Teksti suurus:

„Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse” alusel kehtestatud rahandusministri määruste muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.03.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 24, 300

„Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse” alusel kehtestatud rahandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 06.03.2009 nr 15

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» § 25 lõike 9, § 30 lõike 9, § 31 lõike 9, § 37 lõike 2, § 38 lõike 3, § 41 lõike 2, § 45 lõigete 2, 3 ja 10, § 451 lõike 4, § 452 lõike 3, § 453 lõike 3, § 455 lõike 2, § 491 lõike 15, § 61 lõike 2 ning § 791 lõike 4 alusel.

§ 1. Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruses nr 35 «Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord» (RTL 2003, 31, 465; 2008, 52, 730), rahandusministri 19. juuni 2006. a määruses nr 37 «Aktsiisikauba kao piirnorm aktsiisikauba ladustamisel ja veol» (RTL 2006, 50, 933), rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruses nr 50 «Aktsiisi tagatissumma määramise alused ja tagatissumma minimaalsed määrad» (RTL 2004, 44, 733), rahandusministri 30. märtsi 2004. a määruses nr 37 «Aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande vormid ja nende täitmise kord» (RTL 2004, 39, 652; 2008, 52, 729), rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruses nr 62 «Aktsiisilao tegevusloa ja registreeritud kaupleja tegevusloa vormid» (RTL 2004, 44, 745), rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruses nr 61 «Aktsiisilaopidaja, registreeritud kaupleja ja maksuesindaja numbrite kombinatsioon ja nende kohta Maksu- ja Tolliameti elektroonsesse infosüsteemi kantavad andmed» (RTL 2004, 44, 744; 2007, 41, 704), rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruses nr 48 «Aktsiisilaost lähetatud, ajutise aktsiisivabastuseta ühendusevälisesse riiki lähetatud või läbi teise liikmesriigi lähetatud aktsiisikauba kohustuslik saatedokument» (RTL 2004, 44, 731; 2005, 126, 1990), rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruses nr 39 «Ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba saatelehe ja aktsiisivabastustõendi vormid, nende täitmise, väljastamise ja esitamise kord ning saatelehe tagastamise kord ja tähtaeg, samuti ajutise aktsiisivabastuseta lähetatud aktsiisikauba saatelehel nõutavate andmete loetelu ning selle saatelehe täitmise ja väljastamise kord» (RTL 2003, 31, 469; 2006, 59, 1064), rahandusministri 4. mai 2004. a määruses nr 103 «Euroopa Komisjoni määrustega nr 2719/92/EMÜ ja nr 3649/92/EMÜ kehtestatud saatelehtede liikumise ja täitmise täpsustatud kord» (RTL 2004, 60, 1013; 2007, 41, 704), rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruses nr 53 «Aktsiisi tagastamise taotluse vorm» (RTL 2004, 44, 736; 2006, 36, 631), rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruses nr 56 «Välisriigi diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse, Välisministeeriumi poolt tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esinduse või esindaja, Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatilise esindaja, konsulaarametniku, välja arvatud aukonsul, ja erimissiooni esindaja poolt ametialaseks kasutamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud alkoholilt, kütuselt ja elektrienergialt aktsiisi tagastamise kord» (RTL 2004, 44, 739; 2007, 100, 1668), rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruses nr 57 «Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriigi, välja arvatud Eesti, relvajõududele, EÜNi otsuse 90/640/EMÜ artiklis 1 nimetatud relvajõududele ja teiste riikide relvajõududele ja tsiviilkooseisule ning rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ja sõjalisele õppeasutusele, kui see on ette nähtud Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingus, nende enda või nendega kaasas oleva tsiviilkoosseisu kasutuseks ja nende sööklate varustamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud aktsiisikaubalt aktsiisi tagastamise kord» (RTL 2004, 44, 740; 2007, 100, 1669), rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruses nr 63 «Lennujaama tollikontrolli tsoonis asuvas müügipunktis ühendusevälisesse riiki toimetamiseks võõrandatud aktsiisikaubalt aktsiisi tagastamiseks esitatavate dokumentide loetelu ja dokumentides nõutavate andmete loetelu» (RTL 2004, 44, 746), rahandusministri 12. aprilli 2006. a määruses nr 25 «Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus, tubakatoodete maksumärkide liigid, maksumärkide väljastamise, nendest loobumise ning tubakatoodete maksumärkide lähetamise kord, maksumärkide saatelehe vorm ja selle täitmise kord» (RTL 2006, 36, 632; 2007, 100, 1667) ja rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruses nr 49 «Aktsiisikauba järelevalve alla jätmise ja järelevalve lõpetamise kord» (RTL 2004, 44, 732; 2007, 41, 704) asendatakse sõnad «alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seadus» vastavas käändes sõnadega «alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus» vastavas käändes.

§ 2. Rahandusministri 12. aprilli 2006. a määruses nr 25 «Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus, tubakatoodete maksumärkide liigid, maksumärkide väljastamise, nendest loobumise ning tubakatoodete maksumärkide lähetamise kord, maksumärkide saatelehe vorm ja selle täitmise kord» (RTL 2006, 36, 632; 2007, 100, 1667) tehakse järgmised muudatused:

1) määrust täiendatakse paragrahviga 91 järgmises sõnastuses:

« § 91. Maksumärgistatud alkoholi lähetamine teisele aktsiisilaopidajale

(1) Enne aktsiisiga maksustamata maksumärgistatud alkoholi lähetamist teisele aktsiisilaopidajale teatab ettevõtja Maksu- ja Tolliametile kirjalikult alkoholi müügipakendile kinnitatud maksumärkide arvu ja numbrid, alkoholi teisele aktsiisilaopidajale lähetamise kuupäeva ning alkoholi vastuvõtva aktsiisilao numbri.

(2) Aktsiisiga maksustamata maksumärgistatud alkoholi vastuvõtnud aktsiisilaopidaja kinnitab nimetatud maksumärkide vastuvõtmist elektrooniliselt maksumärgi arvepidamise elektroonilises süsteemis või esitab maksumärkide vastuvõtmise kinnituse Maksu- ja Tolliametile kirjalikult kahe tööpäeva jooksul vastuvõtmise päevast arvates.»;

2) määrust täiendatakse §-ga 13 järgmises sõnastuses:

« § 13. Määruse rakendamine

Määruse 2009. aasta 15. märtsil jõustunud muudatus ei mõjuta 2006. aasta 1. juulil jõustunud rahandusministri 12. aprilli 2006. a määrusega nr 25 «Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus, tubakatoodete maksumärkide liigid, maksumärkide väljastamise, nendest loobumise ning tubakatoodete maksumärkide lähetamise kord, maksumärkide saatelehe vorm ja selle täitmise kord» kehtestatud maksumärgi kujundusele vastavate maksumärkide kehtivust.»;

3) määruse lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 3. Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruses nr 39 «Ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba saatelehe ja aktsiisivabastustõendi vormid, nende täitmise, väljastamise ja esitamise kord ning saatelehe tagastamise kord ja tähtaeg, samuti ajutise aktsiisivabastuseta lähetatud aktsiisikauba saatelehel nõutavate andmete loetelu ning selle saatelehe täitmise ja väljastamise kord» (RTL 2003, 31, 469; 2006, 59, 1064) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad «telefoni- ja faksinumber» sõnaga «telefoninumber»;

2) paragrahvi 3 lõike 2 punktist 13 jäetakse välja sõnad «, alkoholi puhul seisuga 1992. aasta 31. detsember ja kütuse puhul seisuga 2002. aasta 1. jaanuar»;

3) paragrahvi 3 lõike 2 punkti 16 viimane lause tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 5 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Saateleht loetakse tagastatuks ka siis, kui see saadetakse faksiga või elektrooniliste kanalite kaudu hiljemalt seitsmendaks kalendripäevaks aktsiisikauba lähetamise päevast arvates, tingimusel, et originaalsaateleht tagastatakse aktsiisikauba vastuvõtja poolt viieteistkümne kalendripäeva jooksul aktsiisikauba lähetamise päevast arvates.»;

5) paragrahvis 7, § 9 lõike 3 punktides 2 ja 6 ning § 10 lõikes 1 asendatakse sõnad «denatureeritud piiritus» vastavas käändes sõnadega «denatureeritud alkohol» vastavas käändes.

§ 4. Määrus jõustub 15. märtsil 2009. aastal.

Minister Ivari PADAR

Kantsler Tea VARRAK

Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 6.03.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-01486.

Rahandusministri 12. aprilli 2006. a määruse nr 25
„Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus, tubakatoodete maksumärkide liigid, maksumärkide väljastamise, nendest loobumise ning tubakatoodete maksumärkide lähetamise kord, maksumärkide saatelehe vorm ja selle täitmise kord”
lisa 2
(Kehtestatud rahandusministri 6. märtsi 2009. a määrusega nr 15)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json