Teksti suurus:

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 18, 108

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 25.02.2009

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 9. märtsi 2009. a otsusega nr 445

§ 1. Tsiviilseadustiku üldosa seaduses (RT I 2002, 35, 216; 2007, 24, 128) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 86 senine tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõigetega 2, 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

« (2) Tehing on heade kommetega vastuolus muu hulgas, kui pool teab või peab teadma tehingu tegemise ajal, et teine pool teeb tehingu tulenevalt oma erakorralisest vajadusest, sõltuvussuhtest, kogenematusest või muust sellisest asjaolust, ja kui:
1) tehing on tehtud teise poole jaoks äärmiselt ebasoodsatel tingimustel või
2) pooltele tulenevate vastastikuste kohustuste väärtus on heade kommete vastaselt tasakaalust väljas.

(3) Kui käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 nimetatud vastastikuste kohustuste väärtus on heade kommete vastaselt ebamõistlikult tasakaalust väljas, siis eeldatakse, et pool teadis või pidi teadma teise poole erakorralisest vajadusest, sõltuvussuhtest, kogenematusest või muudest sellistest asjaoludest. Tarbijakrediidilepingute puhul eeldatakse, et pooltele tulenevate vastastikuste kohustuste väärtus on heade kommete vastaselt tasakaalust väljas muu hulgas, kui tarbija poolt tasumisele kuuluva krediidi kulukuse määr ületab krediidi andmise ajal Eesti Panga viimati avaldatud keskmist krediidiasutuste poolt eraisikutele antud tarbimislaenude kulukuse määra enam kui kolm korda. Käesolevas lõikes nimetatud krediidi kulukuse määra igakuise avaldamise korraldab Eesti Pank oma veebilehel.

(4) Kui tehing on heade kommete vastase intressi tasumise kohustuse tõttu tühine, siis on intressi või muud sellesarnast laenu kasutamise ajast sõltuvat tasu maksma kohustatud poolel õigus tühise tehingu järgi saadu tagastada selleks tähtpäevaks, milleks ta pidi laenu tervikuna tagasi maksma tühise tehingu järgi. Sellisel juhul tuleb laenu kasutamise aja eest maksta intressi võlaõigusseaduse § 94 lõikes 1 sätestatud suuruses.»;

2) paragrahvi 90 lõike 1 esimesest lausest jäetakse välja sõnad «või raskete asjaolude ärakasutamise tõttu»;

3) paragrahv 97 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 99 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) ähvarduse või vägivalla korral – kuue kuu jooksul, arvates ajast, mil vastava asjaolu mõju lakkas;»;

5) paragrahvi 100 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kui tehing on tehtud ähvarduse või vägivalla mõjul, kehtib kinnitus üksnes siis, kui kinnitus on antud pärast tehingu tegemist mõjutanud asjaolude äralangemist.»

§ 2. Võlaõigusseaduses (RT I 2001, 81, 487; 2007, 56, 375) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 403 lõike 3 punktid 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 866 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Reisiteenuseid pakkuv isik ei või tugineda lepingutingimusele, mille kohaselt ta ise reisikorraldajaks olemata üksnes vahendab üksikuid reisiteenuseid (vahendaja), kui pakkuja reklaami, kataloogide või muude lepingu sõlmimise asjaolude alusel võis lepingu teine pool teda mõistlikult reisikorraldajaks pidada.»

§ 3. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2009. aasta 1. mail.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json