Teksti suurus:

Aktsiisilaost lähetatud, ajutise aktsiisivabastuseta ühendusevälisesse riiki lähetatud või läbi teise liikmesriigi lähetatud aktsiisikauba kohustuslik saatedokument

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2010
Avaldamismärge:

Aktsiisilaost lähetatud, ajutise aktsiisivabastuseta ühendusevälisesse riiki lähetatud või läbi teise liikmesriigi lähetatud aktsiisikauba kohustuslik saatedokument
[RTL 2005, 126, 1990 - jõust. 01.01.2006]

Vastu võetud 07.04.2004 nr 48
RTL 2004, 44, 731
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

20.12.2005 nr 78 (RTL 2005, 126, 1990) 1.01.2006

6.03.2009 nr 15 (RTL 2009, 24, 300) 15.03.2009

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» § 45 lõike 2 alusel.

[RTL 2009, 24, 300 – jõust. 15.03.2009]

§ 1. Ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba saatedokument

(1) Eestis asuvale isikule ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba veol peab kaasas olema «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» § 45 lõikes 3 nimetatud saateleht.

[RTL 2009, 24, 300 – jõust. 15.03.2009]

(2) Ajutises aktsiisivabastuses ühendusevälisesse riiki, teise liikmesriiki või läbi teise liikmesriigi lähetatud aktsiisikauba veol peab kaasas olema «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktiisi seaduse» § 45 lõikes 4 nimetatud saateleht, välja arvatud «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» § 45 lõikes 7 nimetatud juhul.

[RTL 2009, 24, 300 – jõust. 15.03.2009]

(3) Ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba veol, kasutades torujuhtmetransporti, ei pea saatelehte kaasas olema.

§ 2. Ajutise aktsiisivabastuseta lähetatud aktsiisikauba saatedokument

(1) Aktsiisilaost Eestis asuvale isikule ajutise aktsiisivabastuseta lähetatud aktsiisikauba veol peab kaasas olema «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» § 45 lõikes 3 nimetatud saateleht.

[RTL 2009, 24, 300 - jõust. 15.03.2009]

(2) Ajutise aktsiisivabastuseta kaubanduslikul eesmärgil ühendusevälisesse riiki, teise liikmesriiki või läbi teise liikmesriigi lähetatud aktsiisikauba veol peab kaasas olema «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» § 45 lõikes 5 nimetatud saateleht.

[RTL 2009, 24, 300 - jõust. 15.03.2009]

(3) Ajutise aktsiisivabastuseta lähetatud aktsiisikauba veol, kasutades torujuhtmetransporti, ei pea saatelehte kaasas olema.

§ 21. Aktsiisikauba saateleht aktsiisikauba eksportimisel või toimetamisel aktsiisilaost õhusõidukile või laevale

(1) Käesoleva määruse §-des 1 ja 2 nimetatud saatedokumendid ei pea aktsiisikauba veol kaubaga kaasas olema, kui selle aktsiisikaubaga on kaasas ekspordi tollideklaratsioon.

(2) Aktsiisikauba toimetamisel aktsiisilaost õhusõidukile või laevale «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» § 27 lõike 1 punktides 181, 19 või 221  nimetatud juhtudel peab olema kaasas «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» § 45 lõikes 3 nimetatud ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba saateleht.

[RTL 2009, 24, 300 – jõust. 15.03.2009]

(3)  Aktsiisiga maksustatud aktsiisikauba toimetamisel aktsiisilaost õhusõidukile või laevale peab olema kaasas «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» § 45 lõikes 3 nimetatud ajutise aktsiisivabastuseta lähetatud aktsiisikauba saateleht.

[RTL 2009, 24, 300 – jõust. 15.03.2009]

§ 3 [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 4. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2004. aasta 1. mail.