Teksti suurus:

Puu raieloa andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2009, 38, 533

Puu raieloa andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 17.02.2009 nr 114

Määrus kehtestatakse Looduskaitseseaduse § 45 alusel.

§ 1. Üldsätted

Märjamaa  valla  tiheasustusaladel  raieloa  andmise tingimused ja kord (edaspidi kord) määrab kindlaks  Märjamaa  alevis  ja  külade  tiheasustusaladel  puude raieks loa taotlemise, vormistamise ning väljastamise tingimused.  Korda  ei kohaldata puude raiele kasvavas metsas metsaseaduse tähenduses ja viljapuudele. 

§ 2. Mõiste

Korras kasutatakse mõistet järgmises tähenduses:
1)  puu – kasvav puu, mille rinnasdiameeter (tüve läbimõõt 1,3 meetri kõrguselt) on vähemalt  8 sentimeetrit;

2) raieluba - luba, mis annab õiguse puu raieks ning määrab raietööde tingimused;

3) asendusistutus – maha raiutava puu asemele istutav puu või puud.

§ 3. Raieluba

(1)  Puude raie  Märjamaa alevi, tiheasustusalade (Valgu, Kasti, Orgita, Varbola, Sipa, Laukna, Teenuse, Haimre ja Velise)  külades on  lubatud raieloa alusel.

(2) Raieloa väljastab Märjamaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) määratud ametnik

(3) Raieloaga määratakse kindlaks raie ulatus, tingimused ja tähtaeg.

(4) Raieloa kehtivus on kuni üks aasta. Juhul kui tööd selle aja jooksul ei ole lõpetatud, on võimalik taotleda loa pikendamist.

(5) Raieluba väljastatakse tasuta.

(6) Raieluba vormistatakse kahes eksemplaris raieloa vastaval vormil, millest üks eksemplar väljastatakse taotlejale ning teine jääb vallavalitsusse.

(7) Tuulemurd ja mahalangenud puud, mis takistavad normaalset  elukorraldust  ja on ohtlikud,  loetakse eriolukorraks, mille puhul raieluba ei vormistata. Maaomanik või valdaja teatab vallavalitsusele maha kukkunud või ohtlike puude arvu, liigid ja täpse asukoha esimesel võimalusel avastamise hetkest.

(8) Raieluba ei ole vajalik eravalduses olevate viljapuude ja põõsaste eemaldamiseks või lõikamiseks.

§ 4. Raieloa taotlus

(1)  Raieluba võib taotleda puu kasvukoha maa omanik, valdaja või volitatud isik.

(2)  Raieloa taotleja esitab  vallavalitsusele  kirjaliku taotluse, kus on näidatud järgmised andmed;
1) taotleja  andmed (nimi, aadress, esindaja puhul volitus, kontakttelefon  jms);

2) raiutavate puud/ arv;
3) puude raie põhjus;
4) puu(de) kasvukoht, eravalduse puhul kinnistu aadress;
5) puu(de) raiumise orienteeruv aeg;
6) raie teostaja.

(3) Raieloa taotlusele lisatakse  asukohakaart  või väljavõte projekti asendiplaanist.

§ 5. Raieloa taotluse menetlemine

Raieloa taotluse läbivaatamisel vallavalitsuse  määratud ametnik:

1) kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning nõuab taotlejalt vajadusel täiendavaid dokumente ja selgitusi või kooskõlastusi;

2) otsustab raieloa andmise  või  mitte andmise 15 päeva jooksul taotluse esitamisest arvates;

3) taotluses esitatud valeandmete  korral lõpetab  taotluse menetlemise raieluba väljastamata; 

4) raieloa andmise korral korraldab vajadusel raiutavate puude looduses märgistamise.

5) puu asendusistutuse korral  on nõutav garantiikiri, milles on näidatud raieloa taotleja  kohustus istutada määratud ajaks vastav arv puid ning istutuskoht.

§ 6. Raieloa andmisest keeldumine

Raieloa andmisest võib keelduda, kui kavandatud raie ei ole põhjendatud, eelkõige kui:
1) raieloa taotlus ei vasta paragrahvis 4 esitatud nõuetele ja taotleja ei kõrvalda puudusi talle selleks antud tähtaja jooksul;
2) tegemist on olulise tähtsusega põlispuu(de)ga, eripäras(t)e või muul põhjusel väärtusliku (väärtuslike) puu(de)ga ;
3) elamu(te) püstitamiseks täielikult või osaliselt metsastatud alale säiliks vähem kui 50% katastriüksusel asuvast kõrghaljastusest või metsast;
4) raiumine kahjustaks väärtuslikke loodus- ja kultuurmaastikke, rohelist võrgustikku või rikuks vaateid või oleks muul viisil vastuolus avalike huvidega;

5) puu on terve ja elujõuline ning ei ohusta hoonete ja rajatiste struktuure (vundamenti, seinu, katust).

§ 7. Raie

(1) Puude raiumine, raiese äravedu ja raiekoha koristamine toimub raieloa saanud isiku kulul ja vastutusel. Raiekoha koristamisel tuleb järgida Märjamaa valla heakorraeeskirja.

(2) Pärast tööde lõpetamist avalikus kasutuses oleval territooriumil on raieloa saanud isik kohustatud kahe nädala jooksul raiekoha üle andma. Üleandmisel  vallavalitsuse poolt määratud isik, kas lõpetab raieloa või määrab tähtaja ilmnenud puuduste kõrvaldamiseks.

§ 8. Haljastuse taastamine

Vallavalitsus võib raieloa väljastamise kõrvaltingimusena nõuda raiutavate puude asendamist.

§ 9. Vastutus

(1) Korra rikkuja kannab vastutust looduskaitseseaduse § 73 sätete järgi.

(2) Korra rikkumise menetlus toimub vastavalt karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätetele.

§ 10. Rakendussätted

(1) Kinnitada avalduse vorm raieloa taotlemiseks (lisa 1).

(2) Kinnitada raieloa vorm (lisa 2).

(3)  Määrus jõustub  25. veebruaril 2009.

Volikogu esimees Villu KARU

LISAD 1 ja 2