Teksti suurus:

Reoveekogumisalade määramise kriteeriumid

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.03.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2019
Avaldamismärge:RT I 2009, 19, 125

Reoveekogumisalade määramise kriteeriumid1

Vastu võetud 19.03.2009 nr 57

Määrus kehtestatakse «Veeseaduse» § 241 lõike 1 alusel.

§ 1.  Reoveekogumisala määramise üldised kriteeriumid

  (1) Reoveekogumisala määratakse asulale elanike arvuga üle 50 inimese, kusjuures määratava reoveekogumisala minimaalne suurus on 5 ha.

  (2) Reoveekogumisala määramisel lähtutakse põhjavee kaitstusest, arvestades sotsiaal-majanduslikku kriteeriumi ja keskkonnakaitse kaalutlusi, sealhulgas pinnavee kaitstust.

§ 2.  Reostuskoormus reoveekogumisala määramiseks põhjavee kaitstuse järgi

  (1) Kaitstud või suhteliselt kaitstud põhjaveega piirkondades tuleb reoveekogumisala moodustada, kui 1 ha kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 20 inimekvivalenti (edaspidi ie).

  (2) Keskmiselt kaitstud põhjaveega piirkondades tuleb reoveekogumisala moodustada, kui 1 ha kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 15 ie.

  (3) Nõrgalt kaitstud ja kaitsmata põhjaveega piirkondades tuleb reoveekogumisala moodustada, kui 1 ha kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 10 ie.

§ 3.  Sotsiaal-majandusliku kriteeriumi arvestamine

  (1) Reoveekogumisala määramisel tuleb sotsiaal-majandusliku kriteeriumina arvestada leibkonna võimalusi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse eest tasumiseks, mille kohaselt ühe leibkonnaliikme kulutused ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenusele ei või ületada 4% ühe leibkonnaliikme aasta keskmisest netosissetulekust tema elukohajärgses maakonnas.

  (2) Kui ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavast või muust asjaomasest dokumentatsioonist selgub, et lõikes 1 nimetatud kriteeriumi ei saa rakendada kooskõlas «Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse» § 14 lõikes 3 sätestatuga, vaadatakse määratud reoveekogumisala piirid üle ning kinnitatakse need vähendatud kujul, välja arvatud juhul, kui see ei ole keskkonnakaitse seisukohast põhjendatud.

  (3) Kui lõikes 2 nimetatud reoveekogumisalade piiride vähendamine ei ole keskkonnakaitse seisukohast põhjendatud, ei arvestata nende määramisel lõikes 1 nimetatud kriteeriumi.

§ 4.  Reoveekogumisalade määramine §-s 2 sätestatud reostuskoormusest väiksemate koormuste korral

  Keskkonnaameti kirjaliku ettepaneku alusel võib põhja- ja pinnavee kaitseks reoveekogumisala moodustada §-s 2 sätestatud reostuskoormusest väiksemate reostuskoormuste korral, kui see on keskkonnakaitse seisukohast ja sotsiaal-majanduslikult põhjendatud.

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS


Regionaalminister
keskkonnaministri ülesannetes Siim-Valmar KIISLER


Riigikantselei istungiosakonna juhataja
kantsleri ülesannetes Aivar RAHNO


1Nõukogu direktiiv 91/271/EMÜ asulareovee puhastamise kohta (EÜT L 135, 30.5.1991, lk 40–52)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json