Teksti suurus:

Politseiteenistuse seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse, piirivalveteenistuse seaduse, prokuratuuriseaduse, kohtute seaduse, õiguskantsleri seaduse, Riigikontrolli seaduse, Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseisu ning Riigikogu VII, VIII ja IX koosseisu liikmete pensioni seaduse, Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse, riikliku pensionikindlustuse seaduse ja avaliku teenistuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.03.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 15, 94

Politseiteenistuse seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse, piirivalveteenistuse seaduse, prokuratuuriseaduse, kohtute seaduse, õiguskantsleri seaduse, Riigikontrolli seaduse, Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseisu ning Riigikogu VII, VIII ja IX koosseisu liikmete pensioni seaduse, Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse, riikliku pensionikindlustuse seaduse ja avaliku teenistuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 18.02.2009

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 26. veebruari 2009. a otsusega nr 437

§ 1. Politseiteenistuse seaduse (RT I 1998, 50, 753; 2009, 2, 6) § 211 täiendatakse lõigetega 12–14 järgmises sõnastuses:

« (12) Isik, kes on süüdi mõistetud karistusseadustiku 15. peatükis või 17. peatüki 2. jaos sätestatud süüteo eest, mille eest karistusseadustik näeb ette vähemalt kuni viieaastase vangistuse, kaotab õiguse käesolevas paragrahvis sätestatud politseiametniku pensionile.

(13) Kui isikule maksti käesolevas paragrahvis sätestatud politseiametniku pensioni, siis lõpetatakse pensioni maksmine kohtuotsuse jõustumise kuule järgnevast kuust. Käesolevas paragrahvis sätestatud politseiametniku pensionile õiguse kaotamise korral säilib isikul õigus taotleda pensioni üldistel alustel.

(14) Kohus on kohustatud 10 tööpäeva jooksul kohtuotsuse jõustumisest arvates kirjalikult teatama Sotsiaalkindlustusametile asjaolust, millega seoses kaob isikul õigus käesolevas paragrahvis sätestatud politseiametniku pensionile.»

§ 2. Kaitseväeteenistuse seaduses (RT I 2000, 28, 167; 2009, 5, 35) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 196 lõiked 1 ja 11 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kaadrikaitseväelasel, reservväelasel ja eruväelasel, kellel on vähemalt 20-aastane kaitseväeteenistuse staaž või vähemalt 25-aastane üldine pensionistaaž, millest kaitseväeteenistuse staaži on 13 aastat, tekib 50-aastaselt õigus väljateenitud aastate pensionile, välja arvatud juhul, kui ta on vabastatud lepingulisest teenistusest kaitseväes tahtlikult toimepandud kuriteo eest süüdimõistva kohtuotsuse jõustumise tõttu.

(11) Kaadrikaitseväelasel, reservväelasel ja eruväelasel, kelle tegevteenistuse leping on sõlmitud alates 2008. aasta 1. jaanuarist ja kellel on vähemalt 20-aastane kaitseväeteenistuse staaž, tekib 50-aastaselt õigus väljateenitud aastate pensionile, välja arvatud juhul, kui ta on vabastatud lepingulisest teenistusest kaitseväes tahtlikult toimepandud kuriteo eest süüdimõistva kohtuotsuse jõustumise tõttu.»;

2) paragrahvi 196 täiendatakse lõigetega 6–8 järgmises sõnastuses:

« (6) Isik, kes on süüdi mõistetud karistusseadustiku 15. peatükis või 17. peatüki 2. jaos sätestatud süüteo eest, mille eest karistusseadustik näeb ette vähemalt kuni viieaastase vangistuse, kaotab õiguse käesolevas paragrahvis sätestatud väljateenitud aastate pensionile.

(7) Kui isikule maksti käesolevas paragrahvis sätestatud väljateenitud aastate pensioni, siis lõpetatakse pensioni maksmine kohtuotsuse jõustumise kuule järgnevast kuust. Käesolevas paragrahvis sätestatud pensionile õiguse kaotamise korral säilib isikul õigus taotleda pensioni üldistel alustel.

(8) Kohus on kohustatud 10 tööpäeva jooksul kohtuotsuse jõustumisest kirjalikult teatama Sotsiaalkindlustusametile asjaolust, millega seoses kaob isikul õigus käesolevas paragrahvis sätestatud väljateenitud aastate pensionile.»;

3) paragrahvi 1961 täiendatakse lõigetega 5–7 järgmises sõnastuses:

« (5) Isik, kes on süüdi mõistetud karistusseadustiku 15. peatükis või 17. peatüki 2. jaos sätestatud süüteo eest, mille eest karistusseadustik näeb ette vähemalt kuni viieaastase vangistuse, kaotab õiguse käesolevas paragrahvis sätestatud Kaitseväe juhataja ja ülemjuhataja ning Kaitseväe Peastaabi ülema väljateenitud aastate pensionile.

(6) Kui isikule maksti käesolevas paragrahvis sätestatud Kaitseväe juhataja või ülemjuhataja või Kaitseväe Peastaabi ülema väljateenitud aastate pensioni, siis lõpetatakse pensioni maksmine kohtuotsuse jõustumise kuule järgnevast kuust. Käesolevas paragrahvis sätestatud pensionile õiguse kaotamise korral säilib isikul õigus taotleda pensioni üldistel alustel.

(7) Kohus on kohustatud 10 tööpäeva jooksul kohtuotsuse jõustumisest arvates kirjalikult teatama Sotsiaalkindlustusametile asjaolust, millega seoses kaob isikul õigus käesolevas paragrahvis sätestatud Kaitseväe juhataja ja ülemjuhataja ning Kaitseväe Peastaabi ülema väljateenitud aastate pensionile.»

§ 3. Piirivalveteenistuse seaduse (RT I 2007, 24, 126; 2008, 48, 268) § 50 täiendatakse lõigetega 7–9 järgmises sõnastuses:

« (7) Isik, kes on süüdi mõistetud karistusseadustiku 15. peatükis või 17. peatüki 2. jaos sätestatud süüteo eest, mille eest karistusseadustik näeb ette vähemalt kuni viieaastase vangistuse, kaotab õiguse käesolevas paragrahvis sätestatud väljateenitud aastate pensionile.

(8) Kui isikule maksti käesolevas paragrahvis sätestatud väljateenitud aastate pensioni, siis lõpetatakse pensioni maksmine kohtuotsuse jõustumise kuule järgnevast kuust. Käesolevas paragrahvis sätestatud pensionile õiguse kaotamise korral säilib isikul õigus taotleda pensioni üldistel alustel.

(9) Kohus on kohustatud kümne tööpäeva jooksul kohtuotsuse jõustumisest arvates kirjalikult teatama Sotsiaalkindlustusametile asjaolust, millega seoses kaob isikul õigus käesolevas paragrahvis sätestatud väljateenitud aastate pensionile.»

§ 4. Prokuratuuriseaduses (RT I 1998, 41/42, 625; 2009, 4, 26) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 25 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Prokuröril, kes on prokurörina töötanud vähemalt 25 aastat, on pensioniea saabumisel õigus prokuröri vanaduspensionile, välja arvatud juhul, kui ta on teenistusest vabastatud tahtlikult toimepandud kuriteo eest süüdimõistva kohtuotsuse jõustumise tõttu.

(2) Õigus prokuröri vanaduspensionile on ka isikul, kes on prokurörina töötanud vähemalt 15 aastat ja sellele eelnevalt kohtunikuna või politseiametnikuna vähemalt 10 aastat, välja arvatud juhul, kui ta on teenistusest vabastatud tahtlikult toimepandud kuriteo eest süüdimõistva kohtuotsuse jõustumise tõttu.»;

2) paragrahvi 25 täiendatakse lõigetega 7–10 järgmises sõnastuses:

« (7) Isik, kes on süüdi mõistetud karistusseadustiku 15. peatükis või 17. peatüki 2. jaos sätestatud süüteo eest, mille eest karistusseadustik näeb ette vähemalt kuni viieaastase vangistuse, kaotab õiguse käesolevas paragrahvis sätestatud prokuröri vanaduspensionile.

(8) Kui isikule maksti käesolevas paragrahvis sätestatud prokuröri vanaduspensioni, siis lõpetatakse pensioni maksmine kohtuotsuse jõustumise kuule järgnevast kuust. Käesolevas paragrahvis sätestatud prokuröri vanaduspensionile õiguse kaotamise korral säilib isikul õigus taotleda pensioni üldistel alustel.

(9) Kohus on kohustatud 10 tööpäeva jooksul kohtuotsuse jõustumisest arvates kirjalikult teatama Sotsiaalkindlustusametile asjaolust, millega seoses kaob isikul õigus käesolevas paragrahvis sätestatud prokuröri vanaduspensionile.

(10) Käesolevas paragrahvis sätestatud prokuröri vanaduspensioni maksmisel rakendatakse riikliku pensionikindlustuse seaduse sätteid, kui käesolev seadus ei sätesta teisiti.»

§ 5. Kohtute seaduse (RT I 2002, 64, 390; 2009, 4, 27) § 77 täiendatakse lõigetega 31–33 järgmises sõnastuses:

« (31) Isik, kes on süüdi mõistetud karistusseadustiku 15. peatükis või 17. peatüki 2. jaos sätestatud süüteo eest, mille eest karistusseadustik näeb ette vähemalt kuni viieaastase vangistuse, kaotab õiguse käesolevas seaduses sätestatud kohtuniku vanaduspensionile ja kohtuniku väljateenitud aastate pensionile.

(32) Kui isikule maksti käesolevas seaduses sätestatud vanaduspensioni ja kohtuniku väljateenitud aastate pensioni, siis lõpetatakse pensioni maksmine kohtuotsuse jõustumise kuule järgnevast kuust. Käesolevas seaduses sätestatud pensionile õiguse kaotamise korral säilib isikul õigus taotleda pensioni üldistel alustel.

(33) Kohus on kohustatud 10 tööpäeva jooksul kohtuotsuse jõustumisest arvates kirjalikult teatama Sotsiaalkindlustusametile asjaolust, millega seoses kaob isikul õigus käesolevas seaduses sätestatud kohtuniku vanaduspensionile ja kohtuniku väljateenitud aastate pensionile.»

§ 6. Õiguskantsleri seaduses (RT I 1999, 29, 406; 2008, 58, 329) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 14 täiendatakse lõigetega 21–23 ja 41 järgmises sõnastuses:

« (21) Isik, kes on süüdi mõistetud karistusseadustiku 15. peatükis või 17. peatüki 2. jaos sätestatud süüteo eest, mille eest karistusseadustik näeb ette vähemalt kuni viieaastase vangistuse, kaotab õiguse õiguskantsleri ametipensionile.

(22) Kui isikule maksti käesolevas paragrahvis sätestatud õiguskantsleri ametipensioni, siis lõpetatakse pensioni maksmine kohtuotsuse jõustumise kuule järgnevast kuust. Käesolevas paragrahvis sätestatud ametipensionile õiguse kaotamise korral säilib isikul õigus taotleda pensioni üldistel alustel.

(23) Kohus on kohustatud 10 tööpäeva jooksul kohtuotsuse jõustumisest arvates kirjalikult teatama Sotsiaalkindlustusametile asjaolust, millega seoses kaob isikul õigus käesolevas paragrahvis sätestatud õiguskantsleri ametipensionile.»

« (41) Käesolevas paragrahvis sätestatud õiguskantsleri ametipensioni maksmisel rakendatakse riikliku pensionikindlustuse seaduse sätteid, kui käesolev seadus ei sätesta teisiti.»;

2) paragrahvi 41 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Õiguskantsleri asetäitjal-nõunikul on pensioniea saabumisel õigus ametipensionile, kui ta on töötanud vähemalt viis aastat nimetatud ametikohal ja vähemalt 15 aastat kohtunikuna, notarina, vandeadvokaadina või kõrgkooli õppejõuna või olnud vähemalt 15 aastat avalikus teenistuses, välja arvatud juhul, kui ta on teenistusest vabastatud tahtlikult toimepandud kuriteo eest süüdimõistva kohtuotsuse jõustumise tõttu. Nimetatud ametipensionile õigust andval ametikohal töötamise jätkamise ajal ametipensioni ei maksta.»;

3) paragrahvi 41 täiendatakse lõigetega 11–13 ja 5 järgmises sõnastuses:

« (11) Isik, kes on süüdi mõistetud karistusseadustiku 15. peatükis või 17. peatüki 2. jaos sätestatud süüteo eest, mille eest karistusseadustik näeb ette vähemalt kuni viieaastase vangistuse, kaotab õiguse õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametipensionile.

(12) Kui isikule maksti käesolevas paragrahvis sätestatud õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametipensioni, siis lõpetatakse pensioni maksmine kohtuotsuse jõustumise kuule järgnevast kuust. Käesolevas paragrahvis sätestatud õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametipensionile õiguse kaotamise korral säilib isikul õigus taotleda pensioni üldistel alustel.

(13) Kohus on kohustatud 10 tööpäeva jooksul kohtuotsuse jõustumisest arvates kirjalikult teatama Sotsiaalkindlustusametile asjaolust, millega seoses kaob isikul õigus käesolevas paragrahvis sätestatud õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametipensionile.»

« (5) Käesolevas paragrahvis sätestatud õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametipensioni maksmisel rakendatakse riikliku pensionikindlustuse seaduse sätteid, kui käesolev seadus ei sätesta teisiti.»

§ 7. Riigikontrolli seaduses (RT I 2002, 21, 117; 2008, 1, 5) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 27 täiendatakse lõigetega 41–43 ja 61 järgmises sõnastuses:

« (41) Isik, kes on süüdi mõistetud karistusseadustiku 15. peatükis või 17. peatüki 2. jaos sätestatud süüteo eest, mille eest karistusseadustik näeb ette vähemalt kuni viieaastase vangistuse, kaotab õiguse riigikontrolöri ametipensionile.

(42) Kui isikule maksti käesolevas seaduses sätestatud riigikontrolöri ametipensioni, siis lõpetatakse pensioni maksmine kohtuotsuse jõustumise kuule järgnevast kuust. Käesolevas paragrahvis sätestatud pensionile õiguse kaotamise korral säilib isikul õigus taotleda pensioni üldistel alustel.

(43) Kohus on kohustatud 10 tööpäeva jooksul kohtuotsuse jõustumisest arvates kirjalikult teatama Sotsiaalkindlustusametile asjaolust, millega seoses kaob isikul õigus käesolevas paragrahvis sätestatud riigikontrolöri ametipensionile.»

« (61) Käesolevas paragrahvis sätestatud riigikontrolöri ametipensioni maksmisel rakendatakse riikliku pensionikindlustuse seaduse sätteid, kui käesolev seadus ei sätesta teisiti.»;

2) paragrahvi 35 täiendatakse lõigetega 41–43 ja 6 järgmises sõnastuses:

« (41) Isik, kes on süüdi mõistetud karistusseadustiku 15. peatükis või 17. peatüki 2. jaos sätestatud süüteo eest, mille eest karistusseadustik näeb ette vähemalt kuni viieaastase vangistuse, kaotab õiguse Riigikontrolli peakontrolöri ametipensionile.

(42) Kui isikule maksti käesolevas seaduses sätestatud Riigikontrolli peakontrolöri ametipensioni, siis lõpetatakse pensioni maksmine kohtuotsuse jõustumise kuule järgnevast kuust. Käesolevas paragrahvis sätestatud ametipensionile õiguse kaotamise korral säilib isikul õigus taotleda pensioni üldistel alustel.

(43) Kohus on kohustatud 10 tööpäeva jooksul kohtuotsuse jõustumisest arvates kirjalikult teatama Sotsiaalkindlustusametile asjaolust, millega seoses kaob isikul õigus käesolevas paragrahvis sätestatud Riigikontrolli peakontrolöri ametipensionile.»

« (6) Käesolevas seaduses sätestatud Riigikontrolli peakontrolöri ametipensioni maksmisel rakendatakse riikliku pensionikindlustuse seaduse sätteid, kui käesolev seadus ei sätesta teisiti.»

§ 8. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseisu ning Riigikogu VII, VIII ja IX koosseisu liikmete pensioni seadust (RT 1992, 28, 381; RT I 2009, 12, 70) täiendatakse §-dega 281 ja 282 järgmises sõnastuses:

« § 281. Isik, kes on süüdi mõistetud karistusseadustiku 15. peatükis või 17. peatüki 2. jaos sätestatud süüteo eest, mille eest karistusseadustik näeb ette vähemalt kuni viieaastase vangistuse, kaotab õiguse käesolevas seaduses sätestatud parlamendiliikme vanaduspensionile. Kui isikule maksti käesolevas seaduses sätestatud parlamendiliikme vanaduspensioni, siis lõpetatakse pensioni maksmine kohtuotsuse jõustumise kuule järgnevast kuust. Käesolevas seaduses sätestatud parlamendiliikme vanaduspensionile õiguse kaotamise korral säilib isikul õigus taotleda pensioni üldistel alustel.

§ 282. Kohus on kohustatud 10 tööpäeva jooksul kohtuotsuse jõustumisest arvates kirjalikult teatama Riigikogu Kantseleile asjaolust, millega seoses kaob isikul õigus käesolevas seaduses sätestatud parlamendiliikme vanaduspensionile.»

§ 9. Vabariigi Presidendi ametihüve seaduses (RT I 1996, 51, 966; 2008, 42, 240) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 81 täiendatakse lõigetega 11 ja 21 järgmises sõnastuses:

« (11) Presidendi abikaasa, kes on süüdi mõistetud karistusseadustiku 15. peatükis või 17. peatüki 2. jaos sätestatud süüteo eest, mille eest karistusseadustik näeb ette vähemalt kuni viieaastase vangistuse, kaotab õiguse käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud hüvedele.»

« (21) Presidendi abikaasa, kes on süüdi mõistetud karistusseadustiku 15. peatükis või 17. peatüki 2. jaos sätestatud süüteo eest, mille eest karistusseadustik näeb ette vähemalt kuni viieaastase vangistuse, kaotab õiguse käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tasule.»;

2) paragrahvi 9 lõiked 1 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Pärast ametivolituste lõppemist makstakse presidendile ametipensioni, mille määr on 75 protsenti presidendi ametipalga määrast. Presidendil ei teki õigust ametipensionile, kui tema ametivolitused lõppevad kuriteo eest süüdimõistva kohtuotsuse jõustumise tõttu.»

« (4) Muid riiklikke pensione presidendile ametipensioni saamise ajal ei maksta.»;

3) paragrahvi 9 täiendatakse lõigetega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

« (7) Isik, kes on süüdi mõistetud karistusseadustiku 15. peatükis või 17. peatüki 2. jaos sätestatud süüteo eest, mille eest karistusseadustik näeb ette vähemalt kuni viieaastase vangistuse, kaotab õiguse presidendi ametipensionile.

(8) Kui isikule maksti käesolevas paragrahvis sätestatud presidendi ametipensioni, siis lõpetatakse pensioni maksmine kohtuotsuse jõustumise kuule järgnevast kuust. Käesolevas paragrahvis sätestatud pensionile õiguse kaotamise korral säilib isikul õigus taotleda pensioni üldistel alustel.»;

4) paragrahvi 13 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Presidendi ametipensioni ja presidendi pereliikme pensioni määramisel ja maksmisel kohaldatakse käesolevas seaduses määramata juhtudel riikliku pensionikindlustuse seaduse sätteid.»;

5) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Kohus on kohustatud 10 tööpäeva jooksul kohtuotsuse jõustumisest arvates kirjalikult teatama Vabariigi Presidendi Kantseleile asjaolust, millega seoses kaob isikul õigus käesoleva seaduse §-s 81 sätestatud hüvedele või §-s 9 sätestatud presidendi ametipensionile.»

§ 10. Riikliku pensionikindlustuse seaduse (RT I 2001, 100, 648; 2008, 48, 264) § 33 lõiget 2 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

« 31) jõustunud süüdimõistva kohtuotsuse puhul muu seaduse alusel määratud riikliku pensioni maksmise lõpetamise otsustamine;».

§ 11. Avaliku teenistuse seadust (RT I 1995, 16, 228; 2009, 11, 67) täiendatakse §-ga 1101 järgmises sõnastuses:

« § 1101. Ametniku ametist kõrvaldamine kriminaalmenetluse ajaks

Ametniku võib üle viia teisele ametikohale või panna talle ametikohavälised ülesanded, vabastades ta seniste ametikohustuste täitmisest osaliselt või täielikult, kui ametnik on kahtlustatav või süüdistatav karistusseadustiku 15. peatükis või 17. peatüki 2. jaos sätestatud süüteos, mille eest karistusseadustik näeb ette vähemalt kuni viieaastase vangistuse.»

§ 12. Seaduse rakendamine

Käesolevas seaduses sätestatut kohaldatakse isikule, kelle suhtes jõustub süüdimõistev kohtuotsus pärast käesoleva seaduse jõustumist.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json