Teksti suurus:

Universaalse postiteenuse osutamise kohustuse täitmisega seotud kulude hüvitamise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.03.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2009, 23, 294

Universaalse postiteenuse osutamise kohustuse täitmisega seotud kulude hüvitamise kord

Vastu võetud 06.03.2009 nr 21

Määrus kehtestatakse «Postiseaduse» § 411 lõike 6 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse universaalse postiteenuse osutamise kohustuse täitmisega seotud ebamõistlikult koormavate kulude hindamise ja hüvitamise kord.

§ 2.  Kulude hüvitamise taotluse esitamise tingimused ja taotluse menetlemine

  (1) Universaalse postiteenuse osutajal on õigus esitada Konkurentsiametile taotlus eelmisel aruandekvartalil universaalse postiteenuse osutamise kohustuse täitmisega seotud ebamõistlikult koormavate kulude hüvitamiseks (edaspidi taotlus).

  (2) Taotlus peab sisaldama vähemalt:
  1) kõikide universaalse postiteenuse alla kuuluvate teenuste mahtusid;
  2) käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud metoodika alusel Konkurentsiameti poolt koostatud universaalse postiteenuse osutamise kohustusega seotud kulude ja tulude eristamise aruannet;
  3) selgitust, millised kulud olid tingitud universaalse postiteenuse osutamise kohustuse täitmisest ja milline osa nimetatud kuludest olid ebamõistlikult koormavad.

  (3) Taotlus tuleb Konkurentsiametile esitada hiljemalt aruandekvartalile järgneva kuu 10. kuupäeval.

  (4) Konkurentsiametil on õigus nõuda täiendavat teavet käesoleva määruse § 2 lõikes 2 nimetatud kulude ja tulude arvestuse õigsuse kontrollimiseks.

  (5) Konkurentsiamet vaatab taotluse läbi ja teeb otsuse universaalse postiteenuse osutaja universaalse postiteenuse kohustuse täitmisega seotud ebamõistlikult koormavate kulude hüvitamise või tehtud kulude mittehüvitamise kohta 18 päeva jooksul alates taotluse saamisest.

  (6) Kulude hindamine toimub Konkurentsiameti poolt väljatöötatud ühtse, kaalutud keskmisel kapitalikulul põhineva metoodika alusel. Metoodika avalikustatakse Konkurentsiameti veebilehel.

§ 3.  Hüvitise suurus

  (1) Kui Konkurentsiamet leiab pärast universaalse postiteenuse osutamise kohustuse täitmisega seotud kulude põhjendatuse hindamist, et teenuse osutamise kohustuse täitmine oli universaalse postiteenuse osutajale ebamõistlikult koormav, hindab Konkurentsiamet taotletava hüvitise suurust.

  (2) Kui eelmise majandusaasta universaalse postiteenuse auditeeritud kulud ja tulud erinevad eelmisel majandusaastal aruandekvartalite kaupa esitatud andmetest, on Konkurentsiametil õigus hüvitise suurust muuta.

  (3) Universaalse postiteenuse osutamise kohustuse täitmisega seotud ebamõistlikult koormavate kulude hüvitamine toimub universaalse postiteenuse osutajale üksnes ulatuses, milles universaalse postiteenuse osutaja poolt kasutajalt võetav taskukohane tasu ei võimalda universaalse postiteenuse osutamise kohustuse täitmisega seotud põhjendatud kulude katmist ja mõistliku kasumi saamist.

§ 4.  Hüvitamise otsus

  (1) Konkurentsiamet koostab otsuse, mis sisaldab informatsiooni:
  1) kulude ja tulude põhjendatuse kohta;
  2) kulude koormavuse kohta;
  3) hüvitise suuruse kohta.

  (2) Konkurentsiamet saadab otsuse taotluse esitanud universaalse postiteenuse osutajale elektrooniliselt ning teeb otsuse avalikkusele kättesaadavaks oma veebilehel alates otsuse tegemise päevast, jättes välja äri- ja riigisaladust sisaldava informatsiooni.

§ 5.  Universaalse postiteenuse osutamisega seotud ebamõistlikult koormavate kulude hüvitise väljamaksmine

  (1) Universaalse postiteenuse osutamise kohustuse täitmisega seotud ebamõistlikult koormavad kulud hüvitatakse «Postiseaduse» §-s 412 sätestatud universaalse postiteenuse maksest.

  (2) Konkurentsiamet teostab hüvitise väljamakse universaalse postiteenuse osutajale aruandekvartalile järgneva kuu 30. kuupäevaks.

  (3) Kui väljamakstava hüvitise suurus ületab kasutamata jäänud maksete ja eelmise aruandekvartali eest riigieelarvesse laekunud universaalse postiteenuse maksete summat, makstakse puuduv osa välja järgneva aruandekvartali eest laekunud universaalse postiteenuse makse arvel.

  (4) Kui tasutud universaalse postiteenuse maksed ületavad universaalse postiteenuse osutajale vastavalt «Postiseaduse» §-le 411 hüvitatud kulusid, jäetakse tasutud kasutamata universaalse postiteenuse maksed tulevaste maksete ettemakseks.

Minister Juhan PARTS


Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json