Teksti suurus:

Kohaliku omavalitsuse üksuse ja temast sõltuva üksuse poolt võetavate kohustuste täpsem loetelu, kohustuste võtmise kooskõlastamise taotluse esitamise ning taotluse hindamise tingimused ja kord ning peatatud vahendite tagastamise kord

Kohaliku omavalitsuse üksuse ja temast sõltuva üksuse poolt võetavate kohustuste täpsem loetelu, kohustuste võtmise kooskõlastamise taotluse esitamise ning taotluse hindamise tingimused ja kord ning peatatud vahendite tagastamise kord - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.03.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.04.2011
Avaldamismärge:RT I 2009, 17, 106

Kohaliku omavalitsuse üksuse ja temast sõltuva üksuse poolt võetavate kohustuste täpsem loetelu, kohustuste võtmise kooskõlastamise taotluse esitamise ning taotluse hindamise tingimused ja kord ning peatatud vahendite tagastamise kord

Vabariigi Valitsuse 9. märtsi 2009. a määrus nr 50

30.09.2010 14:55 Veaparandus – määruse vastuvõtmise kuupäev 5. märts asendatud õige kuupäevaga 9. märts.
Alus: Riigi Teataja seaduse § 10 lg 2.


Määrus kehtestatakse «Valla- ja linnaeelarve seaduse» § 81 lõigete 2 ja 7 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse ja kohaliku omavalitsuse üksusest sõltuva üksuse poolt Rahandusministeeriumiga kooskõlastatult võetavate kohustuste täpsem loetelu, kooskõlastamise taotluse esitamise ning taotluse hindamise tingimused ja kord ning selliste vahendite tagastamise kord, mille ülekandmine riigieelarve kohalike omavalitsuste eelarvete tasandusfondist ja tulumaksust peatati.

§ 2.  Kooskõlastatavate kohustuste täpsem loetelu

  Rahandusministeeriumiga tuleb eelnevalt kooskõlastada selliste kohustuste võtmine, mis kajastatakse «Raamatupidamise seaduse» § 35 lõike 2 alusel kehtestatud riigi raamatupidamise üldeeskirja lisa 1 põhjal järgmistes kontorühmades ja -klassides:
  1) emiteeritud võlakirjad – kontogrupid 2080 ja 2580;
  2) laenud – kontogrupid 2081 ja 2581;
  3) kapitalirendi- ja faktooringukohustused – kontogrupid 2082, 2083, 2582 ja 2583;
  4) teenuse kontsessiooni kokkuleppest tekkivad kohustused – kontogrupid 2086 ja 2586;
  5) pikaajalised kohustused tarnijate ees – kontorühm 250;
  6) muud pikaajalised kohustused, mis nõuavad tulevikus raha väljamaksmist – kontogrupid 2530, 2535 ja 2536 ning kontorühm 256.

§ 3.  Kohustuse võtmise kooskõlastamiseks taotluse esitamine

  (1) Kohaliku omavalitsuse üksus esitab enda ja temast sõltuva üksuse poolt «Valla- ja linnaeelarve seaduse» § 81 lõikes 1 nimetatud eesmärgil võetava kohustuse võtmise kooskõlastamise taotluse Rahandusministeeriumile enne asjaomase kohustuse võtmisega seotud lepingu sõlmimist, tehingu tegemist või muul viisil kohustuse võtmist.

  (2) Kohaliku omavalitsuse üksus esitab taotluse käesoleva määruse lisas 1 toodud vormil. Kohaliku omavalitsuse üksusest sõltuva üksuse taotlus esitatakse käesoleva määruse lisas 2 toodud vormil. Taotlus esitatakse paberkandjal või elektroonselt.

  (3) Kui kohaliku omavalitsuse üksus ei ole taotluse esitamise hetkeks kohustuse võtmise aasta eelarvet vastu võtnud, lisatakse taotlusele eelarve projekt.

§ 4.  Taotluse menetlemine

  (1) Rahandusministeerium vaatab taotluse läbi 20 tööpäeva jooksul selle saamisest arvates. Rahandusministeeriumil on õigus taotluse menetlemise käigus küsida selle esitajalt lisainformatsiooni ja -dokumente käesoleva määruse §-s 5 sätestatud hindamise läbiviimiseks. Rahandusministeerium määrab tähtaja taotluses puuduste kõrvaldamiseks või lisaandmete ja -dokumentide esitamiseks.

  (2) Rahandusministeerium teavitab taotluse esitajat kirjalikult kohustuse võtmise kooskõlastamisest, osalisest kooskõlastamisest või kooskõlastamata jätmisest. Kohustuse võtmise osalise kooskõlastamise korral esitab Rahandusministeerium põhjendatud ettepaneku võetava kohustuse suuruse vähendamiseks.

  (3) Rahandusministeerium jätab taotluse läbi vaatamata, kui taotleja ei kõrvalda taotluses esinevaid puudusi tähtaegselt või jätab nõutud andmed või dokumendid põhjendamatult esitamata.

  (4) Rahandusministeerium jätab kohustuse võtmise kooskõlastamata, kui:
  1) kohustust ei võeta «Valla- ja linnaeelarve seaduse» § 81 lõikes 1 nimetatud eesmärgil;
  2) kohustuse võtmisega ei täida kohaliku omavalitsuse üksus «Valla- ja linnaeelarve seaduse» § 8 lõike 1 punktis 1 kehtestatud tingimusi.

§ 5.  Taotluse hindamine

  (1) Rahandusministeerium hindab «Valla- ja linnaeelarve seaduse» § 261 alusel koostatavas kuuaruandes esitatud vastuvõetud eelarve andmete või käesoleva määruse § 3 lõikes 3 nimetatud eelarve projekti alusel kohaliku omavalitsuse üksuse ja käesoleva määruse lisas 2 toodud vormi kohaselt esitatud andmete alusel kohaliku omavalitsuse üksusest sõltuva üksuse finantsvõimekust. Finantsvõimekuse hindamisel võetakse arvesse ka «Raamatupidamise seaduse» § 35 lõike 2 kohaselt koostatud aruannetes esitatud andmed.

  (2) Finantsvõimekuse hindamisel analüüsitakse, kas «Valla- ja linnaeelarve seaduse» § 81 lõike 1 mõistes struktuuritoetuse või muu välisabi toetuse omafinantseeringut on võimalik tagada ilma lisakohustusi võtmata, sealhulgas ülejäänud investeeringute, välja arvatud investeering riigieelarvest või avalik õiguslikelt juriidilistelt isikutelt investeeringuteks saadava toetuse omafinantseeringu katteks, mahtu vähendades, tegevuskulusid ületavate tegevustulude, eelarves kavandatud reservfondi või hoiustel olevate vabade vahendite arvelt.

  (3) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud analüüsi tulemusena on kohaliku omavalitsuse üksus või temast sõltuv üksus võimeline tagama struktuuritoetuse või muu välisabi toetuse saamiseks vajaliku omafinantseeringu käesoleva määruse §-s 2 nimetatud kohustusi taotluses märgitud mahus võtmata, kooskõlastab Rahandusministeerium taotluse osaliselt.

§ 6.  Peatatud vahendite tagastamine

  (1) «Valla- ja linnaeelarve seaduse» § 81 lõike 4 alusel kinni peetud vahendid kantakse ülekandmise peatamise tinginud asjaolude äralangemisel üle järgmiselt:
  1) kohaliku omavalitsuse üksusele ülekandmisele kuuluvad tulumaksu summad kantakse üle «Tulumaksuseaduse» § 5 lõike 2 alusel kehtestatud rahandusministri määruses toodud tulumaksu ülekandmise järgmisel korralisel tähtpäeval;
  2) kohaliku omavalitsuse üksusele ülekandmisele kuuluvad tasandusfondi summad kantakse üle iga-aastase riigieelarve seaduse alusel kehtestatava kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi eraldiste jaotamise tingimustes ja korras määratud tasandusfondi eraldiste ülekandmise taotlemise järgmisel korralisel tähtpäeval.

  (2) Juhul kui tasandusfondi vahendite ülekandmise peatamise tinginud asjaolu langeb ära vahendite ülekandmise peatamise aastale järgneval aastal, nähakse asjaomasele kohaliku omavalitsuse üksusele tagastamisele kuuluvad summad ette ülekandmise peatamise tinginud asjaolu äralangemise aastale järgneva eelarveaasta tasandusfondi vahendite hulgas.

  Peaminister Andrus ANSIP
  Rahandusminister Ivari PADAR
  Riigisekretär Heiki LOOT


  Vabariigi Valitsuse 9. märtsi 2009. a määruse nr 50 «Kohaliku omavalitsuse üksuse ja temast sõltuva üksuse poolt võetavate kohustuste täpsem loetelu, kohustuste võtmise kooskõlastamise taotluse esitamise ning taotluse hindamise tingimused ja kord ning peatatud vahendite tagastamise kord»
lisa 1


Kohustuse võtmise kooskõlastamise taotluse vorm kohaliku omavalitsuse üksusele

Kohaliku omavalitsuse üksuse nimi  
Taotluse koostamise kuupäev  
Võetava kohustuse suurus ja liik (laen, võlakirjade emissioon, kapitalirent, faktooring, muud kohustused)  
Võetava kohustuse sisu (omafinantseering, sildfinantseering, refinantseering)  
Struktuuritoetuse või muu välisabi toetuse vahenditest toetatava projekti nimetus*  
Programmi ja meetme nimetus*  
Toetuse eraldamise või taotlemise aluseks olev õigusakt (määrus, käskkiri) või muu dokument*  
Projekti abikõlblik kogumaksumus  
Projekti omafinantseeringu suurus  


* Ei täideta juhul, kui kohustus võetakse olemasolevate kohustuste refinantseerimiseks.

Vallavanem/linnapea

  Rahandusminister Ivari PADAR


  Vabariigi Valitsuse 9. märtsi 2009. a määruse nr 50 «Kohaliku omavalitsuse üksuse ja temast sõltuva üksuse poolt võetavate kohustuste täpsem loetelu, kohustuste võtmise kooskõlastamise taotluse esitamise ning taotluse hindamise tingimused ja kord ning peatatud vahendite tagastamise kord»
lisa  2


Kohustuse võtmise kooskõlastamise taotluse vorm kohaliku omavalitsuse üksusest sõltuvale üksusele

Kohaliku omavalitsuse üksuse nimi  
Sõltuva üksuse nimi  
Taotluse koostamise kuupäev  
Võetava kohustuse suurus ja liik (laen, võlakirjade emissioon, kapitalirent, faktooring, muud kohustused)  
Võetava kohustuse sisu (omafinantseering, sildfinantseering, refinantseering)  
Struktuuritoetuse või muu välisabi toetuse vahenditest toetatava projekti nimetus*  
Programmi ja meetme nimetus*  
Toetuse taotlemise aluseks olev õigusakt (määrus, käskkiri) või muu dokument*  
Toetuse eraldamise aluseks olev õigusakt (määrus, käskkiri) või muu dokument)*  
Projekti abikõlblik kogumaksumus  
Projekti omafinantseeringu suurus  


Kohustuse võtmise aasta kavandatavad tulud (tulud kaupade ja teenuste müügist, saadavad toetused, muud tegevustulud) kokku  
Kohustuse võtmise aasta kavandatavad kulud (antavad toetused ja muud tegevuskulud) kokku  
Kohustuse võtmise aasta kavandatav tulu põhivara ja osaluste müügist  
Kohustuse võtmise aasta kavandatav kulu põhivara ja osaluste soetamiseks  
Raha ja hoiuste seis kohustuse võtmise aasta alguseks  
Raha ja hoiuste eeldatav seis kohustuse võtmise aasta lõpuks  
Võetud kohustuste kogusumma kohustuse võtmise aasta alguseks  
Võetud kohustuste eeldatav kogusumma kohustuse võtmise aasta lõpuks (koos kohustusega, mille võtmist taotletakse)  


* Ei täideta juhul, kui kohustus võetakse olemasolevate kohustuste refinantseerimiseks.

Vallavanem/linnapea

  Rahandusminister Ivari PADAR

/otsingu_soovitused.json