Teksti suurus:

„Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse” ja „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse” alusel kehtestatud määruste muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.03.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 28, 361

„Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse” ja „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse” alusel kehtestatud määruste muutmine

Vastu võetud 13.03.2009 nr 21

Määrus kehtestatakse «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 16 lõike 1 ning «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 12 lõike 4 ja § 13 alusel.

§ 1. Rahandusministri 11. jaanuari 2005. a määruse nr 6 ««Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004–2006» meetmest 5.1 «Programmi juhtimine ja rakendamine» ja meetmest 5.2 «Teavitamine, avalikustamine ja arvutiseerimine» toetuse andmise tingimused» (RTL 2005, 89, 1329; 2008, 60, 853) § 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Projekti tegevuste ajalise abikõlblikkuse lõpp on taotluses näidatud toetuse kasutamise perioodi lõpp, kuid mitte hiljem kui 30. juuni 2009. a.».

§ 2. Rahandusministri 30. aprilli 2007. a määrust nr 30 «Perioodi 2007–2013 tehnilise abi meetmete ja horisontaalse tehnilise abi meetme toetuse andmise ning kasutamise tingimused ja kord» (RTL 2007, 40, 688; 2008, 29, 430) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

«(11) Kui tegevus on seotud kahe või enama rakenduskava rakendamisega, rahastatakse tegevust horisontaalse tehnilise abi meetmest. Kui tegevus on seotud ainult ühe rakenduskavaga, rahastatakse seda vastava rakenduskava tehnilise abi meetmest.»;

2) paragrahvi 3 lõiget 2 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

«12) toetuse andmise ja kasutamisega seotud dokumentide säilitamine.»;

3) paragrahvi 3 lõike 3 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

«2) rakenduskava seirekomisjoni koosolekute ning meetme, prioriteedi või prioriteetse suuna raames moodustatud seirega seotud komisjonide koosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine;»;

4) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 16 sõnastatakse järgmiselt:

«16) toetuse andmise ja kasutamisega seotud tarkvara ja riistvara soetamise ja paigaldamisega seotud kulud ning riistvara rentimise ja hooldamisega seotud kulud;»;

5) paragrahvi 5 lõiget 2 täiendatakse punktiga 18 järgmises sõnastuses:

«18) toetuse andmise ja kasutamisega seotud dokumentide arhiveerimiskulu.»;

6) paragrahvi 5 lõike 3 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

«2) meetme, prioriteedi või prioriteetse suuna raames moodustatud seirega seotud komisjonide koosolekute, rakenduskava seirekomisjoni koosolekute ning meetme, prioriteedi, prioriteetse suuna või rakenduskava teavitamistegevuste läbiviimiseks renditud ruumide ja presentatsioonitehnika rendikulu;
3) meetme, prioriteedi või prioriteetse suuna raames moodustatud seirega seotud komisjonide koosolekute, rakenduskava seirekomisjoni koosolekute ning meetme, prioriteedi, prioriteetse suuna või rakenduskava teavitamisürituste osalejate toitlustamiskulud;»;

7) 4. peatükk sõnastatakse järgmiselt:

«4. peatükk
TOETUSE VÄLJAMAKSMINE

§ 17. Toetuse väljamaksmine tasutud ja osaliselt tasutud kuludokumentide alusel

(1) Toetuse väljamaksmiseks tasutud ja osaliselt tasutud kuludokumentide alusel esitab toetuse saaja korraldusasutusele väljamakse taotluse lisas 4 toodud vormil ning kuludokumentide nimekirja.

(2) Väljamakse tegemiseks tasutud kuludokumentide alusel esitab toetuse saaja koos väljamakse taotlusega järgmised kulusid tõendavad dokumendid:
1) tehingute puhul, mille abikõlblik kulu ilma käibemaksuta on vähemalt 100 000 krooni, sõlmitud lepingu või garantiikirja koopia, lepingu ja garantiikirja puudumisel koopia väljastatud arvest;
2) tehingute puhul, mille abikõlblik kulu ilma käibemaksuta on vähemalt 100 000 krooni, tasumist tõendavad dokumendid;
3) dokumendi, mis sisaldab projekti kuludesse kantavate transpordi-, side- ja üldkulude summat ning nende arvutamise metoodikat;
4) töötasu esmakordsel hüvitamiseks esitamisel või töötasu muutumisel koopia töölepingust või avaliku teenistuja ametisse nimetamise käskkirjast või muust dokumendist, millega määratakse kindlaks töötasu suurus, ning koopia kinnitatud ametijuhendist või muust dokumendist, mis tõendab, et viiakse ellu toetatavaid tegevusi;
5) töötasu korral töötasu ja maksude arvestust selgitav dokument;
6) vajadusel muud korraldusasutuse poolt nõutud dokumendid.

(3) Väljamakse tegemiseks osaliselt tasutud kuludokumentide alusel esitab toetuse saaja koos väljamakse taotlusega järgmised kulusid tõendavad dokumendid:
1) tehingute puhul, mille abikõlblik kulu ilma käibemaksuta on vähemalt 100 000 krooni, sõlmitud lepingu või garantiikirja koopia, lepingu ja garantiikirja puudumisel koopia väljastatud arvest;
2) dokumendi, mis sisaldab projekti kuludesse kantavate transpordi-, side- ja üldkulude summat ning kulude arvutamise metoodikat;
3) töötasu esmakordsel hüvitamiseks esitamisel või töötasu muutumisel koopia töölepingust või avaliku teenistuja ametisse nimetamise käskkirjast või muust dokumendist, millega määratakse kindlaks töötasu suurus, ning koopia kinnitatud ametijuhendist või muust dokumendist, mis tõendab, et viiakse ellu toetatavaid tegevusi;
4) töötasu korral töötasu ja maksude arvestust selgitav dokument;
5) omafinantseeringu tasumist tõendavad dokumendid;
6) vajadusel muud korraldusasutuse poolt nõutud dokumendid.

(4) Korraldusasutus kontrollib toetuse saaja esitatud väljamakse taotlust ja sellele lisatud kuludokumente.

(5) Kui toetuse saaja esitatud väljamakse taotlus on puudulik, teavitab korraldusasutus toetuse saajat puudustest seitsme tööpäeva jooksul väljamakse taotluse esitamisest arvates, määrates toetuse saajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Väljamakse tegemiseks peab toetuse saaja esitama parandatud väljamakse taotluse või lisainformatsiooni esitatud väljamakse taotluse kohta.

(6) Väljamakse taotlus peab sisaldama kulusid, mis on toetuse saaja poolt tasutud viimase 90 kalendripäeva jooksul. Väljamakse taotluse esitamisel osaliselt tasutud kuludokumentide alusel peab taotlus sisaldama kulusid, mille osas on tasutud omafinantseeringu osa. Põhjendatud juhtudel ja kokkuleppel korraldusasutusega võib väljamakse taotluses kajastada eelmisest väljamakse taotlusest välja jäänud kulusid.

(7) Kui kuludokumentide nimekirjas olevad kulud on abikõlblikud, makstakse toetus korraldusasutuse poolt toetuse saajale välja või loetakse ära kasutatuks ning esitatakse toetuse saaja poolt uus osaliselt tasutud kuludokumentide alusel makstav väljamakse taotlus vastavalt «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 23 lõike 4 alusel kehtestatud korrale.

(8) Toetuse saaja esitab korraldusasutusele tasutud ja osaliselt tasutud kuludokumentide alusel väljamakstavate kulude prognoosi järgmisel kuul väljamaksmisele kuuluvate summade kohta elektrooniliselt hiljemalt jooksva kalendrikuu 20. kuupäeval.

§ 18. Toetuse väljamaksmine ettemakse taotluse alusel

(1) Riigiasutusest toetuse saajale makstakse toetust ainult ettemakse taotluse alusel.

(2) Ettemakse taotlemisel esitab toetuse saaja korraldusasutusele ettemakse taotluse lisas 6 ja ettemakse taotluse prognoosi lisas 7 toodud vormidel.

(3) Ettemakse taotlus koos järgmise kolme kuu kulude prognoosiga esitatakse korraldusasutusele ametliku kirjaga märtsi, juuni, septembri ja detsembri 20. kuupäevaks. Kui toetuse saaja ei soovi järgmise kolme kuu jaoks ettemakset, esitab ta korraldusasutusele e-postiga vastavasisulise teate.

(4) Ettemakse taotluse alusel makstud toetuse abikõlblike kulude tõendamiseks esitab toetuse saaja korraldusasutusele kuludokumentide nimekirja ning käesoleva määruse § 17 lõikes 2 nimetatud kuludokumendid ja tasumist tõendavad dokumendid ametliku kirjaga ettemakse andmisele järgneva neljanda kuu 15. kuupäevaks. Korraldusasutuselt ametlikult saadud nõusolekul võib toetuse saaja põhjendatud juhtudel taotleda kuludokumentide ja tasumist tõendavate dokumentide esitamist kord poole aasta jooksul.

(5) Ettemakse taotluse alusel makstud toetuse eest tehtavad kulud tuleb tasuda hiljemalt §-s 4 sätestatud projekti abikõlblikkuse perioodi lõpuks.

(6) Korraldusasutus kontrollib toetuse saaja esitatud ettemakse taotlust, kuludokumente ja tasumist tõendavaid dokumente.

(7) Kui toetuse saaja esitatud ettemakse taotlus või kuludokumentide nimekiri on puudulik, teavitab korraldusasutus toetuse saajat puudustest seitsme tööpäeva jooksul ettemakse taotluse või kuludokumentide nimekirja saamisest arvates, määrates toetuse saajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Toetuse saaja peab esitama parandatud ettemakse taotluse, kuludokumentide nimekirja ja lisainformatsiooni korraldusasutuse määratud tähtajaks.

(8) Kui ettemaksest tehtud kulud on abikõlblikud, loetakse ettemakse ärakasutatuks vastavalt «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 23 lõike 4 alusel kehtestatud korrale.

(9) Korraldusasutus võib arvestada kasutamata ettemakse jäägi järgmise ettemakse taotluse summast maha.»;

8) määrust täiendatakse lisadega 6 ja 7 (lisatud).

Minister Ivari PADAR
Kantsler Tea VARRAK

 

Rahandusministri 30. aprilli 2007. a määruse nr 30
«Perioodi 2007–2013 tehnilise abi meetmete ja horisontaalse tehnilise abi meetme toetuse andmise tingimused ja kord»
lisa 6
(rahandusministri 13. märtsi 2009. a määruse nr 21 sõnastuses)


Rahandusministeerium Meie ____________________________
   

Ettemakse taotlus nr ______ ülekannete teostamiseks arvestusperioodi

_______________ – _______________ kohta

 
Käesolevaga palub _________________________________________________________________
                 (asutuse või isiku nimi)
 
teostada ülekanne vastavalt lisatud ettemakse taotluse prognoosile summas
 
_______________________________________________________ krooni.
 
Samuti kinnitan, et projekti rakendamine toimub vastavuses rakenduskava(de) ja struktuuritoetuse kasutamist reguleerivate õigusaktidega.
 
 
Toetuse saaja esindaja ______________________________________________________________
                    (nimi/ametikoht /allkiri)
 
 
 
Lisad: Ettemakse taotluse prognoos _____ lehel
 
 
Koostaja nimi, telefon, e-post
 
_________________________________________________________________________________

 

Rahandusministri 30. aprilli 2007. a määruse nr 30
«Perioodi 2007–2013 tehnilise abi meetmete ja horisontaalse tehnilise abi meetme toetuse andmise tingimused ja kord»
lisa 7
(rahandusministri 13. märtsi 2009. a määruse nr 21 sõnastuses)

Ettemakse taotluse prognoos
 
________ kvartal
 
Kuupäev:
Asutus:

Jrk
nr
Meede Abikõlblik
summa kokku
Ettemakstav
toetus
Omafinantseering Toetuse saaja
arve number
1 Horisontaalne tehniline abi        
2 Inimressursi arendamise
rakenduskava tehniline abi
       
3 Elukeskkonna arendamise
rakenduskava tehniline abi
       
4 Majanduskeskkonna arendamise
rakenduskava tehniline abi
       
  Kokku:        
 
Asutuse või isiku juht (nimi/ametinimetus/allkiri)
 
Koostaja (nimi/telefon/e-post)

/otsingu_soovitused.json