Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. septembri 2004. a määruse nr 183 “Laevade ohutusvarustusele esitatavad nõuded, ohutusvarustuse nõuetele vastavuse tõendamise ja märgistusega varustamise kord, vastavusmärgi vorm, ohutusvarustuse katsetamise ja laevale paigaldamise kord ning laeva ohutusvarustuse tunnistuse vorm ja selle väljastamise kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.03.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 29, 373

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. septembri 2004. a määruse nr 183 “Laevade ohutusvarustusele esitatavad nõuded, ohutusvarustuse nõuetele vastavuse tõendamise ja märgistusega varustamise kord, vastavusmärgi vorm, ohutusvarustuse katsetamise ja laevale paigaldamise kord ning laeva ohutusvarustuse tunnistuse vorm ja selle väljastamise kord” muutmine

Vastu võetud 19.03.2009 nr 29

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» § 191 lõike 3 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. septembri 2004. a määruses nr 183 «Laevade ohutusvarustusele esitatavad nõuded, ohutusvarustuse nõuetele vastavuse tõendamise ja märgistusega varustamise kord, vastavusmärgi vorm, ohutusvarustuse katsetamise ja laevale paigaldamise kord ning laeva ohutusvarustuse tunnistuse vorm ja selle väljastamise kord1» (RTL 2004, 130, 2017) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõnad «laeva lipuriigi ametiasutus» sõnadega «laeva lipuriigi mereadministratsioon» vastavas käändes;

2) paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Käesolevat määrust kohaldatakse Eesti laevaregistrisse kantud või kantava laeva varustuse suhtes tulenevalt rahvusvaheliste konventsioonide nõuetest.»;

3) paragrahvi 5 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(6) Vastavusmärgi eri osad peavad olema ühekõrgused, vähemalt 5 mm. Väikesemõõtmeliste seadmete puhul võivad märgi eri osade kõrgused olla väiksemad.»;

4) paragrahvi 2 lõike 5 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«2) varustus – Nõukogu direktiivi 96/98EÜ, laevavarustuse kohta (ELT L 46, 17.2.1997, lk 25–56) lisas A loetletud ning vastavalt rahvusvahelistele ja Eesti õigusaktidele laevale paigaldatud kohustuslik või mittekohustuslik Veeteede Ameti või volitatud klassifikatsiooniühingu heakskiidetud varustus;»;

5) paragrahvi 2 lõike 5 punkti 7 loetelu lõpus olev lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«ning mis on asjakohaste rahvusvaheliste konventsioonide ning IMO resolutsioonide ja ringkirjade kohaselt koostatud katsetusmeetodite ja -tulemuste määratlemiseks Nõukogu direktiivi 96/98EÜ lisas A toodud kujul;»;

6) paragrahvi 3 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Nõukogu direktiivi 96/98EÜ lisas A loetletud varustus, mis paigaldatakse laevale pärast käesoleva määruse jõustumist, peab vastama nimetatud lisas viidatud rahvusvaheliste õigusaktide nõuetele.

(2) Varustuse vastavust sellele kohaldatavate asjakohaste rahvusvaheliste konventsioonide ja IMO resolutsioonide ning ringkirjade nõuetele tõendatakse üksnes Nõukogu direktiivi 96/98EÜ lisas A nimetatud katsestandardite ja vastavushindamise protseduuride kohaselt. Nõukogu direktiivi 96/98EÜ lisas A loetletud varustuse puhul, mille juures on antud nii IEC kui ka ETSI katsestandardid, võib tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja valida, millist standardit kasutada.»;

7) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1) tüübihindamine (moodul B) ning enne varustuse turule laskmist tootja või tema ühenduses asuva volitatud esindaja poolt Nõukogu direktiivi 96/98EÜ lisas A toodud võimaluste vahel tehtud valikul kas tüübivastavus (moodul C), tootmise kvaliteedi tagamine (moodul D), toote kvaliteedi tagamine (moodul E) või toote vastavuse tõendamine (moodul F);»;

8) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Nõukogu direktiivi 96/98EÜ lisas A loetletud varustusele, mis vastab asjakohaste rahvusvaheliste õigusaktide nõuetele ja on toodetud käesoleva peatüki jagudes 2–8 sätestatud vastavushindamise protseduuride kohaselt, kinnitab käesoleva määruse lisas 3 toodud vormi kohase vastavusmärgi tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja.»;

9) paragrahvi 36 lõike 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«2) vajalikke andmeid standardite sobivuse kohta, eriti juhul, kui Nõukogu direktiivi 96/98EÜ lisas A viidatud standardeid ei ole täielikult kohaldatud. Viidatud andmed peavad hõlmama tootja poolt asjakohases laboris tehtud katsete tulemusi.»;

10) määruse normitehniline viide muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1 Nõukogu direktiivi 96/98/EÜ laevavarustuse kohta (EÜT L 046, 17.02.1997, lk 25–56), muudetud direktiividega 98/85/EÜ (EÜT L 315, 25.11.1998, lk 14–34), 2001/53/EÜ (EÜT L 204, 28.07.2001, lk 1–28), 2002/75/EÜ (EÜT L 254, 23.09.2002, lk 1–46), 2002/84/EÜ (EÜT L 324, 29.11.2002, lk 53–58) ja 2008/67/EÜ (ELT L 171, 1.7.2008, lk 16–62)»;

11) määruse lisad 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks.

Minister Juhan PARTS
Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json