Teksti suurus:

Vaatleja staatus Euroopa Parlamendi valimistel

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.03.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.03.2014
Avaldamismärge:RTL 2009, 26, 338

Vaatleja staatus Euroopa Parlamendi valimistel

Vastu võetud 30.01.2009 nr 10

Määrus kehtestatakse Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 13 lõike 4 punkti 9 alusel.

§ 1.  Vaatlejatunnistus

  (1) Vaatlejatunnistuse saamiseks tuleb esitada kirjalik taotlus, milles märgitakse taotleja nimi ja keda ta esindab.

  (2) Taotlus tuleb esitada hiljemalt valimispäeval.

  (3) Vabariigi Valimiskomisjonile esitavad vaatlejatunnistuse saamiseks taotluse:
  1) välisriigi esindaja;
  2) rahvusvahelise organisatsiooni esindaja.

  (4) Maakonna valimiskomisjonile esitavad vaatlejatunnistuse saamiseks taotluse:
  1) välisriigi kohaliku omavalitsuse organi esindaja;
  2) erakonna esindaja;
  3) üksikkandidaat;
  4) muu isik.

  (5) Vabariigi Valimiskomisjon või maakonna valimiskomisjon registreerib vaatleja tema taotluse alusel ning annab talle vaatlejatunnistuse (vorm lisatud).

§ 2.  Vaatleja õigused ja kohustused

  (1) Vaatleja peab enne vaatlemise alustamist end valimiskomisjonile esitlema ning esitama vaatlejatunnistuse.

  (2) Vaatleja võib viibida Vabariigi Valimiskomisjoni, maakonna valimiskomisjoni ja jaoskonnakomisjoni koosolekul ning jälgida kõiki valimistoiminguid, sealhulgas hääletamise käiku ning hääletamis- ja valimistulemuste kindlakstegemist.

  (3) Vaatleja võib jälgida elektroonilise hääletamise korraldamist, sealhulgas elektroonilise hääletamise süsteemi võtmehalduse protseduure, häälte tühistamist ning hääletamistulemuste kindlakstegemist.

  (4) Vaatlejal on õigus kirjutada oma allkiri hääletamiskasti või selle ava pitseerimisel kasutatavale paberiribale ja fikseerida hääletamiskastide pitseerimisel kasutatud turvaplommide numbrid.

  (5) Vaatleja ei või segada valimiskomisjoni tööd ega osaleda valimiskomisjoni pädevuses olevates toimingutes.

  (6) Vaatlejal ei ole õigust tutvuda valijate nimekirjaga, välja arvatud Euroopa Parlamendi valimise seaduses ettenähtud juhtudel.

  (7) Vaatleja ei täida oma kohustusi ega saa kasutada vaatleja õigusi valimiskomisjoni liikme ülesannete täitmisel.

  (8) Vaatleja võib vaatluse tulemuste kokkuvõtte esitada Vabariigi Valimiskomisjonile kirjalikult aadressil Lossi plats 1a, 15181 Tallinn või elektronposti aadressil val@riigikogu.ee.

§ 3.  Seaduserikkumisest teavitamine

  Kui vaatleja juhib valimiskomisjoni tähelepanu seaduserikkumisele, teavitab valimiskomisjon sellest kõrgemalseisvat valimiskomisjoni.

§ 4.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valimiskomisjoni 5. märtsi 2004. a määrus nr 39 «Vaatleja staatus Euroopa Parlamendi valimistel» tunnistatakse kehtetuks.

Vabariigi Valimiskomisjoni esimees Heiki SIBUL

Vaatlejatunnistus 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json