Teksti suurus:

Kandidaatide registreerimiseks esitamise ja registreerimise kord Euroopa Parlamendi valimistel

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.03.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2013
Avaldamismärge:RTL 2009, 26, 331

Kandidaatide registreerimiseks esitamise ja registreerimise kord Euroopa Parlamendi valimistel

Vastu võetud 30.01.2009 nr 3

Määrus kehtestatakse «Euroopa Parlamendi valimise seaduse» (edaspidi seadus) § 13 lõike 4 punkti 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Kandideerimisõigus

  (1) Kandideerimisõigus on Eesti kodanikul, kes on valimispäeval vähemalt 21-aastane.

  (2) Kandideerimisõigus on Euroopa Liidu kodanikul:
  1) kes on valimispäeval vähemalt 21-aastane;
  2) kelle püsiv elukoht on Eestis, see tähendab tema elukoha aadressiandmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister);
  3) kellelt tema päritoluriigis ei ole hääletamisõigust ära võetud.

  (3) Euroopa Parlamendi liikmeks ei või kandideerida:
  1) isik, kes on valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud;
  2) isik, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kes kannab vanglakaristust;
  3) kaadrikaitseväelane.

  (4) Isik võib samadel Euroopa Parlamendi valimistel kandideerida ainult ühes Euroopa Liidu liikmesriigis.

§ 2.  Vabariigi Valimiskomisjoni asukoht ja tööaeg

  Vabariigi Valimiskomisjon avaldab hiljemalt kandidaatide registreerimiseks esitamise algusele eelneval päeval valimiskomisjoni asukoha ja tööaja. Ajavahemikus kandidaatide registreerimiseks esitamise algusest kuni kandidaatide registreerimiseni töötab Vabariigi Valimiskomisjon igal tööpäeval ja valimiskomisjoni otsusel ka puhkepäevadel.

2. peatükk KANDIDAATIDE REGISTREERIMISEKS ESITAMINE 

§ 3.  Kandidaatide registreerimiseks esitamise õigus

  (1) Kandidaatide nimekirja võib registreerimiseks esitada erakond.

  (2) Üksikkandidaadina registreerimiseks võib end esitada ning registreerimiseks vajalikke toiminguid teha iga kandideerimisõiguslik isik. Teise isiku võib üksikkandidaadina registreerimiseks esitada ning tema registreerimiseks vajalikke toiminguid teha sellekohase volikirja alusel isik, kellel on hääletamisõigus seaduse § 4 lõigete 1–3 kohaselt.

§ 4.  Erakond

  (1) Euroopa Parlamendi valimistel võib osaleda erakond, kes on mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris kandidaatide registreerimiseks esitamise viimasel päeval.

  (2) Kandidaate võib registreerimiseks esitada erakond, kes on kantud seaduse § 25 lõike 2 alusel nimekirja, mille justiitsminister saadab Vabariigi Valimiskomisjonile või kes esitab kandidaatide registreerimiseks esitamisel Vabariigi Valimiskomisjonile tõendi, et ta on kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.

  (3) Erakond osaleb Euroopa Parlamendi valimistel oma nime all.

  (4) Erakond esitab kandidaatide registreerimiseks esitamisel Vabariigi Valimiskomisjonile kirjaliku teatise, milles on erakonna volitatud esindajate nimed, isikukoodid, aadressid ja sidevahendite numbrid. Teatisele kirjutab alla mittetulundusühingute seaduse või erakonna põhikirja kohaselt erakonda esindama õigustatud isik.

  (5) Erakond võib volitada ennast esindama kuni kaks isikut.

§ 5.  Kandideerimine

  (1) Isik võib kandideerida ainult ühe erakonna kandidaatide nimekirjas.

  (2) Erakonna kandidaatide nimekirjas ei või kandideerida üksikkandidaadina registreerimiseks esitatud isik.

  (3) Erakonna kandidaatide nimekirjas ei või kandideerida isik, kes on teise Eestis registreeritud erakonna liige.

§ 6.  Kandideerimisdokumendid

  (1) Kandideerimisdokumendid on:
  1) kandideerimisavaldus;
  2) kandidaadi ankeet.

  (2) Kandidaadi ankeedis tuleb märkida järgmised isikuandmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) erakondlik kuuluvus;
  4) elukoha aadress;
  5) sidevahendite numbrid.

  (3) Euroopa Liidu kodanik peab kandidaadi ankeedis lisaks esitama:
  1) kodakondsuse andmed;
  2) andmed päritoluriigi kohaliku omavalitsuse üksuse või valimisringkonna kohta, mille valijate registrisse tema nimi oli viimati kantud.

  (4) Kandidaadi ankeedis võib märkida järgmisi isikuandmeid:
  1) sünnikoht;
  2) haridus ja eriala ning õppeasutuse nimetus ja lõpetamise aeg;
  3) teaduskraad;
  4) töökoht;
  5) amet.

  (5) Euroopa Liidu kodanik lisab kandideerimisdokumentidele päritoluriigi pädeva haldusasutuse tõendi selle kohta, et temalt ei ole selles liikmesriigis kandideerimisõigust ära võetud või et see asutus ei tea niisugusest õiguse äravõtmisest.

  (6) Vabariigi Valimiskomisjon ei avalda kandidaadi isikukoodi, elukoha aadressi ega sidevahendite numbreid.

  (7) Kandidaat kasutab kandideerimisel oma nimena üksnes rahvastikuregistrisse kantud ees- ja perekonnanime.

  (8) Kandidaat allkirjastab kandideerimisavalduse ja kandidaadi ankeedi.

  (9) Euroopa Liidu kodaniku kandideerimisavalduse esitamisest teavitab rahvastikuregistri vastutav töötleja viivitamata päritoluriigi pädevat haldusasutust.

§ 7.  Kandidaatide nimekiri

  (1) Erakond koostab kandidaatide nimekirja.

  (2) Kandidaatide nimekirjas võib olla kuni 12 kandidaati.

  (3) Kandidaatide järjestuse nimekirjas määrab erakond.

  (4) Erakond võib registreerimiseks esitada ainult ühe kandidaatide nimekirja.

  (5) Kandidaatide nimekirjale kirjutavad alla kõik erakonna volitatud esindajad.

§ 8.  Kandidaatide registreerimiseks esitamise aeg

  Kandidaadid esitatakse registreerimiseks Vabariigi Valimiskomisjonile. Kandidaatide registreerimiseks esitamine algab 60. päeval enne valimispäeva ja lõpeb valimispäevale eelneval 45. päeval kell 18.00. Erakond võib esitada oma kandidaadid pärast määruse § 4 lõikes 4 nimetatud teatise esitamist.

§ 9.  Kautsjon

  Erakond või üksikkandidaat kannab enne kandidaatide registreerimiseks esitamist Vabariigi Valimiskomisjoni arvele kautsjonina summa, mille suurus on Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga viis alammäära iga registreerimiseks esitatud isiku kohta.

§ 10.  Kandideerimisdokumentide esitamise viis

  Kandideerimisdokumendid esitatakse paberkandjal või valimiste infosüsteemi kaudu.

§ 11.  Erakonna kandidaatide registreerimiseks esitamine

  (1) Kandidaatide registreerimiseks esitab erakond Vabariigi Valimiskomisjonile:
  1) kandidaatide registreerimise avalduse;
  2) kandidaatide nimekirja;
  3) kautsjoni tasumist tõendava maksekorralduse koopia;
  4) iga kandidaadi kandideerimisdokumendid (§ 6 lõiked 1 ja 5).

  (2) Kandidaatide registreerimise dokumendid esitab erakonna volitatud esindaja.

§ 12.  Üksikkandidaadi registreerimiseks esitamine

  (1) Üksikkandidaadi registreerimiseks esitab kandidaadi esitaja Vabariigi Valimiskomisjonile:
  1) kandidaadi registreerimise avalduse;
  2) kautsjoni tasumist tõendava maksekorralduse koopia;
  3) kandideerimisdokumendid (§ 6 lõiked 1 ja 5).

  (2) Üksikkandidaadi registreerimise dokumendid annab üle üksikkandidaat või tema volitatud esindaja.

§ 13.  Dokumentide vastuvõtmine või tagastamine

  (1) Vabariigi Valimiskomisjon peab kandidaatide registreerimiseks esitamise kohta arvestust.

  (2) Kui Vabariigi Valimiskomisjonile ei ole esitatud kõiki nõutavaid dokumente, esitatud dokumentides on vigu, neis on andmeid puudu või nad ei ole Vabariigi Valimiskomisjoni kehtestatud vormi kohased, teeb dokumentide vastuvõtja dokumentide esitajale ettepaneku esitada nõutavad dokumendid või andmed või vormikohased dokumendid või parandada vead. Kõik esitatud dokumendid tagastatakse. Uuesti esitamisel loetakse dokumendid esmakordselt esitatuks.

  (3) Kui erakond või üksikkandidaat soovib kandidaatide registreerimise dokumentides teha muudatusi, tagastab Vabariigi Valimiskomisjon kõik esitatud dokumendid ning nende uuesti esitamisel loetakse dokumendid esmakordselt esitatuks.

  (4) Kui kandidaat kustutatakse registreerimiseks esitatud kandidaatide nimekirjast isikliku avalduse alusel, tagastab Vabariigi Valimiskomisjon talle kandideerimisdokumendid ja teavitab sellest erakonna või üksikkandidaadi volitatud esindajat. Erakond kandidaatide registreerimise dokumente uuesti esitama ei pea.

  (5) Kui erakond või üksikkandidaat esitab dokumendid valimispäevale eelneval 45. päeval enne kella 18.00 ning selgub, et ei ole esitatud kõiki nõutavaid dokumente, et dokumentides on andmeid puudu või et need ei ole Vabariigi Valimiskomisjoni kehtestatud vormi kohased või esitatud dokumentides on vigu, mida ei ole võimalik kohe parandada, võetakse dokumendid vastu. Dokumentide vastuvõtja teeb dokumentide esitajale ettepaneku esitada puuduvad dokumendid või andmed või vormikohased dokumendid või parandada vead. Sellisel juhul peab erakond või üksikkandidaat nõutava toimingu tegema hiljemalt valimispäevale eelneval 43. päeval enne kella 18.00.

3. peatükk KANDIDAATIDE REGISTREERIMINE 

§ 14.  Kandidaatide registreerimine

  (1) Vabariigi Valimiskomisjon registreerib kõik nõuetekohaselt registreerimiseks esitatud kandidaadid pärast kandidaatide registreerimiseks esitamise tähtaja lõppemist hiljemalt 40. päeval enne valimispäeva.

  (2) Kandidaadid registreeritakse nende registreerimiseks esitamise järjekorras.

§ 15.  Kandidaadi registreerimata jätmine

  (1) Vabariigi Valimiskomisjon jätab registreerimata isiku, kes ei vasta käesoleva määruse §-des 1 ja 5 sätestatud nõuetele.

  (2) Kui käesoleva määruse § 13 lõikes 5 nimetatud tähtaja jooksul ei ole erakond või üksikkandidaat teinud Vabariigi Valimiskomisjoni nõutud toiminguid, jätab Vabariigi Valimiskomisjon registreerimata:
  1) kõik erakonna poolt registreerimiseks esitatud kandidaadid, kui puuduvad käesoleva määruse § 11 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud dokumendid, neis on vigu või need ei ole vormikohased;
  2) kandidaadi, kelle dokumente või andmeid on puudu, kelle dokumentides on vigu või kelle dokumendid ei ole vormikohased.

  (3) Kandidaadi registreerimata jätmise kohta võtab Vabariigi Valimiskomisjon vastu põhistatud otsuse.

§ 16.  Liisuheitmise aeg ja koht

  (1) Registreeritud erakondadele ja üksikkandidaatidele antakse registreerimisnumbrid, mille andmise järjekord selgitatakse liisu heitmisega.

  (2) Vabariigi Valimiskomisjon teavitab liisuheitmise ajast ja kohast üksikkandidaate ning erakondade ja üksikkandidaatide volitatud esindajaid. Üksikkandidaadil ja volitatud esindajal on õigus viibida liisuheitmise juures.

  (3) Liisuheitmise juures peab viibima vähemalt pool Vabariigi Valimiskomisjoni koosseisust, sealhulgas komisjoni esimees või aseesimees.

§ 17.  Liisuheitmise läbiviimine

  (1) Enne liisuheitmist tutvustab Vabariigi Valimiskomisjoni esimees liisuheitmise korda.

  (2) Liisuheitmiseks kantakse erakondade nimed või üksikkandidaatide nimed sedelitele. Sedelid asetatakse eraldi ümbrikutesse, millel ei tohi olla märkeid ning mida ei ole võimalik väliselt eristada. Sedelitega ümbrikud segatakse.

  (3) Vabariigi Valimiskomisjon määrab komisjoni liikmete seast liisutõmbaja, kes lahkub sedelitega ümbrike ettevalmistamise ja segamise ajaks ruumist. Liisutõmbajaks ei või olla komisjoni esimees.

  (4) Kõigepealt heidetakse liisku erakondade nimekirjade vahel, seejärel üksikkandidaatide vahel.

  (5) Liisutõmbaja võtab ümbrike hulgast üksteise järel ümbrikud, mis kohe avatakse ja milles olevale sedelile kantud erakonna nimi või üksikkandidaadi nimi loetakse ette. Sedelit näidatakse kohalviibijatele.

  (6) Liisuheitmise tulemus kantakse Vabariigi Valimiskomisjoni koosoleku protokolli.

§ 18.  Registreerimisnumbrite andmine

  (1) Registreerimisnumbrid algavad 101-st ja need antakse kõigepealt erakondadele ning seejärel üksikkandidaatidele.

  (2) Registreerimisnumbrid antakse erakondadele nendevahelise liisuheitmise tulemusena selgunud järjekorras. Esimesena saab registreerimisnumbri erakond, kellele liisk esimesena langes.

  (3) Üksikkandidaatidele antakse registreerimisnumbrid liisuheitmise tulemusena selgunud järjekorras pärast erakondadele numbrite andmist. Esimene üksikkandidaat saab numbri, mis järgneb viimasena erakonnale antud registreerimisnumbrile.

  (4) Erakonna ja üksikkandidaadi registreerimisnumber märgitakse kandidaatide registreerimise otsuses.

§ 19.  Kandidaadi registreerimise otsuse muutmine

  (1) Vabariigi Valimiskomisjon tühistab kandidaadi registreerimise otsuse, kui:
  1) kandidaat loobub kandideerimast kirjaliku avalduse alusel, mille ta võib esitada kolme päeva jooksul pärast registreerimist;
  2) kandidaat sureb;
  3) tõendatakse, et kandidaat ei vasta käesoleva määruse § 1 või § 5 lõigetes 1 ning 2 sätestatud nõuetele;
  4) tõendatakse, et erakonna poolt registreerimiseks esitatud kandidaat on teise Eestis registreeritud erakonna liige.

  (2) Vabariigi Valimiskomisjon registreerib varem registreerimata jäetud isiku pärast käesoleva määruse § 14 lõikes 1 nimetatud tähtaega, kui:
  1) isik vastab käesoleva määruse § 1 ja § 5 lõigetes 1 ning 2 ettenähtud nõuetele;
  2) Riigikohtu otsusega on tunnistatud kehtetuks Vabariigi Valimiskomisjoni otsus, millega kandidaat jäeti registreerimata;
  3) tõendatakse, et erakonna poolt registreerimiseks esitatud kandidaat ei ole mõne teise Eestis registreeritud erakonna liige.

  (3) Registreerimisotsuse võib tühistada ja registreerimata jäetud kandidaadi registreerida hiljemalt eelhääletamise algusele eelneval päeval.

4. peatükk KANDIDAATIDE KOONDNIMEKIRI 

§ 20.  Kandidaatide koondnimekirja koostamine

  (1) Vabariigi Valimiskomisjon koostab pärast kandidaatide registreerimist kandidaatide koondnimekirja.

  (2) Erakondade nimekirjad kantakse kandidaatide koondnimekirja erakondade registreerimisnumbrite järjekorras. Kandidaadid kantakse koondnimekirja erakonna poolt esitatud järjekorras. Nimekirja ette märgitakse selle esitanud erakonna nimi ja erakonna registreerimisnumber. Üksikkandidaadid kantakse kandidaatide koondnimekirja registreerimisnumbrite järjekorras pärast erakondade nimekirju.

  (3) Kandidaatide koondnimekirja märgitakse iga kandidaadi nimi. Kui kandideerib mitu samanimelist kandidaati, märgitakse koondnimekirja ka nende sünniaeg.

§ 21.  Kandidaatide koondnimekirja edastamine

  (1) Vabariigi Valimiskomisjon edastab kandidaatide koondnimekirja:
  1) jaoskonnakomisjonidele maakonna valimiskomisjonide kaudu;
  2) hääletamist korraldavatele välisesindustele (edaspidi välisesindus) Välisministeeriumi kaudu;
  3) rahvusvahelistes või välisriigi vetes asuval Eesti riigilippu kandval laeval (edaspidi laev) hääletamist korraldavale kaptenile.

  (2) Kandidaatide koondnimekiri antakse üle:
  1) jaoskonnakomisjonile hiljemalt eelhääletamise algusele eelneval päeval;
  2) välisesindusele hiljemalt 30. päeval enne valimispäeva;
  3) laeva kaptenile pärast laeval hääletamise kirjaliku taotluse esitamist.

  (3) Kandidaatide koondnimekiri kantakse elektroonilise hääletamise infosüsteemi.

§ 22.  Kandidaatide nimekirjade avalikustamine

  (1) Kandidaadi ankeedis kandidaadi kohta märgitud isikuandmed sisestatakse valimiste infosüsteemi ning avaldatakse Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel käesoleva määruse § 6 lõikes 6 sätestatud erandit arvestades.

  (2) Kandidaatide koondnimekiri avaldatakse Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel.

§ 23.  Kandidaatide koondnimekirja vormistamine

  (1) Kandidaatide koondnimekirja iga lehekülje paremasse alanurka lüüakse maakonna valimiskomisjoni pitsati jäljend. Käesoleva määruse § 21 lõike 1 punktis 2 märgitud nimekirjale lüüakse välisesinduse pitsati jäljend ja § 21 lõike 1 punktis 3 märgitud nimekirjale Vabariigi Valimiskomisjoni pitsati jäljend.

  (2) Kandidaatide koondnimekirja leheküljed nummerdatakse.

§ 24.  Kandidaatide koondnimekirja parandamine ja muutmine

  (1) Vabariigi Valimiskomisjon teavitab kõigist kandidaatide koondnimekirja parandustest ja muudatustest valimiskomisjone, Välisministeeriumi kaudu välisesindusi, samuti laevade kapteneid, kes teevad asjakohased muudatused ja parandused kandidaatide koondnimekirja.

  (2) Kõik parandused ja muudatused registreeritud kandidaatide kohta kantakse viivitamata kandidaatide koondnimekirja. Nimekiri trükitakse uuesti ja saadetakse jaoskonnakomisjonidele. Eelmine nimekiri hävitatakse.

  (3) Kui kandidaatide koondnimekiri on jaoskonnakomisjonile, välisesindusele või laeva kaptenile üle antud ja uut nimekirja ei ole võimalik saata, teeb muudatuse või paranduse nimekirja jaoskonnakomisjoni liige või laeval või välisesinduses hääletamist korraldav isik.

  (4) Paranduse või muudatuse juurde kirjutatakse märke tegemise kuupäev ja jaoskonnakomisjoni liikme või hääletamist korraldava isiku allkiri. Jaoskonnakomisjoni liige kinnitab paranduse või muudatuse jaoskonnakomisjoni pitsati jäljendiga, välisesinduses hääletamist korraldav isik välisesinduse pitsati jäljendiga.

  (5) Kandidaatide koondnimekirja ei muudeta pärast eelhääletamise algust.

5. peatükk LÕPPSÄTE 

§ 25.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valimiskomisjoni 25. märtsi 2004. a määrus nr 44 «Kandidaatide registreerimiseks esitamise ja registreerimise kord Euroopa Parlamendi valimistel» tunnistatakse kehtetuks.

Heiki SIBUL
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json