Teksti suurus:

Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 20, 254

Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord

Vastu võetud 20.02.2009 nr 26

Määrus kehtestatakse «Mahepõllumajanduse seaduse» § 7 lõike 6 alusel.

§ 1. Tunnustamise taotlemine

(1) Isik esitab ettevõtte tunnustamise taotluse (edaspidi taotlus) Taimetoodangu Inspektsioonile ja tasub riigilõivu, kui ta soovib tegeleda mahepõllumajandusliku:
1) taimekasvatusega, sealhulgas mitteharitavalt alalt taimede või seente korjamisega;
2) loomakasvatusega;
3) mesindusega;
4) sööda esmatootmisega;
5) oma ettevõttes toodetud töötlemata põllumajandustoote pakendamise ja turuleviimisega;
6) seemne ja paljundusmaterjali tootmise, ettevalmistamise ja turuleviimisega.

(2) Isik esitab taotluse Veterinaar- ja Toiduametile ning tasub riigilõivu, kui ta soovib tegeleda mahepõllumajandusliku:
1) toote ettevalmistamisega, sealhulgas toitlustusettevõttes toote ettevalmistamisega;
2) töödeldud sööda ettevalmistamise ja turuleviimisega;
3) toote turuleviimisega;
4) toote importimisega;
5) pakendamata toote turustamisega lõpptarbijale.

§ 2. Taotluse esitamise tähtaeg

(1) Isik, kes soovib tegeleda mahepõllumajandusliku taimekasvatusega või mesindusega, esitab taotluse ja sellele lisatavad dokumendid ajavahemikul 10. märtsist 10. aprillini.

(2) Lõikes 1 nimetamata isik võib esitada taotluse aasta ringi.

§ 3. Nõuded taotluse kohta

Isik esitab taotlusel komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga (ELT L 250, 18.09.2008, lk 1–84), artikli 63 lõikes 3 loetletud andmed.

§ 4. Taimekasvatuse korral taotlusele lisatavad andmed ja dokumendid

(1) Mahepõllumajandusliku taimekasvatusega tegeleda sooviv isik lisab taotlusele järgmised andmed ja dokumendid:
1) ettevõtte põllumassiivide kaart, millel on märgitud põllumassiivid ja poolloodusliku kooslusega alad, millel kavatsetakse alustada mahepõllumajandusliku taimekasvatusega tegelemist või mis jäävad mittemahepõllumajanduslikku kasutusse, esitades põllu pindala täpsusega vähemalt 0,1 hektarit, põllumassiivi ja poolloodusliku kooslusega ala numbri ning iga põllu või selle osa koos numbriga;
2) taimekasvatusplaan, mis sisaldab andmeid vähemalt põllumassiivi, põllu (number, pindala), kasvatatavate taimede ja nende eelkultuuride ning karjatatava ala kohta.

(2) Üksnes mahepõllumajandusliku seenekasvatusega või katmikkultuuride kasvatamisega tegeleda sooviv isik ei pea esitama lõike 1 punktis 1 nimetatud põllumassiivide kaarti.

§ 5. Taimede või seente korjamise korral taotlusele lisatavad andmed ja dokumendid

Mitteharitavalt alalt taimede või seente korjamisega tegeleda sooviv isik lisab taotlusele järgmised andmed ja dokumendid:
1) maakasutuse kaart, milleks loetakse põllumassiivide kaart, ortofoto väljatrükk või muu kaardimaterjal mõõtkavas vähemalt 1:10 000, millele on kantud ala, millel kavatsetakse alustada taimede või seente korjamist, pindala ja piirid;
2) nende liikide loetelu, millesse kuuluvaid taimi ja seeni kavatsetakse korjata ning andmed kavandatava koguse ja korjamise aja kohta;
3) kaitseala puhul selle valitseja välja antud luba kaitsealalt taimede või seente korjamiseks.

§ 6. Loomakasvatuse korral taotlusele lisatavad andmed ja dokumendid

Mahepõllumajandusliku loomakasvatusega tegeleda sooviv isik lisab taotlusele järgmised andmed ja dokumendid:
1) loomakasvatushoone ja -rajatise, sealhulgas jalutusala kirjeldus ning loomade pidamise viisi kirjeldus;
2) karjatamiseks kasutatava poolloodusliku kooslusega ala, põllumassiivi või selle osa number ja pindala, näidates need ettevõtte taimekasvatusplaanis;
3) ettevõttes peetavate loomade arv liikide ja vanusegruppide kaupa.

§ 7. Mesinduse korral taotlusele lisatavad andmed ja dokumendid

Mahepõllumajandusliku mesindusega tegeleda sooviv isik lisab taotlusele järgmised andmed ja dokumendid:
1) mesilasperede pidamiseks vajalike hoonete ja rajatiste kirjeldus;
2) mesilagrupi asukohta ja korjeala iseloomustava ettevõtte põllumassiivide kaart või muu kaardimaterjal mõõtkavas vähemalt 1:10 000;
3) mesilasperede arv;
4) nende tegevuste kirjeldus, millega tagatakse eristatavus mahepõllumajandusliku toote kogumisel, pakendamisel, märgistamisel ja turuleviimisel;
5) kolmanda isikuga sõlmitud lepinguga hõlmatava mahepõllumajandusliku tootmisega seotud toimingu puhul komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008 artiklis 86 loetletud andmed.

§ 8. Mahepõllumajandusliku toote ettevalmistamise korral taotlusele lisatavad andmed ja dokumendid

Mahepõllumajandusliku toote ettevalmistamisega tegeleda sooviv isik lisab taotlusele järgmised andmed ja dokumendid:
1) toote ja tootegrupi nimetus ning andmed toote koostisosade, nende päritolu ja tootes kasutatava koguse kohta;
2) tootmisprotsessi tehnoloogiline skeem ja andmed kasutatavate tehnoloogiliste võtete kohta;
3) andmed tegeliku tootmisvõimsuse ning ette valmistada kavatsetavate toodete ja eeldatava toodangumahu kohta;
4) nende meetmete kirjeldus, millega tagatakse mahepõllumajandusliku toote nõuetekohane ettevalmistamine;
5) kolmanda isikuga sõlmitud lepinguga hõlmatava mahepõllumajandusliku tootmisega seotud toimingu puhul komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008 artiklis 86 loetletud andmed;
6) märgistuse näidis.

§ 9. Mahepõllumajandusliku seemne ja paljundusmaterjali ettevalmistamise ning turuleviimise korral taotlusele lisatavad andmed ja dokumendid.

Mahepõllumajandusliku seemne ja paljundusmaterjali ettevalmistamise ja turuleviimisega tegeleda sooviv isik lisab taotlusele järgmised andmed ja dokumendid:
1) tootmisprotsessi tehnoloogiline skeem;
2) nende meetmete kirjeldus, millega tagatakse mahepõllumajandusliku ja mittemahepõllumajandusliku seemne ja paljundusmaterjali eristatavus;
3) kolmanda isikuga sõlmitud lepinguga hõlmatava mahepõllumajandusliku tootmisega seotud toimingu puhul komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008 artiklis 86 loetletud andmed.

§ 10. Mahepõllumajandusliku töödeldud sööda tootmise korral taotlusele lisatavad andmed

Mahepõllumajandusliku töödeldud sööda tootmisega tegeleda sooviv isik lisab taotlusele järgmised andmed ja dokumendid:
1) toote ja tootegrupi nimetus ning andmed toote koostisosade, nende päritolu ja tootes kasutatava koguse kohta;
2) tootmisprotsessi tehnoloogiline skeem ja andmed kasutatavate tehnoloogiliste võtete kohta;
3) andmed tegeliku tootmisvõimsuse ja eeldatava toodangumahu kohta;
4) nende meetmete kirjeldus, millega tagatakse mahepõllumajandusliku töödeldud sööda nõuetekohane tootmine;
5) kolmanda isikuga sõlmitud lepinguga hõlmatava mahepõllumajandusliku tootmisega seotud toimingu puhul komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008 artiklis 86 loetletud andmed;
6) märgistuse näidis.

§ 11. Mahepõllumajandusliku toote turuleviimise, sealhulgas importimise ja pakendamata toote lõpptarbijale turustamise korral taotlusele lisatavad andmed ja dokumendid

Mahepõllumajandusliku toote turuleviimise, sealhulgas importimisega ja pakendamata toote lõpptarbijale turustamisega tegeleda sooviv isik lisab taotlusele järgmised andmed ja dokumendid:
1) turuleviidavate toodete loetelu ning märgistuse näidis;
2) nende meetmete kirjeldus, millega tagatakse mahepõllumajandusliku toote nõuetekohane turuleviimine, sealhulgas importimine ja pakendamata toote turustamine lõpptarbijale.

§ 12. Määruse kehtetuks tunnistamine

Põllumajandusministri 5. detsembri 2006. a määrus nr 107 «Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord ning taotluse vorm» (RTL 2006, 87, 1601; 2007, 45, 767) tunnistatakse kehtetuks.

§ 13. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. märtsil 2009. aastal.

Minister Helir-Valdor SEEDER

Toiduohutuse asekantsler
kantsleri ülesannetes Toivo NÕVANDI

/otsingu_soovitused.json