Teksti suurus:

Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 “Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.03.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 25, 327

Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 “Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel” muutmine

Vastu võetud 09.03.2009 nr 19

Määrus kehtestatakse «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 4 alusel.

§ 1. Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 «Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel» muutmine

Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruses nr 113 «Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel» (RTL 2004, 3, 35; 2009, 9, 115) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 2 lõikest 11 jäetakse välja tekst «, lõike 1 punktis 3 sätestatud juhul hooldajatoetust «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse» § 8 alusel»;

3) paragrahvi 2 lõikest 4 jäetakse välja tekst «, 4»;

4) paragrahvi 21 tekst sõnastatakse järgmiselt:

««Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõikes 11 nimetatud isiku osas peab sotsiaalmaksu arvestust ja täidab vormi ESD puudega isiku hooldamise eest toetust maksev valla- või linnavalitsus.»;

5) paragrahvi 3 lõikes 4 asendatakse tekst «§ 4 lõigetes 2–4» tekstiga «§ 4 lõigetes 2 ja 4» ning jäetakse välja tekst «, hooldajatoetuse»;

6) paragrahvi 4 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

7) määrust täiendatakse §-ga 41 järgmises sõnastuses:

« § 41. Valla- või linnavalitsusele esitatavad dokumendid

Käesoleva määruse §-s 21 nimetatud isik esitab valla- või linnavalitsusele tööraamatu. Valla- või linnavalitsusel on õigus vajadusel nõuda täiendavaid dokumente, mis tõendavad taotleja vastavust «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 11 tingimustele.»;

8) paragrahvi 7 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Sotsiaalkindlustusamet, Välisministeerium, lähetajaministeerium või selle valitsemisala asutus, Tööturuamet, Kaitseväe peastaap, Vabariigi Presidendi Kantselei, Päästeamet, Kaitseressursside Amet ning valla- või linnavalitsus kannavad Maksu- ja Tolliameti kontole üle deklaratsiooni järgi tasumisele kuuluva sotsiaalmaksu hiljemalt aruandekuule järgneva kuu 10. kuupäevaks.»;

9) paragrahvi 8 lõikest 1 jäetakse välja tekst «, 3»;

10) paragrahvi 8 lõikest 3 jäetakse välja tekst «, § 2 lõike 1 punktis 3 nimetatud isik teatab sellest elukohajärgsele pensioniametile».

§ 2. Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse 2009. aasta 1. märtsist.

Minister Ivari PADAR

Kantsler Tea VARRAK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json