Teksti suurus:

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Rahandusminister
määrus

lisa 13156031

Lisa 5

 

 

Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 «Riigi raamatupidamise üldeeskiri»
lisa 5

[RTL 2007, 79, 1368 – jõust. 29.10.2007]

RAHAVOO KOODID

Kood

Nimetus

 

Aasta alguse saldod

00

Aasta alguse saldod

 

Rahalised tehingud

01

Vara soetus (deebet) (raha väljaminek)

02

Vara müük, tagasisaamine, laekumine (kreedit) (raha sissetulek)

05

Kohustuse soetus (kreedit) (raha laekumine)

06

Kohustuse tasumine, müük (deebet) (raha tasumine)

 

Mitterahalised kanded varadega

11

Varade kulum ja allahindlus

12

Varade mahakandmine

13

Üleviimine materiaalse põhivara grupist kinnisvarainvesteeringute gruppi

14

Üleviimine kinnisvarainvesteeringute grupist materiaalse põhivara gruppi

15

Varade mitterahalised siirded (üleandmine)

16

Varade mitterahalised siirded (saamine)

17

Varade üleandmine mitterahalise sissemaksena netovarasse

18

Varade saamine mitterahalise sissemaksena netovarasse

19

Varade tasuta võõrandamine (saamine)

20

Varade, kohustuste ja netovara suurenemine seoses valitseva mõju tekkimisega

21

Varade ümberhindlus

22

Intresside ja viiviste arvestus

23

Varade ümberklassifitseerimine

24

Varade Tasuta võõrandamine (üleandmine)

25

Varade, kohustuste ja netovara vähenemine seoses valitseva mõju kadumisega

26

Üleviimine põhivara grupist müügiootel põhivara gruppi

27

Üleviimine müügiootel põhivara grupist põhivara gruppi

28

Arvestuspõhine muutus

29

Muud mitterahalised kanded varadega

 

Mitterahalised kanded kohustustega

35

Kohustuste mitterahalised siirded (üleandmine)

36

Kohustuste mitterahalised siirded (saamine)

37

Kohustuste üleandmine mitterahalise sissemaksena netovarasse

38

Kohustuste saamine mitterahalise sissemaksena netovarasse

41

Kohustuste ümberhindlus

42

Intresside ja viiviste arvestus

43

Kohustuste ümberklassifitseerimine

49

Muud mitterahalised kanded kohustustega

 

Võlakohustuste klassifitseerimine järelejäänud tähtaja järgi kontogrupis 91

91

Võlakohustused <1 aasta

92

Võlakohustused >1<2 aastat

93

Võlakohustused >2<3 aastat

94

Võlakohustused >3<4 aastat

95

Võlakohustused >4<5 aastat

96

Võlakohustused >5 aastat

 

/otsingu_soovitused.json