Teksti suurus:

Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 "Riigi raamatupidamise üldeeskiri" muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.03.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 22, 279

Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 "Riigi raamatupidamise üldeeskiri" muutmine

Vastu võetud 27.02.2009 nr 12

Määrus kehtestatakse «Raamatupidamise seaduse» § 35 lõigete 2 ja 3 ning § 36 lõike 1 alusel.

Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruses nr 105 «Riigi raamatupidamise üldeeskiri» (RTL 2003, 130, 2103; 2009, 4, 54) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulasse lisatakse pärast sõnu «Raamatupidamise seaduse» sõnad «§ 35 lõigete 2 ja 3 ning»;

2) paragrahvi 48 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Avaliku sektori üksused, kelle põhieesmärgiks ei ole omanikule kasumi teenimine, kajastavad pikaajalisi koostöölepinguid, mille kohaselt kasumi teenimise eesmärgil tegutsev lepingupartner osutab infrastruktuuri objekti kasutades avalikke teenuseid (sh vastava infrastruktuuri objekti opereerimise ja korrashoiuga seotud teenuseid), kusjuures avaliku sektori üksus, kelle põhieesmärgiks ei ole omanikule kasumi teenimine, kontrollib või reguleerib, milliseid avalikke teenuseid, kellele ja millise hinnaga lepingupartner osutab ning omab lepinguperioodi lõppedes kontrolli infrastruktuuri objekti üle kas läbi omandiõiguse, soodusostuõiguse või muul moel (edaspidi nimetatud teenuste kontsessioonikokkulepe), järgmiselt:
1) teenuste kontsessioonikokkuleppe infrastruktuuri objekt võetakse arvele materiaalse põhivarana selle soetusmaksumuses, milleks loetakse infrastruktuuri objekti ehitus- või rekonstrueerimistööde õiglane väärtus või vastavate tööde eest tasutavate maksete nüüdisväärtus, sõltuvalt sellest, kumb neist on madalam, kajastades selle samaaegselt finantskohustusena kontodel 208600 ja 258600;
2) arvele võetud infrastruktuuri objektile rakendatakse materiaalse põhivara arvestuse reegleid;
3) lepingupartneritele tehtavad maksed avalike teenuste osutamise eest jaotatakse finantskohustuse eest tasumiseks, infrastruktuuri objekti kasutamise eest (sh opereerimise ja korrashoiuga seotud teenused) tasutavateks kuludeks (kontoklass 55), intressikuluks finantskohustustelt (konto 650600) ja käibemaksukuluks (kontorühm 601) või sisendkäibemaksuks (konto 103701);
4) kui maksete jaotus komponentideks ei ole lepingupartnerite vahel avalikustatud, koostatakse maksete jaotuse analüüs, milles lähtutakse tegevjuhtkonna hinnangust turutingimuste kohta ehitus- või rekonstrueerimistööde maksumuse, opereerimise ja korrashoiuga seotud teenuste maksumuse ning intressimäära osas.»;

3) paragrahvi 58 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Käesolevas määruse § 48 lõikes 11 sätestatud arvestuspõhimõtteid kohaldatakse aruandeperioodide kohta, mis algavad 2009. aasta 1. jaanuaril või hiljem.»;

4) määruse lisa 1 «Kontode koodid» täiendatakse pärast rida

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          103259 Ebatõenäoliselt laekuvad järelmaksunõuded põhivara müügi eest nõutav      

uue reaga järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          103260 Nõuded teenuste kontsessioonikokkulepete alusel nõutav     nõutav

5) määruse lisa 1 «Kontode koodid» täiendatakse pärast rida

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          153259 Ebatõenäoliselt laekuvad järelmaksunõuded põhivara müügi eest (miinus) nõutav      

uue reaga järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          153260 Nõuded teenuste kontsessioonikokkulepete alusel nõutav     nõutav

6) määruse lisa 1 «Kontode koodid» täiendatakse pärast rida

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          208310 Pikaajaliste faktooringkohustuste lühiajaline osa nõutav     nõutav

uue reaga järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
    2086     208600 Kohustused teenuste kontsessioonikokkulepete alusel nõutav     nõutav

7) määruse lisa 1 «Kontode koodid» täiendatakse pärast rida

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
    2583     258300 Faktooringkohustused nõutav     nõutav

uue reaga järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
    2586     258600 Kohustused teenuste kontsessioonikokkulepete alusel nõutav     nõutav

8) määruse lisa 1 «Kontode koodid» täiendatakse pärast rida

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          650300 Intressi-, viivise- ja kohustistasu kulu faktooringutelt nõutav nõutav    

uue reaga järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          650600 Intressi-, viivise- ja kohustistasu kulu teenuste kontsessioonikokkulepete alusel nõutav nõutav    

9) määruse lisa 1 «Kontode koodid» täiendatakse pärast rida

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          658049 Ebatõenäoliselt laekuv intressitulu õppelaenudelt nõutav      

uue reaga järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          658060 Intressitulu teenuste kontsessioonikokkulepete alusel nõutav      

10) määruse lisa 1 «Kontode koodid» täiendatakse pärast rida

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          910030 Faktooring nõutav     nõutav

uue reaga järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          910060 Teenuste kontsessioonikokkulepped nõutav     nõutav

Minister Ivari PADAR

Kantsler Tea VARRAK

/otsingu_soovitused.json