Teksti suurus:

Lennujaama tollikontrolli tsoonis asuvas müügipunktis ühendusevälisesse riiki toimetamiseks võõrandatud aktsiisikaubalt aktsiisi tagastamiseks esitatavate dokumentide loetelu ja dokumentides nõutavate andmete loetelu

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2010
Avaldamismärge:

Lennujaama tollikontrolli tsoonis asuvas müügipunktis ühendusevälisesse riiki toimetamiseks võõrandatud aktsiisikaubalt aktsiisi tagastamiseks esitatavate dokumentide loetelu ja dokumentides nõutavate andmete loetelu

Vastu võetud 07.04.2004 nr 63
RTL 2004, 44, 746
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

6.03.2009 nr 15 (RTL 2009, 24, 300) 15.03.2009

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» § 455 lõike 2 alusel.

[RTL 2009, 24, 300 – jõust. 15.03.2009]

§ 1. Aktsiisi tagastamiseks esitatavad dokumendid

(1) Aktsiisi tagastamiseks esitatakse taotlus, mille vorm kehtestatakse käesoleva määruse lisaga.

(2) Taotlusele märgitakse järgmised andmed:
1) Reale «Nimi»: taotleja nimi;
2) Reale «Aadress»: taotleja asukoha ja tegevuskoha aadressid;
3) Reale «Kontaktandmed»: taotleja kontaktisik, telefoninumber, e-posti aadress ja faksinumber;
4) Reale «Käibemaksukohustuslane»: käibemaksukohustuslasena registreerimise number, kui isik on registreeritud käibemaksukohustuslasena;
5) Reale «ALP või RK nr»: aktsiisilaopidaja või registreeritud kaupleja puhul aktsiisilaopidaja või registreeritud kaupleja number;
6) Reale «Periood»: taotluse esitamisele eelnev või üle-eelmine kalendrikuu, mille eest aktsiisi tagastamist taotletakse;
7) reale «Pangakonto nr»: pangakonto number, millele kantakse tagastatav aktsiis;
8) reale «Pardakaartide arv»: reisija pardakaartide arv, mille alusel müüdud aktsiisikaubalt aktsiisi tagastamist taotletakse;
9) reale «Meeskonnaliikmete arv»: meeskonnaliikmete arv, kellele ühendusevälisele reisile kaasaviimiseks müüdud aktsiisikaubalt aktsiisi tagasi taotletakse. Meeskonnaliikmete arvuks loetakse üks, kui üks ja sama meeskonnaliige sooritab mitu ostu kaasaviimiseks ühele ühendusevälisele reisile;
10) reale «Kuupäev»: taotluse vormistamise päev, kuu ja aasta;
11) reale «Allkiri»: taotleja nimi ja allkiri.

(3) Taotluse tabelisse 1 märgitakse andmed alkoholi kohta, millelt taotletakse aktsiisi tagastamist. Tabelisse 1 märgitakse vastavalt alkoholi liigitusele alkoholi aktsiisimäär, mille alusel aktsiis maksti, ja aktsiisimäära ühik vastavalt «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadusele», alkoholi kogus vastavalt aktsiisimäära ühikule ning aktsiisisumma, mis leitakse alkoholi koguse korrutamisel samal real märgitud aktsiisimääraga. Reale «Aktsiis kokku» märgitakse aktsiisisumma kokku, mis leitakse veeru «Aktsiis» ridadele märgitud arvude liitmisel. Vajadusel võib tabelit 1 täiendada lisaridadega.

[RTL 2009, 24, 300 – jõust. 15.03.2009]

(4) Taotluse tabelisse 2 märgitakse andmed maksumärkide kohta, mis on kinnitatud tubakatoodetele, millelt taotletakse aktsiisi tagastamist. Iga erinev maksumärgi liik märgitakse eri reale. Tabeli 2 veergu 1 märgitakse maksumärgile trükitud sigarettide maksimaalne jaehind või sigarettidest erinevate toodete puhul maksumärgile tükitud trükitäht, mis tähistab tubakatoote liiki. Tabeli 2 veergu 2 märgitakse sigarettide kogus müügipakendis tükkides, sigarettidest erinevate tubakatoodete puhul märgitakse tubakatoote kogus müügipakendis kas tükkides või grammides vastavalt aktsiisimäära ühikule.

Tabeli 2 veergu 3 märgitakse tubakatoodetele kinnitatud maksumärkide arv veergudes 1 ja 2 märgitud maksumärgi liikide lõikes. Tabeli 2 veergudesse 4 ja 5 märgitakse tubakatoodete aktsiisimäärad, mille alusel on aktsiis makstud, maksumärgi liikide lõikes vastavalt «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses» sätestatud aktsiisimäära ühikule. Veergu 4 märgitakse proportsionaalne aktsiisimäär ja veergu 5 fikseeritud määr. Veergu 6 märgitakse veergudes 4 ja 5 märgitud aktsiisimäärade alusel arvutatud aktsiisisumma ühe maksumärgi kohta kroonides täpsusega kaks kohta pärast koma. Veergu 7 märgitakse aktsiisisumma kokku, mis leitakse veerus 6 märgitud arvu korrutamisel veerus 3 märgitud arvuga. Aktsiisisumma märgitakse kroonides täpsusega kaks kohta pärast koma. Reale «Aktsiis kokku» märgitakse aktsiisisumma kokku, mis leitakse veeru 7 ridadele märgitud arvude liitmisel.

[RTL 2009, 24, 300 – jõust. 15.03.2009]

§ 2. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2004. aasta 1. mail.

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 63 «Lennujaama tollikontrolli tsoonis asuvas müügipunktis ühendusevälisesse riiki võõrandatud aktsiisikaubalt aktsiisi tagastamiseks esitatavate dokumentide loetelu ja dokumentides nõutavate andmete loetelu»
lisa

AKTSIISI TAGASTAMISE TAOTLUS

1. Nimi:

2. Aadress:

3. Kontaktandmed:

4. Käibemaksukohustuslane:

5. ALP või RK nr:

6. Periood:

7. Pangakonto nr:

8. Pardakaartide arv:

9. Meeskonnaliikmete arv:

Tabel 1. Alkoholiaktsiisi tagastamine:

Alkohol Aktsiisimäär Ühik Kogus Aktsiis
Õlu        
Õlu (soodusmäär)         
Vein kuni 6%        
 Vein üle 6%        
Kääritatud jook kuni 6%        
Kääritatud jook üle 6%        
Vahetoode        
Muu alkohol        

Aktsiis kokku

 

Tabel 2. Tubakaaktsiisi tagastamine:

Maksumärgi liik

Maksumärkide arv

Aktsiisimäär

Aktsiis

% KR Summa
1 2 3 4 5 6 7
             
             
             
             

Aktsiis kokku

 

Kuupäev:

Allkiri:

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json