Teksti suurus:

Ehitusmääruse muutmine

Väljaandja:Kohila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2009, 44, 610

Ehitusmääruse muutmine

Vastu võetud 17.02.2009 nr 7

Vastavalt planeerimisseaduse § 9 lg 11 võib kohaliku omavalitsuse volikogu põhjendatud vajaduse korral algatada detailplaneeringu koostamise aladel ja juhtudel, millele ei ole sätestatud planeerimisseaduses detailplaneeringu koostamise kohustust.

Nimetatud sätte rakendamine eeldab kaalutlusotsuse tegemist, mis ei või olla  suvaline ja meelevaldne, vaid tuleb hinnata igakordseid asjaolusid ja motiveerida planeeringu algatamise vajadust. Tulenevalt eeltoodust on Kohila valla ehitusmääruse punkt 21.2 kontrollimatu, põhjendamata ning teatud juhtudel võib osutuda ebaproportsionaalseks, seega tuleb tunnistada kehtetuks.

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 29, ehitusseaduse § 19 lg 4 ja planeerimisseaduse § 5  ja haldusmenetluse seaduse § 4 lg 2 ja § 68 lg 2,

Kohila Vallavolikogu

o t s u s t a b :

1. Tunnistada kehtetuks Kohila Vallavolikogu 26. veebruari 2004. a määrusega nr 47 kinnitatud «Kohila valla ehitusmääruse» punkt 21.2.

2. Määrus avalikustada Kohila valla kantseleis ja Kohila valla koduleheküljel.

3. Määrus  jõustub 20.veebruaril 2009.a.

Volikogu esimees Kalle TALVISTE