Teksti suurus:

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni V lisa muudatused

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2005
Avaldamismärge:RT II 2009, 8, 20

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni V lisa muudatused

Vabariigi Valitsuse 19.02.2009 korraldus nr 60 konventsiooni V lisa muudatuste heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioon

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni lisade 2014. aasta muudatused [MEPC.246(66)

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni V lisa muudatused [MEPC.201(62)]

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni I, II, IV ja V lisa 2015. aasta muudatused [MEPC.265(68)]

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni lisade 2016. aasta muudatus [MEPC.277(70)]

 

Muudatused vastu võetud Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni merekeskkonna kaitse komitee 14. septembri 1995 resolutsiooniga MEPC.65(37), 5. oktoobri 2000 resolutsiooniga MEPC.89(45) ning 1. aprilli 2004 resolutsiooniga MEPC.116(51))

LAEVADE PÕHJUSTATAVA PRÜGIREOSTUSE VÄLTIMISE REEGLID

Reegel 1. Mõisted

Käesolevas lisas kasutatakse järgmisi mõisteid:

1) Prügi – laeva tavakäituse ajal tekkivad mitmesugused toidu-, olme- ja käitusjäätmed, välja arvatud toorkala ja selle osad, mida tuleb pidevalt või perioodiliselt kõrvaldada, välja arvatud käesoleva konventsiooni teistes lisades määratletud või loetletud ained.

2) Lähim maa. Kaugus lähimast maast – kaugus lähtejoonest, millest arvestatakse kõnealuse territooriumi territoriaalmerd rahvusvahelise õiguse alusel; käesoleva konventsiooni kohaldamisel tähendab kaugus Austraalia kirderannikust kaugust joonest, mis algab Austraalia rannikul asuvast punktist:
11°00' lõunalaiust, 142°08' idapikkust
punktini 10°35' lõunalaiust, 141°55' idapikkust,
sealt punktini 10°00' lõunalaiust, 142°00' idapikkust,
sealt punktini 9°10' lõunalaiust, 143°52' idapikkust,
sealt punktini 9°00' lõunalaiust, 144°30' idapikkust,
sealt punktini 10°41' lõunalaiust, 145°00' idapikkust,
sealt punktini 13°00' lõunalaiust, 145°00' idapikkust,
sealt punktini 15°00' lõunalaiust, 146°00' idapikkust,
sealt punktini 17°30' lõunalaiust, 147°00' idapikkust,
sealt punktini 21°00' lõunalaiust, 152°55' idapikkust,
sealt punktini 24°30' lõunalaiust, 154°00' idapikkust,
sealt Austraalia rannikul asuva punktini
24°42' lõunalaiust, 153°15' idapikkust.

3) Eripiirkond – merepiirkond, kus okeanograafilistest ja ökoloogilistest tingimustest ning liikluse erilaadist tulenevatel tunnustatud tehnilistel põhjustel on tarvis kasutusele võtta kohustuslikud erimeetodid prügi põhjustatava merereostuse vältimiseks.

Eripiirkondade hulka loetakse käesoleva lisa reeglis 5 loetletud eripiirkonnad.

Reegel 2. Kohaldamine

Kui ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti, kohaldatakse käesoleva lisa sätteid kõigi laevade suhtes.

Reegel 3. Prügi kõrvaldamine väljaspool eripiirkonda

1) Kui käesoleva lisa reeglitega 4, 5 ja 6 ei ole sätestatud teisiti:
a) on keelatud merre heita igasugust plasti, sealhulgas (kuid mitte ainult) sünteetilisi köisi, sünteetilisi kalavõrke, plastist prügikotte ja plasttoodete põletustuhka, mis võib sisaldada mürgiseid või raskmetallide jääke;
b) allpool nimetatud prügi tuleb merre heita võimalikult kaugel lähimast maast, mingil juhul ei või seda teha, kui kaugus lähimast maast on alla:
i) 25 meremiili: pakkimispuit, katte- ja pakkematerjal, mis jääb veepinnale ujuma;
ii) 12 meremiili: toidujäätmed ja kogu muu prügi, sealhulgas pabertooted, kalts, klaas, metall, pudelid, savinõud ja muud seda laadi jäätmed;
c) võib olla lubatud merre heita käesoleva lõike punkti b alapunktis ii nimetatud prügi, kui see on läbinud jahvatusvõre või peenesti ning heidetakse merre võimalikult kaugel lähimast maast, mingil juhul ei või seda teha, kui kaugus lähimast maast on alla kolme meremiili. Selline jahvatatud või peenestatud prügi peab läbi mahtuma kuni 25 mm avadega sõelast.

2) Kui prügi on segatud muude heitmetega, mille kohta kehtivad erisugused kõrvaldamis- või heitenõuded, kohaldatakse rangemaid nõudeid.

Reegel 4. Prügi kõrvaldamise erinõuded

1) Kui käesoleva reegli lõikes 2 ei ole sätestatud teisiti, on igasuguse käesoleva lisaga reguleeritava materjali kõrvaldamine keelatud püsi- või ujuvplatvormidelt, mida kasutatakse merepõhja maavarade uurimiseks, kasutamiseks ja sellega seotud avameretöötlemiseks, ning kõigilt muudelt laevadelt, mis asuvad selliste platvormide juures või nendest 500 m kaugusel.

2) Merre võidakse lubada heita jahvatusvõre või peenesti läbinud toidujäätmeid püsi- või ujuvplatvormidelt, mis asuvad maast kaugemal kui 12 meremiili, ning kõigilt muudelt laevadelt, mis asuvad nende platvormide juures või nendest 500 m kaugusel. Selline jahvatatud või peenestatud prügi peab läbi mahtuma kuni 25 mm avadega sõelast.

Reegel 5. Prügi kõrvaldamine eripiirkonnas

1) Käesoleva lisa kohaldamisel on eripiirkonnad Vahemere piirkond, Läänemere piirkond, Musta mere piirkond, Punase mere piirkond, lahtede piirkond, Põhjamere piirkond, Antarktika piirkond ja Kariibi mere piirkond, sealhulgas Mehhiko laht ja Kariibi meri. Need määratletakse järgmiselt:
a) Vahemere piirkond – Vahemeri koos lahtede ja ääremeredega; piiri Vahemere ja Musta mere vahel moodustab piirjoon piki 41° põhjalaiust ning läänes Gibraltari väin piki 5°36' läänepikkust;
b) Läänemere piirkond – Läänemeri koos Põhjalahe, Soome lahe ja Läänemere suudmega, mis piirneb Greneni paralleeliga Skagerraki väinas 57°44,8' põhjalaiust;
c) Musta mere piirkond – Must meri kuni Vahemere ja Musta mere vahelise piirjooneni piki 41° põhjalaiust;
d) Punase mere piirkond – Punane meri koos Suessi ja Al-‘Aqaba’ lahega, mis piirneb lõunas Ras si Ane (12°28,5' põhjalaiust ja 43°19,6' idapikkust) ja Husn Muradi (12°40,4' põhjalaiust ja 43°30,2' idapikkust) vahelise loksodroomiga;
e) lahtede piirkond – piirkond, mis paikneb loode pool Ras al Haddi (22°30' põhjalaiust ja 59°48' idapikkust) ja Ras al Fastehi (25°04' põhjalaiust ja 61°25' idapikkust) vahelist loksodroomi;
f) Põhjamere piirkond – Põhjameri koos ääremeredega, mille piirid on järgmised:
i) Põhjameri, mis asub 62° põhjalaiusest lõuna pool ja 4° läänepikkusest ida pool
ii) Skagerrak, mille lõunapiir kulgeb Grenenist ida poole piki 57°44,8' põhjalaiust
iii) La Manche’i väin ja selle ümbrus, mis asub 5° läänepikkusest ida pool ja 48°30' põhjalaiusest põhja pool;
g) Antarktika piirkond – merepiirkond 60° lõunalaiusest lõuna pool;
h) Kariibi mere piirkond, nagu on määratletud Kariibi mere piirkonna merekeskkonna kaitse ja arendamise konventsioonis (Cartagena de Indias, 1983) – Mehhiko laht ja Kariibi meri koos lahtede ja ääremeredega, ning Atlandi ookeani osa piirjooneni, mis kulgeb piki 30° põhjalaiust Floridast ida poole kuni 77° 30' läänepikkust, sealt piki loksodroomi lõikepunktini 20° põhjalaiust ja 59° läänepikkust, sealt piki loksodroomi lõikepunktini 7°20' põhjalaiust ja 50° läänepikkust, edasi piki loksodroomi edela suunas Prantsuse Guajaana idapiirini.

2) Kui käesoleva lisa reeglis 6 ei ole sätestatud teisiti:
a) on keelatud merre heita järgmist prügi:
i) igasugune plast, sealhulgas (kuid mitte ainult) sünteetilised köied, sünteetilised kalavõrgud, plastist prügikotid ja plasttoodete põletustuhk, mis võib sisaldada mürgiseid või raskmetallide jääke;
ii) muu prügi, ka pabertooted, kalts, klaas, metall, pudelid, savinõud, pakkimispuit, katte- ja pakkematerjal;
b) kui käesoleva lõike punktis c ei ole ette nähtud teisiti, võib toidujäätmeid merre heita maast võimalikult kaugel, igal juhul peab kaugus lähimast maast olema vähemalt 12 meremiili;
c) jahvatusvõre või peenesti läbinud toidujäätmeid võib Kariibi mere piirkonnas merre heita maast võimalikult kaugel, igal juhul peab kaugus lähimast maast olema vähemalt kolm meremiili. Jahvatatud või peenestatud toidujäätmed peavad läbi mahtuma kuni 25 mm avadega sõelast.

3) Kui prügi on segatud muude heitmetega, mille kohta kehtivad erisugused kõrvaldamis- või heitenõuded, kohaldatakse rangemaid nõudeid.

4) Vastuvõtuseadmed eripiirkonnas:
a) Sellise konventsiooniosalise valitsus, kelle rannik piirneb eripiirkonnaga, kohustub võimalikult kiiresti tagama, et kõigis eripiirkonna sadamates on asjakohased vastuvõtuseadmed käesoleva lisa reegli 7 kohaselt, võttes arvesse nendes piirkondades tegutsevate laevade erivajadusi.
b) Asjaomase konventsiooniosalise valitsus teatab organisatsioonile käesoleva lõike punkti a kohaselt võetud meetmetest. Pärast piisava arvu teatiste kättesaamist määrab organisatsioon tähtpäeva, millest alates käesoleva reegli nõuded jõustuvad kõnealuse piirkonna suhtes. Organisatsioon teeb määratud tähtpäeva kõigile konventsiooniosalistele teatavaks vähemalt kaksteist kuud enne seda tähtpäeva.
c) Pärast määratud tähtpäeva peavad ka nendes eripiirkondade sadamates peatuvad laevad, kus kõnealuseid seadmeid veel ei ole, täitma täielikult käesoleva reegli nõudeid.

5) Olenemata käesoleva reegli lõikest 4 kohaldatakse Antarktika piirkonna suhtes järgmisi reegleid:
a) Sellise konventsiooniosalise valitsus, kelle sadamatest suunduvad laevad Antarktika piirkonda või kelle sadamatesse saabuvad laevad Antarktika piirkonnast, kohustub tagama nii kiiresti, kui see on otstarbekas, asjakohased vastuvõtuseadmed kogu prügi vastuvõtmiseks kõikidelt laevadelt, põhjustamata tarbetuid viivitusi ning vastavalt neid külastavate laevade vajadustele.
b) Konventsiooniosalise valitsus tagab, et kõigil laevadel, millel on õigus sõita tema lipu all, on enne Antarktika piirkonda sisenemist piisavad mahutid, et piirkonnas tegutsemise ajal hoida laevas kogu prügi, ning on sõlmitud kokkulepped prügi vastuvõtuseadmesse heitmiseks pärast piirkonnast lahkumist.

Reegel 6. Erandid

Käesoleva lisa reegleid 3, 4 ja 5 ei kohaldata:
a) prügi kõrvaldamisele laevalt, mida kasutatakse laeva ja laeval olevate isikute ohutuse tagamiseks või inimelu päästmiseks merel;
b) prügi lekke korral, mis on tekkinud laeva või selle seadmete kahjustuse tõttu, kui enne ja pärast kahju tekkimist on võetud kõik põhjendatud ettevaatusabinõud lekke vältimiseks või minimeerimiseks;
c) sünteetiliste kalavõrkude juhusliku kaotamise korral, kui on võetud kõik põhjendatud ettevaatusabinõud, et kadumist vältida.

Reegel 7. Vastuvõtuseadmed

1) Konventsiooniosalise valitsus kohustub tagama, et sadamates ja terminalides oleksid prügi vastuvõtuseadmed, mis vastavad neid kasutavate laevade vajadustele, põhjustamata laevadele tarbetuid viivitusi.

2) Konventsiooniosalise valitsus teatab asjaomaste konventsiooniosaliste teavitamiseks organisatsioonile kõigist juhtumitest, kui käesoleva reegli alusel paigaldatud seadmed ei ole väidetavalt asjakohased.

Reegel 8. Sadamariigi kontroll käitusnõuete täitmise üle1

1) Kui laev on mõne teise konventsiooniosalise sadamas, kontrollivad selle konventsiooniosalise nõuetekohaselt volitatud ametiisikud käesolevas lisas sätestatud käitusnõuete täitmist laevas, kui on põhjendatud alus arvata, et laeva kapten või laevapere ei tunne põhilisi laeval kasutatavaid menetlusi prügireostuse vältimiseks.

2) Käesoleva reegli lõikes 1 kirjeldatud asjaolude korral võtab konventsiooniosaline meetmed, mis tagavad, et laev ei lähe merele enne, kui olukord laeval vastab käesoleva lisa nõuetele.

3) Käesolevale reeglile kohaldatakse konventsiooni artiklis 5 ettenähtud sadamariigi kontrolli korda.

4) Käesoleva reegli sätted ei piira selle konventsiooniosalise õigusi ega kohustusi, kes kontrollib konventsioonis ettenähtud käitusnõuete täitmist.

Reegel 9. Plakatid, prügikäitluskavad ja prügiarvestuse pidamine

1) a) Laev, mille pikkus on 12 m või rohkem, paneb välja plakatid, millega teavitatakse laevaperet ja reisijaid käesoleva lisa reeglite 3 ja 5 alusel kohaldatavatest prügikõrvaldusnõuetest.
b) Plakatid koostatakse laevapere töökeeles. Laevadel, mida kasutatakse reiside tegemiseks muude konventsiooniosaliste jurisdiktsiooni all olevatesse sadamatesse või meres paiknevatesse terminalidesse, peavad plakatid olema ka inglise, prantsuse ja hispaania keeles.

2) Vähemalt 400-se kogumahutavusega laeval ja laeval, millega on lubatud vedada vähemalt 15 isikut, peab olema prügikäitluskava, mida laevapere järgib. Kavas esitatakse prügi kogumise, ladustamise, töötlemise ja kõrvaldamise ning pardal olevate seadmete kasutamise kirjalik kord. Selles on nimetatud ka kava täitmise eest vastutav isik. Kava koostatakse organisatsiooni väljatöötatud suuniste2 alusel laevapere töökeeles.

3) Vähemalt 400-se kogumahutavusega laeval ja laeval, millega on lubatud vedada vähemalt 15 isikut ning mida kasutatakse reiside tegemiseks muude konventsiooniosaliste jurisdiktsiooni all olevatesse sadamatesse või meres paiknevatesse terminalidesse, ning püsi- ja ujuvplatvormil, mida kasutatakse merepõhja maavarade uurimiseks ja kasutamiseks, peab olema prügiraamat. Olenemata sellest, kas prügiraamat on laeva ametliku logiraamatu osa või mitte, peab see vastama käesoleva lisa liites esitatud vormile:
a) iga heitetoimingu või lõppenud tuhastamise kohta tehakse kanne prügiraamatusse ning sellele kirjutab tuhastamise või heite kuupäeval alla toimingu eest vastutav juhtkonnaliige.
Prügiraamatu igal täidetud leheküljel peab olema laeva kapteni allkiri. Prügiraamatu kanded peavad olema vähemalt inglise, prantsuse või hispaania keeles.
Kui kanded on tehtud ka selle riigi ametlikus keeles, kelle lipu all on laeval õigus sõita, võetakse need aluseks vaidluse või lahkarvamuse korral;
b) tuhastamise või heite kohta tehtud kandes peab olema märgitud kuupäev ja kellaaeg, laeva asend, prügi kirjeldus ning tuhastatud või heidetud prügi hinnanguline kogus;
c) prügiraamatut hoitakse laeval sellises kohas, kus see on igal mõistlikul ajal kättesaadav kontrollimiseks.
Prügiraamatut säilitatakse kaks aastat pärast sellesse viimase kande tegemist;
d) käesoleva lisa reeglis 6 nimetatud heite, lekke või juhusliku kaotamise korral tuleb prügiraamatusse märkida prügikao asjaolud ja põhjused.

4) Administratsioon võib loobuda prügiraamatuga seotud nõuete kohaldamisest:
a) laeva suhtes, mis teeb kuni ühetunniseid reise ning millega on lubatud vedada vähemalt 15 isikut;
b) püsi- või ujuvplatvormide suhtes, mida kasutatakse merepõhja maavarade uurimiseks ja kasutamiseks.

5) Konventsiooniosalise valitsuse pädev asutus võib kontrollida prügiraamatut laeval, mille suhtes kohaldatakse käesolevat reeglit, kui laev asub tema sadamas või meres paiknevas terminalis, ning kopeerida raamatu ükskõik millise kande ja nõuda, et laeva kapten kinnitaks kande koopia tõesust.

Laeva prügiraamatu kandest sel viisil tehtud koopiat, mille tõesust on laeva kapten kinnitanud, võib kasutada kohtumenetluses tõendusmaterjalina kandes esitatud asjaolude kohta. Pädeval asutusel tuleb käesoleva lõike kohaselt prügiraamatut kontrollida ja tõestatud koopia võtta nii kiiresti kui võimalik, põhjustamata laevale asjatuid viivitusi.

6) Enne 1. juulit 1997 ehitatud laevade suhtes kohaldatakse käesolevat reeglit alates 1. juulist 1998.

 

V lisa liide

PRÜGIRAAMATU VORM
PRÜGIRAAMAT

Laeva nimi: . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tunnusnumber või kutsung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IMO nr:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ajavahemik: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Sissejuhatus

1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni, muudetud 1978. aasta protokolliga (MARPOL 73/78), V lisa reegli 9 kohaselt tuleb registreerida iga heitetoiming või lõppenud tuhastamine. See hõlmab heiteid merre, vastuvõtuseadmetesse või teistele laevadele.

2. Prügi ja prügikäitlus

Prügi on mitmesugused toidu-, olme- ja käitusjäätmed, välja arvatud toorkala ja selle osad, mis on tekkinud laeva tavakäituse ajal ning mida tuleb pidevalt või perioodiliselt kõrvaldada, välja arvatud MARPOL 73/78 teistes lisades määratletud või loetletud ained (näiteks nafta, reovesi või kahjulikud vedelained).

Asjakohase teabe saamiseks tuleks viidata ka MARPOL 73/78 V lisa rakendamise suunistele3.

3. Prügi kirjeldus

Prügiraamatusse märkimiseks jagatakse prügi järgmistesse kategooriatesse:
1. Plast
2. Ujuv pakkimispuit, katte- ja pakkematerjal
3. Peenestatud pabertooted, kalts, klaas, metall, pudelid, savinõud jne
4. Lastijäätmed, pabertooted, kalts, klaas, metall, pudelid, savinõud jne
5. Toidujäätmed
6. Põletustuhk

4. Prügiraamatu kanded

4.1. Prügiraamatusse tuleb teha kanne igal järgmisel juhul:
a) Prügi merre heitmine:
i) Heite kuupäev ja kellaaeg
ii) Laeva asend (laius- ja pikkuskraad). Märkus: lastijäätmete heite korral märgitakse laeva asend heite alustamisel ja lõpetamisel.
iii) Heidetud prügi kategooria
iv) Iga kategooria heidetud prügi hinnanguline kogus kuupmeetrites
v) Toimingu eest vastutava juhtkonnaliikme allkiri
b) Prügi heitmisel kaldal paiknevasse vastuvõtuseadmesse või teisele laevale:
i) Heite kuupäev ja kellaaeg
ii) Vastuvõtuseadme asukoha sadam või laeva nimi
iii) Heidetud prügi kategooria
iv) Iga kategooria heidetud prügi hinnanguline kogus kuupmeetrites
v) Toimingu eest vastutava juhtkonnaliikme allkiri
c) Prügi põletamisel:
i) Põletamise alguse ja lõpu kuupäev ja kellaaeg
ii) Laeva asend (laius- ja pikkuskraad)
iii) Põletatud prügi hinnanguline kogus kuupmeetrites
iv) Toimingu eest vastutava juhtkonnaliikme allkiri
d) Õnnetusjuhtumist tingitud või muud erandlikud d:
i) Toimumise aeg
ii) Laeva asend heite ajal.
iii) Prügi hinnanguline kogus ja kategooria.
iv) Heite, lekke või kaotamise asjaolud, selle põhjused ja üldised märkused.

4.2. Kviitung

Kapten peaks saama sadamas asuvate vastuvõtuseadmete käitajalt või prügi vastuvõtva laeva kaptenilt kviitungi või tõendi üleantud prügi hinnangulise koguse kohta. Kviitungeid või tõendeid tuleb hoida laevas koos prügiraamatuga kaks aastat.

4.3. Prügi kogus

Prügi kogust laeval tuleks hinnata kuupmeetrites, võimaluse korral kategooriate kaupa eraldi. Prügiraamatus on palju viiteid prügi hinnangulise koguse kohta. Mööndakse, et prügi koguse hindamise täpsust tõlgendatakse erinevalt.

Mahuhinnangud erinevad enne ja pärast prügi töötamist. Teatavate töötlemismenetluste puhul, näiteks toidujäätmete pideval töötlemisel ei pruugi olla võimalik mahtu hinnata. Neid tegureid tuleb raamatusse kannete tegemisel ja nende tõlgendamisel arvestada.

 

PRÜGIHEITE REGISTREERIMINE

Laeva nimi: . . . . . .      Tunnusnumber või kutsung: . . . . . .      IMO nr: . . . . . .

Prügi kategooriad:
1: Plast
2: Ujuv pakkimispuit, katte- ja pakkematerjal
3: Peenestatud pabertooted, kalts, klaas, metall, pudelid, savinõud jne
4: Lastijäätmed, pabertooted, kalts, klaas, metall, pudelid, savinõud jne
5: Toidujäätmed
6: Põletustuhk, välja arvatud plasttoodete tuhk, mis võib sisaldada mürgiseid või raskmetallide jääke

MÄRKUS. IGASUGUSE PRÜGI, VÄLJA ARVATUD TOIDUJÄÄTMETE HEIDE ERIPIIRKONDADES ON KEELATUD. AINULT MERRE HEIDETAV PRÜGI PEAB OLEMA KATEGOORIATESSE JAGATUD. PRÜGI, VÄLJA ARVATUD 1. KATEGOORIA PRÜGI VASTUVÕTUSEADMETESSE HEITMISEL ON VAJA MÄRKIDA AINULT SELLE HINNANGULINE ÜLDKOGUS. LAEVA ASEND TULEB MÄRKIDA LASTIJÄÄTMETE HEITE ALUSTAMISEL JA LÕPETAMISEL.

 

 

Kuupäev/ kellaaeg Laeva asend

Merre heidetud hinnanguline kogus (m3)

Vastuvõtuseadmesse või teisele laevale heidetud prügi hinnanguline kogus

Põletatud heite hinanguline kogus (m3) Tõendus/ Allkiri
    2. kat. 3. kat. 4. kat. 5. kat. 6. kat. 1. kat.  Muu    
                     
                     
                     
                     
                     
                     

Kapteni allkiri: . . . . . . . . . . . . .  . . . Kuupäev: . . . . . . . . . . . . .  . . .

1 Viide sadamariigi kontrolli korrale (Procedures for port State control), mis on vastu võetud organisatsiooni resolutsiooniga A.787(19), muudetud resolutsiooniga A.882(21); vaata IMO väljaanne IA650E.
2 Viide prügikäitluskavade koostamise suunistele (Guidelines for the development of garbage management plans), mis on vastu võetud organisatsiooni merekeskkonna kaitse komitee resolutsiooniga MEPC.71(38); vaata MEPC/Circ.317 ja IMO väljaanne FA656E.
3 Viide MARPOL 73/78 V lisa rakendamise suunistele, muudetud resolutsioonidega MEPC.59(33) ja MEPC.92(45).

 

RESOLUTION MEPC.65(37)
adopted on 14 September 1995

ANNEX

TEXTS OF AMENDMENTS TO ANNEX V OF MARPOL 73/78

Regulation 2. Application

The existing text of regulation 2 is replaced by the following:
“Unless expressly provided otherwise, the provisions of this Annex shall apply to all ships.”

New regulation 9 is added as follows:

Regulation 9. Placards, garbage management plans and garbage record-keeping

(1) (a) Every ship of 12 metres or more in length overall shall display placards which notify the crew and passengers of the disposal requirements of regulations 3 and 5 of this Annex, as applicable.
(b) The placards shall be written in the official language of the State whose flag the ship is entitled to fly and, for ships engaged in voyages to ports or offshore terminals under the jurisdiction of other Parties to the Convention, in English or French.

(2) Every ship of 400 tons gross tonnage and above, and every ship which is certified to carry 15 persons or more, shall carry a garbage management plan which the crew shall follow. This plan shall provide written procedures for collecting, storing, processing and disposing of garbage, including the use of the equipment on board. It shall also designate the person in charge of carrying out the plan.

Such a plan shall be in accordance with the guidelines developed by the Organization and written in the working language of the crew.

(3) Every ship of 400 tons gross tonnage and above and every ship which is certified to carry 15 persons or more engaged in voyages to ports or offshore terminals under the jurisdiction of other Parties to the Convention and every fixed and floating platform engaged in exploration and exploitation of the sea-bed, shall be provided with a Garbage Record Book. The Garbage Record Book, whether as a part of the ship’s official logbook or otherwise, shall be in the form specified in the Appendix to this Annex;
(a) each discharge operation, or completed incineration, shall be recorded in the Garbage Record Book and signed for on the date of the incineration or discharge by the officer in charge. Each completed page of the Garbage Record Book shall be signed by the master of the ship. The entries in the Garbage Record Book shall be both in an official language of the State whose flag the ship is entitled to fly, and in English or French. The entries in an official national language of the State whose flag the ship is entitled to fly shall prevail in case of a dispute or discrepancy;
(b) the entry for each incineration or discharge shall include date and time, position of the ship, description of the garbage and the estimated amount incinerated or discharged;
(c) the Garbage Record Book shall be kept on board the ship and in such a place as to be available for inspection in a reasonable time. This document shall be preserved for a period of two years after the last entry is made on the record;
(d) in the event of discharge, escape or accidental loss referred to in regulation 6 of this Annex an entry shall be made in the Garbage Record Book of the circumstances of, and the reasons for, the loss.

(4) The Administration may waive the requirements for Garbage Record Books for:
(i) any ship engaged on voyages of 1 hour or less in duration which is certified to carry 15 persons or more; or
(ii) fixed or floating platforms while engaged in exploration and exploitation of the sea-bed.

(5) The competent authority of the Government of a Party to the Convention may inspect the Garbage Record Book on board any ship to which this regulation applies while the ship is in its ports or offshore terminals and may make a copy of any entry in that book, and may require the master of the ship to certify that the copy is a true copy of such an entry. Any copy so made, which has been certified by the master of the ship as a true copy of an entry in the ship’s Garbage Record Book, shall be admissible in any judicial proceedings as evidence of the facts stated in the entry. The inspection of a Garbage Record Book and the taking of a certified copy by the competent authority under this paragraph shall be performed as expeditiously as possible without causing the ship to be unduly delayed.

(6) In the case of ships built before 1 July 1997, this regulation shall apply as from 1 July 1998.

Appendix is added to the Annex as follows:

Appendix

FORM OF GARBAGE RECORD BOOK

Name of ship:  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .

Distinctive number or letters:  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .

IMO No. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .

Period: . . . . . . . . .    From: . . . . . . . . . .    To: . . . . . . . . .

1. Introduction

In accordance with Regulation 9 of Annex V of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 (MARPOL 73/78) a record is to be kept of each discharge operation or completed incineration. This includes discharges at sea, to reception facilities, or to other ships.

2. Garbage and garbage management:

Garbage includes all kinds of food, domestic and operational waste excluding fresh fish and parts thereof, generated during the normal operation of the vessel and liable to be disposed of continuously or periodically except those substances which are defined or listed in other annexes to MARPOL 73/78 (such as oil, sewage or noxious liquid substances).

The Guidelines for the Implementation of Annex V of MARPOL 73/78 should also be referred to for relevant information.

3. Description of the garbage

The garbage is to be grouped into categories for the purposes of this record book as follows:
1. Plastics
2. Floating dunnage, lining, or packing material
3. Ground-down paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery, etc.
4. Paper Products, rags, glass, metal, bottles, crockery, etc.
5. Food waste
6. Incinerator ash

4. Entries in the Garbage Record Book

4.1. Entries in the Garbage Record Book shall be made on each of the following occasions:
(a) When garbage is discharged into the sea:
(i) Date and time of discharge
(ii) Position of the ship (latitude and longitude)
(iii) Category of garbage discharged
(iv) Estimated amount discharged for each category in m3
(v) Signature of the officer in charge of the operation.
(b) When garbage is discharged to reception facilities ashore or to other ships:
(i) Date and time of discharge
(ii) Port or facility, or name of ship
(iii) Category of garbage discharged
(iv) Estimated amount discharged for each category in m3
(v) Signature of officer in charge of the operation
(c) When garbage is incinerated:
(i) Date and time of start and stop of incineration
(ii) Position of the ship (latitude and longitude)
(iii) Estimated amount incinerated in m3
(iv) Signature of the officer in charge of the operation.
(d) Accidental or other exceptional discharges of garbage
(i) Time of occurrence
(ii) Port or position of the ship at time of occurrence
(iii) Estimated amount and category of garbage
(iv) Circumstances of disposal, escape or loss, the reason therefore and general remarks.

4.2. Receipts

The master should obtain from the operator of port reception facilities, or from the master of the ship receiving the garbage, a receipt or certificate specifying the estimated amount of garbage transferred. The receipts or certificates must be kept on board the ship with the Garbage Record Book for two years.

4.3. Amount of garbage

The amount of garbage onboard should be estimated in m3, if possible separately according to category. The Garbage Record Book contains many references to estimated amount of garbage. It is recognized that the accuracy of estimating amounts of garbage is left to interpretation. Volume estimates will differ before and after processing. Some processing procedures may not allow for a usable estimate of volume, e.g. the continuous processing of food waste. Such factors should be taken into consideration when making and interpreting entries made in a record.

RECORD OF GARBAGE DISCHARGES

Ship’s Name: . . . . . .      Distinctive No., or letters . . . . . .      IMO No.: . . . . . .

Garbage Categories:
1. Plastic.
2. Floating dunnage, lining, or packing materials.
3. Ground paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery, etc.
4. Paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery, etc.
5. Food waste.
6. Incinerator ash.

NOTE: THE DISCHARGE OF ANY GARBAGE OTHER THAN FOOD WASTE IS PROHIBITED IN SPECIAL AREAS. ONLY GARBAGE DISCHARGED INTO THE SEA MUST BE CATEGORIZED. GARBAGE OTHER THAN CATEGORY 1 DISCARGED TO RECEPTION FACILITIES NEED ONLY BE LISTED AS A TOTAL ESTIMATED AMOUNT.

Date / time  

Position of the Ship  

Estimated Amount Discharged into Sea (m3)

Estimated Amount Discharged to Reception Facilities or to other ship
(m3)

Estimated Amount Incinerated (m3)  

Certification / Signature  

CAT. 2 CAT. 3 CAT. 4 CAT. 5 CAT. 6 CAT. 1 Other
                     
                     
                     
                     
                     
                     

Master’s Signature: . . . . . . . . . . . . .  . . Date: . . . . . . . . . . . . .  . . . . .

RESOLUTION MEPC.89(45)
adopted on 5 October 2000

Annex

AMENDMENTS TO ANNEX V OF MARPOL 73/78

1. The existing paragraph (2) of regulation 1 is replaced by the following:

Nearest land”. The term “from the nearest land” means from the baseline from which the territorial sea of the territory in question is established in accordance with international law, except that, for the purposes of the present Convention “from nearest land” off the north-eastern coast of Australia shall mean from a line drawn from a point on the coast of Australia in
latitude 11°00' S, longitude 142°08' E
to a point in latitude 10°35'S, longitude 141°55' E,
thence to a point latitude 10°00' S, longitude 142°00' E,
thence to a point latitude 9°10' S, longitude 143°52' E,
thence to a point latitude 9°00' S, longitude 144°30' E,
thence to a point latitude 10°41' S, longitude 145°00' E,
thence to a point latitude 13°00' S, longitude 145°00' E,
thence to a point latitude 15°00' S, longitude 146°00' E,
thence to a point latitude 17°30' S, longitude 147°00' E,
thence to a point latitude 21°00' S, longitude 152°55' E,
thence to a point latitude 24°30' S, longitude 154°00' E,
thence to a point on the coast of Australia
in latitude 24°42' S, longitude 153°15' E

2. The existing paragraph (1)(a) of regulation 3 is replaced by the following:
“the disposal into the sea of all plastics, including but not limited to synthetic ropes, synthetic fishing nets, plastic garbage bags and incinerator ashes from plastic products which may contain toxic or heavy metal residues, is prohibited.”

3. The existing paragraph (2)(a)(i) of regulation 5 is replaced by the following:
“all plastics, including but not limited to synthetic ropes, synthetic fishing nets, plastic garbage bags and incinerator ashes from plastic products which may contain toxic or heavy metal residues; and”

4. The existing paragraph (1)(b) of regulation 9 is replaced by the following:
“The placards shall be written in the working language of the ship’s personnel and, for ships engaged in voyages to ports or offshore terminals under the jurisdiction of other Parties to the Convention, shall also be in English, French or Spanish.”

5. The existing paragraph (3)(a) of regulation 9 is replaced by the following:
“Each discharge operation, or completed incineration, shall be recorded in the Garbage Record Book and signed for on the date of the incineration or discharge by the officer in charge. Each completed page of the Garbage Record Book shall be signed by the master of the ship. The entries in the Garbage Record Book shall be at least in English, French or Spanish. Where the entries are also made in an official language of the State whose flag the ship is entitled to fly are also used, these entries shall prevail in case of a dispute or discrepancy;”

6. The existing Record of Garbage Discharges contained in the appendix is replaced by the following:

“RECORD OF GARBAGE DISCHARGES

Ship’s name: . . . . . .      Distinctive No, or letters: . . . . . .       IMO No: . . . . . .

Garbage categories:
1. Plastic
2. Floating dunnage, lining or packing materials
3. Ground paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery, etc.
4. Paper products, rages, glass, metal, bottles, crockery, etc.
5. Food waste
6. Incinerator ash except from plastic products which may contain toxic or heavy metal residues

NOTE: THE DISCHARGE OF ANY GARBAGE OTHER THAN FOOD WASTE IS PROHIBITED IN SPECIAL AREAS. ONLY GARBAGE DISCHARGED INTO THE SEA MUST BE CATEGORIZED. GARBAGE OTHER THAN CATEGORY 1 DISCHARGED TO RECEPTION FACILITIES NEED ONLY BE LISTED AS A TOTAL ESTIMATED AMOUNT.

Date / time Position of the ship

Estimated amount discharged into sea (m3)

Estimated amount discharged to reception facilities or to other ship
(m3)

Estimated amount incinerated (m3) Certification / Signature
    CAT. 2 CAT. 3 CAT. 4 CAT. 5 CAT. 6 CAT. 1 Other    
                     
                     
                     
                     
                     
                     

Master’s Signature: . . . . . . . . . . . . .  . . Date: . . . . . . . . . . . . .  . . . .”

 

RESOLUTION MEPC.116(51)
adopted on 1 April 2004

Annex

AMENDMENTS TO THE APPENDIX TO ANNEX V OF MARPOL 73/78

1. Garbage category “4” in Section 3 of the Form of Garbage Record Book is amended as follows:
“4. Cargo residues, paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery, etc.”

2. Paragraph 4.1(a)(ii) of Section 4 in the Form of Garbage Record Book is amended as follows:
“(ii) Position of the ship (latitude and longitude). Note for cargo residue discharges, include discharge start and stop positions.”

3. The NOTE included in the Record of Garbage Discharges is amended by adding the following sentence:
“DISCHARGES OF CARGO RESIDUES REQUIRE START AND STOP POSITIONS TO BE RECORDED.”

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json