Teksti suurus:

Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.03.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2009
Avaldamismärge:

Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu

Vastu võetud 10.01.2008 nr 12
RT I 2008, 2, 19
jõustumine 19.01.2008

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

10.07.2008 nr 112 (RT I 2008, 33, 203) 21.07.2008 (rakendatakse 1.04.2008)

19.02.2009 nr 42 (RT I 2009, 16, 99) 6.03.2009 (rakendatakse 1.01.2009)

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 30 lõike 1 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

(1) Käesoleva määrusega kehtestatakse tervishoiuteenuste loetelu ja tervishoiuteenuste rakendamise tingimused, mis on aluseks kindlustatud isikule osutatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel Eesti Haigekassa (edaspidi haigekassa) poolt.

(2) Tervishoiuteenuste loetelus sätestatud piirhindu ja piirmäärasid rakendatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 32 alusel kehtestatud kindlustatud isikult haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise korra ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika alusel.

2. peatükk
ÜLDARSTIABI

§ 2. Kindlustatud isiku pearaha

(1) Pearaha on tasu, mida haigekassa maksab perearstile perearsti nimistusse kantud kindlustatud isikule vajalike tervishoiuteenuste osutamise kulude katmiseks.

(2) Pearaha piirhind ühe kalendrikuu kohta on sõltuvalt kindlustatud isiku vanusest järgmine:

Pearaha

Kood

Piirhind
kroonides

Pearaha ühe alla 2-aastase kindlustatud isiku kohta

3056

107.00

Pearaha ühe 2- kuni alla 70-aastase kindlustatud isiku kohta

3057

  44.40

Pearaha 70-aastase ja vanema kindlustatud isiku kohta

3058

  53.80

(3) Perearstile, kelle nimistus on vähem kui 1200 kindlustatud isikut ja kelle teeninduspiirkonnas, milleks on riigi territooriumi haldusjaotusel rajanev üks kohalik omavalitsus, elab alaliselt vähem kui 1200 isikut, tasutakse pearaha 1200 isiku eest. Nimistus olevate kindlustatud isikute arvu ületava osa eest tasutakse pearaha koodiga 3057 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinna järgi.

(4) Perearstile, kes osutab lõikes 1 nimetatud tervishoiuteenust ajutiselt ilma õeta, tasutakse pearaha koefitsiendiga 0,8.

§ 3. Baasraha ja lisatasu

(1) Baasraha ja lisatasu on tasu, mida haigekassa maksab perearstile, kellele on «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 35 lõike 1 alusel kinnitatud nimistu (edaspidi kinnitatud nimistuga töötav perearst), «Ravikindlustuse seaduse» § 32 alusel sätestatud tervishoiuteenuste osutamiseks vajalike kulude katmiseks.

(2) Baasraha ja lisatasu rakendamise tingimused ning piirhind ühes kalendrikuus on järgmised:

Baasraha ja lisatasu

Kood

Piirhind
kroonides

Baasraha kinnitatud nimistuga töötavale perearstile

3051

11 955

Lisatasu, kui kinnitatud nimistuga töötava perearsti tegevuskoht asub lähimast haiglast 20–40 km kaugusel

3054

  1 400

Lisatasu, kui kinnitatud nimistuga töötava perearsti tegevuskoht asub lähimast haiglast kaugemal kui 40 km

3055

  4 018

Lisatasu kinnitatud nimistuga töötavale perearstile haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö eest

3061

  4 000

Lisatasu kinnitatud nimistuga töötavale perearstile erialase lisapädevuse eest

3062

  1 000

(3) Koodidega 3054 ja 3055 tähistatud lisatasu makstakse juhul, kui perearsti tegevuskoht asub lähimast «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 55 lõike 1 alusel kehtestatud haiglate loetelus (edaspidi haiglate loetelu) nimetatud piirkondlikust, kesk- või üldhaiglast vastavalt 20–40 kilomeetri kaugusel või kaugemal kui 40 kilomeetrit.

(4) Koodiga 3051 tähistatud baasraha makstakse koefitsiendiga kuni 1,5, kui perearstil on mitu tegevuskohta ja need asuvad haldusterritoriaalse korralduse tõttu mitmes linnas, alevis, alevikus või külas ning kui on täidetud järgmised tingimused:
1) perearsti kõigis tegevuskohtades on täidetud «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 10 alusel sotsiaalministri poolt kehtestatud nõuded;
2) perearsti nimistu ei ületa «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 8 lõike 4 alusel sotsiaalministri poolt kehtestatud piirsuurust;
3) perearsti vastuvõtuaeg teises või teistes tegevuskohtades on vähemalt 3 tundi nädalas;
4) perearsti teine või teised tegevuskohad paiknevad põhilisest tegevuskohast kaugemal kui 10 kilomeetrit;

(5) Koodidega 3061 ja 3062 tähistatud tervishoiuteenuse eest makstakse lisatasu koefitsiendiga kuni 1,0. Koefitsiendi suuruse määrab haigekassa «Ravikindlustuse seaduse» § 32 alusel kehtestatud sotsiaalministri määruses sätestatud korras.

§ 4. Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teenus

(1) Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teenuse piirhind ühes kalendrikuus on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
kroonides

Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni ööpäevaringne teenus ühes kalendrikuus

3090

359 979

(2) Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teenuse ühes telefonikõnes antud konsultatsiooni piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
kroonides

Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni konsultatsioon

3091

29

(3) Koodidega 3090 ja 3091 tähistatud tervishoiuteenuste eest võtab haigekassa isikult tasu maksmise kohustuse üle ühelt tervishoiuteenuse osutajalt temaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

§ 5. Koolitervishoiuteenus

(1) Koolitervishoiuteenus on koolis osutatav tervishoiuteenus, mille osutamise eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle üheteistkümnel kuul aastas.

(2) Koolitervishoiuteenuse piirhind ühe õpilase kohta ühes kalendrikuus on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
kroonides

Tervishoiuteenuste osutamine koolis

3081

32

(3) Koolis iseseisva õendusabina osutatava tervishoiuteenuse eest tasumisel rakendatakse koodiga 3081 tähistatud koolitervishoiuteenuse piirhinda koefitsiendiga 0,9.

(4) Koodiga 3081 tähistatud koolitervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse päevases õppevormis põhiharidust või üldkeskharidust omandavale õpilasele, samuti põhihariduse nõudeta või põhihariduse baasil kutseõpet ja kutsekeskharidust omandavale õpilasele koolis tervishoiuteenuse osutamise korral.

3. peatükk
ERIARSTIABI

1. jagu
Ambulatoorne eriarstiabi

§ 6. Ambulatoorse vastuvõtu ja koduvisiidi piirhinnad

(1) Ambulatoorse vastuvõtu ja koduvisiidi korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
kroonides

Eriarsti esmane vastuvõtt

3002

  184

Eriarsti korduv vastuvõtt

3004

  146

Psühholoogi vastuvõtt

3007

  338

Õe või ämmaemanda iseseisev vastuvõtt

3008

    70

Psühhiaatriaõe vastuvõtt/koduvisiit

3013

  178

Logopeedi konsultatiivne vastuvõtt (kestus 90 min)

3014

  503

Eriarsti koduvisiit

3020

  227

Õe või ämmaemanda koduvisiit

3024

  134

Psühhiaatrilise ravimeeskonna vastuvõtt (meeskonnas kaks isikut)

3025

  466

Koduõendus-hooldusteenus

3026

  275

Geriaatrilise seisundi hindamine

3027

  929

Välisriigist kutsutud eriarsti konsultatsioon

3030

4003

Psühhiaatri vastuvõtt koos õega aktiivravi perioodis

3031

  361

Psühhiaatri vastuvõtt aktiivravi perioodis

3032

  288

Psühhiaatri vastuvõtt toetusravi perioodis

3033

  185

(2) Eriarsti korduva vastuvõtu piirhinda (kood 3004) rakendatakse juhul, kui esmase vastuvõtu korral rakendati eriarsti esmase vastuvõtu piirhinda (kood 3002) või kui esmane visiit oli koduvisiit (kood 3020).

(3) Haige pöördumisel eriarsti vastuvõtule retseptiravimi korduvaks väljakirjutamiseks rakendatakse koodiga 3004 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda.

(4) Koodiga 3030 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ainult haigekassa eelneval kirjalikul nõusolekul.

(5) Koodiga 3025 tähistatud tervishoiuteenuse psühhiaatrilise ravimeeskonna koosseisu kuuluvad psühhiaater ja psühhiaatriaõde või kliiniline psühholoog.

(6) Geriaatrilise seisundi hindamise (kood 3027) komisjoni kuuluvad arst, õde ja sotsiaaltöötaja ning vajadusel konsultandid.

(7) Koodiga 3033 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse aktiivravi järgsel perioodil, kus patsient on stabiilses seisundis, sümptomitevaba või stabiilsete jääksümptomitega osalise remissiooni seisundis, kuid vajab pikaajalist jälgimist ning haigusepisoodide kordumist või haiguse ägenemist ennetavat ravi.

(8) Koodiga 3026 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel hoolekandeasutuses rakendatakse tasumisel koefitsienti 0,9.

§ 7. Vähihaige kodune toetusravi

(1) Vähihaige koduse toetusravi piirhind on:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
kroonides

Vähihaige koduse toetusravi päev

7408

180

(2) Vähihaige koduse toetusravi päeva (kood 7408) piirhinnale lisandub arsti koduvisiidi (kood 3020) või õe koduvisiidi (kood 3024) piirhind.

§ 8. Koduse peritoneaaldialüüsi ravipäeva piirhind

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
kroonides

Kodune peritoneaaldialüüsi ravipäev

7033

945

§ 9. Koduse respiraatorravi piirhind

(1) Koduse respiraatorravi ravipäeva piirhind on:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
kroonides

Kodune respiraatorravi

7034

202

(2) Koduse respiraatorravi ravipäeva (kood 7034) piirhinnale lisandub arsti koduvisiidi (kood 3020) või õe koduvisiidi (kood 3024) piirhind.

§ 10. Päevaravi ja päevakirurgia piirhinnad

(1) Päevaravi ja päevakirurgia korras osutatud tervishoiuteenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Ühe päeva
piirhind kroonides

Tervishoiuteenused päevaravis

3075

391

Päevakirurgia

3076

516

(2) Haigekassa võtab kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle päevaravi (kood 3075) või päevakirurgia (kood 3076) piirhinna alusel juhul, kui kindlustatud isikule osutatakse tervishoiuteenuseid plaanilise ravi käigus, ta viibib ravil üle 6 tunni päevas ning lahkub ravilt samal päeval.

(3) Päevakirurgias kasutatava anesteesia eest rakendatakse §-s 34 nimetatud anesteesia piirhindu.

(4) Päevakirurgias tehtavate operatsioonide korral rakendatakse 6. peatükis loetletud operatsioonide koode.

§ 11. Tervishoiuteenuse osutamiseks vajaliku veoteenuse piirhinnad

(1) Tervishoiuteenuse osutamiseks vajalike veoteenuste piirhinnad on järgmised:

Veoteenuse nimetus

Kood

Piirhind
kroonides

Haige vedu tervishoiuteenuse osutaja sõidukiga (v.a kiirabi) – 1 km

3071

       6

Vedu lennukiga – 1 tund

3072

10 700

Vedu helikopteriga – 1 tund

3073

16 000

Edasi-tagasi vedu parvlaevaga

3074

     640

Surnu vedu sõidukiga (v.a parvlaeval) üle 100 km

3079

  1 000

(2) Koodidega 3072 ja 3073 tähistatud veoteenuseid rakendatakse haigekassaga sõlmitud lepingu alusel vältimatu arstiabi osutamise eesmärgil haige transportimisel eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde.

(3) Koodiga 3074 tähistatud veoteenust rakendatakse haigekassaga sõlmitud lepingu alusel statsionaarse eriarstiabi osutamise eesmärgil haige transportimisel teise eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde.

(4) Koodiga 3074 tähistatud veoteenust rakendatakse arsti saatekirja alusel surnu patoanatoomilisele lahangule vedamise korral.

(5) Koodiga 3074 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasutakse Kuressaare Haigla Sihtasutusele koefitsiendiga 0,75.

(6) Koodiga 3079 tähistatud veoteenust rakendatakse perearsti saatekirja alusel surnu patoanatoomilisele lahangule vedamise korral.

(7) Koodiga 3079 tähistatud veoteenuse eest tasutakse koefitsiendiga 0,4, kui lähim tervishoiuteenust osutav tervishoiuteenuse osutaja on kuni 25 km (kaasa arvatud) kaugusel ning koefitsiendiga 0,7, kui lähim tervishoiuteenust osutav tervishoiuteenuse osutaja on 26 kuni 100 km (kaasa arvatud) kaugusel.

§ 12. Ambulatoorne taastusravi

(1) Ambulatoorse taastusravi korral võtab haigekassa kindlustatud isikult lisaks eriarsti vastuvõtu (koodid 3002 ja 3004) maksumusele üle tasu maksmise kohustuse füsioteraapia (kood 7041), tegevusteraapia (kood 7042), psühholoogilise kompleksuuringu (kood 7610), psühhoteraapia seansi eest ühele haigele (kood 7601) ja/või logopeediliste teenuste eest (koodid 7611 ja 7614) vastavalt taastusarsti poolt koostatud raviplaanile.

(2) Ambulatoorse taastusravi korral võtab haigekassa kindlustatud isikult üle tasu maksmise kohustuse ühe ravijuhu (v.a kaasasündinud ajukahjustusega alla 2-aastase lapse ravi) raames kuni 12 tervishoiuteenuse eest lõikes 1 toodud loetelust.

(3) Kui koodiga 7041 tähistatud füsioteraapia kompleksteenust ei rakendata tulenevalt käesoleva määruse § 19 lõike 2 punktis 4 sätestatust, võtab haigekassa kindlustatud isikult üle tasu maksmise kohustuse koodidega 7011 (massaažiseanss mõõdukate ja tugevate tsentraalsete või perifeersete pareesidega haigele (kestus 30 min)), 7014 (raviujumisseanss ühele liikumishäiretega haigele või liikumispuudega lapsele (kestus 30 min)), 7016 (ravivõimlemisseanss ühele haigele (kestus 30 min)), 7017 (individuaalne ravivõimlemisseanss basseinis), 7022 (mudaraviseanss reumatoidse polüartriidi, Behterevi haiguse ning väljendunud liigesejäikusega haigele) või 7030 (raviseanss külmvõimlemiskambris) tähistatud tervishoiuteenuste eest.

(4) Ambulatoorse taastusravi korral võtab haigekassa kindlustatud isikult üle tasu maksmise kohustuse kuni kahe funktsionaaldiagnostilise ja/või radioloogilise uuringu eest (koodid 6307, 6323, 6324, 6325, 6333, 6063, 6064, 6065 või 6066).

2. jagu
Statsionaarne tervishoiuteenus

§ 13. Voodipäeva arvestus haiglas

(1) Haigla voodipäevade maksimaalne arv ja voodipäeva piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Voodi-
päevade maksimum-
arv

Ühe haige voodi-
päeva piirhind kroonides

Ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäär (%)

Kindlustatud isiku omaosaluse määr
 (%)
 

Sisehaigused

2001

  8

  853

100

0

Kardioloogia

2002

  8

  908

100

0

Kutsehaigused

2003

  4

  798

100

0

Endokrinoloogia

2005

  6

  872

100

0

Nakkushaigused
(sh laste nakkushaigused)

2006

  8

  927

100

0

Nakkushaigused
(sh laste nakkushaigused) käesoleva paragrahvi lõikes 7 toodud diagnooside korral

2007

  8

1092

100

0

Hematoloogia

2008

  7

1177

100

0

Nefroloogia

2009

  7

  885

100

0

Gastroenteroloogia

2010

  6

  876

100

0

Kirurgia
(16-aastane ja vanem isik)

2011

  6

  941

100

0

Kirurgia (alla16-aastane isik)

2012

  4

  938

100

0

Neurokirurgia

2013

  6

  938

100

0

Torakaalkirurgia

2014

  8

  938

100

0

Kardiokirurgia

2015

  6

  938

100

0

Traumatoloogia

2016

  7

  938

100

0

Septiline luu-liigesekirurgia

2017

20

  938

100

0

Põletus

2018

  9

  918

100

0

Ortopeedia

2019

  6

  938

100

0

Tuberkuloos
(tahtest olenematu ravi korral)

2020

180  

1412

100

0

Tuberkuloos

2021

60

  897

100

0

Psühhiaatria

2022

20

  894

100

0

Akuutpsühhiaatria
(tahtest olenematu ravi korral)

2058

 –

1507

100

0

Lastepsühhiaatria
(alla 16-aastane isik)

2060

20

1659

100

0

Günekoloogia

2025

  4

  884

100

0

Sünnitusabi

2026

  4

1458

100

0

Raseduspatoloogia

2028

  5

  954

100

0

Neuroloogia

2029

  7

  893

100

0

Uroloogia

2030

  5

  880

100

0

Oftalmoloogia

2031

  3

  861

100

0

Otorinolarüngoloogia (sh laste otorinolarüngoloogia)

2032

  3

  876

100

0

Dermatoveneroloogia

2033

10

  951

100

0

Neonatoloogia

2034

20

1566

100

0

Radioloogia

2035

  8

  944

100

0

Pediaatria

2036

  6

1079

100

0

Pulmonoloogia (sh hingamiselundite allergia)

2038

  8

  903

100

0

Onkoloogia

2039

  7

  904

100

0

Veresoontekirurgia

2040

  5

  938

100

0

Näo-lõualuukirurgia

2042

  4

  938

100

0

Reumatoloogia

2043

  6

  902

100

0

I astme intensiivravi

2044

  5

  853

100

0

II astme intensiivravi

2045

10

4154

100

0

III astme intensiivravi

2046

25

7597

100

0

III A astme intensiivravi

2059

25

9302

100

0

Järelravi

2047

60

  636

100

0

Põetus, hooldus (lapsevanema viibimisel haige lapsega statsionaaris)

2048

 –

  261

100

0

Lasteneuroloogia

2050

  7

1222

100

0

Hooldusravi

2053

60

  636

100

0

(2) Kindlustatud isiku statsionaarsele ravile saabumise ja ravilt lahkumise päev arvestatakse ühe päevana.

(3) Alla ühe ööpäeva statsionaarsel ravil viibinud kindlustatud isiku eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle järgmiselt:
1) isiku suunamisel statsionaarsele ravile teise tervishoiuteenuse osutaja juurde või isiku surma korral statsionaarsele ravile saabumise päeval – eriarstiabi voodipäeva piirhinnaga;
2) üle kuue tunni ravil viibinud isiku eest – ühe voodipäeva piirhinnaga.

(4) Lõikes 1 ettenähtud voodipäevade maksimaalset arvu ületavate päevade eest võtab haigekassa kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle järelravi koodiga 2047 tähistatud tervishoiuteenuste korral kuni 60 päeva eest.

(5) Koos haige lapsega haiglas viibiva vanema või hooldaja eest tasub haigekassa täiendavalt põetuse ja hoolduse voodipäeva järgi koodiga 2048 tähistatud teenuse eest järgmiselt:
1) alla 2-aastase lapsega haiglas viibimise päevade eest;
2) lapse rinnaga toitmisel haiglas viibimise päevade eest;
3) alla 10-aastase lapsega haiglas viibimisel kuni 14 päeva eest.

(6) Koodiga 2034 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud kesk- ja piirkondlikes haiglates.

(7) Koodiga 2007 tähistatud tervishoiuteenuse korral võtab haigekassa kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle rahvusvahelise haiguste ja tervisega seotud probleemide statistilise klassifikatsiooni kümnendas väljaandes (edaspidi RHK 10) toodud järgmiste diagnooside alusel:

 

Haigusrühm

Diagnoos (RHK 10)

  1)

soolenakkused

A00 – A00.9 koolera

A01.0 – A02.9 kõhutüüfus ja paratüüfused

A03.0 – A03.9 shigelloos

A08.0 – A08.5 soole viirus- ja muud täpsustatud nakkused, rotaviirusenteriit

A09 nakkuslik kõhulahtisus

  2)

teatavad bakterzoonoosid

A20.0 – A20.9 katk

A22.0 – A22.9 põrnatõbi ehk Siberi katk

  3)

muud bakterhaigused

A30.0 – A30.9 leepra, A36.0 – A36.9 difteeria

A37.0 – A37.8 läkaköha

A38 sarlakid

A39 meningokokkinfektsioon

A48.1 leegionärihaigus

  4)

riketsioosid

A75.0 – A75.9 tähniline tüüfus ehk täi- ja kirburiketsioos

A77.0 – A77.9 eksanteem- ehk tähnilised palavikud ehk puukriketsioosid

A78 Q-palavik

  5)

kesknärvisüsteemi viirushaigused

A80.0 – A80.9 äge poliomüeliit

A82.0 – A82.9 marutõbi

A87.0 – A87.9 viirusmeningiidid

A85 – A86 viirusentsefaliidid

  6)

lülijalgse levitatavad viiruspalavikud ja hemorraagilised viiruspalavikud

A90 klassikaline dengue palavik ehk seitsmendapäevitine palavik

A91 hemorraagiline dengue palavik

A92.0 – A92.9 sääse levitatavad muud viiruspalavikud

A93.0 – A93.8 lülijalgse levitatavad mujal klassifitseerimata muud viiruspalavikud

A94 lülijalgse levitatav täpsustamata viiruspalavik

A95.0 – A95.9 kollapalavik

A96.0 – A96.9 hemorraagiline areenaviiruspalavik

A98.0 – A98.9 mujal klassifitseerimata muud hemorraagilised viiruspalavikud

A99 täpsustamata hemorraagilised viiruspalavikud

  7)

naha- ja limaskestakahjustusega viirushaigused

B01.0 – B01.9 tuulerõuged

B02 vöötohatis (Herpes zoster)

B05.0 – B05.9 leetrid

B06.0 – B06.9 punetised (kaasa arvatud kongenitaalne (P35.0))

B09 naha- ja limaskestakahjustusega täpsustamata viirusnakkus (roseola infantum (exanthema subitum))

  8)

viirushepatiit

B15.0 – B15.9 äge A-viirushepatiit

B16.0 – B16.3 äge B-viirushepatiit

B17.1 äge C-viirushepatiit

B17.2 äge E-viirushepatiit

  9)

HIV-infektsioon

B20 – B24 inimese immuunpuudulikkuse viirustõbi ehk HIV-tõbi

10)

bakteriaalsed meningiidid

G00 – G04 meningiidid ja entsefaliidid

11)

muud viirushaigused

B26.9 nakkuslik parotiit ehk mumps

B27.0 – B27.9 nakkuslik mononukleoos

J00 – J06 äge respiratoorne infektsioon

J10.0 – J11.8 gripp

12)

muud haigused või haigusseisundid

B50 – B54 malaaria

(8) Koodiga 2053 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalset arvu võib pikendada 60 päeva võrra tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

(9) Koodiga 2047 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalset arvu võib pikendada 60 päeva kaupa tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

(10) Koodiga 340R tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel on koodiga 2008 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalne arv 45 päeva.

§ 14. Statsionaarne taastusravi

(1) Statsionaarse taastusravi voodipäeva piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
kroonides

Taastusravi

8026

702

(2) Koodiga 8026 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalsed arvud intensiivse taastusravi eest järgmiste ägedate haigusseisundite ja nende retsidiivide korral (kuni 6 kuud ägeda haigestumise või selle retsidiivi algusest) on järgmised:

Haigusseisund ja selle retsidiiv

Voodipäevade maksimumarv

1) ägeda haiguse või operatsiooni järgne seljaajukahjustus kaasneva mõõduka või raske funktsioonihäirega taastusarsti suunamisel

24

2) ägeda haiguse või trauma või operatsiooni järgne peaajukahjustus kaasneva mõõduka või raske funktsioonihäirega taastusarsti suunamisel

18

3) ägeda haiguse või trauma või operatsiooni järgne perifeerne halvatus kaasneva mõõduka või tugeva liikumishäirega taastusarsti suunamisel

18

4) vaagna hulgimurdude ja ebastabiilsete lülisamba murdudega kaasnev mõõdukas või tugev liikumishäire taastusarsti suunamisel

18

5) ägeda südamelihase infarkti ja aortokoronaarse šunteerimise operatsiooni järgne seisund kaasneva mõõduka või raske funktsioonihäirega taastusarsti suunamisel

14

(3) Koodiga 8026 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalne arv 6 järjestikusel kuul intensiivse taastusravi eest järgmise ägeda haigusseisundi korral (kuni 18 kuud ägeda haigestumise algusest) on järgmine:

Haigusseisund

Voodipäevade maksimumarv

Trauma järgne seljaajukahjustus kaasneva mõõduka või raske funktsioonihäirega taastusarsti suunamisel

24

(4) Koodiga 8026 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalne arv intensiivse arendus- ja taastusravi korral alla 19-aastasele funktsioonihäirega isikule on taastusarsti suunamisel 14 voodipäeva.

(5) Koodiga 8026 tähistatud tervishoiuteenuse rakendamisel võtab haigekassa kindlustatud isikult lisaks haige voodipäevade piirhinnale üle tasu maksmise kohustuse füsioteraapia (kood 7041), tegevusteraapia (kood 7042), psühholoogilise kompleksuuringu (kood 7610), psühhoteraapia seansi eest ühele haigele (kood 7601) ja/või logopeediliste protseduuride eest (koodid 7611 ja 7614) vastavalt taastusarsti poolt koostatud raviplaanile.

(6) Koodiga 8026 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalne arv, haigekassa poolt kindlustatud isikult ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr funktsioone toetava statsionaarse taastusravi eest järgmiste krooniliste haigusseisundite korral on järgmised:

Haigusseisund või selle retsidiiv

Voodipäevade maksimumarv

Ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäär
(% voodipäeva piirhinnast)

Kindlustatud isiku omaosaluse määr (% voodipäeva piirhinnast)

Funktsioone toetav statsionaarne taastusravi käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud haigusseisundite korral

10

80

20

(7) Statsionaarse taastusravi korral võtab haigekassa kindlustatud isikult lisaks voodipäeva piirhinnale (kood 8026) üle tasu maksmise kohustuse laboratoorsete analüüside (mis ei kuulu voodipäeva piirhinna sisse) ja/või radioloogilise uuringu ja/või funktsionaaldiagnostilise uuringu eest.

(8) Funktsioone toetava statsionaarse taastusravi korral võtab haigekassa kindlustatud isikult üle tasu maksmise kohustuse järgmiste krooniliste haigusseisundite ja nende ägenemiste korral:
1) tugiliikumisaparaadi kroonilised põletikulised ja degeneratiivsed haigused mõõduka või tugeva funktsioonihäirega ning sellest tingitud liikumishäirega;
2) pehmete kudede kootumisest tingitud mõõdukas või tugev liikumispiiratus;
3) proteesimise ja tugiliigesaparaadi operatsioonide või trauma järelseisundid mõõduka või tugeva funktsioonihäirega;
4) kroonilised obstruktiivsed kopsuhaigused väljendunud hingamispuudulikkusega;
5) närvi- ja lihashaigused kas tsentraalsest või perifeersest halvatusest tingitud mõõduka või tugeva funktsioonihäirega või väljendunud lihasatroofiaga;
6) tüsistunud I tüübi diabeet polüneuropaatiast tingitud mõõduka või tugeva funktsioonihäirega;
7) tugevate tasakaaluhäirete ja/või ataksiatega kulgevad haigusseisundid.

(9) Kindlustatud isiku statsionaarsele taastusravile saabumise ja taastusravilt lahkumise päev arvestatakse ühe päevana.

(10) Kui tulenevalt käesoleva määruse § 19 lõike 2 punktist 4 ei rakendata koodiga 7041 tähistatud füsioteraapia kompleksteenust statsionaarse taastusravi osutamisel, võtab haigekassa kindlustatud isikult üle tasu maksmise kohustuse koodidega 7011 (massaažiseanss mõõdukate ja tugevate tsentraalsete või perifeersete pareesidega haigele (kestus 30 min)), 7014 (raviujumisseanss ühele liikumishäiretega haigele või liikumispuudega lapsele (kestus 30 min)), 7016 (ravivõimlemisseanss ühele haigele (kestus 30 min)), 7017 (individuaalne ravivõimlemisseanss basseinis), 7022 (mudaraviseanss reumatoidse polüartriidi, Behterevi haiguse ning väljendunud liigesejäikusega haigele) või 7030 (raviseanss külmvõimlemiskambris) tähistatud tervishoiuteenuste eest.

(11) Koos haige lapsega haiglas taastusravil viibiva vanema või hooldaja eest tasutakse täiendavalt põetuse ja hoolduse voodipäeva järgi koodiga 2048 tähistatud teenuse eest järgmiselt:
1) kuni 7-aastase (kaasa arvatud) lapsega haiglas viibimise päevade eest;
2) kuni 14-aastase (kaasa arvatud) sügava või raske liikumis- või liitpuudega lapsega haiglas viibimise päevade eest.

(12) Taastusravi voodipäeva koodi 8026 rakendatakse statsionaarse taastusravi teenuse osutamise puhul haiglate loetelus nimetatud piirkondlikes, kesk-, üld- ja taastusravihaiglates.

(13) Koodiga 8026 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalset arvu võib suurendada tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

4. peatükk
UURINGUD JA PROTSEDUURID

§ 15. Radioloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

(1) Ultraheli piirhinnad:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingute kirjeldus

Piirhind
kroonides

Sonograafiline uuring

6001

Ultraheliuuring, visuaalse leiu kirjeldamine ravidokumendis

  150

Vaginaalne või rektaalne sonograafia

6002

Ultraheliuuring, visuaalse leiu kirjeldamine ravidokumendis

  183

Pindmiste kudede ultraheliuuring

6003

Ultraheliuuring, pildi talletamine ja kirjeldamine ravidokumendis

  121

Silma ultraheliuuring

6004

Ultraheliuuring, visuaalse leiu kirjeldamine ravidokumendis

  126

Ultraheli Doppleri uuring kõhukoopast

6005

Ultraheliuuring, visuaalse leiu kirjeldamine ravidokumendis

  219

Ultraheli Doppleri uuring veresoontele

6006

Ultraheliuuring, visuaalse leiu kirjeldamine ravidokumendis

  222

Ultraheliuuring koos punktsiooniga

6007

Ultraheli kontrolli all uuritava objekti punktsioon, protseduuri visualiseerimine ja visuaalse leiu kirjeldamine ravidokumendis

  589

Ultraheli abil tehtav transkutaanne drenaaž

6008

Dreeni paigaldus, ultrahelikontroll

1810

Rinnanäärme ultraheliuuring

6009

Ultraheliuuring, pildi talletamine ja kirjeldamine ravidokumendis

  129

Vaagnapiirkonna ultraheliuuring naistel

6010

Ultraheliuuring, pildi talletamine ja kirjeldamine ravidokumendis

  124

Kilpnäärme ultraheliuuring

6012

Ultraheliuuring, pildi talletamine ja kirjeldamine ravidokumendis

  169

Aju ultraheliuuring

6013

Ultraheliuuring, pildi talletamine ja kirjeldamine ravidokumendis

  126

Mittetransporditava haige ultraheliuuring väljaspool radioloogiaosakonda

6014

Ultraheliuuring, leiu visualiseerimine ja kirjeldamine ravidokumendis

  191

Vaginaalne ultraheliuuring emakaõõne kontrasteerimisega

6015

Kontrastaine manustamine emakaõõnde, ultraheliuuring, pildi talletamine ja kirjeldamine ravidokumendis

  339

Vaginaalne ultraheliuuring emakaõõne ja munajuhade kontrasteerimisega

6016

Kontrastaine manustamine emakaõõnde, ultraheliuuring, pildi talletamine ja kirjeldamine ravidokumendis

1110

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
1) koodiga 6008 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab drenaažikomplekti maksumust;
2) koodiga 6015 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab kontrastainekateetri maksumust;
3) koodiga 6016 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab kontrastaine ja kontrastainekateetri maksumust.

(3) Röntgenoloogia, magnetresonantstomograafia (edaspidi MRT) ja angiograafia piirhinnad:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus

Piirhind
kroonides

Röntgenoskoopia abil tehtavad transkutaansed drenaažid

6051

Kolde lokaliseerimine röntgenoskoopia abil, dreenimine

2 026

Röntgeni abil tehtav punktsioon või süst

6052

Röntgenoskoopia, uuritava või ravitava haiguskolde punktsioon, kontrollülesvõtte tegemine kahes projektsioonis

613

Kontrastaine üks annus MRT-uuringul

6053

 

1 525

Nõrga väljaga MRT-uuring

6054

Üks uuring, kolm filmi

1 430

Tugeva väljaga MRT-uuring

6055

Üks uuring, kolm filmi

2 908

Kompuutertomograafia (pea uuring)

6056

Üks uuring, üks film

477

Kompuutertomograafia (üks anatoomiline piirkond)

6057

Üks uuring, kaks filmi

811

Kompuutertomograafia (kaks anatoomilist piirkonda)

6058

Üks uuring, kaks filmi

897

Intraoraalne hambaülesvõte

6059

Üks ülesvõte, üks projektsioon

104

Hammaste panoraamülesvõte

6060

Üks ülesvõte, üks projektsioon

79

Kolju röntgenograafia (üks film)

6061

Üks ülesvõte, üks projektsioon

100

Kolju röntgenograafia (kaks filmi)

6062

Kaks ülesvõtet, kaks projektsiooni

166

Lülisamba kaelaosa röntgenograafia (kaks filmi)

6063

Kaks ülesvõtet, kaks projektsiooni (v.a põikiprojektsioonid)

161

Rinna- või nimmelülide röntgenograafia (kaks filmi)

6064

Kaks ülesvõtet, kaks projektsiooni (v.a põikiprojektsioonid)

174

Jäsemete, luude ja liigeste röntgenograafia (kaks filmi)

6065

Kaks ülesvõtet, kaks projektsiooni

161

Jäsemete, luude ja liigeste röntgenograafia (üks projektsioon)

6066

Üks ülesvõte, üks projektsioon

114

Rindkere otseülesvõte

6067

Üks ülesvõte, üks projektsioon

133

Rindkere külgülesvõte

6068

Üks ülesvõte, üks projektsioon

121

Nina kõrvalkoobaste ülesvõte

6069

Üks ülesvõte, üks projektsioon

110

Kopsude röntgenoskoopia

6070

Röntgenoskoopia

125

Kuseteede röntgenoskoopia

6071

Röntgenoskoopia

151

Skeleti röntgenoskoopia

6072

Röntgenoskoopia

120

Bronhograafia

6073

Skoopia ja kolm projektsiooni

384

Mammograafia, üks rinnanääre kahes sihis

6074

Üks rind kahes projektsioonis

206

Südame, keskseinandi ja diafragma röntgenoskoopia

6076

Röntgenoskoopia

112

Neelu ja suuõõne kontraströntgenograafia skoopial

6077

Skoopia, kaks ülesvõtet, kaks projektsiooni

184

Söögitoru, mao ja duodeenumi lihtkontrasteerimine skoopial

6078

Kontrastaine peroraalne manustamine, skoopia, kuni viis filmi

307

Mao ja duodeenumi kaksikkontrasteerimine skoopial

6079

Kontrastaine peroraalne manustamine, skoopia, kuni üheksa filmi

461

Peensoole kontrastuuring skoopial

6080

Kontrastaine peroraalne manustamine, skoopia, kuni kuus filmi

357

Irrigoskoopia kaksikkontrasteerimisega

6081

Kontrastaine rektaalne manustamine, skoopia, kuni kuus filmi

516

Antegraadne kolangiograafia

6084

Kontrastaine manustamine sapiteede dreeni kaudu

272

Perkutaanne transhepaatiline kolangiograafia

6085

Skoopia või ultraheli kontrolli all sapiteede punktsioon ning kontrastaine manustamine

406

Kõhukoopa ülevaatlik röntgenograafia

6086

Üks ülesvõte, üks projektsioon

135

Ninaneelu ülesvõte

6087

Üks ülesvõte, üks projektsioon

111

Intravenoosne urograafia

6088

Kontrastaine intravenoosne manustamine, natiiv- ja kontrastiga ülesvõtted, kuni viis filmi

632

Retrograadne või antegraadne ureteropüelograafia

6089

Kontrastaine manustamine, skoopia, kuni kolm filmi (ei hõlma stendi või nefrostoomi paigaldamist)

411

Hüsterosalpingograafia

6090

Kontrastaine manustamine, kateeter, skoopia, kuni kolm filmi (ei hõlma kateetri asetamist)

674

Suguelundite kontrastuuring

6091

Vesikulograafia, vasograafia. Kontrastaine manustamine, skoopia, kuni kolm ülesvõtet

299

Fistulograafia

6092

Kontrastaine viimine fistulisse, skoopiakontroll, kolm ülesvõtet

387

Miktsioontsüstograafia

6093

Kontrastaine manustamine, skoopia, kuni kolm filmi

402

Kontrastartrograafia

6094

Kontrastaine viimine liigeseõõnde, kontroll skoopial, ülesvõtted kolmes projektsioonis

561

Mittetransporditava haige röntgeniülesvõte väljaspool radioloogiaosakonda

6095

Üks ülesvõte, üks projektsioon

173

Dakrüotsüstograafia või sialograafia

6096

Kaks ülesvõtet, kaks projektsiooni, kontrastaine manustamine süljenäärme juhasse

514

Kontrastventrikulograafia või entsefalograafia

6097

Üks piirkond, kaks uuringut, kaks filmi

541

Kontrastmüelograafia

6098

Subarahnoidaalruumi punktsioon, kontrastaine manustamine, sihtülesvõtte tegemine, kuni neli filmi

497

Tomograafia

6099

Kuni neli filmi

217

Tomograafia

6100

Kuni kuus filmi

245

Tomograafia

6101

Üle kuue filmi

271

Üla- või alajäseme angiograafia

6102

Perifeerse arteri punktsioon, alajäseme veresoonte selektiivne kateeterdamine, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine

5 430

Lümfangiograafia

6103

Kontrastaine jäsemesse süstimine, vähemalt kolme ülesvõtte tegemine

2 087

Selektiivne vistseraalne angiograafia

6104

Aordi haru(de) kateeterdamine, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine

4 622

Aju angiograafia

6105

Perifeerse arteri punktsioon, kõigi nelja kaelaveresoone selektiivne kateeterdamine, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine, kuni neli filmi

6 006

Kopsuarteri angiograafia või selle selektiivne angiograafia või bronhiarteri angiograafia

6106

Perifeerse veresoone punktsioon, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine, manomeetria

5 908

Rinnaaordi/kõhuaordi retrograadne angiograafia või ülemise/alumise õõnesveeni flebograafia

6107

Perifeerse veresoone punktsioon, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine, manomeetria

5 960

Reie flebograafia

6108

Perifeerse veeni punktsioon, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine

815

Neeruveeni flebograafia

6109

Perifeerse veeni punktsioon, õõnesveeni/elundiveeni selektiivne kateeterdamine, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine

5 496

Neeruarteri balloondilatatsioon

6110

Perifeerse arteri punktsioon, veresoonte selektiivne kateeterdamine, kontrastaine manustamine, perkutaanne transluminaalne angioplastika, kontrollülesvõtted

11 049

Perifeerse arteri balloondilatatsioon

6111

Perifeerse arteri punktsioon, veresoonte selektiivne kateeterdamine, kontrastaine manustamine, perkutaanne transluminaalne angioplastika, kontrollülesvõtted

10 588

Luutiheduse uuring

6112

Üks protseduur

259

Endoproteesi paigaldamine sapiteedesse

6113

Sapiteede kateeterdamine röntgenoskoopia ja ultrahelikontrolli all, kontrastaine manustamine, endoproteesi paigaldamine, kontrollülesvõtte tegemine

18 005

Endoproteesi paigaldamine veresoontesse

6114

Veresoonte selektiivne kateeterdamine, kontrastaine manustamine, endoproteesi paigaldamine, kontrollülesvõtte tegemine

21 898

Ajuarteri aneurüsmide endovaskulaarne okluseerimine

6115

Perifeerse arteri punktsioon, ajuveresoone selektiivne kateeterdamine, kontrastaine manustamine, okluseeriva materjali paigaldamine, kontrollülesvõte

20 488

Kompuutertomograafia (pea uuring) kontrastainega

6120

Üks uuring, üks film

955

Kompuutertomograafia (üks anatoomiline piirkond) kontrastainega

6121

Üks piirkond, üks uuring, kolm filmi

1 634

Kompuutertomograafia (kaks anatoomilist piirkonda) kontrastainega

6122

Kaks piirkonda, üks uuring, kolm filmi

1 738

Fluorograafia

6123

Üks projektsioon, üks film

35

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
1) koodiga 6051 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab dreeni maksumust;
2) koodiga 6113 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab 4,5 cm pikkuse metallstendi maksumust;
3) koodiga 6114 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab veresoonestendi maksumust;
4) koodiga 6115 tähistatud tervishoiuteenuse korral tasutakse lisaks protseduuri piirhinnale (kood 6115) okluseeriva spiraali hind vastavalt okluseerimiseks kulunud spiraalide arvule.

(5) Isotoopdiagnostika piirhinnad:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus

Piirhind
kroonides

Mammograafi abil tehtav lokaliseerimine

6131

Mammograafia kahes projektsioonis, juhtetraadi paigaldamine

262

Stereotaktiline mammobiopsia

6132

Mammograafia kahes põhiprojektsioonis, kolde koordinaatide täpne määramine, stereotaktiline kolde punktsioon

690

Luustiku dünaamiline kolmefaasiline stsintigraafia

6140

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

2 894

Melanoomi stsintigraafia

6141

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

9 087

Põletikukolde stsintigraafia polüklonaalsete antikehadega

6142

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

7 793

Põletikukolde stsintigraafia leukotsüütidega

6143

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

9 014

Stsintigraafia monoklonaalsete antikehadega (venoosse tromboosi, kartsinoembrüonaalse antigeeni antikehade ja muu stsintigraafia)

6144

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

8 123

Rinnanäärme stsintigraafia

6145

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

6 202

Kilpnäärme funktsiooni proov radioaktiivse joodiga

6151

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

1 361

Kilpnäärme stsintigraafia või Meckeli divertiikli stsintigraafia

6154

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

1 708

Tsirkuleeriva verehulga määramine 131-I-albumiiniga

6155

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

1 996

Müokardi stsintigraafia 201-talliumiga või kõrvalkilpnäärme stsintigraafia 201-talliumiga või kogu keha stsintigraafia 201-talliumiga

6156

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

5 039

Hepatobiliaarsüsteemi dünaamiline stsintigraafia

6159

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

2 617

Maksa staatiline stsintigraafia

6161

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

2409

Kopsude staatiline stsintigraafia

6163

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

6 861

Staatiline või dünaamiline nukleaarlümfograafia

6164

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

2 565

Radiorenograafia

6165

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

973

Neerude dünaamiline stsintigraafia

6166

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

3 648

Neerude staatiline stsintigraafia

6167

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

2 288

Peaaju staatiline stsintigraafia

6168

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

2 463

Nukleaarangiograafia

6169

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

3 008

Skeleti staatiline stsintigraafia või kogu keha stsintigraafia joodiga

6170

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

2 738

Sialostsintigraafia

6172

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

2 080

Munasarjade staatiline stsintigraafia

6173

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

2 587

Tsirkuleeriva verehulga uuring 99-Tc-pürofosfaadiga

6174

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

2 247

Müokardi staatiline stsintigraafia 99-Tc-pürofosfaadiga

6175

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

3 249

Nukleaarmeditsiinilise uuringu planeerimine: näidustuste analüüs, kiirgusriski arvutamine, metoodika valik

6176

Haige läbivaatus, doosi arvestus

961

Põletikukolde visualiseerimine HMPAO-ga

6177

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

9 135

Nukleaarventrikulograafia

6178

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

2 905

Müokardi staatiline stsintigraafia MIBI-ga või kõrvalkilpnäärmete stsintigraafia MIBI-ga või kogu keha stsintigraafia MIBI-ga

6179

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

6 202

Peaaju emissioontomograafia HMPAO-ga

6180

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

8 740

Peaaju serotoniini, dopamiini, bensodiasepiini retseptorite emissioontomograafia

6181

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

15 072

Neerupealiste stsintigraafia kolesterooliga

6182

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

11 295

Feokromotsütoomi või adrenergilise koe või medullaarse kilpnäärmevähi stsintigraafia

6183

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

26 563

Somatostatiini retseptorite stsintigraafia

6184

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

14 422

Endoskoopiline retrograadne kolangiopankreatograafia

6185

Skoopia ja ülesvõtted pärast endoskoopilist retrograadset kontrastaine manustamist, kuni kolm filmi. Ei sisalda endoskoopia maksumust

432

(6) Onkoradioloogia teenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus

Piirhind
kroonides

Väliskiiritusravi (üle 150 kV) üks protseduur (iga viie protseduuri kohta on lubatud üks arsti vastuvõtt)

7402

Aparaadi kontroll. Haige läbivaatus, paigaldamine ja jälgimine

767

Väliskiiritusravi (alla 150 kV) üks protseduur (iga viie protseduuri kohta on lubatud üks arsti vastuvõtt)

7403

Aparaadi kontroll. Haige läbivaatus, paigaldamine ja jälgimine

345

Õõnesisene kiiritusravi (iga viie protseduuri kohta on lubatud üks arsti vastuvõtt)

7404

Haige läbivaatus, anesteesia, preparaadi paigaldamine, jälgimine

1 689

Samaariumravi protseduur

7409

Haige läbivaatus, doosi arvestus, preparaadi manustamine, haige jälgimine, kontrollstsintigrammide tegemine

19 679

Radiojoodravi protseduur kilpnäärmevähi korral

7410

Haige läbivaatus, doosi arvestus, preparaadi manustamine, haige jälgimine, kontrollstsintigrammide tegemine

13 430

Düsproosiumravi protseduur või holmiumravi protseduur

7411

Haige läbivaatus, doosi arvestus, preparaadi manustamine, haige jälgimine, kontrollstsintigrammide tegemine

11 966

Luumetastaaside ravi Sm-EDTMP-ga

7430

Haige läbivaatus, doosi arvestus, preparaadi manustamine, haige jälgimine, kontrollstsintigrammide tegemine

19 848

Kilpnäärme supressioon jood-131-ga hüpertüreoosi korral

7431

Haige läbivaatus, doosi arvestus, preparaadi manustamine, haige jälgimine, kontrollstsintigrammide tegemine

7 657

Sünovektoomia Dy-165-FHMA-ga või Ho-166-FHMA-ga

7432

Haige läbivaatus, doosi arvestus, preparaadi manustamine, haige jälgimine, kontrollstsintigrammide tegemine

15 335

Erütreemia ravi P-32 ortofosfaadiga

7433

Haige läbivaatus, doosi arvestus, preparaadi manustamine, haige jälgimine, kontrollstsintigrammide tegemine

4 025

Palliatiivse kiiritusravi planeerimine

7434

Haige läbivaatus, raviplaani koostamine, kuvastus, sihtmahu lokaliseerimine, doosiarvestus, simulatsioon, raviplaani ja doosiarvestuse dokumenteerimine

2 469

Kuratiivse kiiritusravi planeerimine

7435

Haige läbivaatus, raviplaani koostamine, kuvastus, sihtmahu lokaliseerimine, ravi aksessuaaride valmistamine, doosiarvestus, simulatsioon, verifikatsioon, raviplaani ja doosiarvestuse dokumenteerimine

6 272

(7) Koodiga 7404 tähistatud tervishoiuteenuste osutamise korral lisatakse vastava endoskoopilise protseduuri maksumus.

§ 16. Neurofüsioloogiliste uuringute piirhinnad

(1) Neurofüsioloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
kroonides

Elektroentsefalograafia uuring digitaalkomputeriseeritud EEG-aparaadiga

6250

  655

Elektroentsefalograafia uuring tindikirjutusega analoog-EEG-aparaadiga

6251

  277

Elektrokortikograafia

6252

1024

Elektroentsefalograafia kvantitatiivne uuring digitaalkomputeriseeritud EEG-aparaadiga

6253

  904

Esilekutsutud ajupotentsiaalide uurimine

6254

  674

Esilekutsutud somatosensoorsete ajupotentsiaalide uurimine

6255

  674

Operatsiooniaegne neuromüograafiline monitooring

6256

  866

Elektromüograafia

6258

  592

Elektroentsefalograafia-videotelemeetria (VTM) (kestusega 4 tundi)

6259

1668

(2) Koodiga 6259 tähistatud tervishoiuteenuse osutamise eest tasu maksmise kohustuse võtab haigekassa kindlustatud isikult üle mitte rohkem kui kaks korda aastas.

§ 17. Funktsionaaldiagnostiliste uuringute piirhinnad

(1) Funktsionaaldiagnostiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
kroonides

Spirograafia

6301

125

Bronhodilataatortest

6302

262

Bronhide hüperreaktiivsustest

6303

522

Sulgumismahu uuring

6305

125

Kehapletüsmograafia

6306

396

Spiroergomeetria

6307

550

Difusioonikapatsiteedi määramine

6308

402

Elektrokardiograafia

6320

  73

Kõrgtundlikkusega elektrokardiograafia

6322

151

Elektrokardiograafia koos kompuuteranalüüsiga

6323

  95

Elektrokardiograafia koormustest (veloergomeetril, koormusrajal)

6324

382

Tilt-test

6325

786

Holter’i monitooring

6326

437

Söögitorukaudne ehhokardiograafia

6331

964

Söögitorukaudne elektrofüsioloogiline uuring

6332

635

Hapniku tarbimise kompleksuuring

6333

532

Kardiotokograafiline non-stress-test

6335

197

Kardiotokograafiline kontraktsiooni stresstest

6336

489

Loote biofüüsilise profiili määramine

6337

330

Loote pidev monitooring – üks tund

6338

100

Ehhokardiograafia osalise mahuga

6339

278

Täismahus ehhokardiograafia

6340

968

(2) Koodiga 6340 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõikide südameõõnte, klappide ja suurte veresoonte uurimist mitmetes vaadetes 1-dimensionaalsel (1D e. M-mode), 2-dimensionaalsel (2D), spektraal-Doppler (PW, CW) ja värvi-Doppler-meetodil ning neile hinnangu andmist nii strukturaalsest kui ka funktsionaalsest aspektist.

§ 18. Endokrinoloogiliste uuringute piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
kroonides

Türeoliberiintest

6351

  636

Gonadoliberiintest

6352

  796

Kortikoliberiintest

6353

2393

Kasvuhormooni liberiintest

6354

2193

Insuliinhüpoglükeemiatest

6355

  767

Glükagoontest

6356

  901

Synacthen-test

6357

  711

Kooriongonadotropiintest

6358

  754

Arginiintest

6359

  880

Keha rasva- ja veesisalduse uuring bioelektrilise takistuse meetodil

6360

    72

§ 19. Üldmeditsiiniliste protseduuride piirhinnad

(1) Üldmeditsiiniliste protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
kroonides

Biopsia võtmine (välja arvatud operatsiooni ajal)

7004

  36

Diagnostilisel või ravi eesmärgil organi/õõne punktsioon

7005

  48

Massaažiseanss mõõdukate ja tugevate tsentraalsete või perifeersete pareesidega haigele (kestus 30 min)

7011

103

Raviujumisseanss ühele liikumishäiretega haigele või liikumispuudega lapsele (kestus 30 min)

7014

124

Ravivõimlemisseanss ühele haigele (kestus 30 min)

7016

  67

Individuaalne ravivõimlemisseanss basseinis

7017

124

Mudaraviseanss reumatoidse polüartriidi, Behterevi haiguse ning väljendunud liigesejäikusega haigele

7022

  87

Diatermokoagulatsioon, krüoteraapia (protseduur ühele haigele)

7025

169

Mao ja sapipõie diagnostiline sondeerimine

7027

  12

Ph-meetria (k.a sondi sisseviimine)

7028

  48

Raviseanss külmvõimlemiskambris

7030

  91

Speleoteraapia kroonilise bronhiidi või bronhiaalastmaga haigele

7031

  28

Inimgeneetiline ekspertiis
(proband, genealoogia, geneetilise riski hindamine)

7040

603

Füsioteraapia (kestus 60 min)

7041

272

Tegevusteraapia (kestus 60 min)

7042

320

Jalaravikabineti vastuvõtt I astme kahjustusega diabeetikule

7043

144

Jalaravikabineti vastuvõtt II astme kahjustusega diabeetikule

7044

152

Jalaravikabineti vastuvõtt III astme kahjustusega diabeetikule

7045

223

Ambulatoorne pikaajaline hapnikravi kopsuhaigele (ööpäevahind)

7046

228

(2) Käesolevas paragrahvis sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
1) koodiga 7011 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühele haigele kuni 20 protseduuri poolaastas;
2) koodiga 7046 tähistatud tervishoiuteenust osutatakse ainult ravi korral piirkondliku haigla pulmonoloogiaosakonnas;
3) koodiga 7040 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühe isiku kohta üks kord;
4) koodiga 7041 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse, kui teenust osutab füsioterapeut;
5) koodiga 7042 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse, kui teenust osutab tegevusterapeut;
6) koodidega 7041 ja 7042 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühele isikule üks kord päevas.

§ 20. Kirurgiliste ja ortopeediliste protseduuride piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
kroonides

Ambulatoorne pisioperatsioon
(pindmise mädakolde avamine, panariitsiumi avamine, pindmiste naha- ja aluskoe tuumorite eemaldamine jmt)

7100

240

Nahahaava suturatsioon

7101

169

Skelettekstensioon

7102

258

Puusakips või kipskorsett

7103

352

Õlavarre kips

7104

289

Sääre kips

7105

284

Kipslahase asetamine

7106

284

Repositsioonid väikestel luudel ja liigestel

7107

253

Repositsioonid suurtel luudel ja liigestel

7108

344

Varda vahetus koldevälisel fiksaatoril

7109

713

Laparotsentees

7110

121

Põletushaige sidumine (ambulatoorne)

7111

  88

Põletushaige sidumine (statsionaarne)

7112

295

Osteomüeliidihaige sidumine lahtise luukolde puhul (statsionaarne)

7113

185

§ 21. Uroloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

(1) Uroloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
kroonides

Uretrotsüstoskoopia

7152

  229

Uretrotsüstoskoopia koos biopsia võtmisega või uretrotsüstoskoopia koos stendi eemaldamisega

7153

  243

Uretrotsüstoskoopia koos ureetriava elektrokoagulatsiooniga

7154

  295

Uretrotsüstoskoopia koos kivi eemaldamisega (lingekstraktsioon)

7155

2830

Ureetri kateeterdamine

7156

  791

Tsüstoskoopia koos ureetri balloondilatatsiooni ja stentimisega

7157

3214

Uretrotsüstoskoopia ureetri stentimisega

7158

1818

Kateeterdamine

7159

  153

Püsikateetri paigaldamine

7160

  175

Kromotsüstoskoopia

7161

  193

Epitsüstostoomi vahetus

7162

  271

Kusepõie loputus ja ravimi viimine põide (ambulatoorselt)

7163

  155

Eesnäärme biopsia

7164

  337

Punktsiooniga epitsüstostoomia

7165

  607

Bužeerimine

7166

  140

TUMT (transuretaarne mikrolaineteraapia)

7167

1207

ESWL (neerukivi purustus kehavälise lööklainega)

7168

3499

Uroflow

7170

  139

Urodünaamika uuring

7171

2198

Nefrostoomi paigaldamine ultraheli- ja/või röntgenoskoopia kontrolli all

7172

3159

(2) Käesolevas paragrahvis sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
1) koodiga 7155 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab korvlingu maksumust;
2) koodiga 7157 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab abivahendite maksumust;
3) koodiga 7172 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab perkutaanse nefrostoomi komplekti maksumust.

§ 22. Näo-lõualuukirgurgiliste protseduuride piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
kroonides

Alveooli ekskohleatsioon

7201

36

Keele või huule frenulotoomia ilma plastikata

7202

48

§ 23. Oftalmoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
kroonides

Astigmaatiliste, prisma- või teleskoopiliste prillide määramine

7251

24

Gonioskoopia, perimeetria

7252

106

Sarvkesta- ja valgekestaõmbluste eemaldamine

7253

108

Halasion jt lau- ning limaskestaoperatsioonid

7254

101

Pisarakanalite sondeerimine ja loputus

7255

103

Sarvkesta krüoteraapia

7256

121

Sarvkesta abrasioon, sügavalt sarvkestast võõrkeha eemaldamine

7257

  98

Orbita flegmooni avamine

7258

148

Parabulbaarsed ja subkonjunktiivsed süstid

7259

  44

Silmapõhja fotografeerimine

7260

277

Fluorestsentne angiograafia

7261

532

Kompuuterperimeetria

7262

267

Silmapõhja uuring kolmepeegliläätse või Volke luubiga

7263

  51

Silmade liikuvuse ja fusioonivõime uuring sünoptofoori abil

7264

100

Silmalihaste funktsioonivõime uuring Hessi ekraani abil

7265

  96

Prismakorrektsioon Fresneli prismakleepsudega

7266

725

Silmade refraktsiooni uurimine autorefraktomeetri abil

7267

  65

§ 24. Otorinolarüngoloogiliste ja audioloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

(1) Otorinolarüngoloogiliste ja audioloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
kroonides

Kuulmise sõeluuring

6401

    66

Toonaudiomeetria

6402

  105

Ülelävelised testid

6403

  102

Kõne audiomeetria kõrvaklappidega

6404

  145

Kõne audiomeetria vabas väljas

6405

    94

Toonaudiomeetria vabas väljas

6406

  111

Väikelaste kuulmisläve uuring

6407

  255

Tümpanomeetria

6408

    92

Stapesreflekside uuring ja teised testid

6409

    78

Kuuldeaparaadi sobitamine (aparaadi testimine)

6410

  159

Kuuldeaparaadi sobitamine (patsiendi kõrvas)

6411

  103

Rotatoorsed ja kaloorilised uuringud

6412

    74

Rotatoorsed ja kaloorilised uuringud, elektronüstagmograafia

6413

  284

Otoakustiliste emissioonide uuring

6414

  195

Aju bioelektriliste potentsiaalide uuring

6415

  689

Abstsessi avamine ninaõõnes, neelus või väliskõrvas, paratsentees

7301

    99

Tüsistunud võõrkehade eemaldamine ninaõõnest, neelust või kuulmekäigust

7302

  131

Trahhea või söögitoru bužeerimine

7303

  388

Elektrokauterisatsioon ninaõõnes

7304

  115

Adenotoomia

7305

    55

Paratsentees koos aspiratsiooniga

7306

  270

Söögitoru bužeerimine kuni 3-aastasel lapsel

7307

    97

Ninaverejooksu peatamine kaustika või eesmise tamponaadiga

7308

  131

Otsmikukoopa sondeerimine, bužeerimine ja ravimi sisseviimine

7309

    72

Kuulmetõrve kateeterdamine koos läbipuhumisega

7310

    66

Epifarüngoskoopia

7311

    67

Otomikroskoopia

7312

    85

Stroboskoopia kõris

7313

  132

Mikrostroboskoopia kõris

7314

  163

Rinomikroskoopia aspiratsiooni ja revisiooniga

7315

    99

Rinomanomeetria

7316

    80

Indirektne larüngomikroskoopia

7317

    66

Kohleaarimplantaadi kõneprotsessori programmeerimine (ühe programmeerimise hind, mis koosneb kahest seansist üksteisele järgnevatel päevadel)

7318

5423

(2) Koodiga 7318 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse võtab haigekassa kindlustatud isikult üle esimesel aastal pärast kohleaarimplantaadi paigaldamist kuni 8 korda, teisel aastal kuni 6 korda ja kolmandal aastal kuni 3 korda. Alates neljandast aastast võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle üks kord aastas, rakendades piirhinda koefitsiendiga 0,5.

§ 25. Sünnitusabi ja günekoloogiliste uuringute ning protseduuride piirhinnad

(1) Sünnitusabi ja günekoloogiliste uuringute ning protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
kroonides

Emakakaela koagulatsioon/krüo

7351

  286

Emakasisese vahendi paigaldamine/instrumentaalne väljutamine, emakakaela laiendamine

7352

  157

Amnioinfusioon

7355

  471

Loote välispööre pea peale

7356

  173

Kordotsentees

7357

  677

Üsasisene vereülekanne

7358

1568

Günekoloogiline läbivaatus koos preparaadi võtmisega

7359

    42

(2) Käesolevas paragrahvis sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
1) koodiga 7352 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab arsti vastuvõtu maksumust;
2) koodiga 7359 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasumist rakendatakse ainult perearsti nimistuga töötavale arstile.

§ 26. Onkoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
kroonides

Strenaalpunktsioon

7412

332

Pleura, kopsuparenhüümi või keskseinandi tuumori transtorakaalne aspiratsiooni biopsia

7413

373

Bronhiaalpuu diagnostiline sondeerimine

7414

301

Tsütostaatilise ravikuuri planeerimine ja manustamine, kuni 1 tund

7415

227

Tsütostaatilise ravikuuri planeerimine ja manustamine, 1–24 tundi

7416

404

Tsütostaatilise ravikuuri planeerimine ja püsiinfusioon, 24 tundi statsionaarse ravi korral

7417

282

§ 27. Allergoloogiliste uuringute piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
kroonides

Torketest allergeeniga

7502

  38

Nahasisene test allergeeniga

7503

140

Provokatsioonitest

7504

131

Leukotsütolüüsitest

7505

  21

Aglomeratsioonitest

7506

  21

Allergeenidest ravisegu valmistamine

7507

  22

Nahaalune spetsiifiline immunoteraapia, üks protseduur

7508

109

Aplikatsioonitest allergeenidega

7509

  86

§ 28. Endoskoopiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

(1) Endoskoopiliste uuringute ning protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
kroonides

Ösofagogastroduodenoskoopia

7551

     340

Biopsia materjali võtmine endoskoobiga (kuni kolm biopsiat)

7552

     143

Biopsia materjali võtmine endoskoobiga (üle kolme biopsia)

7553

     322

Endoskoopiline raviprotseduur (lisaks põhiprotseduurile)

7554

     615

Sigmoidoskoopia

7556

     490

Kolonoskoopia (osaline)

7557

     628

Kolonoskoopia (täielik)

7558

     756

Bronhoskoopia

7559

     594

Retrograatne kolangio-pankreatograafia

7560

  1 112

Retrograatne kolangio-pankreatograafia papillotoomiaga

7561

  2 167

Rektoskoopia

7562

     194

Kolposkoopia

7563

     214

Sapiteede endoskoopiline proteesimine ehk stentimine

7564

  3 718

Endoskoopiline sapikivi ekstraktsioon

7565

  1 227

Kapselendoskoopia gastroenteroloogi, (üld)kirurgi, pediaatri suunamisel

7566

14 388

(2) Koodiga 7566 tähistatud tervishoiuteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel:
1) varjatud verejooksu kahtlus peensoolest, kui verejooksu põhjus ei ole gastroskoopial ja koloskoopial selgunud;
2) Crohni tõve kahtlus peensooles või teadaoleva Crohni tõve ileiidi ägenemise hindamiseks;
3) peensoolekasvaja või NSAID-enteropaatia kahtlus.

§ 29. Psühhiaatriliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
kroonides

Psühhoteraapia seanss ühele haigele

7601

353

Psühhoteraapia seanss ühele haigele grupis
(grupis seitse või kaheksa haiget)

7602

  72

Psühhoteraapia seanss perele

7603

470

Elekterkrampravi seanss

7609

  61

Psühholoogiline kompleksuuring (ühele haigele üks kord)

7610

666

§ 30. Logopeediliste uuringute piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
kroonides

Logopeediline kompleksuuring (ühele patsiendile üks kord)

7611

376

Kõneraviseanss

7614

259

§ 31. Invasiivse kardioloogia uuringute ja protseduuride piirhinnad

(1) Invasiivse kardioloogia uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
kroonides

Swan-Gansi kateetri paigaldamine ja monitooring

7651

  5 201

Ühe südamepoole kateeterdamine

7652

  9 218

Angiokardiograafia

7653

  1 244

Koronarograafia

7654

  8 508

Koronaarangioplastika (esimene stenoos)

7655

43 896

Koronaarangioplastika (iga järgnev stenoos)

7656

10 239

Valvuloplastika

7657

46 131

Endokardiaalne mäping

7658

23 966

Programmeeritud endokardiaalne elektrofüsioloogiline uuring

7659

11 505

Südameõõnte kateeterdamise ajal korduvalt tehtavad lisauuringud (oksühemomeetria, Pt-H elektrood, minutimahu uuring) – iga grupp

7660

  1 638

Südamestimulaatori elektroodi vahetus

7662

  5 309

Arütmiate raadiosageduslik kateeterablatsioon

7663

43 222

Ühekambrilise südamestimulaatori järelkontroll ja programmeerimine

7664

     192

Kahekambrilise südamestimulaatori järelkontroll ja programmeerimine

7665

     297

Ühekambrilise südamestimulaatori paigaldamine koos programmeerimisega

7666

33 535

Kahekambrilise südamestimulaatori paigaldamine koos programmeerimisega

7667

59 716

(2) Käesolevas paragrahvis sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
1) koodiga 7660 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse iga protseduuri kohta üks kord;
2) koodidega 7666 ja 7667 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad südamestimulaatori maksumust;
3) koodiga 7662 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab elektroodi maksumust.

§ 32. Laserravi protseduuride piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
kroonides

Pehmete kudede laserkoagulatsioon mittekontaktmeetodil

7801

  314

Pehmete kudede laserkoagulatsioon mittekontaktmeetodil, enam kui viie erineva lokalisatsiooniga

7802

  422

Koesisene laserkoagulatsioon pehmetel kudedel

7803

  483

Pehmete kudede laserkoagulatsioon kombineeritud meetodil

7804

  724

Lasertrabekuloplastika

7805

  339

Laseriridektoomia

7806

  339

Võrkkesta laserpankoagulatsioon

7807

1133

Vaskaurulaserravi protseduur

7808

  179

§ 33. Intensiivravi protseduuride piirhinnad

(1) Intensiivravi protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
kroonides

Intubatsioon fiiberbronhoskoobi abil

7700

     956

Plasmaferees intensiivravi haigele

7701

  3 607

Tsentraalveeni kanüleerimine

7702

     703

Epiduraalkateetri asetamine

7703

     501

Implanteeritava reservuaariga tsentraalveeni kateetri asetamine

7704

  1 109

Perikardiõõne või pleuraõõne punktsioon

7705

     361

Pleuraõõne püsidrenaaži rajamine
(reguleeritava rõhuga; ööpäev ja enam)

7706

     916

Pidev hemodiafiltratsioon ööpäevas (kuni viis päeva)

7707

  8 801

Hemosorptsiooni seanss

7708

  3 752

Hemodialüüsi seanss

7709

  3 232

Ajutise endokardiaalse kardiostimulaatori asetamine

7710

  2 327

Perkutaanne ajutine kardiostimulatsioon

7711

     607

Invasiivne arteriaalse rõhu monitooring

7712

     513

Intrakraniaalse rõhu monitooring (üks protseduur ühe haige kohta)

7713

     479

Plasmafereesi seanss

7714

     707

Äge peritoneaaldialüüs täiskasvanul ööpäevas

7715

  3 027

Äge peritoneaaldialüüs lapsel ööpäevas

7716

     981

Parenteraalne toitmine väljaspool intensiivraviosakonda (aminohapete lahus või rasvemulsioon, 1000 ml)

7717

     315

Terapeutiline verevahetus vastsündinul

7718

   1 359

Trahhea intubatsioon kahevalendikulise intubatsioontoruga

7719

   1 915

Elustamine kliinilisest surmast (juhitav hingamine, südamemassaaž, ravimid, defibrillatsioon, protokoll)

7720

     569

Hüperbaarilise oksügenisatsiooni seanss

7721

     509

Autotransfusioon Cell-Saver’i abil

7722

   4 281

Karpaalkanali ja ganglion stellatumi närviblokaad. Blokaad kolmiknärvi perifeersetel harudel. Epiduraalblokaad

7723

     269

Kehavälise vereringe või südame stabiliseerimissüsteemi kasutamine

7726

12 204

Intraaortaalne kontrapulsatsioon

7727

19 493

Tsütoferees (trombo-, leuko- ja lümfotsütees)

7729

  5 255

Terapeutiline plasmavahetus täiskasvanul

7730

  5 332

Terapeutiline plasmavahetus lapsel

7731

  5 332

Organdoonori ravi

7732

  6 716

(2) Koodidega 7700, 7701, 7706, 7707, 7710, 7711, 7712, 7713, 7715, 7716, 7718, 7719, 7722, 7726 ja 7727 tähistatud tervishoiuteenuste piirhindu rakendatakse ainult kindlustatud isikule statsionaarselt osutatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel.

§ 34. Anesteesia piirhinnad

(1) Anesteesia piirhinnad on järgmised:

Anesteesia kestus (tundides)

Kood

Piirhind
kroonides

kuni 0,5

2101

  583

0,5 kuni 1

2102

1129

1 kuni 2

2103

1795

2 kuni 3

2104

2559

3 kuni 4

2105

3376

4 kuni 7

2106

4924

üle 7

2107

6789

recovery (ärkamisruum) – 1 tund

2111

  255

(2) Koodidega 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106 ja 2107 tähistatud tervishoiuteenuse korral algab anesteesia aeg anestesioloogi esimesest toimingust haigega operatsiooniruumis ja lõpeb haige operatsiooniruumist lahkumisel.

(3) Koodiga 2111 tähistatud tervishoiuteenuse eest võtab haigekassa kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle ainult juhul, kui operatsiooniploki juures on recovery ehk ärkamisruum. Ärkamisruumis viibimise aega arvestatakse täistundides ja tasu maksmise kohustus võetakse üle mitte rohkem kui 3 tunni eest.

5. peatükk
KOMPLEKSTEENUSED

§ 35. Teenusepõhiste kompleksteenuste piirhinnad

(1) Teenusepõhiste kompleksteenuste piirhinnad, haigekassa poolt kindlustatud isikult ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
kroonides

Ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäär (%)

Kindlustatud isiku omaosaluse määr
(%)
 

Silma sarvkesta siirdamise operatsioon

2201K

12 670

100

0

Silma sarvkesta võtmine ja siirdamise operatsioon

2286K

19 412

100

0

Silma lokaalne kiiritusravi beeta-aplikaatoriga (Ru-106)

2202K

21 714

100

0

Normaalne füsioloogiline sünnitus

2207K

11 385

100

0

Embrüo siirdamine

2208K

8 221

100

0

Kehaväline viljastamine (IVF)

2281K

8 483

  70

30  

Tehisabort naise enda soovil (koos anesteesiaga)

2210K

2 255

  70

30  

Medikamentoosne abort

2287K

978

  50

50  

Autoloogse luuüdi kogumine ja luuüdi töötlus ning külmutamine

2220K

38 098

100

0

Eelnevalt kogutud autoloogse luuüdi transplantatsioon

2221K

181 870

100

0

Allogeense luuüdi transplantatsioon

2222K

437 158

100

0

Perifeersest verest luuüdi tüvirakkude separeerimine

2223K

88 628

100

0

Perifeersest verest separeeritud luuüdi tüvirakkude transplantatsioon

2224K

167 904

100

0

Suure liigese endoproteesimine

2240K

2 6047

100

0

Apendektoomia

2242K

8 739

100

0

Ingvinaalherniotoomia

2243K

7 746

100

0

Umbilikaal- ja femoraalherniotoomia

2244K

7 686

100

0

Laparoskoopiline koletsüstektoomia

2245K

11 536

100

0

Transuretraalne nõelablatsioon

2247K

18 292

100

0

Katarakti operatsioon

2248K

6 579

100

0

Alajäseme veenilaiendite operatsioon koos saphenektoomiaga

2250K

7 403

100

0

Katarakti fakoemulsifikatsioon

2251K

9 345

100

0

Raseduse tuvastamine ja jälgimise plaani koostamine

2252K

1 516

100

0

Raseduse kulu jälgimine kuni 20. rasedusnädalani

2253K

393

100

0

Raseduse kulu jälgimine 20.–36. nädalani

2255K

589

100

0

Raseduse kulu jälgimine 36.–40. nädalani

2257K

253

100

0

Kohleaarimplantatsioon

2276K

291 587

100

0

Aastaringne valmisolek mürgistuste raviks antidootide ja raviseerumitega

2277K

100 000

100

0

Ööpäevaringse valmisoleku tagamine kvartalis ühe arstliku eriala kohta

2280K

422 717

100

0

Pehmekoe defekti parandamine koeekspandri abil

2282K

39 469

100

0

Kadaver-neerudoonori ja doonorneerude ettevalmistus siirdamiseks

2283K

93 457

100

0

Kadaver-neerudoonori ettevalmistus

2284K

26 914

100

0

[RT I 2008, 33, 203 – jõust. 21.07.2008] – rakendatakse alates 1.04.2008

(2) Kompleksteenuste piirhindade rakendamisel arvestatakse järgmisi asjaolusid:
1) koodiga 2276K tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab operatsiooni ning implantaadi maksumust;
2) koodi 2277K rakendatakse üks kord aastas piirkondlikele haiglatele.

(3) Koodidega 2208K ja 2281K tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel võtab haigekassa kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle embrüo siirdamise ja kehavälise viljastamise eest kuni 40-aastasele patsiendile kuni kolme kehavälise viljastamise tsükli korral.

(4) Koodiga 2208K tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõiki tegevusi embrüo siirdamisel kuni raseduse tuvastamiseni, välja arvatud tegevused kehavälist viljastamist ettevalmistava ravi ajal.

(5) Koodiga 2281K tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõiki tegevusi kehavälisel viljastamisel kuni embrüo siirdamiseni, välja arvatud tegevused kehavälist viljastamist ettevalmistava ravi ajal.

(6) Koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse haiglate loetelus nimetatud haiglas nendel arstlikel erialadel, millel vastavalt «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 22 lõike 4 alusel kehtestatud sotsiaalministri määrusele eriarstid töötavad haiglas ööpäevaringselt.

[RT I 2008, 33, 203 – jõust. 21.07.2008] – rakendatakse alates 1.04.2008

(61) Koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse üldhaiglas ööpäevaringse valmisoleku tagamiseks kolmel arstlikul erialal.

[RT I 2008, 33, 203 – jõust. 21.07.2008] – rakendatakse alates 1.04.2008

(62) Koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse üldhaiglas ööpäevaringse valmisoleku tagamiseks lisaks lõikes 61 nimetatud erialadele psühhiaatria erialal, kui üldhaiglal on tegevusluba psüühilise häirega patsientide tuberkuloosiravi ja tahtevastase tuberkuloosiravi tervishoiuteenuse osutamiseks ning psühhiaatria erialal osutatavad tervishoiuteenused vastavad «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 22 lõike 4 alusel sotsiaalministri määrusega kehtestatud piirkondlikule haiglale esitatavatele nõuetele.

[RT I 2008, 33, 203 – jõust. 21.07.208]

(7) Normaalse raseduse jälgimise kompleksteenuste piirhindu rakendatakse järgmiselt:
1) koodidega 2252K, 2253K, 2255K, 2257K tähistatud tervishoiuteenuste piirhindu ei rakendata kõrge riskiga raseduse ja raseduspatoloogiaga naiste puhul, kes nimetatud põhjustel kuuluvad jälgimisele günekoloogia tegevusluba omavas piirkondlikus haiglas või keskhaiglas;
2) geneetilise riskiga raseda puhul, kelle suhtes peab olema läbi viidud geneetiline uuring ja konsultatsioon, võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle lisaks koodiga 2253K tähistatud tervishoiuteenusele ka koodidega 66602, 7040 ja 6007 tähistatud tervishoiuteenuste eest;
3) koodiga 2255K tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel võtab haigekassa asjaomase näidustuse korral täiendavalt tasu maksmise kohutuse üle koodidega 66510 ja 66101 (kuni 3 korda) tähistatud laboriuuringute eest. Pärast rasedal esinenud nakkuse ravi võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle ka koodiga 66608 tähistatud laboriuuringu eest.

(8) Koodiga 2207K tähistatud tervishoiuteenuse osutamise korral võtab haigekassa täiendavalt tasu maksmise kohustuse üle ülekantud veretoodete (9. peatükk) eest.

(9) Normaalse füsioloogilise sünnituse kompleksteenuse piirhinda (kood 2207K) ei rakendata järgmiste terviseseisundite korral:
1) raske preeklampsia, eklampsia;
2) hüpotoonilised (atoonilised), hüübivushäiretega emakaverejooksud;
3) keisrilõige;
4) IV järgu lahkliharebendid;
5) raske organpuudulikkusega sünnitaja sünnitusjärgse II või III astme intensiivravi korral;
6) septiliste ja nakkuslike tüsistuste esinemisel sünnituse ajal või sünnituse järgselt.

§ 36. Diagnoosipõhiste kompleksteenuste (DRG) piirhinnad

(1) Diagnoosipõhiste kompleksteenuste (edaspidi DRG) korral rakendatakse järgmisi piirhindu ja nende rakendamise tingimusi:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
kroonides

Muude samaaegselt osutatud teenuste piirhindade summa vahemik

Kraniotoomia, v.a trauma puhul, vanus >17

001

54 740

516

121 077

Kraniotoomia trauma puhul, vanus >17

002

33 449

516

101 675

Kraniotoomia, vanus 0–17

003

44 687

3 335

88 853

Lülisamba ja seljaaju operatsioonid

004

25 706

4 239

48 848

Koljuvälised veresoonte operatsioonid

005

25 616

516

58 474

Karpaalkanali avamine

006

4 129

2 271

6 579

Perifeersete või kraniaalnärvide operatsioonid, kht-ga (edaspidi kht-ga)

007

50 502

7 575

126 254

Perifeersete või kraniaalnärvide operatsioonid, kht-ta (edaspidi kht-ta)

008

8 069

516

19 764

Lülisamba ja seljaaju haigused ning vigastused

009

12 942

516

28 216

Närvisüsteemi kasvajad, kht-ga

010

10 381

516

27 132

Närvisüsteemi kasvajad, kht-ta

011

7 676

516

19 427

Närvisüsteemi degeneratiivsed haigused

012

8 970

516

25 601

Polüskleroos ja tserebellaarne ataksia

013

9 347

516

23 671

Spetsiifilised peaajuveresoonte haigused, v.a TIA

014

11 169

516

31 864

Transitoorse isheemia atakk ja ajuväliste veresoonte sulgused

015

7 264

516

16 821

Peaajuveresoonte mittespetsiifilised haigused, kht-ga

016

9 121

516

20 510

Peaajuveresoonte mittespetsiifilised haigused, kht-ta

017

6 742

516

14 765

Kraniaal- ja perifeersete närvide haigused, kht-ga

018

9 095

516

22 133

Kraniaal- ja perifeersete närvide haigused, kht-ta

019

6 806

516

17 636

Närvisüsteemi infektsioon, v.a viirusmeningiit

020

14 630

516

74 738

Viirusmeningiit

021

11 160

1 674

27 899

Hüpertensiivne entsefalopaatia

022

7 393

1 109

18 482

Mittetraumaatiline stuupor ja kooma

023

8 437

1 266

21 093

Krambihood ja peavalu, vanus >17, kht-ga

024

9 124

516

27 261

Krambihood ja peavalu, vanus >17, kht-ta

025

6 441

516

19 455

Krambihood ja peavalu, vanus 0–17

026

5 688

516

15 568

Raske traumaatiline ajukahjustus

027

8 195

516

23 916

Traumaatiline ajukahjustus, vanus >17, kht-ga

028

11 659

1 749

29 147

Traumaatiline ajukahjustus, vanus >17, kht-ta

029

10 327

1 549

25 818

Traumaatiline ajukahjustus, vanus 0–17

030

3 451

518

8 628

Põrutus, vanus >17, kht-ga

031

4 926

516

11 013

Põrutus, vanus >17, kht-ta

032

4 753

516

10 556

Põrutus, vanus 0–17

033

2 129

516

5 858

Närvisüsteemi muud haigused, kht-ga

034

9 015

516

27 822

Närvisüsteemi muud haigused, kht-ta

035

6 683

516

16 974

Võrkkesta operatsioonid

036

10 728

516

22 979

Silmakoopa operatsioonid

037

9 683

516

25 849

Peamiselt vikerkesta operatsioonid

038

3 890

584

9 725

Läätse operatsioonid koos või ilma vitrektoomiata

039

9 345

9 282

9 408

Silmamuna välised operatsioonid, v.a silmakoopas, vanus >17

040

4 635

516

9 820

Silmavälised operatsioonid, v.a silmakoopas, vanus 0–17

041

5 870

3 927

7 742

Silmasisesed operatsioonid, v.a võrkkestal, vikerkestal ja läätsel

042

7 183

1 387

13 712

Hüpheem

043

2 708

516

6 770

Peamised ägedad silmainfektsioonid

044

4 312

647

10 781

Neuroloogilised silmahaigused

045

9 742

1 461

24 354

Muud silmahaigused, vanus >17, kht-ga

046

7 515

1 127

18 788

Muud silmahaigused, vanus >17, kht-ta

047

4 273

516

11 829

Muud silmahaigused, vanus 0–17

048

5 345

516

14 097

Pea ja kaela suured operatsioonid

049

56 539

516

154 331

Süljenäärme eemaldamine

050

11 688

6 955

17 101

Süljenäärmete operatsioonid, v.a süljenäärmete eemaldamine

051

7 418

1 113

18 546

Huule- ja suulaelõhede korrektsioon

052

11 640

6 183

17 700

Nina kõrvalurgete ja nibujätke operatsioonid, vanus >17

053

10 774

4 771

17 877

Nina kõrvalurgete ja nibujätke operatsioonid, vanus 0–17

054

12 318

6 269

19 117

Kõrva, nina, suu ja kurgu mitmesugused operatsioonid

055A

5 642

516

14 946

Kõrva, nina, suu ja kurgu mitmesugused operatsioonid

055B

6 819

1 023

17 049

Ninaplastika

056

9 038

1 906

18 819

Kurgu- ja ninaneelumandlite operatsioonid, v.a ainult kurgumandlite ja/või ninaneelumandlite eemaldamine, vanus >17

057

4 999

516

11 671

Kurgu- ja ninaneelumandlite operatsioonid, v.a ainult kurgumandlite ja/või ninaneelumandlite eemaldamine, vanus 0–17

058

5 258

3 482

7 182

Kurgu- ja/või ninaneelumandli eemaldamine, vanus >17

059

4 280

2 447

6 315

Kurgu- ja/või ninaneelumandli eemaldamine, vanus 0–17

060

4 428

2 803

6 312

Kuulmekile püsidreeni asetamine, vanus >17

061

3 786

568

9 464

Kuulmekile püsidreeni asetamine, vanus 0–17

062

6 274

1 359

11 953

Kõrva, nina, suu ja kurgu muud operatsioonid

063

11 659

1 749

29 146

Kõrva, nina, suu ja kurgu pahaloomulised kasvajad

064

8 582

516

22 248

Tasakaaluhäired

065

5 954

516

12 445

Ninaverejooks

066

3 145

516

8 894

Kõripealise põletik

067

4 858

729

12 145

Keskkõrva põletik, vanus >17, kht-ga

068

7 137

516

16 373

Keskkõrva põletik, vanus >17, kht-ta

069

5 295

516

11 642

Keskkõrva põletik, vanus 0–17, kht-ga

070A

5 557

516

12 063

Keskkõrva põletik, vanus 0–17, kht-ta

070B

4 768

516

10 398

Kõri ja hingetoru põletik

071

2 893

516

7 915

Nina traumad ja deformatsioonid

072

3 024

516

7 560

Kõrva, nina, suu ja kurgu teised haigused, vanus >17

073

5 952

516

13 894

Kõrva, nina, suu ja kurgu teised haigused, vanus 0–17

074

4 376

516

9 789

Suured rindkereoperatsioonid

075

57 407

1 647

120 462

Hingamiselundite muud operatsioonid, kht-ga

076

36 506

516

156 081

Hingamiselundite muud operatsioonid, kht-ta

077

12 710

516

46 666

Kopsuarteri embooliad

078

19 943

516

45 849

Hingamisteede infektsioonid ja põletikud, vanus >17, kht-ga

079

14 377

516

38 967

Hingamisteede infektsioonid ja põletikud, vanus >17, kht-ta

080

12 811

516

39 891

Hingamisteede infektsioonid ja põletikud, vanus 0–17

081

6 910

516

24 805

Hingamiselundite kasvajad

082

11 148

516

32 192

Suured rindkeretraumad, kht-ga

083

8 834

516

30 120

Suured rindkeretraumad, kht-ta

084

5 960

516

13 762

Vedelik pleuraõõnes, kht-ga

085

10 822

516

25 180

Vedelik pleuraõõnes, kht-ta

086

10 110

1 516

25 275

Kopsuturse ja hingamispuudulikkus

087

10 623

516

29 517

Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus

088

10 861

516

26 024

Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus >17, kht-ga

089

12 940

516

34 456

Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus >17, kht-ta

090

9 273

1 004

18 456

Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus 0–17, kht-ga

091A

8 845

516

19 574

Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus 0–17, kht-ta

091B

7 257

1 270

13 540

Interstitsiaalsed kopsuhaigused, kht-ga

092

9 725

516

22 446

Interstitsiaalsed kopsuhaigused, kht-ta

093

7 494

516

17 866

Õhkrind, kht-ga

094

9 024

1 354

22 560

Õhkrind, kht-ta

095

6 085

516

13 353

Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus >17, kht-ga

096

10 006

516

21 194

Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus >17, kht-ta

097

7 251

516

15 404

Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus 0–17, kht-ga

098A

6 810

516

15 611

Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus 0–17, kht-ta

098B

5 564

516

11 283

Hingamiselunditega seotud haigustunnused ja sümptomid, kht-ga

099

3 929

589

9 823

Hingamiselunditega seotud haigustunnused ja sümptomid, kht-ta

100

4 995

516

12 419

Hingamiselundite muud haigused, kht-ga

101

8 478

516

47 393

Hingamiselundite muud haigused, kht-ta

102

4 246

516

13 453

Südameklappide operatsioonid koos südame kateeterdamisega

104

186 142

27 921

465 356

Südameklappide operatsioonid ilma südame kateeterdamiseta

105

133 793

64 235

216 378

Koronaararterite šuntimine koos südame kateeterdamisega

106

185 520

27 828

463 799

Koronaararterite šuntimine ilma südame kateeterdamiseta

107

116 708

61 250

183 623

Muud kardiotorakaalsed operatsioonid

108

82 434

516

190 756

Suured kardiovaskulaarsed operatsioonid, kht-ga

110

64 651

516

151 970

Suured kardiovaskulaarsed operatsioonid, kht-ta

111

55 489

12 990

104 230

Perkutaansed kardiovaskulaarsed operatsioonid

112

116 154

38 667

204 601

Amputatsioonid vereringesüsteemi haiguste tõttu, v.a ülajäseme ja varba amputatsioonid

113

24 922

516

61 471

Ülajäseme ja varba amputatsioonid vereringesüsteemi haiguste tõttu

114

11 520

2 430

21 924

Püsistimulaatori implanteerimine ägeda müokardi infarkti, südamepuudulikkuse või šoki korral

115

59 287

27 198

93 755

Muude püsistimulaatorite, elektroodide või kardioverteri implanteerimine

116

61 968

36 074

84 552

Südamestimulaatorite asendamine

118

47 437

16 066

81 332

Veeni ligeerimine ja eemaldamine

119

7 141

4 676

9 322

Vereringesüsteemi muud operatsioonid

120

23 299

3 495

58 246

Muud vereringesüsteemi haigused koos ägeda müokardiinfarktiga ja kardiovaskulaarsete tüsistustega, elus neljandal intensiivravi päeval

121

18 337

516

50 123

Muud vereringesüsteemi haigused koos ägeda müokardiinfarktiga ja kardiovaskulaarsete tüsistusteta, elus neljandal intensiivravi päeval

122

10 507

516

27 981

Muud vereringesüsteemi haigused koos ägeda müokardiinfarktiga, surm intensiivravi esimese kolme päeva jooksul

123

8 478

1 272

21 195

Vereringesüsteemi haigused (v.a äge müokardiinfarkt), kht-ga, südame kateeterdamisega

124

28 833

11 693

47 578

Vereringesüsteemi haigused (v.a äge müokardiinfarkt), kht-ta, südame kateeterdamisega

125

25 206

11 041

42 256

Äge ja alaäge endokardiit

126

23 442

516

78 990

Südamepuudulikkus ja šokk

127

13 524

2 029

33 810

Süvaveenide tromboflebiit

128

8 961

1 344

22 401

Selgitamata põhjusega südameseiskus

129

15 874

2 381

39 686

Perifeersed vaskulaarhaigused, kht-ga

130

10 508

516

27 404

Perifeersed vaskulaarhaigused, kht-ta

131

8 555

516

19 164

Ateroskleroos, kht-ga

132

8 948

516

23 233

Ateroskleroos, kht-ta

133

8 211

1 007

15 851

Hüpertensioon

134

7 552

516

16 219

Südame kaasasündinud haigused ja klapirikked, vanus >17, kht-ga

135

16 311

2 447

40 778

Südame kaasasündinud haigused ja klapirikked, vanus >17, kht-ta

136

8 133

516

17 493

Südame kaasasündinud haigused ja klapirikked, vanus 0–17

137

5 307

516

19 685

Südame arütmiad ja juhtehäired, kht-ga

138

8 032

516

19 391

Südame arütmiad ja juhtehäired, kht-ta

139

4 727

516

12 628

Stenokardia

140

10 087

906

20 585

Minestus ja kollaps, kht-ga

141

9 764

1 465

24 411

Minestus ja kollaps, kht-ta

142

4 875

516

13 370

Rindkere valud

143

7 309

516

17 887

Vereringesüsteemi muud haigused, kht-ga

144

12 711

516

48 755

Vereringesüsteemi muud haigused, kht-ta

145

5 971

516

17 199

Pärasoole resektsioon, kht-ga

146

84 772

516

221 960

Pärasoole resektsioon, kht-ta

147

57 617

15 247

103 489

Peen- ja jämesoole suured operatsioonid, kht-ga

148

57 431

516

150 747

Peen- ja jämesoole suured operatsioonid, kht-ta

149

40 916

7 047

79 798

Kõhukelmeliidete vabastamine, kht-ga

150

38 850

5 828

97 126

Kõhukelmeliidete vabastamine, kht-ta

151

25 700

3 855

64 251

Peensoole ja jämesoole operatsioonid, kht-ga

152

36 289

5 443

90 723

Peensoole ja jämesoole operatsioonid, kht-ta

153

13 311

516

39 138

Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku operatsioonid, vanus >17, kht-ga

154

62 016

516

180 878

Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku operatsioonid, vanus >17, kht-ta

155

45 322

516

113 001

Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku operatsioonid, vanus 0–17

156

88 119

13 218

220 298

Väikesed sooleoperatsioonid, kht-ga

157

14 002

2 100

35 006

Väikesed sooleoperatsioonid, kht-ta

158

6 939

516

16 167

Songa operatsioonid, välja arvatud kubemesong ja reiesong, vanus >17, kht-ga

159

16 179

516

37 542

Songa operatsioonid, välja arvatud kubemesong ja reiesong, vanus >17, kht-ta

160

10 645

2 100

20 751

Kubemesonga ja reiesonga operatsioonid, vanus >17, kht-ga

161

9 904

3 616

17 579

Kubemesonga ja reiesonga operatsioonid, vanus >17, kht-ta

162

8 184

5 876

10 665

Songa opratsioonid, vanus 0–17

163

7 709

6 214

9 007

Apendektoomia tüsistunud apenditsiidi korral, kht-ga

164

20 695

991

42 310

Apendektoomia tüsistunud apenditsiidi korral, kht-ta

165

13 454

516

30 786

Apendektoomia tüsistusteta apenditsiidi korral, kht-ga

166

12 881

2 026

25 240

Apendektoomia tüsistuseta apenditsiidi korral, kht-ta

167

8 781

7 188

10 743

Suuõõne operatsioonid, kht-ga

168

15 533

2 330

38 833

Suuõõne operatsioonid, kht-ta

169

7 774

1 166

15 155

Seedeelundite muud operatsioonid, kht-ga

170

29 716

516

90 035

Seedeelundite muud operatsioonid, kht-ta

171

20 414

516

57 227

Seedeelundite pahaloomulised kasvajad, kht-ga

172

11 956

516

31 064

Seedeelundite pahaloomulised kasvajad, kht-ta

173

8 627

516

22 968

Seedetrakti verejooks, kht-ga

174

12 328

516

28 764

Seedetrakti verejooks, kht-ta

175

8 219

516

21 051

Tüsistunud peptiline haavand

176

9 446

516

23 778

Tüsistumata peptiline haavand, kht-ga

177

8 801

516

20 134

Tüsistumata peptiline haavand, kht-ta

178

6 703

516

14 441

Põletikuline soolehaigus

179

8 110

516

21 789

Soolesulgus, kht-ga

180

7 027

516

20 014

Soolesulgus, kht-ta

181

5 034

516

13 816

Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus >17, kht-ga

182

7 852

516

20 789

Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus >17, kht-ta

183

5 125

516

13 160

Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus 0–17, kht-ga

184A

3 864

516

9 523

Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus 0–17, kht-ta

184B

3 864

516

8 963

Suu- ja hambahaigused, v.a ekstraktsioonid ja restauratsioonid, vanus >17

185

4 945

516

13 758

Suu- ja hambahaigused, v.a ekstraktsioonid ja restauratsioonid, vanus 0–17

186

3 710

516

8 376

Hamba ekstraktsioonid ja restauratsioonid

187

4 186

516

9 034

Seedeelundite muud haigused, vanus >17, kht-ga

188

8 240

516

35 255

Seedeelundite muud haigused, vanus >17, kht-ta

189

5 183

516

15 093

Seedeelundite muud haigused, vanus 0–17

190

3 489

516

8 144

Kõhunäärme, maksa ja šuntimisoperatsioonid, kht-ga

191

101 112

15 167

252 780

Kõhunäärme, maksa ja šuntimisoperatsioonid, kht-ta

192

59 142

516

124 698

Sapiteede operatsioonid, v.a koletsüstektoomia, koos või ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ga

193

42 215

516

167 126

Sapiteede operatsioonid, v.a koletsüstektoomia, koos või ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ta

194

23 801

516

71 314

Koletsüstektoomia koos ühissapijuha uuringuga, kht-ga

195

29 175

4 376

72 937

Koletsüstektoomia koos ühissapijuha uuringuga, kht-ta

196

28 038

4 206

70 094

Koletsüstektoomia, v.a laparoskoopiline, ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ga

197

36 607

516

103 669

Koletsüstektoomia, v.a laparoskoopiline, ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ta

198

22 086

668

48 295

Maksa ja sapiteede pahaloomuliste haiguste diagnoosimisprotseduurid

199

29 209

4 381

73 021

Maksa ja sapiteede mittepahaloomuliste haiguste diagnoosimisprotseduurid

200

28 314

516

93 534

Maksa, sapiteede või kõhunäärme muud operatsioonid

201

34 296

5 144

85 740

Maksatsirroos ja alkoholhepatiit

202

11 030

1 654

27 575

Maksa, sapiteede või kõhunäärme pahaloomulised kasvajad

203

9 126

516

25 174

Kõhunäärme haigused, v.a pahaloomulised kasvajad

204

8 048

516

25 308

Maksahaigused, v.a pahaloomulised kasvajad, maksatsirroos, alkoholhepatiit, kht-ga

205

12 309

516

37 891

Maksahaigused, v.a pahaloomulised kasvajad, maksatsirroos, alkoholhepatiit, kht-ta

206

5 868

516

16 404

Sapiteede haigused, kht-ga

207

8 139

516

18 525

Sapiteede haigused, kht-ta

208

5 634

516

14 606

Alajäseme ja selle suurte liigeste esmane protees, operatsioonid

209A

53 867

34 230

71 201

Alajäseme ja selle suurte liigeste teisene protees, operatsioonid või alajäseme taaskinnistusoperatsioonid

209B

76 985

9 415

152 692

Puusa ja reie operatsioonid, v.a suurtel liigestel, vanus >17, kht-ga

210

33 115

516

71 560

Puusa ja reie operatsioonid, v.a suurtel liigestel, vanus >17, kht-ta

211

25 618

516

53 479

Puusa ja reie operatsioonid, v.a suurtel liigestel, vanus 0–17

212

21 790

516

51 635

Amputatsioonid luulihaskonna- ja sidekoehaiguste korral

213

16 908

2 536

42 270

Selja ja kaela operatsioonid, kht-ga

214

43 775

516

158 751

Selja ja kaela operatsioonid, kht-ta

215

18 787

516

59 130

Luulihaskonna ja sidekoe biopsiad

216

6 444

967

16 111

Haavakorrastus ja nahaplastika luulihaskonna ja sidekoe vigastuste puhul, v.a labakäsi

217

37 956

516

135 626

Alajäseme ja õlavarre operatsioonid, v.a puusal, labajalal, reiel, vanus >17, kht-ga

218

27 633

516

65 697

Alajäseme ja õlavarre operatsioonid, v.a puusal, labajalal, reiel, vanus >17, kht-ta

219

21 460

516

44 760

Alajäseme ja õlavarre operatsioonid, v.a puusal, labajalal, reiel, vanus 0–17

220

13 233

603

28 243

Põlve operatsioonid, kht-ga

221

21 209

516

56 361

Põlve operatsioonid, kht-ta

222

7 444

2 720

13 414

Õla- ja küünarliigese suured operatsioonid või ülajäseme muud operatsioonid, kht-ga

223

15 951

516

37 640

Õla, küünra ja küünarvarre operatsioonid, v.a suurte liigest operatsioonid, kht-ta

224

15 101

1 669

29 485

Labajala operatsioonid

225

9 514

2 311

17 667

Pehmete kudede operatsioonid, kht-ga

226

13 585

516

35 259

Pehmete kudede operatsioonid, kht-ta

227

8 403

516

18 520

Suured operatsioonid pöidlal või liigestel või labakäe ja randme muud operatsioonid, kht-ga

228

11 188

1 552

22 076

Labakäe ja randme operatsioonid,
v.a suurte liigeste operatsioonid, kht-ta

229

6 633

516

14 563

Sisemise fiksatsioonivahendi eemaldamine puusast ja reiest paikse ekstsisiooni teel

230

9 350

516

24 449

Sisemise fiksatsioonivahendi eemaldamine paikse ekstsisiooni teel, v.a puusast ja reiest

231

5 817

516

14 124

Artroskoopia

232

7 227

5 185

9 328

Luulihaskonna ja sidekoe muud operatsioonid, kht-ga

233

35 076

5 261

87 689

Luulihaskonna ja sidekoe muud operatsioonid, kht-ta

234

13 956

2 093

34 890

Reieluu murrud

235

11 201

1 680

28 003

Reieluukaela- ja vaagnaluumurrud

236

8 372

516

25 057

Reieluukaela, vaagnaluude ja reie piirkonna nihestused, venitused ja dislokatsioonid

237

6 752

1 013

16 879

Osteomüeliit

238

9 720

516

30 045

Patoloogilised luumurrud ja luulihaskonna ning sidekoe pahaloomulised kasvajad

239

7 952

516

21 270

Sidekoehaigused, kht-ga

240

10 127

516

26 371

Sidekoehaigused, kht-ta

241

6 692

516

20 119

Septiline artriit

242

11 607

1 741

29 018

Seljavalud

243

7 503

516

17 381

Luuhaigused ja spetsiifilised artropaatiad, kht-ga

244

7 902

516

16 950

Luuhaigused ja spetsiifilised artropaatiad, kht-ta

245

6 915

516

16 200

Mittespetsiifilised artropaatiad

246

5 191

516

12 654

Luulihaskonna- ja sidekoehaiguste tunnused ja sümptomid

247

6 421

516

15 623

Tendoniit, müosiit ja bursiit

248

3 481

516

9 117

Luulihaskonna- ja sidekoehaiguste järelravi

249

6 829

516

19 747

Küünarvarre, labakäe ja labajala murrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus >17, kht-ga

250

5 925

889

14 813

Küünarvarre, labakäe ja labajala murrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus >17, kht-ta

251

4 171

516

12 692

Küünarvarre, labakäe ja labajala murrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus 0–17

252

3 176

516

6 740

Õlavarre, jalasääre, v.a labajala murrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus >17, kht-ga

253

7 821

516

19 369

Õlavarre, jalasääre, v.a labajala murrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus >17, kht-ta

254

5 266

516

12 973

Õlavarre, jalasääre, v.a labajala murrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus 0–17

255

3 874

516

9 190

Luulihaskonna ja sidekoe muud haigused

256

3 212

516

11 626

Täielik mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ga

257

19 620

2 943

49 050

Täielik mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ta

258

14 682

10 213

19 324

Osaline mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ga

259

23 854

3 578

59 636

Osaline mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ta

260

13 731

7 563

20 640

Rinnanäärme operatsioonid mittepahaloomuliste haiguste puhul,
v.a biopsia ja paikne ekstsisioon

261

6 781

2 634

11 753

Rinnanäärme biopsia ja paikne ekstsisioon mittepahaloomuliste haiguste puhul

262

3 823

573

9 558

Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ga

263

19 195

2 879

47 988

Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ta

264

19 195

2 879

47 988

Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine, v.a nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ga

265

64 163

9 625

160 409

Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine, v.a nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ta

266

12 703

516

44 140

Perianaalsed ja karvu sisaldavate tsüstide operatsioonid

267

5 980

2 572

9 855

Naha, nahaaluskoe ja rinnanäärme plastilised operatsioonid

268

10 846

516

38 402

Naha, nahaaluskoe ja rinnanäärme muud operatsioonid, kht-ga

269

14 882

516

48 508

Naha, nahaaluskoe ja rinnanäärme muud operatsioonid, kht-ta

270

3 470

516

11 234

Naha haavandid

271

11 178

516

27 799

Naha suured kahjustused, kht-ga

272

10 915

2 201

20 081

Naha suured kahjustused, kht-ta

273

9 738

3 247

16 195

Rinnanäärme pahaloomulised kasvajad, kht-ga

274

10 735

516

27 201

Rinnanäärme pahaloomulised kasvajad, kht-ta

275

7 718

516

22 292

Rinnanäärme mittepahaloomulised haigused

276

4 449

667

11 123

Tselluliit, vanus >17, kht-ga

277

10 392

516

29 029

Tselluliit, vanus >17, kht-ta

278

6 926

516

15 089

Tselluliit, vanus 0–17

279

4 708

516

11 343

Naha, nahaaluskoe ja rinnanäärme trauma, vanus >17, kht-ga

280

6 514

516

18 433

Naha, nahaaluskoe ja rinnanäärme trauma, vanus >17, kht-ta

281

5 128

516

12 448

Naha, nahaaluskoe ja rinnanäärme trauma, vanus 0–17

282

2 650

516

8 194

Naha väikesed kahjustused, kht-ga

283

7 655

1 174

14 328

Naha väikesed kahjustused, kht-ta

284

5 043

516

12 567

Alajäseme amputatsioon endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral

285

52 690

7 903

131 724

Neerupealiste ja hüpofüüsi operatsioonid

286

46 578

6 987

116 445

Naha siirdamine ja haava hooldus endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral

287

78 546

11 782

196 365

Operatsioonid rasvumise korral

288

53 214

22 799

77 162

Kõrvalkilpnäärme operatsioonid

289

17 605

2 641

44 012

Kilpnäärme operatsioonid

290

15 004

7 148

23 790

Kilpnäärme ja keele operatsioonid

291

10 108

1 516

25 271

Muud operatsioonid endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral, kht-ga

292

40 272

6 041

100 679

Muud operatsioonid endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral, kht-ta

293

37 288

5 593

93 220

Suhkurtõbi, vanus >35

294

9 031

516

25 004

Suhkurtõbi, vanus 0–35

295

7 147

516

20 452

Toitumis- ja muud ainevahetushäired, vanus >17, kht-ga

296

11 511

516

25 544

Toitumis- ja muud ainevahetushäired, vanus >17, kht-ta

297

5 762

516

17 623

Toitumis- ja muud ainevahetushäired, vanus 0–17

298

8 009

516

21 873

Kaasasündinud ainevahetushäired

299

4 967

516

16 601

Endokriinhaigused, kht-ga

300

10 789

516

31 373

Endokriinhaigused, kht-ta

301

6 312

516

18 206

Neeru siirdamine

302

166 216

24 932

415 541

Neerude, kusejuha operatsioonid ja kusepõie suured operatsioonid kasvajate puhul

303

45 714

516

101 073

Neerude, kusejuha operatsioonid ja kusepõie suured operatsioonid mittekasvajaliste haiguste puhul, kht-ga

304

27 367

516

76 608

Neerude, kusejuha operatsioonid ja kusepõie suured operatsioonid mittekasvajaliste haiguste puhul, kht-ta

305

25 154

2 296

52 316

Prostatektoomia muude haiguste korral, kht-ga

306

16 513

2 477

41 282

Prostatektoomia muude haiguste korral, kht-ta

307

12 703

1 905

31 758

Kusepõie väikesed operatsioonid, kht-ga

308

20 913

516

47 264

Kusepõie väikesed operatsioonid, kht-ta

309

14 570

7 381

22 325

Transuretraalsed operatsioonid, kht-ga

310

18 689

516

39 549

Transuretraalsed operatsioonid, kht-ta

311

18 161

516

41 055

Kusiti operatsioonid, vanus >17, kht-ga

312

18 310

2 747

45 775

Kusiti operatsioonid, vanus >17, kht-ta

313

9 053

1 063

17 834

Kusiti opretasioonid, vanus 0–17

314

11 263

1 689

28 158

Neerude ja kuseteede muud operatsioonid

315

22 152

516

55 647

Neerupuudulikkus

316

10 962

516

35 808

Neerude dialüüsravi määramine

317

32 087

516

122 519

Neerude ja kuseteede kasvajad, kht-ga

318

9 141

516

22 701

Neerude ja kuseteede kasvajad, kht-ta

319

6 400

516

20 637

Neerude ja kuseteede infektsioonid, vanus >17, kht-ga

320

10 839

516

32 283

Neerude ja kuseteede infektsioonid, vanus >17, kht-ta

321

6 753

516

15 067

Neerude ja kuseteede infektksioonid, vanus 0–17

322

6 279

600

12 557

Kuseteede kivid kht-ga ja/või elektri-šokklaine litotripsia

323

8 508

516

28 854

Kuseteede kivid, kht-ta

324

5 703

516

26 368

Neerude ja kuseteede haiguste tunnused ja sümptomid, vanus >17, kht-ga

325

6 604

991

16 509

Neerude ja kuseteede haiguste tunnused ja sümptomid, vanus >17, kht-ta

326

4 934

516

13 141

Neerude ja kuseteede haiguste tunnused ja sümptomid, vanus 0–17

327

4 242

636

10 605

Kusiti striktuur,vanus >17, kht-ga

328

4 795

719

11 988

Kusiti striktuur,vanus >17, kht-ta

329

3 038

516

7 595

Kusiti striktuur, vanus 0–17

330

7 573

1 136

18 932

Neerude ja kuseteede muud haigused, vanus >17, kht-ga

331

9 435

516

32 014

Neerude ja kuseteede muud haigused, vanus >17, kht-ta

332

7 254

516

22 246

Neerude ja kuseteede muud haigused, vanus 0–17

333

5 552

516

16 418

Mehe vaagnaelundite suured operatsioonid, kht-ga

334

37 594

5 639

93 985

Mehe vaagnaelundite suured operatsioonid, kht-ta

335

35 213

16 715

55 052

Transuretraalne prostatektoomia, kht-ga

336

16 513

2 229

33 412

Transuretraalne prostatektoomia, kht-ta

337

12 703

6 267

20 720

Operatsioonid munandite pahaloomuliste kasvajate korral

338

7 881

516

18 693

Operatsioonid munandite mittepahaloomuliste haiguste korral, vanus >17

339

6 112

826

12 484

Operatsioonid munandite mittepahaloomuliste haiguste korral, vanus 0–17

340

5 572

3 341

8 025

Peenise operatsioonid

341

8 336

516

20 999

Tsirkumtsisioon, vanus >17

342

4 446

1 943

7 219

Tsirkumtsisioon, vanus 0–17

343

4 813

2 228

7 910

Muud operatsioonid mehe reproduktiivsüsteemi pahaloomuliste kasvajate korral

344

15 835

2 375

39 587

Muud mehe reproduktiivsüsteemi operatsioonid, v.a pahaloomuliste kasvajate korral

345

11 244

1 213

22 427

Mehe reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ga

346

10 413

516

37 925

Mehe reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ta

347

6 228

516

20 124

Eesnäärme healoomuline hüpertroofia, kht-ga

348

7 930

516

19 706

Eesnäärme healoomuline hüpertroofia, kht-ta

349

6 537

516

15 406

Mehe reproduktiivsüsteemi põletikud

350

5 976

524

12 045

Mehe steriliseerimine

351

3 135

516

7 839

Muud mehe reproduktiivsüsteemi haigused

352

3 705

516

9 477

Vaagnaelundite evistseratsioon, radikaalne hüsterektoomia ja radikaalne vulvektoomia

353

27 501

14 794

41 173

Emaka ja emakamanuste operatsioonid mittemunasarja või emakamanuste pahaloomuliste kasvajate korral, kht-ga

354

33 627

5 044

84 069

Emaka ja emakamanuste operatsioonid mittemunasarja või emakamanuste pahaloomuliste kasvajate korral, kht-ta

355

32 094

4 814

80 236

Naise reproduktiivsüsteemi rekonstruktiivsed operatsioonid

356

9 508

990

19 728

Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste pahaloomuliste kasvajate korral

357

45 301

6 795

113 252

Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste mittepahaloomuliste haiguste korral, kht-ga

358

16 614

4 954

30 204

Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste mittepahaloomuliste haiguste korral, kht-ta

359

12 107

2 651

22 055

Tupe, emakakaela ja vulva operatsioonid

360

3 651

516

9 462

Günekoloogiline laparoskoopia või naise steriliseerimine laparotoomial

361

10 279

4 698

16 583

Naise laparoskoopiline või muu endoskoopiline steriliseerimine

362

7 995

6 558

9 542

Emaka abrasioon, emakakaela konisatsioon ja radioimplantaadi paigaldamine pahaloomuliste kasvajate korral

363

3 542

516

8 912

Emaka abrasioon, emakakaela konisatsioon mittepahaloomuliste haiguste korral

364

2 613

1 529

3 848

Naise reproduktiivsüsteemi muud operatsioonid

365

8 674

516

24 504

Naise reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ga

366

10 478

516

31 635

Naise reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ta

367

5 940

516

23 809

Naise reproduktiivsüsteemi infektsioonid

368

4 568

516

9 192

Menstruatsioonihäired ja muud naise reproduktiivsüsteemi haigused

369

2 676

516

8 211

Keisrilõige, kht-ga

370

17 712

7 361

29 910

Keisrilõige, kht-ta

371

15 907

11 463

20 851

Vaginaalne sünnitus, kht-ga

372

11 481

9 734

13 571

Vaginaalne sünnitus, kht-ta

373

11 387

10 783

12 115

Vaginaalne sünnitus koos steriliseerimisega ja/või emakaõõne abrasiooniga

374

11 607

1 741

29 017

Vaginaalne sünnitus koos operatsiooniga, v.a sterilisatsioon ja/või emakaõõne abrasioon

375

11 463

1 719

28 658

Sünnitus- ja abordijärgsed haigused, operatsioonita

376

5 793

516

13 312

Sünnitus- ja abordijärgsed haigused, operatsiooniga

377

3 660

516

11 177

Emakaväline rasedus

378

8 132

516

18 139

Ähvardav iseeneslik abort

379

4 104

516

9 847

Abort emakaõõne abrasioonita

380

1 882

705

3 238

Abort koos emakaõõne abrasiooni, vaakumaspiratsiooni või hüsterotoomiaga

381

1 963

913

3 211

Ebatuhud

382

1 968

516

4 445

Muud rasedusaegsed haigused, tüsistustega

383

3 489

516

9 557

Muud rasedusaegsed haigused, tüsistusteta

384

1 917

516

5 766

Vastsündinu, kes suri 2 päeva jooksul või viidi üle teise osakonda 5 päeva jooksul

385A

3 785

568

9 463

Järelravi vastsündinuea haiguste või hiljem avaldunud neonataalsete haiguste tõttu

385B

9 191

516

42 724

Erakordselt väikse sünnikaaluga vastsündinu

386N

195 962

29 394

489 906

Väga väikse sünnikaaluga vastsündinu, paljude haigusseisunditega

388A

173 694

516

596 956

Väga väikse sünnikaaluga vastsündinu, paljude haigusseisunditeta

388B

24 124

516

82 307

Vastsündinu, kellele on tehtud suur operatsioon

389A

189 358

28 404

473 395

Vastsündinu paljude haigusseisunditega

389B

26 245

516

113 683

Vastsündinu muude oluliste haigusseisunditega

390

10 715

516

32 516

Normaalne vastsündinu

391

6 495

516

16 518

Splenektoomia, vanus >17

392

38 238

5 736

95 595

Splenektoomia, vanus 0–17

393

25 649

3 847

64 123

Vere ja vereloomeelundite muud operatsioonid

394

10 315

516

26 178

Vererakkudega seotud haigused, vanus >17

395

11 084

516

27 873

Vere punalibledega seotud haigused, vanus 0–17

396

8 345

516

40 593

Hüübivushäired

397

15 407

516

86 914

Retikuloendoteliaalsüsteemi ja immuunmehhanismidega seotud haigused, kht-ga

398

15 143

516

47 063

Retikuloendoteliaalsüsteemi ja immuunmehhanismidega seotud haigused, kht-ta

399

5 413

516

13 837

Lümfoom ja leukeemia koos nende korral tehtavate suurte operatsioonidega

400

49 274

7 391

123 186

Lümfoom ja krooniline leukeemia koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega, kht-ga

401

27 553

4 133

68 883

Lümfoom ja krooniline leukeemia koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega, kht-ta

402

19 620

516

45 703

Lümfoom ja krooniline leukeemia, kht-ga

403

14 499

516

56 756

Lümfoom ja krooniline leukeemia, kht-ta

404

10 725

516

32 875

Äge leukeemia ilma suurte operatsioonideta, vanus 0–17

405

7 920

516

45 381

Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate suurte operatsioonidega, kht-ga

406

53 994

8 099

134 986

Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate suurte operatsioonidega, kht-ta

407

47 039

7 056

117 597

Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega

408

15 107

2 266

37 767

Radioteraapia

409

34 585

516

80 600

Kemoteraapia teistel juhtudel, v.a ägeda leukeemia puhul

410

17 843

2 677

44 609

Pahaloomulise kasvaja anamnees ilma endoskoopilise uuringuta

411

8 147

1 222

20 368

Pahaloomulise kasvaja anamnees endoskoopilise uuringuga

412

6 942

1 041

17 354

Muud vähediferentseerunud kasvajate korral esinevad müeloproliferatiivsed haigused, kht-ga

413

16 438

2 466

41 096

Muud vähediferentseerunud kasvajate korral esinevad müeloproliferatiivsed haigused, kht-ta

414

10 096

516

30 414

Infektsioon- või parasitaarhaiguste puhused operatsioonid

415

32 579

516

152 726

Septitseemia, vanus >17

416

34 029

516

122 668

Septitseemia, vanus 0–17

417

27 199

4 080

67 997

Operatsiooni- ja traumajärgsed infektsioonid

418

9 189

516

20 225

Tundmatu päritoluga palavik, vanus >17, kht-ga

419

23 046

3 457

57 614

Tundmatu päritoluga palavik, vanus >17, kht-ta

420

10 201

516

26 763

Viirushaigus, vanus >17

421

7 877

516

21 965

Viirushaigus ja tundmatu päritoluga palavik, vanus 0–17

422

3 773

516

9 485

Muud infektsioon- ja parasitaarhaigused

423

8 882

516

26 862

Psüühilise haiguse põhidiagnoosi korral tehtud operatsioonid

424

11 579

1 737

28 949

Ägedad kohanemisreaktsioonid ja muud psühhosotsiaalsed düsfunktsioonid

425

6 700

516

18 333

Depressiivsed neuroosid

426

6 089

516

14 012

Neuroosid, v.a depressiivsed

427

6 075

516

13 264

Isiksuse ja impulsikontrolli häired

428

6 169

925

15 423

Orgaanilised psüühikahäired ja vaimne alaareng

429

9 342

516

21 794

Psühhoosid

430

4 361

654

10 903

Lapseea psüühikahäired

431

7 901

516

19 456

Muud psüühikahäired

432

4 497

516

12 014

Alkoholi ja psühhoaktiivsete ainete kuritarvitus või nendest sõltuvus. Lahkus vastupidiselt arstide soovitusele

433

3 215

516

8 038

Alkoholi ja psühhoaktiivsete ainete kuritarvitus või nendest sõltuvus, desintoksikatsioonravi või muu sümptomaatiline ravi, kht-ga

434

6 810

516

22 306

Alkoholi ja psühhoaktiivsete ainete kuritarvitus või nendest sõltuvus, desintoksikatsioonravi või muu sümptomaatiline ravi, kht-ta

435

2 669

516

10 349

Naha siirdamine vigastuste korral

439

17 255

2 588

43 137

Haavakorrastus vigastuste korral

440

34 245

5 137

85 613

Operatsioonid kämblavigastuste korral

441

10 129

516

30 358

Muud operatsioonid vigastuste korral, kht-ga

442

35 065

516

118 205

Muud operatsioonid vigastuste korral, kht-ta

443

20 954

516

61 463

Traumaatiline vigastus, vanus >17, kht-ga

444

6 853

1 028

17 134

Traumaatiline vigastus, vanus >17, kht-ta

445

7 946

1 192

19 866

Traumaatiline vigastus, vanus 0–17

446

5 346

802

13 365

Allergilised reaktsioonid, vanus >17

447

5 774

866

14 434

Allergilised reaktsioonid, vanus 0–17

448

2 352

516

5 880

Mürgistused ja ravimite toksiline toime, vanus >17, kht-ga

449

13 222

516

58 721

Mürgistused ja ravimite toksiline toime, vanus >17, kht-ta

450

5 081

516

18 859

Mürgistused ja ravimite toksiline toime, vanus 0–17

451

1 977

516

6 087

Ravitüsistused, kht-ga

452

13 658

516

40 633

Ravitüsistused, kht-ta

453

4 363

516

15 177

Muud vigastused, mürgistused ja ravimite toksiline toime, kht-ga

454

12 125

516

33 971

Muud vigastused, mürgistused ja ravimite toksiline toime, kht-ta

455

4 811

516

18 060

Põletushaiged, kes on üle viidud teise intensiivravi asutusse, ravi kestus 6 päeva

456

3 434

516

8 585

Ulatuslikud põletused, mis ei vaja operatsioone

457

17 249

2 587

43 122

Vähemulatuslikud põletused koos naha siirdamisega

458

17 583

2 637

43 958

Vähemulatuslikud põletused koos haavakorrastuse või muude operatsioonidega

459

23 370

3 506

58 426

Vähemulatuslikud põletused, mis ei vaja operatsioone

460

6 456

516

18 839

Operatsioon, diagnoosiks kokkupuude terviseteenistusega

461

3 705

516

16 789

Rehabilitatsioon

462

59 411

8 912

148 526

Haigustunnused ja sümptomid, kht-ga

463

8 974

1 346

22 435

Haigustunnused ja sümptomid, kht-ta

464

7 490

516

18 261

Järelravi, anamneesis pahaloomuline kasvaja kaasneva haigusena

465

4 639

696

11 598

Järelravi, anamneesis ei ole pahaloomulist kasvajat kaasneva haigusena

466

4 639

696

11 598

Muud tervist mõjutavad tegurid

467

3 497

516

12 352

Põhidiagnoosiga mitte seonduv ulatuslik operatsioon

468

33 711

516

99 374

Kahepoolsed või mitmikoperatsioonid alajäseme suurtel liigestel

471

91 554

13 733

228 885

Ulatuslikud põletused, mis vajavad operatsioone

472

44 609

516

202 686

Äge leukeemia ilma suurte operatsioonideta, vanus >17

473

14 122

516

51 745

Põhihaigusega mitteseonduv väheulatuslik operatsioon

477

15 474

516

52 308

Muud veresoonteoperatsioonid, kht-ga

478

35 679

1 216

74 337

Muud veresoonteoperatsioonid, kht-ta

479

32 175

4 540

62 181

Intensiivravi vajav haige, teostatud trahheostoomia, näo-, suu- ja kaelapiirkonna haiguse puhul

482

60 917

9 138

152 293

Intensiivravi vajav haige, teostatud trahheostoomia, v.a näo-, suu- ja kaelapiirkonna haiguse puhul

483

242 029

516

542 488

Kraniotoomia raske hulgitrauma puhul

484

99 277

14 891

248 191

Jäsemete taaskinnistus, puusa ja reie operatsioonid raske hulgitrauma puhul

485

85 397

12 809

213 491

Muud operatsioonid raske hulgitrauma puhul

486

70 524

516

206 916

Muu raske hulgitrauma

487

14 826

516

68 417

HIV-infektsioon koos ulatusliku operatsiooniga

488

66 893

10 034

167 232

HIV-infektsioon koos temaga seotud peamiste haigusseisunditega

489

16 935

516

44 572

HIV-infektsioon koos temaga seotud muude haigusseisunditega või ilma nendeta

490

9 705

516

28 747

Ülajäseme ja selle suurte liigeste taaskinnistus- ja asendusoperatsioonid

491

93 992

14 099

234 980

Kemoteraapia ägeda leukeemia puhul

492

26 818

4 023

67 044

Laparoskoopiline koletsüstektoomia ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ga

493

13 259

1 240

27 411

Laparoskoopiline koletsüstektoomia ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ta

494

11 669

7 627

16 085

(2) DRG piirhindu rakendatakse statsionaarses eriarstiabis. DRG piirhindu rakendatakse ambulatoorses eriarstiabis ja päevaravis juhul, kui sama haigusjuhu raames on osutatud vähemalt ühte tervishoiuteenustest, mille koodid on 3076, 2210K, 2242K, 2243K, 2244K, 2247K, 2248K, 2250K või 2251K.

(3) Lõikes 1 nimetatud DRG eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle koos muude samaaegselt osutatud teenustega lõigetes 4 ja 5 sätestatud tingimustel.

(4) Tasumisel rakendatakse DRG piirhinda koefitsiendiga 0,5 ja muude samaaegselt osutatud teenuste piirhindu koefitsiendiga 0,5. Ravi rahastamise lepingus võib kokku leppida rakendatavates koefitsientides vastavalt 0 ja 1.

(5) DRG piirhinda rakendatakse, kui muude samaaegselt osutatud teenuste piirhindade summa jääb lõikes 1 toodud muude samaaegselt osutatud teenuste piirhindade summa vahemikku või on nendega võrdne.

6. peatükk
OPERATSIOONID

§ 37. Üldkirurgia operatsioonide piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
kroonides

Laialdase (suure) healoomulise kasvaja eemaldamine

010101

  1 408

Sõrme või varba amputatsioon

010102

  1 238

Naha vabaplastika

010103

  1 922

Süvaabstsessi, flegmooni avamine

010104

  1 179

Apendektoomia (krooniline)

020103

  2 659

Hemorroidide, polüüpide ja fissuuride operatsioonid

020104

  2 453

Paraproktiidi, fistlite operatsioon

020105

  2 578

Rinnanäärme sektorresektsioon

020106

  2 578

Pahaloomuliste nahakasvajate radikaalne kirurgiline ravi

020107

  2 589

Anaalsfinktri plastika

020108

  2 578

Kilpnäärmesõlme või -tsüsti eemaldamine

030102

  3 691

Herniotoomia pitsunud songa korral

030103

  3 581

Diagnostiline ja proovilaparotoomia

030104

  3 652

Gastrotoomia, -stoomia, püloromüotoomia

030105

  3 716

Apendektoomia (äge, MB)

030106

  3 609

Kolostoomi rajamine või sulgemine

030107

  3 713

Kõhukoopa abstsessi avamine

030108

  3 652

Rinnanäärme eemaldamine

030109

  3 642

Ingvinaalsete, aksillaarsete lümfisõlmede eemaldamine

030110

  3 646

Sääre või reie amputatsioon

030111

  3 844

Trahheostoomia

030112

  3 470

Vaagnapõhjalihaste taastamine

030113

  3 580

Sfinktrivälise fistli operatsioon

030114

  3 579

Umbilikaal-, femoraalherniotoomia

030115

  3 517

Ingvinaalherniotoomia

030116

  3 533

Kilpnäärme hemitüreidektoomia

040101

  4 984

Perforeerunud haavandi üleõmblus

040102

  5 055

Peensooletoomia, -stoomia, suturatsioon, anastomoos

040103

  5 107

Apendektoomia kesklõikest, kõhukoopa tualett

040104

  5 060

Koletsüstektoomia

040105

  5 168

Maksa operatsioonid (v.a resektsioon)

040107

  5 168

Liidete vabastamine soolesulguse korral

040108

  5 093

Operatsioon invaginatsiooni korral

040109

  5 107

Polüübi eemaldamine jämesoolelõike kaudu (onkoloogia)

040110

  5 090

Keskseinandi lõige (biopsia)

040111

  4 969

Operatsioon avatud uurahhuse korral

040112

  4 969

Proktoplastika anuse atreesia korral

040113

  5 081

Rinnanäärme sektorresektsioon lümfisõlmede eemaldamisega

040114

  4 967

Mastektoomia Patey järgi

040115

  4 967

Käe eksartikulatsioon õlaliigesest luukasvaja korral

040116

  5 092

Herniotoomia armisonga puhul

040117

  5 031

Söögitoru operatsioonid (kaelaosa)

050101

  6 460

Haavandi ekstsisioon, püloroplastika, gastroenteroanastomoos

050102

  6 458

Vagotoomia (dreneeriva operatsioonita)

050103

  6 523

Peensoole resektsioon

050104

  6 632

Rektopeksia (laparotoomia kaudu)

050105

  6 437

Herniotoomia soole resektsiooniga

050106

  6 457

Koledohhotoomia

050107

  6 556

Laparoskoopiline koletsüstektoomia

050108

  6 326

Splenektoomia (plaaniline)

050109

  6 537

Jämesoole resektsiooni I, II etapp, Hartmanni operatsioon

050110

  6 534

Operatsioon kõhu eesseina anomaaliate puhul vastsündinutel

050111

  6 389

Pehme koe tuumorite radikaalne eemaldamine (koos lihasgruppidega)

050112

  6 396

Operatsioonid teistel endokriinsetel näärmetel

050113

  6 534

Relaparotoomia tüsistuse tõttu

050114

  6 475

Reie eksartikulatsioon luukasvajate korral

050115

  6 384

Mastektoomia Halstedi järgi

050116

  6 331

Rinnanäärme reduktsioonplastika

050117

  6 333

Pankreatiidi drenaažoperatsioon
(bursa, paranefrium’i drenaaž, nekrektoomia)

050118

  6 486

Hiaatushernia operatsioon

060102

  9 090

Mao resektsioon (B I, B II)

060103

  9 103

Vagotoomia (koos dreeniva operatsiooniga)

060104

  8 901

Biliodigestiivne anastomoos

060105

  9 015

Operatsioon õõsorgani vigastuse korral

060107

  8 921

Parem- ja vasempoolne hemikolektoomia

060108

  9 205

Rektumi resektsioon, amputatsioon

060109

  9 124

Pärasoole taastamine (plastika)

060110

  9 118

Retroperitoneaaltuumori eemaldamine

060112

  9 124

Operatsioon söögitoru, seedetrakti väärarengu puhul vastsündinutel

060113

  9 124

Käe torakoskapulaarne ekstirpatsioon luukasvajate puhul

060115

  9 083

Kilpnäärme subtotaalne resektsioon

060116

  8 618

Söögitoru operatsioonid (rinnaosa)

070101

11 201

Mao ekstirpatsioon, kardia resektsioon

070102

11 201

Mao subtotaalne resektsioon lümfisõlmede laiendatud eemaldamisega

070103

11 201

Pankrease sabaosa resektsioon, pankreatojejunostoomia

070104

11 201

Totaalne kolektoomia

070106

11 284

Rektumi abdominoperineaalne ekstirpatsioon

070107

11 224

Operatsioon kõhukoopa organite mitmikvigastuse puhul (parenhümatoosse ja õõnesorgani vigastuse korral)

070108

11 002

Maksa vasema sagara resektsioon

070109

11 102

Mao rekonstruktiivne operatsioon (reresektsioon)

070110

11 201

Sapiteede rekonstruktiivne operatsioon

070111

11 200

Kilpnäärme radikaalne ekstirpatsioon

070112

10 489

Radikaalne operatsioon Hirschprungi tõve puhul

070113

11 201

Maksa segmentaalne resektsioon

070114

11 163

Operatsioon parenhümatoosse organi vigastuse puhul

070115

10 835

Maksa atüüpiline resektsioon

070116

11 224

Operatsioon torakoabdominaalse vigastuse puhul (torakolaparotoomia)

080101

13 516

Pankreatektoomia

080102

13 029

Abdominaalne gastrektoomia laiendatud lümfadenektoomiaga

080103

13 516

Maksa tüüpiline (anatoomiline) resektsioon

080104

13 539

Maksa segmentektoomia ja subsegmentektoomia

080105

13 516

Pankrease distaalne subtotaalne resektsioon splenektoomia ja laiendatud lümfadenektoomiaga

080106

13 539

Pankreatoduodenaalne resektsioon

090101

17 404

Maksa parema sagara eemaldamine

090102

16 831

Torakoabdominaalne operatsioon söögitoru alumise osa pahaloomuliste kasvajate korral

090103

17 175

Torakoabdominaalne operatsioon söögitoru keskmise või ülemise kolmandiku pahaloomuliste kasvajate korral

090104

17 175

Koletsüstektoomia maksa parema sagara resektsiooni või hemihepatektoomia ja laiendatud lümfadenektoomiaga

090105

17 136

Sapiteede resektsioon laiendatud lümfadenektoomiaga

090106

17 113

Maksa lobektoomia

090107

17 136

Hemihepatektoomia

090108

17 136

Sapiteede resektsioon maksa hiiluse resektsiooni või hemihepatektoomia ja laiendatud lümfadenektoomiaga

100101

20 486

Laiendatud hemihepatektoomia

100102

20 532

§ 38. Ortopeedia operatsioonide piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
kroonides

Väikese implantaadi või võõrkeha eemaldamine

010203

  1 945

Väikeste luude amputatsioon, eksartikulatsioon

010204

  1 152

Esharotoomia

010206

  1 612

Ravinõelte sisestamine luukanalisse

010207

  1 732

Lihase-, kõõluseõmblus

020201

  3 400

Väikeste luude, liigeste verine repositsioon, osteosüntees

020202

  4 064

Luudeformatsiooni korrigeerimine, proteesimiseks ettevalmistamine

020203

  3 171

Dupuytreni kontraktuuri operatsioon

020204

  3 371

Hallux valgus’e operatsioon

020205

  4 038

Tenosünoviidi operatiivne ravi

020206

  3 086

Sünovektoomia, artroplastika väikestel luudel

020207

  4 095

Väikeste luude osteotoomia

020208

  4 267

Luu, liigese biopsia

020209

  2 623

Suure implantaadi eemaldamine

020210

  3 177

Labakäe kõõluste õmblus

020211

  3 464

Luu trepanatsioon, sekvestrektoomia

020212

  2 648

Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon kuni 1%

020213

  2 546

Põletushaava sekundaarne ekstsisioon 4–6%

020214

  2 645

Võõrkeha eemaldamine pehmetest kudedest

020218

  2 515

Tüsilike haavade ekstsisioon, kirurgiline korrastus

030201

  3 578

Suurte liigeste, luude verine repositsioon, fiksatsioon

030202

  4 648

Liigesekapsli ja sidemete õmblus

030203

  4 131

Nahatransplantatsioon dermatoomiga alla 4%

030204

  4 577

Artroskoopia

030205

  3 488

Operatsioon meniski vigastuste korral

030206

  3 640

Võõrkeha eemaldamine liigesest

030207

  3 620

Kõõluse, lihase transplantatsioon

030208

  4 390

Väikeste liigeste endoproteesimine

030209

  6 672

Suure implantaadi eemaldamine (tüsistunud, sh lülisammas)

030210

  4 723

Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon 1–3%

030211

  3 878

Põletushaava sekundaarne ekstsisioon 7–9%

030212

  3 590

Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon koos nahatransplantatsiooniga kuni 1%

030213

  4 156

Sõrmelülide, kämbla- ja randmeluude osteosüntees

030217

  5 243

Subtotaalne palmaaraponeuroosi eemaldamine

030218

  4 142

Sõrmelülide, kämbla- ja randmeluude osteoplastiline fiksatsioon

030219

  5 189

Suure toruluu (õla-, käsivarre-, reie- ja sääreluud) osteosüntees

040201

  6 527

Artroskoopiline operatsioon (menisk, resektsioon)

040202

  4 777

Kõõluse plastika

040203

  5 873

Nahaplastika «toitval jalal» (Itaalia plastika)

040204

  5 484

Luuplastika

040205

  5 239

Labakäe ja labajala deformatsioonide kirurgiline ravi

040206

  5 775

Suurte liigeste sünovektoomia

040207

  4 950

Suure toruluu osteotoomia

040208

  7 012

Reieluukaela osteosüntees

040209

  7 176

Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon 4–6%

040211

  5 371

Rindkere ja kõhu põletusdeformatsioonide kirurgiline ravi

040212

  6 337

Põletushaava sekundaarne ekstsisioon 10% ja enam

040213

  5 283

Randme-, küünar-, hüppe-, põlve- või puusaliigese põletusdeformatsioonide kirurgiline ravi

040214

  6 172

Õlaliigese pöörajalihase kõõluskätise rebendi taastamine

040215

  5 016

Suure toruluu tüsilike (lahtiste, killustunud) murdude osteosüntees

050201

  7 250

Killustunud liigesesiseste murdude osteosüntees

050202

  7 003

Kompressioon-distraktsioon-osteosüntees

050203

  7 698

Suure liigese resektsioon, artrodees, artroplastika

050204

  7 498

Kaasasündinud, retsidiveeruva ja vana nihestuse kirurgiline ravi

050205

  7 498

Põlve- ja õlaliigese sidemete plastika

050206

  6 679

Suure toruluu osteotoomia osteosünteesiga

050207

  8 803

Tagumine spondülodees trauma korral

050208

  8 226

Nahatransplantatsioon dermatoomiga 4–6%

050209

  7 751

Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon koos nahatransplantatsiooniga 1–3%

050210

  7 284

Labakäe põletusdeformatsioonide kirurgiline ravi

050211

  6 693

Õlaliigese põletusdeformatsioonide kirurgiline ravi

050212

  7 226

Artroskoopiline sünovektoomia

050213

  6 089

Vaagnaluude osteosüntees

060201

  9 275

Osteoplastiline osteosüntees

060202

  9 103

Luude pikendamine

060203

  9 060

Puusaliigest korrigeeriv operatsioon

060204

  9 943

Nahatransplantatsioon dermatoomiga 7–9%

060205

  9 169

Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon 7–9%

060206

  8 654

Näo ja kaela põletusdeformatsioonide kirurgiline ravi

060207

  8 917

Kordusoperatsioon proteesitud liigesel

060208

10 326

Vaagnaringi ebastabiilsete murdude välisfiksatsioon

060210

  8 920

Õlaliigese ja põlveliigese sidemete taastamine artroskoopilisel või miniartrotoomia meetodil

060211

  8 741

Suure liigese endoproteesimine

070201

11 473

Endoproteesi eemaldamine suurel liigesel

070202

11 659

Rindkereseina kirurgiline stabiliseerimine

070203

11 518

Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon koos nahatransplantatsiooniga 4–6%

070204

10 772

Nahatransplantatsioon dermatoomiga 10–14%

070205

11 046

Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon 10–14%

070206

10 699

Lülisamba I ja II astme deformatsioonide (skolioos, küfoos, spondülolistees jt) operatsioon metallist implantaatidega

080201

13 247

Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon koos nahatransplantatsiooniga 7–9%

080202

12 786

Nahatransplantatsioon dermatoomiga 15% ja enam

080203

12 989

Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon 15% ja enam

080204

12 702

Tüsiliku puusanapamurru osteosüntees

080206

12 442

Lülisamba III ja IV astme deformatsioonide (skolioos, küfoos, spondülolistees jt) operatsioon metallist implantaatidega

090201

15 973

Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon koos nahatransplantatsiooniga 10–14%

090203

16 615

Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon koos nahatransplantatsiooniga 15% ja enam

100201

20 139

Nahatransplantatsioon Meeki meetodil

100202

18 352

Suure liigese revisioonproteesimine

100203

20 406

§ 39. Uroloogia operatsioonide piirhinnad

(1) Uroloogia operatsioonide korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
kroonides

Dorsaalintsisioon

010301

  1 269

Vasoresektsioon

010302

  1 325

Peritoneaaldialüüsikateetri paigaldamine troakaari abil

010303

  1 440

Orhidektoomia (ühe- või kahepoolne)

020301

  2 547

Varikotseele, hüdrotseele operatsioon

020302

  2 530

Skrootumi intsisioon, revisioon, suturatsioon

020304

  2 593

Tsirkumtsiisio

020305

  2 249

Põielõige, revisioon, epitsüstostoomia

020306

  2 622

Põiekaela transuretraalne intsisioon

020307

  2 558

Peenise subtotaalne, totaalne amputatsioon

030301

  5 251

Priapismi operatiivne ravi

030303

  4 183

Induratio penis’e plastika

030304

  4 482

Munandi eemaldamine koos juhaga kasvaja tõttu

030305

  3 545

Optiline uretrotoomia

030306

  3 712

Kusepõie transuretraalne resektsioon

030307

  3 880

Eesnäärme adenomektoomia

030308

  4 289

Peritoneaaldialüüsikateetri paigaldamine laparatoomia abil

030309

  7 721

Krüptorhismi operatsioon (ühe- või kahepoolne)

030310

  3 522

Ureetropeksia (stressinkontinentsi operatsioonid)

040301

11 953

Ureetra striktuuri plastika

040302

  5 089

Uretrektoomia

040303

  4 981

Eesnäärme TUR-resektsioon

040304

  4 826

Kusepõie resektsioon

040305

  5 192

Ureeterotoomia

040306

  5 391

Proovilumbotoomia

040307

  4 834

Neeru, ureetri drenaažioperatsioon

040308

  5 835

Püelotoomia, nefrotoomia

040309

  5 706

Nefropeksia

040310

  4 995

Nefrektoomia (lumbotoomia)

040311

  5 067

Suturatsioon, nefrektoomia trauma korral

040312

  4 913

Kadaver-doonorneerude eemaldamine

040313

  7 638

Peenise proteesimine impotentsuse korral

040314

  5 015

Peenise plastika, operatsioon suguelundite väärarengute korral

040315

  5 031

Laparoskoopiline varikotseele operatsioon

040316

  4 880

Parailiakaallümfisõlmede eemaldamine (laparotoomia)

040317

  6 288

Põie-tupe, põie-soole fistlite likvideerimine

050301

  8 394

Prostata adenomektoomia Millini järgi

050302

  6 450

Tsüstektoomia

050303

  7 667

Tsüstolitotripsia

050304

  6 120

Ureeteroneotsüstostoomia

050305

  6 514

Neerupealise resektsioon, eemaldamine

050307

  6 595

Neeru, ureetri korduv operatsioon

050308

  8 182

Ureeterokutaneostoomia

050309

  6 485

Elusdoonori neeru eemaldamine siirdamiseks

050310

  6 956

Parailiakaallümfisõlmede eemaldamine (laparoskoopiline)

050311

  6 463

Laparoskoopiline nefrektoomia

050312

  6 523

Laparoskoopiline neerutsüsti resektsioon

050313

  4 219

Laparoskoopiline nefropeksia

050314

  4 156

Laparoskoopiline kolpo-sakropeksia

050315

  7 404

Laparoskoopiline neerupealise eemaldamine

050316

  6 745

Laparoskoopiline krüptorhismi operatsioon

050317

  3 582

Laparoskoopiline prostatektoomia

050318

13 317

Emaskulinisatsioon koos ilioingvinaalsete lümfisõlmede eemaldamisega

060301

  9 084

Retroperitoneaaltuumori eemaldamine

060302

10 656

Radikaalne prostatektoomia

060303

  9 058

Kusepõie resektsioon koos ureetri ümberistutamisega

060304

  8 869

Ureetero-ureeterostoomia

060305

  8 825

Ureetero-enterostoomia (sigmostoomia)

060306

  8 903

Nefroureeterektoomia

060307

  8 816

Neeru, ureetri plastiline operatsioon

060308

  8 711

Tuumornefrektoomia, ekstrafastsiaalne nefrektoomia

060309

  9 028

Ureeterorenoskoopia operatsioon

060310

  8 317

Perkutaanse nefroskoopia operatsioon

060311

  8 415

Uriiniderivatsioon tsüstektoomiata
(Brickeri juha, ureeterosigmostoomia)

060312

  8 798

Enterotsüstoplastika

070301

11 884

Tsüstektoomia + ureeterosigmostoomia

070302

11 614

Uriiniderivatsiooni tüsistuste korrektsioon, kordusplastika

070303

11 107

Retroperitoneaalne lümfisõlmestiku eemaldamine munandivähi korral

070304

11 043

Neerutraumajärgne taastav operatsioon

070305

10 682

Autorenotransplantatsioon

080301

13 120

Tsüstektoomia + Brickeri põis

080302

15 230

Neeru siirdamine

080303

12 863

Tsüstektoomia koos uriinireservuaari moodustamise või põie asendamise operatsiooniga

090301

18 775

(2) Koodiga 030309 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab peritoneaaldialüüsi kateetri maksumust.

(3) Koodiga 040301 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab proleenlingu maksumust.

§ 40. Torakaalkirurgia operatsioonide piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
kroonides

Ühe roide resektsioon

020401

  3 131

Mitme naaberroide resektsioon

030401

  4 184

Diagnostiline torakoskoopia

030402

  4 251

VATS mediastiinumi või kopsubiopsia võtmiseks

030403

  3 049

Mediastinoskoopia

040401

  5 659

Kaelaroide või 1. roide resektsioon

040402

  5 133

Rindkere seina osaline resektsioon

040403

  5 946

Hemotooraksi kirurgiline ravi

040404

  6 118

Diafragma operatsioon rinnaõõne kaudu

040405

  5 294

Proovitorakotoomia

040406

  5 421

Torakoskoopia liidete vabastamine mehaanilise pleurodeesi, kopsudekortikatsiooni või biopsiaga

040407

  5 619

VATS operatsiooniks diafragmal

040408

  5 352

Rindkere deformatsiooni operatiivne ravi

050401

  8 149

Bronhotoomia võõrkehade või tuumori eemaldamiseks

050402

  6 873

Ekstrapleuraalne torakoplastika

050403

  7 823

Torakotoomia healoomulise kasvaja eemaldamiseks

050404

  7 465

Atüüpiline kopsu resektsioon

050405

  7 305

Pleura osaline resektsioon ja torakoplastika piirdunud empüeemi korral

050406

  7 477

VATS mediastiinumi tuumori või tsüsti eemaldamiseks

050407

  6 827

VATS operatsiooniks söögitorul

050408

  6 827

Torakotoomia tüüpilise lobektoomia või pulmonektoomiaga

060401

  8 704

Kopsumetastaaside eemaldamine (üle 5 metastaasi)

060402

  8 850

Kopsu dekortikatsioon

060403

  8 881

Ühepoolne pleurektoomia iseseisva toiminguna

060404

  8 850

Kopsumetastaaside eemaldamine sternotoomiast (kahepoolne)

060405

  8 877

Torakotoomia koos pleura osalise resektsiooniga, torakoplastika ja õõne või fistli lihasplastikaga

070401

10 782

Laiendatud lobektoomia, bilobektoomia või pulmonektoomia kopsu pahaloomulise kasvaja korral

080401

12 789

Kopsu segmentresektsioon

080402

12 741

Torakaaloperatsioon keskseinandi tuumori eemaldamiseks

080403

12 768

Videotorakoskoopiline kopsuresektsioon

080404

12 703

Pleuropulmonektoomia

090401

16 216

Torakaaloperatsioon keskseinandi pahaloomulise kasvaja eemaldamiseks

090402

16 400

Retorakotoomia bronhiköndi transperikardiaalse reamputatsiooni ja torakoplastika või lihasplastikaga

090403

16 339

Kopsu operatsioon pahaloomulise kasvaja korral koos rindkereseina ja mitme roide resektsiooni ja plastikaga

090404

16 266

Torakoabdominaalne operatsioon pahaloomuliste kasvajate korral

100401

19 756

Torakaaloperatsioon trahheobronhiaalpuul
(resektsioon ja anastomoos või plastika)

100402

19 474

Kopsu ülasagara tipusegmendi operatsioon invasiivse pahaloomulise kasvaja eemaldamiseks koos ülemiste roiete, lülisamba või rinnaku jt anatoomiliste struktuuride resektsiooniga «en block»

100403

19 562

Trahhea resektsioon Kocheri kraelõikest

100404

19 473

Trahhea resektsioon sternotoomiast

100405

19 518

Torakoabdominaalne gastrektoomia laiendatud lümfadenektoomiaga

100406

19 738

§ 41. Veresoontekirurgia operatsioonide piirhinnad

(1) Veresoontekirurgia operatsioonide korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
kroonides

Varba või sõrme amputatsioon

010601

  1 347

Varikektoomia vena saphena magna põhitüve eemaldamiseta

020601

  2 613

Käe amputatsioon

020602

  2 741

Transmetatarsaalne amputatsioon

020603

  2 707

Scriebneri šundi rajamine

020605

  3 444

Arterite revisioon

030601

  4 389

Lumbaalsümpatektoomia

030602

  3 548

Vena cava või niudeveeni plikatsioon

030603

  4 175

Sääre või reie amputatsioon

030604

  4 217

Lintoni või Felderi operatsioon

030605

  3 582

Embol- või trombektoomia

030607

  4 442

Safenektoomia koos varikektoomiaga

030608

  3 595

Arterio-venoosse fistli rajamine

030609

  4 324

Ekstrakraniaalsete ajuarterite endarterektoomia

040601

  5 249

Torakaalsümpatektoomia

040602

  5 341

Reiearteri endarterektoomia või plastika

040603

  5 764

Femoro-femoraalne ristišunteerimine

050601

  7 515

Axillo-femoraalne šunteerimine

050603

  9 552

Muu veresoone rekonstruktiivoperatsioon ilma laparatoomiata

050605

  7 882

Ülajäseme arterite taastav operatsioon

050606

  6 774

Ekstrakraniaalsete ajuarterite taastamine trauma korral

050607

  8 038

Veno-venoosne šunteerimine

050610

  7 882

SEPS (subfastsiaalne endoskoopiline ühendusveenide ligeerimine)

050611

  3 084

Ileo-femoraalne šunteerimine

060601

  9 176

Femoro-tibiaalne šunteerimine

060602

  9 024

Femoro-popliteaalne šunteerimine

060603

  8 992

Ekstrakraniaalsete ajuarterite šunteerimine

060604

  9 189

Reoperatsioon replantatsiooni järgselt

060605

  9 109

Jäsemearterite õmblus trauma korral

060606

  8 819

Portosüsteemne šunteerimine

060607

10 436

Kordusoperatsioon reie-õndla- ja säärearteritel

060608

  8 822

Perifeersete arterite aneurüsmide likvideerimine

060609

  8 970

Femoro-pedaalne või popliteo-pedaalne šunteerimine

070601

11 001

Aordi ja niudearteri kordusoperatsioon

070603

11 312

Kõhuaordi aneurüsmi resektsioon

070604

11 434

Traumajärgne jäseme revaskularisatsioon

070605

11 090

Aordi bifurkatsiooni šunteerimine

070606

11 560

Elefantiaasi kirurgiline kõrvaldamine

070607

13 804

Aortofemoraalne šunteerimine

070608

11 560

Neeru- või ülemise mesenteriaalarteri plastika

070609

12 951

Traumajärgne kõhuaordi ja tema harude taastamine

080601

14 313

Jäseme replantatsioon

080602

29 907

Ekstrakraniaalsete ajuarterite šunteerimine

080603

16 012

Kõhuaordi ruptureerunud aneurüsmi resektsioon

090602

18 561

Torakaalaordi või torako-abdominaalse aordi aneurüsmi resektsioon

090603

20 800

Sõrme replantatsioon

100602

20 434

Mitme sõrme või labakäe replantatsioon

100603

22 625

Vaskulariseeritud naha-lihaslapi siirdamine

100604

25 472

Mikroanastomoosi revisioon verevarustuse taastamisega

100605

20 112

Kinnine kardiokirurgiline operatsioon

100606

30 043

Lahtine kardiokirurgiline operatsioon

100607

58 595

Arütmiate kirurgiline ablatsioonravi

100608

64 376

(2) Koodiga 100608 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasumise kohustuse võtab haigekassa üle juhtudel, kui tervishoiuteenust osutatakse vähemalt kolme arsti otsusel, kellest vähemalt üks on kardioloog.

(3) Koodiga 100608 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel lisaprotseduurina kardiokirurgilise operatsiooni käigus rakendatakse tasumisel koefitsienti 0,75 ja lõikes 2 toodud piirangut ei kohaldata.

§ 42. Neurokirurgia operatsioonid

(1) Neurokirurgia operatsioonide korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
kroonides

Diagnostilised freesavad

020701

  2 471

Ventrikli punktsioon ja drenaaž

020702

  2 385

Kolju allo- ja autoplastika

030701

10 114

Neurolüüs ja perifeerseid närve dekomprimeerivad operatsioonid

030702

  3 300

Kolju- ja impressioonmurru korrastamine

040701

  7 964

Eksploratiivne kraniotoomia

040702

  8 742

Müelotseele ja meningomüelotseele operatsioon

040703

  5 890

Ajuvatsakeste šunteerimine (drenaaž arvestatakse eraldi)

040704

12 598

Kolju resektsioon

040705

  4 817

Perifeerse närvi primaarne või sekundaarne õmblus

040706

  5 965

Ajukasvaja biopsia

050701

  6 465

Stereotaktilised operatsioonid, sh ganglion Gasseri kemo- või termodestrueerimine

050702

  6 750

Intrakraniaalse spontaanse või traumaatilise verevalumi või hügroomi eemaldamine

050703

10 411

Närvipõimikute operatsioonid

050704

  8 355

Nimmepiirkonna diskogeensete haiguste operatsioon

060701

  8 645

Kraniobasaalse liikvori fistlite operatsioon

060702

13 213

Kordotoomia, müelotoomia, radikulotoomia valukirurgias

060703

  8 840

Selgroo ja seljaaju kaelaosa vigastuste ja haiguste operatsioon (operatsiooniaegsed lisavahendid arvestatakse eraldi)

070701

10 942

Lülisamba rinna- ja nimmeosa spondülodees
(operatsiooniaegsed lisavahendid arvestatakse eraldi)

080701

13 216

Ajusiseste kasvajaliste, põletikuliste jm protsesside operatsioon

090701

22 035

Seljaaju primaarsete kasvajate operatsioon

090702

16 599

Aju ja spinaalsete väärarengute operatsioon

090703

16 780

Kraniaalnärvide dekompressiooni või õmbluse operatsioon

090704

21 160

Koljusiseste ajuväliste kasvajaliste protsesside operatsioon

100701

24 996

Aju vaskulaarsete malformatsioonide ja aneurüsmide operatsioon

100702

25 312

Peaaju süvastimulatsioon

100703

260 285

(2) Koodiga 100703 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse järgmiste terviseseisundite korral:
1) idiopaatiline Parkinsoni tõbi (RHK 10 kood: G20), kui haiguse kestus on vähemalt 5 aastat ja haigusest tingitud motoorikahäired alluvad Levodopa toimele, kuid vaatamata adekvaatsele medikamentoossele ravile esinevad Levodopa-ravist tingitud väljendunud motoorsed fluktuatsioonid või oluline motoorikahäirete süvenemine Levodopa off-perioodis põhjustab sügava haiguspuude olemasolu (UPDRS motoorika hindamise skaala vähemalt >30/108 Levodopa off-perioodis ja 30/108 Levodopa on-perioodis) või rasked Levodopa on-perioodi düskineesiad ja esineb raske medikamentoossele ravile allumatu treemor;
2) raskekujuline medikamentoossele ravile allumatu essentsiaalne treemor (RHK 10 kood: G25.0), mis põhjustab sügava haiguspuude;
3) raskekujuline medikamentoossele ravile allumatu primaarne generaliseeritud düstoonia (DYT1 positiivne) (RHK 10 koodid: G24.1; G24.2) ja idiopaatiline tservikaalne düstoonia (RHK 10 kood: G24.3).

(3) Koodidega 030701, 040701, 040702, 050703, 060702, 090701, 090704, 100701, 100702 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad kolju alloplastika vahendite (titaanvõrgu) maksumust.

§ 43. Näo- ja lõualuukirurgia operatsioonide piirhinnad

(1) Näo- ja lõualuukirurgia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
kroonides

Suuõõne lesiooni ekstsisioon

010801

  1 376

Sialolitotoomia

010802

  1 376

Keele või huule frenuloplastika

010803

  1 250

Biopsia sügavatest kudedest

010804

  1 438

Angioomide skleroseeriv ravi

010806

  1 104

Ninaluu murru kinnine paigaldamine ja immobilisatsioon

010807

  1 072

Näo-, lõualuu ja kaela piirkonna mädakolde avamine

020801

  2 047

Retineerunud või impakteerunud hamba eemaldamine osteotoomiaga

020803

  2 021

Tsüstektoomia või tsüstostoomia

020804

  2 177

Lõualuu murru kinnine paigaldamine ja immobilisatsioon

020805

  2 637

Sarnaluu murru paigaldamine

020806

  2 584

Hamba kirurgiline eemaldamine osteotoomiaga

020807

  2 293

Operatsioonid kolmiknärvi perifeersetel harudel

020808

  3 056

Kolmiknärvi harude blokaad koljupõhimikul

020809

  2 114

Keele lesiooni ekstsisioon

020810

  2 196

Pea või kaelapiirkonna haava revisioon

020811

  2 021

Fiktsioonivahendite eemaldamine näoluudelt

020812

  2 572

Lõualuu healoomulise kasvaja ekstsisioon

030801

  3 718

Ala- või ülalõualuu osaline ekstsisioonresektsioon ilma plastikata

030802

  3 718

Lõualuu segmentaalne osteotoomia (dekortikatsioon)

030803

  3 718

Angioomide ekstsisioon

030804

  3 534

Hemiglossektoomia

030805

  3 595

Sinusotoomia

030806

  3 595

Implantaadi paigaldamine lõualuusse

030807

  4 334

Näo-lõualuude ja kaela piirkonna süvamädakolde avamine

030808

  3 675

Huule resektsioon plastikaga

030809

  3 595

Suulae lesiooni ekstsisioon

030810

  3 595

Oronasaalse või oroantraalse fistuli plastiline korrektsioon

030811

  3 595

Lõualuu osteotoomia

030812

  3 597

Näo lesiooni ekstsisioon koos plastikaga

030813

  3 474

Keele osaline resektsioon kasvajate korral

030814

  3 595

Osteoplastika luulise transplantaadiga

040801

  6 790

Suulaeplastika järgse defekti sulgemine

040802

  4 847

Makro- ja mikrostoomia plastiline korrektsioon

040803

  4 939

Submandibulaarse näärme ekstsisioon

040804

  4 896

Lõualuu murru lahtine paigaldamine ja fiksatsioon

040805

  5 011

Kondülektoomia

040806

  4 957

Huuleplastika järgne korrektsioon

040807

  4 882

Nina deformatsiooni plastiline korrektsioon

040808

  5 024

Osaline parotidektoomia

040809

  4 783

Dislotseerunud lõualuu lahtine paigaldamine

040810

  5 096

Ülalõualuu murru (Le Fort I–II) lahtine paigaldamine ja immobilisatsioon

040811

  5 096

Totaalne glossektoomia

040812

  4 957

Totaalne parotidektoomia

050801

  6 125

Türeglossaalsete ja branhiogeensete fistlite-tsüstide kirurgiline ravi

050802

  6 111

Näo ja kaela piirkonna omandatud defektide plastiline korrektsioon

050803

  6 334

Kavernoosse ja ratsemoosse angioomi ekstsisioon

050804

  6 273

Alalõualuu liigese põletiku kirurgiline ravi

050805

  6 401

Alveolaarjätke lõhe kirurgiline ravi luuplastikaga

050806

  6 586

Lõualuu defektide ravi alloplastika abil

050807

  6 390

Huuleplastika

050808

  6 146

Suulaeplastika

050809

  6 159

Ülalõualuu murru (Le Fort II–III) osteosüntees

050810

  7 920

Lõualuude defektide ravi autoplastika abil

060801

  9 220

Alalõualuu liigese anküloosi kirurgiline ravi

060802

  8 853

Rekonstruktiivne rino-heiloplastika

060804

  8 741

Transmandibulaarse implantaadi paigaldamine alalõualuu atroofia korral

060805

  8 930

Lõualuude resektsioon

060806

  9 647

Mikrogeenia ja progeenia ning lahihambumuse kirurgiline ravi

070801

11 048

Mikrognaatia ja prognaatia kirurgiline ravi

070802

10 864

Näo-lõualuude piirkonna kaasasündinud ja omandatud defektide ravi müokutaanse vaskulariseeritud transplantaadiga

070803

11 724

Näonärvi anastomooside moodustamine mikrokirurgilisel teel

070804

11 724

Orbitaalhüpertelorismi ravi

080801

13 651

(2) Lõikes 1 nimetatud operatsioonide piirhindadele rakendatakse koefitsienti 0,8, kui tervishoiuteenust osutatakse ambulatoorses vastuvõtus.

§ 44. Oftalmoloogia operatsioonide piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
kroonides

Pteruugiumi operatsioon

010901

  1 097

Eeskambri paratsentees

010903

     965

Tsilikaarkeha diatermia ja krüoteraapia

020901

  1 643

Entroopiumi ja ekstroopiumi operatsioon

020902

  2 060

Vigastatud laugude õmblus

020903

  1 996

Silikoonimplantaadi või kadaver-sarvkesta eemaldamine

020904

  1 988

Eeskambri paratsentees

020905

  1 532

Tagumine skleerektoomia

020906

  1 816

Evistseratsioon

020908

  1 793

Enukleatsioon implantaadita

020909

  1 961

Tsirkulaarne keratotoomia valutava bulloosse keratopaatia korral

020910

  1 648

Pisarakoti eemaldamine

030901

  2 696

Strabismi operatsioon ühel sirglihasel

030902

  2 644

Enukleatsioon implantaadiga

030903

  3 120

Jääkmembraani lõhestamine

030905

  2 528

Eesmine vitrektoomia

030906

  2 566

Ptoosi operatsioon

030907

  2 715

Strabismi operatsioon kahel sirglihasel

030908

  2 715

IOLi eemaldamine

040901

  3 508

Strabismi operatsioon sirg- ja põikilihasel

040902

  3 645

Laugude plastiline operatsioon

040903

  3 645

Sarvkesta- ja valgekestaõmblus läbistava vigastuse puhul

040904

  3 645

Konjunktiivi plastika limaskesta siirdamisega

040905

  4 342

Jääkmembraani ekstirpatsioon

040906

  3 456

Tsüklodialüüs

040907

  3 438

Silmasisese magnet-võõrkeha eemaldamine

040909

  3 589

Dakrüotsüstorinostoomia

040910

  3 629

Aplikaatori fikseerimine silmale

040911

  3 574

Orbita seina resektsioon

040912

  4 033

Võõrkeha eemaldamine orbita’st

040913

  4 219

Amnioni membraani siirdamine sarvkestale

040915

  3 696

IOLi implantatsioon ilma katarakti operatsioonita

050901

  4 142

Orbita luuline rekonstruktsioon

050903

  5 142

Pisarakanalikeste taastamine

050905

  4 553

Glaukoomi fistuliseeriv operatsioon

050908

  4 535

Konjunktiivikoopa plastika proteesi paigaldamiseks

050910

  4 805

Lau komplitseeritud plastiline operatsioon

050911

  4 867

Orbita eksentseratsioon

050912

  4 796

Kihiline keratoplastika

050913

  4 667

Amagneetse silmasisese võõrkeha eemaldamine

060901

  6 136

Lukseerunud läätse eemaldamine

060902

  6 121

Võrkkesta irdumise operatsioon plombeerimisega

060903

  6 223

Katarakti operatsioon IOLita

060905

  5 535

Vikerkesta kasvaja eemaldamine

060906

  6 338

Keratoproteesimine

070901

  7 703

Katarakti ja glaukoomi operatsioon

070902

  6 961

Võrkkesta irdumise operatsioon vitrektoomiaga

070903

  7 737

Katarakti fakoemulsifikatsioon

070904

  6 998

Silma eesmise osa rekonstruktsioon läbistava vigastuse puhul

070905

  7 628

Glaukoomi operatsioon (valgekesta plastika)

070906

  7 491

Tagumine vitrektoomia

070907

  7 537

Läbistav keratoplastika

070908

  7 593

Katarakti operatsioon IOLiga

070909

  6 952

Vikerkesta ja ripskeha operatsioon

070910

  7 578

Vitreoretinaalne kirurgia

080901

13 345

§ 45. Otorinolarüngoloogia operatsioonide piirhinnad

(1) Otorinolarüngoloogia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
kroonides

Granulatsiooni eemaldamine kuulmekilelt biopsiaga

011001

  1 328

Tonsillotoomia

011002

  1 071

Ninakarbiku ultraheli- või laserkoagulatsioon

011003

  1 126

Väliskuulmekäigu polüpotoomia

011004

  1 328

Ninaõõne polüpotoomia

011005

  1 390

Ninaluude repositsioon, fikseerimine

011006

  1 103

Ninaneelu tamponeerimine

011007

  1 064

Näopiirkonna nahakasvaja eemaldamine

011008

  1 133

Haava revisioon kosmeetilise korrektsiooniga

011009

  1 133

Süljekivi eemaldamine näärmejuhast

011010

  1 126

Tümpanostoomia

011016

  1 360

Tonsillektoomia

021001

  2 105

Adenoidektoomia

021002

  2 004

Trummiõõne polüpotoomia

021003

  2 337

Trummiõõne dreenimine

021004

  2 479

Mastoidotoomia

021005

  4 496

Abstsessi dreenimine neelus ja kõrineelus

021006

  2 096

Ninavaheseina ja ninaesiku kasvaja ekstirpatsioon

021007

  2 353

Submukoosne konhotoomia

021008

  1 970

Konhotoomia

021009

  1 974

Otsmikukoopa trepanapunktsioon

021010

  2 256

Endonasaalne antrostoomia

021011

  2 368

Kõri indirektne biopsia

021012

  2 031

Võõrkeha eemaldamine kõrist ja kõrineelust

021013

  3 861

Huule resektsioon

021014

  2 495

Kõrvalesta resektsioon

021015

  2 495

Antroskoopia

021017

  2 298

Kaela süvalümfisõlme eemaldamine

021018

  2 512

Võõrkeha operatiivne eemaldamine väliskuulmekäigust

031001

  3 403

Attikotoomia/attikoantrotoomia

031002

  3 837

Arteri ligeerimine paranasaalses piirkonnas

031003

  3 586

Kaela flegmooni dreenimine

031004

  3 501

Uvulo-palato-farüngoplastika

031005

  3 590

Keele kiilresektsioon

031006

  4 364

Antrostoomia Caldwell-Luci järgi

031007

  3 505

Ninatiiva plastika

031008

  4 535

Septumi resektsioon Killiani järgi

031009

  3 421

Etmoidektoomia

031010

  3 525

Võõrkeha operatiivne eemaldamine ninast

031011

  3 525

Ösofagoskoopia võõrkeha eemaldamisega

031013

  3 513

Trahheabronhoskoopia võõrkeha eemaldamisega

031014

  3 512

Ösofagoskoopia söögitoru dilatatsiooniga

031016

  3 569

Kõrvalesta ekstirpatsioon

031017

  3 562

Kõrvalestaplastika

031018

  4 524

Suupõhja abstsessi dreenimine

031020

  3 557

Müringoplastika

041001

  5 012

Tümpanotoomia

041002

  4 918

Attikomastoidektoomia/mastoidektoomia

041003

  5 236

Väliskuulmekäigu eksostooside ekstirpatsioon

041004

  4 812

Farüngo-ösofagotoomia

041005

  4 912

Ninaneelu fibroomi eemaldamine

041006

  4 937

Trahheostoomia kilpnäärme istmuse resektsiooniga

041007

  4 938

Direktne larüngoskoopia kasvaja ekstirpatsiooniga

041008

  6 609

Laserkoagulatsioon kasvaja eemaldamisel

041009

  4 911

Endonasaalne antrostoomia

041010

  4 963

Septoplastika

041011

  4 904

Septumi perforatsioonide sulgemine

041012

  4 940

Frontotoomia

041013

  4 981

Preaurikulaarse fistli ekstirpatsioon kõhre resektsiooniga

041014

  4 974

A. carotis’e ligeerimine kaelal

041016

  4 938

Larüngotoomia

041017

  4 973

Mediastinoskoopia biopsiatega

041018

  5 015

Attikoantromastoidektoomia

051001

  6 376

Transpalatinaalne ninaneelu kirurgia

051003

  6 458

Endolarüngeaalne mikrokirurgia

051004

  8 834

Antrostoomia Denkeri järgi

051005

  6 286

Rekonstruktiivne frontotoomia

051006

  6 522

Endonasaalne etmoidofrontotoomia

051007

  6 356

Sfenoidotoomia

051008

  6 356

Koaani atreesia kirurgiline ravi

051009

  6 356

Endonasaalne laser-dakrüotsüstorinostoomia

051010

  6 362

Funktsionaalne endoskoopiline antrostoomia

051011

  6 356

Funktsionaalne endoskoopiline etmoidofrontotoomia

051012

  6 304

Endotrahheaalne laser-resektsioon

051013

  7 567

Rinoplastika

051014

  8 507

Kaela selektiivne lümfadenektoomia, Wanach’i II operatsioon

051015

13 532

Kaela fistli ekstirpatsioon keeleluu resektsiooniga

051016

  6 452

Keskkõrva radikaaloperatsioon

061001

  8 949

Näonärvi dekompressioon nibujätkes

061002

10 242

Endolarüngeaalne hordektoomia

061003

10 097

Rinoseptoplastika

061004

12 927

Kõrvalesta rekonstruktiivne plastika

061005

  9 411

Stapedotoonia, stapedoplastika

061006

  9 567

Tümpanoplastika

071001

10 953

Oimuluu resektsioon

071002

10 962

Näonärvi plastika kaela piirkonnas

071003

11 023

Rinoseptoortoplastika mobilisatsiooni ja repositsiooniga

071004

11 254

Näonärvi kirurgiline dekompressioon trummiõõnes

071005

11 356

Tümpanomastoidektoomia

071006

10 891

Kaela radikaalne lümfadenektoomia Crile järgi

071007

16 243

Kõri resektsioon või eemaldamine

071008

19 261

Näonärvi plastika nibujätke ja trummiõõne piirkonnas

081001

13 374

Keskkõrva reoperatsioon

081002

13 143

Närvi-lihase-nahalapi transplantatsioon näo piirkonnas

081003

17 333

Näonärvi dekompressioon ja plastika oimuluu labürintaarses piirkonnas

091001

17 040

Akustikusneurinoomi translabürintaarne resektsioon

091002

17 224

Labürintektoomia

091003

17 101

Petrosektoomia

091004

17 101

Kõrva atreesia rekonstruktsioon

091005

16 963

Näonärvi plastika lihasrekonstruktsiooniga

091006

17 101

(2) Koodiga 021004 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab dreeni maksumust.

§ 46. Günekoloogia ja sünnitusabi operatsioonide piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
kroonides

Hümenektoomia

011101

  1 124

Healoomuliste kasvajate eemaldamine välistelt suguelunditelt, tupest, sh Bartholini näärmete operatsioonid

011102

  1 278

Emakaõõne abrasioon

011103

  1 047

Tugiõmblus emakakaelale raseduse ajal

011104

  1 237

Operatsioonihaava sekundaarne korrastus

011105

  1 233

Emakakaela konisatsioon

011106

  1 233

Tupe, perineumi ja emakakaela rebendite taastav operatsioon

011107

  1 233

Sünnitusabi tangide või vaakumekstraktsiooni kasutamine

011108

  1 193

Emakaõõne manuaalne revisioon

011109

  1 096

Vulva ja paravaginaalsete hematoomide operatsioonid

021101

  2 288

Tupe plastiline operatsioon

021102

  2 288

Vulva resektsioon

021103

  2 674

Hemivulvektoomia

021104

  2 614

Abort meditsiinilistel näidustustel

021105

  1 972

Plastiline operatsioon emakakaelal

021106

  2 130

Emakakaela amputatsioon

021107

  2 288

Lahkliha plastiline operatsioon

021108

  2 102

Loodet purustav operatsioon

021109

  2 150

Lahkliha IV järgu rebendi õmblemine

021110

  2 102

Hüsteroskoopia

021111

  2 203

Rektovaginaalsete, uretrovaginaalsete fistlite operatsioonid

031101

  3 700

Endometrioosi operatsioon

031102

  4 287

Tupeplastika koos emaka ventrofiksatsiooniga

031103

  4 321

Munajuhade või munasarjade operatsioon

031104

  3 669

Paraovariaalsete või intraligamentaarsete healoomuliste kasvajate eemaldamine

031105

  3 669

Lihtne vulvektoomia

031106

  3 957

Tupe resektsioon

031107

  4 465

Munajuhade sulgemine laparotoomial

031108

  3 595

Ovariaaltuumorite eemaldamine koos osalise omentum majus’e eemaldamisega

041101

  5 023

Emakavälise raseduse operatsioon

041102

  4 870

Emaka ja parameetriumi muud operatsioonid

041103

  4 935

Emaka supravaginaalne amputatsioon

041104

  4 893

Laparoskoopiline väikese vaagna organite kontroll ja liidete vabastamine, steriliseerimine

041105

  4 956

Second look günekoloogias

041106

  4 931

Hüsteroskoopiline operatsioon

041107

  4 999

Keisrilõige

051101

  6 250

Hüsterektoomia

051102

  6 306

Emaka ja emakamanuste mädaprotsesside operatiivne ravi

051103

  6 319

Emaka anomaaliate plastilised operatsioonid

051104

  6 367

Maliigse ovariaaltuumori radikaalne operatsioon

051105

  8 367

Munajuhade ja munasarjade laparoskoopilised operatsioonid

051106

  6 325

Kolpopoees

061101

  8 661

Radikaalne hüsterektoomia

061102

  8 595

Vaginaalne hüsterektoomia

061103

  8 609

Munajuhade mikrokirurgilised taastavad operatsioonid

061104

  8 837

Emaka laparoskoopiline operatsioon

061105

  8 617

Laparoskoopiline assisteeritud vaginaalne hüsterektoomia (LAVH)

061106

  6 682

Operatsioon Wertheimi järgi

071101

11 240

Infiltreeritud parameetriumiga emaka ekstirpatsioon

071102

11 240

Emakakaela ekstirpatsioon

071103

10 998

Vulvektoomia + Ducuinigi operatsioon

071104

11 243

Vulva täielik resektsioon koos ureetra resektsiooniga

071105

10 998

§ 47. Simultaanoperatsiooni eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmine

(1) Käesolevas peatükis nimetatud tervishoiuteenuse eest haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel loetakse simultaanoperatsiooniks juhtu, kui patsiendile osutatakse mitu käesolevas peatükis nimetatud tervishoiuteenust üheaegselt või ühe anesteesia vältel. Ühe täiendava tervishoiuteenuse osutamise korral tasutakse täiendavalt 25% põhioperatsiooni piirhinnast, kahe ja enama täiendava tervishoiuteenuse osutamise korral täiendavalt 45% põhioperatsiooni piirhinnast.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud piirangut ei rakendata koodiga 100608 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel lisaprotseduurina kardiokirurgilise operatsiooni käigus.

7. peatükk
MEDITSIINISEADMED JA RAVIMID

§ 48. Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad meditsiiniseadmed ja ravimid

(1) Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavate meditsiiniseadmete piirhinnad on järgmised:

Meditsiiniseadme nimetus

Kood

Piirhind
kroonides

Alumise õõnesveeni filter

2502L

19 975

Koronaarstent

2503L

31 212

Epikutaanne tsentraalne veenikateeter (G 24, G 27)

2508L

938

Südame püsistimulatsiooni elektrood

2509L

4 994

Lülisamba distarktor

2601L

9 406

Implantaatide komplekt keeruka lülisambadeformatsiooni ja kasvaja raviks

2604L

154 568

Transpedikulaarsete ja sakraalsete kruvidega ning vastava konstruktsiooniga komplekt komplitseeritud deformiteetide, murdude ja kasvajate raviks

2605L

65 329

Transpedikulaarsete kruvide ja vastava konstruktsiooniga komplekt lülisambamurdude, kasvajate ja -deformatsioonide raviks, lülikeha asendusimplantaat

2606L

47 111

Lastel jäsemete pikendamisel kasutatav varraste komplekt

2607L

19 566

Lastel kasutatav elastsete osteosünteesivarraste komplekt

2608L

3 796

Osteosünteesil ning kõõluse ja sidekoe aparaadi kirurgias kasutatavad resorbeeruvad implantaadid

2609L

4 220

Plaatosteosünteesi väike komplekt

2610L

1 734

Plaatosteosünteesi keskmine komplekt

2611L

4 909

Plaatosteosünteesi suur komplekt

2612L

7 060

Erivajadustega osteosünteesi implantaadi komplekt

2615L

12 375

Toruluu murru osteosünteesi ettepuurimata nael

2616L

8 324

Reieluu dünaamilise kruviga implantaadi (DHS/DCS) komplekt

2617L

7 064

Reieluukaela mediaalse murru implantaat

2618L

5 743

Intramedullaarne nael (alates 5 mm)

2619L

4 450

Intramedullaarne väike nael (kuni 5 mm)

2621L

1 207

Kirschneri varras

2628L

215

Liigese sideaparaadi või kõõluse asendusimplantaat

2629L

4 595

Põlveliigese- ja õlaliigesesideme kinnituskruvi

2630L

2 061

Titaan-minikruvi

2634L

309

Rinnakuvarb (Lorenzi süsteem)

2637L

35 439

Transpedikulaarsete kruvide ja vastava konstruktsiooniga süsteem lülisamba fikseerimiseks

2638L

30 888

Endoproteesi operatsiooni abilisavahend

2639L

2 803

Luumurru välisfiksatsiooni süsteem

2640L

5 379

Tavaline luukruvi

2641L

180

Kanüleeritud luukruvi

2642L

1 437

Titaanplaatosteosünteesi minikomplekt

2643L

3 332

Standardne tsementeeritav puusaliigese endoprotees

2650L

19 975

Standardne tsemendivaba puusaliigese endoprotees

2651L

35 075

Puusaliigese hübriidprotees

2652L

30 914

Tsementeeritav puusaliigese revisioonprotees

2653L

28 536

Tsemendivaba puusaliigese revisioonprotees

2654L

45 181

Segmenti asendav puusaliigese ja põlveliigese protees luukoe suure kaoga seotud protsesside (kasvajad, luunekroos) korral

2656L

142 679

Standardne tsementeeritav põlveliigese endoprotees

2660L

34 361

Standardne tsemendivaba põlveliigese endoprotees

2661L

47 203

Õlaliigese tsementeeritav protees

2665L

22 591

Küünarliigese tsementeeritav protees

2667L

39 237

Hüppeliigese tsementeeritav protees

2668L

29 130

Sõrmeliigese silikoonprotees

2670L

4 162

Sõrmeliigese totaalprotees

2671L

11 191

Klips ajuveresoonte haiguste operatsioonil

2701L

2 810

Ajuvatsakeste šunteerimise komplekt (reguleeritava klapiga)

2702L

26 550

Ajuvatsakese välise drenaaži komplekt

2703L

5 236

Koljul paiknev reservuaarklapp šunteerival operatsioonil

2707L

5 732

Ühendav vahelüli šunteerival operatsioonil

2708L

944

Abdominaalne (atriaalne) kateeter vastsündinutele šunteerival operatsioonil

2709L

2 596

Aju kõvakelme asendaja

2714L

7 080

Ajuvatsakese sisene rõhu andur

2715L

9 794

Ajukoe sisene rõhu andur

2716L

11 210

Liikvori kontrollklapp šunteerival operatsioonil

2720L

5 414

Kaela eesmise spondülodeesi vahendid

2721L

5 669

Soolte vastu asetatav proteesmaterjal (15×20 cm)

2752L

10 939

Soolte vastu asetatav proteesmaterjal (kuni 15×15 cm)

2753L

6 479

Kolmeosaline songa proteesvõrk

2755L

2 482

Tsirkulaarstapler (operatsioonide 060102–100102 korral)

2758L

3 833

Lineaarstapler-lõikur laparoskoopilistel või torakoskoopilistel operatsioonidel

2763L

6 712

Lineaarstapler-lõikuri õmbluskassett laparoskoopilistel või torakoskoopilistel operatsioonidel

2764L

2 899

Mitteresorbeeruv proteesvõrk (kuni 15×15 cm)

2765L

763

Lineaarstapler või lineaarstapler-lõikur (operatsioonide 060102–100102, 060401–100406 ja 060301–090301)

2766L

3 455

Lineaarstapleri või lineaarstapler-lõikuri täitekassett (operatsioonide 060102–100102, 060401–100406 ja 060301–090301 korral)

2767L

1 713

Soolte vastu asetatav proteesmaterjal (30×30 cm)

2768L

18 455

Mitteresorbeeruv proteesvõrk (30×30 cm)

2769L

3 782

Endoskoopiline songavõrgu kinnitusvahend

2770L

2 953

Ajutine šunt

2801L

1 623

Plastika lapp (9×2 cm)

2802L

3 179

Y-kujuline dakroonprotees (operatsioonide 050601–100607 korral)

2803L

7 490

Y-kujuline immutatud dakroonprotees (operatsioonide 050601–100607 korral)

2804L

9 987

Lineaarne dakroonprotees (operatsioonide 050601–100607 korral)

2805L

4 369

Embol/trombekrtoomia/sapiteede konkrementide eemaldamise balloonkateeter

2809L

874

Embol/trombekrtoomia spiraal ja korvkateeter

2810L

2 934

Hemodialüüsi arterio-venoosne PTFE-šunt

2811L

13 109

Okluseeriv spiraal

2812L

9 851

Kodade vaheseina defekti sulgur

2813L

87 391

Lineaarne immutatud dakroonprotees (operatsioonide 050601–100607 korral)

2814L

6 181

Lineaarne PTFE-protees (operatsioonide 050601–100607 korral)

2815L

19 733

Häälemoodustamise trahheo-ösofagiaalne endoprotees

2850L

3 496

Trahheostoomia kanüüli komplekt

2851L

562

Kõrva kuulmisluukese endoprotees

2853L

1 711

Alalõualuu rekonstruktsiooni plaat

2854L

11 111

Orbita hüdroksüapatiit implantaat

2870L

4 994

Sarvkesta protees

2871L

5 274

Iiris-lääts

2872L

7 411

Perkutaanse nefrostoomi või gastrostoomi komplekt

2906L

1 623

Kusepõiesfinkteri protees

2909L

94 191

Ureetero-renoskoopiline (URSL) operatsiooni erivahendite komplekt (operatsiooni kood 060310)

2910L

13 589

Nefroskoopilise operatsiooni (PCN) erivahendite komplekt (operatsiooni kood 060311)

2911L

8 567

Kusepõiesfinkteri proteesi lisamuhv

2912L

19 234

Emakasisene rasestumisvastane vahend

2930L

385

Kõrgsagedusliku kopsude kunstliku ventilatsiooni korral kasutatav hingamiskontuur

2950L

2 500

(2) Koodiga 2930L tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse juhul, kui rasestumisvastane emakasisene vahend paigaldatakse naisele ühe aasta jooksul pärast sünnitust või naisele, kellel on meditsiiniline vastunäidustus sünnitamiseks.

(3) Tervishoiuteenuse osutamisel kasutatavate ravimite piirhinnad on järgmised:

Ravimi nimetus

Kood

Piirhind
kroonides

Ravi erütropoetiiniga doosis 200 toimeühikut (edaspidi ) või darbepoetiiniga doosis 1 mikrogramm renaalse aneemiaga patsientidel dialüüsiravil või enne selle algust või imikutel sünnikaaluga 750–1500 g ja gestatsioonieaga alla 34 nädala

200R

37

Mono- või polüklonaalsete antikehadega siirdatud neeru äratõukereaktsiooni puhul ühe päeva ravim

201R

11 109

Tsütomegaloviirusinfektsiooni ravikuur

202R

8 665

Koe-tüüpi plasminogeeni aktivaator (üks raviannus)

212R

13 331

Infektsioosse endokardiidi antibakteriaalse ravi ühe päeva ravim piirkondlikes haiglates

213R

1 222

Üks viaal glükoproteiini IIb/IIIa retseptorite blokaatorit profülaktilisel kasutamisel piirkondlikus haiglas kõrge riskiga haigete ebastabiilse stenokardia ja ägeda müokardi infarkti ning koronaarinterventsioonide korral (kuni kolm viaali haige kohta)

214R

3 444

Kopsuarteri trombemboolia või ägeda südamelihaseinfarkti trombolüütiline ravikuur streptokinaasiga

215R

2 240

Sclerosis multiplex’i baasravi mitoksantrooniga, üks manustamiskord

234R

2 212

A-tüübi botulismitoksiin Botox 1 TÜ või Dysport 3 TÜ

235R

35

Ravi metüülprednisolooniga, üks manustamiskord

236R

702

Surfaktantravi idiopaatilise respiratoorse distressi sündroomi korral enneaegsetel vastsündinutel, 120 mg

282R

8 401

Anti-D globuliin 625 TÜ

290R

397

Botulismi immunoglobuliin ühe haige raviks

300R

10 665

Difteeria immunoglobuliin ühe haige raviks

301R

2 222

Ravikuur granulotsüütide kolooniaid stimuleeriva faktoriga, üks manustamiskord

304R

1 600

Ägeda müeloidse leukeemia kemoteraapiakuur

305R

12 865

Ägeda lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuur

306R

16 761

Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuur

307R

7 266

Mitte-Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuur

308R

29 630

Kopsukasvajate kemoteraapiakuur

309R

16 027

Seedesüsteemi kasvajate kemoteraapiakuur

310R

14 982

Günekoloogilise sfääri kasvajate kemoteraapiakuur

311R

15 222

Uroloogilise sfääri kasvajate kemoteraapiakuur

312R

4 869

Naha, luude ja pehmete kudede kasvajate kemoteraapiakuur

313R

4 555

Rinnakasvajate kemoteraapiakuur

314R

17 779

Pea- ja kaelapiirkonna kasvajate kemoteraapiakuur

315R

6 899

Ajukasvajate kemoteraapiakuur

316R

3 593

Müeloomi ja plasmotsüstoomi tsütostaatiline ravikuur

317R

25 799

Pindmiste kusepõiekasvajate intravesikaalne kemoteraapiakuur

318R

3 081

Kroonilise lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuur

321R

6 958

Sepsise ravipäev vankomütsiini või karbapeneemidega
(kuni 10 ravipäeva)

330R

1 077

Bioloogiline ravi TNF-alfa inhibiitoriga, 4-nädalane ravikuur

331R

16 225

Ensüümasendusravi Gaucher haiguse 1. tüübi korral 1 TÜ

332R

78

Ravi süstitava risperidooni depoovormiga annuses 25 mg

333R

1 760

Aplastilise aneemia ravi antitümotsüüt/antilümfotsüütglobuliiniga (ATG) 100 mg

334R

2 519

Ensüümasendusravi Fabry tõve korral toimeainetega agalsidase beeta 1 mg või agalsidase alfa 0,2 mg

335R

1 760

Inhaleeritav NO püsiva pulmonaalse hüpertensiooniga patsientidel 1 tund (kuni 96 tundi)

336R

2 190

Intravenoosne bisfosfonaatravi 1 manustamiskord

337R

3 070

Invasiivse seeninfektsiooni ravi või eeldatava invasiivse seeninfektsiooni empiiriline ravi kaspofungiini, liposomaalse amfoteritsiini või vorikonasooliga, 1 ravipäev

338R

9 760

Akromegaalia ja neuroendokriinkasvajate hormoonravi pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 1-kuuline ravi

339R

17 314

Registridoonorilt pärinevate vereloome tüvirakkude siirdamisel kasutatavate ravimite komplekt 45 päevaks

340R

261 993

Riskirühma imikute respiraator-süntsütiaalse viiruse (RSV) infektsiooni profülaktika rekombinantse monoklonaalse humaanantikehaga annuses 1 mg

341R

200

(4) Lõigetes 1 ja 3 nimetatud meditsiiniseadmete ja ravimite piirhinnad ei sisaldu voodipäeva piirhinnas.

(5) Lõigetes 1 ja 3 nimetatud meditsiiniseadmete ja ravimite piirhinnad sisaldavad ainult meditsiiniseadme või ravimi maksumust koos käibemaksuga.

(6) Ravimite piirhindade rakendamisel arvestatakse järgmist:
1) koodiga 318R tähistatud tervishoiuteenust osutatakse ühele patsiendile kuni kuus ravikuuri aastas;
2) koodiga 331R tähistatud tervishoiuteenuse korral rakendatakse koefitsienti 2 juhul, kui toimeainena kasutatakse infliksimaabi. Infliksimaabi kasutamise korral tasub haigekassa patsiendi kohta kuni 8 ravikuuri aastas. Teiste toimeainete kasutamise korral koefitsienti ei rakendata ning haigekassa tasub patsiendi kohta kuni 13 ravikuuri aastas.

(7) Koodiga 330R tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikes ja keskhaiglates koodidega 2222K, 2221K, 2224K, 2045, 2046, 2059 ja 2008 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel raskekujulise sepsise korral, millega kaasneb organpuudulikkust põhjustav infektsioon ning ravi vajadus lähtub ühest järgnevatest RHK 10-s toodud diagnoosidest:
1) A41.1 – täpsustatud stafülokokkseptitseemia (metitsilliin resistentne);
2) A41.9 – septiline šokk;
3) A49.9 – täpsustamata bakternakkus (segainfektsioonide kahtlus, G+ ja G– bakterid ja anaeroobid);
4) K85 – nekrootiline pankreatiit;
5) K65.0 – sekundaarne laialdane peritoniit;
6) G04 – teadvushäiretega meningoentsefaliit;
7) J12–J18, J80 – raskekujuline haiglapneumoonia;
8) J69.0 – raskekujuline aspiratsioonipneumoonia;
9) J85.3 – mediastiniit;
10) N10 – raskekujuline urosepsis;
11) L03 – nekrotiseeruv astsiit;
12) J05.1 – paratonsillaarne abstsess;
13) A41.8 – muu täpsustatud septitseemia (nosokomiaalne multiresistentne infektsioon);
14) P36 – vastsündinu baktersepsis;
15) P77 – vastsündinu nekrotiseeriv koliit.

(8) Koodiga 331R tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikes haiglates ja Ida-Tallinna Keskhaiglas järgmiste terviseseisundite korral: reumatoidartriit (RHK 10 koodid: M05, M06), anküloseeriv spondüliit (RHK 10 kood M45), psoriaatiline artropaatia (RHK 10 kood M07.0–3), juveniilne idiopaatiline artriit (RHK 10 kood M08) ja Crohni tõbi (RHK 10 kood K50) käesoleva paragrahvi lõigetes 9–21 sätestatud juhtudel.

(9) Ravi alustamise ning katkestamise TNF-alfa inhibiitoritega otsustavad erialaseltside (Eesti Reumatoloogide Selts, Eesti Lastearstide Selts, Eesti Gastroenteroloogide Selts) poolt moodustatud ekspertkomisjonid. Ravi alustatakse patsientidel, kellel puuduvad vastunäidustused raviks TNF-alfa inhibiitoriga.

(10) Reumatoidartriidiga patsiendil, kes eriala ekspertkomisjoni otsuse alusel vastab ACR 1987. aasta klassifikatsiooni kriteeriumidele ja kellel on TNF-alfa inhibiitoritega eeldatavalt võimalik parandada haiguse prognoosi (I–III funktsionaalne liigesepuudulikkuse aste) järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
1) vähemalt kuus turses ja kuus valusat liigest, hommikune liigesejäikus vähemalt 1 tund või reumatoidartriidi liigesvistseraalne vorm;
2) ESR vähemalt 30 mm/h või CRP vähemalt 25 mg või DAS 28 vähemalt 4,6 eeldusel, et viimasest parenteraalsest glükokortikosteroidi manustamisest on möödas vähemalt kaks kuud;
3) vähemalt 6 kuud kestnud kombineeritud ravi ühtekokku vähemalt nelja erineva haigust modifitseeriva ravimiga (sh metotreksaat annuses vähemalt 15 mg kuni 25 mg/nädalas ja suukaudne glükokortikosteroid soovitavalt mitte üle 7,5 mg prednisoloonekvivalendi päevas) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

(11) Ravi TNF-alfa inhibiitoriga lõpetatakse reumatoidartriidi korral juhul, kui kolme kuu jooksul ei ole saavutatud, vaatamata lubatud piires manustamisskeemi või ravikombinatsiooni muutmisele, EULAR-i head ravitulemust (DAS 28 langus 1,2 võrra) või Ameerika Reumatoloogia Kolleegiumi (ACR) 50% ravitulemust (ACR 50) või liigesvistseraalse reumatoidartriidi head ravitulemust eksperthinnangu kohaselt.

(12) Anküloseeriva spondüliidiga patsiendil, kes vastab modifitseeritud New Yorgi diagnostika-kriteeriumidele ning kelle haigus on diagnoositud eriala ekspertkomisjoni poolt, vajadusel kinnitatud MRT alusel, järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
1) BASDAI ≥40 mm (VAS 1–100 mm) ja hommikune alaseljavalu ja -jäikus vähemalt 1 tund ja/või vähemalt kolm turses ja valusat liigest ja/või väljendunud tendoentesopaatia vähemalt nelja enteesi piirkonnas ja/või tõsine ekstraspinaalne ja ekstraartikulaarne haaratus;
2) ravi vähemalt 3 kuud vähemalt kahe maksimaalses annuses mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga (perifeerse artriidi korral vähemalt nelja kuu jooksul sulfasalasiini 2,0 g/die või teis(t)e haigust modifitseeriva(te) ravimi(te)ga adekvaatses annuses ja perifeerse artriidi ja/või entesiitide korral kahekordse lokaalse glükokortikosteroididega süsteraviga) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

(13) Ravi TNF-alfa inhibiitoriga lõpetatakse anküloseeriva spondüliidi korral juhul, kui kolme kuu jooksul ei ole saavutatud, vaatamata lubatud piires manustamisskeemi või ravikombinatsiooni muutmisele, BASDAI vähenemist vähemalt 50% võrra, või ekstraspinaalse haaratusega haiguse soodsat ravitulemust üldise eksperthinnangu alusel, võttes arvesse kliinilist paranemist ja laboratoorse leiu dünaamikat.

(14) Psoriaatilise artropaatiaga patsiendil, kelle diagnoos ja vastavus järgmistele tingimustele on kinnitatud eriala ekspertkomisjoni poolt järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
1) BASDAI ≥40 mm (VAS 1–100 mm) ja/või vähemalt kolm turses ja valusat liigest ja/või vähemalt neli tugeva valulikkusega enteesi ja/või tõsine ekstraartikulaarne ja ekstraspinaalne haaratus;
2) ravi vähemalt 3 kuud vähemalt kahe mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga maksimaalses raviannuses või (perifeerse artriidi või entesopaatia korral) vähemalt kahe steroidi injektsiooniga ja vähemalt kahe psoriartriidi ravis kasutatava haigust modifitseeriva ravimiga maksimaalses annuses mono- või kombineeritud teraapiana (sh metotreksaat kuni 25 mg nädalas) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

(15) Ravi TNF-alfa inhibiitoriga lõpetatakse psoriaatilise artropaatia korral juhul, kui eriala ekspertkomisjoni hinnangul ei ole kolme kuu jooksul saavutatud, vaatamata lubatud piires manustamisskeemi või ravikombinatsiooni muutmisele, järgmisi eesmärke: spondüliidi korral BASDAI skoori vähenemine 50%; perifeerse artriidi korral PSARC-i 30%-line paranemine vähemalt kahe tunnuse osas (sh üks liigeseindeks) neljast (turses liigeste arv, valusate liigeste arv, patsiendi üldhinnang 100 mm visuaal-analoogskaalal, arsti üldhinnang 100 mm visuaal-analoogskaalal); entesopaatia korral tugeva valulikkusega enteeside arvu vähenemine 50%; estraspinaalse ja ekstraartikulaarse haaratuse korral hea ravitulemus eksperthinnangu alusel.

(16) Juveniilse idiopaatilise artriidiga (JIA) 4–17-aastasel patsiendil järgmiste tingimuste koosesinemisel:
1) süsteemne, polüartrikulaarne, laienev oligoartikulaarne, psoriaatiline või entesopaatiline haigusvorm;
2) viimase kuue kuu jooksul vähemalt viiel liigesel turse ning vähemalt kolmel liigesel liikuvuse piiratus või valulikkus;
3) ravi suukaudse metotreksaadiga doosis 15 mg/m2 ei ole kolme kuu jooksul olnud tõhus või talutav.

(17) Ravi TNF-alfa inhibiitoriga lõpetatakse JIA korral juhul, kui kuue kuu jooksul ei ole toimunud 30%-list paranemist vähemalt kolmes kuuest tunnusest (turses liigeste arv; valusate või piiratud liikuvusega liigeste arv; arsti üldhinnang 100 mm visuaal-analoogskaalal; haige või lapsevanema hinnang 100 mm visuaal-analoogskaalal; laste elukvaliteedi küsimustik; erütrotsüütide settereaktsioon).

(18) Crohni tõvega patsiendil järgmiste tingimuste esinemise korral:
1) Crohni tõve mõõdukal ja raskel ägenemisel juhul, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta või juhul, kui selleks on vastunäidustused või kui patsient ei talu kortikosteroid- ja/või immuunsupresseerivat ravi. Patsiendid, kellel alustatakse ravi TNF-alfa inhibiitoriga, peaks jätkama immuunsupresseeriva raviga ja võimalusel lõpetama kortikosteroidravi;
2) Crohni tõve fistulitega vormi (enterokutaansed ja/või perianaalsed ja/või enterovaginaalsed ja/või enterovesikaalsed fistulid) raviks juhul, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta.

(19) Ravi TNF-alfa inhibiitoriga lõpetatakse Crohni tõve korral juhul, kui patsiendil püsib ägenemine pärast kolmandat infusiooni (infusioonid 2 ja 6 nädalat pärast esimest infusiooni).

(20) Säilitusravi TNF-alfa inhibiitoriga jätkatakse edaspidi iga 8 nädala järel neil patsientidel, kellel saavutatakse pärast kolmandat infusiooni kliiniline paranemine.

(21) Kordusravi TNF-alfa inhibiitoriga võib alustada sümptomite taastekkel juhul, kui eelneva raviga TNF-alfa inhibiitoriga saavutati kliiniline paranemine või Crohni tõve remissioon.

(22) Koodiga 332R tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikes haiglates.

(23) Koodiga 333R tähistatud tervishoiuteenusega ravi alustamise üle otsustab piirkondliku haigla ekspertkomisjon.

(24) Koodiga 333R tähistatud tervishoiuteenust osutatakse ühele patsiendile kuni 26 ravikuuri aastas.

(25) Koodiga 336R tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse piirkondliku haigla neonatoloogia osakonnas kuni 96 tundi patsiendi kohta.

(26) Koodiga 339R tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse patsiendi kohta maksimaalselt 12 korda aastas tingimusel, et pikatoimelisele ravile eelneb ravi lühitoimeliste somatostatiini analoogidega.

(27) Koodidega 340R ja 341R tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse piirkondlikus haiglas.

(28) Koos koodiga 340R tähistatud tervishoiuteenusega ei tohi ühe ravijuhu raames rakendada koodiga 2222K tähistatud tervishoiuteenust.

(29) Ühe ravijuhu raames koodiga 340R tähistatud tervishoiuteenuse rakendamisel võib koodiga 2008 tähistatud tervishoiuteenust rakendada maksimaalselt 45 päeva ulatuses.

(30) Koodiga 335R tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse piirkondlikus haiglas või keskhaiglas juhul, kui diagnoos on kinnitatud piirkondlikus haiglas.

(31) Koodiga 337R tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse pahaloomulise kasvajaga patsientidel luustikuga seotud tüsistuste vältimiseks ja tuumorist indutseeritud hüperkaltseemia raviks piirkondlikus haiglas.

(32) Koodiga 338R tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse esimese valiku ravina aspergilloosi (RHK 10 diagnoosi kood B44) korral ning teise valiku ravina kandidaasi (RHK 10 diagnoosi kood B37) korral juhul, kui on olemas vastav ravijuhis. Tervishoiuteenust rakendatakse piirkondliku haigla või keskhaigla hematoloogia, onkoloogia, nakkushaiguste, pulmonoloogia, nefroloogia, üldkirurgia ja intensiivravi osakonnas.

8. peatükk
LABORIUURINGUD, LAHANGUD JA KUDEDE TRANSPLANTAADID

§ 49. Laboriuuringud

(1) Käesolevas peatükis loetletud piirhindu rakendatakse haigekassa poolt kindlustatud isikult tervishoiuteenuse osutamise eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel ambulatoorses ja statsionaarses arstiabis.

(2) Käesolevas peatükis *-ga tähistatud uuringute loetelu korral kehtib piirhind loetelus toodud iga analüüdi määramise kohta eraldi ja nende uuringute eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle vastavalt tellitud ja teostatud uuringute arvule.

§ 50. Kliinilise keemia uuringute piirhinnad

(1) Kliinilise keemia uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
kroonides

Albumiin, valk*

66100

    18

Glükoos

66101

    18

Kreatiniin, uurea, kusihape*

66102

    18

Bilirubiin, konjugeeritud bilirubiin*

66103

    18

Kolesterool, triglütseriidid*

66104

    18

Kolesterooli fraktsioonid: HDL, LDL*

66105

    28

Ensüümid: ALP, ASAT, ALAT, LDH, CK, GGT, CK-MBa, alfa-amülaas*

66106

    19

Naatrium, kaalium, kaltsium*

66107

    19

Kloriid, liitium, laktaat, ammoonium*

66108

    63

Raud, magneesium, fosfaat*

66109

    21

Lipaas, pankrease amülaas*

66110

    49

Antistreptolüsiin-O, reumatoidfaktor*

66111

    35

C-reaktiivne valk

66112

    28

Happe-aluse tasakaal

66113

    71

Hemoglobiini derivaadid ja variandid: karboksühemoglobiin, methemoglobiin, fetaalne hemoglobiin*

66114

  296

Vastsündinu bilirubiin

66115

  105

IgG uriinis või liikvoris*

66116

    91

Albumiin uriinis (mikroalbumiin) või liikvoris*

66117

    37

Glükohemoglobiin

66118

    90

Immunofiksatsioon: liikvori oligoklonaalsed immunoglobuliinid, uriini või seerumi monoklonaalsed immunoglobuliinid*

66119

  885

Seerumi valkude elektroforees

66120

  122

Uriini või liikvori valkude elektroforees

66121

  253

Isoensüümide elektroforees*

66122

  405

Spetsiifilised valgud 1: IgA, IgM, IgG, transferriin*

66123

    51

Spetsiifilised valgud 2: tseruloplasmiin, haptoglobiin, C3, C4, tsüstatiin C, prealbumiin, alfa1-antitrüpsiin, immunoglobuliinide kapa- ja lambda-ahelad*

66124

    93

Immunoglobuliinide alaklassid*

66125

  144

Süsivesikdefitsiitne transferriin

66126

  378

Transferriini lahustuvad retseptorid

66127

  118

Angiotensiini muundav ensüüm

66128

  509

Koliini esteraas

66129

  556

Hemoglobiin plasmas

66130

  200

Osmolaalsus

66131

  105

Krüoglobuliinid

66132

  621

Glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaas

66133

1126

D-ksüloos uriinis

66135

  456

Porfüüriauuringud: delta-aminolevuliinhape, koproporfüriin*

66136

  487

Fenüülalaniini kvantitatiivne määramine fluoromeetrilisel meetodil

66137

  100

Ainevahetushaiguste sõeluuringud

66138

  113

Ainevahetushaiguste eriuuringud: aminohapped, suhkrud, puriinid ja pürimidiinid, orgaanilised happed, pika ahelaga rasvhapped, kreatiin, guanidinoatsetaat*

66139

  923

Gaaskromatograafiline uuring: alkoholid (etanooli kinnitav uuring, metanool, isopropanool) ja atsetoon, etüleenglükool*

66140

  398

Narkootiliste ainete ja ravimite sõeluuringud: barbituraadid, bensodiasepiin, opiaadid, amfetamiinid, tritsüklilised antidepressandid, fentsüklidiin, kokaiin, metadoon, kannabinoidid*

66141

    64

Etanool

66142

    82

Ravimite kontsentratsiooni määramine 1: digoksiin, fenobarbitaal, fenütoiin, gentamütsiin, karbamasepiin, teofülliin, valproaat, vankomütsiin*

66143

  220

Ravimite kontsentratsiooni määramine 2: tsüklosporiin, paratsetamool, amikatsiin, salitsülaadid, metotreksaat*

66144

  389

Metallide määramine: Cu, Zn, Pb, Hg, Cd, Mn*

66145

  625

Loote kopsude küpsusastme hindamine
(surfaktandi ja albumiini suhe lootevedelikus)

66146

1276

(2) Käesolevas paragrahvis sätestatud uuringute piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
1) koodiga 66101 tähistatud uuringu piirhind sisaldub eriarsti vastuvõtu päevaravi ja päevakirurgia tingimustes osutatava tervishoiuteenuse ning voodipäeva piirhinnas ning ei kuulu eraldi tasustamisele (juhul kui seda on tehtud üks kord päevas);
2) koodidega 66100, 66102, 66103, 66104, 66106, 66107, 66112 ja 66117 tähistatud uuringute piirhinnad sisalduvad voodipäeva piirhinnas ning ei kuulu eraldi tasustamisele.

§ 51. Vere, kehavedelike ja eritiste rakkude uuringute piirhinnad

(1) Vere, kehavedelike ja eritiste rakkude uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
kroonides

Erütrotsüütide settekiiruse uuring

66200

  23

Hemogramm (vere automaatuuring leukogrammita või kolmeosalise leukogrammiga)

66201

  36

Hemogramm viieosalise leukogrammiga

66202

  41

Retikulotsüütide uuring

66203

  67

Vereäige mikroskoopiline uuring

66204

105

Luuüdi tsütoloogiline uuring

66205

644

Tsütokeemiline üksikuuring

66206

389

Uriinianalüüs testribaga

66207

  23

Uriini sademe mikroskoopiline uuring

66208

  40

Väljaheite sõeluuringud (peitveri, rasvhapped)*

66209

104

Kehavedelike (liikvori, pleura-, perikardi-, astsiidi-, sünoviaal- või amnionivedeliku) makroskoopiline või tsütoosi uuring*

66211

  37

Kehavedelike (liikvori, pleura-, perikardi-, astsiidi-, sünoviaal- või amnionivedeliku) tsütogramm*

66212

138

Sperma ülduuring: veeldumine, väljanägemine, maht, konsistents, pH

66213

  43

Sperma mikroskoopiline uuring: spermatosoidide arv, liikuvus, rakulised elemendid, aglutinatsioon

66214

108

Spermatosoidide morfoloogia süvauuring

66215

182

Spermatosoidide funktsiooni uuringud: akrosiintest

66216

201

Sperma kvaliteedi uuring automaatanalüsaatoritega

66217

260

Spermatosoididevastaste antikehade uuring: MAR-uuring, immunograanulite uuring

66218

122

Eesnäärme sekreedi lihtuuring

66219

  73

Eesnäärme sekretoorse võime uuring sidrunhappe (ja/või tsingi) määramise abil spermas

66220

117

Seemnepõiekeste sekretoorse võime uuring fruktoosi määramise abil spermas

66221

117

Munandimanuste sekretoorse võime uuring alfa-glükosidaasi määramise abil spermas

66222

159

Sperma mikrofloora uuring äigepreparaadis*

66223

  43

(2) Käesolevas paragrahvis sätestatud uuringute piirhindade rakendamisel lähtutakse sellest, et koodidega 66200, 66201, 66202 ja 66207 tähistatud uuringute piirhinnad sisalduvad eriarsti vastuvõtu, päevaravi ja päevakirurgia tingimustes osutatava tervishoiuteenuse ning voodipäeva piirhinnas ning ei kuulu eraldi tasustamisele.

§ 52. Hüübimissüsteemi uuringute piirhinnad

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
kroonides

Veritsusaja uuring

66300

  80

Trombotsüütide agregatsiooni uuringud*

66301

342

Hüübimisjada sõeluuringud: PT, APTT*

66302

  50

Hüübimisjada lisauuringud: fibrinogeen, TT*

66303

  72

Hüübimisjada eriuuringud: reptilaasi aeg

66304

207

Üksiku hüübimisfaktori või faktori inhibiitori uuringud*

66305

365

Fibriini laguproduktide uuringud: fibriini D-dimeerid, fibriini monomeerid*

66306

183

Antikoagulantide põhiuuringud: AT III*

66307

134

Antikoagulantide eriuuringud: proteiin C, APCR, proteiin S, vaba proteiin S, luupusantikoagulandid*

66308

255

Hepariini aktiivsuse uuringud

66309

253

Fibrinolüütilise süsteemi uuringud*

66310

384

§ 53. Immunohematoloogiliste uuringute piirhinnad

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
kroonides

AB0-veregrupi ja Rh(D) kinnitav määramine
(AB0-grupp määratud nii otsese kui ka pöördreaktsiooniga)

66400

156

AB0-veregrupi ja Rh(D) määramine
(AB0-grupp määratud otsese reaktsiooniga)

66401

112

AB0-veregrupi määramine patsiendi identifitseerimisel või erütrokomponentide kontrollil

66402

  16

Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga

66403

117

Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga

66404

132

Erütrotsütaarsete antikehade tüpiseerimine ühel paneelil

66405

329

Erütrotsütaarsete antikehade tiitrimine

66406

302

Ühe antigeeni määramine teiste veregrupisüsteemide puhul

66407

135

Rh-fenotüübi määramine

66408

179

Sobivusproov (üks ristreaktsioon)

66409

108

Vastsündinu vere kompleksanalüüs

66410

154

Otsene Coombsi test

66411

105

Otsese Coombsi testi diferentseerimine (tüpiseerimine või tiitrimine)

66412

239

§ 54. Mikrobioloogiliste uuringute piirhinnad

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
kroonides

Mikroskoopia

 

 

Algmaterjali mikroskoopiline uuring natiivpreparaadis

66500

    56

Algmaterjali mikroskoopiline uuring fikseeritud värvitud preparaadis

66501

    83

Algmaterjali mikroskoopiline uuring eelneva kultiveerimisega või kontsentreerimisega

66502

  120

Mikroskoopiline uuring mükobakterite määramiseks

66503

  134

Külvid

 

 

Bioloogilise materjali aeroobne külv põhisöötme(te)le

66510

  120

Bioloogilise materjali aeroobne külv lisasöötme(te)le

66511

    80

Bioloogilise materjali külv inkubeerimisega spetsiifilises keskkonnas (mikroaerofiilid, anaeroobid, kapnofiilid)

66512

  214

Bioloogilise materjali külv spetsiifiliste (harva esinevate või raskesti kultiveeritavate) patogeenide määramiseks

66513

  365

Bioloogilise materjali külv spetsiaalsesse/automatiseeritud külvisüsteemi

66514

  212

Bioloogilise materjali külv mükobakterite määramiseks (klassikaline meetod)

66515

  346

Bioloogilise materjali külv mükobakterite määramiseks (vedelsöötmesüsteem)

66516

  445

Bioloogilise materjali uuring koekultuuril

66517

  231

Haigustekitaja samastamine

 

 

Mükobakterite samastamine

66520

  609

Mikroorganismi samastamine üksikute biokeemiliste või immunoloogiliste reaktsioonide abil

66521

  126

Mikroorganismi samastamine biokeemilise või immunoloogilise spetsiaalse/automatiseeritud süsteemi abil

66522

  169

Täpsustav samastamine

66523

  110

Ravimitundlikkuse määramine

 

 

Ravimitundlikkuse määramine diskdifusiooni meetodil kuni kuue preparaadi suhtes

66530

    81

Minimaalse inhibeeriva kontsentratsiooni määramine ühes preparaadis

66531

  116

M.tuberculosis’e ravimitundlikkuse määramine kuni nelja antibakteriaalse preparaadi suhtes

66532

1167

Teised mikrobioloogilised uuringud

 

 

Mikroorganismi markeri määramine aglutinatsiooni-, hemaglutinatsiooni-, lateksaglutinatsioonireaktsioonil*

66540

    87

Haigustekitaja markeri määramine immunofluorestsentsmeetodil

66541

  137

Kiiranalüüs haigustekitaja markeri määramiseks immuunkromatogeensel meetodil

66542

  274

Bioproovid. Botulismi jt toksiinide avastamine bioloogilises materjalis. Toksiinitüübi määramine neutralisatsioonireaktsioonil

66543

3869

§ 55. Geneetiliste ja molekulaarbioloogiliste uuringute piirhinnad

(1) Geneetiliste ja molekulaarbioloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
kroonides

Perifeerse vere kromosoomianalüüs

66601

3608

Amnionivedeliku, koorionikoe ja naha fibroplastide kultuuri kromosoomianalüüs*

66602

4829

Luuüdi kromosoomianalüüs

66603

4645

Metafaasi kromosoomi-FISH-analüüs

66604

2443

Interfaasi FISH-analüüs

66605

3706

Subtelomeerne metafaasi-kromosoomi-FISH-analüüs

66606

9775

DNA eraldamine (üle 1 ml verest)

66607

  350

DNA analüüs PCR-meetodil*

66608

  200

RNA analüüs RT-PCR- või hübridisatsioonimeetodil*

66609

  174

Biomarkeri (patogeeni, geneetilise või somaatilise mutatsiooni) määramine real-time-PCR-meetodil

66610

  916

Biomarkeri (patogeeni, geneetilise või somaatilise mutatsiooni) kvantitatiivne määramine real-time-PCR-meetodil

66611

1757

Haigustekitaja tüpiseerimine või grupi määramine PCR-meetodil

66612

  390

Viirusmarkeri määramine NAT-meetodil

66613

2199

Viirusmarkeri kvantitatiivne määramine NAT-meetodil

66614

2677

Mikroobide genotüübi võrdlus restriktsioon-PFGE-meetodil

66615

1136

Kompleksne mutatsioonianalüüs PCR-meetodil

66616

1253

Mutatsioonianalüüs APEX-meetodil

66617

1544

Mutatsioonianalüüs sekveneerimisega

66618

3800

HLA klass I alleelide madala resolutsiooniga määramine PCR-meetodil*

66619

1317

HLA klass II alleelide madala resolutsiooniga määramine PCR-meetodil*

66620

1193

HLA klass I, II alleelide kõrge resolutsiooniga subtüpiseerimine PCR-meetodil*

66621

2783

(2) Koodiga 66602 tähistatud prenataalse tervishoiuteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel:
1) raseda vanus on 37 aastat ja enam;
2) ultraheliuuringul on leitud loote väärareng;
3) I trimestri ultraheliskriiningu ja/või I ja II trimestri seerumskriiningu positiivne tulemus;
4) ühel vanematest esineb kromosoomide struktuurne muutus;
5) kromosoomipatoloogia esinemine eelmisel lapsel;
6) ioniseeriva kiirguse või tsütotoksilise ravi toime ema ja isa sugurakkudele või embrüole/lootele raseduse alguses;
7) pärililikud X-liitelised haigused perekonnas, kui geenidiagnostika (loote soo määramiseks) pole võimalik;
8) on tuvastatud geenihaigused perekonnas.

§ 56. Immuunuuringute piirhinnad

(1) Immuunuuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
kroonides

Immuunkompleksid. Fagotsütoosi määramine lateksosakestega

66700

    96

HLA seroloogiline määramine (üks klass)

66701

1627

Retsipiendi presensibilisatsioon doonori HLA antigeenide vastu

66702

1733

Cross-match uuring

66703

  918

Lümfotsüütide reaktsioon segakultuuris

66704

2645

Nitro-blue analüüs granulotsüütide oksüdatiivse purske määramiseks

66705

  494

Sõeluuringud, hormoonuuringud, haigustekitajate uuringud immuunmeetodil*

66706

    85

Aneemia-, südame-, kasvajamarkerite määramine, haigustekitajate uuringud, antikehade, vitamiinide ja ensüümide määramine immuunmeetodil*

66707

  122

Tsütokiinide, allergeenipaneelide, spetsiifiliste markerite määramine ja haigustekitajate uuringud immuunmeetodil*

66708

  188

Harvaesinevad ja kinnitavad uuringud, erakorralised analüüsid immuunmeetodil*

66709

  463

Kiiranalüüs testribaga

66710

    63

Immunofluorestsentsuuring*

66711

  188

Immunofluorestsentsuuring valmisslaididel*

66712

  227

Biopsiamaterjali immunofluorestsentsuuring*

66713

  639

Immunoblot-uuring*

66714

  300

Kompleksne immunoblot-uuring

66715

1419

Spetsiifiliste antikehade kompleksne samastamine

66716

  601

CD34 positiivsete tüvirakkude määramine läbivoolutsütomeetril

66717

  967

Analüüs läbivoolutsütomeetril*

66718

  288

(2) Koodiga 66706 tähistatud uuring sisaldab järgmiste analüütide määramist:

AFP, hCG, HBsAg, HIV, HCV, AKTH, kortisool, androstendioon, FSH, LH, progesteroon, prolaktiin, E2, uE3, DHEAS, testosteroon, f-beeta-hCG, PAPP-A, STH, C-peptiid, insuliin, TSH, T3, FT3, T4, FT4, PTH, üld-IgE, Chlamydia, Mycoplasma, Bordetella, EBV, astroviirus, noroviirus, respiratoorsed viirused, enteroviiruste grupid.

(3) Koodiga 66707 tähistatud uuring sisaldab järgmiste analüütide määramist:

ferritiin, foolhape (ka erütrotsüütides), vitamiin B12, EPO, CEA, CA-125, CA15-3, CA19-9, CA72-4, beta2-mikroglobuliin, PSA, fPSA, PAP, türeoglobuliin, kaltsitoniin, TPOAb, TGAb, TRAb, insuliinivastased antikehad, 21-hüdroksülaasi antikehad, inhibiinid, aktiviinid, insuliinisarnased kasvufaktorid, kandjavalgud, SHBG, TBG, troponiinid, müoglobiin, CK-MBm, vitamiin D, aldosteroon, reniin, ANA, ENA, aGA, atTG, PDH, Jo-1, glükoproteiinid, immuunkompleksid, ECP, CMV, Toxoplasma, Rubella, Helicobacter, Borrelia, leetriviirus, HSV, HZV, puukentsefaliidiviirus.

(4) Koodiga 66708 tähistatud uuring sisaldab järgmiste analüütide määramist:

interleukiinid, TNF-alfa, allergeenide segu, AlaTOP, homotsüsteiin, desoksüpüridinoliin, kasvufaktorid, osteokaltsiin, C-telopeptiidid, PINP, trüptaas, aPT, haigustekitajate markerid (HHV-6, viirushepatiidi markerid [v.a HBsAg], Treponema, Legionella, marutõveviirus, mumpsiviirus, Toxocara, hantaviirus).

(5) Koodiga 66709 tähistatud uuring sisaldab järgmiste analüütide määramist:

katehhoolamiinid, gastriin, elastaas, enolaas, NMP-22, GBM, HBsAg kinnitav uuring (neutralisatsioonireaktsiooniga), natriureetilised peptiidid.

§ 57. Histoloogiliste uuringute piirhinnad

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
kroonides

Biopsia rutiinuuring (hematoksüliin/eosiin värvinguga)

6901

  157

Keerukas diferentsiaaldiagnostiline või pahaloomulise diferentseeringuga biopsia; operatsioonipreparaadi väljalõige koos makropreparaadi ja histoloogilise preparaadi kirjeldava diagnoosiga

6902

  294

Histoloogilise preparaadi üks lisavärvimine; koematerjali dekaltineerimine; seerialõikude valmistamine kogu materjalist

6903

    81

Histoloogiline kiiruuring operatsiooni ajal

6904

  226

Vähemalt 5 või enama lisavärvimise kasutamine histoloogias

6905

  529

Immunohistokeemiline uuring ühe monoklonaalse antikehaga histoloogilisel koelõigul või tsütoloogilisel preparaadil

6906

  529

Histokeemiline uuring histoloogilisel koelõigul, üks histokeemiline reaktsioon

6907

  196

Elektronmikroskoopiline uuring koelisel või rakulisel materjalil

6908

1485

Immuunelektronmikroskoopiline uuring koelisel või rakulisel materjalil

6909

1646

In situ hübridiseerimine, uuring ühe monoklonaalse markeriga histoloogilisel või tsütoloogilisel materjalil

6910

  529

§ 58. Tsütoloogiliste uuringute piirhinnad

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
kroonides

Güneko-tsütoloogiline rutiinuuring, lihtne tsütoloogiline uuring maliigsuse diferentseeringuga

6911

  91

Keerukas diferentsiaaldiagnostiline või pahaloomulise diferentseeringuga güneko-tsütoloogiline uuring

6912

115

Keerukas diferentsiaaldiagnostiline või pahaloomulise diferentseeringuga tsütoloogiline uuring

6913

117

Tsütoloogiline kiiruuring operatsiooni ajal

6914

  77

Histokeemiline uuring tsütoloogilisel preparaadil, üks histokeemiline reaktsioon

6915

158

§ 59. Patoanatoomiliste lahangute piirhinnad

Lahangu nimetus

Kood

Piirhind
kroonides

Lahang ilma histoloogilise uuringuta

6916

  696

Lahang ja histoloogiline uuring (hematoksüliin-eosiin-värving)

6917

1646

Lahang ja histoloogilised erivärvimised või lisauuringud; kliinilis-anatoomilise konverentsi korraldamine ja lahangujuhu demonstratsioon

6918

2784

Vastsündinute/surnultsündinute lahang ja histoloogiline uuring (hematoksoliin-eosiinvärving)

6919

  978

§ 60. Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavate kudede transplantaatide piirhinnad

Kudede transplantaadi nimetus

Kood

Piirhind
kroonides

Luu transplantaadid formaliinis

 

 

pikkusega kuni 10 cm

6950

  191

pikkusega üle 10 cm

6951

  299

silindrid pikkusega kuni 10 cm

6952

  681

silindrid pikkusega üle 10 cm

6953

  945

Demineraliseeritud luu transplantaadid

 

 

pikkusega kuni 10 cm

6954

  228

pikkusega üle 10 cm

6955

  322

silindrid pikkusega kuni 10 cm

6956

  812

silindrid pikkusega üle 10 cm

6957

1065

Vaagna harja kortiko-spongioossed transplantaadid (plokk 3×3 cm)

6958

  348

Roidekõhre transplantaat (tükk pikkusega ca 5 cm)

6959

  466

Sügavkülmutatud reieluupähik

6960

1170

Sügavkülmutatud spongioosa tükid

6961

1123

9. peatükk
VERETOOTED JA PROTSEDUURID VERETOODETEGA

§ 61. Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavate veretoodete ja veretoodete protseduuride piirhinnad

Veretoote nimetus

Kood

Mõõtühik

Piirhind
kroonides

Konservveri (1 doos 468–558 ml)

4001

Üks doos

1095

Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega (1 doos 230–350 ml)

4002

Üks doos

  818

Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega, lastedoos (1 doos kuni 150 ml)

4003

Üks doos

  768

Pestud erütrotsüütide suspensioon (1 doos 250–350 ml)

4005

Üks doos

  816

Pestud erütrotsüütide suspensioon, lastedoos (1 doos kuni 100 ml)

4006

Üks doos

  968

Värskelt külmutatud plasma

4011

Üks doos

  508

Värskelt külmutatud plasma, lastedoos (1 doos kuni 120 ml)

4013

Üks doos

  587

Ühe doonori afereesi trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 150–300×109

4016

Üks doos

3477

Krüopretsipitaat (70–150 TÜ/doosis)

4017

Üks doos

1027

4 BC trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 180–340×109

4018

Üks doos

1769

3 BC trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 150–250×109

4019

Üks doos

1338

Vähendatud mahuga 4 BC trombotsüütide kontsentraat

4020

Üks doos

2351

1 BC trombotsüütide kontsentraat 45–85×109

4021

Üks doos

  900

Koosteveri

4022

Üks doos

2050

Sol. albumini 5%

4047

100 ml

  167

Sol. albumini 5%

4048

250 ml

  410

Sol. albumini 20%

4049

100 ml

  656

Sol. albumini 20%

4050

50 ml

  329

Vähendatud mahuga afereesi trombotsüütide kontsentraat lastele, trombotsüütide sisaldus 150–300×109

4060

Üks doos

3546

Afereesi trombotsüütide kontsentraat lastele, trombotsüütide sisaldus 45–85×109

4064

Üks doos

2135

Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega (1 doos 230–350 ml), filtreeritud

4065

Üks doos

1256

Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega, lastedoos (1 doos kuni 150 ml), filtreeritud

4066

Üks doos

1032

Pestud erütrotsüütide suspensioon (1 doos 230–300 ml), filtreeritud

4068

Üks doos

1495

Pestud erütrotsüütide suspensioon, lastedoos (1 doos kuni 100 ml), filtreeritud

4069

Üks doos

1471

4 BC trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 180–340×109, filtreeritud

4073

Üks doos

2012

3 BC trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 180–340×109, filtreeritud

4074

Üks doos

1939

Vähendatud mahuga 4 BC trombotsüütide kontsentraat lastele, filtreeritud

4075

Üks doos

2568

VIII hüübimisfaktor

4081

500 toimeühikut

2580

VII hüübimisfaktor

4082

500 toimeühikut

3229

IX hüübimisfaktor

4083

600 toimeühikut

5074

Willebranti faktor

4084

500 toimeühikut

4023

VIII hüübimisfaktori antiinhibiitorkoagulantne rühm

4085

500 toimeühikut

7047

Intravenoosne immunoglobuliin (IVIG)

4086

1 gramm

  885

Veretoote kiiritamine

4087

Üks doos

  257

Afereesi trombotsüütide kontsentraat, pestud

4088

Üks doos

3909

Vähendatud mahuga afereesi trombotsüütide kontsentraat, pestud

4089

Üks doos

4549

Afereesi trombotsüütide kontsentraat, lastedoos, pestud

4090

Üks doos

1235

10. peatükk
HAMBARAVI

§ 62. Hambaraviteenuste piirhinnad

(1) Hambaraviteenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
kroonides

Restauratiivne hambaravi

 

 

Ravi planeerimine

 

 

Haige uurimine, konsultatsioon, staatuse märkimine, raviplaani koostamine, hügieeni- või paradontaalindeksite määramine, hambakatu eemaldamine

5400

178

Anesteesia

 

 

Pinnaanesteesia

5401

23

Injektsioonanesteesia

5402

67

Profülaktilised menetlused

 

 

Profülaktiline visiit (konsultatsioon, hügieenivõtete õpetamine, hambapesu harjutamine, hambakivi eemaldamine)

5410

178

Kõigi hammaste fluoroteraapia

5411

89

Silandi paigaldamine ühele hambale

5412

61

Ühe hamba valikuline lihvimine hambumuse korrigeerimiseks

5413

61

Ravi täidistega

 

 

Ühe parapulpaarse tihvti asetamine ja fikseerimine täidise toestamiseks

5420

113

Juurekruvi asetamine ja fikseerimine

5421

204

Täidised (sh preparatsioon)

 

 

Ravimi asetamine ja ajutine täidis

5422

123

Hõbetäidis

 

 

Ühe pinna täidis

5423

166

Kahe pinna täidis

5424

229

Kolme pinna täidis

5425

314

Ulatuslik hambakrooni taastamine

5426

558

Klaasionomeertsement

 

 

Ühe pinna täidis

5427

145

Kahe pinna täidis

5428

193

Kolme pinna täidis

5429

293

Köndi ülesehitus

5430

530

Keemiliselt kõvastuv komposiittäidis

 

 

Ühe pinna täidis

5431

173

Kahe pinna täidis

5432

229

Kolme pinna täidis

5433

304

Ulatuslik hambakrooni taastamine

5434

513

Valguskõvastuvad täidised

 

 

Ühe pinna täidis

5435

270

Kahe pinna täidis

5436

357

Kolme pinna täidis

5437

448

Ulatuslik hambakrooni taastamine

5438

705

Ajutine metallkroon koos tsementeerimisega

5439

284

Endodontia

 

 

Pulbi katmine ja ajutine täidis

5460

227

Amputatsioon

5461

222

Ühe kanaliga hamba juurekanali avamine ja laiendamine

5462

477

Kahe kanaliga hamba juurekanali avamine ja laiendamine

5463

606

Kolme või enama kanaliga hamba juurekanali avamine ja laiendamine

5464

738

Ravimivahetus juurekanalites

5465

275

Juurekanali täitmine ühe kanaliga hambal

5466

232

Juurekanalite täitmine kahe kanaliga hambal

5467

352

Juurekanalite täitmine kolme kanaliga hambal

5468

469

Juurekanalite täitmine nelja kanaliga hambal

5469

587

Kirurgia

 

 

Medikamendi aplikatsioon kuni nelja igemetasku ulatuses või limaskestale

5320

88

Küretaaž ühe hamba ulatuses

5321

88

Parodontaalne operatsioon

5322

482

Vestibulumi või suupõhja plastika

5323

781

Väike kõva- ja pehmete kudede plastika

5324

2 493

Dislotseerunud hamba paigaldamine ja fiksatsioon

5325

464

Huulekida ja keelekida ekstsisioon ja korrektsioon, hamba kirurgiline vabastamine

5327

526

Ühe juurega hamba eemaldamine

5328

197

Mitme juurega hamba eemaldamine

5329

305

Mädakolde avamine ja ravimenetlused

5330

306

Kirurgilise sekkumisega järelkontroll

5331

201

Kirurgiline haava revisjon ja korrastamine

5332

272

Hemostaas õmblusega

5333

110

Hambajuure või hambajuuretipu ekstsisioon

5334

1 065

Hamba või implantaadi eemaldamine osteotoomiaga

5335

733

Alveolaarluu resektsioon

5336

286

Suu limaskesta lesiooni ekstsisioon ja plastiline korrektsioon

5337

665

Alalõualuu liigesesse ravimi süstimine ja terapeutiline testimine

5338

100

Sügavalt murdunud hamba või purunenud hamba eemaldamine

5339

444

Biopsia pindmistest kudedest

5340

367

(2) Koodiga 5400 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühele haigele üks kord ravi alguses, kuid mitte rohkem kui kaks korda aastas.

§ 63. Hambaproteeside piirhinnad

(1) Hambaproteeside piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
kroonides

Plaatproteesid

 

 

Osalise proteesi baashind

5004

  887

Proteesi baasis

5005

  425

Lihtne plastmasshammas

5006

    34

Mitmekihiline plastmasshammas

5007

    64

Ühe lihtsate plastmasshammastega täisproteesi komplekshind üla- või alalõuale

5008

2012

Ühe mitmekihiliste plastmasshammastega täisproteesi komplekshind üla- või alalõuale

5009

2170

Individuaallusikas

5011

  115

Ümarklamber mitteväärismetallist

5012

    45

Dentoalveolaarne klamber

5015

    35

Modelleeritud hammas äravõetavas proteesis

5016

    50

Elastne pelott traadil

5017

    57

Kantud proteeside regulatsioon

5018

  159

Pehme vooder äravõetavale proteesile

5020

  321

Tooruse isoleerimine

5021

  248

Plaatproteeside parandamine

 

 

Proteesi baasise üks murd

5022

    70

Kaks murdu ühes baasises

5023

    92

Ühe hamba lisamine

5024

  115

Kahe hamba lisamine

5025

  160

Kolme hamba lisamine

5026

  207

Nelja hamba lisamine

5027

  252

Ühe klambri lisamine

5028

  115

Kahe klambri lisamine

5029

  137

Proteesi ümberbaseerimine direktselt

5030

  336

Proteesi ümberbaseerimine indirektselt

5031

  472

Kroomkoobaltsulamist büügelproteesid kipsmudelil

 

 

Baashind

5033

1329

Ülemine kaar

5034

  450

Alumine kaar

5035

  413

Tugi-hoideklamber

5036

  113

T-kujuline klamber

5037

  156

Jooksva klambri üks lüli

5038

    34

Täiendav lebam

5039

    18

Kulliküüsjätke

5040

    29

Ühendusharu

5041

    18

Sadul plastmassi kinnitamiseks

5042

    16

Metallist valatud hammas

5043

  131

Valatud hammas plastmassist fassetiga

5044

  226

Baasis

5045

  345

Aas plastmassi kinnitamiseks

5046

    12

Baasise piiraja

5047

    30

Büüglikaare elektrolüütiline poleerimine

5050

    18

Kroomkoobaltsulamist büügelproteesid tulekindlal mudelil

 

 

Baashind

5053

1153

Ülemine esimene kaar

5054

  676

Ülemine tagumine kaar

5055

  607

Alumine kaar

5056

  563

Suulaeplaat

5057

  827

Keeleplaat

5058

  747

Tugi-hoideklamber

5059

  146

T-kujuline klamber (Roach)

5060

1193

Ringklamber

5061

  264

Jooksva klambri üks lüli

5062

    77

Oklusioonilebam

5063

    36

Kulliküüsjätke

5064

    36

Ühendusharu

5065

    33

Sadul plastmassi kinnitamiseks

5066

    45

Metallist valatud hammas

5067

  189

Metallist valatud hammas plastmassist fassetiga

5068

  264

Büügli baasis

5069

  488

Baasise piiraja

5070

    45

Elektrolüütiline poleerimine

5072

    23

Hambakroonid

 

 

Metallokeraamiline kroon

5074

3249

Mitteväärismetallist stantsitud kroon

5075

  486

Mitteväärismetallist stantsitud kroon plastmassist fassetiga

5077

  495

Kahevärviline plastmasskroon

5079

  503

Stantsitud kroon plastmassist fasseti ja mälumispinnaga

5081

  513

Plastmassist tihvthammas

5082

  612

Käpake jootmispinna suurendamiseks

5083

    45

Kahe krooni jootmine

5084

    34

Ühe krooni tsementeerimine

5085

  302

Ühe krooni kinnitamine klaasionomeeriga

5086

  237

Krooni eemaldamine

5088

  233

Plastmassfasseti parandus

5089

  165

Täisvalu (mitteäravõetavad) proteesid ja lisatööd

 

 

Täisvalu proteeside baashind

5094

  385

Valatud kroon või hammas

5095

  563

Mitteväärismetallist valatud kroon või hammas plastmassist fassetiga

5096

  749

Mitteväärismetallist valatud kroon või hammas plastmassist fassetiga ja mälumispinnaga

5097

  843

Valatud mitteväärismetallist poolkroon

5100

  748

Valatud köntpanus

5101

  462

Mitteväärismetallist Richmondi tihvthammas

5102

  744

Ortopeedilised aparaadid

 

 

Kaldpind

5120

  887

Suulaeplaat obduraatoriga

5121

  577

Oklusioonikape, üks osa

5122

    88

Resektsiooniproteesi baasis

5123

  870

Operatsiooniplaat

5124

  426

(2) Koodiga 5074 tähistatud hambaproteesimise teenuse osutamisel võtab haigekassa kindlustatult tasu maksmise kohustuse üle hambakudede moodustumisel kaasasündinud raske häirega alla 19-aastaste isikute ravi korral.

§ 64. Ortodontia piirhinnad

(1) Ortodontia piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
kroonides

Patsiendi uurimine ja raviplaani koostamine

5126

  354

Hambumuse analüüs ja mõõdistamine

5127

  375

Baasisplaat või kaitseplaat

5128

  491

Horisontaal- või kaldpinnaga suulaeplaat

5129

  592

Ühesuunaline vint koos paigaldusega

5130

  162

Kahesuunaline vint koos paigaldusega

5131

  249

Kolmesuunaline vint koos paigaldusega

5132

  383

Retentsioonikaar

5133

  192

Surveling

5134

  132

Käesarnane, S-kujuline ja protaktsioonivedru

5135

  128

Desorientatsioonikape kahe hamba ulatuses

5136

  270

Ümarklamber

5137

  129

Adamsi klamber

5138

  170

Kroon hambumuse tõstmiseks

5139

  490

Kontrollmudel

5140

  129

Komplitseeritud ortodontiline aparaat

5141

  886

Võru koos kinnitamisega

5142

  270

Tuubik võrule

5143

  169

Kahe elemendi jootmine

5144

  114

Palatinaalne konks

5145

  114

Nupp koos paigaldusega hambale

5146

  279

Ühe hamba eel- või järeltöötlus elemendi fikseerimiseks või eemaldamise järgselt

5147

    77

Quad-Helix

5148

  450

Palatinaalkaar või lingvaalkaar

5149

  503

Kohahoidja

5150

  256

Ekstraoraalse aparaadi komplekshind

5151

1801

Funktsionaalne aparaat hambumusanomaalia korrigeerimiseks

5152

2067

Suust eemaldatava aparaadi korrigeerimine

5153

  109

Suust mitte-eemaldatava aparaadi mahavõtmine, aktiveerimine ja suhu kinnitamine

5154

  273

Retentsiooniaparaadi kontroll

5155

  120

Suust eemaldatava aparaadi elementide aktiveerimine

5157

  102

Üks breket koos kinnitamisega

5160

  274

Üks lihtne kaart koos fikseerimisega

5161

  291

Üks keerukas kaart koos fikseerimisega

5162

  399

Breketsüsteemi kontroll, ligatuuride aktiveerimine äratulnud breketi taasfikseerimisega

5163

  336

Reteineri kinnitamine eelnevalt töödeldud hammastele kuue hamba ulatuses

5164

  994

Jäljendmudelid

 

 

Jäljend individuaallusikale

5171

  289

Alginaatjäljend

5172

  124

Kahekihiline silikoonjäljend

5173

  196

Diagnostilise mudeli komplekshind

5174

  175

(2) Käesolevas paragrahvis sätestatud piirhindu rakendatakse alla 19-aastaste isikute ortodontilisel ravil järgmiste diagnooside korral:
1) prognaatne hambumus sagitaalse lahiga 9 mm ja enam;
2) progeenne hambumus;
3) lahihambumus, kui kontaktis on ainult molaarid;
4) peetunud jäävintsisiivid või kaniinid;
5) kui puudub intsisiiv, kaniin või rohkem kui 1 hammas lõualuu kummalgi poolel;
6) huule-suulaelõhe jt näo-lõualuusüsteemi kaasasündinud väärarengud.


11. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

[RT I 2008, 33, 203 – jõust. 21.07.2008] – rakendatakse alates 1.04.2008

§ 65. Määruse rakendamine

(1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2008. a.

(2) Paragrahvi 3 lõikes 2 koodidega 3061 ja 3062 tähistatud tervishoiuteenuste piirhind jõustub 1. juulil 2009. a. Kuni 30. juunini 2009. a (kaasa arvatud) rakendatakse kinnitatud nimistuga töötavale perearstile haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise ning ravitöö tulemuslikkuse eest lisatasu maksmisel koodiga 3061 ettenähtud piirhinda 4000 krooni.

( 21) Paragrahvi 35 lõigetes 61 ja 62 sätestatud juhtudel rakendatakse koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda koefitsiendiga 1,11.

[RT I 2009, 16, 99 – jõust. 6.03.2009] – (rakendatakse 1.01.2009)

(3) Vabariigi Valitsuse 20. veebruari 2007. a määrus nr 49 «Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu» tunnistatakse kehtetuks.

[RT I 2008, 33, 203 – jõust. 21.07.2008] – rakendatakse alates 1.04.2008

/otsingu_soovitused.json