Teksti suurus:

Alkoholi aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.11.2012
Avaldamismärge:

Alkoholi aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord

Vastu võetud 06.03.2009 nr 16
RTL 2009, 24, 301

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» § 53 lõike 5 alusel.

§ 1.   Alkoholi aktsiisivabastuse loa vorm

  Alkoholi aktsiisivabastuse loa (edaspidi luba) vorm kehtestatakse käesoleva määruse lisaga. Elektroonilise loa kujundus võib olla erinev.

§ 2.   Loa täitmine

  (1) Loa, välja arvatud tabeli 2, täidab Maksu- ja Tolliameti piirkondlik struktuuriüksus.

  (2) Loa tabeli 2 täidab aktsiisilaopidaja aktsiisivaba alkoholi (edaspidi alkoholi) väljastamisel aktsiisilaost või Maksu- ja Tolliameti piirkondlik struktuuriüksus alkoholi impordil või teisest liikmesriigist soetamisel.

  (3) Loa ridadele märgitakse järgmised andmed:
  1) reale «Alkoholi aktsiisivabastuse luba nr» märgitakse loa number, mis koosneb alkoholi tähistavast suurest tähest A, loa järjekorranumbrist kasvavas järjekorras vastavalt luba väljastava Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse poolt väljastatud alkoholi aktsiisivabastuse lubade arvule ja luba väljastava Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse koodist;
  2) reale «Nimi, äriregistrikood» märgitakse loa saaja nimi ja äriregistrikood;
  3) reale «Käibemaksukohustuslase number» märgitakse loa saaja käibemaksukohustuslasena registreerimise number;
  4) reale «Tegevuskoha aadress» märgitakse aadress, kus loa saaja ladustab ja kasutab alkoholi;
  5) reale «Kehtivus» märgitakse kuupäev (päev, kuu, aasta), millest alates võib selle loa alusel alkoholi soetada;
  6) reale «MTA» märgitakse loa väljastanud Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse nimi, aadress ja telefoninumber;
  7) reale «MTA juhataja nimi, allkiri ja kuupäev» märgitakse loa väljastanud Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse juhataja ees- ja perekonnanimi, tema allkiri ja allakirjutamise kuupäev.

  (4) Loa tabelisse 1 märgitakse järgmised andmed:
  1) alkoholi liik nagu näiteks piiritus, viin, vein, õlu ja muu taoline;
  2) alkoholi kaubakood vastavalt Euroopa Ühenduste Nõukogu määrusega nr 2658/87/EMÜ kehtestatud kombineeritud nomenklatuurile;
  3) alkoholi kogus liitrites 12 kalendrikuuks.

  (5) Loa tabelisse 2 märgitakse alkoholi saaja soetatud alkoholi kohta järgmised andmed:
  1) tehingu kuupäev;
  2) alkoholi liik nagu näiteks piiritus, viin, vein, õlu ja muu taoline;
  3) alkoholi kaubakood;
  4) alkoholi etanoolisisaldus;
  5) alkoholi kogus liitrites;
  6) alkoholi väljastanud aktsiisilaopidaja number;
  7) tollideklaratsiooni number alkoholi importimisel, saatelehe number alkoholi vastuvõtmisel aktsiisilaost või teisest liikmesriigist.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määrus nr 29 «Alkoholi aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord» (RTL 2003, 31, 462; 2005, 80, 1135) tunnistatakse kehtetuks.

Ivari PADAR
Minister

Tea VARRAK
Kantsler

Lisa ALKOHOLI AKTSIISIVABASTUSE LOA VORM

/otsingu_soovitused.json