Teksti suurus:

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Rahandusminister
määrus

lisa 13156033

Lisa 4

 

Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 «Riigi raamatupidamise üldeeskiri»
lisa 4
[RTL 2009, 4, 54 – jõust. 17.01.2009]

ALLIKATE KOODID

Kood

Nimetus

00

Muud või määramata allikad

 

RESERVID

01

Stabiliseerimisreserv

02

Tagatisreserv

03

Vabariigi Valitsuse reserv

04

Kassareserv

05

Vabariigi Valitsuse omandireformi reserv

06

Kohaliku omavalitsuse omandireformi reserv

07

Kohaliku omavalitsuse eluasemereserv

 

VÄLISABI (sh välisabi kaasfinantseerimine)

21

PHARE

22

ISPA, Ühtekuuluvusfond

23

SAPARD

24

Schengen Facility

25

EAGGF Guidance (Põllumajandus)

26

FIFG ja EFF (Kalandus)

27

ESF (Sotsiaal)

28

ERDG (Regionaal)

29

EAGF (Põllumajanduse otsetoetused)

30

EQUAL

31 Transition Facility

32

EAFRD (Põllumajandus)

39

Muud mitteresidendid

60

SIHTFINANTSEERIMINE (v.a välisabi)

70

LAENUD

71

KAPITALIRENT

80

OMATULU

[RTL 2009, 4, 54 – jõust. 17.01.2009]

/otsingu_soovitused.json