Mehe reproduktiivsüsteemi põletikud 350     6 393      548   12 916
Mehe steriliseerimine 351     3 229   1 949     4 207
Muud mehe reproduktiivsüsteemi haigused 352     3 501      548     9 348
Vaagnaelundite evistseratsioon, radikaalne hüsterektoomia ja radikaalne vulvektoomia 353   28 854 13 970   44 253
Emaka ja emakamanuste operatsioonid mittemunasarja või emakamanuste pahaloomuliste kasvajate korral, kht-ga 354   34 599 19 627   38 032
Emaka ja emakamanuste operatsioonid mittemunasarja või emakamanuste pahaloomuliste kasvajate korral, kht-ta 355   26 960   6 722   38 114
Naise reproduktiivsüsteemi rekonstruktiivsed operatsioonid 356   10 699      548   26 246
Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste pahaloomuliste kasvajate korral 357   29 282   3 222   50 310
Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste mittepahaloomuliste haiguste korral, kht-ga 358   16 340   4 637   30 983
Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste mittepahaloomuliste haiguste korral, kht-ta 359   12 501   2 531   22 894
Tupe, emakakaela ja vulva operatsioonid 360     4 007      548   10 954
Günekoloogiline laparoskoopia või naise steriliseerimine laparotoomial 361     9 181      972   20 856
Naise laparoskoopiline või muu endoskoopiline steriliseerimine 362     8 105   6 532     9 857
Emaka abrasioon, emakakaela konisatsioon ja radioimplantaadi paigaldamine pahaloomuliste kasvajate korral 363     4 189      548   10 648
Emaka abrasioon, emakakaela konisatsioon mittepahaloomuliste haiguste korral 364     2 710   1 479     4 133
Naise reproduktiivsüsteemi muud operatsioonid 365     8 248      548   23 573
Naise reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ga 366   11 697      548   33 125
Naise reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ta 367     6 691      548   24 185
Naise reproduktiivsüsteemi infektsioonid 368     4 656      548   10 228
Menstruatsioonihäired ja muud naise reproduktiivsüsteemi haigused 369     2 983      548     8 966
Keisrilõige, kht-ga 370   17 572   7 216   30 990
Keisrilõige, kht-ta 371   16 158 11 501   21 850
Vaginaalne sünnitus, kht-ga 372   12 047   9 401   14 235
Vaginaalne sünnitus, kht-ta 373   11 580 10 422   12 425
Vaginaalne sünnitus koos steriliseerimisega ja/või emakaõõne abrasiooniga 374   11 944   6 606   15 886
Vaginaalne sünnitus koos operatsiooniga, v.a sterilisatsioon ja/või emakaõõne abrasioon 375   11 788   1 768   29 470
Sünnitus- ja abordijärgsed haigused, operatsioonita 376     5 460      548   13 109
Sünnitus- ja abordijärgsed haigused, operatsiooniga 377     4 850      548   11 919
Emakaväline rasedus 378     8 559      548   19 119
Ähvardav iseeneslik abort 379     4 111      548   10 539
Abort emakaõõne abrasioonita 380     1 984      646     3 111
Abort koos emakaõõne abrasiooni, vaakumaspiratsiooni või hüsterotoomiaga 381     1 971      633     3 399
Ebatuhud 382     2 010      548     4 634
Muud rasedusaegsed haigused, tüsistustega 383     3 359      548     9 767
Muud rasedusaegsed haigused, tüsistusteta 384     1 919      548     6 216
Vastsündinu, kes suri 2 päeva jooksul või viidi üle teise osakonda 5 päeva jooksul 385A     4 215      548   10 537
Järelravi vastsündinuea haiguste või hiljem avaldunud neonataalsete haiguste tõttu 385B   10 335      548   43 243
1500 g sünnikaaluga vastsündinu 386N 299 237 44 885 748 093
1500–2499 g sünnikaaluga vastsündinu, paljude haigusseisunditega 388A 184 651 27 698 551 171
1500–2499 g sünnikaaluga vastsündinu, paljude haigusseisunditeta 388B   26 507      548   82 607
Vastsündinu, kellele on tehtud suur operatsioon 389A 168 286 25 243 420 714
Vastsündinu paljude haigusseisunditega 389B   30 630      548 132 679
Vastsündinu muude oluliste haigusseisunditega 390   11 944      548   35 459
Normaalne vastsündinu 391     6 756      548   20 443
Splenektoomia, vanus >17 392   39 345   4 282   65 956
Splenektoomia, vanus 0–17 393   26 390   3 958   64 123
Vere ja vereloomeelundite muud operatsioonid 394   11 866      548   27 661
Vererakkudega seotud haigused, vanus >17 395   11 451      548   29 230
Vere punalibledega seotud haigused, vanus 0–17 396     8 740      548   37 043
Hüübivushäired 397   14 057      548   77 890
Retikuloendoteliaalsüsteemi ja immuunmehhanismidega seotud haigused, kht-ga 398   14 524      548   46 984
Retikuloendoteliaalsüsteemi ja immuunmehhanismidega seotud haigused, kht-ta 399     5 913      548   14 860
Lümfoom ja leukeemia koos nende korral tehtavate suurte operatsioonidega 400   54 751   8 213 136 878
Lümfoom ja krooniline leukeemia koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega, kht-ga 401   28 348   4 252   70 871
Lümfoom ja krooniline leukeemia koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega, kht-ta 402   22 707      548   54 712
Lümfoom ja krooniline leukeemia, kht-ga 403   14 809      548   57 118
Lümfoom ja krooniline leukeemia, kht-ta 404   12 384      548   37 962
Äge leukeemia ilma suurte operatsioonideta, vanus 0–17 405     7 586      548   43 469
Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate suurte operatsioonidega, kht-ga 406   55 555   8 333 104 594
Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate suurte operatsioonidega, kht-ta 407   48 397   7 260 122 552
Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega 408   15 549   2 332   60 256
Radioteraapia 409   41 290      548 101 033
Pahaloomulise kasvaja anamnees ilma endoskoopilise uuringuta 411     6 925   1 039   16 538
Pahaloomulise kasvaja anamnees endoskoopilise uuringuga 412     7 145   1 071   16 458
Muud vähediferentseerunud kasvajate korral esinevad müeloproliferatiivsed haigused, kht-ga 413   16 275   2 442   45 921
Muud vähediferentseerunud kasvajate korral esinevad müeloproliferatiivsed haigused, kht-ta 414     9 493      548   28 511
Infektsioon- või parasitaarhaiguste puhused operatsioonid 415   30 410      548 108 073
Septitseemia, vanus >17 416   34 521      548 125 799
Septitseemia, vanus 0–17 417   27 985      548   77 106
Operatsiooni- ja traumajärgsed infektsioonid 418     8 818      548   20 556
Tundmatu päritoluga palavik, vanus >17, kht-ga 419   23 706      548   28 994
Tundmatu päritoluga palavik, vanus >17, kht-ta 420   10 712      548   30 190
Viirushaigus, vanus >17 421     7 846      548   22 404
Viirushaigus ja tundmatu päritoluga palavik, vanus 0–17 422     3 709      548     9 687
Muud infektsioon- ja parasitaarhaigused 423     9 778      548   33 849
Psüühilise haiguse põhidiagnoosi korral tehtud operatsioonid 424   11 918      548   29 796
Ägedad kohanemisreaktsioonid ja muud psühhosotsiaalsed düsfunktsioonid 425     6 186      548   17 512
Depressiivsed neuroosid 426     7 119      548   16 071
Neuroosid, v.a depressiivsed 427     5 602      548   12 571
Isiksuse ja impulsikontrolli häired 428     6 341      548   13 212
Orgaanilised psüühikahäired ja vaimne alaareng 429   10 024      548   22 197
Psühhoosid 430     4 487      548   11 218
Lapseea psüühikahäired 431     7 962      548   20 091
Muud psüühikahäired 432     5 226      548   12 417
Alkoholi ja psühhoaktiivsete ainete kuritarvitus või nendest sõltuvus. Lahkus vastupidiselt arstide soovitusele 433     3 307      548     4 239
Alkoholi ja psühhoaktiivsete ainete kuritarvitus või nendest sõltuvus, desintoksikatsioonravi või muu sümptomaatiline ravi, kht-ga 434     7 755      548   23 605
Alkoholi ja psühhoaktiivsete ainete kuritarvitus või nendest sõltuvus, desintoksikatsioonravi või muu sümptomaatiline ravi, kht-ta 435     2 918      548   11 804
Naha siirdamine vigastuste korral 439   20 827      548   52 066
Haavakorrastus vigastuste korral 440   35 234      548   88 086
Operatsioonid kämblavigastuste korral 441   10 491      548   34 240
Muud operatsioonid vigastuste korral, kht-ga 442   33 691      548 113 573
Muud operatsioonid vigastuste korral, kht-ta 443   18 817      548   68 433
Traumaatiline vigastus, vanus >17, kht-ga 444     9 985      548   22 958
Traumaatiline vigastus, vanus >17, kht-ta 445     6 821      548   17 616
Traumaatiline vigastus, vanus 0–17 446     5 019      548   11 702
Allergilised reaktsioonid, vanus >17 447     4 409      548   13 881
Allergilised reaktsioonid, vanus 0–17 448     2 425      548     4 324
Mürgistused ja ravimite toksiline toime, vanus >17, kht-ga 449   12 799      548   46 080
Mürgistused ja ravimite toksiline toime, vanus >17, kht-ta 450     4 526      548   18 422
Mürgistused ja ravimite toksiline toime, vanus 0–17 451     2 062      548     6 063
Ravitüsistused, kht-ga 452   13 020      548   47 017
Ravitüsistused, kht-ta 453     3 981      548   14 905
Muud vigastused, mürgistused ja ravimite toksiline toime, kht-ga 454   11 217      548   30 837
Muud vigastused, mürgistused ja ravimite toksiline toime, kht-ta 455     4 176      548   15 680
Põletushaiged, kes on üle viidud teise intensiivravi asutusse, ravi kestus 6 päeva 456     3 527      530     8 795
Ulatuslikud põletused, mis ei vaja operatsioone 457   20 528   3 079   57 251
Vähemulatuslikud põletused koos naha siirdamisega 458   22 629   3 394   45 572
Vähemulatuslikud põletused koos haavakorrastuse või muude operatsioonidega 459   24 043   3 607   52 181
Vähemulatuslikud põletused, mis ei vaja operatsioone 460     7 106      548   19 793
Operatsioon, diagnoosiks kokkupuude terviseteenistusega 461     3 449      548   15 565
Rehabilitatsioon 462   61 131   9 170 152 826
Haigustunnused ja sümptomid, kht-ga 463     9 233      548   14 041
Haigustunnused ja sümptomid, kht-ta 464     6 510      548   17 804
Järelravi, anamneesis pahaloomuline kasvaja kaasneva haigusena 465     4 772      548   11 598
Järelravi, anamneesis ei ole pahaloomulist kasvajat kaasneva haigusena 466     4 772      548   10 025
Muud tervist mõjutavad tegurid 467     3 748      548   14 657
Põhidiagnoosiga mitteseonduv ulatuslik operatsioon 468   38 061      583 112 197
Kahepoolsed või mitmikoperatsioonid alajäseme suurtel liigestel 471   94 200 47 534 235 499
Ulatuslikud põletused, mis vajavad operatsioone 472   51 405      548 208 944
Äge leukeemia ilma suurte operatsioonideta, vanus >17 473   16 690      548   56 281
Põhihaigusega mitteseonduv väheulatuslik operatsioon 477   15 873      548   57 015
Muud veresoonte operatsioonid, kht-ga 478   37 672      548   79 911
Muud veresoonte operatsioonid, kht-ta 479   32 225   2 058   64 542
Intensiivravi vajav haige, teostatud trahheostoomia, näo-, suu- ja kaelapiirkonna haiguse puhul 482   74 923 17 352 289 187
Intensiivravi vajav haige, teostatud trahheostoomia, v.a näo-, suu- ja kaelapiirkonna haiguse puhul 483 270 357 40 554 608 158
Kraniotoomia raske hulgitrauma puhul 484 102 149 15 322 197 802
Jäsemete taaskinnistus, puusa ja reie operatsioonid raske hulgitrauma puhul 485   87 858 13 178 213 491
Muud operatsioonid raske hulgitrauma puhul 486   66 863      548 196 471
Muu raske hulgitrauma 487   17 299      548   74 295
HIV-infektsioon koos ulatusliku operatsiooniga 488   68 821 10 323 167 232
HIV-infektsioon koos temaga seotud peamiste haigusseisunditega 489   18 000      548   49 309
HIV-infektsioon koos temaga seotud muude haigusseisunditega või ilma nendeta 490   10 530      548   30 564
Ülajäseme ja selle suurte liigeste taaskinnistus- ja asendusoperatsioonid 491   65 929 38 194   68 061
Laparoskoopiline koletsüstektoomia ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ga 493   14 278      548   29 743
Laparoskoopiline koletsüstektoomia ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ta 494   12 112   7 506   16 359

(2) DRG piirhindu rakendatakse statsionaarses eriarstiabis. DRG piirhindu rakendatakse ambulatoorses eriarstiabis ja päevaravis juhul, kui sama haigusjuhu raames on osutatud vähemalt ühte tervishoiuteenustest, mille koodid on 3076, 2210K, 2242K, 2243K, 2244K, 2247K, 2248K, 2250K või 2251K.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud DRG eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle koos muude samal ajal osutatud teenustega lõigetes 4 ja 5 sätestatud tingimustel.

(4) Tasumisel rakendatakse DRG piirhinda koefitsiendiga 0,7 ja muude samal ajal osutatud teenuste piirhindu koefitsiendiga 0,3. Ravi rahastamise lepingus võib kokku leppida rakendatavates koefitsientides vastavalt 0 ja 1.

(5) DRG piirhinda rakendatakse, kui muude samal ajal osutatud teenuste piirhindade summa jääb käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud muude samal ajal osutatud teenuste piirhindade summa vahemikku või on nendega võrdne.

6. peatükk
OPERATSIOONID

§ 46. Üldkirurgia operatsioonide piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Laialdase (suure) healoomulise kasvaja eemaldamine 010101   1 441
Sõrme või varba amputatsioon 010102   1 269
Naha vabaplastika 010103   1 958
Süvaabstsessi, flegmooni avamine 010104   1 209
Apendektoomia (krooniline) 020103   2 719
Hemorroidide, polüüpide ja fissuuride operatsioonid 020104   2 453
Paraproktiidi, fistlite operatsioon 020105   2 578
Rinnanäärme sektorresektsioon 020106   2 578
Pahaloomuliste nahakasvajate radikaalne kirurgiline ravi 020107   2 649
Anaalsfinktri plastika 020108   2 578
Kilpnäärmesõlme või -tsüsti eemaldamine 030102   3 691
Herniotoomia pitsunud songa korral 030103   3 581
Diagnostiline ja proovilaparotoomia 030104   3 652
Gastrotoomia, -stoomia, püloromüotoomia 030105   3 716
Apendektoomia (äge, MB) 030106   3 609
Kolostoomi rajamine või sulgemine 030107   3 713
Kõhukoopa abstsessi avamine 030108   3 652
Rinnanäärme eemaldamine 030109   3 642
Ingvinaalsete, aksillaarsete lümfisõlmede eemaldamine 030110   3 646
Sääre või reie amputatsioon 030111   3 844
Trahheostoomia 030112   3 470
Vaagnapõhjalihaste taastamine 030113   3 580
Sfinktrivälise fistli operatsioon 030114   3 579
Umbilikaal-, femoraalherniotoomia 030115   3 517
Ingvinaalherniotoomia 030116   3 533
Kilpnäärme hemitüreidektoomia 040101   4 984
Perforeerunud haavandi üleõmblus 040102   5 055
Peensooletoomia, -stoomia, suturatsioon, anastomoos 040103   5 107
Apendektoomia kesklõikest, kõhukoopa tualett 040104   5 060
Koletsüstektoomia 040105   5 168
Maksa operatsioonid (v.a resektsioon) 040107   5 168
Liidete vabastamine soolesulguse korral 040108   5 093
Operatsioon invaginatsiooni korral 040109   5 107
Polüübi eemaldamine jämesoolelõike kaudu (onkoloogia) 040110   5 090
Keskseinandi lõige (biopsia) 040111   4 969
Operatsioon avatud uurahhuse korral 040112   4 969
Proktoplastika anuse atreesia korral 040113   5 081
Rinnanäärme sektorresektsioon lümfisõlmede eemaldamisega 040114   4 967
Radikaalne mastektoomia Maddeni või Patey meetodil suure rinnalihase eemaldamiseta 040115   4 967
Käe eksartikulatsioon õlaliigesest luukasvaja korral 040116   5 092
Herniotoomia armisonga puhul 040117   5 031
Söögitoru operatsioonid (kaelaosa) 050101   6 460
Haavandi ekstsisioon, püloroplastika, gastroenteroanastomoos 050102   6 458
Vagotoomia (dreneeriva operatsioonita) 050103   6 523
Peensoole resektsioon 050104   6 632
Rektopeksia (laparotoomia kaudu) 050105   6 437
Herniotoomia soole resektsiooniga 050106   6 457
Koledohhotoomia 050107   6 556
Laparoskoopiline koletsüstektoomia 050108   6 326
Splenektoomia (plaaniline) 050109   6 537
Jämesoole resektsiooni I, II etapp, Hartmanni operatsioon 050110   6 534
Operatsioon kõhu eesseina anomaaliate puhul vastsündinutel 050111   6 389
Pehme koe tuumorite radikaalne eemaldamine (koos lihasgruppidega) 050112   6 396
Operatsioonid teistel endokriinsetel näärmetel 050113   6 534
Relaparotoomia tüsistuse tõttu 050114   6 475
Reie eksartikulatsioon luukasvajate korral 050115   6 384
Radikaalne mastektoomia Halstedi meetodil suure rinnalihase eemaldamisega 050116   6 331
Rinnanäärme reduktsioonplastika 050117   6 333
Pankreatiidi drenaažoperatsioon
(bursa, paranefrium’i drenaaž, nekrektoomia)
050118   6 486
Hiaatushernia operatsioon 060102   9 090
Mao resektsioon (B I, B II) 060103   9 103
Vagotoomia (koos dreeniva operatsiooniga) 060104   8 901
Biliodigestiivne anastomoos 060105   9 015
Operatsioon õõsorgani vigastuse korral 060107   8 921
Parem- ja vasempoolne hemikolektoomia 060108   9 205
Rektumi resektsioon, amputatsioon 060109   9 124
Pärasoole taastamine (plastika) 060110   9 118
Retroperitoneaaltuumori eemaldamine 060112   9 124
Operatsioon söögitoru, seedetrakti väärarengu puhul vastsündinutel 060113   9 124
Käe torakoskapulaarne ekstirpatsioon luukasvajate puhul 060115   9 083
Kilpnäärme subtotaalne resektsioon 060116   8 618
Söögitoru operatsioonid (rinnaosa) 070101 11 201
Mao ekstirpatsioon, kardia resektsioon 070102 11 201
Mao subtotaalne resektsioon lümfisõlmede laiendatud eemaldamisega 070103 11 201
Pankrease sabaosa resektsioon, pankreatojejunostoomia 070104 11 201
Totaalne kolektoomia 070106 11 284
Rektumi abdominoperineaalne ekstirpatsioon 070107 11 224
Operatsioon kõhukoopa organite mitmikvigastuse puhul (parenhümatoosse ja õõnesorgani vigastuse korral) 070108 11 002
Maksa vasema sagara resektsioon 070109 11 102
Mao rekonstruktiivne operatsioon (reresektsioon) 070110 11 201
Sapiteede rekonstruktiivne operatsioon 070111 11 200
Kilpnäärme radikaalne ekstirpatsioon 070112 10 489
Radikaalne operatsioon Hirschprungi tõve puhul 070113 11 201
Maksa segmentaalne resektsioon 070114 11 163
Operatsioon parenhümatoosse organi vigastuse puhul 070115 10 835
Maksa atüüpiline resektsioon 070116 11 224
Operatsioon torakoabdominaalse vigastuse puhul (torakolaparotoomia) 080101 13 516
Pankreatektoomia 080102 13 029
Abdominaalne gastrektoomia laiendatud lümfadenektoomiaga 080103 13 516
Maksa tüüpiline (anatoomiline) resektsioon 080104 13 539
Maksa segmentektoomia ja subsegmentektoomia 080105 13 516
Pankrease distaalne subtotaalne resektsioon splenektoomia ja laiendatud lümfadenektoomiaga 080106 13 539
Pankreatoduodenaalne resektsioon 090101 17 404
Maksa parema sagara eemaldamine 090102 16 831
Torakoabdominaalne operatsioon söögitoru alumise osa pahaloomuliste kasvajate korral 090103 17 175
Torakoabdominaalne operatsioon söögitoru keskmise või ülemise kolmandiku pahaloomuliste kasvajate korral 090104 17 175
Koletsüstektoomia maksa parema sagara resektsiooni või hemihepatektoomia ja laiendatud lümfadenektoomiaga 090105 17 136
Sapiteede resektsioon laiendatud lümfadenektoomiaga 090106 17 113
Maksa lobektoomia 090107 17 136
Hemihepatektoomia 090108 17 136
Sapiteede resektsioon maksa hiiluse resektsiooni või hemihepatektoomia ja laiendatud lümfadenektoomiaga 100101 20 486
Laiendatud hemihepatektoomia 100102 20 532

§ 47. Ortopeedia operatsioonide piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Väikese implantaadi või võõrkeha eemaldamine 010203 1 984
Väikeste luude amputatsioon, eksartikulatsioon 010204 1 182
Esharotoomia 010206 1 649
Ravinõelte sisestamine luukanalisse 010207 1 770
Lihase-, kõõluseõmblus 020201 3 471
Väikeste luude, liigeste verine repositsioon, osteosüntees 020202 4 139
Luudeformatsiooni korrigeerimine, proteesimiseks ettevalmistamine 020203 3 240
Dupuytreni kontraktuuri operatsioon 020204 3 440
Hallux valgus’e operatsioon 020205 4 115
Tenosünoviidi operatiivne ravi 020206 3 145
Sünovektoomia, artroplastika väikestel luudel 020207 4 179
Väikeste luude osteotoomia 020208 4 346
Luu, liigese biopsia 020209 2 677
Suure implantaadi eemaldamine 020210 3 244
Labakäekõõluste õmblus 020211 3 535
Luu trepanatsioon, sekvestrektoomia 020212   2 710
Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon kuni 1% 020213   2 609
Põletushaava sekundaarne ekstsisioon 4–6% 020214   2 715
Võõrkeha eemaldamine pehmetest kudedest 020218   2 567
Tüsilike haavade ekstsisioon, kirurgiline korrastus 030201   3 578
Suurte liigeste, luude verine repositsioon, fiksatsioon 030202   4 742
Liigesekapsli ja sidemete õmblus 030203   4 153
Nahatransplantatsioon dermatoomiga alla 4% 030204   4 660
Artroskoopia 030205   3 488
Operatsioon meniski vigastuste korral 030206   3 640
Võõrkeha eemaldamine liigesest 030207   3 620
Kõõluse, lihase transplantatsioon 030208   4 482
Väikeste liigeste endoproteesimine 030209   6 796
Suure implantaadi eemaldamine (tüsistunud, sh lülisammas) 030210   4 817
Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon 1–3% 030211   3 878
Põletushaava sekundaarne ekstsisioon 7–9% 030212   3 590
Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon koos nahatransplantatsiooniga kuni 1% 030213   4 236
Sõrmelülide, kämbla- ja randmeluude osteosüntees 030217   5 339
Subtotaalne palmaaraponeuroosi eemaldamine 030218   4 218
Sõrmelülide, kämbla- ja randmeluude osteoplastiline fiksatsioon 030219   5 269
Suure toruluu (õla-, käsivarre-, reie- ja sääreluud) osteosüntees 040201   6 527
Artroskoopiline operatsioon (menisk, resektsioon, vabakeha) 040202   4 777
Kõõluse plastika 040203   5 907
Nahaplastika «toitval jalal» (Itaalia plastika) 040204   5 484
Luuplastika 040205   5 239
Labakäe ja labajala deformatsioonide kirurgiline ravi 040206   5 775
Suurte liigeste sünovektoomia 040207   4 950
Suure toruluu osteotoomia 040208   7 012
Reieluukaela osteosüntees 040209   7 176
Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon 4–6% 040211   5 371
Rindkere ja kõhu põletusdeformatsioonide kirurgiline ravi 040212   6 461
Põletushaava sekundaarne ekstsisioon 10% ja enam 040213   5 283
Randme-, küünar-, hüppe-, põlve- või puusaliigese põletusdeformatsioonide kirurgiline ravi 040214   6 172
Õlaliigese pöörajalihase kõõluskätise rebendi taastamine 040215   5 016
Suure toruluu tüsilike (lahtiste, killustunud) murdude osteosüntees 050201   7 250
Killustunud liigesesiseste murdude osteosüntees 050202   7 003
Kompressioon-distraktsioon-osteosüntees 050203   7 698
Suure liigese resektsioon, artrodees, artroplastika 050204   7 498
Kaasasündinud, retsidiveeruva ja vana nihestuse kirurgiline ravi 050205   7 498
Põlve- ja õlaliigese sidemete plastika 050206   6 679
Suure toruluu osteotoomia osteosünteesiga 050207   8 803
Tagumine spondülodees trauma korral 050208   8 226
Nahatransplantatsioon dermatoomiga 4–6% 050209   7 751
Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon koos nahatransplantatsiooniga 1–3% 050210   7 291
Labakäe põletusdeformatsioonide kirurgiline ravi 050211   6 693
Õlaliigese põletusdeformatsioonide kirurgiline ravi 050212   7 226
Artroskoopiline operatsioon (v.a menisk, resektsioon, vabakeha) 050213   6 140
Vaagnaluude osteosüntees 060201   9 275
Osteoplastiline osteosüntees 060202   9 103
Luude pikendamine 060203   9 060
Puusaliigest korrigeeriv operatsioon 060204   9 943
Nahatransplantatsioon dermatoomiga 7–9% 060205   9 169
Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon 7–9% 060206   8 654
Näo ja kaela põletusdeformatsioonide kirurgiline ravi 060207   8 917
Kordusoperatsioon proteesitud liigesel 060208 10 326
Vaagnaringi ebastabiilsete murdude välisfiksatsioon 060210   8 920
Liigeste sidemete taastamine artroskoopilisel või miniartrotoomia meetodil 060211   8 741
Suure liigese endoproteesimine 070201 11 473
Endoproteesi eemaldamine suurel liigesel 070202 11 659
Rindkereseina kirurgiline stabiliseerimine 070203 11 518
Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon koos nahatransplantatsiooniga 4–6% 070204 10 772
Nahatransplantatsioon dermatoomiga 10–14% 070205 11 046
Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon 10–14% 070206 10 699
Lülisamba I ja II astme deformatsioonide (skolioos, küfoos, spondülolistees jt) operatsioon metallist implantaatidega 080201 13 247
Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon koos nahatransplantatsiooniga 7–9% 080202 12 786
Nahatransplantatsioon dermatoomiga 15% ja enam 080203 12 989
Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon 15% ja enam 080204 12 702
Tüsiliku puusanapamurru osteosüntees 080206 12 442
Lülisamba III ja IV astme deformatsioonide (skolioos, küfoos, spondülolistees jt) operatsioon metallist implantaatidega 090201 15 973
Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon koos nahatransplantatsiooniga 10–14% 090203 16 615
Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon koos nahatransplantatsiooniga 15% ja enam 100201 20 139
Nahatransplantatsioon Meeki meetodil 100202 18 352
Suure liigese revisioonproteesimine 100203 20 406

§ 48. Uroloogia operatsioonide piirhinnad

(1) Uroloogia operatsioonide korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Dorsaalintsisioon 010301   1 297
Vasoresektsioon 010302   1 355
Peritoneaaldialüüsikateetri paigaldamine troakaari abil 010303   1 471
Orhidektoomia (ühe- või kahepoolne) 020301   2 600
Varikotseele, hüdrotseele operatsioon 020302   2 530
Skrootumi intsisioon, revisioon, suturatsioon 020304   2 651
Tsirkumtsiisio 020305   2 249
Põielõige, revisioon, epitsüstostoomia 020306   2 680
Põiekaela transuretraalne intsisioon 020307   2 607
Peenise subtotaalne, totaalne amputatsioon 030301   5 386
Priapismi operatiivne ravi 030303   4 259
Induratio penis’e plastika 030304   4 577
Munandi eemaldamine koos juhaga kasvaja tõttu 030305   3 545
Optiline uretrotoomia 030306   3 712
Kusepõie transuretraalne resektsioon 030307   3 951
Eesnäärme adenomektoomia 030308   4 371
Peritoneaaldialüüsikateetri paigaldamine laparatoomia abil 030309   7 721
Krüptorhismi operatsioon (ühe- või kahepoolne) 030310   3 522
Ureetropeksia (stressinkontinentsi operatsioonid) 040301 11 953
Ureetra striktuuri plastika 040302   5 089
Uretrektoomia 040303   4 981
Eesnäärme TUR-resektsioon 040304   4 826
Kusepõie resektsioon 040305   5 192
Ureeterotoomia 040306   5 391
Proovilumbotoomia 040307   4 834
Neeru, ureetri drenaažioperatsioon 040308   5 835
Püelotoomia, nefrotoomia 040309   5 706
Nefropeksia 040310   4 995
Nefrektoomia (lumbotoomia) 040311   5 067
Suturatsioon, nefrektoomia trauma korral 040312   4 913
Kadaver-doonorneerude eemaldamine 040313   7 664
Peenise proteesimine impotentsuse korral 040314   5 015
Peenise plastika, operatsioon suguelundite väärarengute korral 040315   5 031
Laparoskoopiline varikotseele operatsioon 040316   4 927
Parailiakaallümfisõlmede eemaldamine (laparotoomia) 040317   6 288
Põie-tupe, põie-soole fistlite likvideerimine 050301   8 467
Prostata adenomektoomia Millini järgi 050302   6 450
Tsüstektoomia 050303   7 667
Tsüstolitotripsia 050304   6 120
Ureeteroneotsüstostoomia 050305   6 514
Neerupealise resektsioon, eemaldamine 050307   6 595
Neeru, ureetri korduv operatsioon 050308   8 182
Ureeterokutaneostoomia 050309   6 485
Elusdoonori neeru eemaldamine siirdamiseks 050310   6 956
Parailiakaallümfisõlmede eemaldamine (laparoskoopiline) 050311   6 541
Laparoskoopiline nefrektoomia 050312   6 598
Laparoskoopiline neerutsüsti resektsioon 050313   4 834
Laparoskoopiline nefropeksia 050314   4 995
Laparoskoopiline kolpo-sakropeksia 050315   7 518
Laparoskoopiline neerupealise eemaldamine 050316   8 000
Laparoskoopiline krüptorhismi operatsioon 050317   3 828
Laparoskoopiline prostatektoomia 050318 13 517
Emaskulinisatsioon koos ilioingvinaalsete lümfisõlmede eemaldamisega 060301   9 084
Retroperitoneaaltuumori eemaldamine 060302 10 656
Radikaalne prostatektoomia 060303   9 058
Kusepõie resektsioon koos ureetri ümberistutamisega 060304   8 869
Ureetero-ureeterostoomia 060305   8 825
Ureetero-enterostoomia (sigmostoomia) 060306   8 903
Nefroureeterektoomia 060307   8 816
Neeru, ureetri plastiline operatsioon 060308   8 711
Tuumornefrektoomia, ekstrafastsiaalne nefrektoomia 060309   9 028
Ureeterorenoskoopia operatsioon 060310   8 317
Perkutaanse nefroskoopia operatsioon 060311   8 415
Uriiniderivatsioon tsüstektoomiata
(Brickeri juha, ureeterosigmostoomia)
060312   8 798
Enterotsüstoplastika 070301 11 884
Tsüstektoomia + ureeterosigmostoomia 070302 11 614
Uriiniderivatsiooni tüsistuste korrektsioon, kordusplastika 070303 11 107
Retroperitoneaalne lümfisõlmestiku eemaldamine munandivähi korral 070304 11 043
Neerutraumajärgne taastav operatsioon 070305 10 682
Autorenotransplantatsioon 080301 13 120
Tsüstektoomia + Brickeri põis 080302 15 230
Neeru siirdamine 080303 12 863
Tsüstektoomia koos uriinireservuaari moodustamise või põie asendamise operatsiooniga 090301 18 831

(2) Koodiga 030309 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab peritoneaaldialüüsi kateetri maksumust.

(3) Koodiga 040301 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab proleenlingu maksumust.

§ 49. Torakaalkirurgia operatsioonide piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Ühe roide resektsioon 020401   3 200
Mitme naaberroide resektsioon 030401   4 247
Diagnostiline torakoskoopia 030402   4 314
VATS mediastiinumi või kopsubiopsia võtmiseks 030403   3 106
Mediastinoskoopia 040401   5 659
Kaelaroide või 1. roide resektsioon 040402   5 133
Rindkere seina osaline resektsioon 040403   5 946
Hemotooraksi kirurgiline ravi 040404   6 118
Diafragma operatsioon rinnaõõne kaudu 040405   5 294
Proovitorakotoomia 040406   5 421
Torakoskoopia liidete vabastamine mehaanilise pleurodeesi, kopsudekortikatsiooni või biopsiaga 040407   5 619
VATS operatsiooniks diafragmal 040408   5 352
Rindkere deformatsiooni operatiivne ravi 050401   8 149
Bronhotoomia võõrkehade või tuumori eemaldamiseks 050402   6 873
Ekstrapleuraalne torakoplastika 050403   7 823
Torakotoomia healoomulise kasvaja eemaldamiseks 050404   7 465
Atüüpiline kopsu resektsioon 050405   7 305
Pleura osaline resektsioon ja torakoplastika piirdunud empüeemi korral 050406   7 535
VATS mediastiinumi tuumori või tsüsti eemaldamiseks 050407   6 950
VATS operatsiooniks söögitorul 050408   6 950
Torakotoomia tüüpilise lobektoomia või pulmonektoomiaga 060401   8 704
Kopsumetastaaside eemaldamine (üle 5 metastaasi) 060402   8 850
Kopsu dekortikatsioon 060403   8 881
Ühepoolne pleurektoomia iseseisva toiminguna 060404   8 850
Kopsumetastaaside eemaldamine sternotoomiast (kahepoolne) 060405   8 877
Torakotoomia koos pleura osalise resektsiooniga, torakoplastika ja õõne või fistli lihasplastikaga 070401 10 782
Laiendatud lobektoomia, bilobektoomia või pulmonektoomia kopsu pahaloomulise kasvaja korral 080401 12 789
Kopsu segmentresektsioon 080402 12 741
Torakaaloperatsioon keskseinandi tuumori eemaldamiseks 080403 12 768
Videotorakoskoopiline kopsuresektsioon 080404 12 703
Pleuropulmonektoomia 090401 16 216
Torakaaloperatsioon keskseinandi pahaloomulise kasvaja eemaldamiseks 090402 16 400
Retorakotoomia bronhiköndi transperikardiaalse reamputatsiooni ja torakoplastika või lihasplastikaga 090403 16 339
Kopsu operatsioon pahaloomulise kasvaja korral koos rindkereseina ja mitme roide resektsiooni ja plastikaga 090404 16 266
Torakoabdominaalne operatsioon pahaloomuliste kasvajate korral 100401 19 756
Torakaaloperatsioon trahheobronhiaalpuul
(resektsioon ja anastomoos või plastika)
100402 19 474
Kopsu ülasagara tipusegmendi operatsioon invasiivse pahaloomulise kasvaja eemaldamiseks koos ülemiste roiete, lülisamba või rinnaku jt anatoomiliste struktuuride resektsiooniga en block 100403 19 562
Trahhea resektsioon Kocheri kraelõikest 100404 19 473
Trahhea resektsioon sternotoomiast 100405 19 518
Torakoabdominaalne gastrektoomia laiendatud lümfadenektoomiaga 100406 19 738

§ 50. Veresoontekirurgia operatsioonide piirhinnad

(1) Veresoontekirurgia operatsioonide korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Varba või sõrme amputatsioon 010601   1 379
Varikektoomia vena saphena magna põhitüve eemaldamiseta 020601   2 671
Käe amputatsioon 020602   2 796
Transmetatarsaalne amputatsioon 020603   2 762
Scriebneri šundi rajamine 020605   3 517
Arterite revisioon 030601   4 465
Lumbaalsümpatektoomia 030602   3 548
Vena cava või niudeveeni plikatsioon 030603   4 175
Sääre või reie amputatsioon 030604   4 217
Lintoni või Felderi operatsioon 030605   3 582
Embol- või trombektoomia 030607   4 518
Safenektoomia koos varikektoomiaga 030608   3 595
Arterio-venoosse fistli rajamine 030609   4 405
Ekstrakraniaalsete ajuarterite endarterektoomia 040601   5 249
Torakaalsümpatektoomia 040602   5 341
Reiearteri endarterektoomia või plastika 040603   5 764
Femoro-femoraalne ristišunteerimine 050601   7 515
Axillo-femoraalne šunteerimine 050603   9 552
Muu veresoone rekonstruktiivoperatsioon ilma laparatoomiata 050605   7 882
Ülajäseme arterite taastav operatsioon 050606   6 774
Ekstrakraniaalsete ajuarterite taastamine trauma korral 050607   8 038
Veno-venoosne šunteerimine 050610   7 882
SEPS (subfastsiaalne endoskoopiline ühendusveenide ligeerimine) 050611   3 084
Ileo-femoraalne šunteerimine 060601   9 176
Femoro-tibiaalne šunteerimine 060602   9 024
Femoro-popliteaalne šunteerimine 060603   8 992
Ekstrakraniaalsete ajuarterite šunteerimine 060604   9 189
Reoperatsioon replantatsiooni järgselt 060605   9 263
Jäsemearterite õmblus trauma korral 060606   8 819
Portosüsteemne šunteerimine 060607 10 436
Kordusoperatsioon reie-õndla- ja säärearteritel 060608   8 822
Perifeersete arterite aneurüsmide likvideerimine 060609   8 970
Femoro-pedaalne või popliteo-pedaalne šunteerimine 070601 11 001
Aordi ja niudearteri kordusoperatsioon 070603 11 312
Kõhuaordi aneurüsmi resektsioon 070604 11 434
Traumajärgne jäseme revaskularisatsioon 070605 11 090
Aordi bifurkatsiooni šunteerimine 070606 11 560
Elefantiaasi kirurgiline kõrvaldamine 070607 13 964
Aortofemoraalne šunteerimine 070608 11 560
Neeru- või ülemise mesenteriaalarteri plastika 070609 12 951
Traumajärgne kõhuaordi ja tema harude taastamine 080601 14 313
Jäseme replantatsioon 080602 30 054
Ekstrakraniaalsete ajuarterite šunteerimine torakotoomia kaudu 080603 16 012
Kõhuaordi ruptureerunud aneurüsmi resektsioon 090602 18 561
Torakaalaordi või torako-abdominaalse aordi aneurüsmi resektsioon 090603 20 817
Sõrme replantatsioon 100602 20 434
Mitme sõrme või labakäe replantatsioon 100603 22 625
Vaskulariseeritud naha-lihaslapi siirdamine 100604 25 973
Mikroanastomoosi revisioon verevarustuse taastamisega 100605 20 112
Kinnine kardiokirurgiline operatsioon 100606 30 043
Lahtine kardiokirurgiline operatsioon 100607 58 595
Arütmiate kirurgiline ablatsioonravi 100608 64 509

(2) Koodiga 100608 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasumise kohustuse võtab haigekassa üle juhtudel, kui tervishoiuteenust osutatakse vähemalt kolme arsti otsusel, kellest vähemalt üks on kardioloog.

(3) Koodiga 100608 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel lisaprotseduurina kardiokirurgilise operatsiooni käigus rakendatakse tasumisel koefitsienti 0,75 ja lõikes 2 toodud piirangut ei kohaldata.

§ 51. Neurokirurgia operatsioonid

(1) Neurokirurgia operatsioonide korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Diagnostilised freesavad 020701     2 524
Ventrikli punktsioon ja drenaaž 020702     2 425
Kolju allo- ja autoplastika 030701   10 114
Neurolüüs ja perifeerseid närve dekomprimeerivad operatsioonid 030702     3 300
Kolju- ja impressioonmurru korrastamine 040701     7 964
Eksploratiivne kraniotoomia 040702     8 742
Müelotseele ja meningomüelotseele operatsioon 040703     5 920
Ajuvatsakeste šunteerimine (drenaaž arvestatakse eraldi) 040704   12 598
Kolju resektsioon 040705     4 817
Perifeerse närvi primaarne või sekundaarne õmblus 040706     5 999
Ajukasvaja biopsia 050701     6 465
Stereotaktilised operatsioonid, sh ganglion Gasseri kemo- või termodestrueerimine 050702     6 750
Intrakraniaalse spontaanse või traumaatilise verevalumi või hügroomi eemaldamine 050703   10 411
Närvipõimikute operatsioonid 050704     8 520
Nimmepiirkonna diskogeensete haiguste operatsioon 060701     8 645
Kraniobasaalse liikvori fistlite operatsioon 060702   13 213
Kordotoomia, müelotoomia, radikulotoomia valukirurgias 060703     9 009
Selgroo ja seljaaju kaelaosa vigastuste ja haiguste operatsioon (operatsiooniaegsed lisavahendid arvestatakse eraldi) 070701   10 942
Lülisamba rinna- ja nimmeosa spondülodees (operatsiooniaegsed lisavahendid arvestatakse eraldi) 080701   13 216
Ajusiseste kasvajaliste, põletikuliste jm protsesside operatsioon 090701   22 035
Seljaaju primaarsete kasvajate operatsioon 090702   16 599
Aju ja spinaalsete väärarengute operatsioon 090703   16 780
Kraniaalnärvide dekompressiooni või õmbluse operatsioon 090704   21 160
Koljusiseste ajuväliste kasvajaliste protsesside operatsioon 100701   24 996
Aju vaskulaarsete malformatsioonide ja aneurüsmide operatsioon 100702   25 312
Peaaju süvastimulatsioon 100703 260 493

(2) Koodiga 100703 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse järgmiste terviseseisundite korral:
1) idiopaatiline Parkinsoni tõbi (RHK 10 kood: G20), kui haiguse kestus on vähemalt 5 aastat ja haigusest tingitud motoorikahäired alluvad Levodopa toimele, kuid vaatamata adekvaatsele medikamentoossele ravile esinevad Levodopa-ravist tingitud väljendunud motoorsed fluktuatsioonid või oluline motoorikahäirete süvenemine Levodopa off-perioodis põhjustab sügava haiguspuude olemasolu (UPDRS motoorika hindamise skaala vähemalt >30/108 Levodopa off-perioodis ja 30/108 Levodopa on-perioodis) või rasked Levodopa on-perioodi düskineesiad ja esineb raske medikamentoossele ravile allumatu treemor;
2) raskekujuline medikamentoossele ravile allumatu essentsiaalne treemor (RHK 10 kood: G25.0), mis põhjustab sügava haiguspuude;
3) raskekujuline medikamentoossele ravile allumatu primaarne generaliseeritud düstoonia (DYT1 positiivne) (RHK 10 koodid: G24.1; G24.2) ja idiopaatiline tservikaalne düstoonia (RHK 10 kood: G24.3).

(3) Koodidega 030701, 040701, 040702, 050703, 060702, 090701, 090704, 100701, 100702 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad kolju alloplastika vahendite (titaanvõrgu) maksumust.

§ 52. Näo- ja lõualuukirurgia operatsioonide piirhinnad

(1) Näo- ja lõualuukirurgia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Suuõõne lesiooni ekstsisioon 010801   1 417
Sialolitotoomia 010802   1 417
Keele või huule frenuloplastika 010803   1 283
Biopsia sügavatest kudedest 010804   1 479
Angioomide skleroseeriv ravi 010806   1 134
Ninaluumurru kinnine paigaldamine ja immobilisatsioon 010807   1 102
Näo-, lõualuu ja kaelapiirkonna mädakolde avamine 020801   2 084
Retineerunud või impakteerunud hamba eemaldamine osteotoomiaga 020803   2 021
Tsüstektoomia või tsüstostoomia 020804   2 177
Lõualuumurru kinnine paigaldamine ja immobilisatsioon 020805   2 637
Sarnaluumurru paigaldamine 020806   2 584
Hamba kirurgiline eemaldamine osteotoomiaga 020807   2 293
Operatsioonid kolmiknärvi perifeersetel harudel 020808   3 144
Kolmiknärvi harude blokaad koljupõhimikul 020809   2 114
Keele lesiooni ekstsisioon 020810   2 196
Pea- või kaelapiirkonna haava revisioon 020811   2 021
Fiktsioonivahendite eemaldamine näoluudelt 020812   2 572
Lõualuu healoomulise kasvaja ekstsisioon 030801   3 718
Ala- või ülalõualuu osaline ekstsisioonresektsioon ilma plastikata 030802   3 718
Lõualuu segmentaalne osteotoomia (dekortikatsioon) 030803   3 718
Angioomide ekstsisioon 030804   3 534
Hemiglossektoomia 030805   3 595
Sinusotoomia 030806   3 595
Implantaadi paigaldamine lõualuusse 030807   4 421
Näo-lõualuude- ja kaelapiirkonna süvamädakolde avamine 030808   3 675
Huule resektsioon plastikaga 030809   3 595
Suulae lesiooni ekstsisioon 030810   3 595
Oronasaalse või oroantraalse fistuli plastiline korrektsioon 030811   3 595
Lõualuu osteotoomia 030812   3 597
Näo lesiooni ekstsisioon koos plastikaga 030813   3 474
Keele osaline resektsioon kasvajate korral 030814   3 595
Osteoplastika luulise transplantaadiga 040801   6 790
Suulaeplastika järgse defekti sulgemine 040802   4 847
Makro- ja mikrostoomia plastiline korrektsioon 040803   4 939
Submandibulaarse näärme ekstsisioon 040804   4 896
Lõualuumurru lahtine paigaldamine ja fiksatsioon 040805   5 011
Kondülektoomia 040806   4 957
Huuleplastika järgne korrektsioon 040807   4 882
Nina deformatsiooni plastiline korrektsioon 040808   5 024
Osaline parotidektoomia 040809   4 783
Dislotseerunud lõualuu lahtine paigaldamine 040810   5 096
Ülalõualuumurru (Le Fort I–II) lahtine paigaldamine ja immobilisatsioon 040811   5 096
Totaalne glossektoomia 040812   4 957
Totaalne parotidektoomia 050801   6 125
Türeglossaalsete ja branhiogeensete fistlite-tsüstide kirurgiline ravi 050802   6 111
Näo- ja kaelapiirkonna omandatud defektide plastiline korrektsioon 050803   6 334
Kavernoosse ja ratsemoosse angioomi ekstsisioon 050804   6 273
Alalõualuu liigese põletiku kirurgiline ravi 050805   6 401
Alveolaarjätke lõhe kirurgiline ravi luuplastikaga 050806   6 586
Lõualuu defektide ravi alloplastika abil 050807   6 390
Huuleplastika 050808   6 146
Suulaeplastika 050809   6 159
Ülalõualuumurru (Le Fort II–III) osteosüntees 050810   7 920
Lõualuu defektide ravi autoplastika abil 060801   9 220
Alalõualuu liigese anküloosi kirurgiline ravi 060802   8 853
Rekonstruktiivne rino-heiloplastika 060804   8 741
Transmandibulaarse implantaadi paigaldamine alalõualuu atroofia korral 060805   8 930
Lõualuude resektsioon 060806   9 647
Mikrogeenia ja progeenia ning lahihambumuse kirurgiline ravi 070801 11 048
Mikrognaatia ja prognaatia kirurgiline ravi 070802 10 864
Näo-lõualuude piirkonna kaasasündinud ja omandatud defektide ravi müokutaanse vaskulariseeritud transplantaadiga 070803 11 724
Näonärvi anastomooside moodustamine mikrokirurgilisel teel 070804 11 724
Orbitaalhüpertelorismi ravi 080801 13 651

(2) Lõikes 1 nimetatud operatsioonide piirhindadele rakendatakse koefitsienti 0,8, kui tervishoiuteenust osutatakse ambulatoorses vastuvõtus.

§ 53. Oftalmoloogia operatsioonide piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Pteruugiumi operatsioon 010901   1 126
Eeskambri paratsentees 010903      992
Tsilikaarkeha diatermia ja krüoteraapia 020901   1 643
Entroopiumi ja ekstroopiumi operatsioon 020902   2 109
Vigastatud laugude õmblus 020903   2 044
Silikoonimplantaadi või kadaver-sarvkesta eemaldamine 020904   2 036
Eeskambri paratsentees 020905   1 532
Tagumine skleerektoomia 020906   1 854
Evistseratsioon 020908   1 832
Enukleatsioon implantaadita 020909   2 004
Tsirkulaarne keratotoomia valutava bulloosse keratopaatia korral 020910   1 648
Pisarakoti eemaldamine 030901   2 696
Strabismi operatsioon ühel sirglihasel 030902   2 644
Enukleatsioon implantaadiga 030903   3 120
Jääkmembraani lõhestamine 030905   2 528
Eesmine vitrektoomia 030906   2 566
Ptoosi operatsioon 030907   2 715
Strabismi operatsioon kahel sirglihasel 030908   2 715
IOLi eemaldamine 040901   3 508
Strabismi operatsioon sirg- ja põikilihasel 040902   3 645
Laugude plastiline operatsioon 040903   3 645
Sarvkesta- ja valgekestaõmblus läbistava vigastuse puhul 040904   3 645
Konjunktiivi plastika limaskesta siirdamisega 040905   4 342
Jääkmembraani ekstirpatsioon 040906   3 456
Tsüklodialüüs 040907   3 438
Silmasisese magnet-võõrkeha eemaldamine 040909   3 589
Dakrüotsüstorinostoomia 040910   3 629
Aplikaatori fikseerimine silmale 040911   3 574
Orbita seina resektsioon 040912   4 098
Võõrkeha eemaldamine orbita’st 040913   4 284
Amnioni membraani siirdamine sarvkestale 040915   3 696
IOLi implantatsioon ilma katarakti operatsioonita 050901   4 142
Orbita luuline rekonstruktsioon 050903   5 142
Pisarakanalikeste taastamine 050905   4 553
Glaukoomi fistuliseeriv operatsioon 050908   4 535
Konjunktiivikoopa plastika proteesi paigaldamiseks 050910   4 805
Lau komplitseeritud plastiline operatsioon 050911   4 867
Orbita eksentseratsioon 050912   4 796
Kihiline keratoplastika 050913   4 667
Amagneetse silmasisese võõrkeha eemaldamine 060901   6 136
Lukseerunud läätse eemaldamine 060902   6 121
Võrkkesta irdumise operatsioon plombeerimisega 060903   6 223
Katarakti operatsioon IOLita 060905   5 535
Vikerkesta kasvaja eemaldamine 060906   6 338
Keratoproteesimine 070901   7 703
Katarakti ja glaukoomi operatsioon 070902   6 961
Võrkkesta irdumise operatsioon vitrektoomiaga 070903   7 737
Katarakti fakoemulsifikatsioon 070904   6 998
Silma eesmise osa rekonstruktsioon läbistava vigastuse puhul 070905   7 628
Glaukoomi operatsioon (valgekesta plastika) 070906   7 491
Tagumine vitrektoomia 070907   7 537
Läbistav keratoplastika 070908   7 593
Katarakti operatsioon IOLiga 070909   6 952
Vikerkesta ja ripskeha operatsioon 070910   7 578
Vitreoretinaalne kirurgia 080901 13 453

§ 54. Otorinolarüngoloogia operatsioonide piirhinnad

(1) Otorinolarüngoloogia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Granulatsiooni eemaldamine kuulmekilelt biopsiaga 011001   1 360
Tonsillotoomia 011002   1 101
Ninakarbiku ultraheli- või laserkoagulatsioon 011003   1 156
Väliskuulmekäigu polüpotoomia 011004   1 360
Ninaõõne polüpotoomia 011005   1 422
Ninaluude repositsioon, fikseerimine 011006   1 133
Ninaneelu tamponeerimine 011007   1 094
Näopiirkonna nahakasvaja eemaldamine 011008   1 163
Haava revisioon kosmeetilise korrektsiooniga 011009   1 163
Süljekivi eemaldamine näärmejuhast 011010   1 156
Tümpanostoomia 011016   1 392
Tonsillektoomia 021001   2 141
Adenoidektoomia 021002   2 004
Trummiõõne polüpotoomia 021003   2 370
Trummiõõne dreenimine 021004   2 529
Mastoidotoomia 021005   4 569
Abstsessi dreenimine neelus ja kõrineelus 021006   2 096
Ninavaheseina ja ninaesiku kasvaja ekstirpatsioon 021007   2 394
Submukoosne konhotoomia 021008   1 970
Konhotoomia 021009   1 974
Otsmikukoopa trepanapunktsioon 021010   2 297
Endonasaalne antrostoomia 021011   2 417
Kõri indirektne biopsia 021012   2 031
Võõrkeha eemaldamine kõrist ja kõrineelust 021013   3 929
Huule resektsioon 021014   2 495
Kõrvalesta resektsioon 021015   2 495
Antroskoopia 021017   2 346
Kaela süvalümfisõlme eemaldamine 021018   2 512
Võõrkeha operatiivne eemaldamine väliskuulmekäigust 031001   3 403
Attikotoomia/attikoantrotoomia 031002   3 837
Arteri ligeerimine paranasaalses piirkonnas 031003   3 586
Kaela flegmooni dreenimine 031004   3 501
Uvulo-palato-farüngoplastika 031005   3 590
Keele kiilresektsioon 031006   4 466
Antrostoomia Caldwell-Luci järgi 031007   3 505
Ninatiiva plastika 031008   4 614
Septumi resektsioon Killiani järgi 031009   3 421
Etmoidektoomia 031010   3 525
Võõrkeha operatiivne eemaldamine ninast 031011   3 525
Ösofagoskoopia võõrkeha eemaldamisega 031013   3 513
Trahheabronhoskoopia võõrkeha eemaldamisega 031014   3 512
Ösofagoskoopia söögitoru dilatatsiooniga 031016   3 569
Kõrvalesta ekstirpatsioon 031017   3 562
Kõrvalestaplastika 031018   4 603
Suupõhja abstsessi dreenimine 031020   3 557
Müringoplastika 041001   5 012
Tümpanotoomia 041002   4 918
Attikomastoidektoomia/mastoidektoomia 041003   5 236
Väliskuulmekäigu eksostooside ekstirpatsioon 041004   4 812
Farüngo-ösofagotoomia 041005   4 912
Ninaneelu fibroomi eemaldamine 041006   4 937
Trahheostoomia kilpnäärme istmuse resektsiooniga 041007   4 938
Direktne larüngoskoopia kasvaja ekstirpatsiooniga 041008   6 686
Laserkoagulatsioon kasvaja eemaldamisel 041009   4 911
Endonasaalne antrostoomia 041010   4 963
Septoplastika 041011   4 904
Septumi perforatsioonide sulgemine 041012   4 940
Frontotoomia 041013   4 981
Preaurikulaarse fistli ekstirpatsioon kõhre resektsiooniga 041014   4 974
A. carotis’e ligeerimine kaelal 041016   4 938
Larüngotoomia 041017   4 973
Mediastinoskoopia biopsiatega 041018   5 015
Attikoantromastoidektoomia 051001   6 376
Transpalatinaalne ninaneelu kirurgia 051003   6 458
Endolarüngeaalne mikrokirurgia 051004   8 997
Antrostoomia Denkeri järgi 051005   6 286
Rekonstruktiivne frontotoomia 051006   6 522
Endonasaalne etmoidofrontotoomia 051007   6 356
Sfenoidotoomia 051008   6 356
Koaani atreesia kirurgiline ravi 051009   6 356
Endonasaalne laser-dakrüotsüstorinostoomia 051010   6 362
Funktsionaalne endoskoopiline antrostoomia 051011   6 356
Funktsionaalne endoskoopiline etmoidofrontotoomia 051012   6 304
Endotrahheaalne laser-resektsioon 051013   7 699
Rinoplastika 051014   8 608
Kaela selektiivne lümfadenektoomia, Wanach’i II operatsioon 051015 13 716
Kaela fistli ekstirpatsioon keeleluu resektsiooniga 051016   6 452
Keskkõrva radikaaloperatsioon 061001   8 949
Näonärvi dekompressioon nibujätkes 061002 10 416
Endolarüngeaalne hordektoomia 061003 10 129
Rinoseptoplastika 061004 13 088
Kõrvalesta rekonstruktiivne plastika 061005   9 411
Stapedotoonia, stapedoplastika 061006   9 567
Tümpanoplastika 071001 10 953
Oimuluu resektsioon 071002 10 962
Näonärvi plastika kaelapiirkonnas 071003 11 023
Rinoseptoortoplastika mobilisatsiooni ja repositsiooniga 071004 11 263
Näonärvi kirurgiline dekompressioon trummiõõnes 071005 11 365
Tümpanomastoidektoomia 071006 10 891
Kaela radikaalne lümfadenektoomia Crile järgi 071007 16 518
Kõri resektsioon või eemaldamine 071008 19 558
Näonärvi plastika nibujätke ja trummiõõne piirkonnas 081001 13 374
Keskkõrva reoperatsioon 081002 13 143
Närvi-lihase-nahalapi transplantatsioon näopiirkonnas 081003 17 333
Näonärvi dekompressioon ja plastika oimuluu labürintaarses piirkonnas 091001 17 040
Akustikusneurinoomi translabürintaarne resektsioon 091002 17 224
Labürintektoomia 091003 17 101
Petrosektoomia 091004 17 101
Kõrva atreesia rekonstruktsioon 091005 16 963
Näonärvi plastika lihasrekonstruktsiooniga 091006 17 101

(2) Koodiga 021004 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab dreeni maksumust.

§ 55. Günekoloogia ja sünnitusabi operatsioonide piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Hümenektoomia 011101   1 154
Healoomuliste kasvajate eemaldamine välistelt suguelunditelt, tupest, sh Bartholini näärmete operatsioonid 011102   1 310
Emakaõõne abrasioon 011103   1 073
Tugiõmblus emakakaelale raseduse ajal 011104   1 268
Operatsioonihaava sekundaarne korrastus 011105   1 264
Emakakaela konisatsioon 011106   1 264
Tupe, perineumi ja emakakaela rebendite taastav operatsioon 011107   1 264
Sünnitusabi tangide või vaakumekstraktsiooni kasutamine 011108   1 224
Emakaõõne manuaalne revisioon 011109   1 126
Vulva ja paravaginaalsete hematoomide operatsioonid 021101   2 288
Tupe plastiline operatsioon 021102   2 288
Vulva resektsioon 021103   2 740
Hemivulvektoomia 021104   2 679
Abort meditsiinilistel näidustustel 021105   1 972
Plastiline operatsioon emakakaelal 021106   2 130
Emakakaela amputatsioon 021107   2 288
Lahkliha plastiline operatsioon 021108   2 102
Loodet purustav operatsioon 021109   2 150
Lahkliha IV järgu rebendi õmblemine 021110   2 102
Hüsteroskoopia 021111   2 203
Rektovaginaalsete, uretrovaginaalsete fistlite operatsioonid 031101   3 700
Endometrioosi operatsioon 031102   4 287
Tupeplastika koos emaka ventrofiksatsiooniga 031103   4 321
Munajuhade või munasarjade operatsioon 031104   3 669
Paraovariaalsete või intraligamentaarsete healoomuliste kasvajate eemaldamine 031105   3 669
Lihtne vulvektoomia 031106   3 957
Tupe resektsioon 031107   4 532
Munajuhade sulgemine laparotoomial 031108   3 595
Ovariaaltuumorite eemaldamine koos osalise omentum majus’e eemaldamisega 041101   5 023
Emakavälise raseduse operatsioon 041102   4 870
Emaka ja parameetriumi muud operatsioonid 041103   4 935
Emaka supravaginaalne amputatsioon 041104   4 893
Laparoskoopiline väikese vaagna organite kontroll ja liidete vabastamine, steriliseerimine 041105   4 956
Second look günekoloogias 041106   4 931
Hüsteroskoopiline operatsioon 041107   4 999
Keisrilõige 051101   6 250
Hüsterektoomia 051102   6 306
Emaka ja emakamanuste mädaprotsesside operatiivne ravi 051103   6 319
Emaka anomaaliate plastilised operatsioonid 051104   6 367
Maliigse ovariaaltuumori radikaalne operatsioon 051105   8 473
Munajuhade ja munasarjade laparoskoopilised operatsioonid 051106   6 325
Kolpopoees 061101   8 661
Radikaalne hüsterektoomia 061102   8 595
Vaginaalne hüsterektoomia 061103   8 609
Munajuhade mikrokirurgilised taastavad operatsioonid 061104   8 837
Emaka laparoskoopiline operatsioon 061105   8 617
Laparoskoopiline assisteeritud vaginaalne hüsterektoomia (LAVH) 061106   6 682
Operatsioon Wertheimi järgi 071101 11 240
Infiltreeritud parameetriumiga emaka ekstirpatsioon 071102 11 240
Emakakaela ekstirpatsioon 071103 10 998
Vulvektoomia + Ducuinigi operatsioon 071104 11 243
Vulva täielik resektsioon koos ureetra resektsiooniga 071105 10 998

§ 56. Simultaanoperatsiooni eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmine

(1) Käesolevas peatükis nimetatud tervishoiuteenuse eest haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel loetakse simultaanoperatsiooniks juhtu, kui patsiendile osutatakse samas anatoomilises piirkonnas mitu käesolevas peatükis nimetatud tervishoiuteenust ühel ajal või ühe anesteesia vältel. Ühe täiendava tervishoiuteenuse osutamise korral tasutakse täiendavalt 25% põhioperatsiooni piirhinnast, kahe ja enama täiendava tervishoiuteenuse osutamise korral täiendavalt 45% põhioperatsiooni piirhinnast.

(2) Anatoomiline piirkond käesoleva paragrahvi mõttes on ülajäse, alajäse, vaagen, rindkere, kõht, pea (v.a ajukolju), ajukolju, kael, lülisammas. Anatoomiline piirkond hõlmab kõiki vastava piirkonna kudesid ja elundeid.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud piirangut ei rakendata koodiga 100608 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel lisaprotseduurina kardiokirurgilise operatsiooni käigus.

7. peatükk
MEDITSIINISEADMED JA RAVIMID

§ 57. Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad meditsiiniseadmed

(1) Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavate meditsiiniseadmete piirhinnad on järgmised:

Meditsiiniseadme nimetus Kood Piirhind
kroonides
Alumise õõnesveeni filter 2502L   19 975
Koronaarstent 2503L   31 212
Epikutaanne tsentraalne veenikateeter (G 24, G 27) 2508L        938
Südame püsistimulatsiooni elektrood 2509L     4 994
Vahend avatud arteriaalse juha endovaskulaarseks sulgemiseks 2510L   14 945
Lülisamba distraktor 2601L     9 406
Implantaatide komplekt keeruka lülisambadeformatsiooni ja kasvaja raviks 2604L 154 568
Transpedikulaarsete ja sakraalsete kruvidega ning vastava konstruktsiooniga komplekt komplitseeritud deformiteetide, murdude ja kasvajate raviks 2605L   65 329
Transpedikulaarsete kruvide ja vastava konstruktsiooniga komplekt lülisambamurdude, -kasvajate ja -deformatsioonide raviks, lülikeha asendusimplantaat 2606L   47 111
Lastel jäsemete pikendamisel kasutatav varraste komplekt 2607L   19 566
Lastel kasutatav elastsete osteosünteesivarraste komplekt 2608L     3 796
Osteosünteesil ning kõõluse ja sidekoe aparaadi kirurgias kasutatavad resorbeeruvad implantaadid 2609L     4 220
Plaatosteosünteesi väike komplekt 2610L     1 734
Plaatosteosünteesi keskmine komplekt 2611L     4 909
Plaatosteosünteesi suur komplekt 2612L     7 060
Erivajadustega osteosünteesi implantaadi komplekt 2615L   12 375
Toruluumurru osteosünteesi ettepuurimata nael 2616L     8 324
Reieluu dünaamilise kruviga implantaadi (DHS/DCS) komplekt 2617L     7 064
Reieluukaela mediaalse murru implantaat 2618L     5 743
Intramedullaarne nael (alates 5 mm) 2619L     4 450
Intramedullaarne väike nael (kuni 5 mm) 2621L     1 207
Kirschneri varras 2628L        215
Liigese sideaparaadi või kõõluse asendusimplantaat 2629L     4 595
Põlveliigese- ja õlaliigesesideme kinnituskruvi 2630L     2 061
Titaan-minikruvi 2634L        309
Rinnakuvarb (Lorenzi süsteem) 2637L   35 439
Transpedikulaarsete kruvide ja vastava konstruktsiooniga süsteem lülisamba fikseerimiseks 2638L   30 888
Endoproteesi operatsiooni abilisavahend 2639L     2 803
Luumurru välisfiksatsiooni süsteem 2640L     5 379
Tavaline luukruvi 2641L        180
Kanüleeritud luukruvi 2642L     1 437
Titaanplaatosteosünteesi minikomplekt 2643L     3 332
Standardne tsementeeritav puusaliigese endoprotees 2650L   19 975
Standardne tsemendivaba puusaliigese endoprotees 2651L   35 075
Puusaliigese hübriidprotees 2652L   30 914
Tsementeeritav puusa revisioonprotees 2653L   28 536
Tsemendivaba puusa revisioonprotees 2654L   45 181
Segmenti asendav puusaliigese ja põlveliigese protees luukoe suure kaoga seotud protsesside (kasvajad, luunekroos) korral 2656L 142 679
Standardne tsementeeritav põlveliigese endoprotees 2660L   34 361
Õlaliigese poolprotees 2665L   22 591
Sõrmeliigese silikoonprotees 2670L     4 162
Sõrmeliigese totaalprotees 2671L   11 191
Unikondülaarne põlveliigese protees 2672L   21 500
Erikonstruktsiooniga protees
(põlv, õlg, ranne, küünarliiges, hüppeliiges)
2673L   43 718
Eripinnakonstruktsiooniga puusa- või põlveliigese protees 2674L   87 000
Vaagnaluu defekti asetatav tugiimplantaat 2675L   23 100
Klips ajuveresoonte haiguste operatsioonil 2701L     2 810
Ajuvatsakeste šunteerimise komplekt (reguleeritava klapiga) 2702L   26 550
Ajuvatsakese välise drenaaži komplekt 2703L     5 236
Koljul paiknev reservuaarklapp šunteerival operatsioonil 2707L     5 732
Ühendav vahelüli šunteerival operatsioonil 2708L        944
Abdominaalne (atriaalne) kateeter vastsündinutele šunteerival operatsioonil 2709L     2 596
Aju kõvakelme asendaja 2714L     7 080
Ajuvatsakese sisene rõhu andur 2715L     9 794
Ajukoe sisene rõhu andur 2716L   11 210
Liikvori kontrollklapp šunteerival operatsioonil 2720L     5 414
Kaela eesmise spondülodeesi vahendid 2721L     5 669
Soolte vastu asetatav proteesmaterjal (15×20 cm) 2752L   10 939
Soolte vastu asetatav proteesmaterjal (kuni 15×15 cm) 2753L     6 479
Kolmeosaline songa proteesvõrk 2755L     2 482
Tsirkulaarstapler (operatsioonide 060102–100102 korral) 2758L     3 833
Lineaarstapler-lõikur laparoskoopilistel või torakoskoopilistel operatsioonidel 2763L     6 712
Lineaarstapler-lõikuri õmbluskassett laparoskoopilistel või torakoskoopilistel operatsioonidel 2764L     2 899
Mitteresorbeeruv proteesvõrk (kuni 15×15 cm) 2765L        763
Lineaarstapler või lineaarstapler-lõikur (operatsioonide 060102–100102, 060401–100406 ja 060301–090301 korral) 2766L     3 455
Lineaarstapleri või lineaarstapler-lõikuri täitekassett (operatsioonide 060102–100102, 060401–100406 ja 060301–090301 korral) 2767L     1 713
Soolte vastu asetatav proteesmaterjal (30×30 cm) 2768L   18 455
Mitteresorbeeruv proteesvõrk (30×30 cm) 2769L     3 782
Endoskoopiline songavõrgu kinnitusvahend 2770L     2 953
Ajutine šunt 2801L     1 623
Plastika lapp (9×2 cm) 2802L     3 179
Y-kujuline dakroonprotees (operatsioonide 050601–100607 korral) 2803L     7 490
Y-kujuline immutatud dakroonprotees (operatsioonide 050601–100607 korral) 2804L     9 987
Lineaarne dakroonprotees (operatsioonide 050601–100607 korral) 2805L     4 369
Embol/trombektoomia/sapiteede konkrementide eemaldamise balloonkateeter 2809L        874
Embol/trombektoomia spiraal ja korvkateeter 2810L     2 934
Hemodialüüsi arterio-venoosne PTFE-šunt 2811L   13 109
Okluseeriv spiraal 2812L     9 851
Kodade vaheseina defekti sulgur 2813L   87 391
Lineaarne immutatud dakroonprotees
(operatsioonide 050601–100607 korral)
2814L     6 181
Lineaarne PTFE-protees (operatsioonide 050601–100607 korral) 2815L   19 733
Häälemoodustamise trahheo-ösofagiaalne endoprotees 2850L     3 496
Trahheostoomia kanüüli komplekt 2851L        562
Kõrva kuulmisluukese endoprotees 2853L     1 711
Alalõualuu rekonstruktsiooni plaat 2854L   11 111
Orbita hüdroksüapatiit implantaat 2870L     4 994
Sarvkesta protees 2871L     5 274
Iiris-lääts 2872L     7 411
Perkutaanse nefrostoomi või gastrostoomi komplekt 2906L     1 623
Kusepõiesfinkteri protees 2909L   94 191
Ureetero-renoskoopiline (URSL) operatsiooni erivahendite komplekt (operatsiooni kood 060310) 2910L   13 589
Nefroskoopilise operatsiooni (PCN) erivahendite komplekt (operatsiooni kood 060311) 2911L     8 567
Kusepõiesfinkteri proteesi lisamuhv 2912L   19 234
Emakasisene rasestumisvastane vahend 2930L        385
Kõrgsagedusliku kopsude kunstliku ventilatsiooni korral kasutatav hingamiskontuur 2950L     2 500

(2) Koodiga 2930L tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse juhul, kui rasestumisvastane emakasisene vahend paigaldatakse naisele ühe aasta jooksul pärast sünnitust või naisele, kellel on meditsiiniline vastunäidustus sünnitamiseks.

(3) Lõikes 1 nimetatud meditsiiniseadmete piirhinnad ei sisaldu voodipäeva piirhinnas.

(4) Lõikes 1 nimetatud meditsiiniseadmete piirhinnad sisaldavad ainult meditsiiniseadme maksumust koos käibemaksuga.

§ 58. Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad ravimid

(1) Tervishoiuteenuse osutamisel kasutatavate ravimite piirhinnad on järgmised:

Ravimi nimetus Kood Piirhind
kroonides
Ravi erütropoetiiniga doosis 200 toimeühikut (edaspidi ) või darbepoetiiniga doosis 1 mikrogramm või metoksüpolüetüleenglükool epoetiin beetaga doosis 0,8 mikrogrammi renaalse aneemiaga statsionaarsel ravil viibival patsiendil või imikutel sünnikaaluga 750–1500 g ja gestatsioonieaga alla 34 nädala 200R          32
Mono- või polüklonaalsete antikehadega siirdatud neeru äratõukereaktsiooni puhul ühe päeva ravim 201R   11 109
Tsütomegaloviirusinfektsiooni ravi, ühe päeva raviannus 202R        872
Tsütomegaloviirusinfektsiooni ennetav ravi, ühe päeva raviannus 203R        782
Koe-tüüpi plasminogeeni aktivaator (üks raviannus) 212R   13 331
Infektsioosse endokardiidi antibakteriaalse ravi ühe päeva ravim piirkondlikes haiglates 213R     1 222
Üks viaal glükoproteiini IIb/IIIa retseptorite blokaatorit profülaktilisel kasutamisel piirkondlikus haiglas kõrge riskiga haigete ebastabiilse stenokardia ja ägeda müokardi infarkti ning koronaarinterventsioonide korral (kuni kolm viaali haige kohta) 214R     3 444
Kopsuarteri trombemboolia või ägeda südamelihaseinfarkti trombolüütiline ravikuur streptokinaasiga 215R     2 325
Sclerosis multiplex’i baasravi mitoksantrooniga, üks manustamiskord 234R     2 212
A-tüübi botulismitoksiin Botox 1 TÜ või Dysport 3 TÜ 235R          36
Ravi metüülprednisolooniga, üks manustamiskord 236R        728
Surfaktantravi idiopaatilise respiratoorse distressi sündroomi korral enneaegsetel vastsündinutel, 120 mg 282R     8 401
Anti-D globuliin 625 TÜ 290R        397
Botulismi immunoglobuliin ühe haige raviks 300R   10 665
Difteeria immunoglobuliin ühe haige raviks 301R     2 222
Ravikuur granulotsüütide kolooniaid stimuleeriva faktoriga, üks manustamiskord 304R     1 600
Ägeda müeloidse leukeemia kemoteraapiakuur 305R   12 865
Ägeda lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuur 306R   16 761
Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuur 307R     7 266
Mitte-Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuur 308R   31 152
Kopsukasvajate kemoteraapiakuur 309R   16 425
Naha, luude ja pehmete kudede kasvajate kemoteraapiakuur 313R     4 555
Rinnakasvajate kemoteraapiakuur 314R   16 928
Pea- ja kaelapiirkonna kasvajate kemoteraapiakuur 315R     6 899
Ajukasvajate kemoteraapiakuur 316R     3 593
Müeloomi ja plasmotsüstoomi kemoteraapiakuur 317R   26 782
Pindmiste kusepõiekasvajate intravesikaalne kemoteraapiakuur 318R     3 081
Kroonilise lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuur 321R     8 817
Kolorektaalkasvajate kemoteraapiakuur 322R     9 887
Mao- ja söögitorukasvajate kemoteraapiakuur 323R   14 472
Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuur 324R     7 163
Munasarjakasvajate kemoteraapiakuur 325R     8 980
Emakakaelakasvajate kemoteraapiakuur 326R     4 283
Endomeetriumikasvajate kemoteraapiakuur 327R     4 719
Sepsise ravipäev vankomütsiini või karbapeneemidega (kuni 10 ravipäeva) 330R     1 077
Bioloogiline ravi reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artropaatia, juveniilse idiopaatilise artriidi, Crohni tõve ja haavandilise koliidi korral, 4-nädalane ravikuur 331R   16 994
Ensüümasendusravi Gaucher’ haiguse 1. tüübi korral 1 TÜ 332R          81
Ravi süstitava risperidooni depoovormiga annuses 25 mg 333R     1 760
Aplastilise aneemia ravi antitümotsüüt/antilümfotsüütglobuliiniga (ATG) 100 mg 334R     2 615
Ensüümasendusravi Fabry tõve korral toimeainetega agalsidase beeta 1 mg või agalsidase alfa 0,2 mg 335R     1 827
Inhaleeritav NO püsiva pulmonaalse hüpertensiooniga patsientidel 1 tund (kuni 96 tundi) 336R     2 273
Intravenoosne bisfosfonaatravi, 1 manustamiskord 337R     2 719
Invasiivse seeninfektsiooni ravi või eeldatava invasiivse seeninfektsiooni empiiriline ravi kaspofungiini, liposomaalse amfoteritsiini või vorikonasooliga, 1 ravipäev 338R   10 131
Akromegaalia ja neuroendokriinkasvajate hormoonravi pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuur 339R   17 974
Registridoonorilt pärinevate vereloome tüvirakkude siirdamisel kasutatavate ravimite komplekt 45 päevaks 340R 271 974
Riskirühma imikute respiraator-süntsütiaalse viiruse (RSV) infektsiooni profülaktika rekombinantse monoklonaalse humaanantikehaga annuses 1 mg 341R        208
Eesnäärmekasvajate kemoteraapiakuur 350R   20 939
Kusepõie- ja kuseteede kasvajate kemoteraapiakuur 351R   22 929
Neerukasvajate kemoteraapiakuur 352R   36 081
Munandikasvajate kemoteraapiakuur 353R     7 660

(2) Lõikes 1 nimetatud ravimite piirhinnad ei sisaldu voodipäeva piirhinnas.

(3) Lõikes 1 nimetatud ravimite piirhinnad sisaldavad ainult ravimi maksumust koos käibemaksuga.

(4) Ravimite piirhindade rakendamisel arvestatakse järgmist:
1) koodiga 318R tähistatud tervishoiuteenust osutatakse ühele patsiendile kuni kuus ravikuuri aastas;
2) koodiga 331R tähistatud tervishoiuteenuse korral rakendatakse koefitsienti 2 juhul, kui toimeainena kasutatakse infliksimabi. Infliksimabi kasutamise korral tasub haigekassa patsiendi kohta kuni 8 ravikuuri aastas. Koefitsienti 3 rakendatakse juhul, kui toimeainena kasutatakse rituksimabi. Rituksimabi kasutamise korral tasub haigekassa patsiendi kohta kuni 4 ravikuuri aastas. Teiste toimeainete kasutamise korral koefitsienti ei rakendata ning haigekassa tasub patsiendi kohta kuni 13 ravikuuri aastas.

(5) Koodiga 330R tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikes ja keskhaiglates koodidega 2222K, 2221K, 2224K, 2045, 2046, 2059 ja 2008 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel raskekujulise sepsise korral, millega kaasneb organpuudulikkust põhjustav infektsioon ning ravi vajadus lähtub ühest järgnevatest RHK 10-s toodud diagnoosidest:
1) A41.1 – täpsustatud stafülokokkseptitseemia (metitsilliin resistentne);
2) A41.9 – septiline šokk;
3) A49.9 – täpsustamata bakternakkus (segainfektsioonide kahtlus, G+ ja G– bakterid ja anaeroobid);
4) K85 – nekrootiline pankreatiit;
5) K65.0 – sekundaarne laialdane peritoniit;
6) G04 – teadvushäiretega meningoentsefaliit;
7) J12–J18, J80 – raskekujuline haiglapneumoonia;
8) J69.0 – raskekujuline aspiratsioonipneumoonia;
9) J85.3 – mediastiniit;
10) N39.0 – kuseteede nakkus täpsustamata paikmes;
11) L03 – nekrotiseeruv fastsiit;
12) J05.1 – äge kõripealise põletik ehk epiglotiit;
13) A41.8 – muu täpsustatud septitseemia (nosokomiaalne multiresistentne infektsioon);
14) P36 – vastsündinu baktersepsis;
15) P77 – vastsündinu nekrotiseeriv koliit;
16) J36 – peritosillaarabstsess.

(6) Koodiga 331R tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikes haiglates ja Ida-Tallinna Keskhaiglas järgmiste terviseseisundite korral: reumatoidartriit (RHK 10 koodid: M05, M06), anküloseeriv spondüliit (RHK 10 kood M45), psoriaatiline artropaatia (RHK 10 kood M07.0–3), juveniilne idiopaatiline artriit (RHK 10 kood M08), Crohni tõbi (RHK 10 kood K50) ja haavandiline koliit (RHK 10 kood K51) käesoleva paragrahvi lõigetes 7–23 sätestatud juhtudel.

(7) Ravi alustamise ning katkestamise otsustavad erialaseltside (Eesti Reumatoloogia Selts, Eesti Lastearstide Selts, Eesti Gastroenteroloogide Selts) moodustatud ekspertkomisjonid. Ravi alustatakse patsientidel, kellel puuduvad vastunäidustused bioloogiliseks raviks.

(8) Reumatoidartriidiga patsiendil, kes eriala ekspertkomisjoni otsuse alusel vastab Ameerika Reumatoloogia Kolleegiumi (American College of Rheumatology, ACR) 1987. aasta klassifikatsiooni kriteeriumidele ja kellel on TNF-alfa inhibiitoritega eeldatavalt võimalik parandada haiguse prognoosi (I–III funktsionaalne liigesepuudulikkuse aste) järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
1) vähemalt kuus turses ja kuus valusat liigest, hommikune liigesejäikus vähemalt 1 tund või reumatoidartriidi liigesvistseraalne vorm;
2) ESR vähemalt 30 mm/h või CRP vähemalt 25 mg või DAS 28 vähemalt 4,6 eeldusel, et viimasest parenteraalsest glükokortikosteroidi manustamisest on möödas vähemalt kaks kuud;
3) vähemalt 6 kuud kestnud kombineeritud ravi ühtekokku vähemalt nelja erineva haigust modifitseeriva ravimiga (sh metotreksaat annuses vähemalt 15 mg kuni 25 mg nädalas ja suukaudne glükokortikosteroid soovitavalt mitte üle 7,5 mg prednisoloonekvivalendi päevas) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

(9) Ravi TNF-alfa inhibiitoriga lõpetatakse reumatoidartriidi korral juhul, kui kolme kuu jooksul ei ole saavutatud, vaatamata lubatud piires manustamisskeemi või ravikombinatsiooni muutmisele, EULAR-i head ravitulemust (DAS 28 langus vähemalt 1,2 võrra) või ACR 50% ravitulemust (ACR 50) või liigesvistseraalse reumatoidartriidi head ravitulemust eksperthinnangu kohaselt.

(10) Reumatoidartriidiga patsiendil, kes eriala ekspertkomisjoni otsuse alusel on mõõduka või kõrge haiguse aktiivsusega ning kellel ei ole saavutatud anti-TNF raviga EULAR-i head ravitulemust (DAS 28 langust vähemalt 1,2 võrra) või kes ei talu teisi haigust modifitseerivaid antireumaatilisi ravimeid, sh ühte või enamat TNF-alfa inhibiitorit, on näidustatud ravi rituksimabiga kombinatsioonis metotreksaadiga järgnevate tingimuste koosesinemisel:
1) vähemalt kuus turses ja kuus valusat liigest, hommikune liigesejäikus vähemalt üks tund või reumatoidartriidi liigesvistseraalne vorm;
2) ESR vähemalt 30 mm/h või CRP vähemalt 25 mg või DAS 28 vähemalt 4,6 eeldusel, et viimasest parenteraalsest glükokortikosteroidi manustamisest on möödas vähemalt kaks kuud.

(11) Ravi rituksimabiga lõpetatakse, kui 16. nädalal pärast rituksimabi ravikuuri pole saavutatud DAS 28 langust algtasemest 1,2 ühikut või head ravitulemust eksperthinnangu alusel ja/või vastunäidustuste ilmnemisel raviks rituksimabiga (ülitundlikkus, äge raskekujuline infektsioon, raske südamepuudulikkus [NYHA IV aste] või raske, kontrollimatu südamehaigus, rasedus).

(12) Kordusravi rituksimabiga võib alustada järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
1) hea ravitulemus eelmise ravikuuriga (DAS 28 langus ≥1,2 ühikut võrreldes algtasemega või eksperthinnangu alusel);
2) eelmisest ravikuurist on möödas vähemalt 24 nädalat;
3) oluline jääkaktiivsus (mõõdukas haiguse aktiivsus; DAS 28 ≥3,2);
4) haiguse halvenemine/ägenemine pärast esialgset head ravitulemust (DAS 28 tõus ≥0,6 või selle ekvivalent).

(13) Anküloseeriva spondüliidiga patsiendil, kes vastab modifitseeritud New Yorgi diagnostika-kriteeriumidele ning kelle haiguse on diagnoosinud eriala ekspertkomisjon, vajaduse korral kinnitatud MRT alusel, järgmiste tingimuste koosesinemisel:
1) BASDAI skoor ≥4 ja hommikune alaseljavalu ja -jäikus vähemalt üks tund ja/või vähemalt kolm turses ja valusat liigest ja/või väljendunud tendoentesopaatia vähemalt nelja enteesi piirkonnas ja/või tõsine ekstraspinaalne ja ekstraartikulaarne haaratus;
2) ravi vähemalt kolm kuud vähemalt kahe maksimaalses annuses mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga (perifeerse artriidi korral vähemalt nelja kuu jooksul sulfasalasiini 2,0 g/die või teis(t)e haigust modifitseeriva(te) ravimi(te)ga adekvaatses annuses ja perifeerse artriidi ja/või entesiitide korral kahekordse lokaalse glükokortikosteroididega süsteraviga) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

(14) Ravi TNF-alfa inhibiitoriga lõpetatakse anküloseeriva spondüliidi korral juhul, kui kolme kuu jooksul ei ole saavutatud, vaatamata lubatud piires manustamisskeemi või ravikombinatsiooni muutmisele, BASDAI vähenemist vähemalt 50% võrra, või ekstraspinaalse haaratusega haiguse soodsat ravitulemust üldise eksperthinnangu alusel, võttes arvesse kliinilist paranemist ja laboratoorse leiu dünaamikat.

(15) Psoriaatilise artropaatiaga patsiendil, kelle diagnoosi ja vastavuse järgmistele tingimustele on kinnitanud eriala ekspertkomisjon järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
1) BASDAI skoor ≥4 ja/või vähemalt kolm turses ja valusat liigest ja/või vähemalt neli tugeva valulikkusega enteesi ja/või tõsine ekstraartikulaarne ja ekstraspinaalne haaratus;
2) ravi vähemalt 3 kuud vähemalt kahe mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga maksimaalses raviannuses või (perifeerse artriidi või entesopaatia korral) vähemalt kahe steroidi injektsiooniga ja vähemalt kahe psoriartriidi ravis kasutatava haigust modifitseeriva ravimiga maksimaalses annuses mono- või kombineeritud teraapiana (sh metotreksaat kuni 25 mg nädalas) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

(16) Ravi TNF-alfa inhibiitoriga lõpetatakse psoriaatilise artropaatia korral juhul, kui eriala ekspertkomisjoni hinnangul ei ole kolme kuu jooksul saavutatud, vaatamata lubatud piires manustamisskeemi või ravikombinatsiooni muutmisele, järgmisi eesmärke: spondüliidi korral BASDAI skoori vähenemine 50%; perifeerse artriidi korral PSARC-i 30%-line paranemine vähemalt kahes tunnuses (sh üks liigeseindeks) neljast (turses liigeste arv, valusate liigeste arv, patsiendi üldhinnang 100 mm visuaal-analoogskaalal, arsti üldhinnang 100 mm visuaal-analoogskaalal); entesopaatia korral tugeva valulikkusega enteeside arvu vähenemine 50%; ekstraspinaalse ja ekstraartrikulaarse haaratuse korral hea ravitulemus eksperthinnangu alusel.

(17) Juveniilse idiopaatilise artriidiga (JIA) 4–17-aastasel patsiendil järgmiste tingimuste koosesinemisel:
1) süsteemne, polüartrikulaarne, laienev oligoartrikulaarne, psoriaatiline või entesopaatiline haigusvorm;
2) viimase kuue kuu jooksul vähemalt viiel liigesel turse ning vähemalt kolmel liigesel liikuvuse piiratus või valulikkus;
3) ravi suukaudse metotreksaadiga doosis 15 mg/m2 ei ole kolme kuu jooksul olnud tõhus või talutav.

(18) Ravi TNF-alfa inhibiitoriga lõpetatakse JIA korral juhul, kui kuue kuu jooksul ei ole toimunud 30%-list paranemist vähemalt kolmes kuuest tunnusest (turses liigeste arv; valusate või piiratud liikuvusega liigeste arv; arsti üldhinnang 100 mm visuaal-analoogskaalal; haige või lapsevanema hinnang 100 mm visuaal-analoogskaalal; laste elukvaliteedi küsimustik; erütrotsüütide settereaktsioon).

(19) Crohni tõvega või haavandilise koliidiga patsiendil järgmiste tingimuste esinemise korral:
1) Crohni tõve või haavandilise koliidi mõõdukal ja raskel ägenemisel juhul, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta või juhul, kui selleks on vastunäidustused või kui patsient ei talu kortikosteroid- ja/või immuunsupresseerivat ravi. Patsiendid, kellel alustatakse ravi TNF-alfa inhibiitoriga, peaks jätkama immuunsupresseeriva raviga ja võimaluse korral lõpetama kortikosteroidravi;
2) Crohni tõve fistulitega vormi (enterokutaansed ja/või perianaalsed ja/või enterovaginaalsed ja/või enterovesikaalsed fistulid) raviks juhul, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta.

(20) Ravi TNF-alfa inhibiitoriga lõpetatakse Crohni tõve või haavandilise koliidi korral juhul, kui patsiendil püsib ägenemine pärast kolmandat infusiooni (infusioonid 2 ja 6 nädalat pärast esimest infusiooni).

(21) Säilitusravi TNF-alfa inhibiitoriga jätkatakse edaspidi iga 8 nädala järel neil Crohni tõvega ja haavandilise koliidiga patsientidel, kellel saavutatakse pärast kolmandat infusiooni kliiniline paranemine.

(22) Annuse suurendamist 10 mg/kg kohta kuni kolmel järjestikusel manustamiskorral võib rakendada nende säilitusravil olevatele Crohni tõvega patsientide puhul, kellel pärast kolmandat infusiooni saavutati kliiniline paranemine, kuid seejärel kliiniline efekt kadus.

(23) Kordusravi TNF-alfa inhibiitoriga võib Crohni tõvega patsientidel alustada sümptomite taastekkel juhul, kui eelneva raviga TNF-alfa inhibiitoriga saavutati kliiniline paranemine või Crohni tõve remissioon.

(24) Koodiga 332R tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikes haiglates.

(25) Koodiga 333R tähistatud tervishoiuteenusega ravi alustamise üle otsustab piirkondliku haigla ekspertkomisjon.

(26) Koodiga 333R tähistatud tervishoiuteenust osutatakse ühele patsiendile kuni 26 ravikuuri aastas.

(27) Koodiga 336R tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse piirkondliku haigla neonatoloogia osakonnas kuni 96 tundi patsiendi kohta.

(28) Koodiga 339R tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse patsiendi kohta maksimaalselt 13 korda aastas tingimusel, et pikatoimelisele ravile eelneb ravi lühitoimeliste somatostatiini analoogidega.

(29) Koodiga 340R tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse piirkondlikus haiglas.

(30) Koos koodiga 340R tähistatud tervishoiuteenusega ei tohi ühe ravijuhu raames rakendada koodiga 2222K tähistatud tervishoiuteenust.

(31) Ühe ravijuhu raames koodiga 340R tähistatud tervishoiuteenuse rakendamisel võib koodiga 2008 tähistatud tervishoiuteenust rakendada maksimaalselt 45 päeva ulatuses.

(32) Koodiga 335R tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas või keskhaiglas juhul, kui diagnoos on kinnitatud piirkondlikus haiglas.

(33) Koodiga 337R tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse pahaloomulise kasvajaga patsientidel luustikuga seotud tüsistuste vältimiseks ja tuumorist indutseeritud hüperkaltseemia raviks haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas.

(34) Koodiga 338R tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse esimese valiku ravina aspergilloosi (RHK 10 diagnoosi kood B44) korral ning teise valiku ravina kandidaasi (RHK 10 diagnoosi kood B37) korral juhul, kui on olemas vastav ravijuhis. Tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondliku haigla või keskhaigla hematoloogia, onkoloogia, nakkushaiguste, pulmonoloogia, nefroloogia, üldkirurgia ja intensiivravi osakonnas.

(35) Koodiga 341R tähistatud tervishoiuteenuse eest tasumise kohustuse võtab haigekassa üle juhtudel, kui tervishoiuteenuse vajaduse on ühiselt otsustanud haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas töötavad neonatoloog, pulmonoloog ja kardioloog.

8. peatükk
LABORIUURINGUD, LAHANGUD JA KUDEDE TRANSPLANTAADID

§ 59. Laboriuuringud

(1) Käesolevas peatükis loetletud piirhindu rakendatakse haigekassa poolt kindlustatud isikult tervishoiuteenuse osutamise eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel ambulatoorses ja statsionaarses arstiabis.

(2) Käesolevas peatükis *-ga tähistatud uuringute loetelu korral kehtib piirhind loetelus toodud iga analüüdi määramise kohta eraldi ja nende uuringute eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle vastavalt tellitud ja tehtud uuringute arvule.

§ 60. Kliinilise keemia uuringute piirhinnad

(1) Kliinilise keemia uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus Kood Piirhind
kroonides
Albumiin, valk* 66100     19
Glükoos 66101     19
Kreatiniin, uurea, kusihape* 66102     18
Bilirubiin, konjugeeritud bilirubiin* 66103     19
Kolesterool, triglütseriidid* 66104     19
Kolesterooli fraktsioonid: HDL, LDL* 66105     29
Ensüümid: ALP, ASAT, ALAT, LDH, CK, GGT, CK-MBa, alfa-amülaas* 66106     20
Naatrium, kaalium, kaltsium* 66107     19
Kloriid, liitium, laktaat, ammoonium* 66108     63
Raud, magneesium, fosfaat* 66109     22
Lipaas, pankrease amülaas* 66110     49
Antistreptolüsiin-O, reumatoidfaktor* 66111     35
C-reaktiivne valk 66112     29
Happe-aluse tasakaal 66113     71
Hemoglobiini derivaadid ja variandid: karboksühemoglobiin, methemoglobiin, fetaalne hemoglobiin* 66114   297
Vastsündinu bilirubiin 66115   106
IgG uriinis või liikvoris* 66116     92
Albumiin uriinis (mikroalbumiin) või liikvoris* 66117     37
Glükohemoglobiin 66118     91
Immunofiksatsioon: liikvori oligoklonaalsed immunoglobuliinid, uriini või seerumi monoklonaalsed immunoglobuliinid* 66119   890
Seerumi valkude elektroforees 66120   123
Uriini või liikvori valkude elektroforees 66121   254
Isoensüümide elektroforees* 66122   408
Spetsiifilised valgud 1: IgA, IgM, IgG, transferriin* 66123     52
Spetsiifilised valgud 2: tseruloplasmiin, haptoglobiin, C3, C4, tsüstatiin C, prealbumiin, alfa1-antitrüpsiin, immunoglobuliinide kapa- ja lambda-ahelad* 66124     94
Immunoglobuliinide alaklassid* 66125   144
Süsivesikdefitsiitne transferriin 66126   379
Transferriini lahustuvad retseptorid 66127   119
Angiotensiini muundav ensüüm 66128   520
Koliini esteraas 66129   567
Hemoglobiin plasmas 66130   201
Osmolaalsus 66131   106
Krüoglobuliinid 66132   625
Glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaas 66133 1142
D-ksüloos uriinis 66135   458
Porfüüriauuringud: delta-aminolevuliinhape, koproporfüriin* 66136   498
Fenüülalaniini kvantitatiivne määramine fluoromeetrilisel meetodil 66137   101
Ainevahetushaiguste sõeluuringud 66138   114
Ainevahetushaiguste eriuuringud: aminohapped, suhkrud, puriinid ja pürimidiinid, orgaanilised happed, pika ahelaga rasvhapped, kreatiin, guanidinoatsetaat* 66139   929
Gaaskromatograafiline uuring: alkoholid (etanooli kinnitav uuring, metanool, isopropanool) ja atsetoon, etüleenglükool* 66140   401
Narkootiliste ainete ja ravimite sõeluuringud: barbituraadid, bensodiasepiin, opiaadid, amfetamiinid, tritsüklilised antidepressandid, fentsüklidiin, kokaiin, metadoon, kannabinoidid* 66141     64
Etanool 66142     83
Ravimite kontsentratsiooni määramine 1: digoksiin, fenobarbitaal, fenütoiin, gentamütsiin, karbamasepiin, teofülliin, valproaat, vankomütsiin* 66143   221
Ravimite kontsentratsiooni määramine 2: tsüklosporiin, paratsetamool, amikatsiin, salitsülaadid, metotreksaat* 66144   390
Metallide määramine: Cu, Zn, Pb, Hg, Cd, Mn* 66145   636
Loote kopsude küpsusastme hindamine
(surfaktandi ja albumiini suhe lootevedelikus)
66146 1276

(2) Käesolevas paragrahvis sätestatud uuringute piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
1) koodiga 66101 tähistatud uuringu piirhind sisaldub eriarsti vastuvõtu päevaravi ja päevakirurgia tingimustes osutatava tervishoiuteenuse ning voodipäeva piirhinnas ega kuulu eraldi tasustamisele (juhul kui seda on tehtud üks kord päevas);
2) koodidega 66100, 66102, 66103, 66104, 66106, 66107, 66112 ja 66117 tähistatud uuringute piirhinnad sisalduvad voodipäeva piirhinnas ega kuulu eraldi tasustamisele.

§ 61. Vere, kehavedelike ja eritiste rakkude uuringute piirhinnad

(1) Vere, kehavedelike ja eritiste rakkude uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus Kood Piirhind
kroonides
Erütrotsüütide settekiiruse uuring 66200   23
Hemogramm (vere automaatuuring leukogrammita või kolmeosalise leukogrammiga) 66201   37
Hemogramm viieosalise leukogrammiga 66202   41
Retikulotsüütide uuring 66203   68
Vereäige mikroskoopiline uuring 66204 106
Luuüdi tsütoloogiline uuring 66205 655
Tsütokeemiline üksikuuring 66206 395
Uriinianalüüs testribaga 66207   24
Uriini sademe mikroskoopiline uuring 66208   40
Väljaheite sõeluuringud (peitveri, rasvhapped)* 66209 105
Kehavedelike (liikvori, pleura-, perikardi-, astsiidi-, sünoviaal- või amnionivedeliku) makroskoopiline või tsütoosi uuring* 66211   37
Kehavedelike (liikvori, pleura-, perikardi-, astsiidi-, sünoviaal- või amnionivedeliku) tsütogramm* 66212 139
Sperma ülduuring: veeldumine, väljanägemine, maht, konsistents, pH 66213   43
Sperma mikroskoopiline uuring: spermatosoidide arv, liikuvus, rakulised elemendid, aglutinatsioon 66214 109
Spermatosoidide morfoloogia süvauuring 66215 184
Spermatosoidide funktsiooni uuringud: akrosiintest 66216 203
Sperma kvaliteedi uuring automaatanalüsaatoritega 66217 261
Spermatosoididevastaste antikehade uuring: MAR-uuring, immunograanulite uuring 66218 123
Eesnäärme sekreedi lihtuuring 66219   74
Eesnäärme sekretoorse võime uuring sidrunhappe (ja/või tsingi) määramise abil spermas 66220 118
Seemnepõiekeste sekretoorse võime uuring fruktoosi määramise abil spermas 66221 118
Munandimanuste sekretoorse võime uuring alfa-glükosidaasi määramise abil spermas 66222 160
Sperma mikrofloora uuring äigepreparaadis* 66223   43

(2) Käesolevas paragrahvis sätestatud uuringute piirhindade rakendamisel lähtutakse sellest, et koodidega 66200, 66201, 66202 ja 66207 tähistatud uuringute piirhinnad sisalduvad eriarsti vastuvõtu, päevaravi ja päevakirurgia tingimustes osutatava tervishoiuteenuse ning voodipäeva piirhinnas ega kuulu eraldi tasustamisele.

§ 62. Hüübimissüsteemi uuringute piirhinnad

Uuringu nimetus Kood Piirhind
kroonides
Veritsusaja uuring 66300   80
Trombotsüütide agregatsiooni uuringud* 66301 343
Hüübimisjada sõeluuringud: PT, APTT* 66302   51
Hüübimisjada lisauuringud: fibrinogeen, TT* 66303   72
Hüübimisjada eriuuringud: reptilaasi aeg 66304 207
Üksiku hüübimisfaktori või faktori inhibiitori uuringud* 66305 367
Fibriini laguproduktide uuringud: fibriini D-dimeerid, fibriini monomeerid* 66306 184
Antikoagulantide põhiuuringud: AT III* 66307 134
Antikoagulantide eriuuringud: proteiin C, APCR, proteiin S, vaba proteiin S, luupusantikoagulandid* 66308 256
Hepariini aktiivsuse uuringud 66309 253
Fibrinolüütilise süsteemi uuringud* 66310 385

§ 63. Immunohematoloogiliste uuringute piirhinnad

Uuringu nimetus Kood Piirhind
kroonides
AB0-veregrupi ja Rh(D) kinnitav määramine
(AB0-grupp määratud nii otsese kui ka pöördreaktsiooniga)
66400 158
AB0-veregrupi ja Rh(D) määramine
(AB0-grupp määratud otsese reaktsiooniga)
66401 114
AB0-veregrupi määramine patsiendi identifitseerimisel või erütrokomponentide kontrollil 66402   16
Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga 66403 119
Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga 66404 134
Erütrotsütaarsete antikehade tüpiseerimine ühel paneelil 66405 332
Erütrotsütaarsete antikehade tiitrimine 66406 304
Ühe antigeeni määramine teiste veregrupisüsteemide puhul 66407 137
Rh-fenotüübi määramine 66408 181
Sobivusproov (üks ristreaktsioon) 66409 110
Vastsündinu vere kompleksanalüüs 66410 156
Otsene Coombsi test 66411 107
Otsese Coombsi testi diferentseerimine (tüpiseerimine või tiitrimine) 66412 241

§ 64. Mikrobioloogiliste uuringute piirhinnad

Uuringu nimetus Kood Piirhind
kroonides
Mikroskoopia    
Algmaterjali mikroskoopiline uuring natiivpreparaadis 66500     57
Algmaterjali mikroskoopiline uuring fikseeritud värvitud preparaadis 66501     85
Algmaterjali mikroskoopiline uuring eelneva kultiveerimisega või kontsentreerimisega 66502   121
Mikroskoopiline uuring mükobakterite määramiseks 66503   138
Külvid    
Bioloogilise materjali aeroobne külv põhisöötme(te)le 66510   122
Bioloogilise materjali aeroobne külv lisasöötme(te)le 66511     82
Bioloogilise materjali külv inkubeerimisega spetsiifilises keskkonnas (mikroaerofiilid, anaeroobid, kapnofiilid) 66512   217
Bioloogilise materjali külv spetsiifiliste (harva esinevate või raskesti kultiveeritavate) patogeenide määramiseks 66513   368
Bioloogilise materjali külv spetsiaalsesse/automatiseeritud külvisüsteemi 66514   213
Bioloogilise materjali külv mükobakterite määramiseks (klassikaline meetod) 66515   352
Bioloogilise materjali külv mükobakterite määramiseks (vedelsöötmesüsteem) 66516   451
Bioloogilise materjali uuring koekultuuril 66517   235
Haigustekitaja samastamine    
Mükobakterite samastamine 66520   616
Mikroorganismi samastamine üksikute biokeemiliste või immunoloogiliste reaktsioonide abil 66521   128
Mikroorganismi samastamine biokeemilise või immunoloogilise spetsiaalse/automatiseeritud süsteemi abil 66522   171
Täpsustav samastamine 66523   111
Ravimitundlikkuse määramine    
Ravimitundlikkuse määramine diskdifusiooni meetodil kuni kuue preparaadi suhtes 66530     82
Minimaalse inhibeeriva kontsentratsiooni määramine ühes preparaadis 66531   117
M. tuberculosis’e ravimitundlikkuse määramine kuni nelja antibakteriaalse preparaadi suhtes 66532 1175
Teised mikrobioloogilised uuringud    
Mikroorganismi markeri määramine aglutinatsiooni-, hemaglutinatsiooni-, lateksaglutinatsioonireaktsioonil* 66540     88
Haigustekitaja markeri määramine immunofluorestsentsmeetodil 66541   139
Kiiranalüüs haigustekitaja markeri määramiseks immuunkromatogeensel meetodil 66542   275
Bioproovid. Botulismi jt toksiinide avastamine bioloogilises materjalis. Toksiinitüübi määramine neutralisatsioonireaktsioonil 66543 3872

§ 65. Geneetiliste ja molekulaarbioloogiliste uuringute piirhinnad

(1) Geneetiliste ja molekulaarbioloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus Kood Piirhind
kroonides
Perifeerse vere kromosoomianalüüs 66601 3701
Amnionivedeliku, koorionikoe ja naha fibroplastide kultuuri kromosoomianalüüs* 66602 4922
Luuüdi kromosoomianalüüs 66603 4738
Metafaasi kromosoomi-FISH-analüüs 66604 2476
Interfaasi FISH-analüüs 66605 3739
Subtelomeerne metafaasi-kromosoomi-FISH-analüüs 66606 9807
DNA eraldamine (üle 1 ml verest) 66607   358
DNA analüüs PCR-meetodil* 66608   202
RNA analüüs RT-PCR- või hübridisatsioonimeetodil* 66609   176
Biomarkeri (patogeeni, geneetilise või somaatilise mutatsiooni) määramine real-time-PCR-meetodil 66610   923
Biomarkeri (patogeeni, geneetilise või somaatilise mutatsiooni) kvantitatiivne määramine real-time-PCR-meetodil 66611 1764
Haigustekitaja tüpiseerimine või grupi määramine PCR-meetodil 66612   399
Viirusmarkeri määramine NAT-meetodil 66613 2204
Viirusmarkeri kvantitatiivne määramine NAT-meetodil 66614 2682
Mikroobide genotüübi võrdlus restriktsioon-PFGE-meetodil 66615 1148
Kompleksne mutatsioonianalüüs PCR-meetodil 66616 1269
Mutatsioonianalüüs APEX-meetodil 66617 1557
Mutatsioonianalüüs sekveneerimisega 66618 3829
HLA klass I alleelide madala resolutsiooniga määramine PCR-meetodil* 66619 1333
HLA klass II alleelide madala resolutsiooniga määramine PCR-meetodil* 66620 1209
HLA klass I, II alleelide kõrge resolutsiooniga subtüpiseerimine PCR-meetodil* 66621 2799

§ 66. Immuunuuringute piirhinnad

(1) Immuunuuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus Kood Piirhind
kroonides
Immuunkompleksid. Fagotsütoosi määramine lateksosakestega 66700     97
HLA seroloogiline määramine (üks klass) 66701 1636
Retsipiendi presensibilisatsioon doonori HLA antigeenide vastu 66702 1748
Cross-match uuring 66703   923
Lümfotsüütide reaktsioon segakultuuris 66704 2659
Nitro-blue analüüs granulotsüütide oksüdatiivse purske määramiseks 66705   498
Sõeluuringud, hormoonuuringud, haigustekitajate uuringud immuunmeetodil* 66706     85
Aneemia-, südame-, kasvajamarkerite määramine, haigustekitajate uuringud, antikehade, vitamiinide ja ensüümide määramine immuunmeetodil* 66707   123
Tsütokiinide, allergeenipaneelide, spetsiifiliste markerite määramine ja haigustekitajate uuringud immuunmeetodil* 66708   188
Harvaesinevad ja kinnitavad uuringud, erakorralised analüüsid immuunmeetodil* 66709   463
Kiiranalüüs testribaga 66710     63
Immunofluorestsentsuuring* 66711   189
Immunofluorestsentsuuring valmisslaididel* 66712   229
Biopsiamaterjali immunofluorestsentsuuring* 66713   640
Immunoblot-uuring* 66714   301
Kompleksne immunoblot-uuring 66715 1422
Spetsiifiliste antikehade kompleksne samastamine 66716   601
CD34 positiivsete tüvirakkude määramine läbivoolutsütomeetril 66717   979
Analüüs läbivoolutsütomeetril* 66718   290

(2) Koodiga 66706 tähistatud uuring sisaldab järgmiste analüütide määramist:
AFP, hCG, HBsAg, HIV, HCV, AKTH, kortisool, androstendioon, FSH, LH, progesteroon, prolaktiin, E2, uE3, DHEAS, testosteroon, f-beeta-hCG, PAPP-A, STH, C-peptiid, insuliin, TSH, T3, FT3, T4, FT4, PTH, üld-IgE, Chlamydia, Mycoplasma, Bordetella, EBV, astroviirus, noroviirus, respiratoorsed viirused, enteroviiruste grupid.

(3) Koodiga 66707 tähistatud uuring sisaldab järgmiste analüütide määramist:
ferritiin, foolhape (ka erütrotsüütides), vitamiin B12, EPO, CEA, CA-125, CA15-3, CA19-9, CA72-4, beta2-mikroglobuliin, PSA, fPSA, PAP, türeoglobuliin, kaltsitoniin, TPOAb, TGAb, TRAb, insuliinivastased antikehad, 21-hüdroksülaasi antikehad, inhibiinid, aktiviinid, insuliinisarnased kasvufaktorid, kandjavalgud, SHBG, TBG, troponiinid, müoglobiin, CK-MBm, vitamiin D, aldosteroon, reniin, ANA, ENA, aGA, atTG, PDH, Jo-1, glükoproteiinid, immuunkompleksid, ECP, CMV, Toxoplasma, Rubella, Helicobacter, Borrelia, leetriviirus, HSV, HZV, puukentsefaliidiviirus.

(4) Koodiga 66708 tähistatud uuring sisaldab järgmiste analüütide määramist:
interleukiinid, TNF-alfa, allergeenide segu, AlaTOP, homotsüsteiin, desoksüpüridinoliin, kasvufaktorid, osteokaltsiin, C-telopeptiidid, PINP, trüptaas, aPT, haigustekitajate markerid (HHV-6, viirushepatiidi markerid [v.a HBsAg], Treponema, Legionella, marutõveviirus, mumpsiviirus, Toxocara, hantaviirus).

(5) Koodiga 66709 tähistatud uuring sisaldab järgmiste analüütide määramist:
katehhoolamiinid, gastriin, elastaas, enolaas, NMP-22, GBM, HBsAg kinnitav uuring (neutralisatsioonireaktsiooniga), natriureetilised peptiidid.

§ 67. Histoloogiliste uuringute piirhinnad

Uuringu nimetus Kood Piirhind
kroonides
Biopsia rutiinuuring (hematoksüliin/eosiin värvinguga) 6901   157
Keerukas diferentsiaaldiagnostiline või pahaloomulise diferentseeringuga biopsia; operatsioonipreparaadi väljalõige koos makropreparaadi ja histoloogilise preparaadi kirjeldava diagnoosiga 6902   294
Histoloogilise preparaadi üks lisavärvimine; koematerjali dekaltineerimine; seerialõikude valmistamine kogu materjalist 6903     81
Histoloogiline kiiruuring operatsiooni ajal 6904   226
Vähemalt 5 või enama lisavärvimise kasutamine histoloogias 6905   529
Immunohistokeemiline uuring ühe monoklonaalse antikehaga histoloogilisel koelõigul või tsütoloogilisel preparaadil 6906   529
Histokeemiline uuring histoloogilisel koelõigul, üks histokeemiline reaktsioon 6907   196
Elektronmikroskoopiline uuring koelisel või rakulisel materjalil 6908 1485
Immuunelektronmikroskoopiline uuring koelisel või rakulisel materjalil 6909 1646
In situ hübridiseerimine, uuring ühe monoklonaalse markeriga histoloogilisel või tsütoloogilisel materjalil 6910   529

§ 68. Tsütoloogiliste uuringute piirhinnad

Uuringu nimetus Kood Piirhind
kroonides
Güneko-tsütoloogiline rutiinuuring, lihtne tsütoloogiline uuring maliigsuse diferentseeringuga 6911   91
Keerukas diferentsiaaldiagnostiline või pahaloomulise diferentseeringuga güneko-tsütoloogiline uuring 6912 115
Keerukas diferentsiaaldiagnostiline või pahaloomulise diferentseeringuga tsütoloogiline uuring 6913 117
Tsütoloogiline kiiruuring operatsiooni ajal 6914   77
Histokeemiline uuring tsütoloogilisel preparaadil, üks histokeemiline reaktsioon 6915 158

§ 69. Patoanatoomiliste lahangute piirhinnad

Lahangu nimetus Kood Piirhind
kroonides
Lahang ilma histoloogilise uuringuta 6916   696
Lahang ja histoloogiline uuring (hematoksüliin-eosiin-värving) 6917 1646
Lahang ja histoloogilised erivärvimised või lisauuringud; kliinilis-anatoomilise konverentsi korraldamine ja lahangujuhu demonstratsioon 6918 2784
Vastsündinute/surnultsündinute lahang ja histoloogiline uuring (hematoksoliin-eosiinvärving) 6919   978

§ 70. Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavate kudede transplantaatide piirhinnad

Kudede transplantaadi nimetus Kood Piirhind
kroonides
Luu transplantaadid formaliinis:    
pikkusega kuni 10 cm 6950   191
pikkusega üle 10 cm 6951   299
silindrid pikkusega kuni 10 cm 6952   681
silindrid pikkusega üle 10 cm 6953   945
Demineraliseeritud luu transplantaadid:    
pikkusega kuni 10 cm 6954   228
pikkusega üle 10 cm 6955   322
silindrid pikkusega kuni 10 cm 6956   812
silindrid pikkusega üle 10 cm 6957 1065
Vaagna harja kortiko-spongioossed transplantaadid (plokk 3×3 cm) 6958   348
Roidekõhre transplantaat (tükk pikkusega ca 5 cm) 6959   466
Sügavkülmutatud reieluupähik 6960 1170
Sügavkülmutatud spongioosa tükid 6961 1123

9. peatükk
VERETOOTED JA PROTSEDUURID VERETOODETEGA

§ 71. Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavate veretoodete ja veretoodete protseduuride piirhinnad

Veretoote nimetus Kood Mõõtühik Piirhind
kroonides
Konservveri (1 doos 468–558 ml) 4001 Üks doos   1 104
Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega (1 doos 230–350 ml) 4002 Üks doos      825
Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega, lastedoos (1 doos kuni 150 ml) 4003 Üks doos      775
Pestud erütrotsüütide suspensioon (1 doos 250–350 ml) 4005 Üks doos      823
Pestud erütrotsüütide suspensioon, lastedoos (1 doos kuni 100 ml) 4006 Üks doos   1 382
Värskelt külmutatud plasma 4011 Üks doos      514
Värskelt külmutatud plasma, lastedoos (1 doos kuni 120 ml) 4013 Üks doos      593
Ühe doonori afereesi trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 150–300×109 4016 Üks doos   3 488
Krüopretsipitaat (70–150 TÜ/doosis) 4017 Üks doos   1 036
4 BC trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 180–340×109 4018 Üks doos   1 779
3 BC trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 150–250×109 4019 Üks doos   1 345
Vähendatud mahuga 4 BC trombotsüütide kontsentraat 4020 Üks doos   2 366
1 BC trombotsüütide kontsentraat 45–85×109 4021 Üks doos      907
Koosteveri 4022 Üks doos   2 058
Sol. albumini 5% 4047 100 ml      167
Sol. albumini 5% 4048 250 ml      410
Sol. albumini 20% 4049 100 ml      656
Sol. albumini 20% 4050   50 ml      329
Vähendatud mahuga afereesi trombotsüütide kontsentraat lastele, trombotsüütide sisaldus 150–300×109 4060 Üks doos   3 562
Afereesi trombotsüütide kontsentraat lastele, trombotsüütide sisaldus 45–85×109 4064 Üks doos   2 141
Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega (1 doos 230–350 ml), filtreeritud 4065 Üks doos   1 265
Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega, lastedoos (1 doos kuni 150 ml), filtreeritud 4066 Üks doos   1 040
Pestud erütrotsüütide suspensioon (1 doos 230–300 ml), filtreeritud 4068 Üks doos   1 503
Pestud erütrotsüütide suspensioon, lastedoos (1 doos kuni 100 ml), filtreeritud 4069 Üks doos   1 481
4 BC trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 180–340×109, filtreeritud 4073 Üks doos   2 017
3 BC trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 180–340×109, filtreeritud 4074 Üks doos   1 945
Vähendatud mahuga 4 BC trombotsüütide kontsentraat lastele, filtreeritud 4075 Üks doos   2 576
VIII hüübimisfaktor 4081 500 toimeühikut   2 580
VII hüübimisfaktor 4082 500 toimeühikut   3 229
IX hüübimisfaktor 4083 600 toimeühikut   5 074
Willebranti faktor 4084 500 toimeühikut   4 023
VIII hüübimisfaktori antiinhibiitorkoagulantne rühm 4085 500 toimeühikut   7 047
Intravenoosne immunoglobuliin (IVIG) 4086 1 gramm      885
Veretoote kiiritamine 4087 Üks doos      260
Afereesi trombotsüütide kontsentraat, pestud 4088 Üks doos   3 925
Vähendatud mahuga afereesi trombotsüütide kontsentraat, pestud 4089 Üks doos   4 569
Afereesi trombotsüütide kontsentraat, lastedoos, pestud 4090 Üks doos   1 241
Rekombinantne aktiveeritud VII hüübimisfaktor 4091 1 milligramm 13 135

10. peatükk
HAMBARAVI

§ 72. Hambaraviteenuste piirhinnad

(1) Hambaraviteenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Restauratiivne hambaravi    
Ravi planeerimine    
Haige uurimine, konsultatsioon, staatuse märkimine, raviplaani koostamine, hügieeni- või paradontaalindeksite määramine, hambakatu eemaldamine 5400   181
Anesteesia    
Pinnaanesteesia 5401     24
Injektsioonanesteesia 5402     69
Profülaktilised menetlused    
Profülaktiline visiit (konsultatsioon, hügieenivõtete õpetamine, hambapesu harjutamine, hambakivi eemaldamine) 5410   181
Kõigi hammaste fluoroteraapia 5411     91
Silandi paigaldamine ühele hambale 5412     63
Ühe hamba valikuline lihvimine hambumuse korrigeerimiseks 5413     63
Ravi täidistega    
Ühe parapulpaarse tihvti asetamine ja fikseerimine täidise toestamiseks 5420   115
Juurekruvi asetamine ja fikseerimine 5421   207
Täidised (sh preparatsioon)    
Ravimi asetamine ja ajutine täidis 5422   126
Hõbetäidis    
Ühe pinna täidis 5423   169
Kahe pinna täidis 5424   233
Kolme pinna täidis 5425   319
Ulatuslik hambakrooni taastamine 5426   569
Klaasionomeertsement    
Ühe pinna täidis 5427   148
Kahe pinna täidis 5428   197
Kolme pinna täidis 5429   298
Köndi ülesehitus 5430   541
Keemiliselt kõvastuv komposiittäidis    
Ühe pinna täidis 5431   176
Kahe pinna täidis 5432   233
Kolme pinna täidis 5433   309
Ulatuslik hambakrooni taastamine 5434   521
Valguskõvastuvad täidised    
Ühe pinna täidis 5435   274
Kahe pinna täidis 5436   362
Kolme pinna täidis 5437   455
Ulatuslik hambakrooni taastamine 5438   716
Ajutine metallkroon koos tsementeerimisega 5439   287
Endodontia    
Pulbi katmine ja ajutine täidis 5460   232
Amputatsioon 5461   227
Ühe kanaliga hamba juurekanali avamine ja laiendamine 5462   482
Kahe kanaliga hamba juurekanali avamine ja laiendamine 5463   613
Kolme või enama kanaliga hamba juurekanali avamine ja laiendamine 5464   748
Ravimivahetus juurekanalites 5465   280
Juurekanali täitmine ühe kanaliga hambal 5466   237
Juurekanalite täitmine kahe kanaliga hambal 5467   359
Juurekanalite täitmine kolme kanaliga hambal 5468   479
Juurekanalite täitmine nelja kanaliga hambal 5469   599
Kirurgia    
Medikamendi aplikatsioon kuni nelja igemetasku ulatuses või limaskestale 5320     90
Küretaaž ühe hamba ulatuses 5321     90
Parodontaalne operatsioon 5322   489
Vestibulumi või suupõhja plastika 5323   798
Väike kõva- ja pehmete kudede plastika 5324 2514
Dislotseerunud hamba paigaldamine ja fiksatsioon 5325   474
Huulekida ja keelekida ekstsisioon ja korrektsioon, hamba kirurgiline vabastamine 5327   539
Ühe juurega hamba eemaldamine 5328   202
Mitme juurega hamba eemaldamine 5329   312
Mädakolde avamine ja ravimenetlused 5330   311
Kirurgilise sekkumisega järelkontroll 5331   203
Kirurgiline haava revisjon ja korrastamine 5332   277
Hemostaas õmblusega 5333   112
Hambajuure või hambajuuretipu ekstsisioon 5334 1090
Hamba või implantaadi eemaldamine osteotoomiaga 5335   748
Alveolaarluu resektsioon 5336   291
Suu limaskesta lesiooni ekstsisioon ja plastiline korrektsioon 5337   682
Alalõualuu liigesesse ravimi süstimine ja terapeutiline testimine 5338   102
Sügavalt murdunud hamba või purunenud hamba eemaldamine 5339   457
Biopsia pindmistest kudedest 5340   372
Röntgenograafia    
Intraoraalne hambaülesvõte 6059   104
Hammaste panoraamülesvõte 6060     79

(2) Koodiga 5400 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühe haige puhul üks kord ravi alguses, kuid kuni kaks korda aastas.

§ 73. Hambaproteeside piirhinnad

(1) Hambaproteeside piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Plaatproteesid    
Osalise proteesi baashind 5004   913
Proteesi baasis 5005   425
Lihtne plastmasshammas 5006     34
Mitmekihiline plastmasshammas 5007     64
Ühe lihtsate plastmasshammastega täisproteesi komplekshind üla- või alalõuale 5008 2012
Ühe mitmekihiliste plastmasshammastega täisproteesi komplekshind üla- või alalõuale 5009 2170
Individuaallusikas 5011   116
Ümarklamber mitteväärismetallist 5012     45
Dentoalveolaarne klamber 5015     35
Modelleeritud hammas äravõetavas proteesis 5016     50
Elastne pelott traadil 5017     57
Kantud proteeside regulatsioon 5018   163
Pehme vooder äravõetavale proteesile 5020   328
Tooruse isoleerimine 5021   255
Plaatproteeside parandamine    
Proteesi baasise üks murd 5022     70
Kaks murdu ühes baasises 5023     93
Ühe hamba lisamine 5024   116
Kahe hamba lisamine 5025   161
Kolme hamba lisamine 5026   208
Nelja hamba lisamine 5027   254
Ühe klambri lisamine 5028   116
Kahe klambri lisamine 5029   138
Proteesi ümberbaseerimine direktselt 5030   343
Proteesi ümberbaseerimine indirektselt 5031   485
Kroomkoobaltsulamist büügelproteesid kipsmudelil    
Baashind 5033 1368
Ülemine kaar 5034   453
Alumine kaar 5035   416
Tugi-hoideklamber 5036   114
T-kujuline klamber 5037   156
Jooksva klambri üks lüli 5038     34
Täiendav lebam 5039     18
Kulliküüsjätke 5040     29
Ühendusharu 5041     18
Sadul plastmassi kinnitamiseks 5042     16
Metallist valatud hammas 5043   132
Valatud hammas plastmassist fassetiga 5044   228
Baasis 5045   345
Aas plastmassi kinnitamiseks 5046     12
Baasise piiraja 5047     30
Büüglikaare elektrolüütiline poleerimine 5050     18
Kroomkoobaltsulamist büügelproteesid tulekindlal mudelil    
Baashind 5053 1186
Ülemine esimene kaar 5054   681
Ülemine tagumine kaar 5055   611
Alumine kaar 5056   567
Suulaeplaat 5057   827
Keeleplaat 5058   752
Tugi-hoideklamber 5059   146
T-kujuline klamber (Roach) 5060 1226
Ringklamber 5061   266
Jooksva klambri üks lüli 5062     78
Oklusioonilebam 5063     36
Kulliküüsjätke 5064     36
Ühendusharu 5065     33
Sadul plastmassi kinnitamiseks 5066     45
Metallist valatud hammas 5067   190
Metallist valatud hammas plastmassist fassetiga 5068   266
Büügli baasis 5069   488
Baasise piiraja 5070     45
Elektrolüütiline poleerimine 5072     23
Hambakroonid    
Metallokeraamiline kroon 5074 3249
Mitteväärismetallist stantsitud kroon 5075   489
Mitteväärismetallist stantsitud kroon plastmassist fassetiga 5077   495
Kahevärviline plastmasskroon 5079   507
Stantsitud kroon plastmassist fasseti ja mälumispinnaga 5081   513
Plastmassist tihvthammas 5082   621
Käpake jootmispinna suurendamiseks 5083     45
Kahe krooni jootmine 5084     34
Ühe krooni tsementeerimine 5085   309
Ühe krooni kinnitamine klaasionomeeriga 5086   244
Krooni eemaldamine 5088   240
Plastmassfasseti parandus 5089   171
Täisvalu (mitteäravõetavad) proteesid ja lisatööd    
Täisvalu proteeside baashind 5094   385
Valatud kroon või hammas 5095   567
Mitteväärismetallist valatud kroon või hammas plastmassist fassetiga 5096   754
Mitteväärismetallist valatud kroon või hammas plastmassist fassetiga ja mälumispinnaga 5097   843
Valatud mitteväärismetallist poolkroon 5100   753
Valatud köntpanus 5101   462
Mitteväärismetallist Richmondi tihvthammas 5102   744
Ortopeedilised aparaadid    
Kaldpind 5120   913
Suulaeplaat obduraatoriga 5121   577
Oklusioonikape, üks osa 5122     88
Resektsiooniproteesi baasis 5123   870
Operatsiooniplaat 5124   426

(2) Koodiga 5074 tähistatud hambaproteesimise teenuse osutamisel võtab haigekassa kindlustatult tasu maksmise kohustuse üle hambakudede moodustumisel kaasasündinud raske häirega alla 19-aastaste isikute ravi korral.

§ 74. Ortodontia piirhinnad

(1) Ortodontia piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Patsiendi uurimine ja raviplaani koostamine 5126   366
Hambumuse analüüs ja mõõdistamine 5127   388
Baasisplaat või kaitseplaat 5128   491
Horisontaal- või kaldpinnaga suulaeplaat 5129   592
Ühesuunaline vint koos paigaldusega 5130   166
Kahesuunaline vint koos paigaldusega 5131   253
Kolmesuunaline vint koos paigaldusega 5132   383
Retentsioonikaar 5133   196
Surveling 5134   135
Käesarnane, S-kujuline ja protaktsioonivedru 5135   131
Desorientatsioonikape kahe hamba ulatuses 5136   272
Ümarklamber 5137   132
Adamsi klamber 5138   174
Kroon hambumuse tõstmiseks 5139   496
Kontrollmudel 5140   132
Komplitseeritud ortodontiline aparaat 5141   895
Võru koos kinnitamisega 5142   270
Tuubik võrule 5143   169
Kahe elemendi jootmine 5144   117
Palatinaalne konks 5145   117
Nupp koos paigaldusega hambale 5146   283
Ühe hamba eel- või järeltöötlus elemendi fikseerimiseks või eemaldamise järgselt 5147     79
Quad-Helix 5148   456
Palatinaalkaar või lingvaalkaar 5149   503
Kohahoidja 5150   260
Ekstraoraalse aparaadi komplekshind 5151 1819
Funktsionaalne aparaat hambumusanomaalia korrigeerimiseks 5152 2067
Suust eemaldatava aparaadi korrigeerimine 5153   112
Suust mitte-eemaldatava aparaadi mahavõtmine, aktiveerimine ja suhu kinnitamine 5154   280
Retentsiooniaparaadi kontroll 5155   123
Suust eemaldatava aparaadi elementide aktiveerimine 5157   105
Üks breket koos kinnitamisega 5160   278
Üks lihtne kaart koos fikseerimisega 5161   291
Üks keerukas kaart koos fikseerimisega 5162   402
Breketsüsteemi kontroll, ligatuuride aktiveerimine äratulnud breketi taasfikseerimisega 5163   343
Reteineri kinnitamine eelnevalt töödeldud hammastele kuue hamba ulatuses 5164   994
Jäljendmudelid    
Jäljend individuaallusikale 5171   294
Alginaatjäljend 5172   127
Kahekihiline silikoonjäljend 5173   200
Diagnostilise mudeli komplekshind 5174   175

(2) Käesolevas paragrahvis sätestatud piirhindu rakendatakse alla 19-aastaste isikute ortodontilisel ravil järgmiste diagnooside korral:
1) prognaatne hambumus sagitaalse lahiga 9 mm ja enam;
2) progeenne hambumus;
3) lahihambumus, kui kontaktis on ainult molaarid;
4) peetunud jäävintsisiivid või kaniinid;
5) kui puudub intsisiiv, kaniin või rohkem kui üks hammas lõualuu kummalgi poolel;
6) huule-suulaelõhe jt näo-lõualuusüsteemi kaasasündinud väärarengud.

11. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 75. Vabariigi Valitsuse 10. jaanuari 2008. a määruse nr 12 «Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu» muutmine

Vabariigi Valitsuse 10. jaanuari 2008. a määruse nr 12 «Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu» (RT I 2008, 2, 19; 33, 203) § 65 lõige 21 sõnastatakse järgmiselt:

«(21) Paragrahvi 35 lõigetes 61 ja 62 sätestatud juhtudel rakendatakse koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda koefitsiendiga 1,11.».

§ 76. Määruse rakendamine

(1) Määrus jõustub 1. juulil 2009. a.

(2) Määruse § 75 jõustub üldises korras ning seda rakendatakse alates 1. jaanuarist 2009. a.

(3) Paragrahvi 44 lõigetes 7 ja 8 sätestatud juhul rakendatakse koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda koefitsiendiga 1,11 kuni 31. detsembrini 2009. a.

(4) Vabariigi Valitsuse 10. jaanuari 2008. a määrus nr 12 «Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu» (RT I 2008, 2, 19; 33, 203) tunnistatakse kehtetuks alates 1. juulist 2009. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Justiitsminister
sotsiaalministri ülesannetes Rein LANG

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json