Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.03.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 25, 323

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 05.03.2009 nr 30

Määrus kehtestatakse «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 73 lõigete 5 ja 7, § 93 lõike 4, § 96 lõike 2, § 97 lõigete 2 ja 10, § 112 lõike 3 ning § 117 lõike 5 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 2. veebruari 2006. a määruse nr 15 «Volitatud põldtunnustaja ning volitatud seemneproovi võtja tasu määrad ja tasustamise kord» (RTL 2006, 15, 255) § 1 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Määrust ei kohaldata «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 87 lõikes 2 nimetatud seemneproovi võtja tasustamise suhtes.».

§ 2. Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 52 «Peediseemne kategooriad ning peediseemne tootmise ja turustamise nõuded1» (RTL 2006, 37, 635; 2008, 46, 639) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Automaatse proovivõtmisseadmega sertifitseeritavast seemnepartiist seemneproovi võtmine toimub järelevalveametniku järelevalve all. Automaatse proovivõtmisseadme peab olema nõuetekohaseks tunnistanud Rahvusvahelise Seemnekontrolli Assotsiatsiooni (edaspidi ISTA) akrediteeritud laboratoorium.»;

2) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Pakendaja peab arvestust automaatse proovivõtmisseadme kasutamise ja hooldamise kohta ning dokumenteerib ja säilitab järgmised andmed:
1) proovimahuti järjekorranumber;
2) automaatse proovivõtmisseadme seadistamise kuupäev ja kellaaeg;
3) taimeliik, mille seemnepartiist proov võeti, sort, partii number ja partii suurus;
4) ühendproovi suurus;
5) automaatse proovivõtmisseadme hooldamise kuupäev ja tehtud töö.»;

3) paragrahvi 14 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Seemne pakendamise loale märgitakse:
1) pakendaja nimi;
2) pakendaja registri- või isikukood;
3) pakendaja kontaktisiku nimi ja kontaktandmed;
4) pakendaja kontaktandmed;
5) pakendamisloa number;
6) tegevusvaldkond;
7) automaatse proovivõtmisseadme mark ja tüüp;
8) taimeliik või liikide grupp, mille puhul automaatset proovivõtmisseadet kasutatakse;
9) pakendamisloa kehtivusaeg.»;

4) paragrahvi 24 tekst sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Taimetoodangu Inspektsioon teeb volitatud põldtunnustaja tehtud põldtunnustamise üle järelkontrolli vähemalt üks kord aastas 5% ulatuses.

(2) Taimetoodangu Inspektsioon teeb volitatud proovivõtja sertifitseerimiseks esitatud seemnepartiide üle järelkontrolli vähemalt üks kord aastas 5% ulatuses.

(3) Taimetoodangu Inspektsioon teeb automaatse proovivõtmisseadme kasutamise üle järelkontrolli vähemalt üks kord aastas.»;

5) lisas 2 asendatakse sõna «avaldus» sõnaga «taotlus»;

6) lisa 2 täiendatakse pärast sõnu «Varem antud pakendamisloa pikendamine» sõnadega «Varem antud pakendamisloa muutmine»;

7) lisa 2 täiendatakse punktidega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

3. Automaatne proovivõtmisseade:

3.1 Automaatse proovivõtmisseadme mark ja tüüp  

3.2 Automaatse proovivõtmisseadme kasutamise korral taimeliik või liikide grupp  

3.3 ISTA akrediteeritud laboratooriumile teatatud automaatse proovivõtmisseadme nõuetekohasuse ja selle kasutamise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed  

4. Automaatse proovivõtmisseadme kasutamise korral lisatavad dokumendid:

4.1 tehnoloogiline skeem ja tootmise kirjeldus

4.2 ärakiri dokumendist, millega akrediteeritud laboratoorium automaatse proovivõtmisseadme ISTA nõuete kohaseks tunnistas

§ 3. Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 53 «Õli- ja kiudtaimede seemne kategooriad ning õli- ja kiudtaimede seemne tootmise ja turustamise nõuded1» (RTL 2006, 37, 636; 2008, 46, 639) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Automaatse proovivõtmisseadmega sertifitseeritavast seemnepartiist seemneproovi võtmine toimub järelevalveametniku järelevalve all. Automaatse proovivõtmisseadme peab olema nõuetekohaseks tunnistanud Rahvusvahelise Seemnekontrolli Assotsiatsiooni (edaspidi ISTA) akrediteeritud laboratoorium.»;

2) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Pakendaja peab arvestust automaatse proovivõtmisseadme kasutamise ja hooldamise kohta ning dokumenteerib ja säilitab järgmised andmed:
1) proovimahuti järjekorranumber;
2) automaatse proovivõtmisseadme seadistamise kuupäev ja kellaaeg;
3) taimeliik, mille seemnepartiist proov võeti, sort, partii number ja partii suurus;
4) ühendproovi suurus;
5) automaatse proovivõtmisseadme hooldamise kuupäev ja tehtud töö.»;

3) paragrahvi 16 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Seemne pakendamise loale märgitakse:
1) pakendaja nimi;
2) pakendaja registri- või isikukood;
3) pakendaja kontaktisiku nimi ja kontaktandmed;
4) pakendaja kontaktandmed;
5) pakendamisloa number;
6) tegevusvaldkond;
7) automaatse proovivõtmisseadme mark ja tüüp;
8) taimeliik või liikide grupp, mille puhul automaatset proovivõtmisseadet kasutatakse;
9) pakendamisloa kehtivusaeg.»;

4) paragrahv 24 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Taimetoodangu Inspektsioon teeb volitatud põldtunnustaja tehtud põldtunnustamise üle järelkontrolli vähemalt üks kord aastas 5% ulatuses.

(2) Taimetoodangu Inspektsioon teeb volitatud proovivõtja sertifitseerimiseks esitatud seemnepartiide üle järelkontrolli vähemalt üks kord aastas 5% ulatuses.

(3) Taimetoodangu Inspektsioon teeb automaatse proovivõtmisseadme kasutamise üle järelkontrolli vähemalt üks kord aastas.»;

5) lisas 7 asendatakse sõna «avaldus» sõnaga «taotlus»;

6) lisa 7 täiendatakse pärast sõnu «Varem antud pakendamisloa pikendamine» sõnadega «Varem antud pakendamisloa muutmine»;

7) lisa 7 täiendatakse punktidega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

3. Automaatne proovivõtmisseade:

3.1 Automaatse proovivõtmisseadme mark ja tüüp  

3.2 Automaatse proovivõtmisseadme kasutamise korral taimeliik või liikide grupp  

3.3 ISTA akrediteeritud laboratooriumile teatatud automaatse proovivõtmisseadme nõuetekohasuse ja selle kasutamise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed  4. Automaatse proovivõtmisseadme kasutamise korral lisatavad dokumendid:

4.1 tehnoloogiline skeem ja tootmise kirjeldus

4.2 ärakiri dokumendist, millega akrediteeritud laboratooriumi automaatse proovivõtmisseadme ISTA nõuetekohaseks tunnistas

§ 4. Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 55 «Teraviljaseemne kategooriad ning teraviljaseemne tootmise ja turustamise nõuded1» (RTL 2006, 37, 638; 2008, 46, 639) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Automaatse proovivõtmisseadmega sertifitseeritavast seemnepartiist seemneproovi võtmine toimub järelevalveametniku järelevalve all. Automaatse proovivõtmisseadme peab olema nõuetekohaseks tunnistanud Rahvusvahelise Seemnekontrolli Assotsiatsiooni (edaspidi ISTA) akrediteeritud laboratoorium.»;

2) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Pakendaja peab arvestust automaatse proovivõtmisseadme kasutamise ja hooldamise kohta ning dokumenteerib ja säilitab järgmised andmed:
1) proovimahuti järjekorranumber;
2) automaatse proovivõtmisseadme seadistamise kuupäev ja kellaaeg;
3) taimeliik, mille seemnepartiist proov võeti, sort, partii number ja partii suurus;
4) ühendproovi suurus;
5) automaatse proovivõtmisseadme hooldamise kuupäev ja tehtud töö.»;

3) paragrahvi 16 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Seemne pakendamise loale märgitakse:
1) pakendaja nimi;
2) pakendaja registri- või isikukood;
3) pakendaja kontaktisiku nimi ja kontaktandmed;
4) pakendaja kontaktandmed;
5) pakendamisloa number;
6) tegevusvaldkond;
7) automaatse proovivõtmisseadme mark ja tüüp;
8) taimeliik või liikide grupp, mille puhul automaatset proovivõtmisseadet kasutatakse;
9) pakendamisloa kehtivusaeg.»;

4) paragrahv 24 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Taimetoodangu Inspektsioon teeb volitatud põldtunnustaja tehtud põldtunnustamise üle järelkontrolli vähemalt üks kord aastas 5% ulatuses.

(2) Taimetoodangu Inspektsioon teeb volitatud proovivõtja sertifitseerimiseks esitatud seemnepartiide üle järelkontrolli vähemalt üks kord aastas 5% ulatuses.

(3) Taimetoodangu Inspektsioon teeb automaatse proovivõtmisseadme kasutamise üle järelkontrolli vähemalt üks kord aastas.»;

5) lisas 5 asendatakse sõna «avaldus» sõnaga «taotlus»;

6) lisa 5 täiendatakse pärast sõnu «Varem antud pakendamisloa pikendamine» sõnadega «Varem antud pakendamisloa muutmine»;

7) lisa 5 täiendatakse punktidega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

3. Automaatne proovivõtmisseade:

3.1 Automaatse proovivõtmisseadme mark ja tüüp  

3.2 Automaatse proovivõtmisseadme kasutamise korral taimeliik või liikide grupp  

3.3 ISTA akrediteeritud laboratooriumile teatatud automaatse proovivõtmisseadme nõuetekohasuse ja selle kasutamise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed  4. Automaatse proovivõtmisseadme kasutamise korral lisatavad dokumendid:

4.1 tehnoloogiline skeem ja tootmise kirjeldus

4.2 ärakiri dokumendist, millega akrediteeritud laboratooriumi automaatse proovivõtmisseadme ISTA nõuetekohaseks tunnistas

§ 5. Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 56 «Söödakultuuride seemne kategooriad ning söödakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded1» (RTL 2006, 37, 639; 2008, 84, 1167) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 9 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

« (8) Põldherne (Pisum sativum), põldoa (Vicia faba), söödakaalika (Brassica napus var. napobrassica) ja söödakapsa (Brassica oleracea L. convar. acephala) seemnepõld peab olema piisavalt sordiehtne ja -puhas.»;

2) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Automaatse proovivõtmisseadmega sertifitseeritavast seemnepartiist seemneproovi võtmine toimub järelevalveametniku järelevalve all. Automaatse proovivõtmisseadme peab olema nõuetekohaseks tunnistanud Rahvusvahelise Seemnekontrolli Assotsiatsiooni (edaspidi ISTA) akrediteeritud laboratoorium.»;

3) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Pakendaja peab arvestust automaatse proovivõtmisseadme kasutamise ja hooldamise kohta ning dokumenteerib ja säilitab järgmised andmed:
1) proovimahuti järjekorranumber;
2) automaatse proovivõtmisseadme seadistamise kuupäev ja kellaaeg;
3) taimeliik, mille seemnepartiist proov võeti, sort, partii number ja partii suurus;
4) ühendproovi suurus;
5) automaatse proovivõtmisseadme hooldamise kuupäev ja tehtud töö.»;

4) paragrahvi 15 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Seemne pakendamise loale märgitakse:
1) pakendaja nimi;
2) pakendaja registri- või isikukood;
3) pakendaja kontaktisiku nimi ja kontaktandmed;
4) pakendaja kontaktandmed;
5) pakendamisloa number;
6) tegevusvaldkond;
7) automaatse proovivõtmisseadme mark ja tüüp;
8) taimeliik või liikide grupp, mille puhul automaatset proovivõtmisseadet kasutatakse;
9) pakendamisloa kehtivusaeg.»;

5) paragrahv 26 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Taimetoodangu Inspektsioon teeb volitatud põldtunnustaja tehtud põldtunnustamise üle järelkontrolli vähemalt üks kord aastas 5% ulatuses.

(2) Taimetoodangu Inspektsioon teeb volitatud proovivõtja sertifitseerimiseks esitatud seemnepartiide üle järelkontrolli vähemalt üks kord aastas 5% ulatuses.

(3) Taimetoodangu Inspektsioon teeb automaatse proovivõtmisseadme kasutamise üle järelkontrolli vähemalt üks kord aastas.»;

6) lisas 4 asendatakse sõna «avaldus» sõnaga «taotlus»;

7) lisa 4 täiendatakse pärast sõnu «Varem antud pakendamisloa pikendamine» sõnadega «Varem antud pakendamisloa muutmine»;

8) lisa 4 täiendatakse punktidega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

3. Automaatne proovivõtmisseade:

3.1 Automaatse proovivõtmisseadme mark ja tüüp  

3.2 Automaatse proovivõtmisseadme kasutamise korral taimeliik või liikide grupp  

3.3 ISTA akrediteeritud laboratooriumile teatatud automaatse proovivõtmisseadme nõuetekohasuse ja selle kasutamise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed  4. Automaatse proovivõtmisseadme kasutamise korral lisatavad dokumendid:

4.1 tehnoloogiline skeem ja tootmise kirjeldus

4.2 ärakiri dokumendist, millega akrediteeritud laboratooriumi automaatse proovivõtmisseadme ISTA nõuetekohaseks tunnistas

§ 6. Põllumajandusministri 5. mai 2006. a määrust nr 60 «Köögiviljakultuuride seemne kategooriad ning köögiviljakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded1» (RTL 2006, 41, 734; 2008, 46, 639) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Automaatse proovivõtmisseadmega sertifitseeritavast seemnepartiist seemneproovi võtmine toimub järelevalveametniku järelevalve all. Automaatse proovivõtmisseadme peab olema nõuetekohaseks tunnistanud Rahvusvahelise Seemnekontrolli Assotsiatsiooni (edaspidi ISTA) akrediteeritud laboratoorium.»;

2) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Pakendaja peab arvestust automaatse proovivõtmisseadme kasutamise ja hooldamise kohta ning dokumenteerib ja säilitab järgmised andmed:
1) proovimahuti järjekorranumber;
2) automaatse proovivõtmisseadme seadistamise kuupäev ja kellaaeg;
3) taimeliik, mille seemnepartiist proov võeti, sort, partii number ja partii suurus;
4) ühendproovi suurus;
5) automaatse proovivõtmisseadme hooldamise kuupäev ja tehtud töö.»;

3) paragrahvi 15 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Seemne pakendamise loale märgitakse:
1) pakendaja nimi;
2) pakendaja registri- või isikukood;
3) pakendaja kontaktisiku nimi ja kontaktandmed;
4) pakendaja kontaktandmed;
5) pakendamisloa number;
6) tegevusvaldkond;
7) automaatse proovivõtmisseadme mark ja tüüp;
8) taimeliik või liikide grupp, mille puhul automaatset proovivõtmisseadet kasutatakse;
9) pakendamisloa kehtivusaeg.»;

4) paragrahv 25 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Taimetoodangu Inspektsioon teeb volitatud põldtunnustaja tehtud põldtunnustamise üle järelkontrolli vähemalt üks kord aastas 5% ulatuses.

(2) Taimetoodangu Inspektsioon teeb volitatud proovivõtja sertifitseerimiseks esitatud seemnepartiide üle järelkontrolli vähemalt üks kord aastas 5% ulatuses.

(3) Taimetoodangu Inspektsioon teeb automaatse proovivõtmisseadme kasutamise üle järelkontrolli vähemalt üks kord aastas.»;

5) lisas 4 asendatakse sõna «avaldus» sõnaga «taotlus»;

6) lisa 4 täiendatakse pärast sõnu «Varem antud pakendamisloa pikendamine» sõnadega «Varem antud pakendamisloa muutmine»;

7) lisa 4 täiendatakse punktidega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

3. Automaatne proovivõtmisseade:

3.1 Automaatse proovivõtmisseadme mark ja tüüp  

3.2 Automaatse proovivõtmisseadme kasutamise korral taimeliik või liikide grupp  

3.3 ISTA akrediteeritud laboratooriumile teatatud automaatse proovivõtmisseadme nõuetekohasuse ja selle kasutamise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed  4. Automaatse proovivõtmisseadme kasutamise korral lisatavad dokumendid:

4.1 tehnoloogiline skeem ja tootmise kirjeldus

4.2 ärakiri dokumendist, millega akrediteeritud laboratooriumi automaatse proovivõtmisseadme ISTA nõuetekohaseks tunnistas

§ 7. Põllumajandusministri 6. juuli 2006. a määruse nr 83 «Sordiaretuse, teadustöö, tootmiskatsete või riiklike katsete tegemiseks seemne- ja paljundusmaterjali partii importimise nõuded, importimise loa saamiseks esitatava taotluse sisu nõuded ning loa taotlemise ja taotluse menetlemise kord» (RTL 2006, 55, 1005) preambulis asendatakse tekstiosa «lõike 3» tekstiosaga «lõike 4».

Minister Helir-Valdor SEEDER

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json