HALDUSÕIGUSNoorsootöö ja lastekaitse

KARISTUSÕIGUSVäärteod

Teksti suurus:

Noorsootöö seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:

Noorsootöö seadus

Vastu võetud 17.02.1999
RT I 1999, 27, 392
jõustumine 01.04.1999, § 18 osas 1.01.2000. a.

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.06.2002RT I 2002, 53, 33601.07.2002
19.06.2002RT I 2002, 61, 37501.08.2002
16.10.2002RT I 2002, 90, 52101.01.2003
07.04.2004RT I 2004, 27, 17901.05.2004
14.06.2007RT I 2007, 45, 32020.07.2007
20.02.2009RT I 2009, 15, 9301.04.2009

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Seaduse reguleerimisala

  Käesolev seadus sätestab noorsootöö korraldamise õiguslikud alused.

§ 11.  Haldusmenetluse seaduse kohaldamine

  Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.
[RT I 2002, 61, 375 - jõust. 01.08.2002]

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas seaduses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) noor - seitsme kuni kahekümne kuue aastane füüsiline isik;
  2) noorteprojekt - noorsootöö valdkonda kuuluv tegevusplaan koos eelarvega, mis teenib noorsootöö eesmärke ning mille kestus on kuni üks aasta;
  3) noorteprogramm - noorsootöö valdkonda kuuluv tegevuskava, mille realiseerimiseks koostatakse konkreetsed projektid ning mille kestus on rohkem kui üks aasta;
  4) noorsootööasutus - Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigiasutus, kohaliku omavalitsuse asutus või eraõigusliku juriidilise isiku asutus, mille põhitegevuseks on noorsootöö korraldamine.
[RT I 2002, 90, 521 - jõust. 01.01.2003]

§ 3.  Noorsootöö

  (1) Noorsootöö on noortele tingimuste loomine arendavaks tegevuseks, mis võimaldab neil vaba tahte alusel perekonna-, tasemekoolituse- ja tööväliselt tegutseda.

  (2) Noorsootöö sisuks on noorte sotsiaal-, kultuuri- ja tervisekasvatus, mis soodustab noorte vaimset ja füüsilist arengut.
[RT I 2004, 27, 179 - jõust. 01.05.2004]

2. peatükk NOORSOOTÖÖ KORRALDAMINE 

§ 4.  Haridusministeeriumi ülesanded

  Haridus- ja Teadusministeerium:
  1) töötab välja noorsootöö riiklikud programmid;
  2) toetab noorteühingute tegevust ja eraldab neile aastatoetusi;
  3) kontrollib noorsootöö jaoks riigieelarvest eraldatud vahendite sihipärast kasutamist;
  4) koordineerib noorte tervistava puhkuse korraldamist;
  5) koordineerib noorte teavitamist ja nõustamist;
  6) koostab ülevaate noorsootöö tulemuste ja uuringute kohta;
  7) täidab teisi seadustes, Vabariigi Valitsuse määrustes ja oma põhimääruses sätestatud ülesandeid.
[RT I 2002, 90, 521 - jõust. 01.01.2003]

§ 5.  Maavanema ülesanded

  Maavanem:
  1) koordineerib riikliku noorsoopoliitika kujundamist ja elluviimist maakonnas;
  2) teostab järelevalvet riigieelarvest noorsootööle eraldatud rahaliste vahendite kasutamise üle maakonnas;
  3) korraldab noorte teavitamist ja nõustamist maakonnas, sõlmides nimetatud teenuse osutamiseks lepingu juriidilise või füüsilise isikuga.

§ 6.  Valla- või linnavolikogu ülesanded

  (1) Valla- või linnavolikogu:
  1) määrab noorsootöö prioriteedid oma haldusterritooriumil ning sätestab nende saavutamiseks vajalikud ülesanded valla või linna arengukavas;
  2) kinnitab noorteühingute noorteprogrammide ja noorteprojektide valla- või linnaeelarvest toetamise tingimused, korra ja taotluste vormid ning vajaduse korral näeb ette omaosaluse tingimused toetuse saamiseks;
[RT I 2009, 15, 93 - jõust. 01.04.2009]
  21) toetab eelarveliste vahendite olemasolul antud valla või linna haldusterritooriumil tegutsevate noorteühingute noorteprogramme ja noorteprojekte;
[RT I 2009, 15, 93 - jõust. 01.04.2009]
  3) täidab teisi noorsootöö korraldamise ülesandeid oma haldusterritooriumil.

  (2) Valla või linna haldusterritooriumil tegutsevatel noorteühingutel on õigus teha valla- või linnavolikogule ettepanekuid valla või linna arengukava koostamisel.

§ 7.  Noorteühingu mõiste

  Noorteühing on mittetulundusühing, mille liikmetest vähemalt kaks kolmandikku on noored ja mille eesmärgiks on noorsootöö korraldamine ja läbiviimine ning mis on kantud mittetulundusühingu avalduse alusel Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteühingute registrisse.
[RT I 2002, 90, 521 - jõust. 01.01.2003]

§ 71.  Piirang noorsootööasutuses ja noorteühingus töötamiseks

  Noorsootööasutuse töötaja või noorteühingu töötaja ei tohi olla isik, keda on karistatud või kellele on kohaldatud sundravi karistusseadustiku § 133 lõike 2 punktis 2, § 141 lõike 2 punktis 1, § 142 lõike 2 punktis 1, § 143 lõike 2 punktis 1, § 1431 lõike 2 punktis 1, §-des 144–146 või §-des 175–178 sätestatud kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või mille karistusandmed on karistusregistrist kustutatud ja kantud karistusregistri arhiivi.
[RT I 2007, 45, 320 - jõust. 20.07.2007]

§ 8.  Noorteühingute register

  (1) Noorteühingu registrisse kandmiseks esitab mittetulundusühing Haridus- ja Teadusministeeriumile:
  1) noorteühingu registrisse kandmise avalduse;
  2) mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri registrikaardi väljavõtte;
  3) mittetulundusühingu põhikirja koopia;
  4) mittetulundusühingu üldkoosoleku otsusega kinnitatud arengukava, milles märgitakse noorteühingu arenguprintsiibid ja -suunad.

  (2) Noorteühingute registrisse kantud noorteühing esitab Haridus- ja Teadusministeeriumile iga aasta 15. jaanuariks:
  1) ülevaate mittetulundusühingu struktuurist;
  2) mittetulundusühingu liikmete üldarvu ning noorte osakaalu selles;
  3) mittetulundusühingu üldkoosoleku otsusega kinnitatud noorteühingu eelneva tegevusaasta aruande ja jooksva aasta tegevuskava.

  (3) Noorteühingute registrisse ei kanta erakonda ega selle noortesektsiooni.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2, 3 ja 4 nimetatud dokumentides muudatuste ja täienduste tegemise korral esitab noorteühing Haridus- ja Teadusministeeriumile andmed muudatuste ja täienduste kohta kümne tööpäeva jooksul nende tegemisest arvates.

  (5) Noorteühingute registri põhimääruse kinnitab haridus- ja teadusminister määrusega.

  (6) Noorteühingu kandmine Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteühingute registrisse on aluseks noorteühingule aastatoetuse määramisel käesoleva seaduse § 18 lõikes 1 sätestatud tingimustel ning noorteühingu noorteprogrammidele ja noorteprojektidele toetuste taotlemisel.
[RT I 2002, 90, 521 - jõust. 01.01.2003]

3. peatükk NOORTELAAGER JA PROJEKTLAAGER 
[RT I 2004, 27, 179 - jõust. 01.05.2004]

§ 81.  Noortelaager ja projektlaager

  Noortelaagri ja projektlaagri korraldajad pakuvad noortele tasemekoolitusevälist tasulist teenust, mille sisuks on noorte tervistav ja arendav puhkus.
[RT I 2004, 27, 179 - jõust. 01.05.2004]

§ 9.  Noortelaagri mõiste ja õiguslik seisund

  Noortelaager tegutseb äriregistrisse, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või Eesti kirikute, koguduste ja koguduste liitude registrisse (edaspidi register) kantud isiku või avalik-õigusliku juriidilise isiku (edaspidi pidaja) asutusena, millele on välja antud Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusluba vastavalt käesoleva seaduse §-le 10. Noortelaager vastab järgmistele tingimustele:
  1) ühe vahetuse pikkus on vähemalt kuus ööpäeva;
  2) laager tegutseb aastas üle 60 päeva.
[RT I 2004, 27, 179 - jõust. 01.05.2004]

§ 10.  Noortelaagri tegevusluba

  (1) Tegevusloa saamise taotluse esitab noortelaagri pidaja Haridus- ja Teadusministeeriumile pärast omaniku kohta asutamislepingu (ühingulepingu, asutamisotsuse) sõlmimist või vastavasisulise põhikirjamuudatuse otsustamist. Noortelaagri tegevusloa taotlus esitatakse vähemalt kolm kuud enne noortelaagri tegevuse alustamist.

  (2) Tegevusloa taotlusele lisatakse:
  1) noortelaagri põhimäärus;
  2) õigusaktides kehtestatud nõuetele vastavate noortelaagri juhataja ja kasvatajate kirjalikud nõusolekud ning dokumendid, mis võimaldavad nõuetele vastavust hinnata;
  3) andmed noortelaagri tegevuseks vajalike ruumide (hoonete), sisustuse ja maa-ala kohta ning Tervisekaitseinspektsiooni ja Päästeameti tõendid ruumide (hoonete), sisustuse ja maa-ala vastavuse kohta tervisekaitse-, tuleohutus- ja päästealade nõuetele;
  4) laagrivahetuste tegevuskava, mis sisaldab noori arendavate tegevuste loetelu;
  5) [kehtetu – RT I 2002, 61, 375 - jõust. 01.08.2002]

  (21) Tegevusloa väljastamise eest peab noortelaagri pidaja tasuma riigilõivu.

  (3) Noortelaagri juhataja ja kasvatajate kvalifikatsiooninõuded kinnitab haridus- ja teadusminister määrusega.

  (31) Noortelaagri juhataja ega kasvataja ei tohi olla isik, keda on karistatud või kellele on kohaldatud sundravi karistusseadustiku § 133 lõike 2 punktis 2, § 141 lõike 2 punktis 1, § 142 lõike 2 punktis 1, § 143 lõike 2 punktis 1, § 1431 lõike 2 punktis 1, §-des 144–146 või §-des 175–178 sätestatud kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või mille karistusandmed on karistusregistrist kustutatud ja kantud karistusregistri arhiivi.
[RT I 2007, 45, 320 - jõust. 20.07.2007]

  (4) Noortelaagri tegevuseks vajalike ruumide (hoonete), sisustuse, personali ja maa-ala suhtes kohaldatavad tervisekaitsenõuded, nõuded noortelaagrisse lubatava noore tervisliku seisundi kohta ning noortelaagrisse lubatava noore arstitõendi vormi kinnitab sotsiaalminister määrusega.

  (5) Noortelaagri tegevusloa taotluse läbivaatamise tähtaeg Haridus- ja Teadusministeeriumis pärast käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 loetletud andmete esitamist on 30 päeva.

  (6) Noortelaagri tegevusluba antakse kuni kolmeks aastaks.

  (7) Noortelaagri tegevusloa väljaandmise või selle väljastamisest keeldumise otsus tehakse noortelaagri pidajale teatavaks posti teel või elektrooniliselt kümne tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates. Noortelaagri tegevusloa väljaandmise otsus tehakse posti teel või elektrooniliselt teatavaks ka valla- või linnavalitsusele, mille territooriumil noortelaager tegutseb.

  (8) Haridus- ja Teadusministeerium ei väljasta noortelaagri pidajale tegevusluba, kui käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 ettenähtud andmed puuduvad või ei vasta õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

  (9) Noortelaagri tegevusloa väljastamise korra ja tegevusloa vormi kinnitab haridus- ja teadusminister määrusega.

§ 11.  Noortelaagri põhimäärus

  (1) Noortelaagri põhimääruses märgitakse:
  1) noortelaagri nimi;
  2) noortelaagri asukoht;
  3) noortelaagri struktuur;
  4) noortelaagri juhataja ja kasvatajate pädevus ning ülesanded;
  5) noortelaagris osalevate noorte õigused ja kohustused;
  6) noore noortelaagrisse vastuvõtmise tingimused;
  7) noortelaagri suhtluskeel;
  8) noortelaagris osalemise tasu määra arvutamise alused;
  9) noortelaagri finantseerimise alused;
  10) noortelaagri tegevuse lõpetamise kord.

  (2) Noortelaagri põhimääruse kinnitab noortelaagri pidaja.
[RT I 2002, 53, 336 - jõust. 01.07.2002]

§ 12.  Noortelaagrite register

  (1) Noortelaagri pidajale tegevusloa väljastamise järel kantakse noortelaager Haridus- ja Teadusministeeriumi noortelaagrite registrisse.

  (2) Noortelaagrite registrisse kantakse järgmised andmed:
  1) noortelaagri nimi;
  2) noortelaagri asukoht (aadress) ja sidevahendite numbrid;
  3) andmed noortelaagri pidaja kohta;
  4) andmed noortelaagri juhataja kohta (nimi, isikukood, elukoht);
  5) noortelaagri tegevusloa number;
  6) Tervisekaitseinspektsiooni poolt lubatud majutuskohtade arv noortelaagris.

  (3) Noortelaagrite registri põhimääruse kinnitab haridus- ja teadusminister määrusega.
[RT I 2002, 90, 521 - jõust. 01.01.2003]

§ 13.  Noortelaagri tegevusloa kehtetuks tunnistamine

  (1) Haridus- ja Teadusministeeriumil on õigus tunnistada noortelaagri tegevusluba kehtetuks järgmistel juhtudel:
  1) tegevusloa taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  2) tegevus noortelaagris ohustab noorte tervist või on kahjulik looduskeskkonnale;
  3) noortelaagri pidaja ei ole määratud tähtajaks ja korras täitnud vastava järelevalveametniku poolt temale tehtud ettekirjutust;
  4) noortelaagri pidaja on teinud otsuse noortelaagri tegevuse lõpetamise kohta;
  5) pankrotiseaduses sätestatud alustel ja korras on kuulutatud välja noortelaagri pidaja pankrot;
  6) noortelaagri tegevus ei vasta seadusele või selle alusel antud õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

  (2) Haridus- ja Teadusministeerium teeb noortelaagri tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsuse noortelaagri pidajale ning valla- või linnavalitsusele, mille territooriumil noortelaager tegutseb, posti teel või elektrooniliselt teatavaks kümne tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.
[RT I 2002, 90, 521 - jõust. 01.01.2003]

§ 14.  Riiklik järelevalve noortelaagrite tegevuse üle
[RT I 2002, 90, 521 - jõust. 01.01.2003]

  (1) Riiklikku järelevalvet noortelaagrite üle teostavad järgmiste ametiasutuste ametnikud:
  1) õppe- ja kasvatustegevuse osas Haridus- ja Teadusministeeriumi ametnikud;
  2) tuleohutuse ja päästealade osas Päästeameti ametnikud;
  3) tervisekaitse osas Tervisekaitseinspektsiooni ametnikud.

  (2) Kui noortelaagri tegevus ei vasta seadusega või selle alusel antud õigusaktidega kehtestatud nõuetele, on riiklikku järelevalvet teostava ametiasutuse ametnikul õigus teha omanikule ettekirjutus puuduse kõrvaldamiseks.

  (3) [Kehtetu – RT I 2002, 61, 375 - jõust. 01.08.2002]

§ 15.  Projektlaager

  (1) Projektlaager on laager, mille ühe vahetuse pikkus on vähemalt kuus ööpäeva ja mis tegutseb aastas mitte üle 60 päeva.

  (2) Kui projektlaager tegutseb aastas üle 60 päeva, on projektlaagri läbiviija kohustatud taotlema noortelaagri tegevusluba vastavalt käesolevas seaduses sätestatud korrale.

  (3) Valla- või linnavalitsus, mille haldusterritooriumil projektlaager läbi viiakse, annab tema poolt kehtestatud korras loa projektlaagri läbiviimiseks.

  (4) Projektlaagri läbiviija esitatavas taotluses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) projektlaagri läbiviija nimi ja asukoht (elukoht);
  2) projektlaagri läbiviimise täpne asukoht;
  3) projektlaagri eesmärk;
  4) projektlaagri päevakava;
  5) projektlaagri läbiviimise eest vastutava isiku nimi, isikukood ja elukoht;
  6) õigusaktides kehtestatud nõuetele vastavate projektlaagri juhataja ja kasvatajate kirjalikud nõusolekud ning dokumendid, mis võimaldavad nõuetele vastavust hinnata;
  7) andmed projektlaagri tegevuseks vajalike ruumide (hoonete), sisustuse ja maa-ala kohta ning õigusaktides kehtestatud nõuete olemasolul Tervisekaitseinspektsiooni ja Päästeameti tõendid ruumide (hoonete), sisustuse ja maa-ala vastavuse kohta tervisekaitse-, tuleohutus- ja päästealade nõuetele või majutus- või toitlustusteenust pakkuva ettevõtja tegevusloa koopia.

  (5) Projektlaagri juhataja ja kasvatajate kvalifikatsiooninõuded kinnitab haridus- ja teadusminister määrusega.

  (51) Projektlaagri juhataja ega kasvataja ei tohi olla isik, keda on karistatud või kellele on kohaldatud sundravi karistusseadustiku § 133 lõike 2 punktis 2, § 141 lõike 2 punktis 1, § 142 lõike 2 punktis 1, § 143 lõike 2 punktis 1, § 1431 lõike 2 punktis 1, §-des 144–146 või §-des 175–179 sätestatud kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või mille karistusandmed on karistusregistrist kustutatud ja kantud karistusregistri arhiivi.
[RT I 2007, 45, 320 - jõust. 20.07.2007]

  (6) Projektlaagri projekti läbivaatamise tähtaeg valla- või linnavalitsuses pärast käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud andmete esitamist on 30 päeva.

  (7) Valla- või linnavalitsus annab loa projektlaagri läbiviimiseks, kui taotlus sisaldab käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud andmeid ja vastab õigusaktidega kehtestatud nõuetele, ja teavitab sellest projektlaagri läbiviijat posti teel või elektrooniliselt kolme tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest.

  (8) Valla- või linnavalitsus ei anna luba projektlaagri läbiviimiseks, kui läbiviija taotluses ei ole esitatud käesoleva paragrahvi lõikes 4 ettenähtud andmeid tingimuste täitmise kohta või tingimused ei vasta õigusaktidega kehtestatud nõuetele, ja teavitab sellest projektlaagri läbiviijat posti teel või elektrooniliselt kolme tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest.

4. peatükk NOORSOOTÖÖ FINANTSEERIMINE 

§ 16.  Finantseerimine riigieelarvest

  (1) Riigieelarves nähakse Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala kuludes ette järgmised toetused:
  1) noorteühingute noorteprogrammidele ja noorteprojektidele;
  2) noorteühingute aastatoetused;
  3) noorsootöö riiklikele ja regionaalsetele programmidele;
  4) noorsoo-uuringuteks;
  5) noorsootööd korraldavatele asutustele;
  6) rahvusvaheliseks noorsootööks;
  7) noorsootöötajate koolituseks.

  (2) Noorteühingute noorteprogrammidele ja noorteprojektidele, noorsootöö riiklikele ja regionaalsetele programmidele, noorsoo-uuringuteks ning noorsootööasutustele toetuste taotlemise ja eraldamise tingimused ja korra kinnitab haridus- ja teadusminister määrusega.
[RT I 2002, 90, 521 - jõust. 01.01.2003]

§ 17.  Noorteühingute noorteprogrammide ja noorteprojektide toetamine riigieelarvest

  (1) Noorteühingute noorteprogrammide ja noorteprojektide toetamiseks korraldab Haridus- ja Teadusministeerium noorteprogrammide ja noorteprojektide konkursse.

  (2) Riigieelarvest noorteprogrammide ja noorteprojektide toetuseks saadud rahalisi vahendeid võib noorteühing kasutada üksnes nende noorteprogrammide ja noorteprojektide elluviimiseks, milleks see toetus oli määratud.
[RT I 2002, 90, 521 - jõust. 01.01.2003]

§ 18.  Noorteühingute aastatoetus

  (1) Noorteühingul, mille liikmeteks on vähemalt 500 noort ja mille kohalikud üksused tegutsevad vähemalt kolmandiku maakondade territooriumil, on õigus taotleda riigieelarvest aastatoetust.

  (2) Aastatoetuse taotlemise ja eraldamise tingimused ja korra kinnitab haridus- ja teadusminister määrusega.

  (3) Aastatoetuse kasutamise otsustab noorteühingu üldkoosolek.
[RT I 2002, 90, 521 - jõust. 01.01.2003]

41. peatükk VASTUTUS 
[RT I 2004, 27, 179 - jõust. 01.05.2004]

§ 181.  Noortelaagri ja projektlaagri korraldamise nõuete rikkumine

  (1) Noortelaagri või projektlaagri korraldamise nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 20 000 krooni.
[RT I 2004, 27, 179 - jõust. 01.05.2004]

§ 182.  Menetlus

  (1) Käesoleva seaduse §-s 181 sätestatud väärteole kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

  (2) Käesoleva seaduse §-s 181 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on:
  1) politseiprefektuur;
  2) valla- või linnavalitsus.
[RT I 2004, 27, 179 - jõust. 01.05.2004]

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 19–22.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 23.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 1999. aasta 1. aprillil.

  (2) Käesoleva seaduse § 18 jõustub 2000. aasta 1. jaanuaril.

  (3) Projektlaagri juhataja ja kasvatajate kvalifikatsiooninõuded on kohustuslikud alates 2005. aasta 1. jaanuarist.

  (4) Käesoleva seaduse §-s 71, § 10 lõikes 31 ja § 15 lõikes 51 kehtestatud piirangud isiku töölevõtmisel kehtivad pärast sätete jõustumist lastega seotud tööle asuva isiku kohta.
[RT I 2007, 45, 320 - jõust. 20.07.2007]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json