Teksti suurus:

Puudega lapse hooldajatoetuse määramise kord

Väljaandja:Valga Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2009, 44, 617

Puudega lapse hooldajatoetuse määramise kord

Vastu võetud 27.02.2009 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lõike 1 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Puudega lapse hooldajatoetuse määramise korraga (edaspidi kord) reguleeritakse Valga linna eelarvest puudega last hooldavale isikule hooldajatoetuse määramise, määramata jätmise,  maksmise ja maksmise lõpetamise tingimused ja kord.

§ 2. Üldsätted

(1) Puudega lapse hooldajatoetus on igakuine sotsiaaltoetus isikule, kes seaduses või lepingus sätestatud juhtudel on kohustatud hoolitsema puudega lapse eest, kuid kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu.

(2) Puudega lapse hooldajatoetuse eesmärgiks on osaliselt hüvitada puudega lapse hooldamiseks kohustatud isikule puudega lapse hooldamise tõttu saamata jäänud sissetulek ja sotsiaalkindlustus.

(3) Puudega lapse hooldajatoetust on õigus taotleda isikul, kelle hooldada oleva lapse elukoht on registreeritud Valga linnas.

(4) Korras ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades sotsiaalhoolekande seaduse ja käesoleva korra erisusi.

§ 3. Puudega lapse hooldajatoetuse määramise tingimused

(1) Puudega lapse hooldajatoetus määratakse:

1) 3 kuni 15-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldamisel;

2) 16 kuni 17-aastase raske või sügava puudega lapse hooldamisel.

(2) Puudega lapse hooldajatoetust võib taotleda:

1) üks puudega lapse vanematest;

2) puudega last kasvatav isik, kellega on sõlmitud sotsiaalhoolekande seaduse alusel kirjalik perekonnas hooldamise leping;

3) puudega lapse eestkostja.

(3) Puudega lapse hooldajatoetus määratakse käesoleva korra paragrahvi 1 lõikes 4 nimetatud isikule, kellel ei ole võimalik tööle asuda täis- või osalise tööajaga tema hooldusel olevale puudega lapsele pideva kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve osutamise tõttu. Nimetatud asjaolude esinemine tuvastatakse hooldamise koormuse hindamise kaudu.

§ 4. Puudega lapse hooldajatoetuse taotlemine

(1) Puudega lapse lapsevanem, hooldaja või eestkostja esitab Valga Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) sotsiaalabiametile toetuse määramiseks taotluse koos lapse rehabilitatsiooniplaani ja arstliku ekspertiisi otsusega.

(2) Linnavalitsuse sotsiaalabiameti ametnik (edaspidi sotsiaalabiameti spetsialist) hindab taotluse esitamisel puudega lapse hooldamise koormust, kasutades hindamiseks hindamisvahendit, mis kinnitatakse käesoleva korra lisaga.

(3) Sotsiaalabiameti spetsialist kogub hooldamise koormuse hindamiseks lisaks andmeid puudega lapse rehabilitatsiooniplaanist ja arstliku ekspertiisi komisjoni otsusest ning kuulab ära puudega last hooldava isiku ning vajadusel erialaspetsialistide arvamuse.

§ 5. Puudega lapse hooldajatoetuse määramine ja maksmine

(1) Sotsiaalabiameti spetsialist teeb kogutud andmete põhjal 30 kalendripäeva jooksul otsuse puudega lapse hooldajatoetuse määramise või mittemääramise kohta.

(2) Puudega lapse hooldajatoetus määratakse selleks õigustatud isikule käesoleva korra § 3 nimetatud tingimuste üheaegsel esinemisel tähtajaliselt kuni arstliku ekspertiisi otsuse kehtivusaja lõpuni või lapse täiskasvanuks saamiseni.

(3) Puudega lapse hooldajatoetus määratakse järgmistes suurustes:

1) 3 kuni 15-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldamisel 300 kr kuus;

2) 16 kuni 17-aastase raske puudega lapse hooldamisel 240 kr kuus;

3) 16 kuni 17-aastase sügava puudega lapse hooldamisel 400 kr kuus.

(4) Puudega lapse hooldajatoetust makstakse igakuiselt jooksva kuu eest ning see kantakse üle selleks õigustatud isiku pangakontole hiljemalt jooksva kuu viimaseks tööpäevaks.

§ 6. Puudega lapse hooldajatoetuse määramata jätmine

Puudega lapse hooldajatoetust ei määrata, kui:

1) puudega lapse hoolduskoormus ei takista puudega last kasvatama kohustatud isikut asuma tööle täis- või osalise tööajaga;

2) puudega lapse hooldamine on püsivalt tagatud avalike teenuste (kool või koolieelne õppeasutus) või nende kohandamise, sotsiaalteenuste või muude meetmete kaudu.

§ 7. Puudega lapse hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

(1) Hooldajatoetuse määramise otsus tunnistatakse kehtetuks, kui on muutunud puudega lapse hooldajatoetuse määramise aluseks olnud asjaolud.

(2) Puudega lapse hooldajatoetust saav isik on kohustatud hiljemalt 10 päeva jooksul teavitama sotsiaalabiametit asjaoludest, mis on aluseks hooldajatoetuse maksmise lõpetamisele või suuruse muutumisele.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud asjaoludest mitteteatamisel on linnavalitsusel õigus enammakstud hooldajatoetus tagasi nõuda.

§ 8. Rakendussätted

Käesolev kord jõustub 09. märtsil 2009.

Volikogu esimees Feliks RÕIVASSEPP

Lisa 13161516 LISA määrusele nr 4