Teksti suurus:

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Rahandusminister
määrus

lisa 13156029

Lisa 3

 

 
Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 «Riigi raamatupidamise üldeeskiri»
lisa 3

TEGEVUSALADE KOODID

Kood

Nimetus

 

ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

 

Täidesaatvate ja seadusandlike organite teenused, rahanduspoliitika, välispoliitika

01110

Keskvalituse täidesaatvad ja seadusandlikud organid

01111

Valla- ja linnavolikogu

01112

Valla- ja linnavalitsus

01113

Linnaosavalitsus

01120

Rahandus- ja fiskaalpoliitika

01130

Välispoliitika

 

Välisabi

01210

Välisabi arengu- ja üleminekuriikidele

01220

Välisabi rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu

 

Üldised teenused

01310

Personaliteenused

01320

Planeerimis- ja statistikateenused

01330

Muud üldised teenused

01400

Alusuuringud

01500

Teadus- ja arendustegevus üldistes valitsussektori teenustes

01600

Muud üldised valitsussektori teenused

01700

Valitsussektori võla teenindamine

01800

Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris

 

RIIGIKAITSE

02100

Sõjaline riigikaitse

02200

Tsiviilkaitse

02300

Kaitseotstarbeline välisabi

02400

Teadus- ja arendustegevus riigikaitses

02500

Muu riigikaitse

 

AVALIK KORD JA JULGEOLEK

03100

Politsei

03101

Piirivalve

03200

Päästeteenused

03300

Kohus

03400

Kinnipidamiskohtade tegevuse korraldus

03500

Teadus- ja arendustegevus avalikus korras ja julgeolekus

03600

Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus

 

MAJANDUS

 

Üldine majandus-, kaubandus- ja tööjõupoliitika

04110

Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika

04120

Üldine tööjõupoliitika

 

Põllu- ja metsamajandus, kalandus ja jahindus

04210

Maakorraldus

04211

Muu põllumajandus

04220

Metsamajandus

04230

Kalandus ja jahindus

 

Kütus ja energia

04310

Kivisüsi ja muu mineraalne tahkekütus

04320

Nafta ja maagaas

04330

Tuumkütus

04340

Muu kütus

04350

Elektrienergia

04360

Muu energia- ja soojamajandus

 

Mineraalse toorme kaevandamine, töötlev tööstus ja ehitus

04410

Mineraalse toorme (v.a mineraalne kütus) kaevandamine

04420

Töötlev tööstus

04430

Ehitus

 

Transport

04510

Maanteetransport

04511

Liikluskorraldus

04512

Transpordikorraldus

04520

Veetransport

04530

Raudteetransport

04540

Õhutransport

04550

Torutransport ja muu transport

04600

Side

 

Muud majandusharud

04710

Kaubandus ja laondus

04720

Hotellindus ja restoranide tegevuse korraldus

04730

Turism

04740

Üldmajanduslikud arendusprojektid

 

Teadus- ja arendustegevus majanduses

04810

Teadus- ja arendustegevus üldises majandus-, kaubandus- ja tööjõupoliitikas

04820

Teadus- ja arendustegevus põllu-, metsamajanduses, kalanduses, jahinduses

04830

Teadus- ja arendustegevus kütuse- ja energiamajanduses

04840

Teadus- ja arendustegevus kaevandamises, töötlevas tööstuses, ehituses

04850

Teadus- ja arendustegevus transpordis

04860

Teadus- ja arendustegevus sides

04870

Teadus- ja arendustegevus muudes majandusharudes

04900

Muu majandus (sh majanduse haldus)

 

KESKKONNAKAITSE

05100

Jäätmekäitlus (sh prügivedu)

05200

Heitveekäitlus

05300

Saaste vähendamine

05400

Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse

05500

Teadus- ja arendustegevus keskkonnakaitses

05600

Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus)

 

ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

06100

Elamumajanduse arendamine

06200

Kommunaalmajanduse arendamine

06300

Veevarustus

06400

Tänavavalgustus

06500

Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajanduses

 

Muu elamu- ja kommunaalmajandus

06601

Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine

06602

Kalmistud

06603

Hulkuvate loomadega seotud tegevus

06604

Saunad

06605

Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus

 

TERVISHOID

 

Meditsiinitooted, -vahendid ja -seadmed

07110

Farmaatsiatooted, apteegid

07120

Muud meditsiinitooted

07130

Ravivahendid ja -seadmed

 

Ambulatoorsed teenused

07210

Üldmeditsiiniteenused

07220

Erimeditsiiniteenused

07230

Hambaraviteenused

07240

Parameditsiiniteenused

 

Haiglateenused

07310

Üldhaigla teenused

07320

Erihaigla teenused

07330

Meditsiini- ja ema-lapsekeskuste teenused

07340

Hooldus- ja taastusravihaiglate teenused

07400

Avalikud tervishoiuteenused

07500

Teadus- ja arendustegevus tervishoius

07600

Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine

 

VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON

 

Vaba aja ja sporditeenused

08101

Spordikoolid

08102

Sporditegevus (v.a spordikoolid)

08103

Puhkepargid

08104

Puhkebaasid

08105

Laste muusika- ja kunstikoolid

08106

Laste huvialamajad ja keskused

08107

Noorsootöö ja noortekeskused

08108

Täiskasvanute huvialaasutused

08109

Vaba aja üritused

 

Kultuuriteenused

08201

Raamatukogud

08202

Rahva- ja kultuurimajad

08203

Muuseumid

08204

Teatrid

08205

Kinod

08206

Kontserdiorganisatsioonid

08207

Muinsuskaitse

08208

Kultuuriüritused

08209

Seltsitegevus

08210

Loomaaed

08211

Botaanikaaed

08212

Laululavad

08300

Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused

08400

Religiooni- ja muud ühiskonnateenused

08500

Teadus- ja arendustegevus vabas ajas, kultuuris ja religioonis

08600

Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus

 

HARIDUS

09110

Eelharidus – Lasteaiad

 

Teise taseme haridus

09210

Lasteaed-koolid

09211

Algkoolid

09212

Põhikoolid

09220

Gümnaasiumid

09221

Täiskasvanute gümnaasiumid

09222

Kutseõppeasutused

09400

Kolmanda taseme haridus (kõrgkoolid)

09500

Taseme alusel mittemääratletav haridus (hälviklaste koolid)

 

Hariduse abiteenused

09600

Õpilasveo eriliinid

09601

Muud hariduse abiteenused

09700

Teadus- ja arendustegevus hariduses

09800

Muu haridus, sh hariduse haldus

 

SOTSIAALNE KAITSE

 

Haigete ja puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

10110

Haigete sotsiaalne kaitse

10120

Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeasutused

10121

Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

 

Eakate sotsiaalne kaitse

10200

Eakate sotsiaalhoolekandeasutused

10201

Muu eakate sotsiaalne kaitse

10300

Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse

 

Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

10400

Lastekodud

10401

Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeasutused

10402

Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

10500

Töötute sotsiaalne kaitse

10600

Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele

 

Muude sotsiaalsete riskirühmade kaitse

10700

Riskirühmade sotsiaalhoolekandeasutused

10701

Riiklik toimetulekutoetus

10702

Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse

10800

Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitses

10900

Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus

 

/otsingu_soovitused.json