Teksti suurus:

Euroopa Parlamendi valimiste korraldamiseks eraldatud raha kasutamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.03.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.03.2014
Avaldamismärge:RTL 2009, 26, 329

Euroopa Parlamendi valimiste korraldamiseks eraldatud raha kasutamise kord

Vastu võetud 30.01.2009 nr 1

Määrus kehtestatakse Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 13 lõike 4 punkti 10 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Valimiskomisjonide rahastamise alused

  (1) Käesolev määrus reguleerib, kuidas kasutavad riigieelarvest Euroopa Parlamendi valimiste korraldamiseks eraldatud raha:
  1) Vabariigi Valimiskomisjon;
  2) maakonna valimiskomisjon ning Tallinna ja Tartu linna valimiskomisjon;
  3) jaoskonnakomisjon;
  4) Välisministeerium ja välisesindus.

  (2) Tallinna ja Tartu linna valimiskomisjonile kohaldatakse maakonna valimiskomisjoni kohta sätestatut, arvestades määruses nimetatud erandeid.

§ 2.  Valimiskomisjonide rahastamine riigieelarvest

  (1) Vabariigi Valimiskomisjon kinnitab oma otsusega Vabariigi Valimiskomisjoni, maakonna valimiskomisjonide, Tallinna ja Tartu linna valimiskomisjoni ning Välisministeeriumi kulude eelarved ja jaoskonnakomisjoni kulunormid, lähtudes Euroopa Parlamendi valimiste korraldamiseks riigieelarves ettenähtud assigneeringute suurusest.

  (2) Maakonna valimiskomisjon (välja arvatud Tallinna ja Tartu linna valimiskomisjon) ja Välisministeerium esitavad hiljemalt 45 päeva enne valimispäeva Vabariigi Valimiskomisjonile oma e-riigikassa toetuste konto numbri. Tallinna ning Tartu linna valimiskomisjon esitavad hiljemalt 45 päeva enne valimispäeva Vabariigi Valimiskomisjonile arvelduskonto numbri.

2. peatükk VALIMISKOMISJONIDE KULUD JA ARUANDLUS 

§ 3.  Vabariigi Valimiskomisjoni kulud

  Vabariigi Valimiskomisjon kinnitab oma otsusega Vabariigi Valimiskomisjoni kulude eelarve riigieelarve kulude klassifikaatori vähemalt kahekohaliste kuluartiklite kaupa.

§ 4.  Maakonna valimiskomisjoni kulud

  (1) Vabariigi Valimiskomisjon kinnitab oma otsusega maakonna valimiskomisjoni kulude eelarve riigieelarve kulude klassifikaatori kahekohaliste kuluartiklite kaupa.

  (2) Maakonna valimiskomisjoni kulude eelarve sisaldab selle maakonna jaoskonnakomisjonide kulusid.

  (3) Maavanem nimetab maasekretäri ettepanekul maavalitsuse ametnike hulgast maakonna valimiskomisjoni raamatupidamise eest vastutava isiku. Tallinnas ja Tartus nimetab linnasekretär linnakantselei ametnike hulgast linna valimiskomisjoni raamatupidamise eest vastutava isiku.

  (4) Maakonna valimiskomisjoni nimel kirjutavad maksekorraldustele alla komisjoni esimees ja raamatupidamise eest vastutav isik. Nimetatud isikute kohta esitab maavalitsus Rahandusministeeriumile riigieelarve kassalise teenindamise eeskirjas ettenähtud volikirja.

§ 5.  Jaoskonnakomisjoni kulud

  (1) Jaoskonnakomisjoni kulud otsustab maakonna valimiskomisjon Vabariigi Valimiskomisjoni otsuses määratud jaoskonnakomisjoni kulunormidest lähtudes.

  (2) Maakonna valimiskomisjon võib jaoskonnakomisjonile kulunormide alusel ettenähtud vahendeid kuni 20% ulatuses suurendada või vähendada, lähtudes jaoskonna asukohast, hääletajate arvust jaoskonnas ja jaoskonnakomisjoni töömahust ning vajadusest korraldada jaoskonnakomisjonide tööd maakonna tasemel.

§ 6.  Välisministeeriumi ja välisesinduse hääletamise korraldamise kulud

  (1) Vabariigi Valimiskomisjon kinnitab oma otsusega Välisministeeriumi kulude eelarve riigieelarve kulude klassifikaatori kahekohaliste kuluartiklite kaupa.

  (2) Välisministeeriumi kulud sisaldavad Euroopa Parlamendi valimistega seonduvaid välisesinduste kulusid.

  (3) Välisesindus esitab Välisministeeriumile teatise tehtud kulude kohta, millele on lisatud kuludokumendid Välisministeeriumi määratud tähtajaks.

  (4) Välisministeerium katab teatises märgitud põhjendatud kulud.

  (5) Vabariigi Valimiskomisjonil on õigus taotleda Välisministeeriumilt lisadokumentide esitamist tehtud kulude kohta.

§ 7.  Töötasu

  (1) Valimiskomisjoni liige saab tasu komisjoni koosolekust osavõtmise ja komisjoni tööülesannete täitmise eest.

  (2) Vabariigi Valimiskomisjoni liikme ja Vabariigi Valimiskomisjoni sekretariaadi liikme töötasustamise alused sätestatakse Vabariigi Valimiskomisjoni töökorras.

  (3) Maakonna valimiskomisjoni ja jaoskonnakomisjoni liikme tasustamise otsustab valimiskomisjoni esimees. Valimiskomisjoni esimeest tasustatakse valimiskomisjoni teiste liikmetega samadel alustel.

  (4) Valimiskomisjoni liikmete koosolekust osavõtmise ja komisjoni tööülesannete täitmise arvestust peab valimiskomisjoni esimehe määratud valimiskomisjoni liige.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel määratud valimiskomisjoni liige esitab komisjoni esimehele tema määratud tähtpäevaks arvestuse kokkuvõtte koos komisjoni liikmete töö tasustamise ettepanekuga.

  (6) Valimiskomisjoni poolt töövõtulepingu alusel tööle võetud isikule makstakse tasu lepingus märgitud ulatuses ja korras.

  (7) Välisriigis hääletamist ettevalmistanud ja korraldanud isiku töö tasustamise otsustab Välisministeeriumi kantsler.

§ 8.  Majandamiskulud

  (1) Majandamiskuludeks ettenähtud vahendeid kasutatakse vastavalt rahandusministri määrusega kinnitatud riigieelarve kulude klassifikaatorile.

  (2) Valimiskomisjoni liikmele hüvitatakse lähetuskulud ja väljaspool valimiskomisjoni asukohta elavale komisjoniliikmele ka komisjoni koosolekust osavõtmisega seotud kulud (sõidu- ja majutuskulud ning päevaraha) vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud teenistuslähetuse kulude hüvitamise ja päevarahade maksmise tingimustele, ulatusele ja korrale.

  (3) Valimiskomisjoni liikmele, kes on Euroopa Parlamendi valimiste korraldamisel komisjoni kirjaliku otsustuse alusel kasutanud isiklikku sõiduautot, hüvitatakse tekkinud kulu kuni 1000 krooni ulatuses kuus.

§ 9.  Aruandlus

  (1) Maakonna valimiskomisjon ja Välisministeerium esitavad Vabariigi Valimiskomisjonile kahe kuu jooksul Euroopa Parlamendi valimispäevast arvates valimisteks ettenähtud assigneeringute eelarve täitmise kassapõhise aruande riigikassas arvestatavate kuluartiklite (vastavalt kolme- või neljakohaliste artiklite) kaupa.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule esitavad maakonna valimiskomisjon ja Välisministeerium Vabariigi Valimiskomisjonile Euroopa Parlamendi valimise päevast arvates kahe kuu jooksul tegelike kulude aruande rahandusministri määrusega kehtestatud riigi raamatupidamise üldeeskirja kontode kaupa.

3. peatükk LÕPPSÄTE 

§ 10.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valimiskomisjoni 5. märtsi 2004. a määrus nr 38 «Euroopa Parlamendi valimiste korraldamiseks eraldatud raha kasutamise kord» tunnistatakse kehtetuks.

Vabariigi Valimiskomisjoni esimees Heiki SIBUL

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json